Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

İ CRONIN'in en son romanlan » AHESER ROMANLAR E > MrMnd« çJrt.1 ^ ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR D£<j A BİR ACI ŞARKI * V HAYATA DÖNÜŞ SABAH YILDIZI oe BİR AŞK UĞRUNA ERGUVAN AĞACI ?.» b « a> Her fcitap aldızh fcabartma bez eUÜi 12,5 UJ > umhuriyet 42. yıl soyı 14990 KUKÜCUSÜ YUNÜS NADİ Telgrtf *• mefctap «dnaü Curnhuriyet İstanbal Poate Kutusu: İstanbul No. 24S Totefonfer: » 4 2 9 0 2 2 42 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 leke ilâcı a bırakmadan temizler Radar Reklâm UT 4509 Gl/vEN YAYINEVİ Salı 26 Nison 1966 Izıtıir'de arbede: 12 kişi yaralandı. otuzüç l i p neınrete glıııclı cg i Arjantindeki âyine Katolik, Anglikan,Ortadokslar katı Idı Gecekonducular Polisleri taşladı Dr. Bilgiç'in beyanaü K taıbşma konusu oldn ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) | çınde Sadettin Bilgiç'in de bu' lunduğu bir parlâmento heyetlnın Suudi Arabistana gittiği 15 Nisan tarılunden beri hararetini kaybetmiş gibi görünen kabine revızyonu konusu, heyetin Anka raya dönmesiyle blrlikte yeniden alevlenmiştir. Bilhassa Dr. Bilgıç'ın gazetelerde çıkan beyanatı tartışma konusu oluvermiştir. Öte yandan, kabine revızyonunun derhal yapümasını istiyen Dr. Sadettin Bügiç, Ankaraya geldigl andan itibaren, bu konuda gereken çalışmalara başlamış ve kends grupunu teşkll eden senatör ve milletvekilleriyle dün evinde bir toplantı yapmıştır. İZMİR (Özel) Amerikadaki Ermeniler Ağrı dağını istediler (Dış Haberler Servisl) arşıyakada Naldoken srrtlarındaki sahipli ara zi üzerinde inşa edllen gecekondulardan 41 inin dün yıkınıına başlanması halkla polis arasında kanlı olaylara sebebiyet vermıştır Birkaç gün önce yıkım emri gecekonduculara tebliğ edildiği halde kimse evini terk etmemiş, Belediyenin yıkım ekipleri Naldökene polis himayesmde girebilmiştir. Yüzlerce gecekondu sakini ile Emniyet kuvvetleri arasında kısa fasılarla patlak veren taş muharebelerinde, 3 ü polis, 12 kişi yaralanmıştır. Yaralüardan dördünün dunrmu ağırdır. Emniyet kuvvetlerine karşı geldıği için 33 kişi nezaret altına alınmıştır. IZMIRDEKt POLİS • GECEKONDUCTJ ARBEDESINDEN BİR GÖBÜNÜŞ... Polis bekieniyor j ki yıldanberı muteaddid yı' kım kararının tehır edildığını bıldıklerı halde, ba semtte ınsa edilmış bulunan 850 den fazlp gecekondunun sâkıclerı, ellerinde bayrııclar, /Vtaturk portreleri, döviz ve pankartlar ıle Naldoken sırtlarında sabahın erken saatterinden itıbren yıkım ekipleri ve Emniyet kuvvetlerını beklemişlerdır. Dövız ve pankartlarda şu ibareler görülmüştür: •Çoeagnna ekmek paraıı bnlamıyan, Belediyeye ev parası nasıl öder?», «Vicdan yok mu emir verenlerde?», «Bizlerin çocakları aç, ekmek istiyor», «Atam gor, canın kadar sevdiğin vatan çocuklannı sokağa atıyorlar», «Atam, kalk da gör, bn metnleketin adaletiııi», «Ba memlekette 80 bin gecekonda var. Bütün gözler Naldökende, neden?», «Moskof rejiminde yaşamıyonu; demokrasi rejimindeyiz», «Nerede mal sahibi, nerede hâkim kararı», «Her taşta alınterimis var», «Dikkat! Diktatörler devrinde yaşamıyoruz», «Keyfî hareketlere karsı ölesiye kadar evlerimizi yıktırmıyacağız. Kaatil olmayalım».~ Arkası Sa. 7, Sü. 8 de / 2 eski Senatör aday olamadı natörlerden 12 si önseçimlere girdiklen halde başan gösterememıj ve partilerin aday listelerinde yer alamamıştır. Kur'a isabet edenlerden 8 senatör de Arkası Sa. 7, Sfl. 1 da Sunay'm ziyaretleri Ankara (Comhnriyet Bürosn) Cumhurbaşkanj Cevdet Sunay, dün Genel Kurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sırasıyla nezaket ziya retlerinde bulunmuştur. Öte yandan Sunay, dün Berlln'e giden Parlâmento Heyetinin Başkanı Atasağun ile, Roma'ya giden Parlâmento Heyetinin Baskanı Boıbeyli'yl kabul etmistlr. P Ankara, (Cnmhuriyet Bflrosn) azar gunü yapılan önseçımler sürprizli sonuçlar vermıştir. Kendilerıne Senatoda yapılan ad çekmede kur'a isabet eden se uenos Aires'teki Arjantinli Ermeni ve Rum çevrelerinin ıfadesine g5re, •Birinci Dtmya Savaşında Türkiyede öldürülen İstanbullo 600 aydm ve lider için» dün S t Gregory Kilisesinde Ermeni Kilisesınin ruhani lideri Papken Abadyanın yönetiminde ortak bir âyin düzenlenmijtir. Gene dün, Ermeni asıllı yüze yakın Amerikalı, New York'ta, Bule«miş Mıllet'erin önür.de 2J saat süren bir gösteri yürüyüşü yapnuş ve Türkiyenin Ermenilere ait olduğunu iddia ettikleri toprakları ve Ağn Dağjnı geri verme«ini istemiştir. Buenos Aires'teki âyine, Arjan tin Başpiskoposu Kardinal Antonio Gaggiano da katılmıştır. Bildirildiğine göre, bir Katolik Kardinal Güney Amerikada, ilk defa ola rak Ermeni kilisesinde yapılan böy le bir âyine katılmaktadır. Âyinde, Kardinal Gaggiano'nun yanında, Anglikan Kilisesi rahibi Ciryl Tucker, Arjantindeki Rum Ortodoks Kilisesi Ruhanl lideri MeletJTis Diakandreu, Rus Ortodoks kilisesi rahibi Nikodim ve Lübnan Ortodokslan Başpiskoposu Swatyi de hazır bulunmustur. B Ağrı Dağı kimin? U ew York'taki gösteride Ermeni " ler adına konuşan Jersey City sehrinden Charles Metyan, bugün eskiden beri Ermenilerin yaSadığı topraklann ekseriyetinin üzerinde Rusyada bağunsız bir Er menistan kurulmus olduğunu, gös teri yaparak Bırleşmis Milletleri Sİ yıl önce Türkler tararmdan alı nan Ermenilere ait toprakları geri verdirmeğe ikna etme>i ümit ettiklerini söylemiştir Dövizlerde, «Ağn Dağı Ermenllerindir» geklinde yazılar göze çarp mıştrr. Her mesken en şokayda20TL bekçi parası ödeyecek Ne istiyorlar ? öğrenildiğine göre Bilgiç grupunu teşkll edenlerin kabine revizyonu konusundakl görüşleri şu noktalarda toplanmaktadır: D | îeni kabinede görev alacaklar öncelikle parti içinde, GrupU ve Mecliste kendisini kabnl ettirmis şahsiyetler olmalıdır. Bu nitelikte olmıyanlar ne devlet bflnyesinde ve ne de kabinede görev alnıamalıdır. B l Yeni kurulacak kabine, seçim öncesinde seçmene vaad ettiklerine bağlı kalmakla blrlikte yepyenı bir politika takıp etmelidir. Seçım kazanma programı başka hükümet etme programı baska K? Kabinede, birinci adamdan başka bir de ikinci adamın yönetici mevkiinde bulunması çerekUdir. d Mevcut Bakanlar kendi bün yeleri içinde doyurucu olmamışlardır. Yeni kabinenin teşkilinde bilhassa bu konuya önem verilmelidir. (Arkası Sa. 1. Sfl. 1 de) Sadettin Bilgiç Demirel, bankacılarla goruştu Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, dün Turkiyedeki bütün Bankalann Ge nel Müdürleriyle yemekli bir top lantı düzenleyerek memleketin eko nomik durumunu görüşmüş, Bankalardan, tasarruılarrm sanayi, ti caret ve ihracat konularına yönel terek Türkiyede işsizliğin giderilmesme ve istihsalin arttırılmasma yardımcı olmalarıru istemiştir. Washington Restoranda düzenlenen yemekte Banka Müdürleri, memleketimizin ekonomisinde olumlu yönde gelişen noktaları $öy le sıralamışlardır: Günümüzde ekonomüniz bir istikrara sahiptir. Acil ve özel ted bire ihtiyaç yoktur. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Yıkım giinii yapılan düğüne belediyeciler de katıldı SULUKULE TAŞINIYOR Istanbulcfi tepkiler 3 B/JV ÎŞÇİ BUGÜ1SGREV YAPIYOR Lâstiktş Sendıkasının daha önce ilân ettiğı karara göre, Gıslaved Lâstik, Derby Plâstik, Plâstel Plâstik ve Luksor Tarak Fabrikalarında çalışan 3 bin ışçı bu sabah saat 6 dan itibaren greve başlıyacaktır. Işverenlerin toplu iş sözleşme müzakerelerinde çıkan ihtilâf sonucunda Aracı Kurula katılmamalarından ötürü kararlaştırılan grev, Türkİş tarafından da desteklenmektedir. öte yandan Lâstıklş, 26 mayısta da 1500 işçinin çalıştığı Derby Lâstik, Güneş Plâstik ve Balina Plâstik fabrikasında da greve gidecektir Arkası Sa. 7, Sü. 5 de unün Hastalık foelirtileri | stanbuldaki Fener Rum Pat' rikhanesi, âyin ve gösteri hak ktnda susmayı tercih etmistir. Ermeni Patrikhanesi yetkililerl de, her hangi bir siyasi yorumda bulunmak istemediklerini söylemişlerdir. Ermeni Patrikhanesi ola rak din işlerinden başka konularda konuşmayı arzu etmediklerinl belirten yetkililerden kâtip Kirkor Abacıyan, ancak, Türkiyede yaşayan bir Ermeni, Türk vatanda şı olarak, Amerika kıtasındaki olaylan tasvip etmediklerini bildir miştir. Abacıyan şöyle devam etmiştir: « Hepimiz burada, Türk vatan daşı olarak rahat yaşıyoruz. Şahsen Türk ırkından gelen bir Türk vatandaşmm duygu ve düsüncesi neyse, bizim de aynıdır. Onlarm yeri nerede ise, bizim de yerüniz oradadır Bundan «üphe etmemek lâzımdır^ Ankara (Cumhuriyet Bürosa) «Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun tasansı» m incelemek üzere kurulan geçici komisyon, çalışmalannı bitirmiş ve tasanyı «önoelik ve ivedelikle» göriisülmek kaydiyle Millet Meclısl Genel Kuruluna sevketmıştir. Tasarıya göre, her mesken ayda en çok 20 lira bekçi parası odejecektir Anayasa Mahkemesınce ıptâl edilen «Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu» nun yenne kaım olmak üzere hazırlanan tasarı, bekçi teşkilâtım hukuki »saslara bağlamakta ve müesseseyi yeniden düzenleyen şu esasları getirmektedir: 0 Bekçi olacaklar, en az ilkokul mezunu ve askerliğini yapmış olacaktır Arkası Sa. 7. Sü 2 de Araba vapuru seferleri artıyor Denizcilik Bankası, İstanbul Şehir Hatlan Işletmesindeki yolcu vapurlannın sefer ve saatlerini azaltmakta, rağbet gören araba vapuru sefer ve saatlerini ise artırmaktadır. Geçen yıl yolcu vapurlan 165 bin 554 sefer, araba vapurlan ise 109 bin 812 sefer yapmışlardır. Işletmenin elinde bugün. 59 yolcu, 14 de araba vapuru vardır. Senato seçinıierinc karşı halkın ilgisizliği gözden kaçmıyor. 1955 ten bu yana karmakanşık olayların içindcn geçmiş ve yorulmuş Türkiyede secimlere fazla iigi beklemek zaten gereksizdir. Hele 1963 milletvekilliği seı.iminin gürültüleri daha devam eaerken ve sokak gösterileri yanında politikacılar birbırleriyle gırtlaklaşırken halkın kendi adına egemenliği sürdürecek Parlâmento üyelerüıin seçimini önemsememesi normal bir olay olarak görülür. Bn bıkkınlık öyle sanırız ki haziran sonuçlarında rakkamlarla kendıni gösterecek ve yine sanınz ki, secimlere katılma pa31, partiler ne kadar çahşırlarsa çalışsmlar yüksek olamıyacak. Demokratik düzende halkın politikayla ilgilenmemesi konusunu bilim adamları uzun uzun incelemişler, incelemektedirler. Ne var ki bu incelemeler coğunlukla gelişmiş, kalkmmış ülkelerde gorülen ilgisizliğe ve o ülkelerin tıedenlerini ortaya çıkarmaya yaramaktadır. tncelemelere göre, millî gelirleri mütemadiyen artan, buna karşıhk meseleleri azalan, gelir böluşümünü, istihdamı bir oran içinde halleden batı ülkelerinde halkın, özellikle orla sınıfın secimlere katılma payı gün geçtikçe duşuy T ve orta smıf nüfus yoğunlnğunda hâkim durumda bulunduğu için rakkımlar secimlere tüm ilgioin azaldığmı gösteriyor. Dünya dengesinin kurulması, harb tehlikesinin gerilemesi ilginin azalmasmda başlıca faktörlcr arasında. Gözlemcilec Ooğu dünyasında küçükler hâriç, Sovyet halkınm da sonuçtaki bütün şişirmelere rağmen seçimlerden uzaklaştığı kanısındadırlar. Bu gozlemcilere göre Stalin devrinde uygulanan «zorla oy verme» usulü kalkmca halk, sandık başına gitmeyi pek sıkıcı bnlmaya başlamıştır. Sovyet Rusyadaki halkın ilgisizliğinde seçileceklerin daha önce tâyininin de süphesiz payı vardır. Ancak ba ilgisizlikte meselelerin gittikçe azalmasuun ve özellikle Sovyet gençliğinde başlayan yeni düşüncenin etkilerini aramak her halde yanhs olmaz. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerdeki bu duruma karşılık az gelişmiş ülkelerin seçimlerle ilgisizliği meselesini bilim adamları ekonomi İU politika arasındaki dengesizlikten gelen demokrasinin bünyevî hastalığma bağlıyorlar. Gerçi her ülkede bu hastalık başka başka arazlar gösteriyor. daha doğrusu her ülkede hastalığı meydana getiren nedenler az çok değişijor. Ancak hemen hemen ortak bir neden \ar ki o da şu; Egeınınliğine yeni kavuşmuş ülkelerde bile politika kısa sürede tamâmen çıkar çatışmalan üzerine oturuverjyor, kurtuluşun heyecanı kayboluyor \e bu arada bilinçleşmeğe başlayan halk, dışardan yönetilen ya da doğrudan doğruya içerde cereyan eden çıkar çatışmalarında kendisinin bir piyon gibi kullanıldığını farketmeğe başlıyor. Açıkçası az gelişmişlerdeki neden aldanma ve aldatılmadır. Gösterilen tepki ise politikaya karşı soğukiuk secimlere katılmamak gibi pasif bir direnmedir. Türkiyede de bugün, gerek bütün az gelişmişler için ortak olan, gerekse memlekete özge diğer nedenler parlamanter demokrasinin hastalık belirtilerini yaratmaya başlamıştır. Halkta Parlâmentonun, meselelere sahip çıkmadığını gördukçe istekler üstüste yığıldıkça düzenin yürümediği, yürümiyeceği kanısı kuvvetlenmeye başlamış, bir yandan bu kanıyı ortaya koyan söylentiler yayılırken öte yandan politika ya karşı soğukiuk, seçimlere karşı ilgisizlik göze çarpan bir gelişme göstermiştir. Bu tchlikcli gelişmeyi önlemek için başlıca çare partilerin kendilerine çeki düzen vermesi ve Parlâmentonun gereksiz didişmeleri bir yana bırakıp memleketin meselelerine hâkim olabilmesidir. Parlâmento eğer bu tutuma girebilirse hem demokrasinin ilgisizlik şeklinde görülen hastalığı önlenecek, hem de meseleler sokağa dökulmekten kurtarılacaktır. Zira sokak hareketleri demokraeilerin hastalıklarını gösteren belirtiler arasındadır. TMTF Başkanı: «Gençlik bölünmedi» T.M.T.F. Genel Başkanı Yücel Akıncı dün Federasyonun 20. Dönem tkinci Genel Kurul toplantısında alınan kararlan açıklamak amacı ıle bir toplantı yapmıs ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreten Refet Ülgenalpın konuşmasıyla ılgili «Gençlik asla bölünmemiştir. Sadece bazı çevreler kendilerini de destekleyebilecek gençlik oldnğn intibaını kamn oynnda nyandırabilmek amacı ile Cemiyetler Kanonnndan istifade ede rek knkla teşekküller kurmaslardır. Millî Güvenlik Knrnln t» rafından hazırlanan ve B. M. Meclisinden geçecek olan gençlik le ilgili tasanyı TJVI.T. Federaayonn olnmln karsılayacaktır. Sayın Generalimiz müsterih olsnn Arkası Sa. 7. Sfl. 2 de Sivrisinek olayı Bn ayın ilk günlerinde ttalyada patlak veren bir gençlik skandalı halen basının, eğitimcilerin. öğrenci velilerinin ve nihayet öğrenci teşekküllerinin başlıca meselesi olmakta devam ediyor. Bn mesele, Milano'daki Parini karma lisesi öğrencilerinin çıkardıklan «Zanzara Sivrisinek» isımlı bir gazetede yayınlanan bir ankette bazı kn öğrencilerin cinsî konulardaki sornlara verdikleri cevaplardan çıktı. Cevaplardaki şaşırtıcı açıkhk ve cüretkârlık karşısmda anneler, babalar. öâretmenler ve basın hayrete diiştü. ve olay büyüdü. İtalyada cereyan eden ve adına «Sivrisinek olayı» denilen bn tartışmalar ve yackdsnnı 6 ncı sayfamrzda balacaksınrz. Trafik kaidelerini öğrenirken 10 çocuk, trafik kazası sonunda öldü BRÜKSEL (M.) Trafik kaidelerini oğrenmek üzere yola çıkan bir gruptaki 14 ilkokul öğrencisi, trafik kazasına uğramışlar, bunlardan 10 u derhal olmüş, 4 ü de ağır yaralanmıştır. Kaza, bir ekmek kamyonunun kaldınma çıkması sonucu olmuştur. 7 ıle 8 yaşlarındaki öğrencilerine yaya geçıtlerini göstermekte olan oğretmen de, ağır yaralıdır. Polis. daha sonra tevkif edılen kamyon şoförünü halkın elınden, güçlukle kurtarabiltnıştır. Sulukuleliler, evleri yıkılırken bile neşelerini kaybetmediler İhsan ONUR aribl Sulukule dün enkaz haline geldi, fakat ruhu ve neşesı kaybolmadı. tnsanlan gülüyor, şakrak sesleri üe: Sulukule Sulukule Valdt geçti yine Güle güle .. şarkısıru nurıldanıyordu... Hava soğuktu. Vağmur haflf hafıf çiselemeye başlarnıştı. Başta Belediye zabıtasına ait bir jeep ile bir kamyona bindirilmış 50 kadar amele ellerinde kazma ve küreklerle Vatan caddtsinin bitiminde surların dıbtnde kurulmuş bulunan «Sulukule Sitesi» nin önünde durdu. Sulukule sâkinleri birden evlerinden fırladılar. «Hani evlerimızı yıkmıyacaktmız. Turizm Bakanlığı Sulukuleyi turistık bölge ilân etmişti (!) Bizi kor kutmak tçin geldiniz değil mi?» dediler Zabıta ârruri, başuu saUadı: «Ha Sulukule güzeli döşeklerini yeni evlerine taşırlarken bile neş'eliydiler (Fotoğraf: İbrabim KÖSEOĞLU) T Sun*î kalble yaşıyor HOUSTON, (Texas) (a.a.) Geçen perşembe günü tamnmış kalb hastalıkları uzmanı Michael, Debakey tarafından kendisine sun'l kalb takılan 65 yaşındaki Marcel Derudder hâlâ kendine gelmemiştir, fakat zedelenen sol karıncığın yerini alan plâstik kalb çok iyi çalışmaktadır. Altı saat süren ameliyattan sonra başgös teren beyne kan hücumunun önu alınmıştır. Yayımlanan son sağlık raporunda hastanm nabız, tansiyon ve solunumunda bir değişiklik olmadığı belirtümektedır. yır» dedi. Sulukulenin en yaşlılarından Mehmet Efe, güldü. «Yıkın da neşelenelim» dedi ve ilk kazmayı kendi evine kendisi vur du! Ameleler cesaret alroışlardı. Gelişi güzel kazmalan indiriyor, kapı ve pencereleri yerlennden çıkanyorlardı. Kadınlar eşyalanna topluyor, üzerlerini örterek toz ve topraktan korumaya çalışıyorlardı. Bu manzarayı görenler ağlıyor ve hemen oradan uzaklaşıyorlardı. Düğüne buyrun Fakat onlar... Belediye Encüme ninin, tmar Müdürlüğü Statik BU rosunun «Surlar maili inhidamdır. Her an yıküarak can ve mal kaybına sebep olur» şeklinde karanna uyarak verdigl yıkılmaya boğun eğiyor siilüvor gülüyorlar dı... (Arkası Sa. 7, Sfl. 3 de) BtZİMKİ Tabiî Ahret sualleri soracağız.. Neden derseniz Türkiye dünyanm cennetidir... Uumrukte Ahret sualleri ile karşılaşan 203 Italvan turisti geri aonmek ıstedi Gazeteleı Ecvet GÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog