Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

MUSA ve YAHUDILIK Yazan: Hayrullah ÖRS Tarafsız bir gözle en yeni araşürmalann sonuçlarına dayanarak yazümıştır. Bu kitapta İsrail Oğullaımm tarihi boyunca dinin gelişmesi, Babil esirliğinden sonra aldığı şekil, günümüzde Yahudilerin inanç ve ibadetleri, Yahudi tasavvufu etraflı bir şekilde anlatılmaktadır. REMZİ KİTABEVİ Fiyaü: 10 Lira. İlâncüjk: 2613/4444 mhurivet KURUCUSU VUNUS NAül İkinci Ergenekoa* 1919 1922 Yazan: Haydar BERKÖ2 Kurtuluş Savaşunızın ştmdiye kadar >razılamayan gerçek şehnamesidir. 8 0 man üslubuyla yazılmıştır. YunanRum Enosisçileriyle dört yıl kıyssıya savaşan milletimizin yarathğı gerçek tüürn, kahramaalık, ıstırap, yoksulluk destanlannı tçiniz burkularak okuyacaksınız REMZİ KİTABEVİ tstanbnl Hatipoğlu Kitabevi Kskişehir 10 lira. 42. yıl sayı 14989 T e l g r a i v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r ı y e t I s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Pozartesi 25 Nisan \966 Kadro kannım hazırhklanna başlanamadı , ve göstergeler i SENATO ADİYLARI İÇİII Kurulunda beUyor! 23ILDE ONSECIM YAPILDI Rr^Ur^ınlrir ^ N. ERTUGRULUN BAS REİİSÖRIÜK 6ÖREVİ RESMEH SONA ERDİ lesı dün sona ermiştir. Belediye Meclisı, gerek Şehir Tiyatrolan butçesinden «Baş Rejisörlük ödeneğini», gerekse yeni yönetmehk ile «Baş Rejisörlük» unvanını kaldvrmış olduğundan, Muhsin Ertuğrul'un mukavelesi yenilenmıyecektir. Esasen Muhsin Ertuğrul da yeni yönetmeliğin kabuKinden sonra Şehir Tiyatrolarına uğramamış ve geçen aya ait ücretini almamıştır. öte yandan, Muhsin Ertuğrul görevine son verilmesine ait kararlarla ilgill olarak Milletlararası Tiyatro Eastitüsü Tiirkiye Millî Merkezi lcra Komitesi Başbakan Süleyman Demirel'e bir telgrai çekmiştir. Sınıf tüzükleri İSTANBUL'DA BERKOL ( A P ) , TOPALOGLU ( C H P ) , İZMEN ( Y T P ) VE KITAPÇI ( M P ) SEÇILDILER ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) mali hükümlerinin uygulanmaDevlet Personel Kanununun olan sına temel teşkil edecek (YURT HABEKLERİ SERVİSt) M yatroları ile ımzalamış olduğu «Baş Rejisörlük» mukave uhsin Ertuğrul'un Şehir Ti sıruf göstergelen, hâlen incelenmek ve son şeklini almak için Bakanlar Kurulu gündeminde beklemektedir. Devlet Personel Dairesi Genel Sekreteri Hikmet Baloğlunun bildirdiğine göre henüz genel kadro kanunu hazırhklanna başlanamamıştır. Esasen genel kadro kanunu hazırlıklan, ancak sınjf göstergeleri kesinleştikten ve kurumlar bu gös tergeler üzerinden Maliye Bakanlığına kadro teklifleri yapıidık tan sonra başlıyabılecekür. «Hükumet mutlaka revizyon görecek» Bir heyetle birlikte Suudi Arabistana yaptığı ziyaretten bugün lstanbula dönen İstanbul milletvekili Sadettın Bılgiç, Hükumetin deği;ip değişmeyeceği konusu ile ilgili bir soruyu şu şekilde cevap landırmıştır: •Hükumet mutlaka revizyona tâ bi tutulacaktır. Arkadaşlanmla bu konuyu görüşeceğim. Bir revizyon olursa, yarın ve yarından sonraki günlerde ilân edilebilir. Ben, kabineye girmek veya girmemek hususunda henüz bir karar verme dim. Bu yoldaki karanmı arkadaşlanmla görüstükten sonra verecegun.» BOTPO i4*y « »**»•. * ~ iyasi partiler, 5 haziran Senato seçimleri ile ilgili olarak 23 ilde ön seçim yapmışlar ve Senato adaylanm tesbit etmişlerdir. Ayrıca, Hatay ilinde boşalan bir milletvekilliği için de önseçim yapılmıştır. Dün yapılan ön seçimler, ekim' 1965 milletveküleri seçiminde uygulanan şekilde yargıç denetiminde yapünuştır. Ön seçime partilerin Üçe Yönetim Kurulu üyeleri ile yoklama delegeleri genel seçimlerde olduğu gibi sandık başlanna gelerek seçim sandığmda oylannı kullanmışlar ve adaylan seçmişlerdir. Ön seçime katılan siyasi partilerin delegeleri, Siyasi Partiler Kanununun 40 ıncı maddesine dayanarak Sandık Kurulunca kendilerine verüen özel fligranh boş kağıtlara partilerin Senato adaylannın isimlerini yazarak kendi partilerine aynlan sandıga atmışlardır. Okuma yazma bilmeyen delegeler yine 40 mcı maddeye göre, Sandık Kurulu Başkariırun görevlendirdiği bir şahısla birlikte kapalı hücreye giderek oyunu verecekleri adaylann ismini oy pusulasına yazdırrnış ve sandıga atmışlardır. S Genel Kadro Kanunu Ç ınıf göstergeleri Bakanlar "^ Kurulunda kesinleştikten sonra şu şekilde bir işlem yapılacaktır. Göstergelere göre, her kuruns kendi yönetimi alUnda çalışan memurlara uygun şeltilde kadro tekliflerini hazırlıyacak ve hangi sınıftan, hangi göstergede ne kadar memuru bulunduğunu bu kad ro teklifiyle Maliye Bakanlığma bildirilecektir. Maliye Bakanlığında Devlet Personel Dairesi uzmanlarının da katılacakları bir ça Iışmayla genel kadro kanunu hazırlanaç»iUr. £$&£}, kadro kanu. nunda bazı lntibek hukümlerl de yer alacaktır. Bir köyde Ata'nın büstü parçalandı TOKAT Erbaa ilçesinin 60 hanelik Çevresuyu köyünUn ilk okulunun bahçesınde bulunan Atatürk büstti tneçhul şahıslar tarafından parçalanmıştır Vali Muavini ve Jandarma Komutanı dün köye gıderek parçalanan bUsttin terine yeni bir büst koymuşlardır Atatürk büstüne saldıran mütecavizler aranmaktadır. Ön seçim yapılan itieı O enato Kısmî seçimı ıçın önseçımler Adana, Atyon, Ankara, Bingöl, Bursa, Denizli, Dıyarbakır, Elâzığ, Eskışehır, Giresnn. Gümüşhane. Kayseri. Ko caeli, Muğla, Niğde. Sakarya. Te kirdağ, Tnnceli. Trabzon, Urf» ve Uşak'da vapılmıştır. Bırer Senatörlüklerı boş bulunduğundan araseçımı vapılacak tstanbul ile Maras ve bir Milletvekilliği boş bıılunan Hatay'da da önseçim ışlemı uygulanmıstır. Tüzükler İçinde göstergelerin de yer aldığı smıf tüzüklerinin ayrıca Danıştayda görüşülüp tasdik edilmesi gerekrnektedir. Ancak genel kadro kanunu Meclisten geçükten sonra sınıf tüzükleri Danıştaya sevkedilecektir. Devlet personel kanununun 36 ncı maddesi sınıf tüzüklerinde genel kadro kanununun her smıf için özellik tasıyacak hükümlerinin de yer alacağı* belirtilmektedir. Bu sebeple genel kadro kanunu çıkmadan tüzük ler Danıştaya sevkedilemiyecektir. Genel kadro kanunu çıkar çıkmaz tüzüklerde süratle gerekli işlemler yapılacak ve Danıştaya sevk edilecektir. Danıştay, bunlan tas vip ettikten sonra, çahşmakta olan memurlann her dairede intibaklan ve yeni kadro kanunu gereğince yeniden atamaları yapılacaktır. Butto: TELGRAFIN METNi m dalet Ağaoğlu, Prof. Irfan * ^ Şahinbaş, Haldun Taner, Prof. Bedrettin Tuncel imzalarını taşıyan telgrafta şöyle denilmektedir : «Milli ve mületlerarası plânda tiyatro sanatlarını tanıtmak, halk arasında yaymak ve bu sanatların gelişmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli Merkezi lcra Komitesi üyeleri sıfatiyle, Mart ayı başından beri bütün sanat çevrelerimizi gerçek anlamında üzüntü içinde bırakan bir olay üzerinde ılgi ve yardımınızı istirham ediyoruz. Olayı arzetmedeo önce, bu yazıyı imzalıyan üyelerin bu satırları en içten duygularla ve yapıcı bir anlayışla yüksek katınıza sunmuş olduklannı özellikle belirtmek isteriz. Zatıâlinizin şahsen sanat alamnda böylesi Arkası Sa. T, Sü. 5 de CENTO toplantısı tatmin etmemiştir AP bildirisine Erim cevap verdi » 1, Kesinieşen sonudar Ankara, (Cumhuriyet Büroso) CHP Millet Meclisi Grup Başkan vekili Profesör Dr Nihat Erim Grup adına bir bildırı yaymlıyarak AP Grup Başkan vekilinın oncekl gün yayınladığı bildiriye cevap vermıştir. Profesör Erim. cevabında şunları soylemektedir: Millet Meclisi çalışmaları, Hükumetin ve AP. Grupnnun seçim sisteminde vanlmış ileri bir noktadan geriye dönüş için getirdikleri tasarı yüzünden aksamaktadır. İstanbuldaki on seçünde ı>ir delege oynnu kullanıyor Intiboklar ^ Personel Kanununun 36 ^^ıcı maddesi yönetici sınıfın yük sek okul mezunu olmasmı öngörmektedir. Ancak hâlen yönetici a (Arkaa S. 7, Sü. 6 da) gelen istim Adanada Cumhuriyetin toplatılması olayı, hukuk devleti Türkiyede, başta Anayasa olmak üzere kanunlann ve usullerin nasıl kenara itilebildiğini gösteren tipik bir örnektir. Gazetemizin toplatıldığı gün uygulamanın usulsüılük ve kanunsnzluk yanında gülünçlükle de raalul olduğunu belirtmiş ve bo zihniyetin tehlik^sine işaret etmiştik. Gerçekten toplanma oiayını biz daha çok ikaz görevimizi yapmak için bütün ayrıntılariyle ortaya koyduk. Amacmuz bir mevziî olayda göriilen acaipliğe isaret etmek, böylece tevalî etmesi muhtemel usulsüzlük ve kannnsuzluklan önlemekte yardımci olabilnıekti. Ankarada ilgiliier uygulamadaki hatayı kabul ettiler, hattâ İoişlerinden bir yetkili Adanadaki davranışı işgüzarlıkla niteledi. Ancak Adanada toplatma mârifetini gösterenler hatalarını kabul edip usulsuzlük ve kanunsuzluğu bir ııoktada kesmek yerine yanlış uygulamayı kitabına uydurmak yolunu seçtiler. Bakınız nasıl; Mahkeme kararı olmadan •Cumhnriyet» 22 nisan günü toplahldı. 23 nisan günkü gazetemizde biz Anayasamn 22 nci maddesine aykın olan bu hareketi ayrmtılariyle ortaya koyduk ve kanunsuz işlemden önce cereyan eden gayri ciddî tutumu bilhassa belirttik. Aynı gün öğleden sonra yâni toplatmadan bir gün sonra Adana Savcısı Nöbetçi Sulh Ceza yargıclığma başvurarak Ankara mahkemesinin bildiri için verdiği karann, o bildiriyi yaymlayan gazetelere de teşmil edilmesi gerektiği karannı aldı. Mahkemenin verdiği karar doğru mudur değil midir? Deliller toplanmış bildiriyle habtr arasındaki münasebet tncelenmiş midir? Bunların tartışmasına girmıvoruz. Zira bu tamamen ayn bir konu. Bizhn burada ortaya koymak jstediğimiz şudur; 1 Bir gün önce yapılan kanunsuz ve usulsüz bir toplatma işlem! kin bir gün sonra mahkemeden karar istcnmiş, böylece Anayasanın 22 nci maddesinln 5 inci fıkrası hükmü güya yerine getlrilmiştir. 2 Saym Savcı toplatma için «bu bir toplatma değildiı mahkeme karan gelinceye kadar almmış bir tedbirdir» diyor. Hemen söyleyelim ki gazetenin toplatılmast zaten bir tedbirdir. Nîtekim Anayasanın 22 nci maddesinin 5 inci fıkrasmda şöyle yazar; Türkiyede yayınlanan gazete ve dergilerin toplatılması, bu tedbirlerin uygulanacağını kanunjn açıkça gösterdiği suçlann Işlenmesi hâlinde ve ancak hâkim karariyle olabilir> Bu fıkraya göre önce kanunun açıkça gösterdiği suç işlenmiş olacak ve suç işlendlkten sonra eğer hâkim karar verirse «toplatma tedbiri» yerine getirilecek. Anlaşılan. saym savcı bir gazeteyi sadece Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 8« nrı maddesi içinde görmekte her hangi bir eşya gibi müsa dere ediltbileceğim düşünraektedir. Oysa gazetenin Anayasada ayn yeri vardır, toplatılması da. kapatılması da, özgürlüğü zedelemiyecek, sansürö hortlatmayacak bir takun kayıt ve şartlara bağlanmıştır. Bu bakımdan toplatma ile tedbiri birbirinden ayırmaya çalışan saym •avcının böyle konolarda pek dikkatli darranması ve her halde hukuku fcüsbiitün çLktnaza doğru itmemesi gerekir. akistan Dışişleri Bakanı Zül fikar Ali Butto Hilton'da yapügı basın toplantısmda CENTO toplantısının memnunıyet verici olmakla beraber tatroın etmekten uzak bulunduğunu belirtmiş, Amerika ve tngiltereŞimdiki seçim sistemi vatannin, Hindıstan'a müttefikleri oldasın sandığa attığı oy'u olduğu maksızın silâh verdiğlnı, buna gibi Parlâmentoya aksettirmekkarşılık PaMstanın K. Çın'den tedir. AP bunu değiştirerek yüz yardım almasının normaj karşıde 53 seçim oyuna karşılık yüzlanması gerektığinı söylenııştir. Butto, bir gazetecinin «Kızü de 96 Senato üyeligi almak isteÇin, Pakistan'ın Türkiye ile K. mektedir. Bu arzu, şeçim adaleÇin arasında ar&buluculuk yaptine tüm aykırıdır. İşte Muhaleması için baskı yapmakta mıdın fet partiieri bunu önlemeğe çalısorusunu şöyle cevaplandırmışçıyorlar. ttr: «Türkiye Pakistan'dan daha önce bağımsızlığını kazanmış bir devlettir. Bu bakımdan biz Tüıkiye'ye akıl hocalığı yapamayız. Atina böyle bir haberi yaymak konusunda çeşitli çabalar harcamaktadır. Şunu belirteyim ki K. Çin tarafından böyle bir baskı yapıimamıştır. Türkiye Kıbrısa uçak gönderdiği zaman K. Çin den tepki görmemiştir. Böyle sıkıntılı durumlarda K. Çin'den yardım alınabilir. Bunun için de Pakistan'm arabalncalnğu şart değildir.» Son olarak, Butto, R.CJ5. (Böl gesel Kalkınma Teşkilâtının') gelecck için çok faydalı ve olumlu olacağmı, diğer teşkilâtlardan daha az dert açacağını belirtmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) P ANKARA, (ajı.) Türk Teknıker Talebe Birliğı Genel Başkanı, dün yaptığı basın toplantısmda, ötedenberi ileri sürdükleri haklarının hâlâ gerçekleştırilmemış olmasından duydukları üzüntüyü belirtmiş ve ısteklerı gerçekleşinceye kadar 26 nısandan itibaren 22 ılde 28 okulun süresız olarak devslere boykot yapacaklarını söylemiştır. Teknikerlerin elde edemedıklerinı ilen sürdükleri hususlar şunlardır • • Vüksek Tekniker Okullarının kurulns kannnlarının çıkarılması. # Yuksek Teknıker Okullannın ısmınin Teknik Tatbikat Yüksek Okulu olarak değiştirilıp mezunlarına tatbikat mühendisliği unvanının verilmesi, yetkilennin kanuni temınat altına alınması, • Bütün Teknıker Okulu mezunlarının bu okullars intibaklarının sağlanması, # İstanbuldaki okulda bir kâğıtçılık şubesı açılarak kâğıt teknıkeriennm de ıntıbaklarımn sağlanması, 0 Bu okul mezunlarının kadrolannın ve yönetmeliklerinin Bakanlıklararası yapılacak topİspanya'da tatil yapmakta olan Jackie Kennedy, Madrit'ten ayrılalantıda tesbiti ve Personel Kanurak Sevile gitmlştir. Resimde, gazetecilerin sornlannı cevaplandıran nunda yerinin belirtilmesi, Jackie Kenaetiy görülüyor • 6 ncı Milli Eğitim Şurası kararlarmın bir an önce tatbiki. • Teknikerler 22 ilde derslere girmiyecek Boğmaea ve kızamıktan 21 cocuk öldü StlRT (ajl.) Pervarı ılçesınde bir suredenberı salgın halınde bulunan kızamık ve boğma • cadan 21 çocuk ölmüştür. Öğrenildiğıne göre, Pervarı kaymakamlığından bugun il'e gelen bir yazıda, ılçede 21 çocuğun kızamık ve boğmacadan öldüğü hildirilmıştır. Siirt Valisı Mehmet Aldan, derhal bir sağlık ekibını Pervari ilçesıne gönderınış, gerekli Mdbirlerin ahnmasını ıstemiş • tir. önseçim sandıklan saat 17 de kapatılmış ve tasnife geçılmıştır. Gerek oy verme ve gerekse tasnif sırasmda önemli bir olay cereyan etmemiştir Diyarbakırda AP Senatörü thsan Hamit Tiğrel. Uvfa'da da CHP Senatörü Esat Mahmut Karakurt listeye girenıemislerdir önseçim vapılan ıller ve listeye giren adaylar şunlardır: ADANA (4) AP: 1 Nuri Ademoğlu. 2 Mehmet Ünaldı, 3 Sakıp önal. 4 Kemal Çetinsoy. CHP: 1 Mukadder Öztekın, 2 Musluhittin Yılmazmete. 3 Ahmet Karamüftüoğlu. 4 A Rı za Güllü AFYON (3) AP • 1 Kâzım Karaağaçhoğlu, 2 Ahmet Karaviâit, 3 Ahiıet Tnn"er CHP: 1 Hasan Akkuş, 2 Sükrü Yüzbaşıoğlu, 3 Haluk Nur baki BİNCJÖL (1) AP D Arıt r H Yurtsever. CHP • Zevnel Abidin Yurtsever MP • Faik Kemal Atalav YTP • Mehmet Bilgı BURSA (4) AP 1 thsan Sabri Caglayangil (Senatör) 2 Cahit Ortaç <Senatör). 3 Seref Kayalar fSpnatörV 4 Baki Güzev 'Senatör) CHP : 1 Saftet Vural, 2 Edip Ünal Erzen, 3 Abdurrahm?" Korrnk « Dr Sirpi Ataç. MP • 1 tsmail Seçkin 2 Mehmet Gülbahar 3 Mphmet Metiner. 4 Cemil Avarkan. TtP : 1 Yümaz Dereli DENİZLt (2) AP: 1 Ali Kemal Turgut, 2 'Emin Durul. CHP: 1 Hüseyin Atmaca, 2 Cemal Yalcı MP: 1 Mehmet Oruç. T t P : 1 Remzi Çaybaşı. YTP: 1 Ahmet Kadıoğlu. (Arkası Sa 1. Su. 7 de) ADANA SAVC1SIM1S AÇIKLİMASI ADANA {**.) Adanada «Cumhuriyet» gazetesinin top lattırılması ile ilgilı olarak bugun bir aç\klamada bulunan Savcı Ahroet Ovdet Ercan, «kannnsuz bir hareket yspılmadı» demiştir. Savcı, bu konuda şunları söylemiştir: « Cnmhuriyet gazetesinin bahis konusu nüshası, nöbetçi mahkemesince verilen ikinci bir karar üzerine toplattınlmıştır. Gazete, lstanbulda yayınlandığı için suç işleme yeri itibariyle kanunî gereği yapılmak üzere durum tstanbul C Savcılığına bildirilmistir. V'apılan islemde nsnl ve kannna uymıyan bir cihet voktnr. Kanunlan tam ve kâmil olarak tatbik etmek görevimizdir. Tecrübemiı ve kanun anlayışımız icabı bizlerden, adı geçen gazetede bahsedildiçi çibi kasitli bir hareket beklenemeı.» Yılda 17 milyon litre rakı iciliyor Konya (a,a.) Yeşilay Gençlik şubesi başkanhğı, yurtta bir «Uyanna ve dayanışma» gezisi düzenlemis ve Metın Dökmeci'nin başkanlığındaki 80 kişilik bir Yeşilay ekibi, ilk olarak Kon ya'ya gelmiştir. «Uyarma ve dayanışma» gezilerinin amacmı açıklayan Yeşilay Gençlik şubesı başkanı, «1939 yılında 390 bin litre olan rakı istihlâki. 1963 de 17 milyon litreye çıkmıştır» demiştir. ANKARA, (Cmnhnriyet Bürosu) Çalışmalarını bitiren Türk tş Yönetim Kurulu, dün yayınladığı bildiride, bütün siyasi partiieri, parti çekişmelerini bırakıp memleket meselelerine eğilmeye d&vet etmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine Şevket Yümaz ve Hasan Türkyay'm seçîldiği Kurulda alınan karar kamu oyuna açıklanrmştır: Türkİş, partiieri memleket meselelerine eğilmeye çağırdı 1 3 Yurdumuzda bir asgarî üovet tesbiti yapılmamıştır. Toplu sözleşmelerin tam uysrulanma» ması, sıhhatli bir asgari ücretin tesbit edilmemesinden doğmaktadrr. E 9 Yönetim Kurulu, Türk tş'in Paşabahçe grevındeki tutumunun gerçekçı, işçı ve yurt çıkarlarına uygun olduğuna karar vermış ve olaydaki şartlan dikkate alarak yapıiması gereken ber şeyln yapıldığmı tesbit ve Türk tş'in tutumunu tasvıp etmiştir Paşabahçe grevi ve bu grevj ızleyen olaylann işçi haklan için değil, tamamen başka amaçlarla rayından çıkarüdığını ve baıı çevrelerin bunu Türk • tş'i yıpratmak için istismar ettiklerinl gözönüne alan Yönetim Kurulu. sendikacılık prensip ve disiplininl ısrarla çiğneyen Petrol tş Maden tş, Lâstik İş, tstanbul Basın tş ve Kristal tş Sendikalanm, Türk tş Onur Kuruluna sevketmeye kprar vermistir. U Son zamanlarda çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenen tnitingler. zaman zaman gayesınden uzaklaştığından bundan bövle Türk tş hiç bir mi*!" katılmavacaktır. KM Kamu iktısadi teşebbüslerinin düzenlenmesi ile'ilgili 440 sayılı kanunda öngörtilen tüzüğün halâ çıkmamış olmasından dolayı işçUer Yönetim Kuruluna katılamamaktadırlar. Sinemada kanlı kavga Şehzadebaşmda dün gece bir sinemada öğrencilerle sinema müstahdemlen arasında çıkan kavgada 7 müstahdem yaralanrnıştır. önceki gece arkadaşlannm sinemada haksızlığa uğradığtnı Iddia eden bir grup ögrenci dün ge ce saat 20 sıralannda sinemaya gelmişler ve içeri girmek istemişlerdir. Bu sırada öğrencilerle müstahdemler birbirine girmişlerdir Kavgada 7 müstahdem ya ralanmışür. U Geri kalmış ülkemiz uygarlık seviyesine çıkarılmalıdır. Parlâmento üyeleri bugün kısır particilik çekişmeleri içinde yurt gerçeklerine sırt çe> virmiş bulunmaktadırlar. Türk Yurttaşı, metodda olmasa bfle ana ilkelerde anlaşmış, memleketin kalkınması ve sosyal adaletin gerçekleşmesi için gerekli reformlan el birliği ile samimi olarak yapmak isteyen bir Iktidar ve muhalefet istiyor. E İ Hayat pahalılığma «dur» demenin ve pahalılığı önleyici tedbirleri almanın zamanı çoktan geç mistir B İ Asgarî geçim indirimi ertelenirken, işçilere ertelemenin uygnlanacağı Meclis kürsüsünden ifade edilmiş olmasına rağtnen, uygulamanın yapü•mam»sı üzüntü vericidir. ttm Tasarruî Bonosu bir ıztırap kaynsŞı olmuştur. Bu konuda derhal ve cezri tedbirler alınması gerekjnektedir, , ' • Hmm... Bizden evvel bu yoldan geçmişler...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog