Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

BÜYUK OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK Mustafa Nihat ÖZÖN Bu sözlük her hangi arap harfli bir lugatın aktarması olmayıp metinlerle kor.trol edilerek meydana getirilmiştir. Tanıklar ile 30.000 den fazla Arapça e Karsça kelime, 10.000 den fazla d:yim ve klişenin anlamlan açıklanmıştii. Fiatı ciltli 40 liradır, İNKELÂP ve AKA KİTABEVLER1 Üâncüık: 2612/4418 42. yıl soyı (4988 umhuriYe KURÜCUSL İUNUS NADİ Telgraf ve mektup adıtsı Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbtıl No 246 Teleionlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 95 Pozar 24 Nison 1966 Mahkemeden karar, gazeteler toplatıldıktan I gün sonra alındı 23 ilde Partiler, Senatör adaylannı seçiyor ON SECIMLER BUGUN flltı Çizilen Sözler a sözlerin altını çizelim : «Burada açıkca ilsde edi) yorum, istenilen şey sakal, sank ve tesbihtir. Bu memleketi sakallı keçiler ile keçi sakallılar kemirivor. Biri ormanlan, diğeri cemiyetin bünyesini.. Kur'an kursları ehliyetsiz ellerdedir. tlnîversiteli gençler olarak hangi köye çidip onlan tenvir ettiniz? Ama sizin gitmediginiz yerlere o keçi sakallılar gidiyor, halkı zehirliyorlar. ( ) Halkın istediği ne olnrsa olsun, geriye değil, dnraklamak da deçil, mutlaka ileriye, medenî milletlerin seviyesine ulaşmak mecburiyetindeyiz. (. .) Siz talebe teşekkülleri birbirinizle çatısırken memleketin seviyesi a«afıya doçru kaymaktadır.» Bir de şn sSılerin altını çiıelim : «Her sahada büyük güçlükleri yenmek zornndayız. Nüfusumuı hızla artıyor. Mevcut işsizlere llâveien yılda dört yüx bin kişiye is bulmamız gerek.» Şimdi düsünelim : Yukanya altalta sıraladığım sözler, aynı devlet adamının ağzından çıkmış olsa idi, çizilen tablo ne kadar karamsar olsa da, yarınımız hesabına umut verici, hattâ sevindirici bir nitelik tasıyor sayılabilirdi. Bir devlet adamı ki, topInm bünyesini kemiren gericilik akımlarına karsı cephe almaya karar vermiştir. Bu uğurda yüksek ö|renim gençliğini göreve cağırmakta, ekonomik güçlüklerimizi yenmek, artan işsizliği gidermek için esaslı tedbirler aramak ihtiyacı ile yüreçi çarpmaktadır; bu devlet adamı elbette olumlu yolu bnlmos, hiç değilse basarı kapısımn esiğine varmış demektir. Ona yardım etmek, bütün iyi niyetli vatandaşların kaçınılmaz ödevi sayılır. Yazık ki, birbirini tamamlar gibi görünen yukanki sözler, birbiri ile politik hiçbir ilişiği bnlunmayan iki ayn kisiye aittir. Bunlardan ilkini Millî Gü\enlik Kurulu Genel Sekreteri Korgeneral Sayın Hefet Clgenalp söylemistir. îkincisi ise Basbakan ve A.P. Genel Baskanı Süleyman Demirel'in Teknik ü niversitede yaptıgı bir konusmadan almmıştır. Her ikisi de gençler önünde dile getirilmis, her ikisi de memleket gerçeklerine parmak basmış olmakla beraber, ayrı ağızlardan çıktıgı için, yukanki düsünceler arasında nlusal serunlarımızın çözümünü müjdeleyen bir bağlantı kurmağa imkân yoktur. Biz, tam tersine. bu sözlerin alt alta diıilişinde bugünkü dramımızın pek aeıklı, çözülmesi pek zor bir dflgümfinfi görüyoruz. Sayın Ülgenalp, bırtakım keçi sakalblann topltun bünyesini için için keminnesinden yakmmakta, yüksek öğrenim gençliğini köylere giderek halkı aydmlatmağa, gericUerle mücadeleye cağınnaktadır. Oysa Sayın Ülgenalp'm keçi sakallı dediği o bilgisizler kalabalığını A.P. pek sevmekte, seçim başarıları yolunda en çok ona giivenmekted<r. Geçen 10 Ekimde kazandığı 5 milyon oydan en az 2 milyonunu keçi sakallıların gayretine borçlu bulunduğunu A.P. yöneticileri her halde yakından bilmektedirler. Bu adamlar Tannnın günü her yerde devrim ilkelerine karşı atıp tutarak halkı zehirlemekte, özellikle seçim kampanyası sıralannda CHP'ye dinsizlik, komünistlik isnadı suretiyle A.P. hesabına çalışmaktadır. Bu davranıslarından ötfirü keçi sakallılara fazla kızmamak çerekir. tssizligin böylesine yayeın olduğu, bilgisizliğin böylesine kendi haline bırakıldıih bir ortamda, hele bir de yukarıdan tesvik edilirlerse, onları mâzur görtnemek elden relir mi? Toplatıtta olapı hakkında uün sotuştutma açıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) • çişleri Bakanlığı Adanada Cumhurıyet'in toplatüI ması olayı uzerine bir soruşturma açmıştır. İçışleri Bakanlığından bir yetkili «Olayda bir yanlışlık» ve aynı zamanda «işgüzarbk sezildiğini» açıklamıştır. Adana Savcısı ise ancak dün nöbetçı mahkemeye müracaat etmiş ve «Biz gazeteyi toplatmadık, tedbir için bayilerden aldırdık..» demiştir. Toplatmanın bir yanlış anlama mı yoksa. kasıtlı bir yanlış uygulamadan mı ilerı geldıği arastınlmaktadır. Dün Adana Emniyet Müdürlüğünden olayın incelenmesi ve Savcı Ue Emniyet Müdürü arasmda geçen görüsmelerin bir rapor halinde bildirümesi Emniyet Genel Müdürü tarafından istenmiştir. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Nihat Ruştü Kırlı tarafından nakledildiğine göre, bu telefon görüşmesi suasında da Adana Emniyet Müdürü, Savcının kendisine şifahen «Gazeteleri toplayın» dediğini ileri sürmüştür. Bunun uzerine Emniyet Genel Müdürü Hayrettin Nakipoglu ise Müdure: Bu hareketinin hatalı olduğunu ve tasvip etmediklerini, mahkeme kararı olmadıkça çazetelerin toplatılamıyacağını söylemistir. Emniyet Genel Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdurlugünden gelecek tafsilâtlı rapordan sonra Cumhuriyet'in toplatılmasına sebep olanlar hakkında gerekli işlemi yapmaya karar vermiştir. Pakistan Dışişleri Bakanı konuştu: ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) seçimler 5 Haziranda yapılacak önseçimiçin bugün 24 ilde BAŞBAKAN DEMiREL, GAZETECiLERLE GÖRÜŞTÜ Türkiye; Kıbrıs'a çıkarma yaparsa Pakistan, yanında olacak Dun Dışişleri Bakanı Cağlayangılle tstanbula gelen Pakistan Dışışlerı Bakanı Zulfıkar Ali Butto, Hılton'dakı basın toplantısmda. «1963 te Kıbrısa gitseydiniz, omuz omza beraber olacaktık» demıştır. Butto, Kıbrıs konus.unda, özetle şunları söylemistir: « Açık olarak belirteyim ki, tarihin ve günün gelişmeleri ne olursa olsun Pakistan, her zaman Türkiyenin yanında olacaktır. Çünkü, Türkiyenin tutamu, muahedelere ve insan haklarına dayanmaktadır. Bu düsüncemizin, Yunan milleti ile de dostluğumuza mâni olacafı kanaatinde değiliz. (Türkiye, Kıbrısa çıkarma yaparss, Pakistanın tutumu ne olacaktır?) diye toruyertunuz. He men söyleyeyim ki, Türkiye ile omuz omuza beraberiz, bir filozof gibi hareket etmiyeceğiz.» ler yapüacaktır. Önseçinıler sonunda, 21 ilde Senatonun üçte biri, iki ilde Senatodaki boşalan birer senatörlük, bir ilde de Millet Meclisinde boşalan bir milletvekilliği için 5 Haziranda yaptfacak seçimlere katılacak partilerin adaylan tesbit edileeektir. Hangi iiierde? Senatonun üçte birinin yenilenmesi için yapılan ad çekmede B grupuna kur'a isabet etmiştir. Kur'a sonucuna göre yenileme se çimleri, Adana (4), Afyon (3), An kara (7), Bingöl (1), Bursa (4), Denizli (2), Dıyarbakır (2), Elâzığ (2), Eskişehir (2), Giresun (2), Gümüşhane (1), Kayseri (3), KocaeU (2), Muğla (2), Niğde (2), Sakarya (2), Tekirdağ (2), Trabzon (3), Tunceli (1), Ürfa (2), üşak (1), illerinde yapılacaktır. Ayrıca tstanbul senatörü Sami Kırdar ve Maraş senatörü Nedim Evliyanın ölmesiyle boşalan senato sandalyelerıni doldurmak 1 çin (B) grupu dışında bulunan İstanbul ve Maraşta birer senatörlük için seçimler yapılacaktır. Bundan başka Millet Meclisinde bir liyenin ölümU Ue boşalan yer için Hatayda biı mUletvekUliJİ için seçim yapılacaktır. Bu illerde 5 Haziran tarihinde yapılacak seçimlere katılacak adaylar bugün önseçimlerde tesbit edılecektir. önseçimler, Ekim 1965 seçimlerinde uygulanan şekilde yargıç denetiminde yapılacaktır. Partilerin ilçe yönetim kurulu üyeleri ile yoklama delegeleri önseçimlerde oy kullanacaklardır. Siyasî partiler kanununda öngörülen ve bü tün partililerin katılabileceği bir Arkası Sa. 7, Sü. 7 de «TÜRKIYE'DE HİÇ BİR ŞEY, SOKAKTA HÂLLEDİLEMEZ» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) aşbakan Süleyman Demırel, dun gazetecılerle yaptığı konuşmasında. çeşıtli sorular uzerine, «tstanbul ve Ankaradaki son gösteri olaylanna» değinmiş ve tstanbul Teknik Üniversıtesınde şahsına karşı hıç bir davranışta bulunulmadığını behrterek, «Türkiyede hiç bir seyi sokaklarda halletmeye imkân yoktnr. Her şey medenî yol ve usullerle halledilir. Türkiyeyi anarşi içinde görmek ve göstermek isteyenler, Türkiyeye en büyük kötülüğü yapmak niyetinde olanlardır ki, Türk Devletinin gıicu, Türk Milletinin uyanıklığı, kanun ve hukuk diizeni içinde Türkiyeyi zarara uğratacak her şeyin hakkından gelmeye kadirdir.. demiştir. Arkası Sa. 7. Sü. C ds B (Fotoğral: Mustafa tSTEMÎ) SUNAY VE ÇOCUKLAR Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 23 Nisan munasebetiyle kendisini ziyaret eden yavrulardan birini öperken . Çocuklar, «Atatürk, niye bugünü bize armağan etti?» diye sormuş. Sunay da «Hepunizin ümidi suderde olduğu için . » demiştir. Prof. £sen On sec m AP Meclis Grupu bir bildiri ile CHP'ye çevap verdi An kara, (Cumhuriyet Bürosu) AP Meclis Grup Başkan Vekili Muhittin Güven imzasiyle yayınlanan bir bildiride, CHP Grup Başkan Vekili Prof. Erim'e cevap verilmekte ve: «Meclisin çalışır hale getirilmesi için yapılan son anlaşma. tamamen AP Grupunun iyi niyet ve samimî düşüncelerinin bir ifadesidir» denılmektedir. Bilindiği gıbi Erim, önceki gün kü demecinde, Meclis çalışmaları için anlaşma olduktan sonra: •CHP, Millet yararına çalısmağa susamış olduğunu, bu hareketiyle bir defa daha göstermiş olmaktadır demişü. Bildiride, özetle şöyle denibnek tedir: •CHP, 42 gensoru ve genel görüsme talebiyle Meclisin çalışma gücünii, 4 ay işgal etmiş bulunmak tadır. Vatandaşın beklediği gerçek dert ve meseleleriyle ilgili tasanlan görüşebilmek için 3 ay danberi uğraşan biziz. Biz, hep on lann tesahüp etmeğe çalıştıklan kanunlarm konuşulmasuıı temin için kapılar acmağa çalıştık. CHP yöneticileri ise bunu, daima Seçim kanununu engellemek için pazarIık konusu yapmışlardır.» 3 Assubay ile 3 Er, trafik kazasında sehit düstii KARAMAN İlçemize 5 kilometre btedeki Ahvarlı köyü yakınlarında, dün saat 16.30 da iki vasıta arasmda kalan askerl bir jeep parçalanmış, üç assubay Ue üç er, parçalanarak ölmüştür. Islâhiye'deki I I . Zırhlı Suvari Birliğine ait 240448 plâkalı jeep, er Ahmet Malak idaresinde Hassa yönüne giderken, Hayri Yağcı idaresüıdekl bir taksiyi hızla geç miştir. Aynı anda karşıdan gelmekte olan 31 AD 532 plâkalı Mehmet Yümaz'm kullandığı oto busle karşılaşan askerî jeep, iki vasıta arasında kalmış, 1015 metre sürüklendikten sonra, parçalanmıştır. Jeepte bulunan Assubay Üstçavuş Kemal Alkan, Assubay Üstçavuş Nıhat Yüce, Çavuş Rahmi Çakan ve şoför ile üd er, derhal ölmüşlerdir. 1 1 23 Nisan billiin yurtta törenlerle kutlandı TAKSIMDEKİ GEÇİT TÖRENİN1 İZLİYEN SEYİRCÎLER .. İçinde 98 kisi bulunan bir uçak düstü OKLAHOMA (aa.. AJ«.) 1çinde 92 askerl personel ve 6 mürettebat bulunan bir uçak Ardmore yakınlannda dağa çarparak düşmüş, 81 kişi ölmüştür. 17 kişi ise kotna halmdedir. Ölenler. yeni askere alınmış gençlerdi. Kaza, haîit yağmurlu bir tıava da olmuştur. Düşen uçak askeri personeli taşunak için tutulmuş özel bir dört motörlü Lockheed Electra uçağı idi ve uçağın pilotluğunu da uçak kiralayan şirke tin idare meclisi başkanı bizıat yapmaktaydı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayratnı dün bütün yurtta kutlanmıştır. Ankara'da da 19 Mayıı Stadında ve okullarda torenler yapılmıştır. Sabahleyin bir öğrenci grupu, Çocuk Esiıgeme Kurumu Genel Baskanı ile birlikte Anıt Kabre çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmuşlardır. 19 Mayıs Stadındaki törende İstiklâl Marşı ile 23 Nisan, Türk Çocukları ve Dağ Başmı Duman almış marşlan, öğrenciler tarafuıdan topluca söylenerek, Ata'ya bağlılık andı içümiştir. Ankara Valisi başkanHğında bir heyet; Çankaya'da Cumhurbaşka Arkası Sa. 7. Sü. 5 de NADİR NADt (Aıkası S. 7, Sü. 4 de) Bakanlar Kurulu grevı ertelerae kararı karşısında mutereddıt hareket eden Pa«abahçe Şişe ve Cam Fabrikası ışçüen dun gece geç vakıt karar değıştırmis ve 1400 ışçı çahsmaya başlamıştır. Fabrıkanın tam randımanla çahştığını bildiren fabrıka yetkılileri bugün dışarıda bulunan 900 grevcinın de ışe geleceklerini bildırmiştir. Paşabahçe'de 1400 işçi, işbaşı yaptı bpanyol Elbiseleriyle meşhurlardan Halen Ispanya'da bulunan Monako Prensesi Grace ve Jacqueline Kennedy şerefine Seville şehrinde bir balo verilmiştir. Şeref misafirlerinden olan Prenses Grace baloya geleneksel İspanyol elbisesiyle gelerek herkesin ilgisitıi çekmiştir. Resimde, Prenses Grace kocası Prens Rainier'le birlikte, baloda yapılan flâmenco danslarını seyrederken görülüyor. Sağmalcılar spor sahasındaki 23 Nisan toreninde, Sağmalcüar Belediye Başkan Yardımcısının konusmasının bazı kısımlarının ırticaî mahiyette olduğu ileri sürülraüş, bu yuzden de üzücü olaylar çıkmıştır. Iddiaya gbre, Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Keleş, «Din, iman, Allah, Kur'an» kelimelerinı gereksiz şekilde ve sık sık kullanınca bazı öğretmenler, duruma müdahale etmışlerdir. Ancak, Keleş'i tutan bir grup, öğretmenleri tartaklamış; bu arada Avukat Okay Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısını protesto eden sözler sarfetmiştır. Bunun uzerine Keleş, yıne iddiaya göre, Avukatın uzerine atılarak, tekme tokat dövmüştur. Bu arada. törenı duzenleyen Birinci llkokul Müdüru Ismail H. Duran, Belediye Başkan Yardımcısının elindeki konuşmayı almış, biraz sonra da kriz geçirerek, hastaneye kaldırılmıştır. Avukat Aksoy, Savcılığa başvuracağını bildırmiştir. TÖRENDE BİR OLAY Gazetenin toplatılması olayı ile ilgılı olarak fikrini sorduğumuz Profesör Bülent Nuri Esen: «Olaylarm neşrinin yasaklanamıyacağı bir Anayasa hükmüdür. Toplatma olayı bir hatalı tatbiktir» demiş ve şunları ilâvö etmis tir: « Kanaatimizce olayda bir yanlış ve hatalı tatbikat olmuştur. Zira olaylar hakkında rayın yasağı konamıyacaçı Anayasa hükmü icabıdır. Bu itibsrla mahkeme olsa olM, müstakil olarak bastınhp yayınlanmış ve dağıtümış olan bildiri nüshalarınm oplattınlmasını basdetmiştir. Gazetede yayınlanan yazı, bildiriyi bahis konusu ettiğine eöre, maksat sadece okuyucuya olay hakkında haber vermekten ibarettir. Mahalli idari teşkilâtın bu yanlış anlamadan doğan ve ba8in hürriyetini zedelevici mahiyet taşıyan davranışını hemen düzelteceği kanaatindcyim.» Prot SOVC» Gazetenin toplatümasını «Anayasanm ağır ihlâli» olarak vasıflandıran Profesör Bahrı Savcı da konu ile ilgili olarak şunları söylemişttr: « Bazı siyasi, kazaî ve idari alanda görevli âmme otoritelerinin Anayasamızı hazmetmede bu kadar istidatsızlık göstereceklerini kimse önceden göremez. Son zamanlarda bazı sıyası, idari alanda görevli âmme otoriteleri bir suçlama hasretı çekiyormuş âdeta. Dördüncü koalisyonla ve yeni iktidarla birlikte bu hasretleri dolu dızgin ortaya çıktı ve Atatürk'ü suçlamağa kadar da uzandı. Işte Adanada Cumhuriyet Gazetesinin toplattmlması bu Anayasayı hazmetmeme ıstidadı ile bu suçlama hasretinin yeni bir örneğidir. Olay çok açıktır : Cumhuriyet'in toplatılması tamamıyle kanunsuzdur. Çünkü, ortada öğrenci derneklerinin yayınladığı bildınden gayrı olarak matbuamn (yani Cumhuriyet'in) tZMİR toplatılması için ayn bir mah(Ege Bürosu) keme kararı yoktur. Bu suretle Komünizmle Mücadele DemeAdana Idaresi hiçbir hâkim hükğınin üçüncü kurultayı dün şeh Arkasi Sa. 7. Sü. 1 de rimizde başlamış, tstanbul Üniversitesinden Ali Karcı, komünizmle mücadelede bükumeti daha zecri tedbirler almaya dâvet ederek: «Tedbir aünmazsa, biz, Endonezyada olduğu gibi kendi işimizi kendimiz göreceğiz» demiştir. Çeşitli biziplerin çarpıştıTEXAS (83.) «Plâstik Kalbgı kongrede, divan heyetinin seli Adam» Marcell de Rudder'in çimi bir saate yakın sürmüş, Atar türk heykeline toplu halde çelenk durumunda, dün düzelme görülkonulması için getirilen bir tekmüştür. Hastane doktorlannın lif de uzun tartışmalara sebebiimzasiyle yayımlanan sabah bülyet vermiştir. Onergemn oylateninde, 65 yaşındaki maden işmaya konulması sırasında emekçisi de Rudder'in durumunun li General Celâl Yakal, basto«her bakımdan iyiye doğru gittinunu kuvvetle yere vurarak aği» belirtilmektedir. Bültene gö ı yağa kalkmış, «Kimseyi Atare hayatı, plâstikten yapılmış türk heykeline gitmeğe zorlıyasun'î bir kalbe bağlı işçinin hamazsınız» diye bağırmıştır. yatî belirtileri, normal ölçüler içindedir. Doktorlar, de RudProtestolarla karşılanan bu der'in sun'i kalbinin de tatminsözlerden sonra, teklif kabul edilmiş, fakat karara rağmen yikâr bir tempoda çalışarak, asıl ne de çelenğin bir heyet tarakalbin gördüğü vazifenin yüzde fmdan heykele götürülmesi uy75 ten fazla bir kısmını yerine gun görülmüştür. getirdiğini söylemişlerdir. Toplantıyı izlemediği için TRT Ünlü operatör Dr. Michael E. ye, bir teessüf telgrafı gönderılDebakert tarafından yapılan tamesinin kabul edildiŞi kongrerihî ameliyatın başan ile sonuçde, komünizmin masonlar taralanacağına dair beslenen ümitfından kurulduğu, komünizmle ler, bu bültenle artmıştır. raücadele konusunda üniversıte gençlijınin yeterli bir çalışma yapmadığı ılerı sürülmıiştur. Ali Karcı, zenginlerin kendilerıni çapulcu olarak kabul ettiklenni söylemıştır. ANKARA, (a.a.) Devlet Meteoroloji tşlen Genel MüdürlüGürültülü kongrede soz alan bir delege de, liste dağıtıldığmğünden bildirildiğine göre, hava dan şikâyet etmis, «burası, bir sıcaklıklan doğu bölgelerimizde siyasî yatırım yeri midir?» diye değişmiyecek. diğer bölgelerde ı bağırmıştır. artmasına devam edecektir. Enosis olursa Dışişleri Bakanı Çağlayangil de, «20 mayısta ENOStS ilân edUecekmiş. Bu dunımda Türkiye"nin tutumu ne olacaktır?» sorusuna, şu karşılıgı vermiştir: « ENOStS ilân edilmesi hâlinde Türkiye'nin ne şekilde mukabele edeceğini, sayın basınımızın en az benim kadar bileceçini tahmin ederim.» Çağlayangil. «Kıbrıs'a yapılacak bir çıkarma teşebbüsünde, Amerikanın 6. Filosu ııuıı y ne mâni olup olmıvarası» ^oruuraı da, şöyle cevaplandırmıştır: « Kıbrıs siyasetîmiz, ilân edilmiştir. Muhadelerin yiirürlükte olduğu, buna karşı olanlar tarafından bile kabul edilen bir de\irde, Türk cemaatinin haklannın çiğnenmesine Türk Hükümeti. hiçbir zaman müsaade etmez.» Komünizmle Mücadele Dernegı Kurultayında Anıta çelenk koyma istegi tartışmalara sebep oldu ÎLK SUN't KALB TAKILAN tŞÇÎNÎN DURUMU ÎYİ Senatör THOMAS i. DODD Amerikada verçi kacırmaktan sanık Senatör W Sıcaklık arlacak 1 ASHİNGTON (a.a.) Dernokrat Connecticut Sena törü Thomas J.Doddin, borç larını ödemek üzere seçmenl^ rinden vergiden muaf para kabul ettiŞinin açıklanması, Kongreyi kanştırmıştır. Paranın, 1961 ve 1963 yıllannda o zamanki Başkan yardımcısı Johnson'un da katıldığı iki yemekte toplandığı bildirilmektedir. Dodd'm arkadaşları, yemekler vesilesıyle toplanan ldOODO dolann, vergiye tâbi olamıyacağını, senator şeretıne ver\l°n semekler EÖZ konusu olduğu ıçın. bunun vergiden muaf bir hediye sayılması gerektigını ılerı sürmektedirler Kampanya masraflanm karsılamakta kullanılmadığı için, bu paradan vergi ahnması gerekmedığı belırtil^ mektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog