Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Masonluk hakkında Türkiye'de ilk defa neşredilen tam bir eser MASONLUK BU MEÇHüL PAUL NAUDON JULES BOTJCHER Tercüme: MATİLDA SAKAR Bez ciltli, 224 sahife, fiatı 10 lira Masonluk Nedir? Masonlnğun Mcnşei Eski ve Ortaçağda Masonlnk Ameli ve FLkri Masonluk Masonlnğun Gayesi ve Dünyaya Yayılışı, VA Odemeli gönderilir. Kitapçüannızdan arayınız. OKAT YAYINEVİ Ankara Caddesi 45, P.K. 1017, İstanbul. Reklâmcılık 1753/4388 umhurİYel KÜRÜCUSU ¥UNUS NAÜI HARP ve SULH DİRİLİŞ 2 42. yıl sayı 14987 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 90 22 42 96 22 42 9 7 22 42 9 8 2 2 42 99 Cumartesi 23 Nisan 1966 CENTO toplantısına katılan Bakanlar Ankaradan ayrıldı Eski bir zihniyet hortlatılıyor Rıısk: "Ikili anlaşmalar ktmunsuz olarak için mutabakata vardık,, toplattmldı 23 Nisanı finaıken ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Gazetemiz Adanada ün D yet Adanada Cumhurigazetesi usulsüz C zamanı caolandıran yazıklara başvurmaksızın da 23 "Anlaşmaya vardık,, 1 Nisan 1920 Türkiyesini ha* merika Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Esenboğa tırlıyacak bir yaştayım: tistüste giriştiği savaşlardan ye ,^^hava alanında, saat 11.30 da düzenlediği basm toplantısında, Türk gazetecilerin, ikili anlaşmalann nik çıkmış bir vatan. Topu tüfegözden geçirilmesi ve Kıbrıs konulanndaki soruği elinden abnnuş, varhğı sıfıra lanna karşılık, Amerika Birleşik Devletleri nüküindirilmiş, ismi de yok, cismi de metinin Kıbnstaki Türk cemaatinin durumuyla yayok bir ordu. Devlet merkezi okından ilgilendiğini belirtmiş ve ikili anlaşmaiar kolan İstanbul dahil, memleketin nusunda şunları söylemlştir: hemen her yeri işgal altında. Galip devletler bizi aralarında pay«İkili anlaşmalar üzerinde tam bir anlaşmaya laşmışlar. Dohnabahçe sarayında vardığımızı söylemekle mutluyum. Konu Ue ilgili ecdadından kalma saltanatın gölmüzakerelerin Türk hükümetinin uygun görecegi gesini sürdürebilmek müsaadesişekilde, Ankarada en kısa süre içinde başlaması ne karşılık düşmanlara teslitn obir ffün meselesidir.» lan Padisah. Kapıkulu Babıâli uRusk, Ankaradan ayrılmazdan önce Demirel ve şaklan ile birükte onların Türb Çağlayangille bir toplantı yapmış, «Amerikan Hükühalkım Uiklerine dek sömurebilmetinin, Türkiyenin verdiği muhtıra çerçevesinde meleri için haysiyet tancı bütün kalarak ikili anlaşmalar konusunda görüşmelere davranışlara göı kırpmadan bobaşlamaya ve iki tarafın çıkarma uygun şekilde deyun eğiyor. ğişiklik yapmaya bazır oMuğunu» belirtmiştir. Nesini sömürecekler bu fakir "CENTO Başanlıdır,, haikın? Yurdumuz baştanbaşa bir harabe. Yalın ayak, başı kabak, P senboğa hava alanı şeref salonunda, kurulan bir paçavralara biiriilü Anadolu köy^ kürsü ve mikrofon önünde, sorulan ayakta celüsü sefalet uçurumunun koyu vaplandıran Rusk, CENTO konusunda şunlan söylekaranbğı içinde günlük nafakasımiştir: m çıkarouktan tclz. Bir yand»n «Önce CENTO hakkındaki kanaatimizi söyliyeaıtma, bir yandan verem. frengi, tim: CENTO geride bıraktığımrz 10 yıl içinde batrahom «ibi ifeUer, savas kurşanh gelişmeler kaydetmiş, bölge özertadeM kobanları yetmezmis gibi yurdn aymünizm tehdidini azaltnuştır. Birleşik Amerika, nca sinsi sinsi ezmiş, eritmiş, biCENTO'nun tam bir üyesi değildir. Ancak bir çok tirmiş. baknnlardan bütün programlanna katümaktadır. Fakat sömürücüler tecrübeli, "Amerikan açısı,, bilgili ve kurnaz. Toprağımızın altında da, fistünde de genis ser•^ ean Rusk, bölgede komünizm dışında başka tehvet kaynakları yattığının farkınlikeler olup olmadığını, varsa bunların önlendalar. Şurada krom, burada bamesi yolunda Amerikanm gayret gösterip gösterkır, orada petrol, ötede pamuk, mediğini soran bir gazeteciye de, «Bizim A3X». tütün, incir, üzttm, turunçgiller, olarak CENTO ile ilgimiz komünist saldmsuun önTürkiyeden paylarına ne düştu ise lenmesi açısmdandır. Başka bölgede başka prob • suyunu sıkıp doyasıya, patlayasılemlerin varlığmdan haberdanz, bunlan önlemeye ya emmek hevesi Ue çırpınıyorlar. DEAN RUSK. ANKARADAN AYRHJRKEN çalışacagız» demiş ve sorulabilecek bir soruya ceIş gücü de işte yerinde bazır. vap olacağım da belirterek, sözTeknisyenlerini getirir, biraz serlerine şöyle devam etmiştir: maye döker ve yerli halkı boğaz «Orneğin, Sayın Dışişleri Bakatokluğuna çalıştırarak ber yıl kanınız Konsey toplantısında, Türzandığı müyonlan. milyarlan kiyenin Kıbrıs sorunundan genis Metropole ciro edersin. ve etrafb bir tarzda söz ettiler, 1920 yülarının sömürgecilik anbu sabah, yaptığunız ikili görüslayışı, genel çizgileri ile bu idi ve menin de başlıca konusu bu olbu metodu benimsiyenler onu pek insanca buluyorlardı. öyle ya, du. Amerika hükümeti, Kıbrıs halk zaten elinin altındaki kayTürklerinin durumu ile yakından nakları değerlendiremiyor, açlıkla ilgilenmektedir. Ada Türklerinin pençeleşiyor, geri kalmışlıktan durumlarını daha iyi hale getirBozbeylı tarafından karşılanmışAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) kurtulamıyordu. Kendi devleti omek, güvenlik ve ibtiyaçlan için tır. Sunay, Senato Baskanı Ata Cumhurbaşkanı Cevdet Suna yararlı olamamış, sonunda çö Arkası Sa. 1. Sü. 4 de sagun ile 35 dakıka konusmusnay, Cumhurıyet Senatosu Başküp tarihe kanşmıştı. Onlarsa tur. Saat 10.35 te Mıllet Meclisı kanı Atasagun'u, Mıllet Meclısi halka iş sağlıyacaklar. Hiç değilBaskanı Ferruh Bozbeylı ile de Baskanı Bozbevli'yı, Başbakan se karnı tok, sırtı pek bir balde 35 dakıka goruşen CumhurbaşDerairel'ı ve CHP Genel Baskayaşamasını mümkün kılacaklar. kanı saat 11.10 da Basbakanhğa nı Ismet Inonu'yu zıyaret etmişsıtmanın, veremin kökünö kazıgıderek Başbakan Demırel'i zıtir. yarak onu sıhhate kavuşturacakyaret etmış, Demirel ile 40 dakılardı. Bunu yaparken de alışılka konuşmuştur. TBMM de mıs, kalrplaşmış toplum düzenine hiç kanşmıyacaklardı. Padişab Inönü'nün evinde umhurbaşkanı Cevdet Sunay, gene Dolmabahçe Sarayında otusaat 10 da T.B.M.M. ne gelumhurbaşkanı Sunay, daha Lefkoşe, (a^.) Makarios yöracak, her hafta aitın yaldızlı mış, Muhafız Alayı tören kıt'asonra CHP Genel Başkanı tsnetiminin Dışişleri Bakanı kipfaytonuna binip parlak törenlerle sını denetlemış ve şeref kapısınmet tnönü'yu Çankaya'daki evinrianu, Lefkose'dekJ İngiliz Yükcuma 'namazına gidecekti. Şeriat da Cumhunyet Senatosu Başkasek Komiseri ile Amerikan Büde zıyaret etmış, Bay ve Bayan hükümleri onun iradesi altında nı Ibrahım Şevkı Atasagun ve yükelçisi nezdinde, Ankara'daki tnönui Sunay'ı kapıda karşılaeskisi gibi yürütüleeekti. Kadın CENTO Dışişleri Bakanlan KonMıllet Meclisı Başkanı Ferruh Arkası Sa. 7. Sü. 3 de evde kapalı kalacak. medreseler feransı sonunda yayınlanan bilumuma açık bulunacak, din işleri dirinin Kıbrıs sorunuyla ilgili bödünya işlerinden aynlmıyacak. lümünde yer alan ifadeleri proancak .yabancı genel valiler kentesto etmiştir di bölgelerinde âsavisin. ve ekoSiyasî gözlemcıler, Dışişleri Ba nomik politikanın yüksek menkanının. bildirideki «mevcut antfaatlerin gerektirdiği tedbirleri laşmalar» deyimınin iyi karşılandiledikleri gibi almak bakkını madığından bahsettiğini. Lefkoşe daima elde hulunduracaklardı Rum hükumetinin «bütün halkTürklerin ordusu oltnıyacaktı (islann meşru menfaatleri» ve «bativpnler vabancı lejyonlarına alınabilirlerdi). Türkler oolitika ile rıscı cözüm» deyimlerinin Ada TÜTklerini ıltizarn ettigi düşünurrasmıyacaklardı Bilimde edecesiyle rahatsız olduSunu belirtbivatta. sanatta, vabancı konıvucu mektedirler d"vlptlerin müsaadeleri oranmda Ö'ZÜT olabilecektik. Örneğin. Fransada basılıp satılan bir eserin burada okunmasını Fransız yüksek Komiseri pekâlâ yasaklıyabilecekti. tngilterede ovnanan tZMİR Gültepede 64 yasınbir pivesi Türkçeve cevirenler oda bir adam, ağlamasına sınır • lursa İnRİüz Genel Valisi onları lendığı 2 yaşındakı torununu, Padisahm oolisi aracılı&ı ile hapekmek bıçağı ile boğazından keSP attırabilecekti. serek oldürmüstür Vplhasıl. Türk ulusu eli kolu Olavdan 2 saat sonra ışten eve ba^lı, vüznHar boyu süren geridönen anne, kızı Jalevı kanlar lprnonin ve arka arkava savaşlariçinde yerde, babası Ayet Canda venilmenin cezası olarak Raüzmezı de elındekı bıçakla kölipler tarafından. saemal bir inek sede otururken görmüştür. rnisali. rahatça sömürülecekti. Sanık. Adliyeve venlmistır. İsin en hazin vanı bo dorumu icimizde pek olaçan sayan aydm kişilere de rastlanıyordu 1920 vıllannda. Şebeke başkanı ve içine esrar sakladığı «aeve» Şoförlş Sendıkası, şoförlerı Ne yapmalı idik? Madem ki yçkarne taşımaya mecbur eden nilmistik. kaderimize boyun eğ517 sayılı kanunu protesto ıçın mekten çavri elden bir şev eelir Cağaloğlundan Şışhye Kadar " mi idi? En ivimserlerimiz. ktırkamyonlarla bir vürüvüs vaptulus volunu. Amerikan. va da Ingiliz mandasma cirmebte. eirebilmışlardır EUerınde «Babama mekte buluyorlardı. Bunlar iyi Ulan deme» «Dün gecc eve ekyiirekli. uvpar uluslardı. Onlann mek değil. soför karnesi çeldi» koruyucu kanatlan altında. uzun «Her sevimizi aldılar» dnvızlenvâde ile, ileride tam bağımsızlıçını tasnan cnruklar vol bovunca trafık polislerıne çıçek vermişNADÎR NADİ (Vazısı 7. sayfada) lerdır, Arkası Sa. 7, Sü. 3 de ENTO Bakanlar Konseyi toplantısına katılan Amerika, İngiltere ve Pakistan Dışişleri Bakanlan, dün Ankaradan aynlırken, Esenboğa hava alanında ayn ayrı basın toplantılan düzenlemişler, Türk ve yabancı gazetecilerin çeşitli konulardakl sorularını cevaplandırmışlardır. MECLtS TOPLANDI VETATH KARARI ALDI (Ankara Cumhuriyet Bürosu) İJ eclis, dün toplanmış ve 26 nisana kadar tâtile girme kararı almıştır. 147 AP linin ve îhsan Ataövün Meclis çalışma düzeni ile ilgili önergeleri hakkındaki Başkanlık Divanı sunuşlarının göriişmes' ise 2 mayısa ertelenmiştir. AP ile muhalefetin önceki günku temasları sonucunda muhalefet. dünkü Meclis toplantısına katılmıştır. Bu arada Tapulama Kanunu ile Bekçiler Kanununun salı günleri. Gecekondu Kanunu bittiği takdirde perşembe günleri görüşülmesi kararlaştınlmıştır. Dün Meclis toplantı saati yaklaşırken. CHP Grup Başkan Vekili Nihat Erim Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyliyi ziyaret ederek bir süre görüsmüstür. Bu görüşmede Erim, önceki gün Grup temsilcileıi Ue yapılan toplantıda beliren temayül gereğince AP Grup yetkililerinin Arkası Sa. 1. Sü. 1 de Olay şudurf Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Cemiyeti, aynı Fakültenin Toplumcular Derneği ve Fikir Kulübü bir ortak bildiri yayınlıyorlar. Gazetemizin Ankara Bürosu, bu bildiriyi haber fonksiyonu içinde özetliyor ve aynı bildiriden bir iki cümle alıp Istanbula bildiriyor. Diğer bildirilerle birlikte haber, Cumhuriyete ghmiş. ve gazetenin matrisleri basılmak üzere Ankara ya gönderilmiştir. ve kanunsuz olarak toplattmlmıştn. Çok sonra iyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Teşekkülleri bildirisinin dağıtılmasmdan çok sonra Ankara Valiliği nöbetçi 3 üncü Sulh Ceza Yargıçlığma müracast ederek mezkur bildiride suç unsurunun bulunduğunu, toplattınlmasmı istiyor. Ceza Yargıçlığı da ge ce bu iddiayı haklı bularak yayınlanmış bildiripin toplattınlma sına karar veriyor. S Anormallikler jşlemin buraya kadar olan kısmında anormal bİT taraf yok. Ancak anormallik daha sonra baş Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Topiantıdan önce Bakanlar Kurulu son gösterüeri müzakere etti Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu, dün saat 1750 dan 20.15 e kadar, Başbakan Demirel'in başkanlığında yaptığı toplantıda, son gunlerde kanuna aykın bir tarzda yapılan göstenlerın onlenmesı ve bu konudaki kanunların kesin şekilde uygulanması konusunu görüşmüştür. Alınan karara göre, kanun dısı gösteriler, hiç bır şekilde müsamaha görmiyecek. hukumet kuvvetlennın kesın tepkısi ile karsılanacaktır. Dışişlerı Bakanı Çağlayangıl'ın CENTO Bakanlar Konseyi toplantısı ve Amerika Ue ikili görüşmeler konusunda bılgı verdiği Bakanlar Kurulunda; Amerika, Çekoslovakya, Polonya v Birleşik Arap Cumhurıyetiyle jmzalanan tıcaret anlasmalan da onaylanmıştır. Toplantıda aynca, âfetten zarar gören müstahsilın tarım kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan 11 milyon lirayı bulan borçlarının ertelenmesı kararı ahnmıstır. Bundan başka, Devlet Su Isleri tarafından, çıftçilerın ıstıfadesı ıçın Amasya ve Alanyada inşa edilmış olan sulama tesi'leri bedelimn 50 yılda eşıt taksıllerle ve faızsiz olarak ödenmesıne, Tütün Tarım Satış Kooperatiflen ve Bölge Bırliklen ile Genel Bırlığı Kanun Tasarısının da Meclise sevkıne karar verilmistir. AP'li bir milletvekili muhalefeti Sıınay'a şikâyet etti Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Uşak A.P Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu, Cumhurbaşkanına dün bir mektup yazarak, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinı sikâyet etmiş, Türkiye İşçi Partisi ise yaymladığı bildiride Meclisin çalışamamasına sebep olarak A.P.'yi göstermiştir. Uğrasızoğlu, CHP'nin tutum ve davranışlarını «ibret ve dehşetle seyredilebilecek garip bir manzara halini aldı^mı» ileri sürmüş, muhalefet partilerinin millî bakıye si^temini devam ettirmek için Mecli? ve hükumet çalışmalarını baltaladığını ıddia etmiştir Sunay, başkanlar ve liderlerle göriiştü Nisan ülusal Egemenlik ve Ç 0011 ^ Bayramının 46. yıldönümü bugün bütün yurt ta törenlerle kutlanacaktır. İlk BAI^I. nin açılışı dolayısiyle özel bir önem taşıyan ve büyük kurtancı Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram, Istanbulda her ilçede yapüacak törenlerle kutlanacaktir. Törenlere ilkokul öğrencileri katılacak, marşlar söyliyerek gösteride bulu nacaklardır. Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramının 46. Yıldönümü Kıbrıslı Rıımlar CENTO bildîrisini nrotesto etti C C TİP bildirisinde, özetle: «AP, Mec lisin gerçekten çalışmamasından şi kâyetçi ise, Seçim Kanuru Tasansını geri çekmerldir. İktidar Partisi. bu tasarı »e TİP i Meclisten tasfiye etmek gibi ham bir hayal peşindedir» denilmektedir. Dün öğleden sonra sehirdekl anıtlarla, resmî daire ve okullar bayraklarla donatılmış, gece de ışıklandınlmıştır. «Kaikınma çok yavaş» İZMIR İzmirde dün Devlet, Ordu ve Şehir İşleri yanm saat ' için 12 yaşındaki çocuklar tarafın dan yürütülmüştür. 23 Nisan Ulu sal Egemenliğin ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Vali, Garnizoa Komutanı, ve Belediye Başkanından makamlamu devralan küçüklar, birbirlerine nezaket ziyaretlerinde bulunmuşlardır. 12 yaşındaki Garnizon Komutanı Koramiral Ramazan Ekici, saat 11 de Vilâyet önünde, yine akranlanndan kurulu bir merasim kıtaa tarafından karşılanmış, gazetecilerin Kıbnsla ilgili sorularına şu ce vabı vermiştir: «Hükumetten izin alırsak, verilen görevi yerine getirebilecek giiçteyizj. Koramiral, Küçük Vali Hulusl Tmmaz'ı ziyaret ettiğinde ondan kalkınmanın ne durumda olduğunu sormuş, şu cevabı almıştır: «Kalkmma maalesef pek hızlı yürümüyor.» Küçük idareciler, yarım saatlik görevleri sırasında bol bol izin kâ ğıdı imzalamışlardır. Paşabahçe'de yüz/erce işçi dün işbaşı yapmadı Aybar'ın mesajı 2 Kİ§İ TEFKİF EDİLDİ Bakanlar Kurulunun bir ay erte leme karanna rağmen, Paşabahçe Sişe ve Cam Fabrikası işçilerinin büyük çoğunluğu dün sabah islerine başlamamıslardır. Gece saat 24 de Türkiye Kristaltş Sendikası. fabrikanın kapılarındaki grev gözcülerini kaldırmış ve Sendikanın kapısma Bakan lar Kurulu kararının sureti asılmıştır. Ancak, fabrika idaresinin hopar lörle yaptığı müteaddit dâvetlere rağmen, ancak 11 işçi, fabrikaya girerek işe başlamıştır. Bunlardan ıkisi, bir saat sonra işi terkederek. fabrikanm arka kapısından kaçmış tır. Bir işçinin de kansı fabrika ka pısına gelerek, kocasına dışarı çık madığı takdirde akşam eve almıyacağı şeklinde bir haber göndermiştir. Kansının bu ihtarı üzerine ışçi fabrikayı terketmiştir. Bakanlar Kurulunun grevi bir ay ertelenıe kararı üzerine, toplurn polisi tarafmdan dün sabahtanitibaren Paşabahçede sığı emniyet tedbirleri alınmış ve güvenlik memurlannın sayısı artırılmıştır. <Arkaaı S. 7. Sü. 4 de) TİP Genel Başkanı Mehme, Ali Aybar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda özetle şöyle demek tedir: «Ulusal Bayramlar Millet olarak saflarımızı bilinçle sıklaştırmak, mücadele azmimizi arttırmak için vesile olmalıdır. 23 Nisan tarihimizin büyük günlerinden biri, bel W en büyüğüdür. 23 Nisan. ydznl I (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ! Fransa'da af PARİS (AP) Fransız Millî Meclisı bugün. Cezayir harbi sırasında hükumet alevhınde faaliyetlerde bulunduklan için mahkum olan 1.675 kisıyı affeden kanun tasarısını kabul etmiştir. Torununu ekmek bıçağı ile kesti Amerikaya müze eşyası gönderdik 36 milyon Türk lırasma tıgurta ettırılen 2 U parça müze eş • 5 yası, dun uçakla Amerikaya sergilenmek üzere gonderılmıstir. Smıthsınıon tliro Akademisı tarafmdan düzenlenen sergıle • me faalıyetı, 4 temmuzda Wasnıngtonda başlıyacak daha son• <t 10 şehırde devam edecektır. Müzeier Genel Mudürü Ismaıl Mehmet öndeı, göndenlen eşyaların 2 4 nünun drkeolojik. U eerı kalanlannin da çını. tabak, halı ve bakırdan vapılmış, Türktslâm eserlerı olduğunu belırt • mış «Eserlerın kayboimaması ve tahrıp edılmemesı ıçın gereken her türlü tertibat ahnmıstır. uonderılen eşyalar, müzelerin depolarından seçilmiş, ıkıncı de recede kıymeti taşımaktadır» demıştır Öğrendığımıze göre, eşyalar arasında, yarım milyon liraya sıgortalanmış, Murad III ün zümrütlü yakutlu bır altııı cılt ıçındekı divanı 2 U bırı liraya 5 sıgortalanmış Nusretname. 750 bırı lııaya sıgortalı meşhuı Hünernamenın ıkıncı cıldı Ahmet III devrı Vehbı Sürnamesı v« bır milyon lıraya sıgorta edıten Pırî Reıs' haritası bulunmaktadır. Tanınmış müzecıler gönderilenesyalann kavboltriM halın Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Soförler yürüdii Eroin şebekesinin reisi yakalandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog