Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

OL BEREKETİ Emil Zola Çeviren: Hamdi Varoğlu Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Dünya Edebiyatından Tercümeler» serisinde yeniden basttnlmiştır. 1. cilt 850,a cilt 620, m . cilt 400 kunıjtur. (Bana 11170/4312) umhuri KURUCUSL VL'NUS NAOİ 42. yii sayı 14986 Telgraf v e m e k t u p adresı: C u m h a r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : İstanbul N o 246 T e l e f o n l a r : 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 98 2 2 4 2 99 Cuma 22 Nisan !966 Saçlannızm tuvaletini korur DEMİREL'I VUHALIirjlN OĞREtiCİLI JtR LİLER TARAFIHDAN TAŞLANDI CENTO BAKANLAR KONSEYİ BAŞBAKAN «BU HEMLEEET FETIH BEKLIYOR» DEDI Açıldı Kapandı . ENTO toplantısı vesilesiylle yapüan açış konuşma»larını özet olarak basında gördük. Konuşmalardan edindiğimiz izlenimleri kısaca belirtmek gerekirse şöyle diyebiliriz: Sovyet saldın ihtimallerine karşı bir savunma sistemi olarak kurulan, aynı zamanda kiiltür ve ekonomi alanlannda bölgesel işbirliğini amaç edinen bu örgütiin yaşama gücü eskiye kıyasla bir hayli zayıflamış görünüyor. Bunu söylevlere bâkim olan kaygılardan açıkça arüıyonız. Bir yandan örgütün bölgede yaşıyan Müslüman temsilcileri Sovyet politikasmın daha yumuşak bir yol tutmasından memnunluk duyar ve kendi ulusal sorunlanna yeteri kadar ilgi göstermiyen Batılılan kınarken, örgütün bölge dışındaki (koruyucu) Anglo Sakson temsücileri bütün dikkatleri Sovyet tehlikesi üzerinde yoğunlaştınnaya çalışmakta, böylece bölgenin ahengini bozan ötekl konıüan (Keşmir meseiesi, Kıbrıs meselesi, Kürt meseiesi gibi) küllendirip uyutmaya gayret etmektedirler. Bu hususta Sayın Rusk ile Sayın Stewart'ın toıllandıklan dili biraz yadırgadığımızı da «aklıyamıyacafıı. Bn iki Batılı devlet adamı, Sovyet tehlikesinden söz etmenin bugünkü şartlar aliında kamu oyunn fazla korkntamıyacağını anlamış ohnalılar ki, nutuklannda bol bol komiinizm tehlikesini öne sürmüşler, saldırgankk politikasından şimdilik vaz gecer görünen Sovyet Rusyanın kültürel ilişkiler yolu ile komünizmi dünyaya yaymaya çalıştığını söylemişlerdir. Iki Batılı devlet temsilcisine, bu davranışlanmn, battâ kendi ulusları hesabına biç de yararlı olmadığını hatırlatmak isteriz. Biz bölgede yaşıyan üç üye devlet komünizmi CENTO tnırulmazdan çok önceleri yasak etmişizdir. Bu yasak Sovyet Rusya ile pek dost olduğumuz ytUarda bile yürfirlfikten kaldırdmamıştır. Oysa tngiltere ile Amerika, hiç bir zaman kendi ülkelerinde ne komünizmi vasaklamışlar, ne te Sovyet Rusya ile kültürel ve ekonomik ilişkilerini kesmişlerdir. Örneğin dün, T.B.M.M. tören salonunda Sayın Rusk nutkunu söylerken New Tork Metropolitan operasmda Moskovanm Bolşoy tiyatrosn artistleri akşam verecekleri teı» silin provasıru yapmakta idiler. Amerikalılann ünlü Rus sanat topluluğunu büyük kadrosu ile arada bir memleketlerine çağırdıklan bilinmektedir. Bunun gibi Emil Gilels. David Oystrak, Leonid Koğan ve benzeri müzisyenler sık sık Amerikaya, tngiltereye (ritmekte, oralarda millî orkestralarla işbirliği pderek konserler vermekte. plâklar doldunnaktadır. Ayrıca, her yıl on binlerce İnçiliz ve Amerikalmın uçaklarla, otobüslerle, özel otomobillerle turist olarak Sovyet Rusyayı gezdiği, Moskova ve Leningrad universitelerinde dö üzerine, tarih üzerine ihtisas yapan Anglo • Sakson öğrencileri bulunduğu da bir gccektir. Biz bu balleri zerre kadar yadırçıyor değiliz. Milletlerarası kültfir ve ekonomi ilişkilerinin artma«ı, zora dayanmamak ve eşit o!mak şartı ile veryüzünde bansın ve karsılıklı anlayış havasının yerleşmesi bakımmdan iyidir, lüzumludur. Birleşmiş Milletler andlasmasında, insan haklan evrensel bildirisinde bu konu ne ilpili bir çok taükümler vardır. Zatert. Doğiuju, Batılı hemen bütün iD'lletlerin üyesi bulunduçn üNESCO'da bu amacı gercekleştirnrk icin knruhnuştur. Unrum böyle iken. Batılı kimi devlet adamlarınm az gelişmiş memieketlerde bambaşka bir dil krllanmalan üzücüdür. Yalnız üzücü değil. aynı zamanda bu dili kullanan Bakanlann temsil ettikleri devletlere de zarar vericidir. Zira, az gelişmiş ülkelerin aydınlan, öne sürülen soynt komünizm tehlikesinin ardmda ber türlü fikir akımlarını ençelleyici, toplum uvanmasım Reciktirici, bir kelime ile demokrasinin temeli olan düsünce nzçürlüeünü boğup dondurucu bîr çizlî niyet sezmekte, bu yüzden Batılılara karsı eephe almak gereâini duvmalrtadır. Aydınların desteğini vitiren. sadrce çıkarcı bir partizan azınlıea dayanan andlasmalara ise fazla bel baîlanamıvTaçını tekrara ver olmasa gerektir. Un yapüan Î.T.Ü. Günü'ne katılan Süleyman Demlrel'i yuhalayan 30 kadar üniversite öğrencisi, Genel Başkanlarına tezahürata gelen bazı AP liler tarafından taşlanmışlardır. öte yandan Gazeteciler Cemlyetinl ve Vilâyeti riyaret eden Başbakan'a tazahürat yapümıştır. Olayların bışlaması ile birlikte Başbakan Süleyman Demlrel yanındakiler tarafından acele ile arabasına blndirilmiş ve camları da sıkı sıkıya kapatüan araba son süratle hareket etmiştir. Demirel'in Teknik Üniversiteden ayrılışı sırasm da ellerinde «Pilâv devri», «Eski patatesler ne oldu?», «Gençliği kim bölüyor?», «Miflî petrol ne oldu?» gibi çeşitli dövizler bulunan protestocu öğrenciler den yedisi toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykın hareket ettiklerinden Adliyeye verilmişlerdir Savcılıkta ifadeleri alınan Hukuk ve îktisat Fakül tesi öğrencilerınden Cemal Savaşkan, Yüce! Vaman Timuçin Emre, Enver Nalbant. Burhan Boğulcu, Kemal Zeki Demirtürk ve Şuayıp Bilmen gece saat 20 de Nöbetçi 5. Asliye Ceza Mahkemesine sevkedil mişlerdir. Duruşmada 7 samk, Demirel'e «yuh» çekmediklerini ve pankart taşımadıklarını söylemişler dir. Tanık Toplum Zabıtası polisleri, olay sırasında fotoğraf çekildiğini, gerekli teşhisin fotoğraflardan yapılabilecegini ifade etmişlerdir. Mahkeme, sanıklarm gayrimevkuf olarak yargılanmalarma, sanıklardan Yucel Yaman ile Timuçin Emre hakkında zabı taya hakaretten koğuşturma açılıp açılmadığının sorulmasına karar verilmiştir. Duruşma başka bir gü ne bırakılmıştır. Emniyet Müdürü Haydar Özkın dun meydana gelen olaylarla ilgili olarak gazetecılere, «Polis, zamanında müdahale etmeseydi, aleybte tezataUratta bulunan bu kiiçük grupla halk arasında bir çatışma olurdu. Bunun önceden hazırlanmış bir grup olduğu anlaşılıyor. Nitekim. önceden saklanan dövizler, sonradan ortaya çıkarıldı.» demiş, bir öğrencınin copla değil taşla yaralandığını soylemiştir. Kıbrıs, Vietnam konusu •• ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TOPLANTISI SON A ERDİ r Bozbeyli'nin ragmen Meclis toplanamadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Meciıs Başkanı Ferruh Bozoeylı önceki gün, partı grup başkanlıklarına bir mektup yazarak «Meclisin düzenli çalışmasını temin için» grup temsilcılerıyle bır toplantı yapmak ıstedığını bıldır mıştir. Bu toplantı dün saat 11 00 de partı temsilcileri ve hükumet temsilcisl olarak Cihat Bilgehan' ın katılmasiyle Ferruh Bozbeyli'nin başkanlığında yapılmıştır. Başkan Bozbeylı, «Beni Meclis Başkanı olarak Seçim Kanunu konusundaki mücadeleniz ilgilendiriyor. Meclisin, memleket mescleleriyle ilgili kanun tasarılarını görüsmesi ve normal olarak çalısması lâzımdır» dıyerek toplantıyı açmış ve grup temsılcilerinın görüşlerını bildırmelerini istemistir. Toplantıya hükumet adına Arkası Sa. 7. Sü. 1 de D C ENTO Bakanlar Konseyi'nin Ankarada yapılmakta olan 14. toplantısı dnn sona ermiş, toplantmın sabahki oturumunda konuşan, Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangU; Kıbrıs, Pakistan Dışişleri Bakanı Zülfikâr Ali Bhutto; Keşmir, Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk; Vietnam, lngiltere Dışişleri Bakanı Michael Stewart, Rodezya sorunlan üzerine özellikle durmuşlar, CENTO üyesi ülkelerin, bu konularda birbırlerine drJıa çok destek olmalan gerektiğini söylemişlerdir. İran Dışi9ıerı Bakanı Abbas Aram ve Pakistan Dışişleri Bakanı Zülfifıkâr Ali Bhutto, konuşmalarında aynca, CENTO Anlaşmasuıuı zayıf yönlerini beKrtmışlerdir. Aram, CENTO'nun gereküği oranda yardım sağlanıadığını. Bhutto da, Keşmir'den ömek vererek, bir üyenin çatışması sırasında, ittifakm eli kolu bağlı kaldığını ifade etmiştir. Kıbrıs görüşümüz anlayışia karşılanıyor „ Türki>cnin. Kıbrıs'ta. çıkarları, güvenliğine ve Adadaki Türk cemaatinin meşru hakıaruıa karşı olacak her çeşit emrivâkiye sert şekilde eevap vereceğini bu konuda asla müsanıaha göstermiyeceğini, çöztinı yolunun, Kıbnsta hiikümran bir devlet csasına dayanarak müzakere yolu He bulunması gerektiğini» sabahki konuşmasında belirten Dışişleri Bakanı Çağlayanga'in crlay» koyduğu Türk gorüşü, diğer Dışişleri Bakanlarınca anlayışla karşılarur.ıştır. Bhutto: "ilgisizlik,, D akistan Dışişleri Bakanı Zülfikâr Ali Bhutto, gizli oturumdaki konuş"masında, Keşmir sorunu dolayısiyle. Pakistan'm içine girdiği »avaş halinin, ülkesine pek çok tecrübe edindirdiğini belirtmiş, bu arada, en güç günlerde, müttefik ülkelerin ilgisiz kalışından âdeta sırt çevirisüıden > akınmıştır. * Keşmir sorununun, Birleşmiş Milletlerin, bu konuda daha önee almıa olduğu karar ve >asalarına göre, çözümlenmesi gerektiğini de bildiren Bhutto, CENTO üyelerinin bu konuda Pakistan'a yardraıcı olmalarmı istemijtir. Bhutto konuşmasında, askert yat dımın aılığından da söz Demirelin konuşması aşbakan Süleyman Demirel Î.T.Ü. Teknik Okulu »nfisinde yaptığı konuşmada, Türkıye'nın. devas* bir ifslzlik probleml İle kar?ı karşıys bu Oetnirel lundu|nna söylemiş, her yıl mevcut issizlere ilâve olarak 400.000 kisi daha bulunması gerektiğini helirterek, «Fnkaralığın esaretlni yapmaya çalışanlar bu memleketin iyiliğini ellerinde tutmnyorlar. Memleketin içinde bulnnduga çartlan gayıp dökmek hiç bir şey ifade etmiyor» demıştir. Demirel konuşmasını, 193 üncü kuruluş yıldönümü dolayısiyle düzenlenen Î.T.Ü. gününde eski mezunlar adına ve «1948 yıh asl nmfının öğreneisi» olarak yapmıştır. 1948 yıhnda mezun olduğundan bu yana ilk defa Î.T.Ü. gününe katıldığını belirten ve bu maksatla Istanbula gelmiş olan Demirel, konuşmasınt Î.T.Ü. öğreneılerine öğut şeklinde yapmıştır. B Aram "Yardım cridır,, I ran Dışişleri Bakanı Abbaı " Aram, özellikle yardım konusu üzerinde durmuş, Ortadoğunun çeşitli akımlarla ve tehhkelerle do lu bir bölge olduğunu, bölgede dü zeni sağlıyacak ülkelerin, askerî yönünden diğerlerine göre zayıf kaldığını belirtmiş, CENTO üyesi İran, Pakistan ve Türkiyenin daha fazla ekonomik ve askeri yardım alması gerektiğini ileri sürmüştür. Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Çağlayangil S. B. F. liler bildiri yaymladı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Sıyasal Bılgıler Fakultesı Talebe Cemıyetı, SBF toplumcular Derneğı, S.B.F Fıkır Kulubu ve Hur Duşünce Kulubu dun ortak bir bıldırı yayınlayarak «Türkiyenin bâğımsızlığına gölge düşüren ve balkımızın ilerlemesine, kalkınmasına engel olan Kurumlann karşısında olduk larını» açıklamışlardır «Ulusal Kurtulus Savaşlarıoın ilkinı veren ve tam batpnısız Türkiye'yi kuran Türk halkı bagün bağımsızlıçına gölçe düşüren bir takım paktlar, bir lakım ikili anlaşmalarla karsı karşıyadır. 1961 Anayasasının eetirdiği özgürlüklerin yasatılması ancak ve ancak o özgürlüklere Türk Gençliginin sahip çıkması ile mümkün olacaktır» denilen ortak bildiride Atatürk'ün Bursa nutkunda gençlere gösterdiği yol hatırlatılmakta ve şöyle devam edilmektedir: «Anayasamızın getirdigi özgürIfikleri bir yozlaştırmaya v«nelen çıkareı, gerici sömürücü çevreler bilmelidirler ki, gücümüz sonsuzdnr». Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanhğı ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile Federas yona bağlı 13 yüksek öğrenım kuruluşu başkanlan dün müşterek bir bildiri ile «Taksim Anıtında tutnlan Atatürke Ulusal bağlılık nöbetinin» anlamını ve Atatürkçülükten ne anladıklanDi açıklamışlardır. Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Ankara (Cumhuriyet Bürosu) AP Millet Meclisi Grup Başkanlığı, dün bir bildiri yayınlayarak CHP yi «Anayasayı alelâdc bir vâ sıta haline getirmekle ve tnillete karsı saygısızlik pbstermekle suç landırmışhr. İki buçuk sayfalık AP Grupu bildirisinde son günlerde yayınlanan CHP nin iki Grup bildirisine cevap verilmiş, bu bıl Arkası Sa 7. Sü. 3 de AP'nin bildirisi Suııay, bilgi Onattan aldı Kalkınmanın tarifi D ir mühendisin millet ve va•" tan sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu söyleyen Demirel, bu arada «plân anlayışı» üzerinde de durmuş ve «Türk milletinin büyük sıkıntılarla dişinden tırnağından artırarak meydana getirdigi imkânlan kullanmak» i?m «plân, teknoloji ve personelin büyük önem taşıdığını» söylemiştir. Daha sonra kalkınmanın tarifini yapan Demirel, şöyle demi?tir : «Halen Türkiyenin 40 bin kOyünden 400 ünde elektrik vardır. 40 bin köyden ancak küçük bir bölümünde içme snyn bulunmaktadır. 40 bin köyün yüzde 90 ına henüz gidilememektedir. Bu memleket fetih bekleyen bir memlekettir. 1977 de teknik eleman açığı 30 bine yükseleeektirjt Demirel bu arada büvük isler (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) DEAN RUSK'l PROTESTO OLAYLARl SENATODA TARTIŞILDI Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu, dün saat 15.00 de çoğunluk sağlanamadığı için ancak saat 16.00 da toplanabil miş ve gündem dışı yapılan konu; malarda Amerikan Dışişleri Bakanı Dean Rusk'ın yuhalanması olayı ele alınmıştır. Senatörler bu konuda çeşitli gö rüşler ileri sürmüşlerdir. Cenap Aksu (AP) Amerika Dışig leri Bakanma karşı hareketin Türk geleneğine ve misafirperverliğine yakışmadığını ileri sürmüş, Türkiyenin NATO ve CENTO'ya bağlı olduğunu belirterek: «Amerikan Dışişleri Bakanma karşı yapüan millet ve yurt menfaatleri bakımmdan aleyhte sonuçlar dogorabi lir. Bn çeşit hareketleri asla tasvip etmemeliyiz» demiştir. Senatör Sıtkı Ulay, fikir cera Arkası Sa. 7, Sü. 8 de (Ankara. (Cumhuriyet Bürosut Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay oncekı gun Petrol Ofısı Cienel Müduru Kenan Ondt'ı kabı'ıl ederek kendısı ile bir sure goruş mustur Cumhurbaşkanı bu gorusme sı rasında Genel Mudurden eenellikle Petrol konularında. Petrol borusu ınşaatı ve ısletme şek lı uzerıne de genış bılgı almıştır. Öğrencilerle AF liler arasındaki (atısmalar sonucunda toplnm polisi olaylar göriilüyor müdahale «tmigtir. Besimlerde Istanbulda her 66 kişiden biri hırsız Selâhattin GÜLER Çehrimizde 1908 yılından bu T yana hırsızhktan sâbıkalı 100000 kişinin parmak ızi alınmıştır. Şehrin 2 milyonluk nüfusu, hâlen faâl olarak çalışan 3040 bin hırsıza bölündüğü ^a man yaklaşık olarak her 66 kışı den bir kişinin hırsızlık yaptıgı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan 50 kişilik hırsızlık masasmdan ise 600 hırsız'a bir memur düştü ğu görülmektedir, Utanbul Defterdarhğı tarafından düh şu bildiri yayınlanmıştır: «Götürü usulde tespit edilen ticarî kazançlarla serbest meslek kazançlan üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi nisan ve ekim aylannda olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. Bu itibarla, ilgili mükelleflerin nisan ayı sonuna kadar ba^lı olduklan vergi dairelerine karnelerini ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeleri ve birinci taksitlerini ödemeleri gerekmektedi Gelir vergileri iki taksitte ödenecek TMTF bildirisi öu ogrencı zehirlendi MERSÎN öğretmen Okulunda önceki akşam 60 öğrencı yediklen yemeklerden tehırlenmişlerdir. Derhâl Devlet Hastahanesme kaldırılan öğrencılerin midelen yıkanmıştır Uuru mu ağır olan üç dğrencı tedâvi altına alınmıştır öğrencılerin, akşam vemt.ğıııde yedikleri yumurta vtys aşureden zehırlendiKlerı tatımin cdümektedir "Verilen vaadlerin hiç bir değeri yoktıır,, Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel ile «Cemiyetteki yerleri ve ünvan meseiesi» hakkında birkaç gün evvel konuşan Yuksek Teknıker OKUIU Öğ renci temsilcileri, Başbakamn «Bakanlara ve hattâ bana dahi itimat etmeyin, verilen vaadlerin hiç bir değeri yoktur» dediğini il'ri sürmüs ve bu söz üzerine boykota devam karan almışlardır. BOYKOTA DEVAM Başbakamn bu sözleri daha sonra Temsilciler tarafından öğ rencilere hatırlatılmış, öğrenciler yaptıklan toplantıda ünvan ve yetkıleri tanınıncaya kadar boykota devam kararı almışlardır. Ayrıca, bu boykota hafta başından itibaren İstanbul Yuk» sek Tekniker Okulu, Teknıkerler Bırlıği ve 28 Teknıker okulu da katılacaktır. Durum dun bır telgrafla Başbakan Demirel'e de duyurulmuştur. Faal hırsızlar I lgilılerin bu konuda verdık • leri bilgiye göre Polis suçları şoyle ayırmıştır: Kasa hırsızlığı, Dükkân hırsızlığı, Kv hır sızlığı, Otomobil hırsızbğı (Ot'> mobillerin içınden eşya çalm* ve otomobil kaçırma), Bütün bunların dışmda tam profesyo ne hırsızların da ayırımı; mücevher, para ve, eşya olarak yapıl mıstır. Kalbin üç kapağı değiştirildi İstanbul Göğüs Cerrahisı Merkezinde dün, 5,5 saat süren bır ameliyat sonunda oir nastanın kal binde üç kapak da değiştirilmiş ve yerlerine suni kapak takılmıştır. Böyle bir ameliyat Avrupada ilk defa gerçekleştirilmiştir. Amerikada ise şimdiye kadar yapılan bu tarz amellyatlann sayısı 10 kadardır. Dr. Siyami Ersek ve yardımcılan tarafmdan yapılan ameliyatta 34 yaşında bir çocnk annesi olan Güner Dikmen'in değiştirilen kalb kapaklan; Mitral (Sol karıncıkla sol kulakçık arasında) Aort (sol kanncıkla büyük Aort arasında) ve Tricuspit. (Sağ kanncıkla sağ lculakçık arasında). dir. Doktorlar. hastanm durumunun normal olduğunu belırtmışlerdir. «Trabzon» da kaçak eşya Evvelki gün ftacdan dönen Trabzon yolcu vapurunda Galata Gümrük Muhafaza arama ekipleri büyük miktarda kaçak eşya ele geçirmişlerdir Gladora tâbir edilen umuml vatakhanelerin alt tarafına isabet edenfeısımdatah minen 150 bin liralık eşya bulunmuştur.' Polis ve hırsızlar rağmen kayıtlardan elde edilen bilgide hırsızların 30 bin ile 40 bin arasında buiunması korkunç bir uçurumu ortaya koymuştur Ancak, bu 2 bm polısın sadece 50 kışilık bir grupu hırsızlıkla U gıli olayların aydmlatılması ıçin kullanılmaktadır Hırsızlık masasının ehndekı araçların da Arkası Sa. 7, Sıı. 3 de »ehirdelri polis 2milyonluk2 binı geçmemesine kadrosu K1YAFETİ YÜZÜNDEN önceki akşam Ankara'da Kızılay'da cereyan eden olaylar sırasında Toplum Polisi, öğrenciler arasında bir müzisyeni de alıp götürmüştür. Orkestralararası bir yarışma için Ankaraya geuniş bulunan Siluetler Orkestrasının elektro gitaristi Mesut Aytunca kırmızı ceketi ve nzun saçlan ile Toplum Polisinin dikkatini çekmiş ve kendisi Ulus Sineması önünde sorgusuz sualsiz bir jeepe atıldığı gibi Emniyete götürülmüştür. Gitarist, bir yanşma için başkente geldiğini, hattâ o gece de programı buJunduğunu anlatmaya çabşmış ve nihayet yanşmayı tertip eden gazete ilgililerinin araya girmesiyle müzisyen serbest bırakılabilmiştir. Resimde, gitarist, polis arabasına bindirilirken göriilüyor. Göktaşı düştü NADİR NADİ IAZISIZ NEW YORK (..a.) Brooklyn'de bir kam>onun üzerine bir cbktası düşmüş ve kamvon şoföru yaralanmıştır. Atmosferdeki surtünnıelcr tcsiri Ue akkor haline gelmi? hulunan 2 k?. ağırhğmdaki cisim ancak 10 dakikada soğuyabilmi$tir. Guktasının düştüğii yere çağrılan uzmanlar bunun % 90 demir, % 8 niktl karısımı oldnğunn ve Atmosfere saniycde 3060 kilometre süratle girrtlğini tahmin ettiklerini belirtmislerdİT,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog