Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

4.R ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR u £ CRONIN'in en son romanlan * < " ROMANLAR > B | R A C I HAYATA DÖNOŞ 8ABAH YILDIZI O C Ü b a a> BİR AŞK UĞRUNA <?»dbaa> ERGUVAN AĞACI Her kitap valdızb kabartma bez cüüi 12,5 U İ ŞARKI OUVEN YAVI NEVİ 42. yıl soyı 14985 umhuriyet KURUCUSD YUNCS NADÎ Telgraf *e mefctup adresi: Çomhurtyet İstanbnl Posta Katosu:fetarisulIfc. Tele&nlsm 2 2 4 2 9 0 2 2 * 2 8 6 2 2 4 2 6 7 2 2 4 3 9 8 8 2 4 2 Perşembe 21 Nisım 1966 ,C V4 T A M f Ülgenalp, dün gençleri uyardı »«Gençlik teşekküllerinin bugünkü tutumlarıru memleketin haynna gidiş istikumetinde görmüyovum.* • «Biraz açık fikirlilik komünistlik, biraz muhafazakurlık ise gericilik... Olmaz böyle $ey!» ] , <ıBu memleketi sakcdlt keçiler ve keçi 8akallüar kemiriyor. Biri ormanları, diğeri cemiyetin bünyesini» CATISMALAR GOTURUYOR Korgeneral Refet Ülgenalp, ÜniversitedeU toplantı sırasmda, Rektör Ekrem Şerif Egeli Ue birlikte... CENTO KONSEY TOPLANTISI DUN BASLADI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ENTO 14 üncü Bakanlar Konseyi toplantısı, dün sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapüan, törenle açümıştır. Törende önce, Cumhurbaşkam Cevdet Sunay'ın, «CENTO çahşmalannı öven ve Kon sey'e başarüar dileyen» mesajı okunmuştur, BAKANLAR, AÇIŞ KONUŞMASI YAPTI C I I illi Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Korgeneral Refet Ül•^ genalp şehrimizdeki temaslarına dün de devam etmiştir. Sabah. Üniversite Rektörlük binasında Gençlik Teşekkülleri temsilcileriyle konuşan Ülgenalp öğleden sonra da Belediye Sarayında Belediye Şube Müdürleriyle görüşmüştiir. Bu arada gazetecilerle konuşan Millî Güvenlik Kurulu Sekreteri «Gençlik Teşkilâtlannm bugünkü tutumu ve davranışlannı memleketin haynna gidiş istikametinde görmüyorum» demiştir. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Korgeneral Refet Ülgenalp, elini masaya vurarak, tok bir eesle: •Burada açıkça ifade ediyorum» dedi,«İstenilen sey; sakal, sank ve tesbihdir. Bu memleketi sakallı keçiler İle keçi sakallüar kemiriyor. Blri ormanlan, diğeri cemiyetin bünyesini.. Kur'an kurslan naehil ellerdedir. Üniversiteli genç olarak hangi köye gidip onları ten vir ettiniz? Ama sizin gitmediğiniz yerlere o keçi sakallılar gidiyor, halkı zehirliyorlar.» Bu sözleri Rektörlük salonundaki uzun masanın etrafına sıralanan gençler, dikkaüe dinliyorlardı. Az önce, gençliğin sorunlan üzerinde onlar da konuşmuşlar, dertlerini dile getirmişlerdi. îstanbuldaki bü tün gençlik teşekküllerinin başkanlan, genel sekreterleri oradaydı. Ve dün; bu teşekküller arasmda sürüp giden huzursuzluk membaı bütün meseleler o masanın etrafında konuşuldu ve muhakkak ki tarihi bir gün yaşandı. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri; Gençlik teşekkülleri arasmdaki ihülâflan uygun bulmu yor, memleketin huzur ve güvenli ğini sarsar nitelikte görüyordu. Gençlik, memleket sorunlarıyla il gilenmeliydı ama, siyasi partilere paralel çalışmamalı, onların peyki haline gelmemeliydi. Hele bir takun ideoloji konularmda kimseye âlet olmamalıydı. Şah: CENTO yeterince faydalı olmadı Tahran, (ajı.) Irak Şahı, VJnıted Press lnternational Ajansına verdiği özel bir mülâkat ta «Cento tranın savunmasına yeterli yardımda bulunmadı» demış, komşu Arap ülkesı Irak ile Iran arasındaki münasebet» lerın sür'atle düzeleceğı ümıdini belirtmıştir. îran ve Suudî Arabistanı ıçıne alacağı söylenen islâm paktı konusunda Şah Munammed Rıa Pehlevî, «bu paktm ilerıa Orta doğu ülkelerine karşı gerıcı teodal islâm ülkelerini bir araya toplamak amacı ıie one surüldj ğu iddıalarını <gülünç> hu^duğunu söylemiştir. Şah tran ve Ortadoğu ıçın en büyuk tehhkenın yıkıcı faahyet ler ve sıyas! demagoji olduğunu ileri türmüş, Cento konusunda «Açık konuşmak gerekirse, Türkiye, tran, Pakistan ve tngiltere'den kurulu Merkezî Antlasma Teşkilâtı (CENTO) tran'ın savunması için hâlen tatminkâr sonuçlar vermemiştir.» demiştir. İkili anlaşmalar konusu, yarın son defa e/e alınacak Ankara, (Cumhuriyet BUrosu) Türkiye !le Amerika arasmda NATO çerçevesinde imzalanan ve bir süredenberi görüşme konusu olan sayısı 50 yi aşkın Ikili anlaşmalar, yarın Türkiye Dışişleri Bakam Çağlayangil ile Amerika Dışişleri Bakanı Rusk arasında, son defa konuşulacaktır. BAŞBARAN DÜNGKE ISTANBÜL'A GELDİ Ba?bakan Süleyman Demirel, Teknik Üniversite haftası münasebetiyle dun saat 22.15 de Istanbuls gelmijtir. Bajbakan olarak şehrimize ilk defa gelen Demirel'i hava meydanmda A.P. teşkilâtı mensuplariyle Sehir Meclisi üyeleri, Emniyet Müdürü Haydar Özkın, Türk Havayollan Genel Müdürü Ağasi Şen ve diğer erkân karşılamıştır. Demirel. bu akşam Istanbul'dan ayrılacaktır. CENTO Bakanlar Konseyi toplantı halinde CENTO Bakanlar Konseyi toplantısının açüış törenı, saat 9.15 te, Türkiye Büyük Millet Meclisi toren salonunda, misafir Dışişleri Bakanlarının, Başbakan SUleyman Demirel'e takdimleri ile başlamış, delegelerin ve dâvetlüerin yerlerini almalanndan sonra, Cum hurbaşkam Sunay'm mesajı okun muşUır. Sunay, Konseye başarüar dileyen mesajında, 'oölgenin savunması için kurulan ittifakan, bu £önden başarı kazandığını belirtmiş ve bu amscın yanısıra, sosyal, kültürel ve teknik alandakl çalışmalarını övmüştür. Genel sekreter konuşuyor r ENTO Gene.ll Sekreteri ya> ** tığı açış konuşmasında, son bir yü içinde, Sovyetler Birliğinin dış politikasmda görülen durgunluğun, ittifalon, ekonomik ve kül türel alandaki çalışmalannı arttırdığını bildirmiş ve Sovyetlerin «Banş içinde birlikte yaşama politikasmı devam ettirmelerinden» memnunluk duyduğunu söylemlştir. Genel Sekreter Kahalatbarl, Sovyetlerin bu davranışları karşısında ihtiyatı elden bırakmanın doğru bir tutum olmıvacağmı da belirterek sözlerine şöyle devam etmiştir: «Maatteessüf Sovyet politikasın da taktik değişmeleri olmasına rağmen. komünist bloktan tarafımıza karşı açümış olan ideoloji harbi devam etmektedir. Ancak eski kavgacı ve saldırgan siyaset bugün için daha yumuşak bir hale gelmiştir. Fakat yıkıcı (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Saltık, Tekel Müsteşarı oldu Ankara (a.a.) Açık bulunan Giimrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarhğına, Bakanlık Teftiş Kuru lu Başkanı Halit Saltık tâyin edil miştir. Bununla ilgili kararname, Cumhurbaşkaınnın onayından çık mıştır. Dışişleri Bakanlığı yetkililerlnin verdiği bilgiye göre, iki Dışişleri Bakanının yapacağı görüşmenin kesin bir anlaşma ile sonuç lanması ve bu konuda iki ülke arasında bir protokol imzalanması beklenmektedir. Bilindiği gibi Türk Hükumeü, söz konusu ikili anlaşmaları bir ana anlaşma için de toplamak ve bazı yeni esaslar getirmek amacındadır. 70 öğrencinin duruşması tartışmalı geçti Koridorda DemirelFeyzioğlu hasbihali Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demırel, dün Meclis koridorunda, CHP Grup Başkanvekili Turhan Feyzioğlu ile karşılaşmış, Meclise girip girmeme Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Dean Rusk dün de protesto edildi Amerıkan Dışişleri Bakanı Dean Rusk, dün Orduevinde CENTO Bakanları şerefine verilen yemeğe gelirken, kaldırunda toplanan bir kısım üniversiteli öğrenci tarafından yuhalanmıştır. Rusk, ara basmdan inerken gülümseyerek etrafına bakmış, bunun üzerine öğ renciler yuh çekmişlerdir. Toplum Polisi derhal olay yerine gelmiş duruma el koymuş, Orduevi ve postahane önünde yolu kes miştir. Bu arada gösteri yapanlar dan uç kişiyi alıp gotürmıiş, bun lardan Dil Tarih ve Coğrafya Fakultesinde öğrenci bulunan Gültekin Kalıpçıoğlu ile Gürol Tan'ı Savcıhğa sevketmiştir. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket ıddıasıyle suçüstü mahkemelerine gore haklarında dâva açılan Kalıpçıoğlu ve Tan, nbbetçi Aslıye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaları sonunda, serbest bırakılmışlardır. Yargıç, tanık polislerin «Bu gençleri, tanımadığımız sivil şahıslar, teker teker bize getirdiler ve (1. Şnbeye götürün) dediler. Biz de götürdük» şeklindeki ifadelerine sinirlenmiş, «Böyle duruşma olnr mu?» demiştir. Amerikadan ithal 30fl bin ton buğday edeceğiz Ankara (a.a.) Toprak Mahsul leri Genel Müdürü Kâmran Baydur, Amerika'dan 300 bin ton buğ day ithâ] edileceğini bıldirmiştir. Genel Müdür, bu konuda ozetle şunlan söylemiştir: «Amerika ile olan sürplü anlaşma müzakereleri neticelenmiş ve takriben 300 bin ton ekmeklik buğ day ile, 20 bin ton mısırın mübaya! Si ve nakli ile ilgili kred anlaşma lan imzalanmıştır. Bu hububatın yüzde 54 sini Ame rikan bayraklı gemilerin, geri kalanmuı ise Amerika bayrağı dışın daki gemilerin Türkiyeye getirme si bahıs konusudur.» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ünün u Ülgenalp, sözlerine şöyle devam etti: Bir sağ sol mücadelesi gittikçe sertleşen hava içiode sürüp gi«Atatürk ilkelerine bağl: olmak diyor. îşin kötü tarafı, bu mücadelenin 6 0 7 0 yıl öncesini hatırlave bunlarm müdafii olmak, hepitan büyük devletler taraftarlığına doğru sürüklenmesidir. Etrafınımizin vazifesidir. Biz, onun eserini n bakınız, gazeteleri gözden geçiriniz, fikir tartışmalanna dayanak bugüne kadar getirdik. Bundan son yapılan Amerikancılık veya Rnseulnk isnatları savfalan doldurur. rası sizlere düşüyor.. Halkın isteEn aklı basında sandıklanmız, hattâ meseleleri çok daha geniş açıdiği ne olursa olsun; geriye değil, dan görmeleri, ele almaları gereken bilim adamlarımız dahi kendiduraklamak da değil, mutlaka ilelerini bu tür davranıslardan kurtaramıyorlar. Gariptir ki idare edenri>e medeni milletlerin se\iyesine ler de bu sele kapılmışlardır. Şimdiki moda, komünistlik ve Moskofulaşmak mecburiyetindeyiz. Her luk damgasıdır. Hükumet yetkilileri, bakıyornz, rahatlıkla bu te yilâyet, halktan para toplayıp bir mayı işlemekte, hattâ, «devleti sarsan gfic» ten bile bahsetmektedirİmam Hatip Okulu yapar, arkasm ler. dan gelip, •aman hoca, imam verin. derler. 67 vilâyetten sonra bü Fikir çatışmaları bir defa bu yöne aktarıldı mı artık gelen Ametün kazalarda da İmam Hatip Oku rikah Bakana karşı misafirperverlikle bağdaşmayan hareketleri norlu açılmasmı isterlerse, hiç şaşmamal görmek gerekir. yın L. İki yıl kadar önce Podgorni geldifi ve Mecliste konustuğu zaman Siz talebe teşekkülleri, birbiriniz bazı parlâmento üyelerinin yaptıkları protesto hareketleri Ankarale çatışırken memleketin se\iyesi, daki gençlerin davranışlarından belki şekil bakınundan farklı idi, aşağıya doğru inmektedir. Ama ar fakat mahiyeti bakımından ikisi arasında yakın benzerlik vardır. kadaşlar, biz bu memleketi Ueriye Dün Ankara'da gençler Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk'a gbtürmek mecburiyetindeyiz. Başkarşı aleyhte gösteriler yapmıslardır. Dünyanın her tarafında bu ka da çâremiz yoktur.» glbi gösteriler olur. Ayıptır ama, olor, geçer gider. Churchill'e, Sızıntıyı önleme.. Eisenhower'e karsı yapılmıstır, hattâ Kennedy'ye karşı da yapılmışRefet Ülgenalp bundan sonra Öğ tır. Amerikada Kruçef yuhalanmıştır. Aklı başında devlet adamları, rencı Teşekküllerinde vazife alan özellikle Amerika gibi, tngiltere gibi demokratik düzenin devlet profesyonel idarecılerden bahsetti adamlan bunlan müsamaha ile karsılamağa kendilerini alıştırmısve şunlan söyledi: lardır. Nitekim geçenlerde tngiliz Başbakanı VVilson'un gözüne bir « Meselâ, Hukuk Fakültesi 4 genç, pis kokulu bomba atmıs ve sononda dilenen özürle, olay kasenedir. Haydi bu 6 senede bitirilpatılmıştı. Ankaradaki olaylar aslında Amerikada, tngilterede, surasin Ama 12 senedir mektep sırada burada yapılan gösterilerden fazla farklı değil. Oysa bizim idalarında dolaşanların talebelik ilrecilerimiz olayın Uzerine pek fazla düşmüşler ve meseleyi, dolayıgileri iyi nivetle kabili telif desiyle büyütmüşlerdir. Meselâ dünkü gösteriler, mahiyetini biraz dağildir. Bunlar bir de Talebe teha değîştirmiş, aleyhte gösteri yapanlann karşısına çıkan bir başka şekküllerinde vazife almak istigrup ötekilerin üzerine saldırmıstır. Böylece antiamerikancılık ve yorlar. Sonra. yine bu Talebe teAmerikanseverlik akımı, sokaklara dökülen çatışma haline girmek şekküllerinde fiilî vazife almış istidadmı göstermiştir. Ayıp falan bir yana, bu gidiş bem faydasız kimselerin herhaugi bir partiye ve gereksizdir, hem de tehlikcli. Ve berhalde kısa zamanda aklımıintisapları çok tehlikelidir. Hiç bir zı basımıza toplayıp bu yoldan dönmeğe bakmalıyız. Talebe teşekkülU partilerin oyun cağı olamaz. Şunu ilâve edeyim Faydasız ve gereksizdir. Zira Amerika ile Türkiye arasında mevki; siyasî partilerin sizin teşekkül cut meseleler «Go home» çığlıklariyle halledilmez. Misafir Bakana lerinize sızmalannı kanunla önlebagırıp çağırabiliriz, ama bu bağırıp çağınna, ikili anlaşmalar için mek mümkün degildir. Bazan Siçözüm yolu degildir. Nitekim tecrübe ile sabittir ki, miting meyyasî partiler memleket zararına da danlarında sözü tngiltere Kıraliçesinin karyolasına getirmek, onnn hi olsa, ayakta durmak için her yanında «Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır» diye bağırmakla hiçbir çareye başvurabilmek hevesine sonuç elde edememişizdir. kapılabilirler.» Asıl önemlisi böyle davranıslann tehlikeli olması. Tehlike ise, yukarıda da işaret etmeğe çahstığımız gibi, şurada : Bu tür teşvik«Komünist dedikleri» ler Türkryede zaten ikiye aynlmaga teşne olan halkı dış dünya kuvÜlgenalp gençlerin alâka ile ta vetlerine göre kamplaşmağa doğru itiyor ve özellikle aydın, fakat kîp ettıkleri konuşmasında; son heyecanlı gençlik birbirlerine karsı zorla düsmanlaştınlıyor. Çesitli gunlerin konusu Sol Sağ mesezümrelerden gelen ve beslenen tesviklerin arkasında tikir akımlanlelerıne de temas ederek dedi ki: nı aksiyon haline getirme çabası var. Fakat ası) önemlisi, çıkarcı « Son zamanlarda «Komünizm grupların özellikle sol akımlara karşı kolay mücadele yolu sandıkları tehlikesi var» diye muazzam bir kaba kuvveti tahrik etmeleri var. Eğer tahrikler böylesine devam tepki yaratılmak isteniyor. Herederse bir gün her sokak başında vurusmalar baslıyabilir, kan gö\deyi götürebilir. Tahrikçilerin istedikleri belki de bu. Ne var ki, kes Komünist. Benim gibi düşünmiyen herkes Komünist!.. Yok eböyle bir curcunada onların istikballerinin de parlak olabilecegini fendim oyle şey... Bu memlekette •anmıyoruz. hakikî komunist olanları sayarEcvet GÜRESİN Ajkası Sa. !, Su. 3 da GO HOME,, LA OLMAZ "Hiç şaşmayın,, Rusya, yeni bir sun'î peyk attı MOSKOVA (AP) Sovyetler dun fezaya. Amenkalüarm «Casusluk yörüngesi» dedikleri bir yorüngeye yerleştırmek uzere, bir sun'î peyk atmıslardır. Resmî bıldiride, cKosmos115» adındakı peykin, ilmi araştırma âletleri taşıdığı ve üstuva hattına 65 derecehk bir meyli olan yörüngeye yerleştiği bildırilmiştir. Yörungenin en yuksek noktası 294, en alçak noktası 190 kilometredır, •• Postaneye gitmek isteyenler, barikad önünde Çilâhlı ve pasaportlu hırsızlarla ''polis arasında önceki gece Eren köy Şehit Evliya sokak 13 sayılı evin içinde filimlerdeki gibi heye canlı bir boğuşma olmuştur. Yapı Kredi Bankası Müdürlerinden Mu zaffer Balcının evine giren Ahmet Şirin ile trfan Tenman, bütün ışık ları yaktıktan sonra eşyaları topla maya başlamışlardır. Durumu gören komşular, telefonla polisi ha Silâhlı ve pasaportlu hırsızlar yakalandı Silahlar çekiliyor öğrenci öğrenciye karşı Olay sırasmda postahane önündeki kalabalık arasında başka bir grup, Rusk'a yuh çekenlere «Komünistler» diye bağırmıs, bunun üzerine itişip kakışmalar ve tartış malar olmuştur. Toplum Polis, postahane önünde barikat yaptığı kısımdan aşağıya kimseyi geçirmemiş ve yavaş yavaş kalabalığı Bulvardan Kızılay istikametine yürümeğe ve dağılma (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) HatcaVye dâvetli berdar etmişlerdır. Ekipler Âmirliğine bağh Kadıköy ekipi memur ları evi sarmışlardır. Bolisler saat 0.01 de kapalı kapı lara yüklenip içeri girmişlerdir. İki hırsız ışıkları söndürüp saklanacak yer aradıkları sırada ıçeri giren üç memur: «Teslim o Arkası Sa. 7, Sü. S de Erzincanh şoför Nurettın, Taksimde bulduğu çantayı polise teslim etmış; çanta sahıbı turist Clifford tarafından mükâfat olarak Hawai adalarma dâvet <*• dilmıştir. Trafik Müdürlüğün den de bir takdirname alan Nurettin, şimdi yolculuk hazırlıklan ile mesguldür. BİR o DAKIKA: BEKÇİ HASSO HAC'DAN DÖNDÜ Trabzon gemisi ile hacca giden 347 erkek, 149 kadın hacı, 1516 ton zemzem, 45 ton da hurma, külliyetli miktarda da seccade ve tesbih ile yurda dönmüşlerdir. Hacılar, Tekbir getirerek çemiden inmişlerdir. öte yandan Tibil sınınndan da 387 otobüsle 13,746 hacı girişini yaptınnıştır. Resimde, Aksarayın, bıyıkları ile tanınmış bekçilerinden Hasso, hac kıyafetiyle karsılayıcıları selâmlarken görülmcktedir Gına geldi Sayın Başbakan Süleyman Demirel, son basın toplantısında «1966 yılı, refah yılı olacaktır» demiş. fnşallab öyle olur. Ama, bu kaçıncı refah yılı? Tirmi seneden fazladır hep «refab yılı» vaadl dinliyoruz. Hani, çok değil, bunlardan yalnız bir tanesi yerine getirilseydi, insanın «yeter artık. refahtan bunaldık» demesi ve sayın Basbakana «daha fazla refaha tahammülümüz kalmadı. Zahmet etmeyin» diye teşekkür etmesi bir vatandaşlık borcu olurdu! D.N. • Bir AP milletvekili Pipe Line'dan sonra Devlet fabrikalarınm halka (!) devredılmesinl teklif ettı Gazeteler HALK'la BERABER, HALK İÇİN...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog