Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYeî B A S 1 N AHLAK YASASINA U YM A Y I T A A H H Ö T EDER Sahibi: NAZIME NADİ * Genel Yayın Müdürü: ECVET GÜKESİ* * Sorumlu Yazı Işleri Müdürü: EROL DALLI * Basan ve Yayaa: CUMHURİYET Matbaacıhk v« GazetecUUc T. A. Ş. Cağaloğlu Halkevl sokak No. 3941 GÜNET tLLERt: KOcütaaat Meydanı Edime Hanı Adana Telefon: «550 * 4NKAKA: Atatürk Bulrarı Tener Ap. • Yenlsehlı Telefon: 12 09 20 12 09 66 U 95 44 17 57 35 * İZBIİB Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BUROLAR ABO N SenelSE < aylık 3 aylık Eve İ LÂ N TürMy« 75.00 40.00 22.00 Harici 198.00 99 00 49 50 Bajlık (Maktu) 2 3 4 S incl tahtteierde (sanüml) 6 Tncl mhifeler N'l;an, Nlkah. Evlenme. Dogum (Maktu) Ölüm. Mevlit. Teşekkür ve Kayıp arama 5 em Kayıp (Kelimesi) 200 L,ıra 40 • 35 • 75 > 90 > 1 > SAYISI hm%J KURUŞ Safra kesesi hastalığı seb«bl ile uzun zamandarıberi devam eden ıstıraph güıüerime, bilgin ve yüksek kablliyeti ile son verlp beni yeniden hayata kavuşturan Golcük As. Hastahanesi Operatörü Sayın Yrb. TEŞEKKÜR VEFAT Merhum Doktor Ali Rifat Baran ile Verdinaz Baran'm oğlu, Leman Baranın esi, Bedii ve Seznih Bar2iı'ın kardeşleri, Aylâ Yenen, Fatoş Karaaslan'ın babaları, Rasıh Yenen, Oktay Karaafilan'ın kaympederieri, Rifat, Aylin. Mehmet'in büyükbabaları, Marien Kimya Şirketi Monticatini «Acna Muessesesi» Boya Kısmı Müdürü vefat etmiştir. Cenazesi 20.4.1966 çarşamba günu Teşviklye Caroiindcn öğle namazmı müteakip kaldırılarak aile kabristanma defnedilecektir. Allah raljmet eylesin. Cumhunyet 4249 TEŞEKKÜR Merhum eşim, kaympederim, dedemiz, Başbakanlık Zat ve Yazı İşlerl Genel Müdürlüğünden emekli cenazesine iştirak eden, bizzat gelerek veya telefon, telgraf ve mektupla taziyette bulunan akraLa ve ahbaplarımıza ayrı ayrı UijekVure teessürümüz mâni bulundujundan bu vazifemizin ifasına gazetenizin tavassutumı rica ederiz. AILESI Cumhuriyct 4258 Cento Bakanlan Baştarafı 1 inci sahifede da yedikten sonra sırasının 25 numaralı koltuğuna yerleşmektedir. Seanstan sonra bir kahveye giden kadın, daha sonra yürü yüş yapmakta ve suare için tek rar sinemaya koşmaktadır. Mrs. Franklyn şimdi fılmin sözlerini ezbere bildıği halde her seyredişte fürode yeni birşeyler bulduğunu söylemektedir. Mrs. Myra bir defasında fılmin sözlerini ezberlediğini ispat için bütün fümde geçen konuşmaları başmdan sonuna kadar ezberden söylemişlir. Mrs. Myra'nın gayesi filmi 10 O defa seyretmek ve yıldızı .O Julie 'Andrevvî ile tanı«maktır. 38. Akademı Armağanı Oscar'lar pazartesı gecesi Santa Monıca'da yapılan bir torenle bu yılın galıplerıne verilmiştir. En iyi kadın yıldızı armağanı tngiliz film artistı Julie Christie «Darling» filmindeki rolü için ka zanmıştır. En iyi erkek yıldız olarak da «Cat Ballon» filmindeki roîü için Lee Marvin seçilmis tir. En iyi film ise «The Sound of Music» ilan edilmiştir. Film dört Oscar daha kazanmıştır. Re jisörü Robert Wise ise en iyi rejisör Oscar'ını kazanmıştır. Tanınmış film yıldızı Shelley Winters «A Patch of Blne> filmindeki rolü ile en iyi vardımcı kadın yıldızı, «A Thousand Clowns» filmindeki rolü ile de Martin Balsam en iyi yardımcı erkek yıldız Oscar'ını kazanmıştır, 25 yaşında olan Julie Chris MUSTAFA TÜRKER'in M. Adnan ÖZDERİCİ ve Narkozitor Bnb. Kâmil Tamersoy'a, gerek ameliyat esnasında, gerek takip eden günlerde nazik ilgüerini esirgemiyen, başta hastahane Baştabibi ve bütün dığer doktorlara, başhemşire, hemşire ve hastabakıcılara, ilgililere ve billıassa servis ve ameliyat hems,ireleri Methiye Turan, Atiye Tanıka minnet ve teşekkürlerimi sunarım. AYHAN BÜYÜKGÜVEN Cumhuriyet 4248 BÜLENT BARAN OLUM Konya Iskân Müdürlerinden merhum Saim Bey ve Ayşe Ceü.al Hanımın kızı. Yüksek Muhendis Mithat. Yüksek Ressam Saım Resneüoğlu'mın anneteri, Niyazi, Ahmet ve Nllgün Resnelioğlu'nun buyük anneieri, Talia Resnelioğlu'nun kayınvalidesi Hürriyct Kahramanı Resnli Şelıit Niyazi Bey refikası AGI BİR ÖLUM Merhum Tabakzade Ragıp Sepicı'nin kızı, Ceyhan e«ki Belediye Başkanlarından Selâhaltin Sepici'nin kız kardesi, Adana Belediye Başkanı Ali Sepici'nin halası KABLO ALINACAKTIR 1 kv 3 X 16 + 10 100 mt. 1 kv 3 X 70 + 35 1000 • 1 kv 3 X 95 + 50 1070 • 1 kv 3 X120 + 70 220 » 10 kv 3 X 35 1000 . NKBA veya NYCÎ kablo alınacaktır. (Şartname Müdürlüğümüzden temin edilir) Teklif lerin 22.4J966 günü saat 12.00 ye kadar verilmesi rica olunur. Tel: 49 99 01 • 02 TİMLO İstiklâl Cad. 181/1856 (Basın 2118) 4236 EN İYİ KADIN YILDIZ MELÂHAT SEPİCİ İstanbulda tedavi edilmekte olduğu hastahanede Hakkın rahınetine kavuşmuştur. Cenazesi 20 Nısan 1966 çarsaırtba gunü saat 10 da Reşatbey Mahallesi, 261 Sokak 5 numaralı evinden kaldırılarak Asri Mezarlıktaki aile kabristanına defnedilecektir. 'Cumhuriyet 4245 FERİDE RESNELİOĞLU vefat etmistır. Cenazesi 20.4.1966 çarşamba günü öğle namazın: mü teakip Fatih Camiınden kaldırılarak Edimekapı Şehitligindeki Ebedî istirahatgâhına tevdi edılecektır. Saim Resnelioğlu Değırmenyolu Caddesi 36 '3 Bostancı İstanbul Cumhuriyet 4254 KAYIP Askeri Talebe Sağlık Fişi 1 KAYIP Sebekemi kaybettim. Hümi kaybettim. Hukümsüzdür. kumsüzdür. Sulcyman KepeneJc Guven Talınlı Cumhuriyet 4256 Cumhuriyet 4257 İ LÂ N Gazeteciler Cemiyetinin BASIN Balosu Orkestralar Gejidi Milli Orkestra Şerif Yüzbaşıoğlu Yurdaer Doğulu Üstün Poyrazoğln Yusuf Günseli Gökçen Kayriatan Şhow Orkestrası ve Solist Sabi Ayrıca Orkestrası eşliginde Şantöı Fatih I . Numaralı İlçe Seçim Kuralu Başkanlığından: 24/4/1966 pazar günü kurulumuzca yapılacak C.H. Partisirün önfeçimi mezkur günde Aksaray Oruç Gazi Ilkokulıınun zemin katındaki sclonda icra edilecektir. Keyfiyet siyasî partiler kanununun 35. inci maddesi mucibince ilân olunur. (Basın 11522/4251) TEŞEKKÜR Vefatı ile bizleri sonsuz acı lçinde bırakan aile reisinıiz ŞAKİR KESEBİR'in cenazesine bizzat istirak eden, çelenk gbnderen, telgraf, telefon ve mektupla taziyette bulunan bütün dost ve akrabalara ajTi ayrı teşekküre teessürumüz mâni oldugundan gazetenizin delâletir.i rica ederiz. KESEBtR AİLESİ İlâncılık: 3003 42S9 KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ ARANIYOR İmalât konirol ve işletmede çalıstırılmak üzere askerliğini yapmış TEŞEKKÜR Ölümü ile bizlerl sonsuz acı lçinde bırakan sevgill annemiz GÜLSÜN KAMU 21 Nisan 1966 Taksim Belediye Gazinosunda BtLETLER: Gazeteciler Cemiyetinde Tel: 22 12 22 Cumhuriyet • 4229 • n r t / f ı ' t Kimya Yüksek Miihendisine İbliyaç Vardır yaf ve sabun mevzuunda tecrübesi olsnlarla İngilizce, Almanca, Fransızca lisanlarından en az hirine iyi derecede vâluf olanlar terclh edilecektir. Tâliplerin hâl tetcümeleri ve refcransları ile birlikte bizzat veya mektupla Bahçekapı Kutlu Han 2'6 adresine müracaatları rica olunur. İlâncılık: 2992/4246 ^^ lı.l 2WARGHERİTA PARMA nın bizzat cenazesine İstirak eden çelenk gönderen, hayır muesseselerine teberruda bulunan telgraf. telefon ve mektupla taziye eden akraba ve dostlarumza ayrı ayrı teşekkür etmeği borç biliriz. PARMA AU.ESİ H&ncüık: 2999 4259 a. Baştarafı I ıncı Sabıfede tnem doğru olmaz» demiştir. tıe, Oscar ı ka^andığını öğrenin Yanlarında açıklama bulun(Bas tarafı I İnci sahiledeı BÖLGEDE GERGİNLİK AZALOI ce gözyaşlan içinde sahneye koş mıyüP ısırnler Orta Dcju Tespık mak iddiasıyla hakkında dâva açıl Bir yabancı gazetecinin «Bu de Üniversitesi, Siyasal Bilgiler, Hu muş ve armağanını rerecek olan mış olan OrtaDogu öğrencisi Befaki CENTO Bakanlar Konseyikuk, Dil Tarih ve Coğrafya ve İngiliz aktörü Rex Harrison'un kir Harputlu da bulunan üniversinin bir özeliiği olnp olmadıjı» Fen Fakültelerinin muhtelif sıkollarının arasına âdeta yığılmış te öğrencileri, Emniyet Sarayında yolundaki sorusuna da, Rusk, şu nıf öğrencilerinin isimleridir. saat 13 den 17 ye kadar tutuklantır. Julie Christie, «Ne diyeceğicevabı venniştir: TARTIŞMA mışlardır. mi bilemiyomm. Herkese pek «Bu bölgedeki ferginliğin azalVakit gece yansına jaklaşırÖğrenciler saat 17 de Toplum çok teşekkür etlerim» demiştir. dığı yolunda genel bir kanı varken, avukatların isteği üzerine Polisinin haklarında düzenlediği ATIN ARMAĞANI dır. Fakat, pek tabiî uyanık buYargıç, duruşmanın bugün saat belgelerle birlikte, 2 polis otobüEn iyi erkek yıldız seçilen Lee lunmayt, tedbirli olmayı engelli10'a bırakılmasını kararlaştırmışsüne bindirilerek, Adliyeye sevk Marvin 42 yaşındadır. New York yen bir sebep değildir. Son yıüar tır. Bundan sonra Adliye koridoredilmişlerdir. da doğmuştur. Kazandığını öğda, gerek uluslararası sahada, ge larında, avukatlarla Savcı Hakkı renince yıldız koşafak sahneye Dövizier de var rek bu bölgede ilerlemeler kayCoşkun arasında, sanıklarm serçıkmış ve memnuniyetle etrafıdedilmiştir. Bunlar bizi olumlu olis, Amerika aleyhinde gösbest bırakılıp bırakılmıyacağı kona bakınmış daha sonra heykel* bir açıdan kamçılamaktadır. Bu teri düzenlemeye teşebbüs enusu, yüksek sesle tartışılmış; ciği için teşekkür ederek, «Budefaki Bakanlar Konseyinin gübu arada Savcı, «Serbest bırakıden öğrencilerin içinde, kâğıtlara zel bir toplantı olacağına eminim. •nun yarısı vadide bir yerde »n polisin sarılı halde »Yankee Go Home!» lıp bırakılmamalarının. Toplantıya katılan bütün Dışişleanda dolasmakta olan bir atın yetkisi içinde olduuğnu, kendisi• Dean Rusk. Amerika'ya !• gıbi ri Bakanlariyle ayrı ayrı görüş> arrnağamdır» demiştir. nin sorumluluğu alamıyacağım» sözler yazılı dövizleri de ele geçir melerde de bulunup dünyanm geEn iyi yardımcı aktör Oscar'bildirmiştir. Bunun üzerine avumiştir. nel sorunlarını ve gidişini de koını kazanan 44 yaşındaki karakkatlar, başta Prof. Aksoy olduğu Dâva açıhyor nuşacağım.» ter artisti Martin Balsam Oscar halde, Savcının Anayasaya ve kaDEMİREL, İNGİLİZ VE İRAN Armağanını kazandığı içın çok nurüara aykın hareket ettiğini iHazırlık tahkikatıru saat 19'da DIŞtŞLERl BAKANLARİYLE leri sürmüşlerdir. Daha sonra hayret etmiştir. Sanatkâr, «Çobitiren Ankara Cumhuriyet SavGÖKÜŞTt Yargıç, Savcı ve Polis yetkilileri, cılıgı, 70 ögrencı hakkında Suçcağnm dünyaya çelecekti bu yüı Adliye Karakolunda bir toplantı üstü Kanunu hükümler: ile gösden bu rolü kabul ettim demişBaşbakan Demirel. dün İngiliz yaparak, aldıkları karan tekrar teri ve Toplantı yürüyüşleri Katir. En iyi yardmıcı kadın sanatve Iran Dıışleri Bakanlariyle gözden geçirmiş ve yonımunu nununa aykın davranıldığı gerekkâr Shelley Winters ise ikinci görüşmüstür. İngiltere Dışı^leri yapmışlardır. Bu görüşmeler soçesiyle Nöbetçl Asliye Ceza Mabdefa olarak bu armağanı kazan Bakanı M. Ste\vart. memleketii nunda Yargıç, sanıkların tutuklu kemesinde dâva açmıştır. maktadır. Daha nnce 1959 da nin Tiirkiyeye ekonomik .yardımı ÖğTencilerın savunınaiinı. Kon I olmalarını gerektirecek bir ka«Anna Frank'ın Hatıra Defteri» artırma gayreti icinde bulundurar almadığını belirtmiş; Savcı ya Milletvekıü Avukat Vunus Kofilmindeki rolü içın de yine en ğunu söylemiş; «Tiirkiye ile î u çak (TİP). Avukat r f Muam ı da, yine sanıkların saat 10'da mah "o iyi yardımcı kadın yıldız Oscananistan, Kıbns sorunu fizerinde mer Aksoy ve Avukat Haüt Çe [ keme huzumnda bulundurulmala rını kazanmıştı. mutabık kalırsa. tngilterenin de i rının dışında bir göriişü olmadılenk almışlardır. buns katılmaya hazır olduğunu» I ğını bildirmiştir. bıldirmıştır. Yarqı!anan'ar HEPSİ SERBEST Bu arada. Iran Dısişlerı BakaSuçüstü Kanunu hükümlerine Bunun üzerine polis yetkilileri (Baj tarafı 1 inci sahifede) rı Abbas Aram, kabul edildiği göre dün gece duruşmaları yapıve avukat Aksoy, sorumluluğu üBağımsız Senatör Niyazi Ağırnas Cumhurbaşkanı Sunay'a. tran lan 70 kişı şunlardır: zerlerine alarak ve ayrıca bugün 1 lı. bu göriişe karşı çıkmış ve halŞahının ozel bir mesajını sunHüseyin Ergün, Slnan Cemgil, saat 9'da Adliye Karakolunda bukın alınteri ile kurulan fabrikalamuştur. Dursun Birkav. Altannr tlgü, Aylunacaklarına dair şeref sözü. rın özel sektöre devredilemiyekut Ülkütekin, Mehmet Koca, «Türkiye ile Amerika arasında verdirerek. öğrencilerin serbest ceğini. esasen zarar eden fabrikaHüseyin Gazi Apa, Murat Kolacıikili görüşme anlamını taşıyacak bırakılmasını sağlanuşlardır. ları özel sektörun almadığını söyoğlu, Ateş Gürman, Ruşen Tuğcugörüşme», Rusk'un yorgunluğu lemiştir. oğlu, Atilâ Keskin, Dogan Yurdasebebiyle. yarına bırakılmıştır. Alâettin Çetin (AP\ iküsadi dev kul, Ençin Güner, önder I'ekcan, Amerika Dışişleri Bakanı, Çağlet teşekküllerine ilişik olarak ku . Talip özay, Olcay Bingöl. Kuddulayangıl'e dün, yarım saatlik bir rulan paravan şirketlerden bahset tZMlR Savcılık, Eğe Onısi öztaş, Hüseyin Yücel, Ahmet nezaket ziyareti yapmış bulunmiştir. versitesı Fikir ve Sanat Kulübü Fettahoğlu, Nevzat Çetin, Hüsemaktadır. Maliye Bakanı thsan Gürsan: Başkanı Ahmet Çelikkol ve 9 aryin Tannöver, Rifat Murat, Hü«İktisadî devlet teşekküllerinin mil kadaşı hakkında koğuşturma açlâgu Bulguç, Bekir Harputlu, A lî ekonomi içilıde büyük önemi »af Köksal. Gülten Acar. Faruk ı miştir. Henüz bir açıklama vavardır» diyerek konuşmasına baş Peker, İskender Kalell. Alev Er i pılmamış olmasına ragmen. kolamış, özetle şöyle devam etmişğuşturmanın Atatürk Büst ve Anestasia Dinanyan, Eftıhıa levetıt, İlker Ağca. Tuğrul Eryütir: Heykellerine yapılan saldırılan maz, Işık Alumur. Hidayet Balcı, Kondidu ve Yuvakim Amak«Kamu iktisadî teşebbüslerinin protesto amacıyla dağıtılan beAhmet Kut, Arif Şentek, İzzet A sopulos (Elektro Motor Koll. yatınmlarınuı defter kıymeti 5 0 yannamelerle ilgilı olduğu sanıl rarat, tlter Taşkıran, Osman KoŞtı. Ortaklarından) anneieri milyar, gerçek değeri 150 ınilvarmaktadır. lunay, Asuman Erdost, Mehmet dır. Bunlar içinde yer alan iktisaAMALİA • Akıncı, Mehmet Bozbeyi, Mehmet dî devlet teşekkülleri yatınmlaAMAKSOPULOS Eroğlu. Kurthan Fişek, Koray rıııın defter değeri 15 milyar, gervefat etmistır. Ccnaze raeraDüzgören, Vılmaz Şekerbay, Ercek değeri ise, 50 milyar liradır. simi 20/4/966 çarşamba günü dal Gürkan. Salib Yakın, Gıyas Bu tcşehbüsler. yılda 6 mllyon M saat 13 te Bakırköy Aya Yorİnel, Yılmaz Ata, Ali Külebi. Bah lira kâr çetirmektedirlcr. gi Rum Kilisesinden kaldırıtiyar Taraktas (lise öğrencisi), Oysa. bunlann yiizde 10 kâr gelacaktır. Mustafa Çetin. Erol Ünsal, Kadir Bir müddettenberi Istanbulda tirmesi mümkündür ve yılda 5 mil Bayer (İktisadî Devlet Teşekkülbulunan Sovyet tenoru Rasit yar liralık kâr sağlanabilir. İktisaleri Düzenleme Komisyonu MeBeybutov, bu akşam saat 19.15 te dî devlet teşekkülleri. Amerika ve muru), Mahmut Atilâ Enoy, Hü Şan Sinemasında bir veda konAlmanva dahil, bütün dünyaya seyin Kılıç (Ofretmen), Erdal seri verecektir. yayjrın şekilde bulunan teşekkülOskay, Nejat öcal (Use öğrenciAzerbaycan folklorundan ve lerdir. Sâdere Almanya'da 26S ik si), Mehmet Konur, Sedat özkan, tisadî devlet teşekkülü vardır.» Turk Halk müziğinden derlenmış Fethi Sinanoğlu, Cevdet Akgöz, seçme eserlerin yer alacağı bu Bakandan sonra son sözü alan Mehmet Srl m San. Tekt»s YılCumhuriyet 9*509675 son konser büyük bir ilgi toplaSuphi Batur (CHP) iküsadi dev1530015400 Re$*t dınm, Serdar Karan, Mehmet mış bulunmaktadır. let teşekkülleri için, •Adam ka1100011200 Hunit Karataş, Sadık özmen, Hikmet yırma teşekkülleri» demiştir. 1010010200 KAYIP Teknik okul mezuniyet Aziz Ergin, Bahattin Öztekin, özkan Daha sonra tasarı, kabul edile990010000 belgemi kaybettlm. Hükümstizdür Napolyon Güney. rek kanunlaşmıştır. 14501452 Oguz Uçmak 24 Ayar külçe 7O öğrenci P Devlet fobrikoları 10 genç savnhkta VEFAT Beybutov'ıuı veda konseri bu gece jlc. BASAK SİGORTA A.S. AKTİF 31 Arahk 1965 Tarihli Bilânço LİRA PASİF LİRA BORÇ Yangın Bnnfi Rensurorler; dcvred.lcn pnnüer \ cr.'sn k.omi5%m!ar ödçnea tazmınat KtuiUak hasarlar ihtıyatt C h l l Vjngın sondîrrme nıasranarma ıjt.ra* HJSUSI maıraflar Kaflüiyat Branşı Reasurorîcre devredıîen primler Venlen komısjonlar MaMlak hasarlar Hususı masraflaf Kaaa Braajı Reasürörlerc âcrrtâıhea ptW.tr 31 Arahk 1965 Tarihli Kâr ve Zarar Hesabı LİRA Mlıdcvier an muhatsralar ıhır.t.ı (neı) Miıdıvvtr muillaV hasartar ihtnaıı (nci îdare harci Alman lcomısvonîar öden;ı» tazmıatıa reısiirörlef hısscsî MualUk. hasarlcr ıhtnaltnda rcisjrorler hıssest >anpn sondurme mts. ıstiralt cevUnnda reasurörter hisscsi Sajr gclırler NaJdiyat Bnnşa Miıdevvfr cart muSaîaralar ihliyan (nel) Mudtvvcr mıüUak hssarlar ıhiiıa:ı (ncit Pnm 1dan barcı Alınaa tomisyrmbF Ödinen taHnınaıia rcasürörier hiıs«i MuAllak hasarlar thli>atmdJ rsasurörlfr hısSM* Sar geltrîcr Kou I Mödev^er can muhatara'jtr thr.jrau (netl Mudevvcr muallalt hasarlar ihtmu (nel) Pnm lJar« ham A^nan komlsyonla» ö i m e n mrm'narta r M'jfUa* hasırlar ıh Sz ı gclVlcT Pr.Ti A UACAÜ: LİRA PAY SAtHTLERlNlN TA.*HHLTLERt KASA VE BANKALAR HİSSE SENETLEKİ VE TAHVİU.EK ALACAK SENETLERt tERAZLAR 1.500.000 6.958.707.18 1.922.759.75 78^59.10 SERMAYE K.4NINİ YEDEK AKCE ÇESlTLt YEDEK AKÇELER SERBEST KABŞILIKLAR TEKNİK tUTtYATLAS ireaîOrSrler hıssesı tıar.ç) ( 3.000 000. 528.443.50 5.942.308.76 3 072.898.50 7.182.195.69 3.008 862 51 75.439 r (Hayat polıçeleri üzerine Uuazlart BOEÇLU HESAPLAB a) Sigortahlar b) Istihsal organlan C) Sigorta ve reasürans şırketlert carl hesaplan d) Sedan ve Retrosedanlar neidındekı depolanmı e ) Oığer borçlu hesaplar. SABİT KIYMETLER a) Oemirbaş 34^66.608.24 3.) Can mıüıataralsr (htiyatı b) Rlyazl nrtyatlar c) Muallak basar ve tazfflisat aıuyat!an ALACAKL1 HESAPLAR a) Sigorta ve rasürans sırketlen cari hesaplar: b) Reasurörlerm depolan e) D:|er alacakiı hesaplar 3.156 977.71 1.016.355.471 20.945.419.54 10.137.219.76 6.013.525.11 4.794.674.67 673.487.12 569.074.52 3.375.94 1.347 179.04 15.720J4732 9.454 475.09 405 998. 7.338.608.79 1^16.Î25 82 ödencn tazmınaı Mua'Iaîc hasariar ıhtıjaîi Can muhatarabr ıhu>aîı (Rcasürorlef hlssett ll«nç! Hususı cıasraflar Har*t Brmnfi MLidev^tr rrraTİ ihıîtatlardt tîasururler hıss«l &1ude\ıer mualak tızm nat thtıyan Reasuroriev h.su Rcasuror'ere de^rtdılen prunlçr Verilen L Ö'um >: 1 lsîiralar Mailıit tazmınat ı tiusosl Dolu Brm*ı & 44i m o: A.MORTISMANLAR a) Demırbaş amortlsmar.ı b) Gayn menlruller amonısmarn 1.419 J27.13 96.898 39 127.633.59 müalbk uzmınaı tboyan ın«:( JjOraJ»rtJa reasdröıier Ö'örn re maîuJKcı ıazm+*3Tinı3a fcasBrttrter htssn «JJ70.U 81M6J3 Rı>^z1 (htıvaUardj rrasurtrler hîs^sı MubtelV geSrter ımukavrl* hara *» Dotu B n a p M0d9T«w •nrmfUı hasart Prm Idar* bara Atınan komisyonlaf Öâenen tazmaatt» nasCrtrtn Salr ge&rlcr 6) Gaynmenkuneî tlX. TESIS MASEAFLAR1 'STOKLAR c) !lk tesls rnasraflan amoröjrnanı K.4R 100 536.66 5.100.779.5? Rcuuror'ere devrcdıko pnırle» Verilen Odenerı Fcvfeil:i( faasaılar Hososi dcvredüea tomîsyoııteı O r l reohaarDi'ar (hLyaıt <BcK50rflvtar Ittsaari torrtft «»D Omumt oıa 154124 M «U47J4 S3TJSftü» J1915 135 4 2 5 1 » 27* 47 631 634 <)' ctrt rnafcataralar fhnyttı (act» MQde«««* moallak hasarlar ihıivan (actt tdar» enra Arinsn Kornts^DniPf Öienoı tarmınstt» reasurOrfeT hıss^i Muallat hasarlar Ihrtyatımia rcuOrorler Saır fdlrier Uafl Netaecier t His» seneüert «e tafmne* «dM «I Kupon bcdc''pn Atenai digcr fıtzier Mjdcvvcr Rar 4 463135 96 • t b) 1 * testa me^raıian »nıon^Tra cj Cayn menlrulftf amorîısnıant ^ 145.50 169^53.50 YEKCN NAZLM HESAPLAB 46.445.532 63 7.317.399 'îl YEKÜ?» VAZni HESAPLAB^ 46.445.532.68 »J17.399 3 ! Mjfıtehf fi'dcrte* Sîrraçst k Dığer zar K A R . 1 BASAK SİGORTA A.Ş. TEŞKiLÂTI EN BÜYUK SİGORTA ŞiRKETi 5ERMAYESİ: 3.OOO.OOO T. L. ACEHTE SAYISI: 75O YAPILAN SİGORTA NEVİLERİ: DOLU # HAYVAN # TRAKTÖR: Kasko Trafik YANGIN • ALL RISKS • NAKÜYAT • HAYAT: Ferdî Hayat Gurup Hayat • KAZA: Otomobil Trafik Otomobil Kasko Malî Mesuliyet Gam Kırılması • TEKNE Reklâmalık 1774/4230
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog