Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ALTI 20 Nisan 1966 CUMHURİYET MECLiSi DURDURAN TASARI Masa başına! Kemal Aydar n haftanın başında Meclis koridorlan ibretle seyredilecek bir manzara taşıyordn. Pazartesi günü saat 15 de ve saat 1630 da iki defa yoklama yapılmasına rağmen çoğunlnk sağlanamamış ve Meclis toplanamamıstı. 241 üyeli Iktidar Grupu bütün gayretlerini harcamasına rağmen 226 üyeyi Mecliste hazır bulundurnp çoğunlağn sağlamayı başaramamıştı. Mohalefet ise, Seçim Kannnu yüzünden giriştiği engelleme hareketi dolayısiyle yoklama sırasında salona girmiyor, koridorlarda öbek öbek ve sereserpe oturuyordu. Çoğnnluk bulnnmadıfı, bn sebeple Meclisin çalışmasına imkân sağlanamadıfı iki yok latna sonnnda belli oldn. Koridorlardaki kalabalığı teskil eden üyelerin bn sırada garip ve birbirine nymaz duygnlar içinde bocaladığtnı farketmemek mümkün değildi. Belli ki bir kısmı garip bir memnunluk duygusu, diğer kısmı ise anlamsız bir fizüntü içindeydiler. BD hazin manzaranın altında yatan ve çoğunlugnn anlamakta gnçlük çektigi gerçeğin ise anlamı şu idi: Demokrasimizin temel müessesesi Parlâmento, yanlış hesaplar ve bir takım çıkarlar nğrnna çalısamaz dnrnma getirilmiştir. Hizmet yolu tıkanmıştır. Meclis; sadece yoklama yapılan, sayfalarca önerçe oknnan, iş göremediği Için itibarı zedeli bir •urnm durnrauna düşürülmüştür. Hiç kimse, içine düşülen zor dnrnmdan kurtnlmanın en basit çarelerini aramaya yanaşmamakta ve bunu akıl etmemektedir. Ortada memleketin binbir derdi dururken Iktidann bir Seçim Kanunu türküsü tuttnrması, bnnnn karşısında muhalefetin mübalâğaya kaçan direnme tezahürleri göstermesi kime ve neye hizmettir? Sağ duynya en çok mnhtaç oldagnmnz bir zamanda hiç bir çevrede bnnun zerresine rastlayamamak ne acı! tki taraftan her biri kendini haklı, karşıyı suçlu bnlan bir dflzen içinde ve bunu inatla devam ettirme balinde sonucnn nereye gidebilecefini hesap giiç olmasa gerek. Bn çıkmazın bir çıkar yolu elbette vardır . O da sağ dnyudnr. Gerçeği görebilme sanatıdır. Çıkar yol, bn noktadan hareketle vakit kaybetmeden masa başına otnrma tedbiridir. Kim öne ilk adımı atarsa demokrasinin selâmeti adına şerefi elbette onnn olacaktır. Beyler, Parlâmentoyn çalıstırınız! B SEÇİM KANUNU YiNE SAHNEDE ORHAN DURU eçim Kanun Tasarısı gene Parlâmentonun karşısına dikildi. 147 APIi milletvekilinin imzaladığı bu önergeyle unutulmuş gibi görünen bu allerjik konu gene Meclise geldi. Gene sinirlerin gerilmesine, ba ğınp çağırmalara, vuhalamalara, karşılıklı suçlamalara yol açtı. Anlaşüan Senato seçimleri yapılıncaya kadar Seçim Kanun Tasansı muhalefetin başında Demokles'in kılıcı gibi sallanıp duracak. 20 Nisan 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Dariilfünundâ Divan toplanıyor Koprülüzade Fuat Dejın müracaatı üzerine bugün saat 11 de Darülfünun dıvanı toplanacak ve malum münakaşanm ilmi taraflannı tetkik edecek bir heyeti mütehassısa (uzman lar heyeti) »eçecektir. MADDE 15 Bir müderris veya muallım veya muavinlerin aynlması, A fstifanın kabulü halinde. B Meclise ve derslere devamsızlıklar, C Mesleğin şeref ve haysiyetini ihlâl edici bir hareket vukuunda, D Tedrisatta tesamuh ve muvaffakiyetsizliği gibi ahvalde reisin teklifi üzerine Meclisı müderrisin ve divan âzayı murettebesinin ekseriyet EÜ lüsan arası ile (ü^te biri ile) verilecek karara müsteniden usul dairesinde vâki olur. S mecbur kalmıştu. Bîtaraf reısler Hariciye murahhashgl nezdinde teşebbüsatta bulunmuşlardır. Nereden geçip geldi? • ktidar partisinin kamınlaştırmak istediği Seçim Kanun Tasansı Mecliste zaman I zaman kanlı izler bırakan bir tarihçe çizdi. Geçici Komisyondan üç gün içinde geçip Meclis gündeminde normal yeıini aldıktan sonra, neler oldu, neler? 1966 yılı bütçe görüşmeleri bittikten hemen sonra Meclis AP lilerin oylanyla devamlı çalışma karan aldı. Ardından Adalet Bakanının bir önergesiyle tasanya öncelik ve ivedilik verildi. Bu öncelik ve ivediliği sağlamak biraz güç oldu. Daha sonra muhalefetin tasanyı engelleme için her yolu deneme donemi ba«s'adı. Genel görüşme ve gensoru önergeleri yağdı. Hava iyice gerginleşti. Bir defasında AP liler, aralannda Bakanlar da bulun duğu halde Başkanlık kürsiisüne hücum ettiler ve kürsüde bulunan iki Meclis memuruna etmedik hakaret bırakmadılar. Bir ara MP ye mensup bir milletvekili kürsüde dö vüldü. Ardından muhalefetle iktidar arasında büyük kavga çıktı. Sandalyeler uçuştu. Sivri yaralayıcı âletler kullanıldı. Dört beş kişl yaralandı ve epey kan çıktı. Bundan sonra Meclis bir süre tatüe girdl. Tatilden sonra işler bitmedi, bu defa Adaiet Bakanı Hasan Dinçer'in bir önergesl geldi ve Seçim Kanun Tasarısı Başkanlık sunuşlan arasında genel görüşme önergelerinin önünde, gensoru önergelerinin ardında yer aldı. tlk defa bir kanun tasarısı Başkanlık sunuşları arasına gtriyordu. Bu arada başka olaylar oldu. Bir önerge Başkanlık divanında kayboldu. Bir genel başkan Meclisin tutanaklannda tahrifat yapıldığını ileri sürdü. 470 sayfalık bir gensoru önergesi verildi. Sonra Cumhurbaşkanlığı meselesi ortaya çıktı ve Seçim Kanun Tasansı unu tulur gibi oldu. AP liler son bir hamle yaparak Meclis calışmalan arasında bir gedik açtılar ve Gecekondu Kanun Tasarısının perşembe günlerl görüşülmesi kararlaştınldı. Perşembe günleri Gecekondu Kanun Tasansı görüşülecekti ve gensoru önergeleri bu kanun tasarısının gö rüşülmesini engellemiyecekti. Meclis bir tatile daha glr di. Yeniden toplanıldı ve Cumhurbaşkanı seçildi. Günler akıp gidiyor ve Seçim Kanun Tasansından ses çıkmıyordu. tlşebUeceğinden umudu kesmişlerdi. Seçim Kanun Tasarısının Mecliste geçirdigi günler çok uzun olmuştu. Meclisten geçse bile Senatodan geçmesi güçtü. Ve birden kabine değişikliğl meselesi ortaya çıktı. Bakanlar Kurulunda de ğişiklik yapüacaktı. Ama bu değişikllğe Demirel yanaşmıyordu. Daima geri bı rakmak lstiyordu. Senato seçimlerinden sonraya kal sm istiyordu. Ama AP Grupu huysuzlamyordu. Ba kanlar Kurulunda bir degi şitdik olmahydı. Hem de en kısa zamanda vapılma hydı. Bakanlar Kurulu değişikliğinin geciktiği günlerde 147 ler önergesi çıktı ortaya. önerge AP Grupu yetkılileri tarafından verilmiş değildi. Grup yetkililerinin Tapulama Kanun Tasarısı Ue Bekçiler Kanun Tasarısının görüşülmesini isteyen başka bir önergeleri vardı. Seçim Kanun Tasansının Cumartesi • Pazar günleri çalışılıp görüşülme sini isteyen önerge AP U gönüllüler tarafından hazır lanmıştı. Bunlann başında Feyyaz Köksal geliyordu. Gönüllüler bu önergeyi 147 AP liye imzalattılar. tmzalayanlar arasında grup başkan vekilleri Nizamettin Erkmen Ue Muhittin Güven de vardı. Bir söylentiye göre önerge kabine değişikliği konusunda yavaş daVranan Demiren sıkıştırmak için hazırlanmıştı. Rus hariciye politikasında gerginlik Moskova, 19 (a.a.) Mösyö Rikof, Rus Sovyet kongresinde hukumetinın raporunu okuyarak beynelmilel vaziyet ve Sovyet aleyhtarı siyasi grupların faaliyetlerinin genişletilmesi, harici temaslarda büyük bir gerginlik yarattığını ehemmiyetle kaydetmiş ve demiştir ki: Sovyetler aleyhine bir blok teşkılı ve Sovyetler ile Çin arasında harb çıkarmak için yapılan teşebbüsler pek karışık bir hava yaratmış va sulhu tehdit etmekte bulunmuştur. Bilhassa tngiliz • Rus münasebatı beynelmilel bir ger ginlik şeklinde etbarüz etmelc tedir. DEMİREL: «Pldıt değismişse değişmiş olur. Kabine değişince değişiktik olmuş olur,, DEDİ eşitli çevrelerde; «Akıncı», «Mutateşem», «Baraj Kralı» diye adlandınlan Sayın Süleyman Demirel'i Meclis koridorlannda yakaladım. Biz yakalamasak bile; basım basın mensuplannı bilhassa son günler de yakınlarma bulundnğu beyanlarla çooook sevdifini apaçık belirten Sayın Başbakan Demirel yapar bunu, gerekirse savcının ve polisin, bilhassa siyasî polisin yardımıyla sağlar. Beni görür görmez hemen elimden dostça tuttu, utanmasam «elim.. elim» diye bağıracaktım. öylesine dostça idi! Tam o sırada diğer elini, arkasından geçmekte olan bir AP milletvekiline uzattı. Adamcağız kıpkırmızı oldu. Herbalde ba heyecan «Bakan olmak» ihtimalinden idi. Elhamdülillâh, bizim bu tarakta bezimiz ounadı|ı için hemen sorularımıza geçtik : SORU: 1 Plân def isecek ml efendim? yılır ve çıkmamışsa nasü çıkmaCEVAP : Plân degişmişse degişmış sayılacağı gibi, o zaman belmiş olur. Plân bir jaket atay deli olur mahsulün durumu. Daha ğü, öteki Atay da değildir. Degimahsul ortada yokken kehanetşecekse değişir, değiştirilmek lste bulunmak Tanntun gücüne gl tenirse yollan vardır degişürilir der. Bu bakımdan, gücünü şimal Plân, bir alpaka kumaş gibidir, rüzgârlanndan alan sözlere itlmemleketin vücut ihtiyaçlarına bar edilmemesini hasseten ve bil göre kırpüır, biçilir. hassaten rica edeceğim. Allahm SORU: 2 HOkumet defişiktütfuyla güneş çıkacak, yagmur ligi söylentileri var, ba konadasu olarak yafacak, mahsul aluıki düşflnceleriniz? mış olacaktır. Gerisl tamamen hilâfı hakikat beyanlardır. CEVAP: Kabine degişirse, değişmiş olur. Kabine değişir, resSORD: 6 Efendim, memlemen açıklanır. Sizin bir arabakette bir aşın cereyan lâfıdır ginız olsa lâstiğl patlarsa degiştlrdiyor. Böyle bir cereyan var numez misiniz? Degiştirirsiniz. Resdır? men açıklanırsa kabine değişmiş CEVAP: Şündi vakkalan şöyle olur. Kabine değismesi, camilerortaya bir kere koyalım, asgari de ayakkabı değiştirmesine benmüştereklerde anaşalım. Bir kezemez. Almh'ın izni Peygamber re, trafik işaretlerinde kırmızı efendimizin (SA.) kavli ile, yüva mıdır? Vadır. Otomobillerin ce necip Türk milletinin vefakâr stop lâmbalarmda kırmızı va mıAP 1 seçmenlerinin milll menfa1 dır? Vadır. Çocuklar, evdekl ışıkatleri neyi icabettiriyorsa öyle olannı kırmızı krapon kâğıtlanylacaktır. Bu memlekette, aşın la örtüyorlar mı? örtüyorlar. Pi solak akiTnlara asla miisaatla e^ yasaya kırmızı elmalar sürülüyor meyeceğiz. mu şekerden? Sürülüyor. Kırmızı SORU: 3 Anayasa'nın çiğSLXEYMAN DEMIKH. turpların satış, son istatiklere nendiği iddia ediliyor. Bn vsrit kalar da ikiye ayrüır: Baltalı adi göre arttı mı? Arttı. ü halde bu midir? vakkalar, baltasız adi vakkalar. memlekette aşın sol cereyan va CEVAP: Anayasa, Anayasa de Baltalı vakkalar için tek kurtuluş dır, va dediysek va demektir. mektir, paspas demek değildir. yolu «deli işi vakkadır» demektir. Bunlann hepsi aşın sola en Anayasa va mı? Va. 1961 Anaya Şimdi, şu hususu bilhassa dikka «müellel» delillerdir. Bu mevzusa'sı. Anasaya Mahkemesi va mı? tine çekmek isterim, beykelleri da îçişleri Bakanımız en güzel Va. Bunu 1961 Anayasa'sı mı ge kimse parçalayamaz. Heykeller, örneği vermiştir. Bu kadar gültirdi? Evet o getirdl. Demek ld zira, tunçtan imâl edüir. Balta mesine rağmen, kırmızı dilini Anayasa vadır ve çiğnenmiyor falan işlemez. Heykellere saldı göstermemektedir Bu vatanperdur. Anayasa sakız degil, bir ka ran eller ve baltalar bu sebeple verane harekete bütün necip nalnundur, Anayasa'dır. Anayasamn kınlmaya mahkumdur. Va mıdır kımızın uymasını rica etmek. en getirdiği fikır özgürlüğünden ya başka sebep? Yoktur. Demek ki büyük dayanagımız olacaktır. Akrarlanıp, aşın solun bu memleke heykellere tecavüz aşın solun si halde cereyanlara ki elektrik tin temel nizamlannı sarsıcı, di marifetli uydurmalandır. Biz bi ceryanı hariç, hepsine karşı konamit koyucu faaliyetlerine asla liyoruz ki bunlar. güçlerini, Vol vacak güçteyizdir. Gerekirse elekve kat'a musaade etmeyeceğiz. ga kıyılanndan, durgun akan trik cereyanını da kesmesı ıçın SORU: 4 Atatürk anıtlan, Don'dan ve de Don kıyısındaki Enerji Bakanı her türlü tedbiri dolayısiyle devrimler saldınlara hasattan, şimal rüzgârlanndan almıstır.» ugnıyor. ve steplerden almaktadırlar ŞiSaym AP Genel Başkanı DeCEVAP: Bunlar blrer adi zabı malden esen rüzgârlar saniyede mirel'e «Çok teşekk» ederim ta vakkasıdır. Vakka İse ikiye kırk kilometre kaoar bir süratle efendim» dedim, tnüsaadelerinl aynlır: Adi vakka, adi olmayan gelmektedir. Buna karşı bir ted rica ettim. Aynlırken şunlan ekvakka. Bu adi vakkadır. Adi vak bir olmak üzere, şimal rüzgârla ledi sözlerine: ruıı önleyecek naylon örtüler bu«Müsaade Istendiyse, lstenmiş gün yann Amerika dostumuzdan olur, gidilmek istenirse buna dur gelecektir. deyecek değiliz. Ne var kı, giderSORU : 5 Bu vıl mahsul na ken daima sağdan gitmeli ve ina l olur acaba? san kendini sağa bırakmalıdır CEVAP : Mahsul iyi olmuşsa Tekrar görüşelim. Tekrar görüşeiyi olmuş demektir, olmamışsa lim demek, tekrar görüsmek isolmamıştır. Yağmur yağmışsa temek demektir Bu şu demektir, ki, yağmışsa yağdı sayılır, güneş bu şu demekse asla bu demek de çıkmışsa ki, çıkmışsa çıkmış sa değüdir. Güle güle..» :::: :::: :::: ••«• •••• •••• •••• •••• •••• :::• •••• •••• •••• •*•• •••• •••» •••• •••• •••• «••• •>•• Ç Muhtelit hakem mahkemelerinde ihtilâf çıktı Türk • Fransız mahk^mesinde bir muhakemenin rüyetı esnasında bitaraf olması lâzımgelen reis, ihsası re'y etmiştır (oyunu açığa vurmuştur) Bunun üzenne hakemimız Mehmet Ali bey, mahkemeyi terke Atina, 19 (Hususî) Yunan Reisicumhuru M. Kondoryotis riyasetten istifasını vermiş fa kat Başvekil Zaimis'in ricası üzerine muvakkat bir zaman için yerinde kalmayı kabul et miştir. Yunanistan Reisicumhuru 55!"«•««•«•••aBS*•••>•••>•••••••••••••••>>••••••»•••••••••••••*•*••"•••••>•••••••••••••••§••«• ! ! HHIIIIMHHHIHIHIHIIIIHIHIIHMIIMIMIIHIHHHMMIMIIHMllllllllflMmillniV •«•••IIHMIlÜİnilMIMIMtHUtHIUIIMHHMIHIMIIHIMMMllMIHnMIHtlMIUUMIIMİ MECLIS'in Bucağı GlTTİ SERVET BEYANI, GELDİ SERVET BEYANI M aliye Bakam lhsan Gürsan AP grupunda Servet beyannamesinin kal dmlmasıyla ilgüi tasarının esaslarım açıkladı. Bakan bu çok «teknik» konuşması karşısında bir çok grup üyesi salonu terkettiler ve koridorda çay kahve iç meyi, kabine konusunda dedikodu yapmayı tercih ettiler. îçerde kalıp da ba kanı dinleyenler ise daha sonra mensuplarına hiç bir şey an lamadıklannı açıklamak zorunda kaldılar. Maliye Bakanı bile ioplantıdan sonra «Şımdı size i zah edemem.» dedi. «Konuşmamın tam metnini verecekler.» Bu arada kızgın bir AP li üye «Benim anladıgım kadanyla (Gitti Servet beyanı, geldi Servet be yanı.) Arada bir fark yok. Servet beyanı favdalı idiyse yerinde kalmalıydı. Adını değiştirmeğe lüzum yoktnj» dedi. Maliye Bakanı îhsan Gürsan ise bu sözleri doğruluyormuş gibi «Servet be yanını kaldınyornz ama yerine ondan da ha güçlü bir Otokontrol sistemi getiriyonız.» dıyordu. Meclis Başkanlık Diva nı önergeyi reddetti. Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli bile önergenin aleyhindeydi. Meclisin normal koşullar altında çahşmasını istiyordu. Meclis düzeni çok tan çığnndan cıkmıştı. Bunu biraz daha bozmaga kimsenin hakkı voktu. Başkanlık Oivanı önergeyi reddetse bile, bunu reddettiginl Meclise bildirmesi ve Meclisin onayını alması gerekliydi. Bu olay ise geçen cuma günü alınacaktı. Böylece geçen Cu ma günü «Seçim Kanun Tasarısı meselesi» gene Mecliste «arzı endam eyledi.» Sinir bozan, gergin hava gene Meclise dönmüş Kabine meselesi oldu. Bu yakmlarda yenive Seçim Kanunu den kavgalar, sataşmalar, bağnşmalar ve sövüşmeu arada AP'den bazı ler izlersek ve Mecliste dedikodular yayüıyor başlayan ağır havanın adu. AP yetküüeri Se dım adım yurda yayüdıgıçim Kanun Tasansmın ar nı görürsek hiç şaşmayatık Senato seçimlerine ye I 1 2 3 4 1 2345678V ; 'ı M1 1 1 m kulaklık kısmı. 7 Çevrilince tdillnin ucu ile silip temizleme» anlamına bir çekim belirir, bir emir. 8 Buhar veya elektrikle işliyen araç. 9 «Hastalık belirtileri gösteren insan mânevi varhğı. karsılıgı iki soz (eski tıp terimi). YUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Büyük pazar ve sergl. 2 «Çok mükemmel şekilde renk verid madde Ue sıvama» anlamına iki söz. 3 Geçilmesi gtiç keçi yolları (çoğul). 4 Babadan görmedigimız b>r Turk şekerlemesi cinsi, eski bir Türk topluluğu mensubu. S Çevrilince • iazla sayıdn çizgi» manasına Uci söz SOLDAN SAĞA: 1 23456789 1 «Kanser haftasit nda bayantar bu çiçeği temsıl eden şeylerle yardım topladılar. 2 İlgi gösterme işi, hayvan ayakkabısı. 3 Tersi vaktiyle erkek çocukların sünnet olmalarmı belirten bir soz İdi, çevrilince »en yukarı kısım» meydana çıkar. 4 Anıtlar (çogul). S Bir varlığın vucudunu ortadan kaldıran (iki soz). OnnkO DoımacaniB 6 Tersi tanınmı; dağ hayvanıdır, halleditmiı sekU havadan radyo dalgaları alan tesisin da, «Mars» gezegeninin eski adi. lonyalı, tersi «dag kovuğu» dur. 7 cRadyosunun dızarıya uzatılmıs ses alma iesid mevcut* karşılı2ı iki söz. 8 Yüzyıl (eski tenm), bir harfm okunusu. 9 Canı çıkmıj durum belirir.tf Po Çekmece Niikleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünden: Merkezimizde çalıştınlmak üzere aşagıda yazüı personel almacaktur. tsteklüerin askerliğinl yapmış veya en az iki sene tecilli olması şarttır. Yabancı lisan bilenler tercih edilir 1 Çekirdek Pizigi Plazma Piziğı, Sağlık Pızıgı, Kımya, Radyoizotop, Radyobiyoloji, Elektronik ve diger araştırma bölümleri için muhteüf seviyede araştıncılar (en az bir yabancı dili İyi derecede bUmek şarttır.) 2 Radyoizotop üretiminde çalıştaçlmak Uzere laborant okulu mezunu kimya teknisyenl, 3 Çekirdek veya Plazma Fiziğinde çalıştınlmak üzere elektronik bilgisi kuvvetli tekniker veya teknik okul mezunu teknisyen, 4 Personel mevzuatına ve iş kanunlanna vakıl personel şefı, 5 Lâboratuarlarda çeşitli cam işleri yapacak cam tekmsyenı tsteklilerin P K 1 Hava alanı, tstanbul adresine müracaatlan ilân olunur. (Basın 11140/4225) B Bolu Belediye Başkan lığından 1 Belediye Sarayı zemın katındakı nıkâh ve düğün salonu tan/ım işı ıhaleye çıkarılmıştır'. 2 Kesif bedelı 127.842,92 lira olup geçici teminatı 7650 liradır. 3 Kapalı zarf usulıle ıhalesı 6/5/1966 cuma günü saat 15 te Belediye Daımî Encümenınde yapıiacaktır. 4 thaleye ıştırak ıçın ıhale tarihınden 3 gün evvelıne kadar Belediyemıze müracaatla yeterlik belgesı alınması lâzımdır 5 Bu ışe aıt keşıf evrakı Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde gbrülebıhr. 6 tsteklilerin 2490 sayıh Kanunun tarıfatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar Belediye Başkanhğına teslim etmeleri ilân olunur. (Basın 11380/4223) YERALTI KABLOSU SATIN ALINACAKTIR Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobiis İslelme Müessesesinden: 1 Müessesemiz ihtiyacı için aşağıda eb'adlan yazüı cem'an 1500 metre yeraltı kablosu teklif alma usulü ile ve Türk parasiyle satm alınacaktır. 2 Bu işe ait şartnameler Müessesemiz Ticaret tşleri Müdürlüğünde görülebilir. 3 İlgüıler hazırlıyacaklan tekliflerini teklif fiyatlan üzerinden yatıracakları »i 7,5 geçici teminatlariyle birlikte 29/4/1966 cuma günü saat 17^0 a kadar Müessesemiz Umum Müdürlüğüne tevdi edeceklerdir. Teklifler bu tarihten itibaren 30 gün opsiyonlu sayılacaktır 4 Kısmî sipariş yapılabilir. 5 Postada vâki gecikmeler nazarı itibara almmaz. 6 i Müessesemiz siparişi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 500 metre 3x 70+35 mm2 1 KV. yeraltı kablosu 500 metre 3x 95+50 mm2 1 KV. yeraltı kablosu 500 metre 3x150+70 mm2 1 KV yeraltı kablosu (Şartnamesine uygun NKBA veya plâstik) (Basın: 11351 A. 3770 4243) Nerede • Ne zaman • Ne var SINEMALAR BEIOĞLC ATLAS: (44 08 35) Kaybolan Ask (S. Hayward). EMEK: (44 84 39) Bir Tadım Bal. FİTAS: (49 01 66) Dunkerk Kahramarüarı. GÜREL: (47 03 94) Çamaşırcı Güzeli (T. Şoray). KERVAN: (48 04 23 Çamaşırcı Güzeli (T. Şoray). (R. Ing.). 077 Casuslar Avcısı (K. AZAK rlYATROSU l2V » 46 e»r5amt» t* n II İS ou GÜNEŞ: (21 61 40) Dunkerk Clark). aiarten oazaı 15 ve 21.1i Gönül ÛllrO Gaıanret 07Kahramanları. can Yabancı Olduft Simdt GÜUIİ2 3UHURİ KNUt> rENİ (Seozadebası) (2258 92ı («arşamba cumartesi oazsr CKZZAH roPLULOÖO (s Kiralık Koca (J Lemmon). 16.15 de bersece 21.13 de '»••rııı lna'["M « a r, AJİSARAV KOcOü UFERA YENİ (Bakırköy): (71 68 26) Zilll Zarife (carsamM hane (Tevhlt BUg« Vab) ÖJ ve BAKIRKÖY riyatrosu Hül1 Melekierın İntikamı (T. heı gün 18.15 pazartesi 2130 arkadaşları) (21 57 22) 1966 Şoray), 2 Muradın Türkusu lecl (Müzikal) (Reı eece euma (5 n 18.15'deı da Kolruk Kavgası (pazar21.15 de. oazat 15 de) (F. Hakan). tesi hariç her gece 21.15 te. ŞAFAK: (22 25 13) Ask Mü çarşamba. cumartesi, pazar rSIANBlll m a, I'KMSU <Y,< BULVAR TİYATROSU (Azis hamra> (44 22 36) Muhalil 15 de) Dünkerk Kahramanları. Basmacı, Kenan Büke) Odacı oazartesi haric her geMARMARA: (22 38 60) Şâha NEJA1 UYGUR VE ARKA(21 76 821 Profesoı Kirkor ee 21 carşamba eumartesi. DASLARI: «Alo Orası Tıne Koca (C. Cardinale). Pazartest hariç net gun oazaı 15 C e cnarhane mi?» Her gün 18, 21.15 çarşamba 18 de. cumarK A DI RÖ V pazartesi 21.15 de. tesi, pazar 15 te. K.AKACλ (44 M J2> CEP: (36 06 82) Komedi Dün MCSARAY HAijK nyatrosu Korakniu (Pazartes) narn, Avnl Dtllljrll Inp (21 21 19ı OORMKN yası (Ing ). oe» gec« ı ı .30) Cıımartesi tAYAK TAKIM1 ARASINDA» ÇELIKTAŞ: (53 35 07) Ava (44 97 36) «Cengij Hanın oazaı 18 Cumartes) matine Salı haric beı gün 21,15'de Bisikletl» (Komedi) oazartesi Giden Avlanır (S. Alışık). eums fuare cenzıiatlı Çarşamba. cumartesi. pazaı EFES: (36 35 84) 077 Casus haric heı giın 21.15 earsam. 18 de Avcısı (K. Clark). ba 18 de. ctımartesl oazaı ıKIRMIZl fENERLER» Heı 15 de OVUNOUI.ARı (Uunurtı KADIKÖY: (36 49 24) SeviSalı saat 21,30 da SARAY SİTiyatrosu (44 36 63) tKaraşenler (Ing.). PATtB TtYATROSU: Heı gtlr) kolda. oazartesi 18 ve 21.15 NEMASINDA REKS: (36 01 12) Dünkerk AÜENA 21. pazar 15J0 da Mariana çarsamba haric her gün 18 149 84 19) (AJtan Ptaeda. de Kahramanları. Karındas • Cerdı Güneı ye arkadaşları). «Yılanların Ö GEN AR: tAi} Uİ2 CşeKler» SC'REYYA: (36 06 82) Belâlı uıvı Ura» cu> (hergün 18 ve 21.15 de) oazartes) oartc oerguo 31.13 KÜCÖR SAHNB Beşler (R. Tood). riyatrosu (49 S» S3> tHAStTNAB «Oslroaaıı (30 03 09) BABAM S1NUT1» (pazsrtesı nanc' oeı eür ı> »e 21.13 a» TIYATROLAR f 1 inci İLÂN İSTANBUL BANKASI T.A.Ş. İDARE MECLİS! RİYASETİNDEN: Sermaye tezyidine iştirak eden hissedarlarımızın taahhüt ettikleri sermaye hisselerinin 7 inci apel olarak % 10 unu ödemeğe dâvet olunmalarma, İdare Meclisimizin 12/4/1966 tarihli, 709 sayılı toplantısında karar verilmiştir. Esas mukavelenamemizin 15 inci maddesine nazaran, işbu tediyatm gazetelerde neşir edüecek olan 3 üncü ilânımız tarihinden itibaren azamî bir ay zarfında yapılması lâzımdir. Sayın hissedarlarımızın taahhüt ettikleri sermaye hisselerinin % 10 larını şubelerimiz veznelerine yatırmaları rica . Reklâmcıhk 1723/4231) o l u n u r DAVET jsfanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Teknik Üniversite Günü, 21 nisan 1966 perşembe günü saat 10.30 da Teknik Okuiumuzun Maçkadaki binasının yeni anfisinde kutlanacaktır. İstanbulda bulunan sayın Senatör ve Milletvekilleriyle mezunlanmızın bu «Gün» e şeref vermeleri rica olunur. (Basm 10603/4220) LÂLE: (44 35 95) Meleklerin İntikamı (T. Şoray). KONAK: (48 26 39) Yarış Kurbanları (R. İng.). LEVENT: (63 55 39) Çamaşırcı Güzeli (T. Şoray). LÜKS: (44 03 80) Çamaşırcı Güzeli (T. Şoray). RÜYA: (44 84 39) tntikam Kasırgası (C. Michel). SAHAY: (44 16 56) Şahane Koca (C. rcardlnale). SITE: (47 77 62» Aşk Uğruna (J. Fontaine). ŞAN: (48 67 92 ı Kaybolan Aşk (S. Hayward). TAN(Pangaltı): (48 07 40) Sahra Fedaileri. TENt ATLAS: 148 65 02) Çamaşırcı Güzeli (T. Şoray). YTOİ MELEK «44 4? 89) Aşk Uğruna (J. Fontaine). YENİ AR: (49 64 72) Altma Hücum (R'.T.), TLLDIZ (Beslktas) (47 8342) Dlkenli Yol (R.T.). Lüzumlu Telefonlar tSTANBDL ALEMDAR:: (22 36 83) Silâhların Kanunu (Y. Güney). KULÜP: (22 71 83) Çamaşırcv Güzeli (T. Şoray). BULVAR: (21 35 78) Yıldızların Altında (G. Arsoy). AYSt) (Karagümrük 21 19 17) Sıyah Gozler (T. Şoray). RENK: (221 15 25) Sevişenleı (Suarede) Yarıs Kurbanları Oeviet DemlryoUarı tiay darpaşa: « 0 4 İS) âttted'. i ) 00 Wı OenUyollan: (49 18 96) (Taül günlerl: 44 02 07) (Oevlei UemlryoUan eiayöarpaşa Sehlı Hatları: 44 O 83) rurk Havs «oUan Bliet Satışı: «4 4? 00) (Danıj<na: 44 03 96) (Bava Alanı: 73 83 «• • 73 84 40) tkyardiro Hastahaneıl: (49 S0 00) Nttmune Hastahanesl: (36 59 00) Gureba (21 85 00), Haseki (21 26 80) l^ç) Samaty» (2) 62 90) Selediye Santralı (23 «5 60) Belediye Zatnta MOdOMOgt) (23 t ) 14) Ueteo rololl (73 88 84) IYarlk şlkâvet «4 16 67 tstanbtıi ttfalves) (2) 4? 22) BAKIRKÖY: Zazer, Aytaç, Osmaniye, Sıhhat. BEŞIKTAŞ: Yıldız, Yeni Şifa, Parlak, Etiler. NÖBETÇÎ ECZANELER BEYOĞLU: Tarlabaşı, Salim Alyanak, Tezol. EMİNÖNÜ: Sultanahmet, Yeni Sirkeci, Yeni Beyazıt, Kumkapı Hulusi Bayer, Bulvar. EYÜP: Eyüpsultan, Sağlılc, Yeni, Silâhtar. FATİH: Yeni, Öztürk, Vatan. Kanaat, Samaty a, Fener. GALATA: Bankalar. GAZIOSMANPAŞA: Ege. KADIKÖY: Ergunsu, Güngör, Rıfat Muhtar Şargın, Caddebostan, Dilek. KASIMPAŞA: Sedef. SARIYER Alâettin, Rumelihisarı. ŞİŞLI: Şark Merkez. Topağacı, Yeni, Abide, Yeni (Mecidiyeköyü). ÜSKÜDAR: Tunusbağı, Ümit, Beylerbeyi. ZEYTİNBURNU: Sağlık. ITPEBASJ ITYATKÜSD (44 21 37) tModern Aile» pazar. pazartesi. çarsamba cuma 21). SEHtB OPERAS3: Don Patquale (Salı, oergemba cumartesi aı.ii). Ü S K P D A H rtVATRUSUNUA Her gün 21, pazar 15^0 da «Kireçlı Bahçe», 2 Kova Su (çarşamba, 14.30. pazar 21 de). tENt rt»ATKO(44 0» 09) Sekiz Kadın pazartesi, perşembe, cuma, cumartesi saat 17 de. :ı»<Gizli mı lıgizli» Kher gun 21, pazar 15,30 da. ZEVTtNBURNU l'lvatro»»' Her gün 21 de Kafcvede Şenlik Var.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog