Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CüMHURtTET 20 Msan 1966 • Şehirde ve Yurtta SAHtFE BEŞ Bir taciri öliimle tehdit eden iki kişi yakalandı . . zerinde 41 adet topluiğne bulunan k lr mızı bir soğan Balat Mah| | kemealtı sokağmda kadınların saç, saça baş başa kavga etmelerıne sebep olmuştur. Olay dün gece saat 21 sıralannda cerevan etmıştır. Iddıaya göre Seyide Köseoğlu, kooası ile ilgisi olduğunu tahmın ettığı Nazıre Hatunoglunun kapısından içeri uzerinde ı s n e ler bulunan soğanı atmıştır. Bu nu gören Nazire, komşularını toplamış, Seyideye saldırmıştır. Sokakta Seyide, Nazire, Selvinaz Demirkol, Zülfiye Arabacı ve Gönül Tanju arasında başlıyan çığlıklı kavga bütün mahalle halkını birbirine katmış, halk sokaklara dökülmüştür. Polisin yakalayıp nezaret altına aldığı kavgacılardan Seyide Köseoğlu: «Bu kadın, kocam ö mer Asafı elimden aldı. Kocam bizi iki yıldır bırakıp gitti. Aç sefil kaldık. Gece de bana saldırıp döjdüler.» demiştir. Nazire ise: «Evimize igneli soğanlar atıyordu. Huzurumnz kalmadı, büyü yapıyordu. Münakasa bnnun için oldu. Ben kocası ile or Çeşitli suçlardan dolayı şehEmniyet Sandığı Genel Müdütak otomobil aldım. llgim bnrimiz cezaevlerinde yatmakta crü Mithat M. özdeş, dün saat ğinin dü düzenlediği Liselerarası münazara yarışmasuu Ankara Ticaret nnn dışma çıkmamı«tır^ seklinlan tutuklu ve hükümlülerden 48 17,30 da Bankacınm lüzumlu evLısesi ekibi kazanmıştır. Rehber Öğretmen Türkân Akılm'm başde konuşmuştur. Polis uzerinde kişi, «delilik belirtileri» göstersaf ve bilgileri konulu bir konfekanhğında öğrencilerden Gülten Süalp, İbrahim Tığ, Alpaslan Ku41 adet topluiğne bulunan büyü dikleri için, Bakırköy Akıl Has rans vermiş ve ilgi ile izlenmışbat, Erdal Orak, Ramazan Tuncer, Faruk Yazın ve Salih Erbora'dan lü kırmızı soğanı delil olarak tahanesine sevkedilmişlerdir. tir. Türkiye Bankacılar Cemiyetutanağa eklemistir. Son günlerde akıl hastahanesin kurulu ekip raklpleri Kurtuluş Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ve Yıldıti İstanbul Şubesi tarafından du de tedavi altına ahnan bu turım fleyazıt Liselerini farklı şekilde mağlup ederek birinci olmuşzenlenmiş olan konferans Galatuklu ve hükümlülerin çoğunlutur. Resimde, Ticaret Lisesi ekibi öğretmenleri Türkân Akabn ve tasaraydaki özel Yüksek Iktisat ğunu, «nyaştnmcu madde» kulaldıkları kupa ile görülmektedır. ve Ticaret Okulunda verilmiştir. lananlarla, «hırsızbk» suçundan dolayı cezaevine girmiş buiunanlar teskil etmektedir. 1111111 = Çankırıdan Mustafa Gönyeli adında bir inşaat işçisinin kaçır dığı iddia olunan 60 yasmdaki Hatice Oyrak, Sağmalcılar Altıntepsi mahallesinde yakalanmıştır. Haticenin oğlu Satılmıs'. m polise vaptığı ihbar üzerine nezaret altına alınan Mustafa ile : 24 Mart 1966 Tarihli T.B.M.M. ra gerekhdır. Ve köylü fakirJ8 Hatiee iddiayı yalanlanv.şlarI oturumunda CHP. Milletvekili dir. Ziraat Bankası bu gaye ile dır. Hatice: «Ne oğlnm ne de koM.T.T. Birlifı Genel Ba?kanı • Saym BftMtafa^Kemal Çilesiz, kurtılmuştttr. Bu hankanın Orcam beni rahat btrakmadılar. d«n ; Doğu Karadeniz bölgesinde, ge du'yaayırdıdı ZirtB kredi 13 mil Kesmek istediler. HasJa idim. : çen seneki fmdığm çok az olma yondur. Fakat bu paranm 8 mil Mustafa ile tstanbula geldim. yonunun tertip ettiği «Atatürke : sı yüzünden açlık tehlikesinin yon kadarı 200300 Tüccara veriMnstafa ben\ doktorlara götürbağlıhk nöbetı» ile ilgili olarak . belirdiğini ve faizciliğin felâket lir. Geri kalan para Ordu köylü dü. Raporlanm var.» demiştir. «Bu nöbet ulusal nöbet defil, IO süne dağıtıldığı zaman adam ba hâlini aldığını duyuruyordu. Iak çevrelerin hnmms nöbetidir» «Millete «öz verdik. Seçim Ka. sına 1000 lira düşmez. Bu para Polis, Mustafa için kadın kaçır demiştir. nunu çıkaracağız!» sloganı ile gübre almaya bile yetmez. Zomak suçundan koğuşturma aç. Meclisi çalışamaz duruma getı runlu olarak, bankadan az bir mıştır. Bu arada MTTB. Başkanı, Aren hükumet bu çabası ile köy faizle 89 milyonu almış Tüccar tatürkün büstüne yapılan saîdı, o lünün sefil durumu arasındaki dan çeşitii aşamalarla »' 80'e çınları çeşitli teşekküllerin prc= NtSAN 20 ZİLHİCCE 29 sert açmazı nasıl göremiyor (!) kan faizle borç para ahr. Üstelik testo ettiklerini fakat bunu pogelecek yılki ürününü tüccara saşıyoruz. Jitika çıkarına kullananların yine solak çevreler olduğunu idBir tanm bölgesidir Doğu Ka bağımlılığı oranında ucuza ver dia etmiştir. Evet, bunlara görünmez kaza radeniz. Tek ürüne bağlıdır mek durumundadır. Periyodik olarak devam eder diyemeyız. Çünkü belkı geleceköylü. Fındık olursa biraz rahat Son günlerde sadece Talebe eder, olmazsa tefeci elinde peri gider bu. Fakat özellikle bu sene ğe karşı tedbir yenne heı ışımı E V. ] 5.13 12.13 15.59J1S.53 20.32[ 3.27 Federasyonuyla çekismeyi ön şan olur. Fındık masraflı bir ü köylü çok kötü duruma düsmüş zi oluruna bırakıyor ve felâket plânda tutan Cinisli, daha sonra Z ründür. Gübre, ilâç şarttır. Pa tür. Mısır (ki enook yetişen yer lere adetâ kucak açıyoruz. ; 9.07J12.00I 1.39] 835 Federasyomın yeni tecavüzler dir burası) sofraların ba; yemeBizim artık musibetler de ak z plânladığını ileri sürmüştür. ği olmus apektilâtörlerın etkirl lımızı başımıza getırmez oldu. E ile fiatı çok artmıs âdeta lüks be Birkaç yü önce yine Boğazda i E sin maddesi olmuştur. Bun'a^a ki tanker çarpışıp ateş almış ve E paralel olarak issizlüc de artmıs dehşet saçarak kırk gün kırk = tır. gece yandıktan, can kaybı ve büE Bu sene fındık bol olacağa ben yük zararlara mâl olduktan son ~ • zer. Köylü ftndığıcı toplayabil ra alınan tedbirler arasında en E • Bayram tatili münasebeti ile mek için \enidan jüksek faizle olumlu ve önemli, akaryakıt E • Sosyal Hizmetler Akademisi öğ borçlanacaktır. Ziraat Bankası yüklü gemüerin geceleyin Bo E ~ | rencilerinden bir grup olarak artık 3040 sene evvelki kredi da ğazdan geçirilmemesi ıdi. Birçok yasaklanmızda olduğu Ş • tstanbul'a gittik. Dolmabahçe ğıtımından vaz ^eçmelidir. Ve I Sarayı'nı görmeyı düşündük. An hükumet de fındığı, köprü ysp gibi bu karar da kısa bir süre j karadan hareket etmeden evvel mak için ham madde olarak kul sonra uygulanmaz oldu. Işte bu E Telekomînikasyon teslsatmda kullamlmak Uzere elektro• Turizm ve Tanıtma Bakanhğın lanmanm ötesinde ciddiyetle ele nun acısını yeni bir facia ile tek E litik bakır çıplak tel alınacaktır. • dan aldığımız rehberde Dolma almalıdır rar çektik. Bu defa mutlu bir E 1 3 mm.çapında 60 ton elektrolitlk bakır çıplak tel, ka: bahçe Sarayımn müze olduğu palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. tesadüf eserı can kaybı olmadı E Mfireel ENGtN ; yazıhydı, fakat saray ılgilileri 2 Eksiltme Ankara'da TCDD Genel Müdürlügü binasınğına şükretmiştik. Halbukı ya E : oranın müze olmadığını, Icra Ve ORDD nan Kadıköy vapurunda ceset ar da, Malzeme Dairesinde toplanan komisyonumuzca 175.1966 ; killeri Heyeti karanyla isletildisalı günü saat 15,00 de yapılacagından tekliflerin en geç bu tıkları bulunmasiyle bu teselli E 1 ğini söylediler. saate kadar Komisyona gelmiş veya verilmiş olması şarttır. de boğazımızda düğümlendi. E Bundan daha acısı Saray'ın 3 Bu malzemeye ait şartnameler, Ankara'da Merkez ve Şimdi, gerek bu acının ve gerek E pazar günü kapalı olması idi. Se Istanbul'da Sirkeci veznelerinden 25,00 lira mukabilinde temln Kardeş müessese se maddl zararın, atlatılan bü E bebi sorulunca bugün kapalı, edilebilir. yük tehlike ve geçirilen heye> Ş yann gelin denildi ve Saray'ın 4 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta anyoruz can, şehir hayatında günlerce bo ~ zaten iyi işletilmediğini ve son veya terclh ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. zulan düzen yüzünden halkın z: günlerde Istanbula gelen France «Anadolu'nun ücra bir k5yfl, (Baaın U310/4227) Transatlantik'ındeki milyoner tu her türlü ders araçlarından, ki yollarda maruz kaldığı işken E E ristlerin de, büet kesecek kimse taptan, Öğrencüerin otunnası i» cenin hesabı nasıl görülecek? Bizde kanuni sorumluluktan E olmadığmdan hususî bir acenta çin lâzım olan sıradan dahi mah kurtulmak için birçok uydurma 2 memurlarının bilet keserek turistleri içeri aldıklarını, bunun rum olarak çalısmaktayız. Bizi ve kaçamak yol bulunabilir ama E TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL yanında turistlerin çoğunun ge yalnız varife aşkı, çocuklann ilgililerde bari vicdanî vebâl E ri döndüklerini, Saray nakkmda panldıyan gözleri teselli etmek korkusu uyansa da tesadüfen E MERKEZİNDEN : birçok raporlar verildiği halde tedir. yasamaktan biraz kurtulsak. E Türkiye Kınlay Demeğinin 1966 yıh Genel Kongresi 29 durumun düzeltilmediğini üzüleHikmet TEZEL = Bi2İeri bu durumdan Jrurtararek beyan ettiler. nisan 1966 cuma günü saat 10 da Ankarada Necatibey caddecak hayır lever vatandaşın yar sinde İmar ve İskân Bakanbğı konferans salonunda yapılaBu, aksak durumun en kıs» za dımım dört gözle bekler «imdimanda düzeltilmesini ilgililer den teşekkür ve saygılanmızı caktır. Nisap hâsıl olmadığı takdirde ertesi gün aynı saat ve den saygılarımla arzederirn. sunarız.> mahalde toplanacaktır. TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ Ahmet PEKEREN Kemftl ACAR GENEL MERKEZ KURULU Sosyal Hizmetler Akademisi Maıi k3yü tlkokuln MOdflrfl KONGRENİN GÜNDEMİ: ö.frencisi ÜRGÜP 1 Yoklama ve açüış, 2 Başkanlık divanı için bir başkan, iki başkanvekili ve enaz iki sekreter seçimi, Blzler Akmağdenln doğusun E 3 Genel Merkez ve denetçiler raporlariyle bütçe, bilânço, da 25 pare köyüz. Her şeyden E katî hesap cetvellerf ve dilekleri incelemek üzere en çok mahrumuz. Yolumuz yoktur. Di E Tiyatrolarımızda güzel güzel yerli eserler oynanıyor. onbirer üyeden teşekkül etmek üzere Bütçe Komisyonu leğimiz Akmağdeni Şarkışla E Fakat bizim gibi kalabahk ailelerin gitmesi çok pahalıya yolunun T.C Kara Yollanna E ile Düek Komisyonunun seçilmesi, maloluyor. Onun için çoluk çocnk her hafta radyonun ti ' bağlanmasıdır. Çıkardığımız ü E 4 Komisyonlann çalısınalarından aonra verecekleri raporlar yatro saatlerini dört gözle bekliyoruz. Halbuki radyolan ! rünleri lstediğimiz yerlere götü E üzerine: tnız de artık anlaşılması güç acaylp eserler oynamaya basremiyor 6 saat olan kazaya esek E A) Genel Merkez Kurulunun çalıjma raporunu, bilânço lerle götürüyoruz. Dünya alenî E ladı. Dinlediğimiz zaman, ne demek faöyor diye birbirkni : ve kesin hesap cetvelleriyle denetçiler raporunu göay yolculuğu yaptığı halde biz E zin yüzüne bakıyoruz, Bir arabk ıık sık yerli eserler oyrüşmek ve Genel Merkez Kurulunu ibra etmek, hâlS hayvan gücünfl bırakma nanmaya başlamıstı. Hele pazar günleri sabah programB) 1966 bütçe tasarısını inceliyerek onaylamak, dık. Blzler fakir köylüler kendi S lannda ne güzel yerli piyesler oynanıyordu. Nihayet o da kaderlerimizi kendimiz çizmişiz E C) Genel kongreye «unulmus bulunan şube dilekleriyle kaldınldı. Yirmi lira vergisini daha yeni verdik. Söyleyin gibi. E delegelerin ileri sürecekleri serbest dilekleri ve Geradyo gibi elimizdeki tek imkândan da istifade edemezsek îşin gülünç olan tarafı şu; şlm E nel Merkez Kurulunca yapılacak teklifleri tüzük hübiz ne yapahm. O anlagılmaz eserler hususî bir maksatla di başkentte altında taksi ile An E kümlenne göre karara bağlamak, oynatılıyorsa mnayyen bir zümreye neşriyat yapan 1 1 karada tur atan milletvekilleri E 5 Genel Merkezce yapılacak tekliflerin görüşülmesi: radyosu ne güne durnyor? Radyolarumz hiç olmazsa hep rey avcılıfı ile yaya olarak gell E A) Şube kongrelerince madalya ile taltifleri teklif ediyerli eser oynamayı tercih eden tiyatrolarımtzdan ilham vorlar. Reyinizi verin sizin yo E lenler, alsa da bize Avrupadan ithaldir diye saçma sapan uydurlu yaptıracağız su gıkmtısından =: malan zorla dinletme sevdasından vazgeçse. kurtaracağız diyorlar. E B) Şube kongrelerinin terkin talebi, Bizim yolumuzu yaptıracak o E C) Genel Merkezin terkin talepleri, Nacl SARIKAYA lanlara hürmetlerimizi sunarız. E 6 Genel Merkez Kurulundan kura ile ayrılacak oeş üyenin Maltepe Çar«ı No: 67 Veziralan KSyü halkı adına ri yerine yenilerinin ve yedeklerinin seçilmesi, Muhtsr Satılmıs Sonsuı = 7 Uç kişilik denetçiler kurulu ile yedeklerinin seçilmesi. 5 Akmagdenl YOZGAT E ürk İş Yönetim Kurulu, genel kongreden »onr« îcra Kurulu Ilk loplantısını bugiin Ankarada yapacaktır. Mercan Yeniuğur han 3631 sa Gündeminde 80 günden beri devam eden ve kamu oyunu yakınyılı plâstik imalâthanesi sahibi dan ilgilendiren Paşabahçe Grevi yanmda çeşitli konularda bulunHayim Estretiye gönderilen bir maktadır. Bu arada Yönetim Ku mektupta: «Eğer 3 < lirayı ge0M rulu üyesi Zeld Gedik ve Musta eeyansından tonra Ahırkapı fefa Şahin'de karara bağlanmasınerinin sahile yakın kayalıklan nı istedikleri konulan bir rapor na bır&kmadıgın anlaşılırsa ölehalinde Türkls Genel Merkezine göndermişlerdir. Her iki Sen ceksin» demiştir. Hayim, kendidika Başkamnm 23 maddeyi kap «ini ölümle tehdit eden meçhul Türkiye Müzisyenler Sendikasayan istekleri arasmda, işçi dâ gangsterlerin yakalanmasY için sı Ar Iş, Paşabahçe Şişe ve Cam vâlanna en çok eğilen gazeteleFabrikası işçiieri yaranna bir polise başvurmuştur. Önceki ge rin işçi muhabirlerine, 24 Temkonser düzenlemiştir. ce, Ahırkapı feneri yakınlarında muz İşçi Bayramında «ödul» Dün bu konuda yayınlanan tertibat alan polis, Hayım'ın bir verilmesi de bulunmaktadır. deklârasyonda «75 günden beri zarf içinde getirip bıraktığı paTeklıf sahipleri bu konudaki ŞL. çolnk çocukları ile maddî zarnraları yarım saat sonra almağa gerekçeyi ileri siirmektedır: ret ve manevî zorlnklar içinde giden Ekrem Sesli ve Saffet «Türk İş, nasıl ki T.BJM.M. kıvranan ve eziyet çeken isçiKutluyu pusuya düşürüp yakade işçiler aleyhine cahşan parlerin sıkıntı ve elemlerini bira* lamıştır. Tehdit mektubunun sa olsun hafifletmek gayesi ile dfl lâmento ttyelerinin seçilmemelemklar tarafından yazıldığını tes ri için kampanya açıyorsa, buzenledigi» bildirilen konser pit eden ilgıliler olayı inceleme nun yanmda dâvâlarımıza en Spor ve Sergi Sarayında yapıçok yardımcı olan gazete ve mu ğe başlamışlardır. lacaktır. habirlerine de ödül verilmesi lâzıradır.» Gedık ve Şahin'in diğer istekleri şöyledir: Ihtiyaca kâfi gelmeyen is mah kemeltrinin artırılraası, asşarî ücretlerin bayat şartlanna göre yeniden tesbiti, mahkenıelonn çeşitii kararlarına yolaçsıı 274 ve 375 sayılı kanunlardaki boşlnkların dolduralması, Isçi Tapı Kooperatiflerinııı durumu, ba tıda oldufen jribi bir isoi marşının bestelenmesi, Protokolda Türklş'e yer verilmesi ve B51ge Temsilciliklerinin günfin ihti yacına cevab verecek sekle getirilmesi. Türk İş Yönetim ve Icra Kurullan bugiin finkarada toplanıyor T ARİŞ ŞİŞECAM işçileri yararına bir konser verecek 9ehirde ve Yurtta Yazan : Koç Burcu ve Bona Burcu Koç Bnrcu soğan yüzünden döğüşüp dövüldüklerini iddia eden kadınlar polis merkezinde. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) ekim 1960 tarihinde Birleşmiş Milletler binasında hararetli bir toplantı cereyan ediyordu. Birdenbire, salondaki bir adam kürsüde konuşan bir hatibi protesto etmek için ayakkabısım çıkardı.. ve şiddetle önündeki masaya vurmaya başladı. Milletlerarası protokol ve diplomasi kaidelerine aldırmıyarak hiddetini bu şekilde açığa vuran kimse, Koç burcunun tipik bir örneği olan Sovyet sabık Başvekili N. Kruçev'den başkası değildı. Denilebilir ki, ateşin hükmettiği ilk burç olan Koç burcunda doğanlar ilk vasıfları kızgınlıklarım saklayamamalarıdır Aslan burcunun, alev halinde yanmakta olan «Ateş» in, Yay burcunun, kor haline gelmiş «Ateş» in tesirleri altında olmalarına karşılık, büyük bir sıcaklık vâdeden parlak kıvılcımlar Koç burcuna hükmederler. tlkbahann gelişini, tabiatteki canlılığın toprak üstünde fışkırmasını dile NİKİTA KRDÇEF CLAUDİA CABDİNALE getiren bu burçta dünyaya gelenlerde büyük bir dinamizm, başarıyı aşk hayatında henüz biyle şişmanlayan vücudundaki bir büyük hayatiyet, bir kudret bulamanusa benzemektedir. kiloları atmak için zayıflık regörülmesı tabii olacaktır. Koç Koç burcu kadınları için evlitiplerinin hayat ritmı, burca is lik karşılıkh bir saygı ve sevgi jimine başlamıştı. Fakat kalbi mini veren koç gibi, «ileriye a alışverişidir. Erkek, sevdiği nis tahammül edemediğinden hayatılma> olacaktır. Burcun bütü pette, bu kadınlardan karşılık tım kaybetti. Burcu idare eden nüyle Merih yıldızının tesirinde görecektir. Bu burcun kadınları aşk ve sulhun sembolü Venüs kalması. Koç tiplerini, en kuv asla, erkeklerin kaprislerine bo yıldızının tesinyle, Boğa tipleri vetlinin hükmettiği, biyolojide yun eğmiş vaziyette, evlilik kur içgüdüleri taşkın, yeme içme «tabiî ayaklanma» diye adlandı banı durumuna düşmiyecekler ve sevişme gibi nimetlere ziyanlan hâlin cereya nettiği hayat dir. Eş, arkadaş ve yardımcı ola desiyle düşkün; rahathğı seven, mücadelesi için yaratılraış kim rak kocalarına sefkat, aşk göste toprağa, tabiata bağlı kişileri seler haline koyacaktır. recek ve bilhassa kötü zaman temsil edeceklerdir. Toprak ve larda fevkalâde destek olabile tabiat sevgisi aktör Jean GaKoç tiplerinin hayattaki hebin'e. mesleğı sorulduğunda: defleri, hangi sahada olurlarsa cek kimselerdir. Lâkin bir defa «Çiftçi ve bakıcı» olduğunu söykırıldılar mı, tereddüt etmeden olsunlar, burçlann zodiak kuşaleyerek sanatçı unvanını kullanğındaki mevkiine uygun olarak «geriye dönülmez» kararlar ala mıyacak kadar tesir edebilmipti. bilirler ve her şeyi yüzüstü bıradaima cbirincilik. tir. HavacılıGene bir Boğa burcu örneği olan ğın öncüsü olmuş Wilbur Wrijht karak çekip gidebilirler... Koç burcu erkeklerine gelince: B. Amerika Cumhurbaşkanı Lynismini sayabıleceğimiz gibi, AKadınları gibi, bu burcun er don B. Johnson, zamanı gelince, merikadski feza araştırmalanmn üderliğini yapan başka bir kekleri de aşkta eşlerinin sami bütün dünya gailelenni bir yaKoç burçlu ünlü Von Brann'un mî ve yapmacıksız olmasını is na bırakarak Texas'taki çiftliğine çekilmekte, kovboy kıyafetiyadı da yerinde bir örnek teskil terler. le, istirahat vakitlerini tabiatla edecektir bu hususta. Koç erkeği ile başbaşa kala başbaşa geçirmektedir. Koç tiplerine bağlanan vasıf cak karşı cinsten bir kimsenin lan sayarken «mücadeleden» bah onun seçtigi mevzularda konuşBoğa burcu tipleri doğdukları setmiştik. Onların en ziyade mu mayı kabul etmesi gerekecektir. sıradaki yıldız tesirlerine göre, vaffak olacakları, kendilerini Ekseriya o. aşktan ziyade, mes içgüdüleri olaganüstü bir şekilde gösterebilecekleri sahalar, böy leğinden, siyasetten, spordan, dışanya taşan, asın heyecan ve le hareket, yarıs ve mücadele hayat meselelerinden bahis aça ihtiraslarla kaynaşan, neşelı, istiyen durumlardır. Koç burcu caktır. Kanaatlerinı, görüşlerini iyimser görünüşte; veya," sâkin, nun âsi, inatçı çocuğu ünlü ak kendisinden emin bir şekilde ağır başlı, heyecanlan kısılmı?, tîH«1h pasi/jt^rı^lânJsfOil^bir yaratılışvajfek otd'uğu filtoİerfW«fflŞr7 y3Wne kâYşı söy ta otay* *«r»4İB »sKjrarakter hele «Viva Zapata!» daki rolü lenmesinden hoşlanmıyacaktır. yapısı gösterebilirler. Çok defa nü hatırlayanlar bu görüse hak Diplomatça yapılmıyacak tenkid her iki kurup karışık bir şekilde vereceklerdir. aynı şahısta tezahür edebilir. Bu ler onu kızdırabilir... Koç burcu erkeği bir kadını mizaç farklarından dolayı yaşaIhtilâflarda, münakaşalarda, müzakerelerde «hep veya hiç» beğenip onunla evlenmeye karar nılan hayat sâkin veya fırtınalı metoduna göre hareket edecek verdi mi, ailevî durumlar, çeyiz, geçecektir. kişiler en fazla Koç burcundan malî güçlükler, v j . gibi şeyler Umumiyetle, para kazanma, çıkacaktır. Aracı rollerini en az onu caydıramaz!. mal mülk edinme gibi yeryüzü benimseyecek olanlar bu burcun Evlilik hayatlannda sadık bir kıymetlerine en fazla bağlı tiptipleridir. koca olabileeekleri gibi, eşlerine ler Boğa burcundan çıkar. Şatürn Koç burcunda ve iyi karşı da geniş bir itimat besleyeolmıyan «nazar» da iken doğmuş yeceklerdir. Lâkin bir gün bu Boğa Burcundakilerin bulunanların şahsiyet yapılan hislerinm kötüye kullanıldığını Aşk Hayatı: dışa dönük olmaktan çok içten anlayacak olurlarsa vahim bir içe kaynayan bir görünüşte ola şekilde karşılık vermelerı, uyur enilebilir kı tepeden tırnağa caktır. Böylelerinde cinsî gücün görünen kıskançhk duygulannın kadar «dişiliği» temsil eden, zayıflaması, hareketlerde bir bir volkan gibi püskürmesi büaşk için yaratılmış kadınlar tutukluk, hamlelerde bir kesik yük bir ihtimal dahilindedir. en fazla Boğa burcunda görülür. liğe rastlanacakftr. Yırtıcı ve Koç erkekleri umumiyetle cinsî Bir aşk kadını olarak ün salmış tahripkâr mizaçları kendi ben kudrete uzun uzun <=ahip olurlar. Rus Çariçesi Katerina, tmparaliklerine yönelmiş olacaktır. toriçe öjeni burcun tarihi kişjleri arasında yer alırlar. Sinema Koç Burcundakilerin artistlerı içinde Martine Carol, Danielle Darrienx en fazla dişi(21 Nisan 20 Mayıs) Aşk Hayatı: liği sembolize eden rollerde muabiatta Koç burcu ile başlair erkeğin znünasebet kurvaffak olmuşlardır. yan hayat hamlesi semeresimak istediği bir Koç burcu Astrolog Lindoe, evlenmeden ni bu devrede vermeye başkadınına, dolambaçh usuller önce cinsî münasebetlere girişen yerine, bir fırsatını bularak doğ layacaktır: Boğa burcu türlü kızlann ekseriya Boğa burcu tirudan doğruya: «Çok hoşuma sekillerde yeşeren bitki bolluğupi olduklannı söylüyor... Gergidiyorsunuz..» demesi, daha isa nu; bereketli oUak, çayır ve çiçekten de, aşkı plâtonik, maddl betli olur. Böyle bir hareket menlen, ve nihayet ilk meyvadiye ayırmaya kalkışmıyacak; karşı sında, o da, şayet aynı his ları sembolize edecektir. îlkbaharın bu ikinci faslında, tabiat sevişmeyi, ruhu ve bedeni ile, leri duymuşsa çekinmeden müstek mânada anlayacak mizaçlarpet cevap verecektir. Aksi halde taki atılgan, cevval, yasama tem dır bu burcun kadınlan... ise, «hayır» cevabını yine çekin posu yerini, maddeye ağırhk, Boğa burcu kadını evleneceği meden, fakat karsısındakin* de kahnlık ve kesafet veren yavas, darılmadan ve onu kırmayaeak fakat istikrarlı bir ritme bıraka erkeğin kendisini her sahada kocaktır. Insan vücudunda, Boğa ruyacak kuvvet ve kudrette olşekilde söyleyecektir. Koç burcu kadmı, aşkta, ken burcu boyun, boğaz ve seı or masını arzulayacaktır. Aynca, disini bütünüyle verebileceği gaalanna karşılık teskil eder. güzel yiyeceklere, güzel giyegüvenilir bir erkek istiyecektir. Bu yüzden ekşeriya Boğa tipleri ceklere, güzel şeylere, kısacası Paraya birinci derecede yer ver obur sayılacak derecede boğaz lüks hayata meyü fazla olduğunmiyecektir; yeter ki erkeğin ne larına düşkün re çok defa güzel dan kocasının mali gücüne de istediğini bilen, hedefini tâkip sesli olurlar. Ünlü şarkıcılardan buyuk ehemmiyet verecektir. eden yükselme ihtirasına sahip Tino Rossi, Bing Crosby, Ziri Buna mukabil, ince bir zevkle bir şahsiyeti olsun!. Jeanmaire, Mario Lanza Boğa ev işlerini tertip ve tanzim etİtalyan sinemasmın ünlü yıldız burcunun örnekleri arasma gi meyi bilmesi ve fevkalâde bir lan arasında olan ve Koç bur rerler. Operada tenorluk ve fi anne oluşu onun kusur sayılabicunda doğmuş bulunan Clandia lim artistliği yapmıs olan Mario lecek bu tarafmı unutturacaktır. Cardinale filimlerinde ulaştığı Lanza yemeğe düşkünlüğü sebeBir Boğa burcu erkeği gönül münasebeti kuracağı kadını iyiden iyiye inceleyecektir. Onun, her şeyden evvel, kendisi gibi realist ve pratik olmasını istiyecektir. Boğa burcu erkeğinin hayat arkadaşı olarak seçeceği tip, mükemmel bir ev sahıbesi olmayı bilen kadın olmalıdır Bu burcun erkekleri eşlerinin yalnız evi değil, kendilerini de ihmal etmemelerini arzulavacaklardır. Kendisine olduğu kadar etraf için de güzel gıyinen, makyajına itina eden hoş bir kadma sahip oîmak onlann gururunu ziyadesiyle okşıyacaktır. Güzele, zarif şeylere düskünlük; çirkin ve bayağı hallerden nefret etmek Boğa karakterinin esas çizeilerinrien hirisidir Boğa burcu erkjfi kolavca kıskanabilen bir tiptir Sevdiği sanıp olduğu kadınm başka erkekIere yüz vermesine müsamaha etmiyecektir Bununia beraber onu otoriter. diktatör varatılışta bir koca sanmak hatâlı olur. İbrahim BAŞTÜRK n (21 Mart 20 Nisan) Bir kırmızı soğan yüzünden saçsaça başbaşa dövüştüler İMiiıılııılılu 48 ııiiilılıiiııı ve fnıuklu iilıil Uzerinde 41 adet toplu iğne saplı bulunan MUNAZAÜA YARIŞMASI Mithat Özdeş'in dünkü konferansı haslahanesine yafırıldı gıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı «Beni hesmek istedilpr» | Doğu Karadeniz'de İ faiz varı açlık var! MTTB Başkanı Cinisli, "Afaya saygı nöbeti ne çattı Tesadüfen yasamaktan kurtulsak D İ Saray pazar gjfnii İ niçin kapalıdır? T C D D İşletmesi Reisüginden Merkez Alun Satun Komisyona Boğa Burcu B T Radyolarımızdan miıhim bir rica Akmağdeni Şarkışlaİ yolu ne zaman 1 yapılacak? | • i Boga Burcunda dogan iki şöhret MARTÎVE CAROL tkizler Burcu Ve yen^eç Burcu JEAN GABİN İllllHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllimilllııııımıııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııâ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog