Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAHIFE DÖRT 20 Nisan 1966 CUMHURÎYET D O I I I I îSİHîiiiiiiiiii:5:!'!!5!1"":1!?"1;:"""1"^"'::'"""""?" TEHLİKE BOMD, ZIPİOKİCILAR Ou. DÛSMâMIN VÜZâESİ Ğİ Müfide Zehra ERKİN 20 Türklerde biliriz. Savaşın kaçınılmaz niteliklerinden olduklarınıda kanılarız, yine. Biz, savaş yaratmak için değil, bizi öldürmek, yok etmek, toprağımı?! eümizden almak ısteyenlerj öldürmemek, insan haklarım çığnetnemek, kanun yoluyla «Ateş kes» anlaşmasını tanıdığımızdan, sözümüzde durup, utılan mermiltre cevap vermemek, barışı korumak için göçüyoruz. Yaralılarımı za ve köylülerimize vaptıkları yardımdan dolayı Türk Milletı ve Kıbrıs Türkleri adına teşekkürlerimi bildirsin.» Yüzbaşı, tngilizlerin banş koruma çabasına değinmeden onlann barış koruma çabasını yeterlı bulmadığını göstermek isterce ko nuşmuştu. Çavuş, suçlu olduğunu anlayıp, duygulantıı kısıtlamağa çalışan kişiler gibl kıpkırmızı oldu. Tek kelime söylemeden jaşkınca selâm vererek, yaralanmı? bir tavşan hoplayisıyla yürüdü arabasma. Mücahitler, içlerinde kıstıklan sevin? çıSlıklannı boşalttılar, bir ağızdan; «Yüzbaşım.. geliyor: Türk donanması geliyor. Saat dört, Türk donanmasj Akdenız sulanndaki karanhğı, içimizdeki karaltıyı yırtıyor Yüzbaşım.. Telsiz!. fi'omuz!. Yüzbaşım..» Mücahitlerin ömieri blv lâhza yutkunduktaıı soı.ra; «Hemen, benimie Alaya üCnmenİ7 gerekiyor Yüzba^nı» diye, eıt ledi; Yüzbaşı ona cevap vermedi. Birjeyler düsünürce yolcuıara çevirdi, başını; Girne kapısından henüz çıkmışlardı. Türklerin elind<î bulunan ve ajım başıra Tüık Mücahitlerinin mevzüe iigi oir yoldaydılar. Yine de kavbedecek tek dakikalan yoktu. Oysa, konuşalanları duyan yolcular yarı bellerine dek kamyonun teııiesi nltında sarkmış, kulaklarınm yanılıp, yanılmadığıoı anlamak isterce kıpırdaşıp, duruyorlardı. Dualar, nidalar, gürültüye bo|uyord'jı bu ıssız sokaklan Öylesine, herkesin içinde, sokaklara atılmak, hoplamak, zıplamak sevinci yığılmıştı. Yüzbaşı bu gürültülerle etkılenerek, ileri bir adım attı; Yolcularla sarmaş dolaş olup, alacak ları yolu umutla doldurmak ıslı yordu. Fakat birden durdu yerin de! Tuhaf bir burkuntu sarmıştı duygularını.. çok tuhaf bir burkuntu ; Birkaç adım uzaktaydı kamyon dan. Yoleulara gözcülük eden, yüzünü gözünü saç saka) bürümüş onsekiz yaşınduki Kıbrısh Türk genci, Mücahit ağabeylerinin yanında durmadan hopluyor. silâhını, bir çocuğun yemeğe kıyamayıp ta kâh tutkuyla baktığı, kâh dudaklarına götürüp, valadığı elma şekeri gibi öpüyor, öpüyordu.. «Bilmiyorlar, diye düiün dü; Türk donanması ^daya çıkar çıkmaz, herşeyin oluşacağını, ba rişın geleceğini, eski mutlulukiarına döneceklerini sanıyorlar. Savaş anlamını bilmiyor, Kıbrıs Türkleri!» Yine de; «Vural, diye seslendi; Oğlum, hemen gideceksin.. Görevini bihyorsun, haberi ulaştırman gerekir. Koşacaksın, aevinç çücünü vatanın uğruna narcayacaksın.. Haydi. sağhcakla..» «Emredersiniz Yuzbaşım.» Vural, şaşkınca Yüzbaşıyı «elâmlarken, aklı ilk değin bastna gelmiş gibi duraksadı; «Yolculara veda etsem? Bir dıyecegim vardı içerdekilere» diye ekledi. «Elbitte» dedi Yüzbaşı; «Onları ancak sen sevindirirsin üğlum.» Vural, beline dek kamyonun iCİne sarkarken, «Gençlik teşınan eıı hafif yüktür» diye düşünerek, Yüzbaşı, Mücahit önderin arabasına girdi. Ellerı tüm yolcularda dolaştı, bir süre. Onların hayır dualanyle titrerken, şifâyı izleyiverdi aralarından; Herkes gibi o da duymuştu, (cur tuluşun müjdesini.. fakat, dua et miyordu nedense! ağlamıyordu da.. Annesini kucağında sımsıkı sarmış, bakışlarım Pembecığin yarasına dikmişti Onun kısık kısık soluyuşu, kendi neden olduğu bir ezgi yüzündenmiş gibl «omurtuk ve dalgındı. Vural içini yakan acı görünüşle bir an duraksadı, sonra: «Şifa abla» diye seslendi.. Osman abime bir haberıniz var mi?» Şifa, yaşama yeni atüanlann silkinişiyle, çevirdı bakışlarım; dakika] ardanberi yanlarında olan, evinde bir sürü konuştuğu bu genç çocuğu o an görmuş gibi irkilerek: «Vural?» diye fısıldadı; «Yoksa değil misin?» «Evet.. Vuralım.. Sizl ikinci değin evinizden uzaklaştıran Vuralım ben. İstemzdim! Kimseyl göçürmek istemezdim..» «Osman.. Ahmet.. Osman sağ mı?» Ayşe, sesi tanıyıp, incecik boynunu ağır agır döndürürken, genç mücahit dilediği gibi açık konuşamıyacağından gocunurca yutkunarak: «Sağdırlar, göçtüğümUzü de biliyorlar, dedi; sağlıcakla Hamit köye yöneldiğinlzl bildlriceğemi abilerime. Şimdilik Allaha emanet olun.. Kurtulacağız. Tekrar evlerinize döneceksiniz, bu değin şarkılarla taşıyacagım sizlerl.. Dua edin.. Dua edln..» Şifa, Ayşenin boynuna atıldı, sıcak yaşlar yanaklardan dudaklara süzüldü, sevinç çığlıklan kalblere gömüldü. Sade, kamyonun motör sesi kanştı, yağmurun lnce seslne; yüzbaşı yolculann yola koyulmaSmı bir süre gözledlkten sonra, ba kışlarını sabahın ilk ışıklarına kanşan genç mücahide çevirdi: Vural, içi Türklük aşkıyla dolu, günlerdir gözüne uyku girmemiş gencecik mücahit, doğal güçlerin en çogunu v'üklenmiş bir taşkınlıkla, çamurlara bata çıka. hoplaya zıplaya koşuyordu: «Asker olabüeceğim, Türk olduğumu kanılatacağım herkese. Bu kez tstanbula gidersem, «Türk müsün?» diye sordutmıyacağım kimseye.. Ağnma be bacağım.. Ağ nma be elim... Keserim sizi yoluma sakınca olur da benl yerersaniz» diye söylene söylene koşuyordu önü sıra.. Yüzbaşı; «Gidiyoruz, diye mırıldandı; umutla, özgürlüğe doğru. Umut yanında ölüm korkusu birden kesilip, sinen yağroura, Akdeniz yagmuruna benziyor; ansızın boşalacak, sağnak haline gelecek bir yagısa!» Mücahitlerin önderi arabayı son hızla kullaruyor, bacaklarını suçlarca kalın dudaklarını kemiriyordu; «Daha çabuk gitmeliyiz, daha hızlı gitmeliyiz» diye içinden hırslanırken, hırsına neden olanlar gözlerinin önüne serüiyor, biraa önce laf ebeligi eden İngüizler yüzünden zaman kaybettiklerini düşünerek, onlar hakkında konuşmak gerekçesini duyuyordu; başını çevirip, yanına bakmadan yüzb» şıya sıralıyordu, düşüncelerini: «Şu tnglllzler en a? on dakikamızı aldılar Oakikalar onlar için önemsizdir, önemll olan sade kendi göruşleridir. tngiliz slyasetinde yaşıyan veya onlarm siyasetine bulanan Kişı, gölde çırpınan bir ördeğe benzer; ördek boğulacagı zaman, bir el ansızın onu suyun yuzüne çıkanr. Gagasını kaidınp, silkinmeye, rahatça yuzmeye başlayınca da, aynı el tekrar suyua dibine lter; ne yaşatır, ne de öldürür Ingilizler... Evet... Evet... Yardım ediyorlar bize!» Yüzbaşı bodur, tombul bacaklarını koyacak yer bulamamıa gibi bir o yana, bir bu yana doluyor, yanıbaşından gelen seslerl duyar, söylenenlen doğrularca, bitevi baş sallıyordu Oysa, tek kelime anlamıyordu, söylenenlerden; varlıgmı taşkın bir düşünce seli kapsamıştı... Sevinçliydi, yayıktı dudakları: Koalisyon hükümetinin gliven oyu kazanıp, Türkiyenin müdahale hakkını Kullanmaya Karar verişlne seviniyordu. BUdiri bir kaç saat sonra gerçekleşecek, belki de savaşmak zorunda kalınıp, bu savaşta kendi de ölecekti. Acı anlan olabüecekti fakat, lizgtin degüdi; çatılmamıştı kaşları; bir çagrışım fırtınası sarmıştı varlığını.. Bedenl titriyordu! Bedenı titriyordu; sevınç, heyecan, ve acı görüntülerin etkısiy le.. Bacakian, hatta ayak parmakları, dudakları, tıatta sıvri burnu oynuyordu lifleriyle.. Fâkat kafası!.. (Arkası var) IHiiiiHlHni! N i m b ü s üHiiHHIiiliiiiiiiiiHiiiiiiii*^ Tİfffan y Jones JIFFANY JONES n:: n::::::::::u Eliff üiiîiîniüi^^ I S T A N B I L 6.23 Açth? «.30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Oyun havaları 7.25 Sabah melo. 7.45 Haberler 8.00 Istanbulda bujrün 8.05 Türküler 8.20 K. il&nlar 8 25 Bu sabah sizinle 8.40 Recep Birgitten garkılar 9.00 Gitar soloları 9.13 Türküler 9.30 Kadın ve ev 9.S0 Müzik kurusu 10.05 Arkası yarın 10.25 K. haberler 10.30 Sabah konser! 11.00 Afife Ediboğlu'dan sarkılar 11.20 Trafik 11.25 Turan Enginden türküler 11.40 Klamet sololan 12.00 trfan Doğrusözden şarkılar 12.20 Radyo hafif müz. ork. 12.35 K. ilânlar 12.40 İnci Cayırlıdan sarkılar 13.00 Haberler 13.20 Caz albümieri A NKAR A 6.25 Açıhş 6.30 Günaydın 7.00 Kbye haberler 7.05 Sabah müz. 7.25 Şarkılar 7.45 Haberler 8.00 Ankarada bugun S.10 Sabah kon. 8.25 Her telden 9.00 Jandarma Genei Kumandanlıi?ı hafif müzik orkestrası 9.15 Sorunlarımız 9.35 Şarkılar 10.00 Arkası yarın 10,20 K. haberler 10.25 Müzeyyen Yıldızdoğandan jarkılar 10.40 Birlikte »öyllyellm 11.00 Çocuk bahçesi 11.15 Niyazl Yılmazdan türküler 11.30 Çeşttli müz. 11.45 Konser saati 12.15 Kıbns saati 12.25 K. ilânlar 12.30 Şarkılar Türküler 13.00 Haberler 13.20 Plâklar 13.30 Reklâmlar 14.00 Trafik 14.05 Dans müz. 14.25 Solmaz Tejmenden »arkılar r 14.40 Bando müz. 14.55 K. haberler 15.00 Çocuk bahçeıi 15.15 Mikrofonda gençlik 16.15 Necdet Tokatlıoğlu'dan şarkılar 16 35 Melodiden melo. 16.55 K. haberler 17.00 Yurttan »esler 17.30 Radyo halk okulu 17.55 K. ilânlar 18 00 Reklâmlar 19.00 Haberler 19.40 K. İlânlar 19.45 Uykudan önce 19.50 Nermln Demirçaydan şarkılar 20.10 Silâhll kuvvetler saati 20.25 K. ilânlar 20.30 Sizin dilekleriniz 21.00 K. haberler 21.05 Uygarlık yolunda insan 21.35 Erkekler topluluğu 22.05 T.B.M.M. saati 22.30 Türküler 22.45 Haberler 23.00 Konser salonundan 23.45 Gece yaruına doğru 24.00 Kapanış. 4NKABA İL RADYOSL 17.55 Açılıj 18.00 Bir aollıt, bir topluluk 18.30 Orkestra kon. 19.30 Günün melodileri 20.00 Sonat saati 21.00 tzahlı caz 22.00 Küçük kon. 22.20 îtalyndan müz. 23.00 Dünyanın dört bucağından 23.30 Gece yarısına doğru 24.00 Gece ve mfjz. 1.00 Kapanıs. AYSEiLEALi konu ve resim: Ayhan Başogiu m. İLONA 13.40 Sazeserleri 14.00 Mikrofonda genclik 15.00 KaDanıj. 16.55 A ç ı J l » 1 7 0 0 Turdoer Dojulu orkestrası 17.15 Erkekler fasıl topluluğu 17.40 Çocuklar için 17.55 K. ilânlar 18.00 Reklâmlar 1900 Haberler 19.40 K. ilânlar 19.45 Radife Ertenden mrkılar 20.05 YuvarUk masa 20.45 Oyun havaları 21.00 K. haberler 21.05 Şarkılar 21.25 Bitmez tükenmez Anadolu 21.35 Caz saatl 22.00 Reklâmlar 22.45 Haberler 23.00 Çağdaş müz. 23.35 Gecenln sesi 24.00 Kapanıj. tSTANBUL İL RADVOSU 17.55 Açıhf 18.00 tyl akjamlar 18.30 Küçük kon. 19.00 Çe«itli melo. 19.30 Akîam kon. 20.15 Plâklar 21.00 Opera «aatl 21.30 Hafif müz. 22.00 Türk bestecilerl 22.30 Caz taaU 23.00 Gece kon. 23.30 Dans edellm 24.00 Sevilen melo. 00.30 Gecenln seslenljl 1.00 İ5 SAATLERi KAYSERI BELEDIYE BAŞKANLIĞINDAN 1 Belediyemiz terafından şehir çöpleri ve uzvi artıklarının gübre haline getirilmesi için kapalı zart usulü lle fabrika kurdurulacaktır. 2 Fabrikanın maJdne, malzeme, montaj ve mühendlslik lşleri dahil keşif bedeli 2.574.000,00 liradır. 3 Fabrikaya ait şartname vesalr evraklar Kayseri Belediyesl Muamelât Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin olunabüir. 4 Kapalı zart ile yapılacak ekslltme Kayseri Beledlyesl Encümeninde 30 Mayıs 1966 pazartesl günü saat 15.30 da yapüacaktır. 5 Bu işe ait muvakkat teminat 90.970.000 liradır. 6 Bu fabrikanın makinelerlnin bir kısmı mUteahhlt flrma tarafından lthali düşünülürse bunun için gerekli döviz BeIediye tarafından temin edüecektir. tthal edilecek malzemeler Türklyede merT kanun ve kararnamelere göre olacaktır. 7 Pabrlka binası Belediye tarafından yaptmlacaktır. Bina işi her türlü proje ve resimler bedelsiz olarak firma tarafından Beledlyeye verllecektir. 8 Eksiltmeye ait kapalı zarflar 2490 sayüı kanunun 32 ncl maddesindeki esaslar dairestnde hazırlanarak eksiltmeden bir saat evvel Belediye Encümeni Baçkanlığına verümiş olacaktır. 9 Postada vesair sebeplerle vâkl olacak gecikmeler nazara alınmaz. (Basın 10820/4221) King f.ıurr. Synd.c.lf, Inc . 1965.' *orl<j Bende VAR acı kahveden HOŞLANACAK 1O7 SÜRAT Türkiye Kömür İşletmeleri Kuramu Zongaldak Ereğli Kömürleri İşlelmesi Müdürlüs!Ünden: 49 önüme bakarak sigaramı yaktım. Hemen neşelenmiştim nedense. Buradaydık işte, suskun öyle otnruyordnk. Birden iki metre ötemdeki l/. taşın altından bir yılan çıktı. Pista bakışlarımı izledi ve şiddetle elimi yakaladı. Bir engerek, sakın Uımıldamayın. öyle m! sanıyorsunnz? Evet, tamamen. Ama Macaristanda engerek bnlunmaz. Vardır, bn dolaylarda bulunur. Eh! Ne olmuş yani? Hiç hoşuma gitmedi, kara yılanlan tanıntn, bn hiç onlara benzemiyor. Engerekler, dişlerinde xehir saklar, diye anılır değil mi? Elbette, ısıran yılanlar sadece engereklerdir. Denenmesi tehlikeli bir iş. Eğer boynnndan yakalarsanız, sizi ısıramazlar. Yılanın üstüne eğildim, kafa*ını alt tarafından iki parmafımla. sıkıca yakaladım. Hayvan ağzını açtı, bir ıslık koyuverdi. Sonra bilegimden vücudnma dofrn koluma dolanıverdi. Temaıı, tadsız ve sinir bozucnydu ilk anlarda, sonra bnna aldırmaz oldnm. Korkmadıgımı göstennek amaeiyle hareket ediyordnm. Plsta'nın yOzünün s*şkın lfa KORKİKLIK desi, beni kahkahalarla giüdürdü. Neşem yerine gelmişti. Bn gerçekten güzel bir gündü. A • ğaçlara bile tırmanmaga hazırdım. Ne olursa olsun bngfinü boşa harcamak istemiyordnm. Bakın bakın disleri var, dedim. Ağzının içine bakarak: Size söylemiştim bn, bir engerektir, diye. Şimdi onn çok nzafa fırlatın, aksi halde parmaklannızın arasından kayıp, sizi ısırabilir. DoŞmsu ben onu tutmağa cesaret edemezdim. Sırf merakımdan yaptım bunn. Çok sağlam sinirleriniz var. Bn yaptıgınız şeyi, daha az emniyetle yapsaydımz, sizi lokabilirdi. Benimki tam bir merak, az önce söylediğim gibi. Ama onn bırakacağım. Şimdi, çünkfl fena halde kolumu sıkmağa başladı. Kuyruğundan tntnp çözmeyi denedim, daha beter kıvrıldı. Fakat hızı kâfl gelmedi, dlzlerimin üstüne diiştü. Ufacık bir acı duydum sonra yılan kayıp otlann arasında kaybolda. Hay Allah, öyle »anıyorum ki benl ınrdı. Yazan: İmra SAKARDİ Çevlren: Handan SELÇUK Doktor Eczacı tibi Araıtıyor. tşletmemlz sağlık teşkilâtiflda açık Dulunan feadrolara dahiliye, çocuk hastalıklan, kuiak BJ3. tnütehassıslan, pratisyen nekim, eczaa diş tabibi ve Mer. Hastahanemizde çalıstınlmak üzere hariciye kadm, doğum. kulak B 3 . ve göğüs nastalıklan asistanı alınacaktır. Aünacak bekizn, eczaa diş tabiplerl ve asistanlara 7344 sayıh kanun gereğince baremlerinden Uç üst derece sadar aylık, bu aylıgın •• 10 nisbetinde madenyerl tazmlnatı yılda / iki aylık tutannda ikramiye 708 sayılı kanuna göre çıkartılarj yönetmeük gereğince aynca her ay 1000 Ura tazminat ber ay yakacak kömür ile tazla mesaj ücretl verilir Taliplertn fcısa hal tercumeleriyle birlikte bizzat veya yazıü olarak 15/5/1966 tarihine kadar Zonguldak KK.Î M0essese MUdtirlUgUne müracaatlan U n olunur. & (Basm 11229/4226) Şakayı bırakın, ciddi bir şey Pista yanımda yere çömelmişti. Bu yaptıgınız deliliktir. bu. öyle olsun, doktor da başkı Elbette. Etefini kaldirdım d'izine kadar, bir şey yapamıyacaktı. Bir fark yukanda iki kiiçük leke görünüyor la, bcnim bu .yaptığınu o yarını du. Birden şiddetli bir agn dny saat sonra yapmış olacaktı. Kal maya başlamıştun, hiç bilmedi dı Id bngün hasta olmak istemi yorum. Yarın sizi kooperatife gö ğim şekilde. Gelin çabuk arabaya atlayıp türeceğim. Pista yaranın çevresindeki etle doktora gidellm dedi Pista. Yetişebilir miyiz vaktinde? ri sıttı. Sonra eğilip yarayı em Duydugnma göre yılan zehiri ya meğe başladı. Zaman zaman ağzı na gelen kanı tükürüyordu. Bunu radan vücuda hemen dağılırmış. Çabuk gidelim, gelin ben sö yaparken elimle başını okşuyor reyim arabayı, on dakika sonra dum. Az sonra hanama durdu. i'e rinde kızıl bir leke kaldı. Ayağa oradayız. Hiçbir istek duymuyonnn kalktım: Böyle zamanlarda knvvetü şu anda doktora gitmek içtn. Arabir içki içilmesi gerektiği söyle baya gidin çantamı bulup getirin Çantamı getirdi Te benl ayaga nilir. Ne oiursa olsun gidip dok kaldırmak için elimden tuttu. Be toru görelim. Aklıma gelmişken ni yüreklendinnek için gülümsü sorayun. L'marıra ki ağzıni7üa yordu. Çantamdan minnacık bir iıerhangi bir yara yoktur? Hayır! çakı çıkardım; ağzını açtım ve Çiinkü eğer var idiyse yıi<uı haç şeklinde iki yank vapıverdtm ısrrlan yerln fistüne. Canım zehirindeD simdl de siz zehirle acıdı, hele ikinciyi yaparken. E nirdinİ2... Hem de benden daha Um bana itaat etmek istemlyor tehlikeli bir şekilde... Neyse agzımda yara yok.. dn. Fakat dudaklanmı ısırdım ve İyi... Öyleyse şimdi olacak sonuna dek devam ettim. Az sonra yara iyice kanamaya başladı. (Uevamı t ai Türkiye Demir ve Gelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden KARABÜK 5000 adet Baret (Emniyet Şapkası) Satınalınacaktır Bu ise ait Baret nümunesiyle şartnaraemiz: a) Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme İkmSl Müdürlüğünde, b) İstanbulda Karaköy Okçumusa caddesî Şair Eşref sokak No. 7 Beyaz Handaki MümessilHğimizde, Ankarada Ziya Gökalp Caddesi Yüdız Han kat 1 deki Mümessilliğimizde görülebilir vs şartname bedelsiz olarak temin edilebilir. Teklifler 29 Nisan 1966 cuma günü saat 14,30 a kadar Karabükt* Genel Müdürlüğümüzde bulundurulacak olup, postada vâki gecikmeler nazan itibare almmayacaktır. (Basın 11221/4224) c) Nevşehir Belediye Reisliğinden Belediyemize bir adet yeni temizlik kamyonu kapalı rart usuliyle satın alınacaktır Muhammen bedeli yü2 bİD lira. Muvakkat teminat 7500 llradır thale 26/4/1966 salı günü saat 15 de Encümen huzuru ile yapılacaktır Fenn) ve ldari şartname heı gün Belediyedeo bedelsiz temin edilir Tetelif mek tuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon başkanlığına verilmesi tnecburtdir. (Basm 107S3'4222)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog