Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 20 Nisan 1966 SAHİFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Almanya'daki 70.000 mevcutlu Fransız Birliğinin geleceği Paşa için neler demedi1 f ler. Hem de dostları.. Millî J l Şef sözü bizimkilerin buluşu*~dur. İnönü soyadım Atatürk ön vermiş olduğunu rivayet ederler. Paşaya verilen isimlerin en yakışık alanı budur; çünkü onu haketmiştir. Bunun şahidi de bizzat Atatürk'tür. Son zamanlarda Paşaya «İkinci Adam» da dediler. Ve bu unvan altında bir de kitap yazdüar. Bi* SAYGON (a.a. Radyolar) bu mühim eserin bazı kısunlarımerikan avcı bombardunan nı özetle neşrettik.. Heniiz çok uçakları önceki gece Kuzey BAĞDAT (a.a. A.P.) şükür hayatta ve faal hayatta olVietnam'm sanayi şehri Hayduğuna göre İsmet Paşanın hakr. Abdürrahman Bazzaz'ın fong'un sadece 33 km. Kuzey Bakındaki hükümlerin ancak IsiikBONN kurduğu ikincı Irak kabinetısında bulunan büyük bir eleklâl Harbi ve millî kurtulusun si, dun yenı Cumhurbaşkanı trik santralına hücum etmişlera.a. A.P. Radyolar muayyen bir devresine münhasır Orgeneral Abdürrahman Arıf dir. e Pudutlar» olması tabiîdir. O zaten Ata huzurunda yemin ederek göreve Hanoi ve Hayfong hattı üzerinl Hudutlar türk'ün icracısı olduğunu her başlamıştır. ranstz kuvvetlerinin Federal Almanya toprakları üzerinde kalıp deki sınai tesislere karşı bu yıl Ana T«U«r zaman soylemis, ispat ttmistir. Dr. Bazzaz başkanlığındaki kaın* OeedryoİJ R«tltrı yapılan akınların ilki olan bu hükalmıyacagı konnsunda müzakereye hazır olup olmadıklarını CBTO rUtroC«lj« !'uh«b«re Neyse bunun tartışması pek lü» binede, bundan önceki hükumet cumda, Amerikan donanmasına haber vermek, Almanlara kalmaktadır. Dün Bonn'da Fransa Dışiş CJÎTO llı*n Tersl Bdlj«İCTİ zumlu şeyler değildir. Asıl benim üyelerinden 14 ünün yer aldığı mensup a 6 tipi jet bombardıCBTO Tol tr^« P»o j e l e r l leri Bakanı Maurice Couve de Murville ile Batı Almanya Dışişleri yazmak istediğim şey son zamangörülmektedır. Bundan önceki man uçakları Uong bi elektrik V h«t Bakanı Gerhard Schroeder arasında cereyan eden son görüsme, kabinenin iki üyesı, eskı Savunlarda İsmet Paşaya «Peygamber» Aratı D«lrj»lu J LTJI Kallrdela santralına 455 er kilo ağırhgında Fransanın bu yönde bir isteği olduğunu ortaya koymuştur ve uzun ma Bakanı Abdulâziz El Mukaydenmesi ile ilgili sözler ve tepkibombalar atmışlardır. süren bir görüş teatisinden ileri gitmemiştir. Çünkü her iki bakan lı ile eski Devlet Bakanı Muslıh lerdir. Halk Partisi içinde öyleleKuzey Vietnam'ın başkenti Hada, bundan önce Parlâmento ve Basın önünde neler söyledilerse bunElNakşibendı, yeni hükumette ri vardır ki; sabah ıtalkar: noi ile başhca sanayi limanı Haylan tekrarlamakla yetinmislerdir. Teni bir görüşme için tarib tesgörev almamıştır. El Mukayli, lnonü! der Aksam yatar: fong, Kuzey Vietnam'ın bombabit edilmiş degildir. Bunnnla birlikte, her iki tarafın da müzakere isAbdüsselâm Arifin ölümü üze İnönü! der. lanmasına başlandığı günden bu temesi halinde, bir masa çevresinde buluşmak güç bir iş defildir. rine, en önemli Cumhurbaşkanı Bunlar için Halk Partisi de hatyana Amerikan uçaklarına «Yaadaylarından biri olarak ortaya tâ bir bakıma memleket de Inönu sak bölge» Uân edürnişti. Ancalc Fransızlar, 70,000 kişilık Fran çıkmıştı. den ibarettir. Daha doğrusu İnbu yasak kararırun artık kaldırılsız kuvvetlerinin Almanyada ka Kaza sırasında ölen Abdüllâönü bütün bu mefhumlariD «özet» dığı, önce Hanoi'yi çeviren füze lıp kalmaması sorununun, 1954 tif Eldaracıdan boşalan Içişleri idir. Böyleleri vardır. Az da üeüsleri ve dün de Hayfong yakınanlaşmalan esas ahnmak üzere ugün Ankarada yıilık Bakanlar Konseyi çalışNe var ki CENTO sosyal dayanışma konusunBakanlığını da Başbakan El ğildir. Senede bir defa yüzünü lanndaki elektrik santralının tartışılabileceğini ve bu kuvvetmaları başlıyacak olan Merkezi Andlaşma Teşda zaman zaman yararlı olabilmiş; sağladığı fonBazzaz üzerine almıştır. görmezse işi doğru gitmiyeceğibombalanması ile anlaşılmaktalerin barışta Nato'nun EmrınKilâtı, gerek Ortadoğudaki bölünmeler, gerekse larla bölgenin üç ülkesinde ekonomik ve kültürel ne inanmış olanlar vardır. Bundır. de olmalan «zorunluğu» ortaGERİCİLER DoğuBatı yakmlaşmasmdan ötürü kuruluş yıllahareketlerde rol almıştır. lar «İnönü mutekitleri» dir. Gerçi Bombalanan santral, bütün Kudan kalktığına gore de, savaş öte yandan yeni Irak Cum rındaki önemini kaybetmekle kalmamış, Nâsırcı Çalışmaları iki gün sürecek olan beş CENTO'Halkçılar içinde: zey Vietnam'm elektrik ihtiyacıbaş gösterdiği takdirde kuvvethurbaşkanı «Kürt meselesinin, blokun hücumlarını üstümüze çekmesi yönünden zalu Bakanm çatışmaya girecekieri bir konu ortada Canım, Paşa da artık biraz nin °o 15 ini ve Hayfong bölgelerin ne gibi bir görev üstleneKürtlere dillcrini ve gelenekleman zaman dış politikamızan «yalnızJığınuı» baş göninmemektedir. Kıbns meselesi «simdilik» durdinlense! diyenler de varsa da bisindeki sınai tesislerin ihtiyacının ceklerı konusunun müttefiklerle rini koruyacak garantiler veren sorumlulanndan biri de olmuştur. gunlaşmış, Pakistan ise savaşı geride bırakmıştır. rincilerin itikat kuvveti ötekilerin incelenebileceğini sdylemekte • bir muhtariyet esasına göre bal da "o 30 unu karşılamaktadır. Ancak İngiliz Stewart ve Amerıkalı Rusk'ın bir araHind Pakistan savaşmda Pakistanı, Kıbrıs sözlerini ağızlarına tıkar.. Vani Aynı santral, geçen aralık ayınledilmesi gerektiğini» soylemis dirler, ayrıca, Almanlann, Fran da bulundukları sırada, diğer üç ülke Bakanlannın buhranında ise Türkiyeyi desteklemekten bile kabu «İnönü» Halk Partisi içinde, da da bombalanmış, fakat arave «Kürtler, kardeşlerimiıdir, sız kuvvetlerinin, toprakları üsVietnam konusundaki barışçı tutumlarını açıklaçınan patron üyeler Ingiltere ve Amerikanuı tuhattâ dışında bir siyasî fenomendan geçen süre içinde yeniden ayrılığa taraftar olan Barzani tünde kalması isteğinı ıfade etmalan her halde dünya barışı için faydaü olatumlan CENTO'yu zayıflatan diğer sebeplerden bidir. Ve böyle oluşu «İnönü» nün r. Schroeder ile Murville hizmete sokulmuştu. hariç, diğerlerinin hepsi millî meleri de iyi bir belirtı olarak caktır. risidir. ihtiyarı dışında bir oluştor. O ne I arasında dün Bonn'da sobirliğe imân etmişlerdir» demişKuzey Vietnam'a karşı girişilen kabul edilmektedir. Böyle karderse desin, buna «mukadderat» na eren müzakerelerde, tir. diğer hava akınlarmda ise, hava maşık bir sorunun 1 Temmuza derim. Federal Almanya toprakski adıyla Bağdat Paktı, şim Başkan Arif, ayrıca kardeşi kuvvetlerine mensup uçaklar Dikadar çözülemiyeceği yolundakı bumdaki 70.000 mevcutlu iki İşte bu mutekitlerden birisi de diki CENTO 1955 senesinde Mareşal Arifin ölümü ile sonuçen Bien Fu ve Dong Hoi bölgeıtiraza ise, Fransızlar, anlaşmaFransız tümeninin gelecekteki tsmet Paşaya Peygamber demiş lanan kazanın bir suikasd olsindeki askerî tesisleri bombalaTürkiye Irak arasında imnın bu tarihten sonra olmasını ENTO'nun çalışmaları öncestatüsü ele alınmıştır. Bilindiği mi, dememiş mi böyle bir rivayeti madığı üzerinde durarak, kazayı mışlar, bu arada isabet alan bir zalanan bir anlaşma sonunda or engelliyen hıçbır şey olmadığı likle askeri ve ikinci plânda gibi De GauUe, iki tümenin 1 Tem muhalifleri almışlar ele.. koymuşbir cinayet gibi göstermeye ça uçak «Kaplan» adası yakınlarm ; taya çıkmıştır. Ortadoğuda bucevabını vermektedirler. ekonomik olmak üzere iki muzda NATO'nun birleşik savunlar tefe.. hattâ Mecliste bile lâlışanların gerici unsurlar olduda denize düşmüş, fakat pilot ! nu sisteminden millî komuta albölüme ayrılır. kırdısım etmişler. ALMANLAR ğunu *:nvlemıstır. kurtarılmıştır. ; lunan veya Ortadoğuda çıkarı bulunan bütün ülkelere açık otına kavdmlacağını açıklamıştı. Paşanın bu «tevcih» e karşı tep Almanlar ise, 1954 anlaşmalaIran, Türkiye ve Pakistan'a lan Pakta Ingiltere 5 Nisan, Pa kisi belîğ ve sert oldu. Mecliste Alman Dışişleri Bakanı Schrorının bir bütün teşkil ettiğinı ve Amerika ve Ingiltere'nin askerî kistan 23 Eylül ve Iran 3 Kasım yaptığı konuşma, söylevierinin eder, r'ransız meslekdaşı ile aynı Fransızlann, bu anlaşmalann, yardımını esas alan savunma güzellerinden biri idi. Bu «jest» i 1955 tarihlerinde intisap ettiler. masaya oturmadan önce YVashingkuvvetlerin kaynasmıslığı ile ilfaaliyetleri Teşkilât içinde ikili ile «İkinci Adam» dan ziyade «aton ve Londranın tam yetkili 14 temmuz 1958 tarihinde Irakta gılı kısmını uygularaayı reddeanlasmaiarla yürütülmektedir. kıllı adam» olduğunu bir kcre temsilcileriyle istişareler yapmışihtilâl olunca, Irak. Paktın faadarken, kuvvetlerinin Alman A. ARAM daha gösterdi. Çünkü «Peysamtır. Üçlü görüşmelerde Fransaya Nitekim 1959 senesi Ağustos atoprakları üzerinde kalmasını liyetine iştirakten imtina etti ve (tran) berlik» in o kadar tatlı ve istikkarşı ortak bir cephe kunümuş ve yından 1965 senesi sonuna kadar, sağhyan öteki kısmını uygula24 Mart 1959 tarihinde Pakttan bali parlak bir makam olmadığıSchroederin Murville ile yapacağı İngiltere, ekonomik yardımla ilmaya devam etmek ıstemiyecek resmen ayrıldı. 1958 senesinde nı belki yeniler bihnez ama müzakerelerdefeliyeceğitaktik tes TEL AVİV, (aa.) i lerini ilerı sürmektedirler. Dogüi hibeler dışında, CENTO bölteşkilât Merkezi Ankaraya nakPaşa bilir. bit edilmiştir. Kısacası Schroeder, • srael'in bağunsızhk günü münasebetiyle İsrael Basbakanı Levi layısiyla da, Bonn yöneticilenge memleketlerine askerî yarledilmiş ve 19 Agustos 1959 tariŞöyle bir bakınız.. İlk önce Âmasaya. Amerika ve tngilterenin | Eşkol, silâhlı kuvvetlerin organı olan «Bamaşaneh» gazetesinde nin zihniyetinde, bu mevcudidım olarak 135 milyon lira tedem'i cennetten kovmuşlar.. Nuh desteğine güvenerek oturmuştur. yayınlanan bir demeç vermiştir. Levi Eşkol bu demecinde «İsrael • hinde Paktın yeni ismi olan yet, özel bir anlaşma konusudur min etmiştir. Bölgedeki 3 memPeygamberin başına «Tufan» inCENTO kabul edilmiştir. Asli nükleer silâha sahip değildir ve bu bölgede nükleer silâha sahip bir Bonn hükümeti, General De ve bu anlaşmada Fransanın duleket, Birleşik Amerika Devletmiş.. çürük çarık bir tekne içinülke bulunduğunu da sanmıyorum» demiştir. üye olmamakla beraber, AmeriGaulle'ün NATO'nun birleşik sarumu, 12 yıldır devam edegelen lerinden, ikili askerî yardım çevde bütün hayvanlarla hemhal olLevi Eşkol sözlerine devamla, ^ ' vunma sisteminden çekilme kaka Birleşik Devletleri Teskiladurumdan elbette daha değişık resi içinde önemli miktar^a asmuş, onları korumaya çahşmış, «Atom silâhlarını Orta • Doğu' nrmt ragmen, «Batı savunmasıtın faaliyetlerine fiilen iştirak olacaktır. Almanlar, bir yandan kerî yardım görmüstür. nihayet «Cudî» dağımn tepesine dan uzak tutmak Israel'in ve dinin elzem unsuru» biçiminde deetmektedir. 5 Mart 1959 tarihin«görüşmelerin» devam ettiğı iz ğer ülkelerin menfaati icabıdır. oturmuş.. hâlâ gemisinin enkazığerlendirdiği Fransız birliklerinin Ekonomik çalışmalarda ulaşde Ankarada Amerika Birleşik lenimi verirken, şimdi öteki müt nı arar dururuz. Büyük devletlerin herşeyden önAlman toprakları üzerinde kalmatırma şebekeleri ön plânda yer tefiklerine yönelmişlerdir. AlDevletleri, tran, Pakistan ve Tür f tbrahini PueK(amlıeri, Nejflirud , ce klâsik silâhlanma yanşını önsına bazı şartlarla rıza gösterecealır. Van gölünün güneyden geman Amerikan Ingiliz çâlısklye ile karşılıklı güvenlik ve sa~ *»• ' 2. A. BHUTTO ,)M*şe ^trajs,' Umaîü babası, keslemek üzere tedbirler aünası geğini Uftn etartştir. A»eak 1 Temçen ve Türkiye ile tranl birbirivunma sahalannda işbirliğiri! (Pakistan) meye kalkmış, Yusuf Aleyhisselârektiği kamsmdayun.» demiştir. muzdan sonraki statünün açıklı . tna grupu, bugün Fransız •" Alne doğrudan dofrnya bağlıyan öngören ikili antlaşmalar imzamı kardeşleri kuyuya atmışlar. İsrael Arap ilişkilerine de değ» kavuşrurulmasını ve Fransız I man görüşmesinden sonuçlar çı modern kara yolu, malî Musayı biliyorsunuz.. Fıravunlar ğinen İsrael Basbakanı. Israelie lamıştır. birliklerinin özel durumlarda na I karmak için toplanacaktır. yardımlar ve Amerika ile tn Mısırdan kovmuşlar.. Sina çölleArap ülkeleri arasındaki ilişkilesıl davranacağını önceden bilmek | gilterenin temin ettiği yol yapı rinde eğer kudret helvası yaemarin ve Orta Doğu'daki duruistemektedir. . makineleri vasıtası ile 1965 yı sa idi açlıktan ümmetiyle beraber VİYANA (a.a. Radyolar) mun dört büyükler ilişkilerine sıtki tümen aslmda, Fransız iş I lında tamamlanmıştır. telef olması lâftan bile değildi. kı sıkıya bağlı olduğunu belirtgalinin kalıntısıdır. Bonn'a göre I vusturyada, 1945 yıhndanbeer sene Bakanlar seviyesinİsa ise sadece nesebinin sıhhamiş, Araplarla İsrael arasında lki tümen Federal Almanyanın • n Halkçı ve Sosyalıst Partide toplanan Kongre, Teşkitini ispat edememekle kalmamış, banşın tesisinin ancak Araplarrn bağım>iizlığını zedelememeli, özellerden kurulmakta olan koaMoskova, (a.a.) Suriye Başlâtın en yüksek organıdır. çarmıha gerilme tehlikesiyle karIsrael'l tanımaları ile mümkün likle işçal kuvvetleri statüsüne dön lisyon hukumetleri devrı sona bakanı Dr. Yusuf Uzuayn dün Temsilciler sevıyesindekı toplan şılaşmış.. olabileceğini söylemiştir. ermıştır. Jozef Klaus'un liderlımemelidir. Bonn'un iki tümen fle ENTO'nun çok taraflı Tekakşam bir saat kadar Sovyet tılar ise Teşkilât merkezi AnkaBizim Peygamberimize gelince, ğındekı Halkçı Partı, geçenlerilgili, tıpkı Parisin Fransada ma Basbakanı Kosıgin ile görüşmuş nik işbirliği Fonu bölgenin ra'da yapılır. kendi kabilesi onu öldürmeye de yapılan seçımlerde mutlak nevra yapan, ya da ikmal merkezsosyal çalışmalarına olumlu tür. kalkmış; Mekkeden, hicrete. vani çoğunluğu kazanmış olup, tek lerinde görevli Alman askerleri katkılarda bulunmaktadır. Teşkılâtın dığer organlanyla Moskova'da bir otelde Suriye I.S. ÇAGLltANGIL Daşına ıktıdara gelecektır. Halke\ini barkını. yurdunu terke mec üzerinde sahip olduğu cinsten vetMerkez arasındaki işbirliği Genin, Istiklâhni kazanma yıl döçı Partı yıne bir koalisyon huku(Türkiye) Fon tarafından daımi olarak bur etmiştir. E böyle tehlikeli bir kileri bulunmalıdır. nel Sekreterlik aracıhğı ile sağ nümü münasebetîyle verilen res metı kurulması için Sosyalistletatbik edilmekte olan iki faalirütbe, ne kadar parlak olursa olAynca Paris, Alman ikmal mer mî kabulde iki devlet adamı gay lanır. Bu görevı 1962 den'beri 1re bazı tekliflerde bulunmuştur. sun kolay kolay ve gönü) ferahyet şunlardır: Bölgeye dahil 3 kezierinin Fransada kalmasma iMOSKOVA, (a.a.) ri resmî olarak tercümanları va ran'h Kalatbarl yürütmektedir. Fakat Sosyalistler, bu tekliflerı lığı ile kabullenilecek bir şev dememleket öğrencılerinın CENTO zin vermelidir. sıtası ile görüşmüşlerdir kabul etmediklerinden, hükumet uriye Başbakam Dr. Yusuf ğildir. Kaldı ki Paşanın havatı da Bakanlar Konseyinin alt kade Tanm Âletleri ve Toprak MuÜçüncu ve en göze batıcı şart da yalnız Halkçılardan kurulacak İyi haber alan kaynaklar resUzuayn dün bir saat kadar zahmet bakımından pek kolay hafaza Merkezi ile Ankarada bu mesinde en önemlisini Ekonoşudur: tır. Sovyet Başbakam Aleksi Kogeçmiş sayılamaz. Böyle olunca lunan Orta Doğu Teknık Üniver Fransız birUkleri NATO em mî konuşmaların Kremlinde bumik ve Askeri Komitelenn teşsigin ile görüşmüştür. gun başhyacağlnı belirtmişlerİki taraf arasındaki son temas da zaran faydasından artık olan sitesindeki masraflarının karşırinden aynldıktan sonra da aynı kil ettıği bir çok komite mevcut dun sabah yapılmış, fakat bir dir. bu Peygamberlik tevcihinl kabul bölgede ve eski rolünü idame etlanması. Orta Doğu Teknik Ünibulunmaktadır. Ekonomik komı Moskova'da bir otelde Suriyeanlaşma ile sonuçlanmamıştır. etmez. Mostrası meydanda Daha Dr. Zeyn dun uçakla Şam'dan tirmeUdir. Diğer bütün NVTO versitesi 1956 senesinde Beynelteye bağlı olan, tâli komiteler, nin, istiklâlini kazanma yıldönüSosyalist Parti idare heyeti, lâfı olur olmaz, neler söylüyorlarMoskova'ya * geldiğinde büyük birlikleri gibi aynı uyanıklığı, amilel bir müessese olarak kurulçahşma grupları ve hususî konmü münasebetiyle verilen resml Halkçıların son tekliflerinı 10 a ya bir de sahiden oisa idi. Zulüm merasimle karşılanmıştır. Başlârm durumlannda anında haremuş olup tedrisat tngilizce olakabulde iki devlet adamı gayri ferans tertip heyetleri gibi, bir karşı 30 oyla reddedince, Klaus lerden zulüm beğen.. kete geçebilecek bir seyyaliytte bakanın altı gün sürecek bu r.i resmi olarak tercümanları vasırak yapılmaktadır. çok tâli teşekküller mevcut buCumhurbaşkanı Franz Jonas'a, Akıllı adam. Hemen «reddi misahip olmalıdır. Savaşta, banşta yareti j'eni Suriye rejimi ile Sov tası ile görüşmüşlerdir. sadece Halkçılardan bir huku lunmaktadır. 15 ile 1? Mart 1966 tarıhleri aras» etmiş. M. STEVVART işbirliği yapacağı NATO'nun emyet hükumeti arasındaki münase met kuracağını bildırmiştir. Zaten tarihin teyit ettiei bir söz rasında CENTO Ekonomik Korine veniden girmelidir. t (İngiltere) betleri kuvvetlendirme amacını İyi haber alan kaynaklar resAskerî komite de her sene, Ge Cumhurbaşkanı da bunu kabul vardır. Hangi dilde söylenmiştir mitesinin Londrada yaptığı son Paris, görünürde Bonn'un gütmektedır. mi konuşmaların Kremlinde bunel Kurmay Başkanları Seviyeetmiştir. isteklerini ana çizgileriyle reddettoplantıda, komite, bundan ön bihniyorum; ama galiba Fransızgün başlayacağını belirtmişlerdir. sınde, Bakanlar Konseyi toplan Dün gece Cumhurbaşkanı hucadır. Eski Türkçeye «hiç kimse miş deffldir. Niteldm NATO'nun ceki senelerde programlaştırılan Dr. Zeyn, uçakla Şam'dan Moszurunda yemın eden yeni hükutısından kısa bir süre evvel top kendi memleketinde tenebbî edesaldmya nğraması halinde sadeana projelerden çoğunun tamam kova'ya geldiğinde büyük meramette, Başbakan Yardımcısı ve lanır. Her altı ayda bir Askeri mez» diye tercüme etmiştir. ce Almanyadaki iki tümenin desimle karşılanmıştır. Başbakanın lanmış olması hasebiyle önümüz Ticaret Bakanı Fritz Bock, Dışkomiteye raporlar sunan, ve sık Kimse memleketinde peyçamber ğil, tüm Fransız silâhlı kuvvetlealtı gün sürecek bu ziyareti yedeki senelerde CENTO'nun ekoişleri Bakanı Lul Jo Toncic, Sa sık Ankarada toplanan daimi olamaz. demektir. İsmet Paşa da rinln NATO emrine gireceği temini Suriye rejimi ile Sovyet hükünomik işbirliği çerçevesi dahilin vunma Bakanı Georg Prader, Londra (AP) 31 Martta yaAskerî Yardımcı Komite kanalı memleketini çok sever. Anlaşıldı natını vermektedir. Ne var ki Pameti arasındaki münasebetleri deki faalıyetle ilgili olarak yeni Içişlerı Bakanı Franz Hetzenauer ;\ pılan seçimlerden sonra İngiliz mı acaba? ile, Kurmay Başkanlarından mü ris de, NATO'ya girişUecek saldıkuvvetlendirme amacını gütmekolmuştur. programların hazırlanması geParlâmentosu ılk defa olîrrak ön B. FELEK tedir. rınm «kışkırtılmamış» olmasını teşekkil Askeri Komite müşterektiğine karar vermiştir. Bu cekı gece toplanmıştır. Başkan şart koşmaktadır. Halbuki Bonn rek bir Askeri Plânlama Heyefaaliyet bilhassa tanm, münakaHarold Wilson bu sefer 97 kişiSovyet Devlet Başkanı Podgorherhangi bir saldında Fransız tı vasıtası ile teşkilâtın askerî lât, teknik ve mesleki eğitim, sağ lık ekseriyetle Avam Kamarasıni ve Suriye Cumhurbaşkanı NuLondra, (AP) Tanınmış tn I yönden plânlanmasını tedvır ebirliklerinin «otomatikman» NAük, ilim ve su kaynaklan sahana hâkim olmuştur. Nitekim ken rettın El Atassi Suriye'nin istikgiliz yazarı Eric Lambert 41 ya '%der. D. RISK TO emrine girmesi gerektiğinde sına teksif edilmiştir. disinden emin bir halde toplanlâlini kazanmasınm yıldönümü şında olduğu halde pazartesi gü * '• " ısrar etmektedir. (Amerika) DOĞUM münasebetiyle dostane telgraflar tıya gelen Başbakan, Işçi Partisi nü ölmüştür. Yazarın neden öldü İşte bu mnkabil şart, Bonn, da\ FÜSUN ve rÜNUN ÖCAL teati etmişlerdi. Podgorni telgrağü açıklanmamıştır. Milletvekıllerinin büyük tezahü [ Erkek kardeşleri Ersun'un ha doğrusu NATO'nun 14 üyesi ' dünyaya geldiğini akraba fında iki ülke arasında muşteratı arasında salona girmiştir. ile Fransa arasındaki en ciddi ve En meşhur kitabı «The Twen| ve dostlarına müjdelerler. rek işbirliği ve dostluk münaseçözümlenmesi güç uyuşmazbk ko ty Thousand Thieves (Tirmibin Hürriyet Kahraman] Şehit ', Sosyal Sigortalar betlerinin devam edeceğini belirt Nıyazi Beyin refikası nusunu teşkil etmektedir. KışkırHırsız)» dir. 20 defa basılan ki' İstanbul Hastanesi 18 4.1966 miştir. 44 19 88 numaralı telefonumuz tılmamış saldırı şartı, savaşa katap 12 dilde tercüme edilmiştir. FERİDE RESNELİOĞLU tılmak ile tarafsız kalmak şartlan Dığer kitapları «The Veterans El Attassi cevabî telgrafında arasında bir tercih yapma hakkı(Mütekait Askerler)», «The Fivefat etmiştir. Cenazesl 20.4.966 Sovyetler birliğinin, Araplann Cumhuriyet 4252 (SANTRAL) bugıin öğle namazını müteakip m tamamen De Gaulle veya haleve Bright Stars (Beş Parlak Yıl emperyalizm ve sömürgecüiğe Paris (aa.) «L'aurore» gazeFatih Camiinden kaldırılarak fine bırakmaktadır. Çünkü. herdız)», «Sink the Bismark (Biskarşı savaşmda, Suriyeye karşı tesinin bildirdiğine gore Sophia hangi bir saldınnm kışkırtılmış markı batınn)» ve «Nortb to A Edirnekapı Şehitliğindeki ebedi isdostane tutumunu takdir ettiğini Türkiye'nin yegâne rahatgâhma tevdi edilecektir. Loren ve Carlo Ponti 9 Nisanda mı, yoksa kışkırtılmamış mı ollaska (Alaskanın Kuzey i)» dir. belirtmiştir. Ailesine Tanrıdan sabırlar diler Ansiklopedik Dergısi Paris civanndaki Sevr'de tam duğuna karar verecek tek yargıç üyelerimizin teşriflerini rica edebir gizlilik içinde evlenmişlerPe GauHe veya halefidir. De olarak değiştirilmiştir. rı?.. İYİ OCUZ • UZUN OMUR dir. Oaulle veya halefinin, bir yargıç Hürriyet BüJTİklerini ve ŞehitEMÜLZER ASVALTEVİ KOLL. ŞTİ. İNCE • KALIN UÇ Bir süre önce Fransız vatandaolarak, Fransız çıkarlannı dürüstlerlnl amna Cenüyeti şı olan tapınmış yıldızla Carlo 'Tersane Caddesi No: 77 Galata/İstanbul lökten üstün tutacaklan şüphesiz Ponti Pariste kalmakta oldukladir. Reklâmcüık 1721/4219 Cumhuriyet 4253 rı otelden Cumartesi sabahı gizSimdilik hiç bir sonuç alınamılice çıkmışlar ve kiraladıklan yan Murvüle Schroder buluşmabir otomobille Sevr'e gitmişlersı, De Gaulle'ün bağlannı gevşettkincı Sen me karannı açıklamasmdan sondir. Sevr'de Belediye Başkanı 28 Sayfa olarak çıktı Bugün Matinelerden itibaren ra Fransanın NATO'nun geleceği I kendilerini 10.15 de evlendırmışhakkında diğer üyelerle yaptığı | tir. Carlo Ponti, Belediye Başka ilk müzakeredir. Paris • Bonn te nı Dr. Charles Odic'e şehir hizmaslannda esecek hava, Fransametleri için sarfedılmek üzere nın önümüzdeki aylarda, özellikle bir milyon franklık bir çek verIngiliz Sagan'ı Shelagh Delaney'in yeni gerçekçilik akımuıı yan(tlâncılık 2884) 4234 Amerika ile yapacağı bir dizi mü miştir. sıtan ve piyesi kadar filmi de dünya sanat çevrelerinde beğenilip zakerenin seyri hakkında yeterli I Carlo Ponti ile Sophia Lorenalkışlanan eseri: bügi verecektir. I in Vatıkan makamlarmın PonKayhan SAĞLAMER I tı'nin birinci izdivacmın iptali yolundaki isteğini bu ay içinde incelemeğe başhyacağını dusüne rek, son derece gizlilik içinde hareket ettıkleri sanılmaktadır. Paris Bonn anlaşamadı F Arif rakibini Irak kâbinesine almadı Amerikan uçakları Hayfong'un civarını da bombaladı Akıllı adam A D ; C. E. MM»M MERKEZÎ ANDLAŞMA TEŞKİLÂTI Derleyen: Mehmet BARLAS j B Kışkırhlmamışı saldırı E Çolışmalor C silâhı yoft,, u L. Eşkol: İsraerin Suriye Başbakam ile Avusturyada koalisyon geleneği sona erdi n Teşkilât A H Cento Fon'u Suriye Basbakanı Kosigin ile görüştü C S İngiliz Avam Kamarası açıidı Eric Lamberi öldü 1 Sophia ile Ponti gizlice evlendiler TELEFON DEGİŞIKÜGİ İŞIKÜGİ 4 3 Ol 61 KKUŞAĞ, I Beyoğlu EMEK Sinemasında ARKIN KlTABEVı Papaz Yorginin sakalı lufuştu BİR TADIM BAL (A TASTE OF HONEY) ATİNA, (a*.) Serez Vilâyetinin Evagelistria Kilisesinde Syin esnasında sakalı ateş alan Papaz Yorgi, ağır bir şekilde ya ialı olarak hastahaneye kaldml Hıştır. Kaza olduktan sonra âyin yarıda bırakılmıştır, Tarık Z, Kırbakan Dert, Saç ve Zührevî Hastabklan Mütehassısı Istiklâl Cad Parmakkapı No: 66 T»l: 44 10 73 TÜKENMEZ KALEMLERİ Ilâncılık: 2727/4233 DOKIOR İngiliz basınınm yüın filmi olarak değerlendirdiği bu filimde sizler de RİTA TUSHİNGHAM'ın yarattığı kişiliğe hayran kalacaksınız. Seanlar: 12.00 14.15 16.30 18.45 ve Suare: 21.15 (Basın 11521/4250) Ilâaulık: 2578/4233
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog