Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Masonluk hakkında rürkıye'de ilk defa neşredilen tam bir eser MASONLUK BU MEÇHUL PAUL NAUDON JULES BOUCHEB Tercüme: MATİLDA SAKAR •3ez ciltli, 224 sahife, fiaü 10 lira ;onluk Nedir? Masonluğtm Menşei £ski ve Ortaçağda Masonluk Ameli .> Fikri Masonluk Masonluğun Ga;. csi ve Dünyaya Yayılışı, v i Odemeli gönderilir. Kitapçılarınızdan arayınız. OKAT YAYINEVİ Ankara Caddesı 45, PJC 1017, İstanbuL T?gHâTnwlı)T{ 1753/4255 umhuriyeC 42. yıi sayı 14984 KURUCUSU YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 MEHMET AKÎF S AF A H AT Tertipleyejı: Ömer Eıza DOĞRUL Bütün şiirleri Ciltli 15 Lira. ifeVFİK FİKRET RÜBÂBI ŞİKESTE Tertipleyen: Fahri UZVN Bülün şjirleri Ciltli 15 Lira EŞREF B Ü T Ü N E Ş R E F Tertipleyen: Fahri UZUN Bütün şiirleri Ciltsiz 5 Lira. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLEBI Çarşamba 20 Nisan 1966 Dean Rusk, Kıbrıs ve ikili atılaşmalcır komılarmın görüşüleceğini söyledi PRorESTO IÇIN YURÜYÜŞE TEŞEBBUS ETTI GENÇLER, AMERİKA DIŞİŞLERİ BAKANINI CENTO Bakanlar1 bugün toplanıyor ÖGRENCILER SAVCILIGA GÖTÜRÜLÜYOB ANKARA (Cmnburiyet Bürosu) Merkezl Andlasma Teşkilatı (CENTO) 14. Bakanlar Konseyi toplantısı, bugıin Ankarada başhyacak ve bu münasebetle toplantıdan önce bir tö'ren yapılacaktır. Konsey toplantısına katılacak heyet başkanı ve Bakanlar, sabah saat 9 da, Amtkabire giderek Atatürktin kabnne çelenk koyup saygı duruşunda bulunacaklardır. Türkiye Büyük Millet Meclisl tören salonunda yapüacak törende Önce misafır Dışişleri Bakanları Başbakan Süleytnan Demirel'e takdim edilecekler ve saat 9.45 te, Cumhurbaşkanı Sunay'ın Konseye gönderdiği mesaj okunacaktır. Daha sonra, Bakanlar açış konuşmalanru yapacaklardır. AP'li Ziya Termen'in Devlet Fabrikalarınm halka devredilmesini istediği dünkü Senato toplantısında bir konnsma yapan Maliye Bakanı Ihsan Gürsan 70 ÖĞ ÖĞRENCİ MAHKEMEYE VERİLDİ ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) merika Dısişleri Bakanı Dean f\ Rusk'ın dün Ankaraya gelişi iirasında Polıs, Rusk ve Amerika aleybinde gosterı yürüyüşü yapmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla 70 Üniversite öğrencisini ya kalayarak, Adliyeye sevketmiştir. Otobüs çevrıiıyor Siyasal Ç oğunluklaFakülteleri Bilgiler ve Hukuk üe OrtaDoğu Teknik Üniversitesi öğrencisi olan gençler, öğleye doğru, Dean Rusk'ın geçeceği Kızılay çev resmde toplanmış, ancak polısin durumu haber alarak Amerika Dısişleri Bakanının yolunu değış tirmesi sonucunda, gösteri yapama mışlardır Bunun üzerine üniversi teli gençler Dean Rusk'ın kalacağı Çankaya'dakı Amerikan Büyük Elçisinin evine gitmek üzere, ellerinde pankartlar olduğu halde, yü riımeye başlamış, bu arada, Bakanlıklar önünde polisin geldiğini görünce, bir kısmı dağılmış, bir kısmı da geçmekte olan bir Belediye otobüsüne binmişlerdir. Çankaya'da Kıbrıs konusunda Brifing yapıldı Raporlar okunacak Törenden sonra, Bakanlar ve heyetler, CENTO Genel Sekreterliğinin bulundugu eski Meclis binasına giderek burada çalışmrlarına başlıyacaklar. Konseyin ılk oturumunda, bir yıllık askerl, sosyal, külturel ve ekonomik çalışmalan aksettıren raporlar okunacaktır. Bu arada, saat 15 te, CENTO mikro dalga sisteminin resmî açılışı yapüacak ve sistem milll hükümetlere devredılecektir. "Devlet fabrikaları halka devredilmeli,, ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Cumhurbaşkanı kabul edecek Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, misafir Dısişleri Bakanlannı, beraberlerinde büyükelçüeri oldukları halde, saat 18 de Çankayada kabul edecektir. Bu kabulde Dısişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil de hazır bulunacaktır. CENTO Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere, dün saat 11.30 da, Ankaraya gelen Amerika Birleşık Devletleri Dısişleri Bakanı Dean Rusk, Esenboğa hava alanı şeref salonunda, gazetecüerin kendisine yönelttlkleri çeşitli sorulara karşıhk Vietnam konusuna değinmiş ve: «Kfer, Hanoi konferans masasına oturmaya ra» olursa, dünya yann sulha kavuşur, ancak o gün henüz gelmemiştir» demiştir. Bodruma konuyorlar layı izleyen OTencilerin birToplum Polisi, öğ kısratnı yürüyüs halindeyken yakalamış, diğerlerini ise, bindikleri otobüsü Amerikan Büyük Elçiliğinin önünde çevire rek, ele geçlrmiştir. Kavakhderedeki Amerikan Elçiliğinin önünden otobüse binen Toplum PolUleri, kapılan kapattırmış, içindeki halkm itirazlanna rağmen otobüsü, Konya yolunda inşa halindeki Emniyet Sarayı binası önüne yönelt mişlerdir. Burada üniversiteli ^ n ç ler, binanın bodrumundaki bir ye re konmuş, yaslı erkek ve kadın» lar ile otobüsün diğer yolculan, bırakılmışlardır. A.BD. Dısişleri Bakanı Rusk, bir Türk gazetecisinin, «Türkiye, Kıbnsta gerekli bir durum olduğu takdirde fiili müdahale yoluna giderse, bu defa Amerikamn tutumu ne olacaktır?» sorusuna, açık cevap vermekten kaçınmış, Ankaraya gelişinin 10. dakikasında, bu konuda bir şey söyliyemiyeceğini belirterek, şu cevabı vermiştir: «Kıbrıs kanşık bir sorundur, bu konuyu pek tabiî Sayın Dışişleri Bakammzla görüşmek fırsatını bulacağun.» CENTO toplantısına katümak için Türkiyeye gelen Amerika DışV etnam işleri Bakanı Dean Rusk ile ayrı görüşmeler yapüacağından ısrarla söı ediliyor. Bu görüşmeler daha çok Türkiye • Amerika arasındaki bir Esenboğa hava alanında, 11 de takım meselelere çözüm yolu bulmak için olacak. Meseleler arasında beklenirken, yarım saatlik bir ge dış yardımın arttınlması var, ikili anlaşmalar var, Kıbrıs ihtilâfı sıracikmeyle, saat 11tO da, A.BJÎ. sında ortaya çıkan NATO anlaşmasının Türkiyeyi bağlaması konusu Başkaru Johnson'un, özel Boeing var. Ve buna bağlı olarak Türk ordusunun hem modern araçlarla douçaklanndan biriyle Ankaraya genatılması, hem de NATO haricindeki birliklerin seyyaliyeti meselesi len, Dean Rusk, Dısişleri Bakanı var. Kısacası hepsi Türkiyenin millî çıkariyle sıkı sıkıya bağb. Çağlayangil, Amerikan BüyükelBasına sızan haberlerde yapüacak görüşmeler bir «pazarhk» niçisi Parker Hart ve diğer Türk teliği içinde aksediyor. \'ani biz Amerikadan bir şeyler istiyeceğiz, ve Amerikan ilgilileri tarafından onlar karşılığında bir şeyler istiyecekler, nihayet ortak noktada ankarşılanmış, ve doğrnca şeref salasmaya vanlacak. Eğer akseden bu haberler doğru ise davranıs Tür Ionuna geçerek burada, Türk ve hiye için gerçekten üzücüdür ve şimdiden söylemek gerekir ki bizim yabancı gazetecüerle bir süre koiçin daha başından böyle bir pazarbğı kazandık sanarak kaybetmek nuşmuştur. mukadderdir. Bir Türk gazetecinin, «Ankarada Türk yetkflileriyle yapacağmız Dış politikada kişiliği olan bir yol izlemeyi ve özellikle bloklar araikili görüşmeler sırasında, Vietsında dengeli bir politika yürütmeyi ötedenberi savunmuşıızdur. Kinamda izlediğiniz politika için dip şiliği olan dış politika Türkiyenin millî çıkarlarına, jeopolitik durulomatik yardım veya orada girismuna. ekonomik durumuna ve bloklar arası ilişkilerin dengesine göre tiğiniz harekflt için askeri yardım yürütülmesi gereken bir politikadır. Günümüzde ister Batı blokunda talebiniz olacak mı?» şeklindeki olsun, ister Doğuya yakm hattâ Doğuyla aynı anlayışta olsun politisorusuna şu karsılıkta bulunmuşkalarını böyle bir yörüngeye oturtmuş ülkeler var. Özellikle üçüncü turdünya ülkeleri arasında bir kısun bağımsızbğm da verdiği rahatlıkla «Güney Vietnamda çok ciddi kişiliği olan dış politikayı mükemmel nygulıyabiliyorlar. bir sorunla karşı karşryayız. Bu Dünya jeopolitiğine baktığımız zaman Türkiyenin bu ülkelerden memlekete karşı taahhütlerimiı çok daha uygun bir yerde ve fırsatlar içinde bulunduğunu görüyoruz. vardır. Amerika bu taahhütleriNe var ki idare edenleri bir türlü bu fırsatlan kullanamıyorlar, ya da ni yerine getirecektir. Dünyanm fırsatlar kullanılmak istenirken tutulacak yolun beceriksizce çizilmesi, bir çok ülkesinden politik ve dipolitikamn günümüzün diplomasi kurallarına göre değil de sokak anğer alanlarda gördüğümüz deslayışına nydurulması, dışandan içeriye gelen ve tamamen kişi çıtekten ötürü şükran duymaktakarlarına bağb direnmeler, engellemeler böyle bir yolun çüaşım önyız. Pek tabii, bu konuda Türkilüyor. yenin tntumunu açıklamak Türk Birinci Dünya Harbinden önce Osmanü Devletinin izlemek istehükümetine düşer. Ancak şuna difi dengeli dış politika hemen hemen bu nedenler yüzünden altiist inanıyoruz ki, dünya ülkelerinin olmuş ve Türkiye Alman emperyalizminin koltuğn altında harbe girçoğunluğu söz konusu sorunun ne mişti. Tecriibesizliklere rağmen Lozandaki galebemiz ve 2 nci Dünya oldnğunu ve bcum neler yapmak Harbinin sonunadek izlenen dış politikamn başarılı oluşu sadece enistediğimizi anlamaktadırlar. Egelleyici bağlan bir tarafa itebilmemizdendir. Buna karşıbk DJ». ikğer Hanoi konferans masasına otidannm son devirlerinde yapılmak istenen sert dönüş hiç bir sonuç turmaya razı olursa, dünya yarm vermedi. Zira kişiliği olan dış politikayı yürütecek ortamı kaybetsulha kavuşur, ancak o gün hemiştik, şantaj usullerinin sökmiyeceğini, dış ve içteki ters kuvvetnüz gelmemiştir.» lerin böylesine bir davranışa karşı direneceğini hesaplıyamamıştık. ikili an'aşmalar • Kıbrıs ihtilâfı hâd safhaya geldiği sırada İnönü hükümetinin fırsatları iyi değerlendirdiğüıi ve kendiliğinden yaratümış ortamda kiDean Rusk, yine bir Türk gaşiliği olan bir politikaya yönelmek için bütün imkânlan kullanmaya zetecinin, Türkiye ile Amerika açahştığını gördük. Ne var ki iç politikamn sadece iktisadî değil, hissî rasında NATO anlaşması çerçenedenlere de bağb olan çekişmelerinden dış kuvvetler ve onlann içevesinde imzalanmış olan ve gözrirteki yürütücüleri kolayca faydalandılar ve dengeli politika dcneden geçirümekte bulunan ikili roemiz olduğu yerde bırakıldı. anlaşmalar konusunda Amerikanın düşüncelerini sorması üzeriŞimdi Demirel hükümeti bazı fırsatlan knllanarak başka biçbn ne, açık bir cevap vermemiş sobir politikayı izleyip izlememek tereddütleri içinde görülüyor. Bu fırruyu daha çok NATO'nun durusatlar dışta Fransamn NATO ve Amerika karşısnıdaki tutumundan, rnu ve geleceği açısından alarak: Sovyetlerin her ne olnrsa olsun Türkiye ile iyi komşulnk münasebet«Fransanm NATO hakknıdald gö lerini sürdürmek istemesinden gelmektedir. Aynı zamanda içeride gerüşlerini açıklamasi üzerine, 14 lişen ve Amerikanm hoşuna gitmiyen fikir akımları da dış politikada NATO üyesi devlet arasında gökullanılacak fırsatlann arasına zorla büyütülerek sıkıştınlıyor gibidir. rüşmeler ohnuştur. 14 ülke araBir yandan Rusyaya sanayi heyetleri gönderilirken, öte yandan sında bu konuda görüş birliği orMoskovanın Türkiye içinde yıkıcı çalışmalara giriştiği sornmlu kişiler tarafından açıklanmaktadır. Bir yandan plâklar toplanıyor, öte yan taya çıkmıştır. Bu 14 ülke NATO tesamidünün devamma kararlı dan plâk ve kitap getiriliyor. Bir yandan komünizmle savaş andı içigörünüyorlar. 450 milyon insanı liyor. öte yandan yüzde 2,5 faizli krediyle votka fabrikası kuruyoruz. temsil eden 14 üye devletin FranBütün bu çelismeler, gerçekten izlenmek istenen bir politikamn ve samn tutumu dolayısiyle NATO siîan haberlerdeki pazarbğın dayanaklanysa hemen söyliyelim ki tesanüdünün azalmasma göz yuyek alatnrka ve pek günü geçmiş taktiklerdir. macaklan ve emniyet, güvenlikleBloklar arası çekişmeler dünya politikasma yeni bir veçhe verdi. rinin teminatmı kısıtlıyacaklannı Yeni bir anlayış getirdi. Bu esprivi kavramadan, Avrupa • Amerika tahmin etmiyorum. Avrupa ile Rusya arasındaki ilişkileri iyi değerlendirmeden küçük ikili anlaşmalara gelince, bu•mnlar'.a girişilecek pazarhklar bizi kişiliği olan politikaya değil, sonu nu Dısişleri Bakammzla göruşe•ıeçhul çıkmazlara eötürür. ceğim, daha fazla bir şey söyleEcvet OÜRESİN Arkası Sa. 7, Sü. 6 da umhuriyet Senatosunda dün, «tktisadî Devlet Tefckküllerl Yeoiden DUzenleme Komisyonnnun görevini iki yıl daha uzatmayı Bngören Kannn Tasansı» kabul edılerek kanunlaşmıştır. Göriismelerde, İktisadî Devlet Teşekkullerı ıle ilgılı çeşıtlı goruşler ortaya atılmış, AP li Ziya Termen: «Devlet fabrikalarının halka devredilmesini» istemiş, Malıye Bakanı thsan Gursan ise iktisadî Devlet Teşekküllerini savunur şekıide konuşarak, •İktisadî Devlet Teşekküllerinin milll ekonomi içinde önemine» değinmiştir. Arkası Sa. 7. Sü. S de C Amerika Dısişleri Bakanı Dean Rusk'ı protesto için yürüyüşe teşebbu* ettikleri Iddlaslyle raahkemeye verilen gcnelerden bir grap, polis a«tantinde Adlly« Mnumı getlrlllrken(Telefoto: T. H. A.) «Kıbrıs karışık bir sorun» unun Tehlikeli söylentiler AP Ortak Grupu, dün toplanamadı Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) AP Meclis Grupu çoğunluk sağlanamadığı için dün toplanamamıştır. AP Meclis Grupunun saat 10 da toplanması gerekırken pek az grup uyesinın hazır bulundugu gorulmuştur. Aradan bir saat geçtikten sonra yeniden grupu toplamaya teşebbüs edılmis, ancak yıne çoğunluk temın edilememıçtir. 240 kısilık AP Grupundan ancak 7080 uye dünkü toplantıya katılmı=tır Kendileri ile göruştüğüraüz grup yetkilileri Milletvekillerinin çoğunun seçım bölgelerüıe dağıldıklannı söylemişlerdir. Bu durumda bugün Meclisin toplanma ihtimalinın zayıf olduğunu belirtmişlerdir. «Son Peygamber» diyerek Mecliste CHP Genel Başkanı tsmet înönü'nün irtica konusunda bir konuşma yapmasına sebep olan AP li milletvekili thsan Ataöv dün bir basın toplantısı yaparak, «Ben irtica ile mücadele eden bir insanım.» demiştir. Paşabahçe grevi bir ay erte/end/ Bakanlar Kurulu, 79 gündenberi devam eden Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası işçılerinin grevinı, «Halkın sağlığını tehlikeye düşürücü» gerekçesiyle, dün bir ay ertelemıştır. Biıindiği gıbi, grevin uzamasiyle ılâç fabrikaları, şişe sıkıntısı çektiklerinden, penisilin ve antibiyotık ilâç unalâtını durdurmuştu. Bu konudaki Bakanlar Kurulu kararnamesi, muhtemelen bugunku Resmi Gazetede yayınlanacaktır. Buna göre 2500 grevei işçinın, yann sabahtan itıbaren ışbaşı yapması gcekmektedır. TARTIŞTILAR Kemal Atabd;, a aıt lâboratuar da dün yapılan grev oylaması sonunda, bâzı olaylar ouııuştur. Petrol, Kımya ve Atom İşçileri Sendikası'nın yaptığı oylamaya çoğunluk «Evet» demeyince, grev den yana olan ve olmayan işçıler, şiddetle tartışmışlardır. Bu arada işverenin, bâzı işçiler tarafından dışarıya çıkması, önlenmiştir. İki de kız var A ralarında bu edebiyat öğretmeni, bü lise öğrencisi, iki kız ve daha önce «Millî Kurtuluş Komite si» adlı bir beyannameyi dağıt(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıbns Türk Alayuıın eski Komutanı Kurmay Albay Hüsamettln Sevengül, dün Çankayada Cumburbaşkanlığı köşkünde, «Kıbrıstafci askeri durumumuzla» Ugüi bir brifıng vermıştir. Cumhurbaşkanı Cevdet S u nayın ısteğı uzerıne duzenlenen Brıfınge, Senato ve Meclıs. Başkanları, Başbakan Süleyman Demırel, Gen<el Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Millî Savunma Bakanı, Kuvvetler Komutanları ıle Cumhurbaşkanlıgı ve Dısişleri Bakanhğı Genel Sekreterlerı katılmışlardır Ilgılılerden öğrenildiğıne gö • re, Kurmay Albay Sevençul, Brıfıngınde, Kıbrıstaki Türk »»keri gücünün ve Türk cemaati bünyesinde kurulmuş olan mukavemet teşkilitımn durumlan hakkında geniş bilgi vermiştir. Albay Sevengül, aynca, çeşitU Ihtimaller karşısında, Adada aIınaeak askeri düzenleri de anlatmıştır. CABON DA «ENOStS İÇİN O î VERMEDİGİNİ» AÇIKLADI ANKARA (a.a.) New Yorktan gelen habere gore Gabon, Birleşmış Mılletler Genel Sekreterhğıne bır mektup gondererek, geçen aralık ayında Genel Kurulda Kıbrıs konusunda alınan karara, «Enosis için oy vermedigini» açıklamıştır. m Bir kadının 500 defa seyrettff/ film kazandı Türkiyede ancak bin kişiden 45 i gazete okuyor Gazetecilik Enstitüsü Fikir Ku 1 lübünun dun T. M. T. Federasyonu konferans salonunda düzenlediğı «Az gelişmis bir ülke olan Türkiye'de Basının görevi» konulu açık oturumda. basınm sâdece bır haber ve vakit geçirme aracı olmaması, aynı zaman da memleket meselelerine de eğilmesî istenmiştir. Bu arada, memleketimizde gazete okur oranının 1000 de 45 gibi çok düşük bır sayı gösterdiği belirtilmiştir. Ord. Prof. Sulhı Dönmezer'in yonettiği oturuma, konuşmacı olarak Ecvet Güresın, Doç. Dr. Cavit Orhan Tütengil, Refik Erduran, Vecihi Ünal ve Vural Kakmacı katılmıştır. Oscar ödülleri dağıtıldı (Dış Haberler Servisi) SANTA MONİCA (California) 47 yaşındakıCardıf'li Mrs Myra Franklyn'in 500 defa gördüğü «The Soond of Musio önceki ge ce burada 1965 yılının fılmi seçilmiştır. Mrs. Franklin'in filmi çok beğendığıni gören Sinema Müdüriyeti, 55. kere kendı parası ile seyretmesinden sonra ona bir be dava giriş kartı vermiştır. Kadın, «Her seferinde bir başka yeri hoşuma gidiyor. Hiç canım sıkılmıyor» demektedir. Âdeta sırf bu filmi görmek i» çin yaşıyan dul kadın sabah otobüsle sinemaya gitmekte, öğle yemeğini sinemanın lokantasm(Arkan S. 7. Sü. 4 de) Personel Kanunu tenkid edildi Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Türk Mühendıs ve Mımar Odaları Birliğinin 13 üncü genel kurul toplantısı dun de devam etmiştir. Toplantıda çalışma raporu üzerinde tenkidler yapılmış özellikle, yeni devlet memurlan Personel Kanununun ücretlerle ilgili kısmının mimar ve mühendisler lehine olması için yapılan çalışmaların daha da sıklaştırılması istenmiştir. Bu arada bir konuşma yapan yükse"k orman mühendisi Hasan Asmaz özetle şunlan söylemiştir: « Personel Kanununun sınıt tfizükleriyle ilgili kısmı bugünkü haliyle çıkarsa mimar ve mühendislerin muhacereti daha da hızlanacaktır. Kanun bu haliyle mimar ve mühendislere tatbik edilemez^» Suçlıı iki Amerikalı yakalandı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Kavaklıdere Büklüm sokakta 67 numarada oturan Zekiye ismindeki genç bir kadının evine gece saat 02.00 de sarhoş olarak sorla girmek istiyen Amerikalı Glen Bowy yakalanarak Adalete teslim edilnüştir. Aynca, PX'ten UCUJJ mal alınm bahanesiyle üç kişidln para almak suretiyle dolandıran Andren Darkts adındaki diğer bır Amerikalı da 2 Sube memurlan taraundan nezarete ahnrmştır. JULİE CHRİSTİE Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Boş olan kontenjan senatörlüğüne, Prof. Dr. Ragıp Üner atanmıştır. Bu konudaki Cumhurbaşkanbğı tezkeresi, dün Cumhuriyet Senatosunda okunmuştur. Bilindiği gibi Üner, *' süre önce istifa ederek, Cevdet Sunay'ın kontenjan senatörü olarak Senatoya girmesini sağlamıştı. Ragıp Üner, yine kontenjandan Senatör oldu Almanya, 20 bin Türk isçisi daha çalıştıracak BONN (a.a.) Resmi çevreler hâlen Almanyada bulunan 150 bin Türk işçisinden başka, bu yıl sonuna k'adar 20 bin işçinin daha çalışmak ıçın Almanyaya geleceğini belirtmektedirler. Batı Almanyamn başlıca hatıer ajansı «DPA» ya gore, iş verenlenn bir çoğu Turk işçisinden fevkalâde memnun oldukları için, bundan boyle bütün yabancı işçileri sadece Turkıyeden sağlamaya karar vermiştir. Bir tanker, dün kamyonla çarpıştı 2 ölü, 2 yaralı var Küçük Çekmece kavşağında dun saat 8 de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölmüş, 2 kisi de yaralanmıştır. Edirne ydnüne gitmekte olan Ekrem Gorgün yönetimindeki Tanker, Avcılar'dan Istanbula gelen kamyonla çarpışmış, kamyonda bulunan 3 kişiden biri derhal, Gureba Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nihat Delmen de biraz sonra ölmüştür. Diğer iki yaralı, Necati Kuruçay ve Yusuf Acar'dır BİR t r DAKİKAt Bizîmki patlıcan mı? Maşallah .. Milletvekillerimiıde ve senatörlerimizde bü* tabanca hastahğıdır, aldı yürüdü. Hemen hepsi tabanca müsaadesi istiyor. Acaba neden? Memlekette «bir şeyler» olacafindan mı şüpheleniyorlar? Eğer bu «bir şeyler» yalnız mflietvekillerine ve senatörlere ait ise mesele yok. Güle eüle silâh lansmlar. Ama, hepimizi Ugilendiriyorsa haber versinler de, biz de vaktözamaniyle, başımızın çaresine bakalım! D N 760 hacı döndü Vietnam Savaşı Amerikalılsr arasınd» bıkkınlık yaratmaya bajladı Gazeteler YAZISIZ İZMİR Cidde'den 760 Türk hacı ile hareket eden Trabzon Vapuru dün sabah tzmir limanına gelmiş, 253 yoleusunu indtrdikten sonra tstanbula hareket etmiştir Hacı gemisi bu sabab Istanbulda olacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog