Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ROMAN KİTAPUĞINIZA YENİ BİR ŞAHESER ROMANLAR * yeni basttannı sunar! TOLSTOY O DİRİLİŞ 2 bası. 430 savfa 12.5 L. • STEINBECK EN BÜYÜK YA2ARLARIN EN GUZEL ESERLERt ? H » H A R P ve S U L H % bası. «s> «. 125 u CENNET YOLU ı b» 4so s 1 u 5 f Hepd kâbartm» beıcutii./ i C U v E N ^ VAYINEVİ umhuriye KURUCUSU rUNUS NAOİ OÎTKIYISINDA HASAT ŞOLOHOF Ve Durgnn Akardı Don r^manıyla 1965 Nobel Eaebiyat Armağanı'nk kazanan ünlu Ru» romancısı Şolohov'^^ Sovyet "^erçeklerini dile getiren romanC Afcoğlu Yaymevfe Antara Cad. 42. yıl soyı 14983 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusut îrianbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 9 7 2 2 42 9 8 2 2 42 Soll 19 Nisan 1966 4215 Gaıetecilerle konuşan Demirel, Izmir'de ekonomik durum hakkında bilgi verdi biiyük bir 966, kalkınmamıı için önemli bir yıl olacak ANKARA (Cnmhuriyet Bttrosu) asbakan Süleyman Demirel, dün laat 14'te, gazeteeileri evinde kabul ederek, kendilerine, ekonomik durum konusunda, rakamlarla bilgiler vermiş, Türkiye'nin geçen yıla göre, daha iyi bir ekonomik hayata girdiğini behrterek, «Geçen yıla göre, bu yılkl, vergi relirlerinde, işçi dövizlerinde, ihrscat ve ithalâtımırda, banka mevdnatlannda, kredilerde, üretim ve yatınm alanlannda önemli »rtıslar bulundugunu» söylemiştir. Demirel, 1966 nın memleketimiz iktisadi kalkınmasında önemli bir yıl olacağım da ilade etmiştir. B DEMİREL veİNÖNÜDE TABANCA ALMÂK ISTİYORLAR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Geçenlerde müracaat eden 4ü milletvekilinden sonra, 64 millet vekili daha tabanca almak için Meclis Başkanlığına başvurmuştur. Bunlar arasında Başbakan Süleyman Demırel, CJ1.P. Genel Başkanı Ismet tnonu ve C H.P. Genel Sekreten Dr. Kemal Satır da bulunmaktadır Yeni müracaat listesi dün, Mec lısten milletvekillerinin görebılecekleri yerlere asılmıştır. Lıstenln başmda yer alan yazıda «Makine Kimya Endüstrisi Korumuna ısmarlama olarak yaptmlan tabancaların, bu Kurumun satış magazasında hazır olarak satılanlardan daha kaliteli olduğu» belırtılmektedır. Meclis, yetkılıleri bu tabancalann, istiyen mılletveklllerine hâtıra olarak verıldığinl ve tabancalann üzerine milletvekilinin im zasuıın kazmdıgını söylemisleıt OEMİREL dir. (EGE BÜBOSU) tZMtR îzmir itfaiyesl dün saat 6 da îtfaiye Müdürünü lstemıyen bazı personelinin ad det sonra büyUk bir yangma müdahale etmek zorunda kalmıştır. Kuvvetli lodos fırtması nın teslriyle gelişen yangın tah minen bin metrekarellk îkbal sinemasını yarını saat İçinde bir kömür ve kül yığrnı haltoe getlrmişttr. Maddl zaraım 2 milyon lira civarmda olduğu tahmin edilmektedir. sinema yarım saatte yandı PATLAMAYAN GAZ TÜPLEBİ İnfilâk «rasında patlamıyarak, Haüçe yayüan gaz dolu tüpler görülmektedtr. izmarit Basmabane semtinl ciddl bir tehlike ile karşı karşıya bırakan yangına tzmir itfalyesi bütün imkânlan ile müdahale etmiş, Çiğli tissU itfaiyesi de yar duna çağınlmıştır. Yangına, söndürülmeden atılan bir slgara izmarittain sebebiyet verdiğl tahmin edilmektedir Sinemanın ahşap zemini akşamdan mazotla temizlendiği için alevler daha kolay yayılma Imkânı bulmuş, binanm çatısı çökmüş, bütün mefruşat yannııştır. Sinemanın ait katlanndaki 25 dükkân, pavyon, 2 depo ancak sulardan azrar görmüstür. ttfaiye erlerlnin bogucu dumanlann içinde uyurken kurtardıklan 33 yaşında Mehmet Erdoğan, bekçl olduğunu söylemlş, nezaret altına alınmıştır. 4 milyon lira degerlndekl sinemanın ancak 153 bin lira(Arkası S. 7, Sü. « da) MECLİS'TE ÇOGUNLUGU APLILER DE SAGLAYAMADI Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclisi, dün muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin salona girmemesi, AP Grupunun da tek bajına çoğunluğu sağhyamaması uzerine, toplanamamıs.tır. Başkan Bozbeyli'nin saat 15 de toplantıyı açtığı raman, salonda muhalefetc ait sıraların bof, iktıdar parusine mensup sıraların ise dolu olduğu görülmüştür. Isim okuraak suretiyle yoklama yapılmış, 220 milletvekilinin bulunduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine Başkan, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için oturuma bir saat ara vermiştir. Yeniden toplanan Mecliste tekrar yoklama yapümış, fakat salonda bulunan AP li milletvekilleri, gene çoğunluğu sağlıyamaraışlardır. Bu defa salonda 221 milletveki linın bulunduğu anlaşılmıştır. Meclis, dün toplanabilseydi, 147 AP linin Mechsin, cumartesi ve pa (Arkası S. 7, Sü. 6 da) Yüzde 33,3 lük artış Başbakan Demirel, ekonomik durumumuz konusunda, rakamlara dayanarak şu açıklamalan yap mıştır: « 1966 yılı mart ayında yapılan llk üç aylık vergi tahsilâtmda 334.9 milyon liralık bir artış vardır. Geçen yıl ilk üç ay itibarile 1.003.000.000 Türk lirası olan tahsilât, bu yıl 1.338.000.000 lira olmuş tur. Geçen yılın bütçe tahminlcrine göre 7.1 e karşı düşen meblâğ, bu yıl yüzde 8.3 olmuştur ki, bu da genel bütçe tahmininde yüzde 334 lük bir artısa tekabül eder. Bu ra kamlann içinde tekel gelirleri yok tur. Eklenirse, gelirin daha da art tığı görülecektir. Bu durum memnunlnk yericl bir husustur. Ümit ederiz ki, memleketimizdeki siyasi istikrar havasının devamı, sene sonuna kadar vergi gelirlerimlzde daha da yüktek bir tahsilât seviyesu» ulaşma mm tağlıyacaktır. Halif'ie dün sabah bit tnotot infilâk etti 2ÖLÜ7YARALIVAR CminönU Hal iskelesi açıgında «büten gazı» yüklU ' 6 0 tonluk «Gülten» motörü, dün sabah infilâk etmıştir. Müthiş bir patlama Ue infilâk ederek parçalanan motörun ıklnci kaptanı ile makinisti derhal olmüş, olay yerinde balık avlıyan bir bahkçı ve iskelede bulunan iki tayfa ile dört hamal da ağır surette yaralanmıştır. Aynca infilâk sırasında Hal içinde bulunan bir çok kişi de sersemliycrek yere dUşmUş, bu arada camlar kınlmıştır. İnfilâk nasıl oldu?.. Yanmcadaki Tütün çifUiğinden, 1400 adet er tipi, 25 adet de sanayi tipi «İpragaz» tüpü yükliyen «Gülten» motörü, bu tüpleri Kâğıthanedeki depoya göturürken, Hal iskelesi açıklannda, «Hahdere» motoründen mazot ikmali yapmıştır. Saat 8.58 de, kesinlıkle bilinmiyen bir sebepten dolayı, motör ansıza» infilâk etmis ve parçalanarak battnışhr. tnfilâk sırasında motörde bulunan ikıncı kaptan Cemal Gedik İle makinist Saffet Gedik derhal ölmüş, Kemal Terzioğlu, Hüseytn Harman ve Mehmet Kurşun koma halinda olmak üzere altı kişi de yaralanmıştır. Bu arada, iskeleye iki metre açıkta batan motörün içinde de, baa tayfa ve hamalın kalarak öldüğü ileri sürülmüş, fakat bilâhare getirilen dalgıçın yaptığı arama sonunda, herhangl bir cesede rastlanmamıştır. Olay yerine çok yakın mesafede balık avlamakta olan Recep Gülmez adındaki bir bahkçı da, infilâkten ağır surette yaralanmış ve tlk Yardım Hastahanestne yatınlmıştır. Halen Hasekl Hastahanesinde iki, îlk Yardımda da bir kişi tedavi altında bulunmaktadır. Diğer yaralılar ise, tedavi edildikten sonra taburcu edilmilşeTdir. Işçi dövizlerinde artış unun Başbakal Demirel, Işçi dövizlerinde geçen yılın ılk uç ayındaki rakamları bu yılın ılk uç ayı rakamlariyle karşılaştırarak aradaki artışları belirtmış ve «Geçen yılın 69 milyon dolar olan işçi dövizinin bu yılki tem 1 Atatürke ulusal bağlılık nöbeö po ile 100 milyon dolara eriseceğini tabmin edilraektedir» de j dün de devam etmış ve CJîP. Genel Başkanı îsmet tnönü'yü miştır. temsilen Erkin Topkaya ve NerIhracat ve ithalât min Neftçi saat 12 de nöbet tufr muşlardır 1965 ocak ayı ıle 1966 ocak aGenelkurmay Başkanı Orgeneyını ıhracat konusunda, karşıral Cemal Tural da, nöbet dfive Arkası Sa. 7. Sü. 7 de tine su telgrafla cevap vermiştir: «50 yıldır nöbetteyiz. Nöbete devam ediyoruz». Dünkü nobetlere, Harb malulü gazıler, tıyatro sanatçıları, gazeteciler ve muhtelit teşekkül temsücileri de katılmışlardır. Tural: «50 yüdır\ nobetteyiz. ISöbete | devam ediyoruz» Ticorel Odosmdo giıli bir loplonfı yapıldı Ülgenalp'ın başkanlığında Yine Seçim Ranunu... Seçim Kanunu konusunda A.P. Genel Baskanı ısrarlı görünüyor. Sayın Demirel, 147 parlâmento üyesinin verdiği önergeyle Meclisin ladece Seçim Kanunu için toplanması teklifini desteklerken, bir süre önce gecekondn için alınan kararı örnek olarak göstermektedir. Basbakanın kendi Grupundaki itirazları ve özellikle Mecliste teşekkül eden muhalefet kanadının pekleşmesini dikkate alarak Seçim Kannnunu değistirmekten vazgeçtigi son zamanlarda sık sık tekrarlamyordu. Bu arada iş cevrelerinden gelen baskılann Sayın Demirel'in tutumunda oynadıfı rol, tutumundaki gevşekliğin gerekçeleri arasındaydı. Son günlerde ise bu tntum yeniden değişmiş, tagarımn çıkmasında ısrar edihnege başlanmıştır. Basbakanın bu tutumunu çeşltli nedenlere bağlıyabiliriz. Bunlann basında gelen herhalde Senatoda kur'amn B gnıpuna çıkması ve A.P.'nin bu seçimde 810 sandalye kaybetmesi ihtimalidir. Gerçekten kur'ada çıkan B grupunda A.P. nin 32, C.H.P. nin ise 8 senatörü vardır. Seçi.a, vürürlükte bulunan kanuna göre yapıldığı takdirde, hesaplar Adalet Partisinin 21 23, C.H.P. nin 1112 senatör cıkaracağı merkezindedir. Bu duromda iktidar partisi mevcnt sandalyasını dahi muhafaza edemez duruma girmekte, dolayısiyle Senatodaki oy dengesi mnhalefetle Milli Birlik ve kontenjan grupları topluluğu lehinde değismektedir. Dengenin değismesi yanında daha önemli görülen şüphesiz, senatörlük bekleyip kazanamıyacak olan teskilât knvvetlilerinin, ve şimdiki senatörlerin durumudur. E|er kanun çofunluk sistemine göre değiştirilebilirse, A.P. nin, biriki küçük il dışında, bütün senatörlükleri kazanması mümkündür. Ancak nispi temsil esasına göre yapılınca, en kuvvetli illerde dahi fire verilecek, ve ön seçimlerde ait sıralara düsmüs olanlar için kazanma ihtimali çok zayıflıyacaktır. Oysa Adalet Partisi bir kısım senatörleri transfer ederken kendilerine seçilme konusunda garanti vermistir. Bir kısmı ise AJf\ için, hükumet için seçilmesi gerekli kisilerdir. Bîr takım hesaplardan, verflmiş sözlerin yerine getirilip getirilemcmesinden başka meseleler de var işin içinde. önce gTupta Genel Başkan aleyhinde yürütülen, hem de kabinedeki revizyon arifesinde yürütülen kampanya var. Bu kampanyada Sayın Demirel seçim bildirisindeki vaadleri yerine getirmemekle itham ediliyor ve ithamlar Ankaradan teşteilâta doğru yaygmlaştınlıyor. Sonra A.P. içinde Ankarapalasçılar, ya da muhtıracılar diye adlandmlan ve seçim kanununun değişmesini zamansız bulanla Başbakan arasuıdaki soğukluk var. Bütün bunlar birleşince Sayın Demirel'in bu allerjik kanunu Meclisten geçirmek için neden ısrarlı davrandığı, yahut davranıyor göründüğü kolayca anlaşüır. *** Aynı konu içinde bir başka mesele, 147 Parlâmento üyesi tarafından verilen önergenin Meclis Başkanlık Divanmca reddedilmesi, ve Başkan Bozbeyli'nin oyunu önerge aleyhinde kullanmasıdır. 83 üncü maddeye göre verilen önergede Meclisin iki gün fazla çabşıp tahsisen Seçim Kanunu tasansım çıkarması istenmiş, Başkanlık Divanı ise Snergedeki teklifi kabul etmemiştir. Şimdi Adalet Partisinin yayın orjçanları Femıh Bozbeyli'ye karşı bir yıprattna, daha doğrusu sindirme kampanyasına girişmişlerdir. İçlerinde hattâ genç Başkanı C.H.P. paraleline girdi diye itham edenler de vardır. Pek eğlenceli devam eden bu yaymların Bozbeyliye nasıl bir etki yaptığını bUmeyiz. Ancak duyulanlar şudur ki Meclis Başkanı, Seçim Kanunu tasansının özel bir muameleyc tâbi tutulup acele çıkanlmasma hissi olarak karşı değildir. Bir yandan 83 üncü maddenin verilen önergeyle ilişkisini görmemekte, öte yandan yapılacak zorlamanın sinirleri gerdiği, iki tarafın birbirine girdiği. ve çıkan kavgalar vüzünden Parlâmento itibarının zedelendi^i kamatini savunmaktadır. Kısacası Sayın Bozbevli bu konnda saeduvuyu temsil edivor ve kuvvetli gerekçeyle baskılara dayanıyor. Bakalım bu dayanmanın sonu nereye varacak? SON OLAYlN TEPKİLERİ TJrf.TJ1. nun Taksün Anıtında duzenledığı Atatürke ulusal bağ (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) BOZBEYLİ ILE AP GRUPVNUN ARASI AÇILD1 Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Bazı AP U milletvekilleri ile AP eğılımlı bır kısım yayın organlarının, Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli'ye ydnelttikleri ağır tenkidler karşısında Meclis Başkanlık Divanı yetkılileri, «kimse nizamlara önem vermiyor. Herkes kendi talebini nizam haline getirmek istiyor. Meclis nizamları, Anayasa ve içtüzükle tâyin edilmistir» görüşünü ileri sürmuslerdır. Bozbeylı'nin, Seçim Kanunu Tasansının cumartesi ve pazar gunleri gorüsülmesi için 147 AP lı uye tarafından verilen öner Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Şehrinude bulunan Millî Güvenük Kurulu Genel Sekreteri Korgeneral Refet Ülgenalp, çeşitli kuıuluşlarla temaslara başlamıştır. Dün sabalı Tıcaıet Odasmda, Ülgenalp'm başkanlığında, Ticaret Odası ile Sanayi Odas: yeıkiiılerinin de katılraasiyle gizli bir toplantı yapıbnıştır. Ticaret Odasındaki toplantıya, Ti caret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Osmanağaoğlu, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fâ zıl Zobu, Ticaret ve Sanayi Odaları Genel Sekreterleri ile yardımcıları, Marmara Bölge Plânlama Müdürlüğü ve Belediye Imar Plân lama Müdürlüğü temsilcileri hazır bulunmuşlardır. Toplantıda «Millî Güvenlik ve sivil savunma bakımından sanayi tesislerinin kuruluş ve ihtiyaçları ile bölge sanayi plânları» üzerinde durulduğu, millî güvenlik ve sivıl savunma hizmetleri bakımından sa nayide alınması gereken tedbirler üzerinde görüş teatisinde bulunulduğu» bildiribnektedir. Öğieden sonra ilâç fabrikalannı gezen Ülgenalp, bugün de Kartal cıvanndaki sanayi tesislerinde incelemeler yapacaktır. Ülgenalp, yarın da saat 1330 da TÜ Rektörlük salonunda öğrenci kuruiuşlan temsilcileri ile göriişe cektir. İnfilâk neden oldu?.. TÜPLER TOPLANIYOR Parçalanan motorda bulunan tüp!«rin toplanması, dört saatte mümkün olabilmiştir. Resimde, gaz tüplerinin toplanışı görülüyor. Kesınlıkle tesbit edilmemekle beraber, infilâkln ikj sebepten ileri geldiği bildirilmektedir. Birinci sebep; motör, mazot ikmali yaparken, makinistin marşa basması veya karpitle mazotun ateş almasıdır. tkincisi ise, ambarda bulunan «tpragaz» tüplerinden blnnden sızan gazm, sigara veya karpitle infilâk etmiş olmasıdır. Ancak, dün, denıze yayılan tüpleri tophyan «İpragaz» şirketinden bir yetkilı, «Bu tüpler 75 atmosfer basınç altında bile tnfilâk etmez. Ona göre kontrolfl yapılmıştır. tnfilâkin tüplerden oldagu söylenemezj demıştır Bu arada, motor kaptanı Cemal Gedik'in ceseti, bir süre sonra suyun yüzüne çıkmıştır. öte yandan, dünku infilâk olayı ile İstanbul büyük bır tehli^ keyı ucuz atlatmıştır. tddıaya gö re, içi bütan gazı ile dolu bır mo torun, güpegündüz, şehrin bu en kalabalık semtınde, mazot al ması, başlı başına bir tehlikedir. Herhangi bir sebeple motor daki tüplerin infilâk etmesi, Hal binası ve çevresini harabeye çevirmeye yetecek güçtedir. Olaya el koyan Savcılık, sorusturman Arkası Sa. 7. Sü. 6 da GREV, İLAÇ SANAYIİNİ ZOR DURUMDA BIRAKTI P aşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası işçilerinin greve devam etmesi, ilâç sanayiini zor durumda bırakmış ve penisilin imalâtı durmuştur. Bu arada Tekoı Genel Müdürlüğü de alkollü içkiler için şişe ihtiyacını, piyasadan toplamak ve mevcut stoklannı kullanmak suretiyle karşılamaktadır. Büyük bir ilâç fabrikası yetkilileri, antibiotik ve serum şişeleri bulamadıklannı, imalâtı kısrtladıklannı, hattâ istihsali yüzde yirmibeşe düşürdüklermi bildırmişler ve jişe ithalâtı için Bakanlar Kuruluna müracaat ettiklerinı söylemişlerdir. Yetkililer ayrıca, ecza depolannda stok mevcut olduğundan sıkıntınm ancak bir süre sonra halka intikal edeceğini belirtmişlerdir. Diğer taraftan, grevci gömleği gi yen işçiler, dün sabah şehrin muhtelif semtlerinde, «Hâlen grevde bulunan işçiler» imzası ile bir bil* diri dağıtmışlar ve halkı yardım kampanyasma dâvet etraişlerdir. Cam Sanayii Umum Müdürü Sa hap Kocatopçu'yu da itham eden bildiride, «Kocatopçu, bize hak ver memek için neler yapmadı ki. En son, haberimiz olmadan protokol imzalartırdı denilmekte ve şöyle devam edilmektedir: «Biz cemiyette yalnız kalmadığı mızı anladık. Sen de hemşehrun, sen de sesini yükselt, yapılan işlerin, haksızlığın hesabını sor. Biz haksızsak yüzümüze vur ama sus ma. Bir hemşehri olarak yapabile ceğin şeyler vardır. Hakem ol, hak lıyı haksızı ayır, sonra fakir işçi. ye, bu fakir devlete daha fazla za rar verilmesine mâni ol. Millet isterse her şeyi yapar, me seleyi halleder. Hoşça kalın hemşehrilerimiz, birimizin derdi, hepi mizindir. 1966 yıluıda bunu anlama yanlar başlarına gelince üzülmesinler.» İşçilerin bildirisi ÜLGENALP llkokullar, 8 Haziranda kapanacak llkokullann kapanış ve açılıs tarihleriyle imtıhan gunlerı, dun belli olmuştur Şehrimizdeki ilkokullar 8 hazlran 1966 çarşamba günü kapanacak ve 19 eylul 1966 pazartesi günu tekrar yeni ders yılına başlayacaktır. Öğrencilerüı kayıtlan ise 5 eylul 1966 pazartesi günü yapılacaktır. Ayrıca 1966 1967 ders yıImın kapanış ve imtihan günlerl de tesbit edilmistir. Yeni ders yılının 5. sınıî imtihanları 9 ilâ 16 haziran 1967 tarihleri arasında ya pılacak ve ilkokullar bnumüzdeki yeni ders yüını 7 haziran 1967 çarşamba günü son dersten sonra bitireceklerdir. Büyük tatbikat dün başladı tSKENDERUN Kara, hava ve deniz bırliklerimizin katıldığı büyük tatbikat dün sabah saat 8 den ıtibaren başlamıştır. 39 uncu Tümen Komutanı Tümgeneral Ömer özkanın yönetimindeki tatbikat 3 gün sürecek ve tskenderun ile Mersin arasında olacaktır. tskenderundan çıkarma gemile nne bindirilen askerler, Merslnin Taşuçu ve Boğsak yakınlan ile Erdemlı civanndaki sahil lere çıkarma yapacaklardır. Bu arada uçaksavar toplar ile diğer bazı birlikler de Mersin sahillerıne verleşmiştir Tatbikat sırasında Diyarbakır ve Konyadan kalkan jet uçaklarımız ile donanma birliklerimiz çeşitli atışlar yapacaklardır. Tatbikata, hastahane gemisi haline getirilen Milli Savunma emrüv deki yolcu gemileri de katılacaktır. HAM'YE HAVAAKINI [DIŞ HABERLER SERVÎSİ] SAIGON Amerıkan Hava Kuvvetlerıne ait uçaklar Vietnam savaşının başlangıcından bu yana ilk defa Kuzey Vietnanı başkentı Hanoi'nın yakınını bom balamışlardır. Şehrin 56 kilometre dışına yapılan iki akmda, uçaksa\'ar füze rampalannm bombalandığı anlaşılmaktadır Amerikan Hava Kuvvetlerı sozcüsü, zayiat verılmediğını belirtmiştir. [Geniş haberimiz 3 üncü sayfadadır.] Ingiliz Dışisleri Bakanı Ankarada Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CENTO Bakanlar Konseyinin toplantısına katümak üzere dün akşam Ankaraya gelen tngiltere Dışişleri Bakanı Micheal Stewart, Esenboğa Havalanında gazetecilerle konuşmuş ve burada bulunduğu süre içinde Amerikan Dışişleri Bakanı Dean Rusk Ue Rodezya ve Vietnam meselelerini görüşeceğini açıklamıştır. Esenboğa'da Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil tarafmdan karşılanan tngiltere Dışişleri Bakanı, Ankaraya hareketlnden önce kısa bir demeç vermiş, bu arada bir soru üzerine Kıbn» konusunun bugünkü safhasında bir yorumda bulunmak lstemediğini açıklamıştır. RAY1VIOND HARE DE GELDt Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükelçisi Raymond Hare, dün saat 20.40'da, özel bir uçakla Tahran' dan Ankaraya gelmiştir. Amerikan Dışişleri Bakanı Dean Rusk da, bugün 11.30 da Ankara'da olacaktır. CENTO Bakanlar toplantısı yan n baslavacaktır. Meclis Başkaniığı diye makam yok» Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesi, (Türkiye Bü yük Millet Meclisi Başkaniığı) adını taşıyan makamın buiunmadığı yolunda bır karar almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtına dair 695 sayılı kanunun üçüncü maddesinin Anayasada bulunmayan bir T.B.M.M. Başkaniığı rnakamı ihdas ettiği dolayısiyle bu hususun Anayasaya aykın olduğu gerekçesile 34 senatör, Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Dünkü Resmî Gazetede yayınlanan kararda. «T.B.MJH. toplantılan, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun bir araya gelmeleri ile biriesik olarak yaptıkları toplantılardan ibaret olup, bu toplant'tr iciıı aynca seçilmiş bir Başkanl/ Divanı ve Başkan yoktur. Bu görevi. Millet Meclisi Başkanlık Divanı yapmaktadır. Anava^ada T.B.M. M. Başkanı adınj tnsoan bir makam öngörülmemiştir» denilmektedir. Maden ocağında 4 kişi daha öldü ZONGULDAK Ereğli Kömürlen tşletmesı maden ocaklarında dün sabah meydana gelen iki iş kazasmda 4 işci olmıîstür 110 metre derinlikteki göçükler sonunda Yaşar üluot, Kâmil Aya. Mehmet Akgün ve Metin adlarındaki işçiler can vermişlerdir. Koy Enstitülerinln 26 ncıkuruluş yıh kutlandı Gazeteler Ecvet GÜRESİN GÖRÜNEN KÖY VE KILAVUZ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog