Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

MUSA ve YAHUDIÜK Yazan: Hayrullah ÖBS Tarafsız bir gözle ve en yeni araşürmalarm sonuçlarına dayanarak yazılmıştır. Bu kitapta İsrail Oğtdlanauı tarihi boyunca dinin gelişmesi, Bebil esirliğinden sonra aldığı şekil, günümüzde Yahudilerin inanç ve ibadetleri. Yahudi tasavvufu etraflı bir şekilde anlatılmaktadır. REMZİ KİTABEvt Fiyatı: 10 Lira. i 2613/4147 umhuriyet 42. yıl soyı 14982 KURUCUSD YU.MJS NADİ Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : İstanbul N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 NİL VAYINEVİ SUNAR I>OSTOYEVSKİ'NİN DÜNYASI Yazan: Henri Troyat Fransız Akademisi Üyesi Bu eserde Dostoyevski'yiı Ç°tu kez yoksul bir yaşamın güçlükleri içinde, hapıste, idam mangasınm önünde, rmdanda, sürgünde, tutkulannln atılışları içinde adnn adun izliyeeeksiniz. Lüks cütli. LÂKE şömiz içinde. BHaü: 12.5 Lira. NİL IATINEVİ Nuruosmaniye Cad. No. 38 İSTANBUL Reklâmolık 1682/4145 Pazortesi 18 Nison 1966 Türk Hava Kuvvetleri 21 adet F5 uçağını törenle teslim aldı Ankara, (Cumhuriyet Böıosa) • A.BD. tarafından Türk Hava Kuvvetlerine verilen 21 adet F5 uçağının devir teslimi töreni, dün Esenboğa Hava Alanında yapümıı!tır. Törende, Genel Kurmay Bajıkam Orgeneral Cemal Tural, Have Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral İrfan Tansel, Kara Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Refik Yümaz, Deniz Kuvvetleri Kumandanı Oramiral Necdet Uran, AJ3.D. Askerî Yardnn Kurulu Başkanı Tümgeneral Evans, Avrupadaki Arnerikan Hava Kuvvetleri Baskomutanı Orgeneral Holloway da hazır bulunmuşlardır. Törende Hava Kuvvetleri Komu tanı ile Orgeneral Holloway birer konuşma yapmijlardır. TANSELİN SONUŞMASI Hava Kuvvetleri Kumandanı, ko nuşmasında «Gelecek yülarda Türk pilotlan daha modera uçaklarla uçmaktan memnuniyet duyacaklardır. General Evans'ın programların gelişmesüe daha başka filola rımızı modernize edilecegi haberini memnuniyetle karsıhyoruz» detniştir. GOSTERİ Daha sonra, Yarbay Cezmi An komutasındaki dört uçak muhtelif akrobasi gösterileri yapmıştır. Zeki Kıyaka idaresindeki uçak we solo uçuşları ile kabiliyet gösterilerinde bulunmuf, takdir toplamıştır. Tural daha sonra Amerikan a*keri yaıdımınjn İyi kuUantfdı , Jını ve yardımdan dolayı duydu£u memnuniyeti belirtmiştir. Halen Hava Kuvvetlerimizde kullanılmakta olan F84 ve F86 ların yerini alacak olan uçaklar saatte 2000 kilometre süratle 15 850 metre irtılada uçmakta ve bir defalık yakıtla 2800 kılometre katetmektedir. Füze, bomba, roket ve top gibi silâhlar kullanmaktadır. Plâklar toplattırılırken, Resmî Gazetede yeni bir kararname yayınlandı înönö, Köy Enstitülerinin yıldönömfi töıeninde konnştn: Rusyadan pluk ifhal ediyoruz ANKARA (Cumhuriyet BUrosu) Demirel Hükumeti, Sovyet Rusya ve peyklerinden yurda ithâl edilen müzik plâklannı eski bir kararnameye dayanarak savcı ve polis mârifetiyle toplattmrken, arasında yine Rusyadan 250.000 liralık plâk ithalini da kapsayan bir karErname hazırlanmıs ve kararname Resmi Gazetede yayınlannııjtır. 1 nisan 1966 tarihinde yürürlüğe giren kararname, Cumhurbaşkanı Vekıli î. Şevki Atasagun ve Demirel Hükumeti üyeleri tarafından 14 3. 1966 tarihinde imzslanmıg ve 5 nisan 1966 tarihli, 1266 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. •Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükumeti arasında» yapılan ticaret anlasmasına dayanılarak hazırlanan bu kararnameye göre, 250.000 liralık müzik plâğından başka, bau siyasi yayınlar da yorda sokulacaktu. "Köy Enstitüleri ile köy hazinesi keşfedilmiştir „ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Köy Enstitülerinin yirmialtıncı kuruluş yüdönümü münasebetiyle, Türkiye Öğretmenler Sendikasınm dün düzenlediği törende bir konuşma yapan İsmet İnönü, toplantıde okunan bir şiire değinerek, «Bu yurt benimdir sözünün anlamı. bir memlekette siyasi cereyanlann türlü değişiklikler gösterdiği bir devirde vatandaşın köyde, kentte, memlekete sahip çıkmasiyle ölçülür. Bu memleket bizimdir, bu teskilât bizimdir, bu devlet bizimdir diyeceğiz. Böylece ihtiyaç zamanmda, nasıl toplu çözülmez bir kuvvet olduğumuzu gös tereceğiz. Bunu hiç bir zaman unut mayalım» demiştir. İnönü, konuşmasına, Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü töreninde hazır bulunmaktan bahtiyarlık duyduğunu, bunu bir süs kelimesi olarak söylemediğini beHrterek başlamış ve şunları ekletniştir: «Köy enstitüleri bizim ilkokul çabamızda büyük bir dönüm noktasıdır. Köy enstitüleri ile TürkiSAKARYA YTP Genei Başye'nin en büyük hazinesi, köy kanı Ekrem Alican, dün partisihazinesi keşfedilmiştir. Köy ensnin il kongresinde yaptığı ko titüleri ile ilkokula yeni bir hanuşmada «Bngün siyasi hayat, va, yeni bir usul gelmiştir. Yuren çok aldatabilenin meydanı dnn uzak köşelerinde güç şartoldu» demiştir. lar altında yaşayanlann çocuklaAlican, küçuk ve basıt oy herı alınmış, uygar ülkelerin şartlasaplannı bir yana bırakarak rı ile yetiştirilmiştir. Köy enstimemleket gerçeklerini savuntülerinden yainız öğretmen yetişmaktan gerı kalmıyacaklitnnı memistir. aynı zamanda memlebıldırmış ve şunları soylemıştir: ketin sosyal meselelerini selâhi« Oy alalım veya almıyalım; vetle düşünebilir. sanatçı. vazar kim ne derse desin; YTP politive değerli insanlar da vetişmişka ahlâkı, devlet idaresinde satir.» mimiyeti ve ciddiyeti temsil tU HÜKÜMET KOMİSERİNtN mekten ayrılmıyacaktır. Millet MÜDAHALESt bize güç verdiği takdirde sorumtnönü'den önce sendıka başkalnlnğnmnzun icaplarını yerin« nı Fakir Baykurt, Senatör Sami getirmeye çalısırız. Güç bulaKüçük ve diğer konuşmacılar, mazsak, görevimizi yapmış ol • köy enstitülerinin kapanışından manın huznrnnn dnyarız. Kar • ötürü duyulan üzüntüyü dile geşımızda sağ ve sollu aşın fikirtirerek, bu kuruluşun memleket leri savnnanlann bugün düştükİçin ne kadar gerekli olduğunu leri durum ortadadır.» belirtmişlerdir. «Bngün siyasî hayat ve top Daha sonra Aşık thsani'nin oinm hayatı en çok aldatabilenin, kudugu iki şiir yüzünden Hükuen çok yalan sövliyebilenin, at met Komiserl Necatl Kurtuluş koştarduğu macec* meydanı, »Isahneye gelerek müdanalede bu Arkası Sa. T. Sü X de lunmuştur. Komıser. kısa konuşmasmda, toplantının amacının dışına çüolmamasını ve sıyaset sahasına dökülmemesını lstemıştlr. Toplantı olaysız bir şekilde son bulmuştur. KABİNEDE REVİZYON K. AYDAR Ankara'dan yazıyor Sıra numarası ve cinsi «S.S.C.B. nin Türkiyeye ihraç edeceği mallar»ıs listesinın 35 inci sırasında: 10.000 liralık, mektep ki tapları (Yabancı dildet yabancı dilde diğer kıtaplar (yalntz teknik, llmi, edebi, mesleki ve sanata ait kitaplar) sairleri (Yalnız gündelik veya periodlk siyasi ve ticari gazeteler, teknik, ilmi, mesleki, edebi ve sanata ait mecmualar) bulunmaktadır. Plâk LJstenin 138. sırasında ise Türk gümrük 92.12.41 târife numarasiyle 25.000 U.S.A. dolârlık (yaklasık olarak 250.SM liralık «klâsik müzik plâkları» için kontenjan ayrıl. mıçtır. Böyleükle, çok yakında yurdumu. za Sovyet Rusyadan 250.000 liralık. müzik pligı getirilip piyasaya verilecektir. Ancak, daha onc* aynı anlasmalara dayanılarak yurda ithal edilen bu gibi plâklar ayrı bir kararnameye dayanılarak savcı ve polis mârifetiyle toplattırılmıştır Plâklann ücretlerinin ödenmemesi yahut iade edilmemesi ithalâtçılan ve satıcüan zor durum da bırakmıştır. ^ ürkiyenın en yorgun adamı " şımdi Buğday Sokaktaki mutevazı ıkametgâhmda büyuk ve onemlı bir problemı çozmek uzere son çalışmalarını yapmaktadır. Sankı etraf gulgıilıstan imış gıbı, bir de, tasarlanan kabine revizyonu olayının beklenmedik bir şekilde partı içinde çatırdılı bir seyır alma.sı Sayın Demırel'i, ıtıraf etmelı kı, çok yordu. «Kabine değiştiği zaman değişiklik yapılmış olur» sozu Sayın Başbakanın bu meseleden ne kadar yorgun düştüğunün bir belirtisi olarak kabul edılebılir. Basbakan Demirel'i birkaç gün önce Anadolu Ajansı Genel Mudürü Atillâ Onuk'un verdiği kokteylde gördüm. Hattâ uzun süre «suradan buradan» konuştuk. 40 yaşındaki Başbakanın bütun diriliğine, tazeliğine rağmen, o neşesinin altında saklı yorgunlut u n a farketnıemgk mtrm>tfrrttt • gildi. Yalnız o mu? Ya kocaman A.P. Grupu? Su sozler A.P. Grupunun içinden aklı başmda bir üyenin, Grupun «haleti rnhiyesi» ni anlatan teşhisidır : •AJ. Grupn, kabine revuyonu çalkantısı dolayısiyle sinlr gerginliğinden yorgnn dnşmüştür.» Alican: «Siyasî hayat aldatanın meydanı oldu» Bahk ve Lodos Fırtınası Lodos fırtınası, deniz trafiğini uzun süre aksatmıştir. Bu arada, arabah vapuılar, lodos yüzUnılen Kabataştan Üsküdara işleyememişlerdir. Şehir Hatları İşletmesi, KabataşÜsküdar, KartalYalova seferlerini iptal etmek zorunlugunds kabnıştır. Lodos vflzünden «Burgaz» yolcu vapurunun camları kırılnuştır. Dalgalardan parçalanan camlar, yolculardan 18 yaşında Emine Cankaya ile 59 yaşında Garip Hacıoğlu'nun yaralanmasına sebep olmuştur. Ayrıca «Şemsipasa» arabalı vapurunda kazan yüklü bir kamyon fazla yalpa yüzünden devrilmiştir. Meteoroloji sağnak yağışlann beklendiğini bildirmiştir. Resimtle, lodos yüzünden bollaşan balıklar ile i«ketesinİB halie&üluyor. Talây DİvrrçtOĞLU) STEFANOPULOS Stefanopulos Makarios'u ikna edemedi Atina <a.a.) aşbakan Stefanopuloa, Kıbrıs Başkanı Makariosla uzun bir telefon görüşmesi yapmıştır. Bu görüşmeye rağmen Lefkoşe ile Atina arasında bir görüş birliğine varılamadığı anlasılmaktadır. Lefkoşenin, Atinanın Adadaki Yunan ve Rum komutanhğı konusundakı «Tâvizkâr plânını reddeden notası, Atina'ya intikal etmiş bulunmaktadır. Yunan Hükumetinin ken di noktai nazarında direneceği ha ber verilmektedir. Öte yandan Makariosun da kendi tutumunu sonu Arkası Sa. 7, Sü. 5 de Plân Ihtısas Komisyonu raporu : B Plâklar "toplattırıiıvor,, Öte yandan, Ankara Vali Muavini O. Bedrettin Öğuz'un gazetelere gönderdiği «tavzih»de plâklann «tetkik edilmek üzere Savcıüğa tevdi edildi» demesine kar şılık, üd gün sonra, Içişleri Bakanı Dr. Faruk Sukan, Millet Meclisinde bu konu ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, plâklann «toplattırıldığını» açıklamış ve böylelikle gazetelere «plâk toplattırılmadı» diye tavzih gönderen Vali Muavini O. Bedrettin Oğuz, bizzat Bakan taraiından güç dununa sokulmuştur. Gür8eVin durumunda bir değişiklik yok ANKARA, <a.a.) Bir süreden beri Gülhane Askerl Tıp Akademisinde tedavi altında bulunan Eski Cumhurbaşkanı, Tabil Senatör Cemâl Gürsel'in koma ha h devam etmektedir. Görülüyor ki bir kabine değiştirme deyip geçemezsiniz. Bakın Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Gemi ihracatçısı bir ülke haline gelebiliriz I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) I Kim kazandı? Türkiye bir çelisme içinde. Aslında bu çelişme degil de, bilgi«izlikten, ağızdan dolmaktan ve onnn yanında geri hesaplardan gelen bir karışık durnm.. Sağ sol, gerieilik ilericilik çekismelerinde, çekişmelerin günlük hayatımıza yaptığı etkinin derecesinde, hattâ idare edenlerin bocalayışlarında bn karışıklığın nedenlerini görmemeğe imkân yok. Nedenler öylesine etkiliyor ki memleketi, bir kördüfüşü etrafı eanyor. Evde, sokakta, basında, Mecliste, her yerde bn kördüğüşü. Evlerimizde dostlar arasında yapılan tartışmalarda artık birbirimimn aşın safcı ya da aşırı solen olduğunu ispatlamağa çahşıyornz. Okullarda, kahvelerde, işyerlerinde aynı anlamsız, seviyesiz tartışmalar. Hele Meclisteki sol üstüne otortulması âdet haline getirilen gündem dışı konusmalar? Ve hele o konuşmalan destekleme çabasına girişenlerin döktürüleri? Bunları yüz burustnrmadan dinlemek \e oknmak imkânsız. Açıkcası Türkiye bngün hiç de lâyık olmadığı bir ortama kaydırıüyor. Böyle bir ortamda elbette faşizm de fink atacaktır, «Volga kıyılanndan gelen» komfinizm de. Böyle bir ortamda bir yandan Atatürk'ün heykellerinin kınlması, öte yandan hücre faaliyetlerinin başlamasım anormal görmemek gerekir. *#* Şu Vakup Demir olayına bakınız; Yıllardanberi dısarda çalısan ve Törkiye içinde bir avnç sâfdil hariç, aklı başında hiçbir kisiyi avhyamıyan gizli komünist partisi kısa sürede şöhretlendirilmiştir. Artık Moskova'da veya Prag'da bir Yakup Deınir'in bulunduğunu ve Türkiye adına bildiriler yayınladıfını bilmeyen kalmamıstır. Gizli komünist partisi ve onnn dış destekçileri milyonlarca lira dökselerdi, bn propaçandayı yaptıramazlar. kısa sürede tanınmayı basaramazlardı. Yakup Demir olayı tıpkı •Bizim Radyo» olayı gibidir. Doğu Almanyada idare edildiyi söylenen «Bizim Radyo»nun yayınlan yıllarca Türkivedc pek az kişi tarafından dinleniyordu. Günlerden bir gün nasıl olduysa oldu, bu yaynılar üzerine kıyaınet kopanldı ve hücum kamuflaiı aitında milyonlarca insan radyonun dalga uzunlnğunu, yaym saatlerini öğreııdi, diıılemc Türkiye çapında yaygınlaştı. Bugün de Türkiye, gizli Komünist Partisinin varlığı aynı yolla bem tescil edilmiş, hem de 3 milyon insana duyurulmuştur. Bir takım aptal A mücadeleciler. kendilerini mücadeleci gösteren aptal propagandacılar sayesinde tanman tokm» adlı Yakup Demir, her halde hayatından mem nuııdtır. Bu kanun dışı tesekkül, 1961 yılına gelinceye kadar Sovyet Koraünist Partisi tarafından pek ciddiye alınmamış, dışarda ve içerde hücrelesen komünistler Fransız Komünist Partisiyle ancak iliski kurabilmişlerdi. Nilekim 1952 temizliğinde yakalananlar, gerçeği açıklamışlardır. 1960 daıı sonra İse Moskovada yapılan toplantıda Türkiye gizli Komünist Partisi ilk defa misafir olarak göründü, ve bu defa olduğu gibi selâmlandı. O zaman kirase bu olaya önem vermedi ve vermediği içindir kl dışarda bir gizli komünist teşekkülün bulunduğu ssdece ilgililer tarafından bilinir kaldı. Bir ay öncesine kadar bunlarm yaymladıkları ve Türkiye\e de soktuklan dergl, hiç bir etki yapamamıstır. Zira burcu burcu propaganda kokan broşürler kamu oynna intikal ettirihniyordu. Oysa son selâmlama olayını tâkip eden günlerde akıllı (!) mücadeleciler bu kokulu yazıtan. tozlu arşivlerinden çıkanp yayma yanşına giri?tiler ve bir yandan ne idüğü belirsiz Yakup Demir'i efsaneleştirirlerken öte yandan dergisini bütün Türkiyeye tanırtılar. Gizli komünistlere ve kuklalara böyle bir başan sağlayan atejli mü «•deleciter ve nutukçular mârifetieriyle iftihar edebillrler. Öğretmenler dün sınıf tüzüklerinden şikâyet etti tZMÎR öğretmenler Derneğinin dünkü kongresınde Tür kiye öğretmen Dernekleri Mıllî Federasyonu Başkanı Hayrettin Uysal «Sudan sebeplerle bn camiadan ayrılıp başka teskilât lar kurmaya ve nğretmenlerı parçalamaya çalışanlar önce Türk millî eğitim amaçlannın ana ükelerine ibanet etmiş sayılıriar» demiştir. Uysal, öğretmenin genış mânâ da politikaya girmeye hakkı olduğunu belirttikten sonra, sınıl tüzüğü konusundn «ftğretmenlerin sınıf tüzüğü ile sınıflara ayrılmasını önleyemezsek iptali için Danıştay katında müracaatta bnlnnacağız» demiştir Federasyon Yürütme Kurulu üyesi Prof. Bahri Savsı, öğretmenlerin son zamanlarda insafsızca hücumlara maruz kaldığını söylemiş ve demiştir kı: «Toplumnmuz mukaddesatçı ve komünist ithamlan için çesitli sıfatlarla değe'rlendirilmektedir. Kıravatının rengi binz kırmızıya kaçanlara komünist. konnsmalannda tann sözü eden lere de mnkaddesatçı sıfatı vakıs tınlıyor». Ikinci beş yılhk plân hazırlık çahşmalan çerçevesi içinde «geml insaatı Ozel tbtisas Komisyonu» tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye âtıl kapasitesini harekete geçirebildiği takdirde gemi ihracaatçısı bir ülke haline gelebUecektir. Raporda belirtildiğine göre, büyük tonajda gemiler hariç olmak şartıyla Türkiye küçük çapta gemi taleplerini karşılayabilecek bir duruma kolayca gelebilecek ve gemi ihracatçısı da olabilecektir. Yeni Irak Baskamna bağhlık mesajlan BAĞDAT önceki gece yapılan bir seçimle Irak Devlet Baskanhğına getirilen Abdürrahman Arif'e çeşitli askeri birliklerden bağlıhk mesajlan gelmeğe başlamıştır. Helikopter kazasında vefat eden Abdüsselâm Arif'in kardeşi olan yeni Devlet Başkanının, kendisinden beş yaş büyük olan ağabeysinin politikasını izleyeceğl anlasılmaktadır: «Içeride Millî Birlik, dısanda Mısır ile yakın dostluk.» Önceki gece, eski Cumhurbaşkanı Abdüsselâm Arif'in, Bağdat camilerinden birine gömülmesinden bir kaç saat sonra, kardeşi Cumhurbaşkanı olarak yemin et miştir. Basbakan Bazzaz ise, yeni kabine kuıulması için ıstifa etmıstir. Beynıtta dolasan söylentilere göre, Basbakan Bazzaz, Başkanlık makamının yerini üç kişilik bir Başkanlık Konseyinin aimagmı teklif etmiş, fakat kabine üyeleriyle Milli Savunma Konseyinin ortak toplantısmda bu teklil red dedilmiştir. Yine Beyrut'ta söylenen ve teyid edilmeyen bir habere göre, Savunma Bakanı Abdülâziz Ukeyli, Abdürrahman AriTin, kardeşinin yerine Cumhurbaşkanı seçUmesine şiddeUe karşı koymuş, fakat ordu saflarmda bir aynlığa yol açmamak için itirazı geri aldırmış ve Abdürrah man Arif'in oy birliği ile seçilmesi temin olunmuştur. Eski Cum hurbaşkanı Abdüsselâm Arif'in cenaze töreni için Bağdad'a gelmiş bulunan Birleşik Arap Cum huriyeti Başkan Yardımcısı Abdül Hâkim Amrtn, yeni Başkanm seçildiği Konsey toplantısına katıldıgı ve Savunma Bakanını Arif lehine çevirmekte önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir. Gemi Raporda özel sektör gemi yapı mına değtnüerek şöyle denilmek tedir: «Yurt içindeki özel sekt5r gemi maliyetleri dış memleketlerde inşa edilenlerden ucuz bulunmaktadır. Şüphesiz ana malzeme olan çelik levha fiatlannda gemi insaatı lehine gerekli jardun ted birieri ahnırsa bn farkın devam etmesi mümkün olacak ve fiat farkı sebebiyle gemi ihracı ünkânlan artabilecektir.» Boskın İçinde «Rusça ve Romence» konusmalar bulunduğu ihban üzerine bütün Sovyet yapısı plâklar Savcı Yardımcısı Servet Çolakoğlu'nun bir yazısı üzerine An kara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube memurlan tarafından Vali Muavininin tavzihinde belirttiğinin akstne «tetkik edilmek üzere» değil, toptan toplattmlnuştır. Nitekim daha önceki kararnanıe ile yurda ithâl edilen müzik plâklannın çesidi 8 dir. Polisler bu gibi plâk lan satan dükkânlara baskın yaparak ne kadar plâk varsa hepsini imza karşılığı toplamıştır. Nitekim, bu gibi plâklan satan bir kltapçıdan Ankara Emniyet Müdürlüğü 1 Şube Poiis memuru Gürer Sancar 46 plâğı birden almış ve aldığma dair kitapçıya «46 adet seçme plâk teslim alındı. 5/4/1966» şeklinde imzalı bir kâğıt vermiştir. Taksim anıtında CHP Milletvekillerinin nöbet sırası Aybar'a verildi Türkiye Işçi Partisi Genel Baş kanı Mehmet Ali Aybar, dün saat 11 de, Taksim Anıtmda, «Atatürk'e ulusal bafülık» nöbeti tutmuştur. Aybar'ın bir Üni versiteliden devraldığı bu nöbet süresı 12 dakika sürmüştür. Aybar nöbetini, bir izciye devretmiştir. öte yandan gönderüen çağn mektubu üzerine, Anıta gelen üç milletvekili sıra kendilerinde bulunduğu halde, Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'a nöbetin verümesi üzerine meydandan ayrılmışlardır. CHP tstanbul milletvekili Orhan Erkanlı, Muş milletvekili Nermin Neftçi ve Rıze milletvekili Mazhar Basa, bu konuda: « Burada Türkiye tşçi Partisi propagandasımn yapılmakta ol duğunu üzüntü île görmüş bulunuyoruz. Bu itibarla, biz bugünkü nöbetimizden vazgeçtik. Basbir gün nöbet tutacağız» de Türkyen'n ihtiyacı Prof. Dr. Kemâl Kafalı Başkanlığındaki Komisyon tarafından hazırlanmış raporda aynca şu hususlar belirtilmektedir: «Tersanelerimizin mevcut bnkânlan dikkate almırsa halen ihtiyacımız bulunan değişik tipte geraiyi inşa edebihnemiz tabiatıyla mümkündür. Camialtı Tersanesinin takviye ve tevsü tamamlandığı zaman, kızak ebatlan sebebiyle bazı tonajlar hariç her türlü gemi insaatı yapılabilecektir.» Cento G. Sekreteri KALATBARt Dısislerinde değişiklik beklenivor Ankara, (Cnmhnriyet Bürosn) Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürler Komisyonunun aldığı ve Bakanın da katıldıŞı bir karar gereğince, önümüzdeki Haziran ayından sonra, Büyükelçiler arasmda normâl değisiklikler vapılacaktır. BAYÜLKEN DE GÎDÎYOR Bu değişiklik sırasında, yedl vıldır merkez teşkilâtında basarıyia çahşmış olan Bakanlık Genel Sekreteri Haluk Bayülken de Londra Büyükelçiliği veya Birleşmis Milletler Daiml Delegeliğine atanacaktır. Dışişlerine yakın çevrelere göre, Bayülken'den Dosalacak Genel Sekreterliğe Londra Büyükel çısi Zeki Knneralp getirilecek. dış görev süresini doldurmuş olan Washington Büyükelçimız Torgnt Menemeneioğln Merkezde bir görev alacak, Tokyo Büyükelçimız Melih Esenbel Washington'a, Parıs Süyükclçımız İhraç imkânı Türkiyed» yapılacak gemilerin Arkası Sa. 7. Sü. 5 de Hac'dan dönen 7 otobüste kaçak eşya bulundu tSKENDERCN dlvegözü anır kapısında 7 hacı otobüsüne gtenrük muhaiaza memurlan tarafindan el konulmuştur. Olaya otobüslerin muhtelif yerlerine kaçak eşyalann gizlenmesi sebep oünuştur. Ele geçirilen kaçak eşyalar arasında kad:n çamaşırlannın ekseriyeti teşkil ettiğl tesbit edllmis tir. Öte yandan hacılann beraberinde getirdikleri eşyalardan Cıl vegözü sınır kapısında aiınan güm rük 300 bin lirayı aşmıştır. Ecvet GÜRESİN Naımk Tolcm Tokyo'ya gidecektir. Az gelişmiş ülkelerin üreümlerini tüketimlerine eşit kılmak »£in gerekli IIIITSİSII yatırunlar yapılırken dığer taraftan da nüfusun dondurulması için dog kontrolun'' öncelik verilmektedir. Hesimde, Mısırlı aile reislerini projekajj«Ni yardınuyla aydınlatarak nüfui plânlamasına katma çalısmalanndan oir an görülüyor» Ankara, (Cnmhnriyet Bürosn) .2021 Nisan tarihinde Ankara'da yapılacak CENTO Bakanlar Konseyine katılmak flzere. Ankara'ya gelen ilk Bakan tran Dışişleri Bakanı Abbas Aram oltnnştnr. Esenboğa Hava Alanına, dün saat 9,30'da, gelen Abbas Aram, burada basma verdiği demeçte, Iran Şahından, Cumhurbaşkanı Sunay'a özel bir mesaj getirdiğini belirtmiş ve Cento Bakanlar Konseyi çalışmalannın faydalı olacağma inandığını söyhye rek, Türk Mületine basanlar di lemiştir İçisleri Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Faruk Sükan, Dışişle ri Genel Sekreteri Halnk Bayülken tarafmdan karşılanan tran Dışişleri Bakanı Aram, daha sonra, saat 12.45'te, Gülhane Tıp Akademisine giderek, eski Cnm hurbaşkanı Cemâl Grüsel'i ziyaret etmiş ve özel defteri imzalamıştır. öte yandan, tngıltere Dışişleri Bakanı Micheal Stewart, bu gün, Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk da yarın özel uçaklarıyla Ankara'ya çeleceklerdir. ÇALIŞMALAR tki gün sürecek ulan toplantılarda Konsey, Mılletlerarası akfüel meseleleri, ozellikîe CEN Arkası Sa. 7, Sü. 5 de CENTO heyetleri Ankara'ya geliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog