Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

PL&STİK B0VALAR1N1 ISRARLA ARAYINIZ umhuriyel 42. yıl sayı 1498! KÜRÜCUSU YÜNUS NADI Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 42 99 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 Pazar 17 Nisan 1966 POLİS, JANDARMA VE iTFAiYE TEŞKiLATI SAATLERCE UĞRAŞTI «Ne irticaa, ne komünizme ne de, YUIVA]VtSTAI\T Il\ H AKARİOS'TAN f faşizme meydan verilmemelidir» \ r^f y j | ı t f « TALEBİ l /l KlM f Demirel, irtica konusunda inönü'nün Yıkılası Zihniyet , 9 cmet Inönfl omrunde hiç 1 f kusur işlemedi mi? Elbette J l işledi, hem de belki tahmi*••• nimlıden dahs fazlasını işledi. Aneak, înönüye yükleyemiyecegimiı bir kusur varsa, o da bn devlet adamının, siyasal hayatmda lâiklik ilkesini baltalajrıcı davranıslara tcnezzül ettiği'dir. Gerçekten, çok partili demokrasi denemeıine geçişimizden bn yana, yirmi yıldır, Sayın tnönil, sayısız konuşmalarında, bir kerecik olsun din işlerini dünya islerine kanştırmamıs, balkın kntsal inançlarını gıdıklftyarak kendisi ya da partisl hcsabına yatınm yapmamıs, çevrealnde de bn gribi davranışlara aneydan vennemeye çalısmıştır. Bu, degerini ileride şüphesiz daha iyl anlıyacağımız bir erdemdir. Zira Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük koşnlları altında çağdas uygarhğa kavuşmanın yollannı bir gün bnlaeaksa, bn, her şeyden önce, lâiklik ilkesinin tüm nlasa maledilmegi ile miirakün olacakiır. Tarihsel gelişim, vicdan özgürlüğünün düşünce dzgürlüğünden önce geldiğini göstermektedir. Insanlar ilkin birbirlerinin temel inançlarına saygı dnymayı öğrenmişler, ondan sonra ayrı politika egilimlerini bir çatı altında barındıran demokratik sistemi knrnp yürütebilmişlerdir. Vicdanlann engizisyon zındanlannda prangays vurulduğu bir ülkede değişik siyasal ve ekonomik doktrinlere, yeni dSşfincelere tahammfll edilebilecegini sanmak çocukluk olnr. Yeryüıünde insanlıga mntIn ufnklar açan hosgörü ışığı kafalardan önce vicdanlan aydınlatmıştır. Bn ısıktan yoksun kalan toplnmlar ise yollannı yordamlarını karanhkta. büyük zaman kaybı ve sonu gelmez acılar pahasma arayıp durmaktadırlar. Bn gerçeği bepimizden iyi kavradıgını Ismet Inööü yirmi yıllık davranışları ile ortaya koymıfktadır. Ne yazık ki, onnn bu Srnek tutumu şimdiye kadar pek az politikacıyı etkilemiştir. înönüye ve CH.P.'ye karşı cephe alan siyasal partiler, ortamın henüz yeteri kadar olgunlaşma«Jıgını da hesaba katarak. lâiklik ilkesini bir dirsek vuruşu ile köşeye itmisler, böylece demokratik düzenin ynrdnmnzda gelismesi olanaklannı daba baslangıçta duranra nğratmıslardır. Hep bildiümiz gibi Allah, Peyiramber. Ezan sözleri seçim meydanlarında ağızdan düsürülmemek üzere bu konnda tnönü'ye ve CH.P.'ye atılmadık çamur bırakılmamıs, çericilik alabildiğine kışkırtılmıştır, hâlâ da kışkırtılmaktadır. Kendileri gibi düşünmeyen berkesi komünistlikle snçlayan, hattâ «ortanui solundayız!» dediği için tnönü'ye de. partisne de ajnı damşayı bir daha vuran küçük politikacılar, öyle şörünüyor ki önü, müzdeki Senato seçimlerinde yine gericilerle işbirliğine devam etmek kararındadırlar. Bn itibarla Savın tnönü'nün önceki gün Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı nyarma konnşması ayrıra önemlidir. Ortaokul çocuklannın ödev yazılarında komünizm propaçandası >apıldıSını ileri sürüp ortalıgı dehşete vermek isteyenlerin Atatürk anıtlarına güpe gündüz saldırma olaylannı «basit bir zabıta vakası» olarak geçiştirmeye kalkısmalan, Kadifekale'ye yeşll bayraği asmaktan söz edenlere cevap bile vermemeleri, bırakahm 1950'yi, 21 Mayıstan bu yana ne hale geldigimizi gösteriyor. Bu lihniyetle yurdumuzda demokrasiyi yerleştireceğimizi, nlusca kalkınıp çağdaş nygarlıga kısa zamanda ayak uydurabileeegimizl sanmak, eocukluktan da 6teye, hayalden de öteye, sadeee bndalalık slnr. Her şeyden dnce bu rlhnlyeti yazılı aöruşüne katıldı I t e m i n a t i s t e d i k ı n a ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) aşbakan SUleyman Demirel, dün sabah, evtnden çıkarken, gazetecilerin sorulan Uzerine «C.H.P. Genel Başkanı İnönü'nün irtica konusundaki sözlerine» katıldığuu bildlnniş ve «îstediğimiz de bu zsten, ne irticaa, ne komünizme, ne faşizme meydan rerilmesini arzu eden kimse yoktnr» demiştir. Demirel sözlerine söyle devam etmiştir: «Türkiyenin entellektüellerl, mil li müesseseleri, Parlâmentosu, hü kümetleri ve Türk ratandaşlan, buniarın her üçüne karşıdır. Bu bir siyah beyaz sentezi değildir.» Bir patlama istanbul'da heyecan uyandırdı D ün sabah saat 10.40 ta Istanbulun hemen her tarafından duyulan bir patlama, büyük heyecan uyandırmıştır. Yerı ve mahiyeti tesbit edüemediği için, tstanbul polis, jandarma ve itfaıve teşkilâtını saatlerce uğraştıran patlama, halk arasında çeşitli söylentilere yol açmıştır. Patlama, Beykoz'da çok şiddetli duyulmuş, bazı evlerin camları ki" rılmıştır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) unanistan'ın yenı Ankara Büyükelçisi Derivanis'in, yann veya salı günü Ankaraya gelmesi ve bu arada, Yunan Hükumetinin, Kıbrıs konusundaki yazılı ikili görüşme teklıfini de getirmesi bekl#nmektedir. Dışişlen Bakanlığı yetkilılerınin belirttiğine göre, yeni Büyükelçinin Ankara'ya gelmesi ve söz konusu yazılı teklifi getirmesi ile, bugüne kadar ölü biı durumda olan Kıbrıs sorunu, çözüm yolu aranması açısından hareketli biı safhaya girecekür I yı haber alan kaynaklardan öğrendiğimize göre, görüşme yolundaki Yunan tekliflerı, Birleşmiş Mılletler Kıbns müzakerelerinin hemen ardından gelmiştir B Y Ne olobilir ? Saat 1Ü.36 da, özellikle Beykoz ve Umraniye taraflarında şıddetli duyulan patlama, başlangıçta, bir cephanelığin ve petrol deposunun infilâki olarak yorumlanmıştır Kısa bir süre sonra, gerek ıtfaiye. gerekse polis ve jandarma'ya bu konuda en ufak bir ihbar yapılmadığı için, patlama olayı esrar perdesıne bürünmüştür. Bırincı Ordu Komutanlığı. kendısine bağlı bırlikler ıçınde herhangı bir cephanelik infilâki olup olmadığını araştırmış. patlamanın duyulmasından hemen sonra 18 motorize polis ekibı de şehrı taramıştır. Bu arada birçok kimse. patlamanin «ehebim öf*renm°*f 'rın pazetelere telefon ederek bilgl istemiştir. Kandıllı Rasathanesındekı sısmograflarca da kaydedilen patlamanın. tstanbul semalannda uçan j«t uçafclaTindan birinin ses duvarını aşması sonucu meydana gelebileceğı dün Umraniyedeki Füze Üs Komutanlığınca ifade edilmiştır Olaydan 4 saat sonra tstanbul Jandarma Komutanlığınca yapılan bu açıklamaya, bazı askeri ilgililer de «Olabilir.j diyerek katılmışlardır Belirtildiğine göre. jet uçakları, «ses duvarını» aştıkları sırada, çok uzak mesafelerden dahı duyulan şiddetli bir patlama olmaktadır Bu konuda geç vakıtlere kadar arastırmaya devar" edilmiştır. CC « ilzam etseydı » Traş bıçağı » olacak Genel Başkanı tnönü'nün Mecliste yaptığı konuşmayı, Başbakan olarak cevaplandırıp cevaplandırmıjacagım soran gazetecilere de, Demirel şu cevabj vermiştir: «CJHJ*. Genel Başkanı sataşraa iddiasiyle içtüzügün 95. maddesine göre söz aldı, cevap verdi. Kar şılıkü iki milletvekili arasında geçmiş bir durumdur. Hükümeti ve partimizi ilzam etseydi, orada cevap verilirdi. cevap verilecek bir husus yoktur.» CHP Genel Başkanı Ismet tnönü önceki gün Millet Meclisi toplantısı sırasmda AP milletvekiU thsan Ataöv'iin, bir gazete haberine dayanarak kürsüden kendisine, «CHP liler, Inönü'yü son peygamber ilân ettiler» demesi Uzerine söz alarak sert bir konuşma yapmıştı. tnönü konuşmasında, bazı AP milletvekillerinin davranışını yer miş Türkiye'de irtica hareketine değinerek, «İrtica, kuvvetlidir; hafif görmeyiniz, irticaa rüşvet vermeyiniz, irticaa heves etmeyiniz, teşvik etmeyiniz, komünizmden daha az tehlikeli görmeyiniz» demişti. Başbakan Demirel, Irak Büyükelçiliğine gitanek üzere Meclisten ayrılırken basın mensuplanna, Genelkurmay Başkanım ziyaret edeceğini, ondan sonra da Basbakanlıkta geç vakte kadar çalışacağını, bugiîn Bakanlar Kurulunun toplanabileceğini söylemiş ve «bir iki güne kadar, muhteme len pazartesi günü size iyi haberler vereceğim» demiştir. Başbakan Demirel, «îyi naberle riniz kabine konusıında mı?» şek lindeki soruyu da gülerek «Hayır iktisadl konularda» diyerek cevaplandınnıştır. ••• Teklifterin hikâyesi Yunanıstanın eski Ankara Büyükelçisi Sgurdeos, Dışişleri Başkanı Çağlayangıl'le yaptığı çeşitli görüşmelerde, hükumetinin, Kıbrıs konusunda Türkiye ile müzakereye hazır olduğunu, ancak bunun şımdilik Makarios'tan gizli tutulmasında fayda umduğunu da bildirmiştir. Yunan Büyükelçisi Sgurdeos, bu arada, Güvenlik Konseyinin Kıbrıs Banş Gücünün süresini uzatmak için yapacağı toplantı oncesı günlerde, Çağlayangil'le yaptığı bir görüşme sırasında, Yunan Dışışleri Bakanı Çirimokos'un, bu konuyu görüşmek için, Çağlayangil'le New York'ta gizli bir buluşmaya hazır olduğunu, Güvenlik Konseyi toplantısının, görüşmeye iyi bir paravana olacagını bildirmiştir Aıkası Sa. 7. Sü. 6 da Denizyollannın geçen yıl kadro harici bıraktığı «Adana» ve «İstanbul» yolcu «emileri yakında satışa çıkarılarak, çelik kısımlarından jilet imâl edilecektir. Amerikalılarm 34 yıl evvel denize indirdiği iki yolcu gemisinin çelik evsafının jilet yapımına çok müsait olduğn açıklanmıştır. Şimdiden her iki geminin koltuk, kanepe ve masaları Yalova kaplıcalanndaki Tcrmal ve diğer otellere, yatak ve diğer kıstmları ise Denizyollannın çalısan gemilerine nakledilmiştir. Personel Kanunuyla ılgili çahşmalar Malî hükümlerin sygulanması gecikiyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Personel Kanununun malî hükümlerinin uygulanmasının önümüzdeki bir kaç ay ıçınde de mümkün olamayacağı ilgililerce ifade edilmiştir. Kanunun mali hükümlerinin uyguianmasına » sas teşkil edecek olan sınıf göstergeleri de Bakanlar Kurulu gündeminde beklemektedır. ' Kabine değışıklığı hazırlığı «ebebiyle Bakanlar Kurulu bu türlü toplanamamış, dolayısıyle göstergelere bir son şekil verılememiştir Bu durum karşısında göatergelerı esas alarak hazırlanacak ve memurların kadrolarını gösterecek genel kadro kanunu tasansı hazırlıklarına Malıye Ba kanlığında başlanmıştır Yetkililer hazırhklann bir an önce tamamlanması için gereklı çabanın sarfedildiğinı belirtmektedir Ancak kanun tasarısı hazırlansa blle, bu tasarının Meclis'ten geçerek kanunlaşmasınm epey vakit alaeağını ifade etmektedirler Silâh talimi yapan bu kız Yiet, ı n D o n a n s ş e h r i n d e > hükumete başkaldıran öğrencilerdendir. Gerilimin azalmasına ra|men ögrenciler, silâhlı eğitime devam etmektedirler. Bu arada dün Saygon Budist Enstitüsü rahiplerinden Tic Tien Minh'in konuşmasını protesto etmek üzere, Saygon öfrenci Birligi Başkanı, dün Birlik Merkezinde açlık grevine baslamıştır. Başkana, daha sonra bazı öğrenciler de katılmıştır. (Vietnam ile ilgıli haberlerimiz, 3. sayfadadır.) n a m "60'ından sonra birden çok eş edinmek gerek,, SALT LAKE CÎTT (SJI. • AP) aşlı kimselerin hastalıklan üzerinde 15 yıldan beri ihtısas yapmış olan bir doktor, erkeklerin 60 yaşından sonra birden fazla kadınla evlenme | lerine müsaade edilmesi gerekti ı ğini belirtmiştir. | Okul duvarmda komünizm oviildıi ADANA(Güney tlleri Bürosu) Adana Bölge Ziraat Okulunun helâlarına Lenin ve komünizm lehinde yazılar yazdıkları iddia edilen 3 öğrenciden biri, dün tev kif edilmiş, ikisi serbest bırakılmıştır. Siyasî Polis ile Savcılığın 3 günlük soruşturması sonunda öğrencilerden Gazi Yıldıl ile Ali Ozcan ve Nail Güven hakkında kovuşturma açılmış bulunuyordu. 20 gün önce geçtiği ve okul idaresi tarafından sanıkların tespiti için gizlendiği anlaşılan olayda, iddiaj'a göre, sanık öğrenciler, suç unsuru cümleleri helâ kapılarına yazmışlardır. Okul idaresi, olay üzerinde inceleme yapmış, yazıların adı ge i çen öğrenciler tarafından yazıl Arkası Sa. 7. Sü. 3 de Gecikme sebebi Devlet Personel Kanununun uygulanmasının gecıkmesının sebeplerinden birisı geçen hafta 1 çınde Bakanlar Kurulunun toplanıp göstergelerı ıncelemesı gerekirken bu toplantıyı yapmamıs olmasıdır. Ayrıca, göstergeler ko nusunda yapılan ıtirazların Bakanlar Kurulunu da bu konuda epey uğrastıracagı da tahmin e > dilcoektedir (Arkası S. 1, Sü. 4 de) Mareşal Arif'in cenazesi, dün törenle kaldırıldı Bağdat, ( a ^ . • Radyolar) Bir helikopter fcazasında ölen Irak Devlet Başkanı Mareşa) Abdüsselâm Arif'in naaşı dün büyük bir törenle fcaldınlmıştır önünde motorsikletlı polislenn bulundugu korte.) Bağdat sokakiarında vavaş yavaş ılerlerken kalabalığın gitgide arttığı ve çogunun ağladıgı görülmüştür Mareşal'in tahuru Uzprinp sivab «rtüler örtülmüş bir top arabası na konmuş; Başbakan Bakanlar, Mareşalin ailesi fertlen vüksek rütbeli subaylar ve törene katılan hey'etler korteiı ızleven otomobiIİPre binmişlerdı 45 yaşındaki Mareşalin taputu, halkm doldurdugu cadde'.erden <Arkası S. ". Sü. 6 da) ^ Moskova Elçimiz, Demirel'le görüştü Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Moskova Büyükelçiliğine atanan ve önümüzdeki günlerde görevi başına gidecek olan Hasan Işık, dün Başbakan Demirel'e makamında, veda ziyareti yapmıştır. Başbakamn Türk Sovyet ilişkileri konusunda görüşlerini büyükelçiye bildirdiği ve bazı talimat verdiği öğrenilrnistir. Y nin kendi yaşlanna uygun eşler bulamamalarından ötürü lüzumlu gıdayı alamadıklannı ve cınsl münasebet kifayetsiziiğinden SJnir içinde olduklarını bildirmektedir. «Geriatrics (yaşlılarda görülen { hastalıklann tfdavisi)» adlı dergide çıkan yazısında Dr. Victçr I Kassel, bir erkeğin birden fazla kadın almasının kanunî bir çerçeveye sokulmasının bilhassa yaş ' h dullar için büyük bir nimet olacağını, zira buniarın ekserisi , Cinsî hayata dönüş Bunun sebebi, 60 veya 60'ından yukarı kadınların aynı yaş grupundakı erkeklerden çok fazla ol malarıdır. Fakat Dr. Kassel, birden fazla kadınia olduğu gibi, birden fazla erkekle de evlenilmesine musaade edilerek bunun kanuni bir hale sokulmasını tavsiye etmektedir. 46 yaşmdakı Dr. Kassel'in belirttiğine göre, araştırmalar ve ıncelemeler sonucunda yaşlılann sırtık cinsî faaliyete ilgi göstermedikleri inancımn ash olmadığı anlaşılmıştır. Zira kadında adetin kesilmesi üzerine hamilelik korkusunun ortadan kalkrna(Arkası S. 1, Sü. 4 de) Bütün dünyada aranıyor 1964 yıhnda Amerika'da yakalanaa ve polis ile silâhlı müsademc sırasuıda kaçarak kavbolajı, James Robert Ringrose adlnda bir sabıs, FBİ tarafından bütün dünyada aranmaktadır. 24 yaşında olduğn, azw boylu esmer, uğlam yapılı ve mavi gözlü, kahvercngi saçlı, kınnızı yüzlü olarak tarif dilen Ringrose, harikulâde tspanyolca konosmaktadır. Silâhb oldnğn tahmin edilmekte ve bilhassa otomobil makine nzmanı ounası dolayısİTİe. otomobil işleriyle ilgilendiği ve otomobil yanşlanna katıldığı ileri lurijlmektedlr. Polis, Amerlka'nın her tarafında, Ringrose'ıııı resimlerfaıl dnvarlara asarak, cEn çok aranan 10 kişi» Ustcsine dahil etmiştir. Amerika'da yüz binlerce sahte çek hazırlıyarak, binlerce kişiyi doUndırnu; olan Ringrose Federal Araştınnalar Bürosu ve Beynelmilel Polis Teşkilâtı tarafından aranmaktadıt. Türkeş. konuştu ANKARA CKMP GençUk Kolları kongresinde dün bir konuşma yapan CKMP Genel Başkanı Türkeş; «Biz, Marksizmle mücadeleyi, şerefli vefcutsalbir vazife sayıyoruz. Bugiin Türkiye' de, diyalektik • materyalim iddiasmda olanlar vardır ve biz, bunlann karşısmdayız» demiştir. Türkeş, milletlerarası anlaşmalann iptalini istemenin bir samimiyetsizlik örneği oîduğunu da ileri sürmüştür. CKMP Genel Başkanı, bu arada, «Bizler, Türk milliyetçileriyiz» demiştir. Genelkurnıay'da toplantı yapıldı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel, dün saat 14 de Genelkurmay Başkarüığına giderek, MillJ Savunma Bakanı Topaloğlu, Orgeneral Turai ve ilgili generallerle 2 saat süren bir toplantı yap'mıştır. Türkiye'nin çeşitli güvenlik meselelerinin konuşuiduğu toplantıdan sonra Başbakan Demirel, gazetecilerin sorulanna karşılık: « IVIülî savunmamınn bütün ihtiraçlan üzerinde görüştök. Türkiye'nin enmiyet içinde ounası neyi gerektiriyorsa onlan görüştük.» demiştir. Taksi, duran kamyona çarpti, 4 kisi aldi'ı Ankara, (a.a.) Samsun yolunun 22 nci kilometresindeki dunkü trafık kazası sonunda dört kişi ölmüs. dört kişi de varalanmıştır. Kaza, İstanbul'dan Samsun'a gitmekte olan 34 SF 988 plâkalı taksinin. volun sağ tarafmda park etmiş bekleyen bir kamyona çarpmasiyle meydana gelmiştir. Taksi içindeki Bahri Kambak ve Fedai Kambak adında iki çocukla, Dursun Sefer ve henüz hü viyeti tesbit ed'lemıyen taksı şoförü, ölmüşlerdir Ajnca: aile reisi Erol Kambak ile karısı Nermin ile çoeuklan Cemal ve Musa da yaralanftuşlardır Bunlardan Cemal, Nern^in ve Musa'nın dunımu ağırdır. *' . «Köy Enstitüleri si&temine tekrar dönmek lâzımdır» İZMİR, (Cumhuriyet BBrosu) Köy Enstitülerinin 26 ncı kuruluş yıldönümü münasebetiyie yapılan toplantıda, günün şartları na göre islâh edilmiş köy ensti tülerinin tekrar açılması fikri, israrla savunulmuştur. Türkiye öğ retmenler Denıekleri MUlî Fede rasyonu Başkanı ve Sakarya CHP Milletvekili Hayrettin Uysal, «Köy Enstitüleri, Türk köylüsünün nyanmasından korkan, aydın lık çıktığı zaman karanlıklarda çezen kimseler tarafından kasten kapatümıştır. Kalkmdınlması bilinçü olarak durdurulrmış ttlkelerde devrimci fikirlere küfredilir, o fikirlerin sahlpleri toplumda itibarsns kişUer baline getirilmeye çalısılırj» demiştir. topllantısi ;: tnönü «irtica büytilrtür, küçük dedl Gazeteler İstanbul tlkokul ögretmenleri Sendikasının Genel Kurul toplantısı dün, Eminönü ÖSrencı Lokalinde yapılmıştır Kongrenin açık konuşmasını yapan Başkan 99 bin tlkokul öğretmeninın katıl?ra»ı bir federasyon özlemi lcıpde olduğunu bildırmijtir. TOP PAZAR! dan Napolyon devrinden kalma bn top ve ben HADtR NÂPt zerleri Brüksel'de sokaklarda satılasskta olup 150ÎOO dolar Bdeyen e*ki eşya mersklısı AmerikalıİM tarafın satın »lınmaktadır. rederasyon Yürütme Kuruh üyesl Prof. Bahri Savcı da TUrkiye'nin bugttakü ortanı içfnde Köy Enstitülerinin zorur.lugiina Sa. 1, Sü. < de ÎAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog