Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

İ CRONIN'in en son romanları~» ŞAHESER ROMANLAR > SABAH YILDIZI OCÜ bas» BİR AŞK UĞRUNA enc, batD ERGUVAN AĞACI anci Her kitap yakhzb kabarfana bez ciltli 12,5 L J 4 ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR A BİR ACI ŞARKI * V HAYATA DÖNOŞ I k uruind* çıktı! > umhuri 42. yıl sayı 14980 KURUCUSU YVSVS NADİ Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : i s t a n b u l N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 ÎMA1 IRAALİOĞLU " E &%$ A T ^ j L A N A 1 I : nedir? Modern eçj^iyat sanatı Jiırk edebiyatı tarihi. 2%6 Lira . EDEBİYAT AKIM^RI GOVEN YAVINEVİ Cumartesi 16 Nison 1966 «ümanızm Ronesans KJâsizm tı'Mn Reaffem Natüralizm Dacft^zm Lctrizm Sembolizm yonizm Ünanlmizm • Kübizm Fütii Sürreal.zm Ekspresyonlzm Eksistensiya 5 I4ra. SÖZLC YAZILI KOMPOZİS^PN Konuşmak v e yazmak sanatı İNKILAP T» AKA İnönü "Son Peygamber,, iddiasına cevap verdi: ••„.". ff . DEMİREL "KENDİSİ İLE SEYAHfof KONUSUNDA GÖRÜŞTÜK,, DEDİ "Irtİca da komÜnİzmden j KcTbinede görev Bilgiç, kendisine daha az tehlikeli değildir,, Bağdat'a vardı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) illet Meclisindeki dünkü görüşmeler sırasmda AP li miUetvekili thsan Ataöv'ün bir gazete haberine dayanarak CHP lilerin înönü'ye «son peygamber» dediklerini söylemesi üzerine CHP Genel Başkanı tnönü, sataşma olduğu gerekçesiyle söz almış irtica konusunda bir konuşma yaparak «İrtica knvvetlidir. Hafif görmeyiniz. irticaa riişvet vermeyiniz. İrticaa heves etmeyiniz, teşvik etmeyiniz. komünizmden daha az tehlikeli görmeyiniz» demiştır. tnönü özetle şunları söylemiştir : teklif edîlmiş olduğunu açıkladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) asbakan Süleyman Demirel, dün ögleden önce evinde çalışarak, kabine konusunda yogun temaslar yapmış, saat 12'de, kabine değişikliği konusunun en önemli kişilerinden olan Saadettin Bilgıç" le görüşmüştür. Bılgiç, Başbakanın evinden aynlırken, «Başbakanın kendisine kabine'de görev teklif ettiğini» gazetecüere açıklamıştır. Ancak, daha sonra gazetecilerle konuşan Demirel, kendisiyle, «Suudi Arabistan'a yapacağı seyahat konusunda» gorüştüğünü söylemiştir. ARİF'IN ÖLÜMÜ ŞÜPHE İLE KARŞILAN[YOR DIŞ HABEBLER SERVİSİ BEYRUT Mareşal Abdüsselâm Arif, bir suikaste mi kurban gitti? bazı Iran gazeteleri, Irak Devlet Başkanının helikopterine ftsi Kürtlerin sabotaj yaptıklarını ileri sürmektedirler. Bu arada «El Muharrir» isimli Lübnan gazeteai de, Arifin ölümüne sebep olan kaza hakkmda soruşturma açıhp •çılmıyacağını sormaktadır. Geçmiçte siyasi rakipleri Merafal Arifi o kadar çok ölümle tehdit etmişlerdir ki, şimdi, ölümüne yol açan kazanın bir suikast olabileceğini düşünmek, herkese tabiî ARİF gelmektedir. Bununla beraber 48 saattir Basra Körfezindeki şiddetli kum fırtınası devam •tmektedir, bütün Irakı, Suriyeyi, Lübnanı, Ürdünü ve Doğu Akdenizin bir kıamıru keşif bir sis kaplamiftır. In>klı subaylar, bu kadar kötü hava «artları içinda Mareşal Arifin hareketine engel olmamakla büyük «orumluluk altına girmişler ve her halde muhtemelen yol, ancak 20 dakika sürdüğüne göre, helikopterin fazla bir güçlüğe uğramadan gideceği yere varabileceğini düşünmüslerdir ki, bu da çok büyük bir hata olmuştur. İçinde 10 kişi bulunan heiikopter, fe M B «Kabine bu hafta açıklanabilir» Basbakan Demirerin evinde yapılan görüşmeden sonra gazetecilerin çeşitli sorulanm cevaplandıran Bilgıç, şu açıklamalarda bulunmuştur: «Başbakanla, bugünkü ve dün geceki görnşmelerimde, teklif aldım, mukabil görüslerimi bildirdim. Bu işlerde şart yoktur, mukabil görüş vardır. Şimdi düşünme safhasındayız. Yeni kabine bu hafta içinde açıklanabilir. Benim Suudî Arabistan'da bulunmam, kabinenin açıklanmasına ve benim görev almama engel değildir. Bildiğiniz gibi bütün sefaretlerimizde telsizler vardır. Ben görüslerimi Başbakana bildirdim.» "Son Peygamber,, konusu ugünkü konaşmalar sırasında şahsımdan bahsolundu. Geçen hafta bir siyasi toplantıda memleketin umumi ahvalini vatandaşlara anlatırken mümkün olduğu kadar vatandaşlar arasındaki gerginlikleri yatıştıracak bir konuşma yapmaya dikkat sarfettim. Ertesi gün bir gazetede CHP lilerin bu kongrede beni «son peygamber» olarak saydıklanna dair bir tefsir gördüm. Ismet İnönü hakkmda Yenimahalle kongre toplantısmda son peygamberimizdir tarzında hiçbir söz geçmemiştir. Bu gazetedeki yayın düpedüz uydurmadır, yalandır, söylenmemiştir. Aklı başmda bir insan topluluğunun söyleyebilecegi bir hezeyan değüdir. Gerçek budur. Sonra bir miUetvekili arkadaş buraya geliyor, dönüp dolaşıp CHP lilerin bana son peygamber dediklerini söylüyor. B lefsirler doğru değil Saadettin Bılgiç'le yaptığı görüşmeden hemen sonra gazetecileri evinde kabul eden Basbakan Demirel, Bilgiç'in açıklamalariyle su yüzüne çıkan hükumet değişikliği konusundaki sorulara şu cevabı veTmiştir«Çıkanlan haberler, yapılan tef sirler, tahminler hakikatle Ugili değildir. Kabine revizyonu konusunda, 4 mart 1966 tarihinde Anadolu Ajansı'na görüşlerimi bildirmiştim. Tefcnr ederinı, yapıhr. ilân edilir ve yapılmış olur. Bunun dısında sövliyeceğim bir şey yoktur.» Basbakan Demirel, «Saadettin Bilgiç'e Bakanbk teklif ettiniz mi?» şeklindeki bir soruya karşılık da, «Halihazırda kabine var. Sayın Bilgiç, Snudî Arabistan'a bir geziye gitmektedir. Kendisiyle seyahat açısından görüştünu demiştir. Gazetecilerin, «Kendisiyle dün gece de görüşmüşsünüz» diye sorulannda ısrar etmeleri üzerine, Basbakan şunlan söylemiştir: «Sayın Bilgiç, A.P. Genel tdare Knruln üyesi ve A.P. milletvekilidir. Ben birçok kimseyle görüşüyorum ve görüsmeye devam edecejtfm.» Arkası Sa. 7, Sü. S da Basbakan, Atatürk'ün büstlerine galdıranlara karşı müsamaha gösterilmemesini istedi yuruyuşu protesto •• • • •• • • yaptı Izmirli gençler "Ayıp yalan,, ^ a z e t e , bu açık, ayıp, mütecaviz yalamnı uydurHduktan sonra iktidar partisi organlan bu sözfi memlekette işlemeye başladılar. Bunun en kabm örneğini bir AP'Ü miUetvekili burada vermiştir. akipleri din yolunda küçuk düsürmek, itham etmek vatandaşın nefretine mâruz birakmak bir siyasi ovundur. Bunu Anmyasa menetmiştir. Bu memleket 60 seneden beri bu siyasi oytmla tnflesdele etmiştir. en irticaın bu memlekete getirdiği zararlan nefsinde tecrübe etmiş bir insanun. Tarihten bahsedeyim sizlere. Bu memleket ikbalin en yüksek zamanında iken irtica memleketi geride bırakmak için elinden geleni yapmıştır. Türkler 1453 de Istanbulu aldı. Bu en büyük ikbaldir. 1453 de (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) matbaa bulundu. İrticaı temsfl eden Türkiyede matbaayı açmaya müsaade etmediler, İrtica kuvveth'dir, bafif görmeyiniz, rüşvet vermeyiniz, irticaın bu memlekette neler yapabileceği bellidir. İrtica Meclise miUetvekili olarak girer, kürsüye çıkar, «işte son peygamberiniz» demek Iktidar partisi tarafında görünen bazı A.P. organlarına bakılırsa, cesaretini bulur. Savın Demirel ile Sayın Bilgiç arasındaki buruklnk, daba doğrusu eekişme gün geçtikçe artmaktadır. Hattâ bunlardan bazılarına göre yanlış Sayın Bilgiç'in Adalet Partisinden ihracı bile söz konusudur. Bizim yakamızdan köprü üzeGenel Başkanlık mücadelesinin ilk günlerinde başlayan ve Sayın rinde Saidi Kürdinin mensup ol Demirel'in seçilmesinden sonra özellikle ilk bükumetin kurnlaşu sıduğu Derviş Vahdetinin müritlerasında gelişen gerginliğin hafifleyip bafiflemediğini tam ölarak biri yakaladüar. Sordular, müslülemeyiz. Zira politikada görünüşlere ve beyanlara göre verilen hüman mısmız? Gâvur musunuz? kümler çoğunlukla yanlış olur. Şu var ki, iki lider arasında sessiz Bugün de bana soruluyon Son sessiz devam eden bir çekişmeyi son günlerde kabine revizyonu müpeygamber misiniz, doğru mudur? nasebetiyle yayınlanan haber ve demeçlerden sonnç olarak çıkarmaMüslüman mısın. gâvur musun? mağa da imkân yoktnr. Meselâ en tazesini dünkü Demirel Bilgiç Bununla siyasî hayatımız mügörüşmesinden sonra gazetecilere verilen demeçlerde görüyoruz : cadeleye giriyor. Bu yanlış yoldur. Bütün geçmiş irticalar içinSayın Bilgiç, görüşmeyi açık açık kabine meselesine baglamış, de iktidarlara mensun insanlann kendisine görev teklif edildiğini, buna karşılık bazı şartlar ileri irticaa sahip çıktığı görülmemişsürdüğünü bildirmistir. Kısa sfire sonra aynı gazetecilerle konuşan tir. İktidara mensup bir milletveSayın Demirel'e göre ise görüşme sadece Snndî Arabistana gidecek kilinin son peygamber demesini olan Dr. Saadetiin Bilgiç'in gezisiyle ilgilidir ve kabine meselesi söz yakıştıramadım. İrticaa heves et konusu edilmemiştir. meyiniz, teşvik etmeyiniz. komüHükumette revizyon yapmanın gfiçlüklerini ftmuzlanna yüklenizmden daha az tehlikeli görme nen bir parti genel başkanının sürtüsmelere meydan vermemek için yiniz, hangisinin daha tehlikeli ol giriştiği temasları gizlemesi kadar tabii bir sey olamaz. Ne var ki, duğunu zaman eösterecektir.» iki kısa demeç arasındaki çelişme de apaçık ortadadır. Ve Sayın Bil• giç gidersyak Sayın Demirel'i teklifleri ya da şartlariyle başbaşa bırakmıştır. Burada akla bir sorn geliyor : Acaba Sayın Bilgiç ne gibi şartlar ileri sürmekte ve şartlar taangi knvvete dayanmaktadır? Bn soruya en yakın cevabı bnlabilmek için seçimden sonraki hükumet kuruluşu zamanlarına gitmek, bn arada Dr. Saadettin Bilgiç'in Adalet Partisi içindeki durnmunu değerlendirmek gerekir. Hükumet Baskanlıgına Sayın Demirel'in atanmasını takip eden günlerde Sayın Bilgiç'in kabinede Basbakan Tardımcılığına getirileceği ve böylece hükumeti Demirel Bilgiç ikilisinin yönetecegi ileri sürülAnkara, (Cumhuriyet Büroso) miiştü. Tahminler ve haberler su gerekçeye davanıyordn: Sayın De Millet Meclisi dun tartışmah mirel teşkilâtına hâkim değildi. Belirli çevrelerin destegiyle kısa ve gürültülü bir oturum yapmışsamanda parti başkanlıgına getirilmis, oradan, önce Basbakan Yartır. dımcılığına, ve hemen sonra da Basbakanlığa atlayıvermişti. Sayın Gündem dısı, aşın cereyanlar Saadettin Bilgiç ise Gümüspala'nın ölümünn takip eden devrede nusunda yapılan konuşmalar teşkilâtı evirip çevirrais, partinin bütün kademeleri tarafından bemuhalefet ve iktidar milletvekilnimsenmişti. Bn bakımdan iki politikacı, hükumette birbirlerini talerinin birbirlerine söz atmalantnamlıyacaklardı. Aynca Dr. Saadettin Bilgiç, Grup içinde de bir na sebep olmuş, kürsüdeki bazı knvvetli kanada dayanır görünüyordn ve Başbakanın bn kanadın hatipler yuhalanmış, zaman zadeste&ine ihtiyacı balonmalıydı. man da sıra kapaklarına vurulaOlaylar bn gerekçeyi, ve gerekçe üzerine knrnln haberleri, yorak gürültüler çıkarılmıştır. AP mmları dogrulamadı. Sayın Demirel, hükumete ekibiyle girmek islı 147 üyenin cumartesi ve pazar teyen Dr. Saadettin Bilgiç'in sartlannı kabnl etmedi, hattâ o ekipten günleri Meclisin çahşarak özelhiç kimseyi hükumete almadı. Aksine birkaç kişi dısında, bilinmezlikle Seçim Kanununu ele allerden mütesekkil bir kabine knrdn ve bn davranıs ne teskilâtta nr masını istiyen önergelerinın redde Grnp içinde knvvetli bir reaksiyonla karsılandı. Dolayısiyle Sadine dair Başbakanlık sunuşu, yın Demirel'in seçim sonrasında hükumet knrulurken Sayın Bilmuhalefetin obstrüksiyonu ve giç'in sartlan karsısında gösterdiği tntnm, mnhalif kanad'm söylenbaşka konularm araya girmesi diü ölçüde knvvetli olmadığınt ortaya çıkardı. Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Aradan geçen altı aylık sürede ise bn knvvetin büsbütün zayıflamadıçını ve özellikle Grnp içinde Dr. Saadettin Bilgiç'i destekleyenlerin iktidan elinde tntan tarafa kavmadığinı söylemek imkânSanayicilere ve Sasızdır. Aynca teskilâta hâkim olan çevrelerde Sayın Demirel'in Sanayi Odalanna yın Bilgiç'e genellikle tercih edildiçi de bir gercektir. Bn bakımdan düşen vazifeler Dr. Saadettin Bilçiç ve taraftarlannın ileri siirdükleri sartlarla bn şartlar ne olnrsa olsnn fazla etkili olacaklan ve bnnlan kaTanınmıs iş adamı bnl ettirebilecekleri tahmin edilemez. Vehbi Koç, Sanayi Odası derçisine yazdıf) Buzün Savın Bilgiç'in önünde tek ümit kapısı olarak tek liderlimakalede sanayicilere fe oynayan A.P. Genel Başkanının yıpranması ihtimali kalmıstır. düsen görevlere dikkati Kendisinin çirmiyeceği bir kabine, revizyona raSmen yıpranır ve çekmektedir. Vehbi Savm Demirel'den sonra A.P. Grnpn içinde kendisinden baska bir K o ç ' un dergiden ifctialternatif de hninnamazsa. o zaman iktidar voln Savm Biltiç'e acıbas ettiğimiz makalesilabilir. Görünüse ?öre Dr. Saadettin BiİEİç iler' «"trrliiftü sartlarla ni 2 nci sayfamızda buve demeçlerle şimdi bu kapıyı açık tutmak istemektedir. lacaksınız. R B On altı kişinin ölümü, 22 kişinin de yaralanmasıyla neticelenen fecî kazadan sonra kamyonun hâli.. unün Demirel Bilgiç meselesi Trafik kazasında onaltı kişi öldü Nazilli (Şenol Lnal bildiriyor) Dün sabaha karşı vukubulan fecî bir trafik kazası sonunda 16 kişi ölnuiş, 5 i agır olmak üzere 22 kişi de muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Kazaya, şoförün uykusuz oluşu sebep olmuştur. Kaza, Kuyucak ilçesine 6 kilometre mesafedeki Kefeli Mezar mevkiinde vuku bulmuş, ehliyetsiz şoför Hüseyin Morallı'nın direk siyonda uyuması sonucımda, yönetimindeki 20 AD 548 plâkalı kom yon, yolun kenarmdaki şarampola yuvarlanmış ve devrilmiştir. Güney ilçesinden tzmire 37 işçi götürmekte olan kamyondaii yolculardan: Bayram Ali Bellisu, Emin Aram, Fatma Kalbur, Kiraz Bayramali, Muradiye Tatlısu ve Emin Acer derhal, Kaziye Ulucak, Mesude Yakapmarlı, Abdullah Keseci, Şehabettin Uzunöz. Ali Yakapınarlı, İbrahim Erkopmuş, Ayşe Geyik ve Ali İhsan Tatlısu ise kaldırıldıkları hastahanede ölmüş lerdir. Aynca ölenlerden bir kız çocuğu ile bir erkeğin hüviyetleri henüz tesbit olunamamıştır. Kazaya, Kuyucak Savcılığı tarafından el konulmuş olup, tahkikat derinleştirilmiştir. BİR OTOMOBİL DENİZE UÇTU SUKARNO Yenikapıda hususî bir otomobil, yolların kaygan olmasından denize uçmuştur. Otomobilde bulunan 4 kişi sahilin sığ olmasından dolayı kapıları kırarak kurtulmuşlardır. Öte yandan dün sabah bir at arabası da denize uçmuş ve at ile arabacı kurtulmuştur. «Patronajyy Tasarısını Komisron kabul etti Ankara, (Cnmhuriyet Bürosu) Mahkumlarıs hapıste ıken mânevi kalkınmalarını sağlamak, hayata dönüşlerini düzenlemek, aileleriyle ilişkilerini düzenlemek, tahliyeden sonra topluma yeniden uymalannı temın etmek amacıyla hazırlanan «Cezaların infazı sırasında ve infazdan sonraki korunmaya ait Kanun Tasarısı» (Patronaj Kanun Tasarısı) dün, tsmail Hakkl Tekinel (AP) Başkanlığında toplanan MUlet Meclisi Adalet Kcmisyonunda kabul edilmiş, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için Meclise sevkedilmiştir. rURT HABERLERİ SFRVİSt Atatürk anıtlanna yapUan tecavüzleri protesto ıçm dün Izmır de gençlık bır protesto yüriiyüşU yapmıştır. Malatyada ise ogret> menler taralından trugün ıçın bır sessi2 yürüyiiş düzenleDmiştir İZMİR Atatürk tıeykel va büstlerine karşı girişilen tecavüzleri protesto maksadiyle i*in tzmir yüksek öğrenim gençnei 'arafından sessiz bir yürüyiiş vapılmışür. TJkl.TJ nun düzenıeoıği gösteriye Universite ve vükseK okullarla bazı liselerin son sınıf öğrencileri ye bu arada M T T B mensuplan da katılmışlardır Konaktan başlıyan Basmahane Alsancak Talâtpaşa Bulvan voluyla Cumhuriyet Meydan ır.dakl Atatürk heykeli önünden Keçe> v Konaktaki Şehitler Âbidesı finünde sona eren vürüyüş iki saat 10 dakika devam etmiştir Arkası Sa 7. Sü. 3 de Bozbeylinin TMTF'e telgrafı Gençüğin, Taksim'deki Atatürk Anıtı önünde, «Atatürk'e Ulusal bağlılık nöbeti> tutması ile ilgili olarak TJM.T.F. tarafından Millet Meclisi Başkanı Ferrub Bozbeyli' ye çekilen telgrafa, Bozbeyli su cevabı vermiştir: «Cılız ve çirkin tecavüz karsısında Türk milleti kudretli ve kararlıdır. Gençliğin hassasiyeti hak lı ve yerindedir. Uağlılık nöbetinize katılıyorum. Sevgilerimle.» «TECAVÜZLER YAYGIN BİR TEHÜKE DEGÎLDİR» Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Basbakan Süleyman Demirel, önceki gün, valüiklere gönderdiği bir genelge ile, «Atatürk anıtlanna karşı girişüen çirkin saldın olaylarma değinmiş ve her kademedeki yöneticinin bu konuda hassas ve nyanık olmasmı» Istemiştir Demirel'in genelgesinde şöyle denilmektedir: «Cumhuriyetimizin kurucusn, Batı medeniyetçiliği içinde hür ve Ueri Türkiye'nin sembolü, Büyük Atatürk'ün heykeUerine yapılan müessif ve menfur tecavüzler, Türk mUletini, daima sağduynsundan ve vicdanın'ian gelen hak lı bir tepki ile karşısmda bulmuştur. Her türlü şnur ve idrâk gücünden mahrum birkaç m e o zup tarafından yer yer Atatürk heykeUerine girişilen çirkin saldırılann her şeyden önce bütün halk vicdamnda tnahkum edilen bu münferit tezahürlerini yayguı bir tehlike gibi göstennenin Türk mületinin sağduyusuna ve Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Tasarının getirdikleri TTasan, hükümlüleri hem hapıste iken hemde tahliye edil dikten sonra hayata kazandırma yı ve topluma yararlı bır vatandaş olarak iade etmeyi amaç gut. mektedir. Tasan gereğince Adalet Bakanlığınm gerekli gördügü yerlerde Cumhuriyet Savcısının baskanlığı altmda Koruma Meclisleri kurulacaktır. Bu meclislerde Savcıdan başka Rarouun görevlendireceği bir avukat, böl genin Emniyet Miidürü ya da Jandarma Komutanı. Belediye Başkanı. Sağlık Müdürü, Millî Eğitim Müdürü, ts ve tşçi Bulma Kurumu Müdürü, Cezaevi Müdürü, mahalli Hayır Cemiyet lerinin bir temsilcısı, işçi temsılcisi, işveren temsilcisi ve Bakanların bir temsilcisi bulunacaktır. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da MECLİSTE SERT TART1ŞMALAR OLDU TOTSİS üyeleri ile tartışan Müsteşar polis çağırdı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Millî Eğitim Bakanhğımn, Devlet Tiyatrolarında çahşmakta olan sanatkârlardan kimin Totsis Sendikasında kalacağını, kimin kalmıyacağımn bildirilmesini istemesi tepki yaratmış ve Totsis'te kalmak istiyenler Bakanlık Kültür Müsteşarlığmda dün hâdise çıkarmışlardır. MiUî Eğitim Bakanhğı, iki gün önce Devlet tiyatroları Genel Müdürlüğünün gönderdiği bir ya zıda: «Devlet Tiyatroları mensnbn olmakla, grev yapmaya yet Arkası Sa. 7. Sü. 4 de Endonezyadaki Çın Elçiligi tahrip edildi Ecvet GÜRESİN Cakarta, (AP) Çin asıllı Endonezyaüların dün de tekrarlanan Pekin alehtarı nümayişlerinde 2.000 kadar nümayişçi, Kızal Çin Elçüiğine hücum ederek tahrip etmiştir. Öte yandan Başkan Sukarno, 10 yıldan beri Endonezyada ilk defa genel seçimlere gidilmesini kabul etmiştir.. Nümayişçiler, Komünist Çin Elçiliğinin büyük kapısını devirerek içeriye gırmişler ve 60 muhafız tarafından korunmakta olan 30 kadar Elçîlik memuru binadan kaçarlarken, nümayişçilere hakaret dolu sözler sarfetmişlerdir. Nümayişçiler Elçilik binasına girdikleri zaman Elçilik memurlan bir müddet onlara şişe, sandalye ve taş atarak durdurmaya çahşmışlar, fakat, sonunda başka bir binaya sığınmak zorunda kalmışlar ve barikatlarla yo Arkası Sa. 7, Su. 3 de CENTO toplanüsı hazırlıkları Ankara, (Cnmhuriyet Bürora) 2021 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Cento Bakanlar Konseyi toplantısı d o layısıyle, Başkent Ankara, yo • ğun diplomatik temaslara sahne olacaktır. Bakanlar Konseyi toplantısının en önemli oturumu 21 Nisan'da yapılacak olandır. Bu toplantıda Dean Rusk. Viet Nam: Micheal Stevvart. Rodeiya; Abbas Arkası Sa. 7, Sü. i de Bakanlar kendi politikalarmm desteklenmesini istiyecekler tç!<Ierl Bafca Kuzey lüzgârlarından söz etti Cazeteler TAZISI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog