Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Hiiseyin Rahmi Gürpmar Açıklamalı Bibliyografya Hazırhyan: Mnzalfer Gokman Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanmasına başlanan «Büyük Tiirk Yazarlan ve Şairleri» serisinin birinci kitabı olarak çıkmıştır. Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda 10. lira fiyatla satılmaktadır. (Basın 11170) 4029 umhurİYet KDRÜCÜSÜ YUNUS NADİ TÜRKÇE ALMANCJV tktisat ve Ticaretİ Lugatı 15. LİRA ÇAĞDAŞ YAYINLARI: Posta su. 232. Bakanlıklar / Ankara GENEL DAĞITIM: YALIM KitabeVi. Binektaşı S. 24/A Küçükessı/Ankara Cumhuriyet 4045 42. yri soyı 14979 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar. 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 6 8 2 2 4 2 9 9 Cumo 15 Nison 1966 Kum fırtınasına yakalanan helikopter düştü Seçim tasarısının Cumartesî ve Pazar görüşülmesi isteniyordu ABDUSSELAM ARIF VE 2IRAKLIBAKAH OLDU Çelişkiler Cahit GÜÇBtLMEZ büdiriyor Meclis Divanı 14? AFlinin önergesini reddetti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) eclisin cumartesi ve pazar günleri de çahşarak özellikle seçim kanunu tasansını görüşmesinı öngören 147 AJ". 11 milletveküı tarafından imzalanmış önerge dün Millet Meclisi Başkanlık Divanı toplantısında reddedılmiştir. Red karan 3 e karşı 5 oyla aunmıs, MecUs Başkanı Ferruh Bozbeyli red oyu kullanmıştır. Başkanlık Divanımn bu karan bugün saat 15.00 de yapüacak oturumda Meclisin bilgisine sunulacak ve muzakere edilecektir. Şimdi Ertugnü"un görevinden uzaklaştınlması 1 oUyını fikir özgürlüğüne ' vurulmuş blr darbe olartk niteliyen CH.P. milletvekili Suphi Baykam'a Meclis kürsüsünden cevap verirken tçişleri Bakanı Faruk Sükan şöyle diyor: «Bu olay muhtar belediyeleri ilgilendiren bir meseledir, Belediye Meclisinin karandır. Demokrasiye inanan insanlar sıfatiyle ona, yani Belediye Meclisi kararlanna saygı göstermek gereldr.» Güzel, değil mi? Fakat Sayra Sükan bu kadarla yetinmiyor. Baykam iktidann fikir özgürlüğüne tahammulii olmadığından söz etmişti ya, o da bu konuya değinerek partisini savunmak ihtiyacı ile derhal komttnizm umacısını öne sürüyor: « Fikir özgürlüğünden istifade edip devletin temelini sarsan jrücün Volga nehri kıyüarından, şimal rüzgârlanndan geldiğini biliyoruz. Bunlardan ilham alanlara da asla müsamaha ve müsaade etmiyeceğiz. Meclis bunu istiyor, millet bunu istiyor. Ortada telâ* edfleeek ne var? Karar Belediyraindtr, hfflcBmetle ttgisl yoktur. Muayyen fikirleri buraya getirerek bnnu istlsmar vesilesl yapmâymız!» Şu kısa konoşmanın bası Ue •onu arasuıdaki aşın çelişkiye dikkat ediyor musunuz? Dinlcdifcimiz adam da meydan nutku çeken partizan bir kasaba avukatı değil, Devlet yönetiminde ödev almış, yurdumuzda dirlik düzenligin ve Anayasa özgürlüklerinin korunmasından sorumlu koskoca bir Bakandır. Bu Bakanın üyesi bulunduğu hükümetin başı, daha altı ay önce işe başlarken partizanlıktan daima uzak kalacaklanna, A.P. nin değil 30 milyon Türkün hirmetinde, bütün demok* ratik haklara saygı göstererek çalışacaklarına dair söz vermişti. Şimdi bir de Bakanın sözlerinde gerçek eğilimini bir daha açığa vuran A.P. iktidan davranışlarına bakınız: Bu millete elli yıl hizmet etmiş, yurdumuzda tiyatro sevgisinin kök sahp yayılmasına başan ile çalışmış bir büyük sanatçı partizan köçük politikacılann çekememezliği yüzünden haksız yere işinden uzaklaştırıldı mi mesele yok. «Ne yapalım, karar Belediyenindir. Demokrasilerde böyle şeyler olur. Neden tel&ş ediyorsunuz?» Ama, Türkijrede fikir özgürlüğünün, sanat özgürlüğünün, insan haklannın korunması söz konusu olunca, «Yooo, dnnın bakalım! Fikir özgürlüğünden yararlanarak devletin temelini sarsan kuzey rüzçârlarına meydam boş bırakmıyacağız. Bunlardan ilham alanlara asla müsaade etmiyeceğiz. Millet böyle istiyor, Meclis böyle istiyor!» Bu sözleri söyliyen Bakan, içine düştüğü açık çelişme ile komünizmi de, Rusyayı da, fikir özgürlüğünü de, propagandayı da bep bifbirine karıştırmaktadır. Kuzeyimizdeki komşumuz Rusya başka bir şeydir, onun elli yüdır benimsediği yönetim sistemi olan komünizm başka şeydir. Yani Rusyada işmdiki rejim kurulmazdan önce bize kuzeyden esen rüzgârlar pek mi tath geliyordu? Orada Çarhk, burada Saltanat, iki millet benzer rejimlerle yönetilirken ytada Rus tehlikesi diye bir şey yok mu idi? Bugün Rusyada Amerikanvârî bir demokrasi ilân edildiğini varsayaüm. Bu yüzden, Ruslar demokratlaştı diye biz demokrasiye tövbe etmek zorunda mi kalacağız? İşin doğrusu şudur ki. Ruslann rejimi yalnız Ruslan, bizim rejimimiz de yalnız bizi ilgilendirmek gerekir. Aramızdaki iyi komşuluk ilişküerini geliştinnek, ber iki devletin çıkanna uyacağı için üzerinde önemle durulmaya değer bir konudur. Karşı taraftan ters davramşlar görülmediği siirece Türk • Rus dostluğunu desteklemek, rejim dâvasından apayrı, doğrudan doğruya coğrafyaya ve bugünkü dünya koşullanna bağlı bir sağduyu emridir. Kuzeyden ilham alıyorlar gerekçesi ile 27 Mayıstan bu yana yurdumuzda gelişen fikir özgürlüğüno baltalamaya kalkışmak ise düpedüz bugünkü Anayasa düzenine karşı cephe almaya kalkışmaktan farksız bir davranış olur. Komünizm propagandası nerede N A D İ R NADİ Aıkası Sa. 7, Sü. 5 de B EYRUT Irak Cumhurbaşkam ve Silâhlı Kuvvetler Başkomutam Feldmareşal Abdüsselâm Arif, Basra Korfezınde bir kum fırtınasına yakalanan helıkopterınin duşmesi sonucunda öncekı gün ölmüştur. Helikopterde Arif ile seyahat etmekte olan Içışlerı Bakam Tümgeneral Abdullâtif Daracı, Sanayi Bakanı Mustafa Abdullah da olmüşlerdir. j» ne olacak? Mareşal Arifin müessif ölümü üzerine, dost ve komşu Irakta iktidar kavgasının sebebiyet vereceği bir iç buhran başlayabilir. Çünkü çeşitli eğilirnler arasında bir hakem vazifesini gören «kuvvetli adam, artık dünyadan goçmüştur. Sokağa çıkma yasağının ilânı gibi alclacele alınan güvenlik tedbirleri, karısıklıklar çıkablleceği ihtimalinin delilidir. ^ Siyasi mücadele kendini en belirli şekilde bir hafta içinde yapılması gereken yeni Deviet Başkanı seçiminde belli edecektir. Şimdiki halde en kuvvetli aday olarak mü teveffa Maresalin hâlen Moskovada bulunan küçuk kardeşi Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Abdürrahman Arif görünmektedir. Ancak Abdürrahman Arif, Nâsırcılar hâric, Iraktaki diğer başlıca grupların (Baasçılar, Komünisller, Kürtler ve ŞUler) açık desteğinden yoksundur. Abdürrahman Arifin Devlet Bajkanlıfına getlrllmesl halinde sağ kolu olduğu ağabeyinin askerîsivil karnıa rejimini aynen devam ettireceği muhakkaktır. Ancak politikanın acemisl ve pek popüler olmayan Abdürrahman Arifin çetin hakemlik görevini ağabeyi ölçüsünde başan ile yürütebileceği şüp helidir. Üstelik Nâsırcılar veya Arab milliyetçileri dışındaki dört grupun Mareşal Arifin rejiminden pek memnun oldukları da soylenemez. Mareşal Arif geçtiğimiz eylülde Kazablankada, Arap Zirve Konferansındayken, ga>bubetinden yararlanmaya kalkışan rengi ve istikamcti hâlâ belli olmayan bir grup tarafından devrilmeye çalışılmıştı. Fakat Maresalin 10 gün önce Başbakanlığa atadığı havacı Tuğgeneral Abdülrazzakm önderliğindeki darbe teşebbüsü, Abdürrahman Arif tarafından bastınlabilmişti. Böylece, Genel Kurmay Başkanı daha Moskovadan dönmeye vakit bulamadan bir, iki veya M Resmî yas Bağdat Radyosu saat 12 den ıtibaren yeni bir emre kadar sürecek sokağa çıkma yasağı ilân etmış ve halktan nızam ve asayişı bozacak davranışlardan kaçınmasını istemiştır. Butun okullar ve resmî daireler kapatümıştır. Silâhlı Kuvvetlere alârm emrı verılmiş, hava alanları ve hudutlar kapatılmıştır. Irakta bayraklar yarıya indırilmiş ve bir ay sure ile resmi yas ilân edilmıştır. Cenaze torenı yarm yapılacaktır. Bağdat Radyosu'nun bildirdiği ne gore, kaza sonunda tena halde yanan Oımhurbaşkanı Mareşal Arif'in naaşı uçakla Bağdat'a getirilmiştir. Başbakan, Bakanlar ve Mısır heyeti ile yüzlerce yüksek rütbeli subay ve kaza kurbanlarının yakınları, uçağı karşılamışlardır. Öte yandan Radyo, sokağa çıkma yasağının, bugün sabahtan iti baren hafifletileceğinl bildirmiştir. Tartışma Başkanlık Divanımn toplantısında bu önergeye sıra geldiği zaman Başkanvekili Nurettin Ok (A.P.) «Anayasanın 83. maddesine göre doksan imza ile verilen bir önergeyle Meclis toplantıya çağınlabilir. Bu önerge 147 imzalıdır. Oyleyse burada göriişülmesine mahal yoktur» d«miştir. Nurettin Ok'un bu görüşüne Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli karşı çıkmış ve özetle şunları söylemiştir: «Cumartesi, pazar günleri Meclis çalışmalarına ara verildiği gün lerdir. Yoksa Meclisin tatil olduğu günler değildir. 90 imzalı önergeyle Meclis tatilken toplantıya çağınlabilir. Seçim Kanunu Tasansı nasıl olsa Senato seçimlerine yetismiyecektir. Bu durumda Meclisin cumartesi ve pazar günleri çalışmasını gerektirecek bir hal gSnnüyorum.» YUNANISTAN. KIBRIS İÇİN MUZAKEREYE HAZIR AP Grupu toplanacak 147 ler önergesi AJ". Grup Başkanlığı tarafından resmen verilmiş bir önerge olmadığı halde, Grup Başkanrekilleri Muhittin Güven ve Nizamettin Erkm«n tarafından da ünzalanmıştır. Önergenin hazırlığmda asıl öncülüğU Feyyaz Köksal yaprruştır. Bu arada bazı çevreler bu önergento, Demlrel'i müşkül dururna soktnak için haurlandıgını ileri sürmüşlerdlr. Bu çevjelere göre Demirel hükümetl seçim kanunu üzerinde yeterl kadar ısrar etmemiştir. Mecllste çoğunluğu toplamas ve Başkanlık Divanımn red kararmı reddettirmek için A.P. Gnıpu bugün saat 14.30 da, Meclis toplantısından önce toplanacaktır. Miting dönüşü Bağdad Radyosu, Arifın ıçinde bulunduğu hehkopterın, buyuK Arkası Sa. 1, Stt. 6 da ABDÜSSELAM A»tr r Atina, (AP) Yunatustan dün gece, Kıbns meselesi hakkında Türkiye ile müzakereye, ENOSİS konusunun, görüşmeler dışında bı rakılmaması şartıyla hazır oldufunu açıklamışttr. Başbakan Stefanos Stefanopulos, yayuılanan bir bildiride, hiikumetin Kıbns için banşçı bir hal çaresi aradığını ve muzakere teklifine şimdi Türkiye'nln cevabını beklediginl bildirmiştir. Başbakan, «ENOSİS, ilgüi taraflann menfaatlerine olduğu ka dar barısa da en iyi şekilde hizmet eden bir hal çaresidir.» demiştir. Başbakan, Atina hükumetinin aynı zanıanda Kıbns meselesine banşçı yollarla hal çaresi aramış oldugunu belirtsıiş ve «Kuvvet kullanarak ENOSİS'i kabul ettireceğimiz haberleri gerçek dışıdır. Kıbns meselesinin halli için Türkiye ile görüşmeler arzu edilmektedir. Hükumet, ENOSİS'İ konu dışı bırakmıyacak ve Makarios ile üzerlerinde anlaşılmış olan esasa uygun olarak görüşmeler yapmağa hazırdır.» diye sözlerini tamamlamıştır. ANKARADA ÜZÜNTÜ Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Komşu ve dost Irakın Cumhurbaşkam Abdüsselâm Arif ve bazı Bakan arkadaşlarının ânı ölumu, Ankarada uzüntü yaratmış ve Arifın cumartesi günü yapüacak cenaze tdrenıne Turkiyeyi temsılen Senato Başkanı îbrahim Şevkı Atasagun baş • kanhğında 6 kişilik bir heyetin Bağdada gıtmesi kararlaştırıl mıştır. Başbakan Süleyman Demirel, Feldmareşal Arifin ölümu kar Arkası Sa. 7. Sü. 5 de L'luslararası Portreler ıstanbul ve Ankara kabadayıları Adliyede çarpıştı ALAETTİN BILGİ Ankaralı kabadayılarla Istanbullu kabadayılar arasında beş yıl" danberı devam eden coldürücü çekişme», şehrimiz Adliye Sarayında silâhlı bir çarpışmaya sebep olmuştur. Adliye Sarayında panik yaratan bu çarpışma sonunda Ankaralı bir fedaı, tstanbulun ünlü kabadayılarından Dundar Kılıç ile arkadası Nevzat özbek tarafından tabancayla ağır surette yaralanmıştır. Olay, Dündar Kıhç'ın Adliye Sarayı kapısında oldürulmek istenmesi üzerine çıkmıştır. KABADATILAR ÇARPIŞIYOR!.. Istanbul polıs teşkilâtının butun detelttiflerini bir anda seferber den bu çarpışma, şöyle cereyan etmişür: Dün saat 13 te, 3. Ağır Ceza mahkemesi duruşma salonunda bir araya gelen Ankaralı kabadayılarla İstanbullu kabadayılar, «Tarlabaşı» cinayeti sanıklarından Dündar Kılıç, Süleyman Gençyaşar ile, Tahtabacak Hüseyin Turan'm yargılanmalarını izlemeye başlamışlardır. Elleri, bellerindeki tabanca şişkinliğinin üzerinde olduğu halde, daimî bir kuşku içinde duruşmayı tâkip eden kabadayılar, bir buçuk saat tanıkların ifadeleri Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Diğer karariar öte yandan Başkanlık Divanı ayrıca şu kararlan almıştır: gensoru önergelerinin özetlenerek okunması veya sade» ce sonuç kısımlannın okunmasıru istiyen önergeler reddedilmiş* tir. Arkası Sa. 7, Sü. 4 de ABDUSSELAM ARİF ÜÇÜNCÜ SAHİFEDE Kayhan SAĞLAMER Arkası Sa. 7, Sü. 3 de BİLGIÇ KABİNEYE GlRMÎYOR Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) A f% çevrelerini dün yine hüI I 1 * kumette yapılması düşünülen değişiklik konusu meşgul etmiş, Başbakan Demirel" in bağmısız Senatö1 Suat Hayri Ürgüplü ile öncekı gün Çiftlikte başbaşa yaptığı görüşme çeşitli söylentilere sebep olmuştur. Parlâmento çevrelerinde kablne değişikliğl hakkmda çeşitli gruplann çeşiUı görüşleri ortaya atıîmıştır. Bunlar özetle şöyledir: O Başbakan Demirerin çevresinde etkili olarak bilinen Ahmet Topaloğlu, Mehmet Turgut ve Faruk Sükan, İsparta Milletvekili Saadettin Bilgiç'in Ikinci adam, Başbakan Yardımcısı olarak kabineye alınmasına karşı gi riştikleri etkileme hareketi başanlı olmuş, Demirel Başbakan Yarduncılığı ihdasına razı olmamıştır. Bu sebeple Bilgiç'in Başbakan Yardımcısı olarak kabineye, istediği arkadaşlarla girmesl kesin olarak imkânsızlaşmıştır. Böylece yeni kabinede Bilgiç'in yer alması güçleşmiştir. Sükan, Arkası Sa. 7, Sü. 4 de 1SOBET T.M.T. Federasyonunun düzenlediği ve 28 nisana kadar devam edecek olan «Atatürke bağlılık nöbeti» dün saat 10 dan itibaren Taksim Anıtmda başlamıştır. İlk nöbeti tutan M.T. Federasyonu n. Başkanı Cavit Savcı, özel olarak hazırlanan şeref defterine «bu nöbet ilelebeU, TJVI.G. Teşkilâ tı Genel Başkanı Alp Kuran da «Atatürkü sevmek vatanı sevmektir» yazmıştır. Daha sonra nöbeti sıra ile sahne, perde sanatkârlan ile eski muharipler ve öğrenciler devir almıştır. Öte yandan Atatürkün heykel ve büstlerine karşı yapılan tecavüzlerle ilgili tepkiler bütün yurtta devam etmektedir. Londra. (a^.) Diplomatik kaynaklardan öğrenildiğine göre, bir süredenberf Arap memleketlerine silâh sevkiyatına ara vermiş bulunan Sovyetler Birliği, pek yakında bu memleketlere yeniden büyük ölçüde silâh gondermeye başlayacaktır. Silâh sevkiya tının en fazla Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Yemen'e yapılacagı anlaşümaktadır. Sovyetler, Arap ülkelerine tekrar silâh veriyor Aday adayı listeleri Seçim Kuruluna verildi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) 5 haziran'daki kismî Senato seçimleriyle ilgili aday adayı listeleri, dün açıklanmıştır. Buna göre, 53 senatörlük içüı yapüacak ön seçimlere, 6 siyasi partiden, 296 aday adayı katılmaktadır. AP, CHP ve MP 24, TtP 23, CKMP ve YTP 18 ilde seçimlere girecektir. 24 nisandaki ön seçim j lere AP'den 141, CHP'den 81, CKMP'den 4, MP'den 25, TİP'den 25, YTP'den ise 30 aday adayı iştirak edecektir. ISTANBUL ADAYLARİ tstanbul'da boş bir senatörlük : için yapüacak seçime, 5 partiden 13 aday adayı katılacaktır. CKMP adaymm tâyin ve tesbiti, Genel Merkezce yapılacaktır. Partilerin aday adaylan şöyledir: AP: Cemal Yavaş, Mesut Orhan Koralton, M. Halit Berkol, M. Ali Sebük, Sabahattin Tanman, Orhan Batı, Orhan Cemal Fersoy. CHP: İhsan Topaloğlu. Arkası Sa. I, Sü i de "AMERİCA,,YA LOKUM GÖTUREN TÜRK İÇİN TÖREN YAPILDI Amerikan 6 ncı Filosunun CSS America uçak gemisi mürettebatı, ilk defa bir Turk işadamı şerefine uçuş güvertesinde bando refakatmde bir geçit resmı yapmışlardır. Amerikan filosu aleyhinde yapılan gösterüere iizülen Halim Akbaş, admdaki makine ithalâtçısı. Türklerin Amerikaya karşı olan dostluğunu belirtmek için Türk ve Amerikan bayrakları ile süslü bir çıçek buketi yaptırmış, yanına da 15 kilo lokum alarak America Uçak gemisine gitmiştir. Gemide Filo Komutanı Amiral Cobb'u ziyarei eden Akbaş, çiçek buketini verirken de: «Biz Türk milleti. Amerikanın en yakın ve hakiki dostumuz ve müttefikimiz olduğuna inanmaktayiz. Amerikan Altıncı Filosuna mensup bir grupun ziyareti, her iki millet arasındaki dostluju arttırmaktadır. Memleketimize hoş geldiniz. Bu kısa ziyaretiniz esnasında burada iyi vakit geçireceğinizi umarım» demiştir. Filonun kumandanı bu ziyaretten çok memnun olmuş ve hemen bir gösteri düzenlenmiştir. America'nın uçu§ güvertesinde yapılan geçitresmine,geminin bandosu ve deniz piyadesi birlikleri katılmışlardır. Filo Kumandanı geçit resminden sonra Akbaşa \merica'nın gümüş kabartma bir plâkasını hediye et•nij ve şunları söylemiştir: •Sizi gemimizde karşılamaktan şeref duymaktavım. Memleketlerinıiz arasındakf hakiki ve kuvvetli dostluk hakkındaki fikirlerinize aynı şekilde iştirak etmekteyim. Götürdüğü lokiimlar, Americanın mürettebatına dağıtılan Akbaş'a geminin özel ziyaretçi defteri de imzalattırılmış.tır. Halinı Akbaş lokumları Filo Komutanına \eriyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kendi kuruluş düzeni içinden karşılayamadığı 2500 kadar assubay eksiğinin, yüksek okul mezunlannın bu görevi yedek olarak yapmaları suretiyle kapatılması yolunda bazı ön çalışmalar yapıldığı, dün Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu tarafından açık lanmıştır. Savunma Bakanı Topaloğlu'nun vercıiği bilgiye göre, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin halen kendi bünyesi içinde karşılayamadığı 2500 kadar assubay eksiği vardır. Bakanlığın bu eksiği lise mezunlannı yedek assubay yapmak yolu ile karşılamak üzere hazırladığı kanun tasansı Yüksek Askerl Şura tarafından reddedilince, as subay eksiğinin giderilmesi amacıyla yeni çalışmalar başlamıştır. Milll Savunma Bakanlığı yaptığı ön çalışmalarla yüksek öğrenim mezunu sayısınm artmasmı dikka te almış ve 2500 civarmdaki yıllık assubay eksiğinin, yüksek okul mezunlannın yedek assubay olma ları ile karşüanabileceği sonucuna varmiştır. YEDEK ASSUBAYLIK TEKRAR ELE AIINDI Malatya VttlisU Büstü öğretmenin kırdığını soyledi MALATTA, (Bahaeddin ERDEM bildiriyor) Dilek köyündeki Atatürk Büstlerine tecavüz olayının soruşturması do vam etmektedir. Vali Ali Riza Aydost saat 15 de basına bu konuda yaptığı açıklamada olayıa okulun bir öğretmeni tarafından yapıldığını söylemiştir. Öğretmen özayabakamn Sav. cüıkta, «Kolum kazara büstlere defdi, düşerek kınldı» şeklinde ıfade verdiği bildirilmektedir. Gizli olarak yapılan duruşması sonunda öğretmen tutuklanmıstır. BİR Sıra kapakiarı ve sandalyalar kurtuluyor! 6 tane Bakanla 40 tane milletvekili, Emniyete müracaat edip tabanea taşıma izni almış. Hımmmmm... Seçim Kanunu, Af Kanunu filân derken, bugünlerde, başunıza bir de «Büyük Millet Meclisinin ıç Tüzügü» nü değiştirme meselesi çıkacak galiba. Zira, bilindifi gibi, bu tflzük icabı, rnilletvekillerinin, Bakan da olsalar, Meclise silâhla gelmeleri yasaktır! D. N. Cihat Alpan görevine basladı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreterliğine atanan Kara Kuvvetleri Plân ve Harekât Dairesi Başkanı Tuğgeneral Cihat Alpan, dün yeni görevine başlamıştır. Öte yandan, eski Genel Sekreter Nâsır Zeytinoğlu Ziraat Bankası tdare Meclisi üyeliğina tâyin edilmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog