Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

..ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR x ^vjŞAHESER ROMANLAR * Cf€^~ 3 EN BÜYÜK YAZARLARIN EN GÜZEL ESERLERI yeni basılarını sunar! TOLSTOY O H A R P v e S U L H s. bası. 450 s 125 L DİRİLİŞ 2 bası. 430 sa>fa 12.5 L. * STEIN'BECK C E N N E T Y O L U 2. bas. 480 s 151, kabartma bez cılüi' J QV VtlN ' V A YI NEVI umhuriye! 42. yıl sayı 14978 KlîKUCUSL VUNLS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhiınyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbui No <>46 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Soğukalgmlıkları için \ WICKS VVAPORUB Perşembe 14 Nison 1966 Izmir Ticaret Odası ve Ege Üniversitesine görev verildi Demirel tanmla ilgili rapor istedi Çocuklar zararlı SÜKAN DEVLETİ SARSAN etkilerden GUC KUZEYDEN GELIYOR korunacak • • MUHSİN ERTUĞRUL OLÂYI MECLİSİ KARIŞTIRDI r ü ç MMIetvekmnin kanun t e W m ( tZMİR Başbakan Süleyman Demirel tarafından memleketin ekonomik konuları üzerinde bır ,ıapor hazırlanması için lzmir t Ticaret Odası ile Ege Üniversite sine ortak bir görev verildiğı dun açıklanmıştır. En geç bir ay içinde hazırlana rak hükumete verilecek olan bu raporda Turkiyenin tanm politıkası ile ilgili göriişler bildirilecek ve özellikle büyük ölçüde tuketilen tarım maddelerimizin durumlan ıncelenecektir. öte yandan îzmir Ticaret OdaEI, ıç piyasalarda beklenen hareketin başlayabilmesi için gerekli görduğü tedbirleri de tespit etmektedir. Bu arada malî af konusu yeniden ele alınmıştır. Ticaret Odası Meclis Başkanı Haydar Aryal dün bu konuda «Son yıllarda artan protestoların affı imkânları üzerinde durulmaktadır. Ancak protestoya icap ettiren sebeplerin ekonomik şartlarla birlikte mütalâa edilmesi nygun görülmüştür. Bngünkfi sonncu genel ekonomik sartların yarattıfı tespit edilirse af cihetine gidilmesi kuvvetle muhtemeldir» demıştir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ület Meclısinde dun, gundem dışı bir konuşma yapan Istanbul mılletvekıli Dr. Suphı Baykam, îstanbul Şehır Tivatroları Başrejısoru Muhsın ErtuğruTun gorevden uzaklaştınlması olayına değinerek A.P. ıktidarına hücum etmış ve sozlerı tartışmalara yol açrruştır. Baykam, Turkiyenin her yerinde perdelerını açan tıyatrolarda olayın bir bıldıri ile protesto edıldığıni belirterek sözlerine başlarruş, sanat hayatının huzursuzluğa sürüklendiğini ileri sürmüştür. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) re M Baykam ın konuşması Bavkam bu konuda özetle şunlan söylemiştır: oSanatçılar, tiyatro yazarları, çevırıciler, sanat sevenler isyan halındedir. Genel mudür, yargıç, savcı, vali ve idare adamından sonra A.P. iktıdarı şımdı de sanat âleminı tahrip etme teşebbusü içindedir. Çirkin politikacınm eli şimdi de sanatın yakasına uzanmıştır. Türk fıkır hayatı nereye götürülmek istenıyor? Ocak başkanları zihniyetıyle sanat yapılmaz. Sanat olsa olsa tahrip olur.» Baykam sanatın politika emrine verilemıyeceğine, buna dıktatorlük ve Demirperde rejımlerinde rastlanacağına değınerek «İstanbui Beledıyesinde A.P. çoğunluğunun bu kararı fıkir ve sanat hayatımıza ağır bir darbe ındirmiştir. Muhsin Ertugrul olayı münfent bir vak'a değıl, vahım bir zihniyetin tatbikatıdır» demıştir Ba>kam «Herkesi komünist, berkesi solru. herkesi bain ilân etmek hevesinde olan AP iktidarının zihniyeti tiyatroya, yarın operaya sonra resme, hep bu ilkel davranışla karşı çıkaraktır» demış, bu »ozlerı AP lıler tarafından şıddetle protestolara yol açmıstır. AP lı mıiletvekıllerınden bazıları Bnjkama, «270 bin liradan bahset» «komünistlere müsaade etmiveceğiz» dıye bağırmıstır Protestoların artması üzerine Devlet Bakanı Cihat Bilgehan ile İçışleriJBakanıFaruk Suk«n^n «öe ıstedîgı* göriulmuştur.*"" Tahliye ediien Orhan Kemal kansı tarafından karşılanıyor Orhan Kemal tahliye edildi «Komünizm propagandası japmak ve hücre /aaliyeünde bulunmak» iddiasından saruk olarak 36 günden beri tutuklu bulunan, ro man yazarı Orhan Kemal (M. Raşit Öğütçü) ile Fatih TİP llçe Başkanı Mehmet Şahin ve TİP II Yonetim Kurulu üyesi Mustafa Kuttahliye edihmalerdir. Tahliye kararı, sanık avukatlannm müracaatı üzerine, Istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesı tarafından verilmiştir. Sanık avukatlannm bundan önce yapmış oldukları beş tahliye taiebi ise, kabul edilmemişti. iddıaların dayandığı 141142 nci maddelerin kapsamına girmediğini belirten bu rapor üzerine harekete geçen sanık avukatları, 2. Sorgu Vargıçlığından tahliye talebınde bulunmuşlardır. Ancak Yargıçlık, bu talebi öncekı gün kabul etmeyince, bu defa bir ust mahkeme o|arak 2. Asliye ,Ç,ezaya müracaat etmfetonSr. Asliye CBM MaEEwnp Eİ Yargıcı Pehmi Çağıl. sanıklarm sorgu safhasmın bitmiş olduğunu da dikkate alarak tevkif kararını kaldırmış ve serbest bırakılmaları na dair kararı vermiştır. 7 mart tarihındenberı, tutuklu bulunan yazar Orhan Kemal, tahliye haberini avukatlanndan sa at 11.20 de duyduğu zaman, önce inanamamış ve «Doğru mu?..!» di yerek sormuştur. Saat 11.55 te Sul tanahmet Cezaevi kapısmda, eşı ve yakınlan tarafından karşılanan Orhan Kemal, bu arada kendisiyle konuşan gazetecilere: «Hür riyetime kavuştuğum için cok mcmnunum.. Bir yanlışlık neticesi tevkif edildim.. 36 gün yattık.. Böyle şeyler olur.. Ama hangi du rumda olursa olsun. hapishanede yatmak hoş bir şey değil!.. Özgürlüğün kısıtlanması hoş bir şey değil..» demıştir. Diğer iki sanık Mehmet Şahin ile Mustafa Kutlu da eşi ve yakınlarmca karşılanmış lar ve: «Mutlu olduklarını» belırt mişlerdir. Italyan tarım müsteşarıyla görüşmej Ank«r», (Cnmhnriyet Bfirosn) | Tarım Bakanhğının dâvethsı ya Tanm Bokanh£ı Dario AntoDİozzı ile Türk yetküileri arasında dün yapılan gö rufmelerde, özellikle ortak pazar açısından tütün ve fındık satışı ile ilgili meseleler konuşulmuştur. Tarım Bakanı Bahri Dağdas'ı saat 10'da, Dışişlerı Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangıl'ı de saat 11 de ziyaret eden Antonıozzı'ye Dağdaş Turkiye'dekı tanm konu larını anlatraış îtalyan Musteşar da, Italya'da uygulanan tan m reformu hakkında bilgi vermıştir. 1 MıUetvekıllennden Hayt t ı n Uysal, Nazıf Aslan ve Sadı Pencap 718 yaşları 4ra smdakı 8.340.644 çocuğu ılgılendıren ve bu çocukları çevrenıo zararlı etkıierınden, kotu yayın lardan, kara edebıyattan, kötıi fılmlerden, /ararlı eğlence yerle rınden, oyun Ealonlarıadan lcoruyucu ve çocuklann gelecegını guven altına aiacak yayınlann nitelıklennı gostencı bir kanun teklıfı hazırlayarak Mıllet Meclısı Başkanlığına vermışlerdır CHP Mılletvekıilen dun, yaptıkları basın toplantısında hazır ladıkları Kanun teklıfını Anavasamızın 36. maddesı ile 43 üncü maddesının 2. fıkrasına dayandırdıklarını bıldırmışlerdır Ba sın toplantısında sözcülük yapan Hayrettin Uvsal bu konuda şun ları ılâve etmıştır: c Bn kanun teklıfımizde çocnklarımız bütün zararlı etkı ve yayınlsrdan korunacak bir düıe ne kavnçturulmnş. Milli Kjtitım Bakanlığı teşkil&tma bu konn ile ilicili «Çocuk Ruh Sa£Uğı» Miidürlüğü eklenmistir. Senaryo ve filmlerin kontrol Komisyonlarına, ön^ördüfümüı cocoh vavınlan uzmanlar knmllarından elemanlar katılması «atlanscaktır. Çevrenin kfitü etkileri. küçük Arkası Sa. 7. Sü. 6 da "Bokon Mohkemede,, «270 binden bahset diye bağıran AP li Ihsan Ataöv'e cevaben Baykam bağırarak şdyle demiştir: •İftiralaruuzın hesabmı mahkemede göreceğiz. Her gün yalan. her gün asılsız beyanda bulunan Bikanınızı mahkemeye verdim. İftiralarınızın sonucunu mahkemede Arkası Sa. 7. Sü. 5 de İkiz bebektere doğumdan önce kan verildi üun Hallyriay ve Yartan geldi taafif şehrımıze gelen unlü batı muzığı temsılcilennden Johnny Hallyday ile eşi Sylvie Vartan, Yeşılkoy Hava Alanında hayranlarının hucumuna uğramıslardır. Hayranlarının arasından guçlukle kurtulan şarkıcı ve eşı. hemen bir taksıye bıne^ek j alandan ayrılmıştır Bu arada, Sylvie Vartan ın haylı kılo almış gorıinmesı, çocuk bekledığı hakkında bazı soylentılerın çıkmasına yol açmıstır. Öte yandan, çalışma izni formahtesını tamamlamadığı b ldırılen sanatçı karı kocanın. guç durumda kaldıçı haber verılmektedır. öğrenıldığıne gore. J. Hallyday. bu sabah uçak'.a Atinaya gıderek, Turk Elçilığinde formalıteyı tamamlayacak, oğleden sonra da tekrar tstanbula dönecektır. Oklahoma City, (B. Amerika) (AP) Oklahoma Ünivesıte«ı Tıp Merkezınde ıkiz bebeklere doğumlanndan önce kan verilmiştir. Bunun. muhtemelen tıp târihınin ilk vakası olduğu bildırilmektedir. Çocuklardan bırı, daha sonra canlı. dığerı ise ölü doğmuştur. Havatta olan bebeğın doğumundan 6 hafta sonra durumunun iyi olduğu belırtılmıştir Vakıtsız dunyaya gelen bebekte. daha doamarian once kan uyusmazlığı tespit edılmiş. rahım vohı ile kan verilmiştir Nasıl tahliye edıldiler? Sanıklarla ilgili bu tahliye karannın verilmesinde, dort gun önce, Bilirkışi Kurulunun Orhan Kemal ve iki arkadaşı için 2. Sor gu Yargıçlığina sunduğu rapor, önemlı rol oynamıştır. Nıtekim, sa nıklarm evlerinde ele geçırılen ki taplarla yaptıkları konuşmalann STEFANOPULOS Servet beyanı bonolar ve Servet beyanı ile tasatrnf bonoları meselesi, Son yıllann üzerinde en çok tartışılan iki konusudur. Servet beyanı, bir zamanlar hem vergi ziyaını önlemek, hem de havadan kazanılacak paraları tekrar vergilendirmek için kanuna konulmuştu. BeyaiDpjne usulu, o/ellikle gelirlerinin vergilenmesini istemeyen, daha doğrusu gonül rızasiyle vergi vermeğe bir turlü alışmamış olan iş çevrelerindii buyuk tepki yarattı, paralann yatak altına saklandığı hikâyelerl şiştikçe şlşti, bu çevrelerden gelen baskılarla AP, meseleyi seçim programına aldı ve nihayet Maliye Bakanlığı, önceki gün gruptan geçirilen tasarıvı hazırladı. Otokontrol sistemi denilen fakat aslında eskiye dönüşün unsurlarını da içine alır gıoı gorünen bu tasarıya göre mükellcf, her zaman olduğu gibi, yıllık beyannamesine artan gelirini bildirecek, maddelere açıklık verilraek saıetiyle beyannameye aluıacak giderlerle, gelirler arasındaki miıspet fark yapılan tasarnıfu yani servet birikimini ortaya koyacaktır. Maliye Bakaıunın gazetelere geçen demecinde bu farkın ne şekilde vergilendirileceğint dair açıklama yoktur. Eğer vergiye etki yapmayacak ise yeni tasariyie, hükumet servet beyanından önceki sisteme donmüş olmaktadır ki bu tam bir gerileyiştir, ve olumsuz sonuncu gelir vergisinin toplanunda görülecektir. Eğer gelirle gider arasındaki tasarruf, yeniden vergilenecekse o zaman da servet beyannamesi ismen kaldunlmış ve fakat yerine aynı oıahiyette başka hükümJer getirilmiş demektir. AF Grupundaki konuşmalardan ve tenkidlerden biz, Maliye Bakanhğının daha çok servet beyannamelerinin yarattığı psîkolojik etkiyi gözonüne aldığı ve bu arada baskı yapan çevreleı ve AF Grupunu tatmin ile vergi kaçağınl. gejit aıalmasLiı önlemek anlayışı arasında bir orta yol aradığı intibaını aldık. Gerçekteu servet beyannamelerinin bir psikolojik hava yarattığı, servet vergisi korkusunu bazı çevrelere getirdiği doğrudur. Bu arada servet beyannamesiyle birlikte neden doğrudan doğruya servet vergisi müessesesinin kurulmadığı da daima sorulabilir. Şu var ki bu psikolojik havanın Türkıyede milyarlarca lirayı yatak altına ittiği hikâyeleri sadeee şişirllmiş bir balon olmaktan ileri geçmez. Seçimlerden önce AF Genel Başkanı sayın Demirel, memleketimizdcki gizli paranm 33,5 milyar llra olduğunj söylemiş ve bunlann AP iktidariyle piyasaya çıkacağuu ileri sürmüştü Oysa seçimlerden sonra altı ay geçmiştir. Gizli servetlerin, bırakmu; milyarı, 50164 milyonun dahi piyasaya çıktığına dair hiç bir belirti yoktur. Neden çıkmamıştır? Çünkü Turkiyenin ekonoraisi, bünyesi baKınundan paranm gizleneceği bir ekonomi değildir, bu yuzden de para saklanamamıştır. Şimdi korku kalkacak ve milyarlar ortaya dökülecek diyorlar. Hele tasarı kanunlassın gereceğiz dokulmediğini ve üstelik eğer kanun tamamen vergi sistemini bir takım değişikliklerle eski durumuna getirirse o zaman milyarların çıkması yerine, milyartn devlet gelirinden eksildiğini de göreceğiz. Tasarrul bonosuna gelince; Yine gruptaki konuşmalardan alman bilgiye göre hükumet, bir zaraanlarm getirdiği bu garip mecburi Istikraz müessesesini islâh etmek çârelerini aramaktadır. Çâreletin en Önemlisi şüphesiz az gelirlilerin yükünü hafifletmek ve bono ödemeleri yüzünden devlet dairlerinin bile lçine düştüğü çapraşıklıklan ortadan kaldırmakttr. Bunlar faydalı seyler. Yanlız buıada bir noktaya lşaref etmek gerekiyor; Getirilen tasarıda denilmektedir ki; spekülâsyonu önlemek için bono bedelleri ancak kimliğini ispat edenlere ödenecektir. Oysa tasarruf bonolarmı ilıdas eden kanun 5 yıl sonra bunlann hamiline muharrer olacağını kabul etmişti. Bu duruma göre demek ki, yeni tasan eski kannnla alınmış haklan ortadan kaldıracaktır. Velev ki spekülâsyonu önlemek amaciyle de olsa Türkiye gibi devlet borçlanmalanna karşı zaten hassas ve güvensiz bir ülkedc acaba bu karar, gelecek içüı güvensizliği büsbütün arttırmayacak mıdır? Bir yalnıs iş görülmüş, bir garip mecburi istikraz yoluna gidilmiş• r. Artık yapılacak şey, bu hatayı. kanunlara güven daygusunu zedefrmeden tâmi' etmek ve her halde «Devlet nasıl olsa aldığını ödemez» jfcışüncesiniu büsbütün jerleşmesine ortam hazırlamamaktır. Yunan muhalefeti yeni seçim ist/yor K. DAPONTt; bildiriyor' ATÎNA Aitı aylık Stefanopulos Hukumetını Yunan Parlâmentosunda kıl payı bir çoğunlukta bırakan son buhranın ızlıyeceğı yol, guven oylamasına gı dılıp gıdılmemesıne bağlı kalmaktadır Başbakan Stefanopulos Kıbns pohtıkası yüzünden ve özellikle Kırbıstaki askerî kuvvetler meselesı dolavısıyle çıkan ıhtilâf ü Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Atatürk fri Ulusal Bağlılık | Nöbeti tutulııyor < Türkiye Milli Talebe Federası yonu, bugün saat 10 da başlayıp, 28 Nısan Peışembe günü 14 e kadar sürecek olan «ATATÜRK'E ULUSAL BAĞLILIK NÖBETİ. düzenlemiştir. Nöbet, gece gündüz aralıksız devam edecektir. Nobete; başta Atatürk'ün hayatta kalan silâh arkadaşları, eski muharıpler, Istanbul Valisi, Belediye Başkanı ve Ordu mensupları olmak üzere bütün Gençhk Teşekkülleri, Esnaf Dernekleri, Sendikalar, Avukatlar, Istanbul Üniversiteleri Rektör ve Dekanlan, Öğretmen üyeleri ile Ünıversite gençlıği, sanatçılar, yazarlar ve halk dâvet edilmişlerdir. Nobete katılacaklar için özel bir şeref defteri de hazırlanmıştır. Yakovas olayınm tepkileri Taiep reddedilmişti Orhan Kemal iie iki arkadaşı, sı yası poliste bir gun nezaret altına alındıktan sonra, Adliyeye sevkedilmişlerdi. O gün, 9. Sulh Ceza Mahkemesi, •delil yetersizliğinden» sanıklan serbest bırakmış, ancak Savcılığın itirazı üzerine, bir saat sonra, 3. Asliye Cezaya dosyaları verilmiş ve bu mahkemeden tevkif kararı alınmıştıFakat sanık avukatları. sırayla 4. Ağır Cezaya, 2. Sorgu Yargıçlığina, beş defa üst üste tevkif kararma itirazda bulunmuşlarsa, da her ı defasmda bu talep reddedilmişti. , AMERİKANIN DIKKATI ÇEKILDI Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Amerika Dışişleri Bakan Yardımcılanndan Mac. Arthur'ün, A merikan Senatosunda, âdeta Rum lann sözcülüğıinü yapan Senator Hugh Scott'un bir mektubuna verdıği resrni cevapta, «Türkiyenin tamamen bir iç meselesi olan Patrikhane ve Amerikan Ortodoks lannui lideri Yakovas'ın Türknedeki davranışları konulannda ba •n yersiz ve usulsüz beyanlarda bu lunması» üzerine. söz konusu mek tup Dışışlerince Amerikadan setirilmiştir Dışişıen Bakanlıfı. belgeyı inceledikten sonra Ame Arkası Sa. 1. Sü. 5 de DAKIKA:> BİR , KiltS.ay.n şunlan r Antalya köylerinden birinde mechul bir sahıs Atatürk bustiinu parralamış. Delinin biri olacak. Malatva'da da biri çıkmi'j Atatürk'ün iki büstünü. üstelik bir de Türk bayrağraı. parcalamış. Bu her ha lde zırdeli olmalı İzmirdeki heykeli baitala>an ıcin de deli demislerdi. O da deli. bu da deli. Hepsi deli. Peki. ne oluyoruz?. Anlaşılan. timarhanenin kaoılannı acık unutmuş olacaklar. D. N. İMONİİUER 5O. EVLENME YILDÜCOÜMÜNÜ KUTLADI Atina Elcimiz görevine gidiyor i Ankara (Cnmhnriyet Bürosu) Uzun bir süredir, Merkezde buJunan Atina Büyükelçımiî Turan Tüluy, önumüzdekı bır kaç gun ıçinde Atinaya dönecektır. Büyükelçı Tuluy, Yunamstanın ikili ilişkilerimiz ve Kıbns konusundaki olumsuz tutumu yönünden, Hükumet tarafından Merkeze çağrılmıstı. ^ Donanma Cemiyeti Istanbul Şubesinin kongresi yapıldı İSMET PAŞÂYLA EŞİ DAVETE EL ELE GELDİ Ankara, FİKRET OTYAM yazıyor «Mevhibe'yi, kapı aralığından görmüştüm .» 51, belki 52 yıl önce, îstanbulda Suleymaniyede genç bir adam, bir evde, kapı aralığmda «Mevhibe» isminde bir hatun gormuştu. Sonra evlendiler tsmet Beyle... Yani, 31 Mart 1916 tarıhinde... Çocukları oldu: Ömer, Erdal. Özden... Dün saat 18 de CHP Genel Merkezınde, zamanın Mevhibe Hanımı ile lsmet Beyi, yani tsmet Inönü ile Mevhibe Inönü, elele, yüzlerinde mutluluk. Inönü, kendisine buketler veren, altm plâketler veren CHP li bayanlara şöyle divordu • «EHi yıl mı? Tok eanım, bir bafta önce evlenmis şibiyiz. San Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Turk Donanma Cemiyeti Istanbul Şubesinin yıllık genel kurul toplantısı, dun yapılmıştır. Çeşitlı konuların ele alındığı toplantıda yapılan seçimler sonunda Adnan Kaynar, Kadri Kayabal, Bebzat Çakıcı, Belma Hamamcıoğlu ve Behçet Osmanoğln, yeni yonetım kurulunda gorev almıslardır. Yonetim kurulu, ilk toplantısında görev bölumu yapacaktır. G. Duhamel öldü Ecvet GÜRESİN PARÎS <a^.) Unlu Fransız yazarlanndan Akademı uyesı Georges Duhamel bu akşam Parıste ölmuştur. 82 yaşında olanDuhamel doktorluk oğrenımı yapmış, önce şiirler, sonra da pıyesler yazmaya başlamıstı. Fakat asıl ünunu hıkâye ve romanlarıyle sağlamıştı. Izmir'den sonra Malstya ve Antalya'da d» ATA'nın büstu parçalandi Gazeteler İNÛNt'LER 50. YIL PASTASLM KESERLERKEN.. Y AZ I S I Z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog