Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

MUSA ve YAHUDIÜK Yazan: Hayrullah ÖBS Tarafsız bir gozle ve en yenı araştırmalann sonuçlarma dayanarak yazılmıştır. Bu kitapta İsrail Ogullannın iarihi boyunca dinin gelişmesi, Babil esırlijinden sonra aldığı şekil, günümüzde Yahucîilerin inanç ve ibadetleri Yahudı tasavvufu etraflı bir şekilde anlatılnpktadır. REMZİ KİTABEVİ Fiyatı: 10 Lira. İlâncılık: 2613/3927 umhuriyet Kl'KUCUSU Vl/NUS NAI>1 42. yıl sayı 14977 Telgraf ve mektup adrea: Cutohıınyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No İ46 Telefonlar: 2 2 4 2 8 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2242 9 8 2 2 4 2 99 Çarşamba 13 Niscn 1966 DÖRT YENİ KİTAP SODOM VE GOMOBE Yakup KADRİ \ ^ 10 Iira BİR ALMAN DOSTA MKKTUPLAR Albert CAMUS 3 Ldra DURUŞMA GECESİ DÜRRENMATT 4 Ura ÇEHOVDAN 4 OYÜN Anton ÇEHOV ^ ' 4 Lira BİLGİ YAYüJEVI YENİŞEHİR ANKARA Cumhuriyet 3956 Tecavüz olayları Senoto'do görüşüldü AP grupunda Maliye Bakanı açıkladı Atatürk anıt ve büstlerine yapılan tecavüzlerin yurt ölçüsünde uyandırdığı tepkl devam etmektedir. Bu konuda çeşitü teşekküller basın toplantıları ve büdiriler yayınlıyarak duyduklan Inüall bildirmişlerdir. Öte yandan Malatyadakl olayla ilgili olarak 3 öğrencinin durumlan şüpheli görülmüş, 12 lla 13 vaşlanndakl öğrenciler adalete ve rilmiştir. Ücilkokul ogrencısı Adliyeye verildi •I w ""SEİİVETİEYİÛİr YERİHE GİDER ESASI BİR AMERiKAU ALİMİN BESLENME YETERSiZLiĞiYLE İLGİLİ TEKLiR: ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi Grupunda dün, Maliye Bakanı Ihsan Gürsan. servet beyannamesinin kaldınlması yolunda yapılmakta olan calışmalar ve hazırlan makta olan kanım tasansı bakkında grupa bilgi vermişür. Bu bilgıye göre servet beyannamesi yürürlükten kaldınlacak olursa beyannameleri iade edilecek ve bunun yerine gelir, gider ve tasarruf ara smdaki ilişkiye dayanan bir otokontrol sistemi getirilecektir. Yakup Demir olayıyla i gelişmeler Malatya da Merkeze bağlı Dilek köyü tlkokulunda müdür odasındaki Atatürk büstünün kınlması, dolapta bulunan bayrağm çıkarılarak bıçakla parçalanması olayının somşturmasına devam olunmuş ve 13 yaşında Burhan Akın, 12 yaşında Aziz Kekeç ve 13 yaşında Hasan Bayraklı adındaki öğrenciler şüpheli görülerek yakalanmış ve adalete verilmişlerdir. Okulda 7 öğrenci, büst kırılma ve bayrak yırtılma olayını bu öğrencilerin yaptıklarını iddia ettniş, Ugili ma kamlara bu yolda tfade vermişler dir. Malatya Savcısı, üç öğrencl lle beraber 10 kişinin daha olayla ilgili olarak ifadelerinin almdığını söylemiştir. Arkası Sa. 7, Sü. I de AÇ KALAN MİLLETLER KIŞ UYKUSU UYUSUN! NEW JERSEY (a.a.) ir Amerikan bilim adamı, Dünyanın açlıkla karşı kar şıya olan topluluklarınm, beslenme yetersiıliği çözümlenin eeye kadar kıs nyknsnna yatmaUnnı teklit etmiştir. Kış uykusu halinde, vücudun yiyeceğe olan ihtiyacı, '/o 80 oranında düşmektedir. Missourl Universitesinden Dr. R. R. Chafee, Dünyanın açlık çekilen yerlerinde insanlann tehlike geçinçeye kadar bırkaç gün ya d» haf ta boyunca, ilâçlâr icerek tl» uy kusuna yatabileceklerini ileri sürmüştür. Ancak Dr. Chafee, bu ilâçlann kullanılacağı günün yakın olma dığını ifade etmektedir. Chafee' ye göre ayılann ve diğer bazı hayvanlann nasü bir gelişme so nucu kış uykusuna yattıklarının bilim adamları tarafından anlaşılamadığını; hükumetin destekle diği araştınnaların sart olduğunu söylemiştir. AP Bakanm konuşması Gürsan bu konuda şunları söylemiştir: lluıdiği üzere bugünkü vergi sistemimizde mevcut özcl güvenlik tedbiılerl arasında gider esası ve servet beyanı iüimleriyle iki tedbir yer al maktadır. Gider esası, mükelleflerin yıllık beyannamelerhıde gösterdikleri ve ya inceleme sırasında tesbit olunan gelirleri ile aynı şekilde hesaplanan giderleri arasında mevcut olması gereken münasebete istinad etmektedir. Belli bir dönem İçinde bu yoldan tesbtt olunan gider, mükellefln gellrinden fazla ol duğn ve fazlalık miktannın kanunda yazılı diğer kaynaklardan karşılandıfınuı mükellefçe izah olnnamadığı takdirde aradaki fark beyan edllmemis gelir sayılmakta T» Terglleııdirilmektedir. Servet beyanı müessesi ise mükellefin ekonomik durumunr bir başka açıdan eie almaktadır: Vergileme döneminin sonundaki servet miktarı arasındaki müsbet fark aynı dönem için mükellefçe beyan edilen gelir toplamından faz la olduğu ve bu fnzialiŞın tahassül sebepleri keza mükellefçe izah ve isbat edilemediği hallerde, fazlalık miktarı ikmalen vergilemeye esas alınmaktadır. B B Besin problemini hailetmiş bir vatandaş... İ1SÖNÜ : «MÜTEESSİRİZ» Ankara, (Cnmhnriyet Böroso) Antalya ve Malatyada bulunan fki Atatürk «mtımn daha çirkin şekilde tecavüze uğraması, yurtta geniş ve şiddetli tepkiler varatmıştır. Başbakan Demirel, dün bu konuda kendisiyle konuşmak istiyen bir gazetecinin sorusuna, «Böyle konularda avak Bstü konuşmam» demiş ve cevap vermemiştir C.H.P. Genel Başkanı tsmet lnönü de çok kısa şekilde duygularını şöyle lfade etmiştir: «Hepiniz gibi hep müteessir oluyoruz, önlenlrler.» Bir Amerlkalı doktor açlık problemini lnunUrı k i | iqrku*ıma yatırmakla hallcdtceSinl «öylüyor Gaıeteler «PLANLAMAYA ÇORAP ORÜLÜYOR» Ankara, (Cnmhnriyet Bürosu) CHP Ortak Grupunda dün, hükumetin tutumu tenkit edılmiş, Plânlama Teşkilâtının başına çorap örüldüğü ileri sürülmüş, Atatürk'ün heykellerine yapılan tecavüzler* değinilmiştir. Grupta genel politik durum hakkında gorüşme açılmış bu ko nuda ilk konuşan Yaşar Akal şunları söylemıştır: «Bngün Türkiye, tarihinin hiç bir devrinde rastlanmıyan bir bnnalım içindedir. Karışıklık, cemiyet düzenimizi yıkmak teh likesini arzediyor. Bu durnmn önliyecek olan hükümet, esefle görüyornz ki bizzat bn durumun yaratıcısıdır. Bugün bir heykele, yarın birkaç heykele tecavüz edilecek ve bir başka gün ise biızat şahıslara tecavüz edilecektir. Hükümet bn yolda devam ederse bir gün Atatürkfüyüm demek suç olacaktır.» Ankara mületvekili tbrahım Sıtkı Hatipoğlu. «Başbakan davFanıslariyle memlekette rejimi tehlikeye sokaeak ve adxde mttcadel* ettiklerini söyledikleri Komunizme vasat hazıtlıyacak bir tntnma girmişlerdir. AP nin yolunu şaşırmif Genel Başkanı, kör ihtiraunın peşinde giderken memleketi feliketin kucsgına ynvarlamak yolnndadır^ demiştır. Hatıboğlu ayrıca, Hükumetin gçricı davranışlar karş'Pirıda SPSSIZ kalışını tenkıd etmiştir. Mus milletvekılı Nermın Neftçi özetle şunlan söylemiştir: «PUnlamaya çorap örülmektedir. Başbakan bn konuda birbirini tntmayan beyanlarla ne yaptığını bümiyor, Plânlama, ciddî bir tehlike içindedir. Atatürkçülere komünizm çamnm atılmaktadırj» Istanbul mületvekili Reşıt Ülker, AP nin açıkça din sömürücülüğü yaptığını. milliyetçı ve akıliı komünist düşmanlarına komünist ithamını savundurdu • ğunu ileri sürmüş ve «Ellerındeki son kozu oynuyorlar. önümüzdeki seçimde taarruza geç • memiz lâzımdır. (Biz komünist değiliz), şeklinde değil (sız komünizme hizmet ediyorsunuz namuslu ve dindar vatandaşlara dinsiz diyorsunuz ve milletı bölüyorsunuz) mukabelesiyle taaıruza geçmek zorundayız» demiştir. CHP GRUPU TOPLANDI "Gider esası,. C örüldüğü üzere, bn iki güven U l i k tedbirinden her biri kendi başlaruıa tam ve müessir etkiler sağlayacak nltelikte olmadıkla rı gibi birbiri arasında bir münasebet de kurulmuş değildir. Halbuki mükellefln geliri ile mas rafları ve bunların farkmı teşkil eden tasarrufu arasmda çok daha sıkı ve kavranılması kolay bir organik münasebet mevcut bulun Arkası Sa. 7, Sü. 3 de unun REVtZYONDA GÜCLÜK Kabine değişikliği konusunda Başbakamn rahat olduğunu söyliyebilmek imkânsızdır. Ranatsızlığın sebepleri bir kaç noktada toplamyor. 1 Sayın Gürsel'in hastalığı araya girdiği için revizyon Mart basında yapılamamış, zaman hayU ilerlemiştir. Bir seçim sathı mailinde değişiklik yapmak ise ileride alınacak sonuçlar tam olarak bilinmıyeceğine göre gerçekten giiçtür. önce yenileştirilmiş bir kabine üe seçime gidilccektir. 5 Haziranda A.P., milletvekilleri seçimindeki kadar oy alırsa mesele yok. Ama eğer almazsa hattâ kayıp yüzde 1 2 yi bile geçraemiş olsa, bütün suç o zaman değişikliğe yüklenecek, bem teşkilât, hem de grup içindeki hareketler kaçmılmaz bale gelecektir. 2 Şu var ki sonuçta oy kaybı olursa değişiklik yapılsın yapümasın aynı huzursuzlukları beklemek de hatalı değildir. Farzedelim ki A.P. tüm oylarından pek azuıı kaybettl. O zaman •unlar söylenecek: , «Zayıt hükümet kfiruldu, AltJ ay lâklakla vakit ölduruldü. Sonuç elbette böyle olacaktı. Biz zaten bunu Süleyman Beye söylemiştik..» falan füân. Kısacası hangi yandan bakılırsa baküsın seçim sırasında kabine meselesinin yakın bir gelecekte gürültü yaratması sebepleri ortadadır. 3 Revizyon hazırlıklanmn belki en sıkıntüı tarafı Meclis ve Se> nato Grupundaki üyelerden en az 200 ünün kendilerini «Bakan olabilir» kabul etmeleridir. Oysa, hükumetin ilk kunıluşunda durum başka idi. Her devrede olduğu gibi bu devrede de yeniler kendüerinin acemi olduklannı biliyor ve eskilerin aralanndaki koltuk taksimine pek kanşmıyorlardı. Hattâ Grnp ilk heyecan içinde bütün yetkileri Genel Başkana vermişti. Şimdi ise anlayışUr değişmiş, yenilerle esküer hemen bemen aynı bizaya gelmişlerdir. Bu kadar heveslinin içinden 6 7 kişiyi seçebilmek güç, hem çok güçtör. i tlk kunüuşta iktidar partisi grupu üzerinde dış basküann bulunduğu söylenemez. Ortaya çıkan ve kısa zamanda halledilen anlaşmazlık kişi çekişmelerine dayanmaktaydı. Nitekinı Dr. Bügiç ekipi bclli belirsiz bir çekişmeden sonra meydanı Sayın Demirel'e bırakmıştı. Bugün ise mesele sadece Sayın BUgiç ve arkadaşlan meselesi değüdir. Dıştan içe doğru gelen baskılar A.P. Grupunda kendisini hissettiriyor. Bir taraftan iş çevrelerinin ağırlıgım belli eden istekleri vardır. Öte tarafta çeşitli akımlar direksiyona hâkim olmanın çabalan içindedirler. Teşkiİât hem kişüere göre, hem de memleketteki havaya göre değişiklik istemektedir. Aynca ağırlaşmaya başlıyan siyasî çatışmalarm vumuşatılması çeşitli gruplardan, bir temenni, fakat basküı bir temenni olarak ortaya konulmaktadır. 5 Bunların arasında en önemli sebep şüphesiz değişecek httkümetin iş görebiiecek bir hükümet olması, ve 6 ayhk hendikapı kapayabilmesidir. .. Kuruluşu sırasında bütün sorumluluklan üzeıine almış gorunen ve kabinesini bu anlayış içinde kuran Sayın Demirel geçmiş ayların mizanında açıklar bulunduğıınu ve bu açıklann rejün dâvalannı ön plâna atmakla kapatılamıyacağını, aksine işlerin büsbütün çıkmaza eireceğini biliyor. Ustelik bugünkü tempoda gidildiçi takdirde yatırun aylannın aym sonucu vereceğini tahmin etmek Sayın Başbakan için zor değildir. Ve yine Sayın Demirel bizim yürütme anlayışunızda, Hükümet Başkanı ne kadar yırtmırsa yırtmsın başansmm yine bir knvvetli ekipe bağlı olduğunu, devlet çarkımn ancak açıur kapanır bir sistemle işliyebileceğini nihayet farketmiştir. Açıkçası bîraz geç de olsa Sayın Başbakanm farkma vardığı husus, bugünkü ortamda tek kuvvetli adamın değU, kuvvetU bir ekipin iş görebileceği, sonuç alabUeceğidıj. Bu bakımdan A.P. Genel Başkanı şimdi hem grupunu, hem teşkilâtuu, hem dış çevrelerin güvenini çekebilecek, hem de iş görebilecek bir ekipi kurmaya çalışıyor. Bu gerçekten güçtür, ama her halde imkânsız değildir. Bugun A.P. grupu içinde mevcut kabineden daha iyisinin çıkanlamıyacağını söyIemek insafsızhk olur. Ancak bütün mesele, önce çeşitli baskılara barşı verilecek tâvizlerde ölçüyü iyi kullanmak, sonra da Türkiyenin ikincı mimarı olmak gibi bazı çe\Telerden yapüan telkinleri ve dolayısivle bayalleri, hele hisleri bir yana iterek «adam» lan seçebilmektir. Sayın Demirel Uk fırsatı seçimden sonra kaçırnuştı. Bu defaki fırsatı geçmiş tecrübelerle daha iyi değerlendirîp değerlendiremediğini her halde yakında göreceğiz. (Atina, K. Dapente bildiriyor) Yunan Başbakanı Stefanopulos, Bakanlar Kurulunun dün geceki iki saatlik olağanustü toplantısı sonunda istıfa etmemeye karar vermıştir. BİR BAKAN DAHA tSTİFA ETTİ Toplantıdan sonra hukumet üyelerinın, Stefanopulos'un polıtıkasını oybirliğiyle desteklediklerı açıklanmıştır. Stefanopulos, bu toplantıdan önce, Sosyal Yar dım Bakanı Galınos'un da ıstıfasını kabul etmiştir. Bu arada, Çiri mokos'un milletvekılı olan yeğenı, hükumeti desteklemiyeceğını bildirmiştir. Stefanopulos, şayet hükümet üyeleri önceki gün Dışişleri Bakanhğından istifa eden Çırimokos'un Kıbrıs politikası ile ilgili tutumunu onaylarsa, istifa edeceğıni soylemişti. 300 sandalyehk parlâmentoda 4 mılletvekili ile küçük bir çoğunluğa sahıp 66 yaşındakı Başbakamn, buna rağmen kabınesını tamamlamaya vc iktidarda kalmaya çalrsacajı anlaşılmaktadır. Yabancı gözlemcıler, Stefanopulos'un kabinesındeki boşlukları nasıl dolduracağını merak etmektedir. tlk belirtilere göre, 6 ayhk hükumetin Başkanı Stefanopulos, Papandreu'dan yeni kopacak milletvekillerine güvenmektedir. 1965 yazındaki buhran sırasında önemli bır rol oynayan eski Savunma Bakanı Garufalyas'a, Stefanopulos kabinesinde Dışişleri Bakanhğı teklif edildiğı; ayrıca, şimdiye kadar Papandreu'ya sadık kalan pohtikacılardan Papapolitis'e Başbakan Yardımcıhğı verilmek ıstendıği soylenmektedir. Papapolitıs'in, Merkez Birliği saflarında 1013 milletvekılı taraftan vardır. CSorum ve «DIB Basında Türklye» Üçüncü sahifemizde) Yunaniston Hükümet buhranı arifesinde Hükümet. Makario» Grivas thtüâfında. ayrı görıişlere sahlp Gazetelerden (ETNOS) gazetesinden Sovyetler Birliği Hükumetinin dikkalini cektlk ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sovyetler Birliği Komünist Partisüıüı 23. kongresinde, Türkiye ile ilgili bazı olaylaı üzerine Dışişleri Bakanlığınca yapüan calışmalar sona ermiş ve Moskova Büyükelçüiğımıze dün bir talimat g«nderii»rek, Sovyet hükumetinin dikkatinin çekilmesi bildirilmiştir. Komünist^ Parlısınin kongresinde, Yakup Demır takma adlı bir şahsın Türkiye Komünist Partisi birincı sekreten olarak kongreye takdimı, Sovyet Başkanı Kosigın ve parti Bırinci Sekreteri Brejnev'ın, Turkiye Komünist Partisınden soz et meleri, Türkiyede tepki ile karşılanmıştı. Ulayuan haberdar olan Dışişleri Bakanhğı da. konu üzerine dıkkat ve hassasıyetle eğılmış, Moskova Buyukelçıhğımızrten gelen mahrem bılgılenn değerlendırümesı sonunda, Sovyetler Bırlığı. hükumetinin dikkatinin çekilmesi kararlaştırılmıştır.Söz konusu kararın, Başbakan tarafından da onaylanması uzerıne, gereklı teşebbüsün yapılmasi lçın dun, Moskova Büyükelçıliğimıze talimat, sıfre ile bildıril miştir. . Büyükelçıhğımıze verilen talimata göre, bu tarz olayların, Türk • Sovyet ılışkılerıne olumsuz etkilerde bulunduğu, Turk kamu oyunda nâhoş yankılar uyandırdığı bu bakımdan. ıkı ülke arasında karsılıklı ıtımada •şaya» iyi iM5kilenngrti!mresr"i» tenlyorsa. Sovyetler Bırlığınm bu tarz davranışiarda daha dikkatlı olması gîrektigi bildiril mektedir Talimat DEMİREL İLE BILGIÇ ANLAŞAMADI Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Hukumette yapılacak değışıkhk dün yenı bır çıkmaza gırmış, Başbakan Yardımcılığı ısteyen Dr. Sadettın Bılgıç ve taraftarları «Başbakan Yardımcılığı» konusunda Demirel ile anlaşamamışlardır. Demirel. Başbakan Yaı dımcılıgı titnnın kullanılmasına tamamen karşı çıkmış, bunun sadece «Devlet Bakanı» olarak isimlendırılmesı konusunda dırenmiştır. Sızdırıian iıste Öte yandan aslında Bılgiç'çılere yakın çevreler «başbakan pemırel'e yakın kımselerden a"lıriaı|înı» bıldirdıklen bir kabine listesını ortaya surmüşlerdır. Bılgıç'çılerın temenni olarak yorumlanan bu listeye göre «değışiklık» şoyledır • Başbakan: Demirel; Başbakan Yardımcısı: Dr. Sadettin Bilgiç; Devlet Bakanları Fethi Tevetoğln, Vedat Âli özkan, Aydın Valçın; Müli Eğıtım: Cihat Bilgehan; Ulaştırma: Safa îalçuk, Tunzm Tanıtma: Lütfü Akdo Arkası Sa. J. Sü 4 de tkili anlaşnıalarla ilgili tonlnntı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki 55 ikili anlaşmanın ıslah edilmesi yolundaki görüşlerimiz ve tekliflerımızın Amerıka'ya bildirilmesinden sonra bu konuda Amerika ile yapılacak müzakerelerle ilgili calışmalar devam etmektedir. Dışişleri Bakanlığı toplantı saionunda dün öğleden sonra bu konu ile ilgili önemli bir toplantı yapılmış, ikilı anlaşmaların ıslahında izlenecek tutum ve ölçüler generallerle Dışişleri Bakanhğı yetkilileri arasmda uzun uzun konuşulmuştur. Edebî Kurııl seçüemedi Istanbul Belediye Meclisi, Şehir Tiyatrolannın yeni talimatnamesıne gore seçilmesi gereken 3 kişılık Edebî Kurulun seçimini yapmak üzere fevkalâde bir toplantı yapmış, fakat bir sonuca ulaşamamıştır. Varılan karara göre, Edebî Ku rula seçilecek adayların isimleri Meclis Riyaset Divanı tarafından tespit edılerek cuma günku toplantıda oylanacaktır Kurul seçimi ile ilgili müzakere ler elektrikli bir hava içinde geçmiş ve CHP Grupu, seçimın Belediye Başkammn tasarrufunda bulunduğu tezini savunmuştur. Amerika, Fransadaki askerlerini çekmiyecek Washington, (AP) AmerikB, dün Fransa'ya, Fransız kuvvetleri NATO Komutanlığîndan çekildikten sonra, Alnıanya'daki Pran sız kuvvetlerinin orada bulunan Amerikan atom silâhları stoklanndan faydalanamıyacaklannı, bir notayla bildirmiştir. NATO'da Amerika'nm Fransa' daki askerl faaliyetlerini aceleyle sona erdirmenin bütün NATO üyelerinin menfaatlerinin güvenHğine zarar vereceği de belirtilmiştir. Fransa'daki bütün Amerikan askerlerinin ve askerl tesislerinin 1 nisan 1967 ye kadar kaldınlması yolundaki Fransız talebi de reddedilmiştir. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye tşçı Partısı Genel Yönetim Kurulu, üç gündenben süren çalışmasını bıtirmış, yayın ladığı bildırıde AP yönetiminı şıddetle yererek, gızlı komünizm faaliyetinin emniyet kuvvetlerın ce ortava çıkanlmasını istemıştir. AP iktidarının kısa zamanda Anayasayı ve demokratik düzeni çeşitli şekillerle yıpratma metodlannı uyguladığı ileri sürülen ve gidişin tehlikeli olduğu iddia edilen bildiride komünizm konusu için özetle şöyle denilmektedir: «Gerçekten gizli bir komünizm faaliyeti varsa bunu Emniyet kuvvetleıi ortaya çıkarmakla g3revlidir. Durum bu olduuğna göre bir takım derneklerin, sorumsuz kişilerin (Komünizmle mücadele ediyorum) diye halk ve millet yaranna çalışmalara saldırılarda bulnnması ve hükumetlerin bunu en azından müsamaha ile karşılaması ve hattâ Devlet hazinesinden yardımlar vererek tevsik etmesi Anayasamn kaba kuvvetle işlemez hale getiribnesi teşebbüsünün elle tutulur delilleridir. «Gizli komünizmi ortaya çıkarmak Emniyetin görevi» DEMIREL VE İNÖNÜ DÜNKÜ SEMİNEBDE iki lider lıasııı semmerini izledi Ankara (Cumhuriyet Bürosu,) Basın llân Kurumu, Anadolu Ga zete Sahipleri Sendikası ve Türk Gazeteciler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, «Anadoln basınınm so runlan ve çözüm yolları» konulu seminer, dün yapılmış, seminerin açılışında Başbakan Süleyman Demirel ve CHP Genel Başkanı lsmet Inönü de hazır bulunmujlardır. Inönü'nün bulunduğu salona, saat 10J.0 da gelen Başbakan, ana muhalefet partisi liderinin yalnızca elini sıkmakla yetinmiş, tnönü ile Demirel, yan yana oturmalanna rağmen hiç konuşmamışlardır. Seminerde, dâvet üzerine bir ko nuşma yapan Başbakan Demirel, basım, «demokratik düzenin en güçlü kuruluşlanndan biri. ola Arkası Sa. 7. Sü. 3 de 7 fabrikada kararı alındı lETVde poso kaldırılıyor ÎETT Genel Müdürü Saffet Gürtav, îdareyi yılda 20 milyon lira zarara sokan pasoların kaldınlması için harekete geçildiSini açıklamıştır. Gürtav, bu suretle zarann ftnlenecegini söylemiştir. grev Arena tiyatrosu tecavüze uğradı Halk Oyuncuları Birliği Tiyatro Topluluğu tarafından Arena sahnesinde oynanmasrna başlanan Fakir Baykurt'un «Yılanlann Öcü» temsili bittikten sonra evvelki gece yarısı, seyircilerin dışmda bazı meçhul kişiler tiyatronun afişlerini yırtmış ve vitrinleri tahrip etmişlerdir. Durum tiyatro yöneticileri tarafından zabıtaya aksettirilmiı ve vilâyetten de tedbir istenmijür. Hatırlarda olduğu gibi, Gündüz Kalıç, Celile Toyon, Deniz Türkali ve arkadaşlannın kurmuş olduğu «Halk Ovuncuları Birliği» tiyatrosu, bir süre önce Arena'da «Sarkıcı Kız> adlı müzikal oyunu başarıyla oynamışlardı. Ecvct GÜRESİN Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Curnhuriyet Senatosu'nun dünkü toplantısında Ekrem Özden'in (CHP) trafik kazaları konusundaki önergesini cevaplandıran tçişleri Bakanı Sükan: «Memleketimizde her Vt arabadan birinin kaza yaptığını» söylemiştir. Bakan, bir yılda 14 bin 35 kaza olduğunu bu kazalarda 2482 kişinin öldüğünü, 13 bın kişinin yaralan HER 12 ARABADAN BİRİ KAZA YAPIYOR lavet, Derbl Plâstık, Plâstel Plâ» tik ve Luxor tarak fabrıkasın* da grev kararı almıştır. 26 Nisan Sah sabahı başlayacak greve 2400 ışçı katılacaktır. Diğer ta* raftan Lâstiktş Sendikası 26 Mayısda da Derbi Lâstik, Balına Lâstık ve Güneş Lâstik fabrikasmda da grev yapacak, bu tabri kalarda da 1450 ifçı çahçmaktadır. Lâstiktş Sendikası tarafından dün konn ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Lâstik tşveren Sendikasının ikramiye ve çocnk zammı ile vasıta parası vermedl» ği, aynca ücretlere vüzde beç bir zammı kabul rttiÇi bildirilmektedir. Sendikanın ücretlere zam isteji yüzde otuzdur. ftstik • İş Sendikası toplu sös müzakerelennde anL leşme vanlamadığından Gıslaşmaya «Hesap hatâsı» Kotnflnirml telin lçm mtttat*;. Â1A. Ama, arada «Türk tsUm derletinin bayrağı ıSadifekaleye anlacaktır. Çünkü biz tslâm ümmetiyiz» diye notnk çekmek neden? tzmlrde, Atatürkür heykeUni baltalıyan mecznp için, mitlng. MökemmeL Ama, arada, rastgele AmerikBh dövmek, Amerikan Haberier Bflrosunn taşlamak neye? Bnnlar ayn «yn şeyler. Eğer tâzımsa. tM değfl, tfSrt mitüıg tertiplemek, hle sfipheriı, çok daha yertride olnrdu D. ». dığını, 400500 milyon liralık tnilll servetin heba olduğunu bildirmıştır. Sükan, bu arada, trafiği fcontrol eden 1400 kışilik Emniyet kadrosunun 10 yıldır degişmediğını, bır trafik arabasına kontrol için 353 kilometre yo! duştüğünü belırtmiştır Soru sahıbı Ozden ise, «Ankara • tstanbul yolu, bir trafik mezbahası hâline gelmiştir.» demiştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog