Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Abdülbaki Cölpınariı FUZUIİ DİVANI ..... 20.00 .„. »>nn NEDİM DİVANI MEVLANA CELAurrröf • ».00 MEVLÂNA CELÂLOTTİ» MEKTUFLAR ^^«. 20.00 MEVLEVİLİK .......„„.„ ».00 MEVLEVİ ADAB VE ERKÂNI 15.00 İNKILAP *• AKA KtlABEVLSBİ İlâncüık 2812 8903 umhuriyet 42. yıl soyı 14976 KDKUCÜSÜ rUNUS NADİ Telgraf *• m e k t a p adresi: Cumhnriyet İatanbol Potta K u t u s u : Istanbul Wo. 2 « Telefonlan 2 2 4 2 8 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 8 7 2 2 4 2 M 3 2 4 2 9 9 Soğukalgınlıklan için ! t V/ICKS VVAPORUB Solı 12 Nisan 1966 Radar Reklâm 4 4 3 8 8 3 Demirel.' «Kısır çekişmelere taraftar değiliz» OECD TURKİYE İLCİLGİLİ RAPOR VERDİ Plân AP ilkelerine ı göre a y a r 1a n ı y o r l Perşembenin B gelişi.. H.P. Genel Başkanı Ismet Înönü, Ankaranın » Yenimahalle llçe Kon^l«" gresinde yaptığı konnşma ile seçim kampanyasını açarken, 1960 tan önce üzerinde uzun nzun durdnğu halde o zamanki iktidara bir türlü dinletemedifci ana tema'yı bir daha ele aldı, işbasındaki »orumlulan nyarmaya çalıstı. öyle anlasılıyor ki, bu seferki seçim kampanyası da rejim dâvası etrafmda düfümlenecek ve simdiye kadar olduğu gibi düğüm çözülemeden seçimler gelip geçecektir. Ne diyor înönü : «Memlekette bngün kafalar karısıktır. Bir iktidar var ki, bütün gücümüzle ona yardımcı olmaya çalısıyoruz. Seçilmişlerdir, 34 yıl daba iktidarda kalaeakIardır. Basanlanna sevinecetiz, memnun olacağız. Muvaffak olurlarsa devam edeceklerdlr; muvaffak olamazlsrsa degiseceklerdir.» Yukanki sözlerin öıellikle son cümlesine zihnimiz takıldığım belirtmeliyiz. Bir ortaokul yıırttaslık bilgisl dersinde bile tekrarlanması «fnzuli» sayılaeak derecede aeık bir gerçeği dila fttirmiyor mu bu cümle? Ne var ki, yirmi yıldanberi Sayın Înönü ve onunla beraber birçoklanmız tarafından belki yirmi bin defa tekrarlanan o gerçeği bir kısım sorumlu politikacılar bir türlü kabule yanaşmamaktadırlar. Düsük iktidar takımına bu zihniyet hâkimdi. Seçimle geldiği yerden gene seçimle gitmeyi akİına sığdıramıyor, demokrasinin temel ilkelerini çiğnemek pahasına orada tutunabileceğini nmuyordu. Davramşlanna bakılırsa bugünkü iktidar takımı da aynı eğilime kendini kaptırmış görünüyor. Arada baslıca bir fark varsa, o da, dünkülerin hiç değilse birkaç yıl sabrederek mubalefet haklanna saygı göstenniş olmalarıdır. Düşükler din sömürücülüğüne de, basına yönelttikleri baskılara da, Vatan Cephesi edebiyatı ile muhalefeti ezme gayretlerine de ancak «görülmemis kalkınma» politikasının kimseyi aldatmaz hale geldiğini anladıkça, adım adım baş vnrdular. Simdiki iktidar ıse bn konuda çok daha aceleci görünüyor. Bunların Mecliste konforlu bir çoğunluklan, önlerinde de daha üçbuçuk yılları var. Senato seçimleri, parlâmentonun bugünkü dengesi üzerinde esaslı bir değisiklik yapamıyacaktır. Böyle oldnğu halde, 10 Ekim seçimlerinden bu vana iktidar rahatsızdır ve telâs içindedir. Her işi bir yana bırakıp ilk icraat olarak değerli Genel Müdürleri ve yüzJerce devlet memurnnu yerlerinden etmesi, Seçim ve Af Kanunlarını bir an önce çıkarmak için çırpınması, Vatan Cephesine paralel gibi görünen şisirilmis bir komünizm tehlikesi ile özgür düsünceyi sindirmeye kalkısması, ve bütün bunların yanı sıra din sömürücülüğünü de klâsik bir leit motif halinde devamlı surette üfleyip durması elbetie birtakım nedenlere dayanmak gerekir. Bn nedenleri derleyip toparlayıp bir tek nedene indirgemek mümkündür. O da, Sayın Inönü'nün Tenimahalle llçe Kongresinde belirttiği üzere, bir kez seçimle iktidara gelmisken artık orada mıhlanıp kalmanın kosullarını şimdiden hazırlama isteÖnlennde daha üçbuçuk yıllan olduguna göre bugün bn telâsın gereği ne? diye sorulabilır. Şu var ki, yürürlükteki Anayasamız iktidarlann keyfi davranıslarını kısıtlamak bakımından oldukça güclü müesseseler yaratmıstır. Bu müesseseler yerlefip toplum hayatında kök saldıktan sonra, basansız bir iktidann baskı yoluna sapması kolay olmıyacak, gerçeği gören halk, Anayasanın verdiği haklan kimseye kaptırmıyacaktır. lyisi mi, henüz gerçekler yurt ölçüsünde yayılmamısken taze fidanın kökünü knrutacak ortamı şimdiden hazırlar, üçbuçuk yıl sonra belki daha büvük bir çoğnnlukla Antalya ve «ARAZİ VE TARIM Malatyada VER6İLERİNE ;Atatürk biistii lEnuıumnE AiaiUrK DUSTU "I ZAM ŞARTTIR» ! parçalandı Kıbrıs meselesi yiiaEiinden s YURT HABERLERİ SERVİSİ ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) konomik Isbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) tarafmdan şubat aymda yayınlanan Türkiye hakkındaki raporda, Türkiyenin bütün ekonomik durumu gözden geçiribnekte, çeşitli sektorler ve plân çalışmaları ele alın makta, 1965 de fıyatlann ekonomik ıstikrara aykın bir şekilde yükseldıği ve talep artışının mali kaynaklara baskı yapüğı belirtılmekte, araziden ya da tarım gelırlerinden daha etkili ve daha geniş vergi aluıması, aynca vâsıtalı vergiler oranının yeniden gozden geçirilmesi tavsiyo edilmektedir. aşbakan Süleyman DemıreJ, dun evinde gazetecilerle yaptığı konuşmada, CHP liderı Înönü ile T.I.P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın son basın toplantısmdaki Bozlerine karşı «Cevap verecek herhangi bir hıısns bnlundnğnna kani olmadıgını» soylemiş, «Plân» konusunda da: «AJVnin seçim beyannamesi ve Hükumet Programında yer alan hnsuslar, plânda yer alaeaktır» demiştir. E Cevap emirel, ana muhalefet partıEI liderı lnonü'nun öncekı gün Yenimahalle CHP îlçe Kongresınde yaptığı konuşma ile ilgih olarak demıştır ki : «Cevap verecek herhangi bir husns oldnğnna kani değilim. Mnhalefetin, her ilçe kongresinde yaptıgı konuşmalara eevap verecek değiliz. Cevap verilecek hususlar oldn mu, cevaplandırılır. îktidar mubalefet münasebetlerinde muhalefet, bir sey derse, iktidar hemen ona karsı bir şey desin anlayışında değiliz. Konuşmalann da her zaman sert, orta •ert, yumuşak, orta yumusak diye tasnlf edilmesi taraftan da degilim. Bn, doğrn değildir. İktidann mnhalefete küfrettigi kono<mnda da bonn efkin amnmiy«nin takdirine brralny»ntt. demistir. D Fiyat ortıs'of Raporda fiyat artışların değinl lerek, bu artışların sadece tanm üretimındeki düşükluğe bağlanamı yacağı behrtılmekte ve «1965 aralık aymda kredi genişlemesini onlemek için alınraış olan tedbirler kamu yetkililerinin iyi yolda oldnklarmı göstermektedir» denilmektedir. Yunan Dışişleri Bakanı, dün istifa ett/ ATİNA, (Özel) Izmırdekı olaydan sonra Antalya ve Malatya ıllerınde de Atatürk bustlerı parçalanmış tır ANTALÎA Senk ılçesının Çanakçı köyfi ilkokulunun hahçesindeki Atatürk büstü, geceyartsı meçhnl şabıslar tarafıo dan çekıçle parçalanmış ve kaidesinden atılnuştır. Olayın, Okul Mudüru Murad Kuçuk tarafından ılgılılere bildırılmesı uzerıne tahkikata başlanmıştır. 2 büst MALATYA Şehrimize bağlı Dilek köyü tlkokulunda Atatürkün iki büstü ile büyük boyda bir Türk bayrağı öncekı gece meçhul sahıslar tarafından parçalanmıştır. Valı A. Rıza Aydos, durum dan haberdar olur olmaz beraberıne tl Jandarma Komutanı Hasan Doğru ile Emniyet Mu duru Gıyasettın Gurkayd ve Mılli Eğıtım Mudüru Munır Gedıkoğlunu alarak olay yerıne gıtmıs. ıncelemelerde bulunmustur. Başbakan Demirel, T İ P . Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın yine önceki gün bir parti top Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Kabine revizyonu AP teşkilâtını ikiye bölüyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Kabine uyelerinin Başbakan Denaırel'e «hini hacette» kullanması için verdıklerı «istifa mektupları» ndan sonra, AP organlan arasında kabine revızyonunun zamanı hakkında çeşıtli görüşler ilerl sürulmeye başlanmıştır. Bazı organlar kabine revızyonunun Senato seçimlerinden sonraya bırakılmasını öne sitanekte, böylelikle bir seçim arifesinde parti içınde muhtemel «çatlakhklar» ın önleneceğini savunmaktadırlar. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da KURTULUŞ SEVİNCİ Hac seferinden donerlerken Ürdun hududunda kum fırtınasına yakalanan Türk ve Iraklı hacılar kaülesi, ürdun sınır muhafızları tarafından knrtarümışlardı. Resimlerden üstteki hacılan taşıyan otobüs konvoyunu, alttaki ise kurtarılan hacüann ürdünlü askerlere teşekkur edişinı gösteriyor. (Fırtınada 3 TUrk hacısı da olmüştü). Yargıtayın aldığı karar TMTF ve TMGT yönetidleri Adliyeye verildi Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) Izmırdekı Ataturk Anıtına karşı girişilen tecavuz olayı uzerıne, Ataturk'un Lozan Alanındakı Anıtına çelenk ko\mak, saygı duruşunda bulunmak ıçın ızınsız bıldın yaymladıkları ıddiasıyle TMTF Genel Başkanı Yücel Akmcı ve TMGT tkıncı Başkanı Huseyın Gunday, dun suçustu kanun hukumlerıne gore Adliyeye venlmışlerdır. Akıncı ve Gunday, Basın Savcısı Nazım Torunbalcı'nın talebıyle nobetçı Aslıve Ceza Mahkemesinde yargılandıktan sonra serbest bırakılmışlardır. ^ • Yargıtay 9. Hukuk Daıresi, Paşabahçe Krıstallş Sendıkasının «işyeri sevijesinde» toplu sozleşme yapmaya yetkılı ve 71 gunden berı devam eden grevın «kanuni» olduguna karar vermıştır. Bılındığı uzere Istanbul Aslije 22. Hukuk Hâkımlığı 17 şubat 1966 da grevın kanunî olduğu ve Knstal»lş Sendıkasının işyeri sevıyesınde toplu sozleşme yapmağa yetkilı bulunduğu yolundakı kararına ışveren ıtiraz etmişti. Dos\ ayı ıncelıyen Yargıtay şu karan fc vermıştır : j ^ ^ * " • «Paşabahçedeki grev kanunidir» Bilirkisi O, KemaVin dosyasında suç bulamadı Yakup Demir ile ilgili dokiiman Moskova'dan geldi ATİNA Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dısışlerı Bakanı Çırımokos Kıbrıstakı Sılâhlı Kuvvetler meselesi dolayısıyle hukumet içınde çıkan anlaşmazlık yuzunden dun akşam saat 20 de bir mektupla Başbakan SteRaporun sonuçları bölümünde fanopulos'a «İstifa ettitini ve hüfizetle çunlar belirtilmektedir: kumetten güvenini geri aldığnu» « Bütçe durumu bir mesgulibıldırmıstır Başbakanın. meKtuyet konusu olmaktadır. Bütçe ve kredi konusunda gerekli tedbirler bu aldıktan sonra yaptığı bealmmadığı takdirde Türk ekonoyanlardan istifanın kabul edıldımisi henuz sağlara olmayan iç v« ği anlaşılmaktadır. Stefanopulos, dı? dengesinde bir bozulma tehliBakanlar Kurulunun bugün ola*e»iy> kanr karşıya kal»hüf^JUİ ganustö bİT toplantıyar çaftni*^ kınmayı surdurmek için 1966 da eağı ve şayet Bakantar Karuftt alınacak tedbirlere geiince, tüm Çırımokos'un tutumunu tasvip ekonominin dengesine önem ver edecek olursa hukumetin istifa mek jartiyle, yatırımlann artırıledeceğım açıklamıştır. masına çalışılacaktır. Ancak, 1966 yılındaki gelisme bir takım ince güçlükler yaratacaktır. Bu güçBılındığı gıbı Çırimokos ile lükleri yenmek için plânlı döneStefanopulos ve dığer hükumet min ilk üç yılında karşılaşılan uyelerı arasındaki uyuşmazlık güçlükleri hesaba katznak gerekeMakarıos Grivas ıhtilâfı yuzuncektir. Geçen yıllann deneyi göstermiştir ki, devletin iç gelirleri den ortaya çıkmış bulunmaktayılda °o 15 oranında artmaktadır, dır. Makarios'un ihtılâfla ilgili ancak, bu seviyeye gelmek için ye göruşlerıni destekler görünen ni vergiler konulmuş, vergi baÇınmokos, geçen hafta sonunda remlerı yükseltilmiş ve bazı fiStefanopulos hükumetı tarafınyatlara zam yapümıştır. Bu du dan kendısıne danışılmadan Lefrumda kamu tasarrufundaki artıj koşe'ye sunulan çozum teklıfleri Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Makarios tarafından gen çevrilırse istifa edeceğıni soylemişti. Çırimokos'un Lefkoşe'den aldığı haberler uzerıne dun akşam ıstifasını vermekte tereddıit etmedığı anlaşılmaktadır. Vergiler Sükan ın demeci ÇÎMMOKOS MokariosGrivas Güney Vietnamda Budistler «Mücadele Ordusu» kuruyor DIŞ HABERLER SERVtSt •ktidannın sonu gorülen Güney |Vietnam Başbakanı Kao Kiy* karsı Budistlerin bir «Mücadele Ordusu» kuracaklan açıklanmış tır. Bu arada Katolik grupları, Öğ renci Birliği ve «Birlik Komitesi» adım taşıyan ve ülkenin bütün ke simlerinde desteklendiğini ileri su ren bir başka komitenin ise, KI Hükumetinin «yetersiz» olduğunu açıklamak için, paskalya ertesin* kadar beklemesi dıkkati çekmiştir. Birlik, ayrıca, Budistleri inganlprın hayatlarmı, mallannı ve Amerikalılan tehdit eden gençlere «ngel olmamakla suçlamaktadır. Ankara, (a.a.) tçişlerl Bakanı Dr. Faruk Sükan, Malatya'nm «Dılek» köyü ilkokulundaki ıkı Ataturk büstünün kırüması ve Turk bayragının yırtıhriflsı ile ilgili olarak aa.'nın bir rmıhabirine dün verdlgi demeçte, «Malatya VaUd, Savcısı, Jandarma Komutanı ve difer ilgililer, bu üzficfi olayı tahtrîk etmektedirler.» demiştir. Dr. Sükan, olayla İlgili olarak punlan söylemiştir: «Bu üzücü olay üzerine Malatya Valisi, Savcı ve Jandarma Komutanı, diğer UgUUerle birükte Dilek köyiine giderek parçalanan iki büstun yerine yenilerini koymuşlar ve Istiklâl Marşı Ue bayraçımızı direğe çekmişlerdir. Olayla ilgül tahkikaU önemle de•am edibnektedirj» Hükumet buhranı Altı aylık Stefanopulos hukumetinin muhtemelen bugün istifa etmesi ile 1965 yazında başgosteren kabine buhranı yeniden Arkası Sa. 7, Sü. 7 de KARAR t ( r ^ osyadaki yazılara, kara ı " rın dayandığı delillerle kanuni gerektiricı sebeplere ve | özellikle delillerin takdirinde bir > yolsuzluk görülmemesine göre, r yerinde bulunmayan bütün tem | yiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uvçun olan hükmün ONAN'MASINA \e asağıda yazılı temyiz gıderlerinin temyiz edene yükletilmesıne 23/3/1966 gününde oybirliğiyle karar verildi.» Öte yandan Türklş lcra Heyetı, Yargıtay kararına rağmen protokola bağü kalacağını Grev Komıtesıne kesınlıkle bir daha bıldırmıstır. Bu arada Turkİs'ın kararına uyarak bazı ışçıler çalışmak ıstemekte, fakat grevcıler tarafından tehdıt edıldıklerıni ilerı surmektedırler. Grevcıler, dun Sultanı\P Çavırında fab(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Sovyetler Birliği Komünist Partisinin 23. Genel Kongresinde, Tür kiye ile ilgili bazı konular geçmesi üzerine, Moskova Büyükelçiliği mizden istenen bilgiler, ve Yakup Demir'in konuşmasmın tam metni dün, Ankara'ya ulaşürümıştır. Dışişleri Bakanhğı yetkilileri, gc len bilgilerin ilk değerlendirilmesinden sonra, bu bilgilerin, Sovyet ler Birliği nezdinde, «dikkat çekme» şeklinde bazı teşebbüsler yapılmasını gerekCrecek nitelıkte ol duğunu soylemişlerdir. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ layangıl de, dün Başbakan Demirel'le evinde yaptığı konuşmada, bu konuda kendiiine bilgi vermis ve yapılacak işlemi anlatmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar, Dışişleri Bakanlığında devam etmektedir. Genşlik, Taksim Amtında dün gece de nöbet tuttu Malatya ve Antalya'da Atatürk büstlerine yapılan menfur tecavüz olaylannı protesto etmek amacı ile 1ÜTB yöneticileri, Taksimde Atatürk Amtında dün akşam sabana kadar nöbet tutmuşlardır. Birlik yöneticileri tecavüz olayını duyar duymaz «nöbet tutma» konusunda karar almış ve ilgililere telefonla izin İçin başvurmuştur Yöneticilerin belirttiğine göre bugün tecavüz olayını protesto etmek amacı ile izin almdığı tak dırde saat 13 de büyük bir miting yapılacak ve ayrıca bir bildiri neşredilecektir. «Devrimlere saldırılar, ekonomimizi etkiliyor» Ankara, (Cumhuriyet Börosu) Buyük Mıllet Meclisi'nde dun gundem dışı bir konuştna yapan Aydın CHP Milletvekıli M. Kemal Yılmaz, îzmir'de Atatürk Anıtına baltalı saldınyla, bu olaya yol açan zihniyete, ayrıca Başbakanın (hu bir zabıta vakasıdır) şeklinde ki yorumuna şiddetle çatmış, «Bu çeşit saldırılar, aslında Anayasa ve Atatürk devrimlerine yapılan bir saldırıdır. demiştir. Yılmaz, ekonomik sorunlann bu gibi olaylardakı etkısine de değınmistir. Saat 19'a kadar gensoru önergesının okunmasına devam edılmış ve 415 nci sahıfeye kadar gehnmıştır Baskan tsmaıl Arar oturumu çarsamba eunu saat 15'e bırakmıştır. «Komünizm propagandası» yap maktan sanık olarak 35 gundenbe rı Sultanahmet Cezaevinde tutuklu bulunan roman yazarı Ornan Kemal Ue ıkı arkadaşı hak I kında, Sorgu Yargıçlığınca ıste I nen büirkışi raporu dün venlmış tir Ceza hukuku profesöni Sulhi I Dönmezer Doç. Çetin Özek ile Doç. Ayhan Önder'in ımzalanru | taşıyan raporda, Orhan Kemal'in evmde ele geçınlen kıtaplarda I «Türk Ceza Kanununun 142. mad ' desinin kapsamına giren suç un I sunı bulunmadığı» belırtılmekte J ve tarok ıfadelennın vâzıh olmaması sebebıyle takdır mahkemeve bırakümaktadır. J Emniyette yeni 1 atanmalar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Aralannda altı Bakan ve iki Meclıs Başkan Vekıli bulunan 40 Parlâmento üyesi, tabanca almak için Mec.is Başkanhğma basvurmuşlardır. Makıne Kımya Endüstnsı Kururau tabancalarından edınmek isteyen üyelere ait birincı liste dun ilân edilmiştir. tkıncı liste 15 nisanda %çıklanacaktır. Tabanca ıçın müracaat ed«n Bakanlar şunlardır: Köyisleri Bakanı Sabit Osman Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) Avcı, Devlet Bakanı Refet Sez Emniyet Genel Müdur Mua gin, Içişleri Bakanı Faruk Süvınlerinden Sabn Meriç'in Ankan, Millî Eğitim Bakanı Orhan kara Valihğı emrıne, Mehmet Dengiz, Turizm ve Tanıtma BaŞahın'ın de Bakanlık Tetkık Ku kanı Nihat Kürşat, Devlet Bakanı Kâmil Ocak. rulu Başkanlığında göreve atanTabanca ıçın başvuran Meclis masından sonra boşalan yardım ı Başkan vekillen ıse Nurettin cılıkla Jandarma Subay Okulu Ok (AP) ile îsmaıl Arar (CHP) Atış Öğretmenı Yarbay Rıfat Er dır. gun ile Genel Müdürlük Dördüncu Daıre Başkanı Nıhat Rüştü | Müracaat eden mılletvekillerınden bazılan da şunlardır: Kırlı tâyin edılmışlerdır Coşkun Kırca (CHP), tsmet Her iki Genel Müdür YardımSezgin (AP), Muhittin Güven g ( ) , cısı görevlerine başlamışlardır. (AP), Tevfik Koraltan (AP), llyas Kılıç (CHP), Şevket Rasit Hatipoglu (CHP), Sadrettin Canga (CHP), Celâl Snngnr (CHP), Mehmet Ali Avtas (AP), Tabanca almak için 40 Milletvekili ve 6 Bakan müracaat etti NADİR NADİ Aıkası Sa. 7, Sü. 5 de Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CKMP Sinop milletvekili Cemil Karahan partisinden dün istifa etmiştır. Haberı veren AP hler Karahan'ın AP j e geçeceğını sojlemıslerdır. CKMP den bir milletvekili daha istifa etti (Foto: S. GtZ) Profilo buzdolabı fabrikasıyandı Mecidiyeköydeki Profilo Buzdolabı ve Alüminyum Doğrama Fabrikası, dün gece tamamen yanmıştır. Saat 17.40 ta fabrikanın ambarmdan çıkan yangında, biri itfaiyeci olmak üzere, üç kişi de yaralanmıştır. 700 isçinin çahştığı fabrikada yangın, ambardaki yük asansörünün bulunduğu kısunda başlamış. bu arada, uzaklardan bile duyulan ınfıiâk seslerı, halkı heyecanlandınmıştır. Ilgililerin ilk tahminlerin« göre ateş, elektrık kontağmdan çıkmıştır. Atkası'Sa. 7, Sü. 5 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog