Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Anne Bobalaro müjde Çocuğunuzu bütün KOLLEJ imtihanlarına, parasız yatılı, Devlet ve Öğretmen Okulu imtihanlanna, İlkokulu DIŞARDAN BİTİEME imtihanlanna hazırlayacak olan 4. 5. sınıf öğrencileri için KENDİ KENDİNE ÇALIŞMA REHBERLERİ çıktı. Takım halinde fiatı: 10 Liradır. Ödemeli isteyiniz. Adrw: A. Doğan NARİN TJK. 56 ADAPAZARI İlâncjlak; 2472/3815 umhuriYet 42. yıl sayı 14975 KUKUCUSD İUNUS NADİ Telgrai ve mektup adrea: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Tekfonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 89 GİNSEL OYUN MEHMET SEYDA g* Roman f Tanınrmş romancınuzın / sosyaî gplişim içinde cinsiyet sorununışı, kişinin gelişimi üzerindeki etküerinrf ışjk tutan, son eseri. Bilinç akmu tekniğinin yeni ve ilginç bir ömeği. BÜTÜN KİTAPÇILABDA Ağaoğlu Yayınevi : Ankara Cad. 37/7 (Vilâyet Katşıa) Üfanbul Cumraniyet 3844 Pazartesi 11 Nisan 1966 Ö Ü İLK SEÇİM KONUŞMASINI YAPTI İNÖNÜ İ Komünizm telin edildi :rz ;T~~r 'BAŞARMAZLARSA DEĞİŞECEKLERDİR, ANKARA IZMiRDLKi RADiShSiZ GhÇli İZMİR (Özel) (Cumhuriyet Bürosu) H CHP Genel Başkanı Ismet tnönü 5 Haziran Senato seçimleri için Uk konuşmasını dün CHP Yenimahalle ilçe koııgresinde yapmıştır. İki torununun elinden tutarak geldiği kongrede İnönü, iktidann ilk altı ayda başansızlığa uğradığını, bunun üzerine iktidardan gitmemek için CHP ye iftiralara başladığmı ileri sürmüş; «İktidarda başanrlarsa kalacak, başaramazlarsa değişeceklerdir» demiştir. Türk temsilcileri Avrupa Konseyinde konuşma yaptılar PARİS, (a.a.) Avrupa Konseyi Danışma Mec11si Siyasi Komisyonunnn Paris'te yaptığı son toplantıda Coşknn Kırca ile Ertuğrul Akça, Kıbrıs ve dıs yardım konusunda konoşmnşlardır. Gelişmemiş memleketlere yardım konusnndaki rapor üzerinde konuşan Istanbnl Milletvekili Coşkun Kırca, dış yardımların faiz, vâde ve fonlann ancak verici memlekette knllanüması gıbi konularda ıslata edilmesi gerektigini mlnllerle izah etmiştir. Kırcs, daha sonra, yardım alan az gelifmiş memleketlerin yardım veren memleketler karşısındaki dış ticaret hadlerinin devamlı olarak bozulması dolayısiyle, dış yardımın ciddî bir etkisi olamadığinı anlatmış ve dış ticaret hadlerinin gelişmemiş memleketler aleyhine bozulmasının dnrdurulması amaciyle en kısa zamanda gerekli bütün tedbirlerin alınması Iüznmunu belirten bir tadil teklifi sunmnştnr. Başkan Struye, bu tadil teklifinin Komısyonun 23 nısan 1966 günku toplantısında ele alınacağını bildırmıştir. Kırca, daha sonra, yardım veren memleketlerin, yardım alan memleketler karşısında, bu yardımların bir siyasi baskı aracı olarak kullanmamaları gerektiğini, oysa ki gerek Batının, gerek Doğunun bu eğılımde olduklarım soylemıştir. Inönünün konnşması özetle şöyledir: «A.P. Anayasa sınırının gerisine düsmüstUr» Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Işçi Partisi Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile İl Başkan larının ortak toplantısında, bir ko nuşma yapan TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, AP iktidarına şiddetle çatarak, «AP iktidarı artık Anayasa sınırının fiilen de gerisine düşmüştür. Gerçekten Meclisteki çoğunluğuna dayanarak, muhalefeti ödev göremez bale getireceğini sanan AP iktidan Meclisttnı Anayasaya aykırı kanunlar geçimıeye kalkışmıştır» demiş, NATO'ya üyeliğimiz devam ederken > almabilecek tedbirler üzerinde dur muştur. Aybar: Ankaranın torihteki veri «Senato seçimlerine girmeden evvel ilk bulundugum kongre budur. Seçim üzerine bir iki kelime konuşacağım. Ankaralüara tarihten gelen kendi vazifelerini hatırlatmak isterim. Yurdun yansı silâh altında idi. Kuvvetleri arttırmağa çalışıyorduk. Memleketin bütun kurtuluş ümitlerine başlıca temel ve hazine Ankara taşı, toprağı ile yeni Türkiyenin ve onun bütün ideallerinin ömeğidir. Ankara, dar zamanlarda, ümit sizlik sardığı zamanlarda vatandaşa ümit veren, sükunet veren bir vatan parçasıdır. Ankaranuı tarihimizde böyle önemli bir yeri vardır. Dün tzmirde yapılan «Komünizmi ve gafleti tel'in» mitingine katılan mahallî kıyatetli Türkistanlılar ile döviz taşıyan iki küçük çocuk Demokrasi çabalart Şimdi tarihimizde yeni bir idare şekli çabası içindeyiz. Şimdi vatandaş, kendi reyleriyle millet hayatmı kontrol edecektir. Ona, doğru yönü verecektir. Bu büyük bir şey. Buna alışmanuş milletler için bu çeşit zordur. Biz, demokratik rejimde vatandajlann memleketi yürekten düfiinerek rey vermesinde selâmet aradık. Bu tecrübeyi en kuvvetli ve güç taraflarıyla Ankarada yaptık, yapıyoruz. Önümüzdki seçimler bu imtihanlardan biridir. Memleketi demokratik rejime alıştırmakta birinci şart, öteki vatandaşm kusurlanna ve eksikliklerine hoş görürlükle tahammülle bakmaktır. Bize lâyık olmadığımız iftiralarda bulunanlara, sevgıyle geniş yürekle bakıp, onları gerçekleri anlamağa dâvet ediniz, düşünün, benim için ne kadar acı, ne kadar insafsız şeyler söylemişlerdir. Neşemi kaybetmiyorum. Hiç sinirlerim bozulmuyor. Bunun temel sebebi vardır. Vatandaşm iyi yüreğine, nihayet doğruyu, hakhyı bulup hakkını vereceğine inandığım içindir. Polis Teşkilâtının 121. yılı kutlandı Nereye ? Hükumetin, lzmirde Atatürk Anı tına karşı girigilen çirkln saldırma f Oİayını, «bir ıftbıta vakatl» diye . nitelemesini de yeren Aybar, bu konuda şunlan söylemiştir: ( •Hükumetten soruyoruz: Türkiye'yi nereye götürmek istiyorsunuz. 19501960 arasında izlenen yol, Türkiyeyi çıkmaza, bu yolu izliyenleri de hayırsız bir adaya gö ı türmüştür. AP iktidannı Anayasa smrrlan içinde dürüst davranmaya dâvet ediyoruz.» 2 Emniyet Genel Müdür yardımcısı değiştirildi Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Emniyet Genel Müdurluğu Genel Müdür yardımcılarından ikısi de bİTer halta ara ile değiştirilmiş, yerlerine henuz bir tâyın yapılmamıştır. İki yıldanben Gervi »üdür jardımcısı bulunan Sabıı Meriç bu göıevınden alınmış ve Ankara Valılığı emrıne verilmıştir. Diğer taraftan, Genel Müdür yardımcısı Mehmet Şahin de görevınaen alınmış, İçişlerı Ba kanlığı Tetkik Kurulu emrıne verılmiştir. Ayrıca, öğrendığimize göre, Emniyet Genel Müdürlüğünde bir kaç gün içinde geniş bir nakil ve tâyin listesi çıkanlacak"tır. öte yandan Polis Teşkilâtının 121 ınci kuruluş yıldonümü dün törenle kutlanmıştır. Saat 830 da törene katılncak heyet, öğrencı grupu ve toplum zabıtası kıt'ası Genel Müdurlük önunden hareketlç Anıt Kabre gıderek çelenk koymuşlar ve saygı duruşunda bulunmuşlardır. öğleden sonra saat 16.00 da da Polis Enstıtüsünde hazırlanan kortej, Içişlerı Bakanlığının ününe gelmiş, burada tçişlen Bakanı Faruk Sükan tarafından teftiş edilmiş ve Bakanın önünde bir geçit yapılmıştır. Teftışten sonra kortej, Tarım BakanlıŞı önunden Atatürk Bulvarını tâkiben Hürriyet meydanına, buradan da Zafer meydanına gelmiştir. Burada, Anıta bir çelenk konmuş ve polis bandosunun refakatinde tstiklâl marşı söylenerek selâm resmi ifa edilmiştir. Luna• 10 bildiriyor: «ATda uranvum var» MOSKOVA (a.a.) una10 dan alınan ilk bilgilere göre, Ay'daki kayalıkların radyoaktivitesi dünyanın Baralt kayalıklarına eşit ölçüdedir. Radyoaktivitenin, kayalardaki uran yum, toryum ve otasyum'dan ileri geldiği anlaşılmaktadır. Aynca, Ayın etrafındaki manyetik alanın yoğunluğu, dünya çev resindekinden daha fazladır Bununla beraber, dünyamızın sadece kendisine ait bir manyetik alanı bulunup bulunmadığı henüz kesin olarak söylenememektedir. «Komünizmi ve gafleti tel'in» maksadiyle Ege çapında yapılan dünkü mıtıng hâdısesız geçmıştır. Saat 930 da Tepecıkten Mehter Takıny eşliğinde hareket e. den topluluk, Basmahanede toplanan kalabalığın iltihakı ile Fevzı Paşa Bulvan ve Bınncı Kordon yolu üzerinden Cumhuriyet Meydanına kadar bir yürüyüş yapmıştır. Yürüyüş esnasında yolun iki tarafında toplanan büyük bır kalabalık, toplu» luğu ilgı ile seyretmıştir Topluluğa Komüni7mle Mücadele Derneğı. Türktş'e bağlı sendikalar, Kuvayı Milliyeciler Derneğl, MılII Türk Talebe Bırliğı Teşkilâtı, öğretmen teşekküüerı, Şehır Bandosu, bazı milletvekıllerı ile tl Genel ve Belediye Meclıslerının bazı üyelerı de katılmışlardır. Bu arada Egenın çeşıtli il ve ılçelerinden gelen kafilelerın çokluğu da dikkatı çekmiştir Kafilenın taşıdığı vüzlerce dövızden bazılannda bulunan ıbareler şunlardır : «Müslüman komünist olmaz», «Turk ışçisı komünızmle savaşa andıçti», «Her komünist Moskof uşağıdır». «Vatan ve dinimiz için eihat mukaddestir». «Yemın ettilc komüntzm ve^onun usaklarım ezeceBtî». «Tilrk iseiı) demokraslye emetini, komünizme bilegini knllanır», «Komünizm topyekun köleliktir». «Moskof usağını genç knşak boğacaktı». «Komünizme oldu#u kadar sömürücü kapitalizme de karşıyız». "Polis komunizm varsa j meydana çıkarmalıdır,, Aybar, bu arada, komünizm konusunda poiisin bazı tertiplere gi Arkası Sa. 7. Sü. 6 da L Konuşanlor Saat 16.30 a kadar devam eden mıting esnasında 30 dan fazla hatip söz almış ve komünizme ve Sovyet emperyalızmıne hücum eden konuşmalar yapmışlardır Türktş Bölge Temsılcısı Burhanettın Asutay da. Turk ışçısınin yalınayak olabıleceğını. ceketsız kalabıleceğını, ama namusunu katıyen kavbetmıyeceğını söylıyerek soyle demıstır • « Sosyalist prensiplerle ısçıleri cennete götüreceklerini iddia edenlerin memleketlerinin etrafı utanç duvarı ile çevrilmiştir. Biz işsiz de kalırız, grev de yapanz. Ama bu çüzel vatanımızın etrafını utanç duvarı ile çevirecek adamların gözlerini çıkarınz.Mitinge davet edildıği halde mazeretı sebebivle gelemiyen CHP Senatörü Tahsin Banguoglu'nun gönderdiği mektup geniş tezahürata sebep olmuştuT Banguoğlunun okunan bu mektubunda «Maalesef bizde komünizm bir aydın hastalıgı olarak yayılmaktadır» denmektedir Izmir A.P Milletvekili Zekl Efeoğlu, bazı tstanbul gazetelerine şiddetle çatan bir konuşma yapmış, Millî Türk Talebe Birlıği Genel Başkanı Rasim Cinisli de. hükumete hitap ederek, «Komünizme karşı tedbirleri en kısa zamanda almağa mecbursun. Senden söz değil hareket bekliyoruz. Bu durak artık son duraktır. Seni vazifeye davet edivoruz» şeklinde konusmuştur. Seçimler ve iktidann tutumu Bu seçimlerde senatörleri seçeceğiz. Bugün Millet Meclısı vardır, Senato vardır. Biz Millet Meclisi üyesi olarak çalışıyoruz. Senatörler bizden daha Genel politika görüsmelerinden sonra Kıbrıs akılhdırlar. Onlar daha seçkindirler. Onlann vazimeselesini ele alan Avrupa Konseyinde İstanbul felerini kolaylaştırmaga çalaşıyoruz. Milletvekili Coşkun Kırca ve Manisa Milletvekili Memlekette bugün kafalar kanşıktır. Bir iktidar Ertuğrnl Akça, Türk tezini Konseye anlatmıslardır. var kı, bütün gücümüzle ona yardımcı olmağa çaZaman zaman Yunan delegesiyle çatışma haline gelışıyoruz. Seçilmişlerdir. 3 4 yıl daha iktidarda kalen Kırca ve Akça'nın konaşmalarından sonra, Silacaklardır. Başarılarına sevinecegiz, memnun olayasi Komisyon raporu beklenilmek üzere Kıbrıs cağız. Muvaffak olurlarsa devam edeceklerdir. Mugörüşmeleri sona ermiştir. vaffak olamazlarsa değişeceklerdir. Çaresi yoktur. Geçmiş hataların başlıca sebebi budur. Işler güçtür. Güçlülc altında çaresız kahnca, ışlerı bırakırlar, (Aman gitmemek için ne yapalım?) onu düşünürler. Kimse değışmek istemez. Ama çaresi yok millet rey vermedi mi gidecekOtuz milyonluk bir toplumuz. Bu toplumun içinde bölücü, geriletid, sin. düzeni değiştirmek isteyen gizli, hattâ açık akımların bulunmamasma ünkân yok. Bolşeviği de, şeriatçısı da, hilâietçisi de, bölgecisi de, Kürtçüsü Vatandaşlara bol vaad yapıp, de elbette olacak. Ancak hüner kanun dışı bütün akımlarm toplnmu etsonra ilk beşaltı ayda başansızkilendirecck aksiyon haline geçirilmemesi ve dolayısiyle onları belirli lığa uğrarsan, bunun üzerine, amaçlarına yaklaştıracak zeminhv hazırlanmamasıdır. Müesseseleri otur(Gitmemek için ne yapayım? muş ülkelerde, akılh, kendilerine ve topluma güvenen, devleti ele geçirCHP'ye, îsmet Paşaya dil ozatamek gibi bir garip çabaya girmeyen iktidarlar ters akımlan ve davrayım) demek ınsafsızlıktır. Kurmşlan dolayh tedbirlerle, normal kanun yollariyle ya da toplum psiko Arkası Sa. 7, Sü. 6 da iojisinden faydalanarak önlerler. Amerikada tehlikeli Mak Karticilik böyle tedbirlerle eritilivermişti. Oysa Türkiyede bugüne kadar süregelen uygulama tersinedir. Devlete hâkim olmak hırsı içine giren siyasi iktidarlar bir yandan oturmağa çalışan müesseseleri âdeta zorla yerlerinden oynatırlarken, öte yandan işlerine gelen akımlan bu çabanm yolunda kullanımşlar ve Türkiye görüldüğü gibi acaip bir zıtlar çatışmasının ortamına sokulmuştur. Bugün bir Nurculuk akımı vardır memleketimizde, Bunu hükumet bilir, Meclis bilir, gazetelerinde, dergilerinde açık açık bu akımın savunrnası yapılır. Bugün üstü kapalı olmasına rağmen bir şeriatçılık, hattâ T.M.T.F. îkinci Başkanı Cavit hilâfetçilik propagandası vardır Türkiyede. Haftalık dergilerde, bazı günSavcı, son günlerde Federasyon lük çazetelerde bunları görmemek imkânsızdır. Aynı propaganda ile, hakkında söylenen ve yazılan birlikte ve İslâmcılık kisvesi altında yoğun bir Amerikan düşmanlığı da yazılar hakkında dün bir basın sürdürülüp gbtüriılür. Böylcsine elle tutulur, gözle görülür hâle gelmiş toplantısı yapmıştır. akımlar. propagandalar karşısında siyasi iktidardaki belirli bir çevrenin Türkiyedeki 90 binden lazla tutumu ise şudur; Yüksek Öğrenim Gençliğinin Şeriatçısuıı, hilâfetçisîni, dfizen parçalayıcısını sade müslümanı, tek temsilcisinın T.M.T.F. oldusaf vatandaşı ve milliyetçilik anlayışında doğmalardan kurtulamıyanlağunu belirten Savcı «Federasyorı şişirilmiş bir komünizm tehlikesuıe karşı bir araya getirmek. Bu davranun Ana tüzüğünun 3 üncü mad nış şöyle bir souuç veriyor Türkiyede; geriletici, bölücü, Atatürk devdesine göre sağ duyuya sahip rimlerine ezelden beri diş bileyen akımlann karşısındaki demokratik düyüksek öğrenim gençliji olarak zene bağlı bütün llerici güçler kızıllıkla damgalantp zıt uca doğru itiliyor memleket gerçeklerine ve meseve 5060 yıldan beri, hattâ daha eskiden beri devam eden Türkiye içindeki lelerine eğilip araştınnalar yap» batılılaşma çatışması bir komünist antikomünist savaşı haline getirilirak fikirlerimizi, hiçbir zaman yor. çekinmeden açıklayacağız. TürBöyle olunea, Yakup Demir admdaki kuklanm Moskovada tafra satkiyede fikir hürriyeti varsa, bumasına, Brejnef in bu kuklayı selâmlamasına. komünizmi öven ihtilâl istenu yapmak en tabiî hakkımızyen beyannamelerin dağıtılmasma niçin şaşıyoruz? Elbette yaratılan bu dır» demiştir. ortamdan konıünisti de faydalanacak, anarşisti de, Kürtçüsü de, Arapçısı da. İztnirde bir zavallı, Atatürk'ün heykeline tecavüz eder, bu tecaMTTB'de \üzün karşısında, gelişmelere bakarak haklı olarak heyecanlanan AtaAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) türkçü gençlik, aşırı sollukla damgalanırsa elbette taşkınlıklar zıtlaştır MTTB II. Başkanı Yavuz ülumanın oranına göre artacak. huzur bozucu, sinir bozucu olaylarla birsu, dün düzenlediği basın toplanlikte yakışıksız davranışlarda görülecektir. Hele gerçek milliyetçiler, tısında, «141 ve 142 nci maddeler gerçek yurtsevcrler bir takım ne idiiğii belirsiz ve bütün çabaları çıkar kokanlar tarafından tehditlerin, şantajlarm hedef tabtası olurlar, siyasi bu işlemez haliyle devam ederse, iktidann sozeüleri de böyle hareketleri aksine körüklerlerse kaos elbiz gençlik olarak komünizme ve bette büyüyecektir. komünizmi llestekleyen gafiUere karşı gerekli tepkiyi göstereceğiz» Türkiyenin bu curcunadan. bu sunî kutuplaşmadan sadece becerikdemiştir. slzlikleri örtmck ve sadece içerdeki. dışardaki bir takım çıkarlara yarantkinci Başkan, TRT'nin daha zi mak için yaratılan çekişmeden kurtanlması gerek. İktidarda olsun, muyade sol yaymlara yer verdiğini halefette olsun, tarafsızlar arasında olsun gerçek milliyetçiler, gerçek ileri sürmüş, 13 dernek hakkında yurtseverler eğer bu oyıına son verdirmek akıllılığında birleşemezlerse siyaset yaptıkları idd'as'vla kollerdeki tehlikeli gelişmelerin içinden çıkmak her halde çok daha giiçleşevuşturma açılmasmdan memnucektir. myet duyduklarını da belırtmişEcvct UİJRESİN tir. Kıbrıs sorunu unün Yaratılan catısmalar Alınan bazı bilgiler kıymetlendj rildikten sonra Ay civarında binlerce elektron voltluk enerji akımı bulunduğu anlaşılmıştır. Bu akımların yoğunluğu birincî derecede kozmik ışınlarm yoğunluğundan 70 ile 100 defa daha fazladn. ENERJt Istanbuidaki törenler Polis Teşkilâtının kurulusu ' nun 121. yıldonümü dün tören • le şehrimizde de kutlanmıştır. I Tören saat 10 da Yıldızdakı Po | lis Okulundan başlamıştır. Po | lisler toplu halde taşıtlarla tak j sim anıtına gelmişler ve çelenk koyarak saygı duruşunda bu lunmuşlardır. Daha sonra motosikletli polisler şehirde gösteride bulunmuşlardır. T. M. T. F. ve M. T. T. B. de basın toplantısı AP genclerinin bildirisi Alınan uyruklu Fredrich Wolf ile Türk uyruklu nişanlısı R. Ü. Birinci Şubede Rusyayakaçacagıihbar edilen Alman yakalandı urkiyeye geldıkten sonra «kadın elbisesi giyerek Bulgaristan veya Kusyaya kaçaeağı» Türk nişanlısının bir akrabası tarafından ıhbar edilen 23 yaşmda Alman Uyruklu bır genç, Küçükçekmecede nişanlısı ile gezerken yakalanmıstır. önce Emniyet Müdürlüğii cinayet masasına götürülen, daha sonra da Siyasî Pohs ile lnterpola sevkedilen Fredrich Wo!f adlı Alman uyruklu genç, res • mını çekmek istn en gazelerı'e re saldırmış, kufrederek «Türk T lüğe de hakaret» etmiştir. Bır çok yönü henüz karanlıkta bulunan olayın cereyan şekli şoyle olmuştur Almanvanın Stutgart şehrindeki bir porselen fabrıkasında birlikte çaiısmakta olduğu 22 yaşındakı (R. Ü.) adlı Türk kızı ile nişanianan Fredrich, kızla «karıkoca» hayatı yaşamaya başlamıştır. Bu müşterek hayattan bır de çocukları olmuştur tddiaya göre, bu arada bazı karanlık ışlere knrıştığı içm, Alman polı«ı tarsfm Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) AP Gençlik Teşkilâtı Genel Merkezi, dün îzmirdeki müessiJ olay sebebiyle bir bildiri yaymlamıştır. Gençlik Teşkilâünın bildirisinde şöyle denilmektedir: «Asil Türk milleti, kurtancm, yapıcın ve büyük önderin aziz Atanın heykeline bir serseri, elinde balta ile saldırmak istemiştir? Aslında, bu balta, o zavallınm kafasının kesilmesinde kullanılma lıdır. Değil Türkiyede, dünyada hiç bir kuvvet Atamızın maddi veya manevi hâtırasına tecavüz edemez, böyleleri 1 değil, yüzbinbir de olsalar gençliğm onlan daima ezecek güçtedir. Ata'ya saldırmak demek O'nun izinde olan milletimize saldırmak demektir. Buna asla müsaade edile mez. Asil Türk Adliyesmin âdil karanm bekliyoruz. , Belli çevrelerin istismar konusu yapmak istedikleri bu olayı tasvip edecek hiç kimse yoktur. Komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir diyen Ata'ya. saldırmak, en azından bir vatan hainliğidir.» o Gazetelere mektup yollandı İZMÎR Cuma gecesi duvarlara yapıştmlan ve dağıtılan «TMKHB» rümuzlu beyannamelenn benzerleri dün posta ile bazı gazetelere gönderilmiştir. Bu defa imza yerinde harflerin yerine «Türkiye Millî Knrtulnş Halk Birligi. ibaresi bulunmaktadır. Tek cümleden ibaret olan metin şöyledir: « Vatandaş, yazarlar tevkif ve kitaplar toplanırsa halk ö{kesinin destanını tırnaklan ile dnvara yazacaktırj» îstampa ile yazılan metin üzerinde siyasi {fblisce inceleme yapılmaktadır. Mareşalin kabri başmdaki törenden bir an F. Çakmak dün anıldı Mareşal Fevzi Çakmak, ölümünün 16. yıldonümü olan dün, muhtelif yerterde yapılan toplantılarla anılmıstır. Anma tören lerinden en flginci, Maresal'm Eyüp'trkı mezari basında olmuş tur. Burada konuşan eski harb malulleri ile subaylar, Mareşal Çakmak'ın hayatını, memleket severliğini ve askeri ynnünü an latmışlardır. Tören, saygı duruşu ile sona ermiştir. öte yandan Millet Partisi tl Gençlik Kolu da, parti merkezin de bir toplantı düzenliyerek Ma reşal Çakmak'ı anmışlardır. Daha sonra partililer toplu halde Çakmak'ın mezanna gıderek saytn durnsunda hulunarak çelenk koymuşlardır. IZMtT Sabaha karşı Hereke'nin kalburcu mevkiinde iki kisinin ölümü. 25 kişının de varalanması ile sonuclanan bır tra fik kazası olmuştur. îzmitteki kazada 2 ölü 25 yaralı var PARTtLERBE ADAYLIK MÜCADELESt ADANA Senatör seçimleri için aday kaydı CHP de dün akşam sona ermiştir. AP de ise bu gün sona erecektir. Bu arada, partilerin İl Merkezleri heyecanlı günleı yaşamava v» dolup taşmava başla* mıştır Arkası Sa. 7, Sü. 3 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog