Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet B A S I N AHIiAK YASASINA U Y M A Y I T A A H H Ü T EDER Sahlbl: NAZİME NADİ * Genel Yayın Müdürü: ECVET GÜRESİN *• Sorumlu Yazı Işleri Müdürü: EKOL DALLI • Basan ve Yayan: CUMHURİYET Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. Ş. Cağaloğlu Halkevl sokak No. 3941 GÜNEY tLLERİ: Küçüksaat Meydanı Edinre Hanı Adana Teleion: İ550 * ANKARA: Atatürk Bulvan Tener Ap. Yenlsehlı Telelon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 * İZMİB GazJ Bulvan No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR ABONEveİLÂN Seneîik 6 «ylık 3 «yiık Türkiye 75.00 40.00 22.00 Harlci 198.00 99.00 49.50 BajlU (Maktu) 200 Lıra a 3 4 5 incı sanifeleni* (santtml) 40 6 Tncl sahUeler » Nisan. Nikfth. Evlcnme, Ooğum (Mafctu) 75 Ölüm, Mevlit. Teşekkıir ve Kayıp arama 5 cm 90 Ölüm, Mevlit. Tese&cür ve Kayıp arama 5 cm 90 SAYISI 25 KURUŞ Anı ölümü ile bizleri değerli insan kederli brrakan sevgili annemiz SAYIN HALKIMIZIN MENFAATİN€ HATİCE FERHUNDE ŞEYHUN'un oenaze merasimine iştirak eden, telefon, telgraf, mektup veya bizzat evlerirnize gelerek tâziye lütfunda bulunan, derin acım;zı tesellive koşan sayın dost ve akrabalarımız ile, saygı duruşunda bulunan kıymetli Rotary Kulüp arkadaşlarımıza ayn, ayn teşekkür imkânı olmadığından, bu ilânla teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunanz. ŞEYHUN AİLESİ MÜHİM BİR İLÂN GENOTO Genera! Otomotiv Sanayi A.Ş. nin. sahibi bulunduğum hisse senetlerinin bir kısmını SAYIN HALKIMIZA satmak suretiyle memleketimizde de Reklâmcıhk 1599/3791 HALKA AİT ŞİRKETLERİN teşckkülünü arzu ettiğimden. bu yolda fiili olarak öncülük yagmak üzere satışa çıkarmış buhjnuyorum. Hisse satın almak arzıı edenlerin bir ay zarfmda aşağıdaki adresime müracaatlarmı rica ederim. Arii Ate Dolapdere. Austin Garajı Beyoğlu Tel: 44 40 77 METALURJİ ve İNSAAT MÜHENDİSİ AHNACAKTIR Kurumumuz Ankara ve Kırıkkale tesislerinde çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış Metalurji Y. Mühendisi ile lnşaat Y. Mühendisi veya Mühendisi alınacaktır. Elemana «Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalıştınlacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliği» hükümlerine gdre yevmiye veya 7244 Sayılı Kanun hükümlerine istinaden ücret verilecek ve ayrıca kendilerine K. Kale'de çahştırılacaklar için ilk fırsatta hizmet evi temini cihetine gidilecektir. Tâliplerin Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Merkez Personel Şb. si Müdürlüğüne şahsen veya yazı ile müracaatları ilân olunur. Üâncüık: 2763/3779 Dogubayaııi Kaymakamlığından: İLÂN 1 İlçemizde bulunan Balık Gölü beş yıl müddetle açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. 2 Muhammen bedel 25000.00 lira olup muvaKkat teminat 1675 liradır 3 Artırma esnasınd? teklif olunan bedel komisyonca lâyık had görüldiiğıi takdirde ihalesi yapılır. Bn bedele sonradan r n 15 zam teklif olunamaz. 4 Şartnamc me=aî saötleri dahilinde her zaman Malmüdürlüğünde fjörülebilir. 5 Artırma 2? nisan 1966 persembe çünü saat 14 de Malmüdürlüğıi Dsiresinde toplanacak Komisvonca yapılacaktır. Keyfiyet üân olunur. (Basın 1748/3758) (Basın 10847A. 3276/3754) KAYSERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 Belediyemiz tarafından şehir çöpleri ve uzvi artıklannın gübre haline getirilmesi için kapalı zarf usulü ile fabrika kurdurulacaktır. 2 Fabrikanın makine, malzeme, montaj ve mühendislik işleri dahil keşif bedeli 2.574.000,00 üradır. 3 Fabrikaya ait şartname vesair evraklar Kayseri Belediyesi Muamelât Mtidürluğünden bedelsiz olarak temin olunabilir. 4 Kapalı zarf ile yapılacak eksiltme Kayseri Belediyesi Encümeninde 30 Mayıs 1966 pazartesi giınü saat 15.30 da yapılacaktır 5 Bu işe ait muvakkat teminat 206.710,00 liradır. 6 Bu fabrikanın makinelerinin bir kısmı müteahhit firma tarafından ithali düşünülürse bunun :çin gerekli dövız Belediye tarafından temin edilecektir. İthal edilecek malzemeler Türkiyede mer'î kanun ve kararnamelere göre olacaktır. 7 Fabrika binası Belediye tarafından yaptırüacaktır. Bina işl her türlü proje ve resimler bedelsi2 olarak firma tarafından Belediyeye verilecektir 8 Eksiltmeye ait kapalı zarflar 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesindeki esaslar dairesinde hazırlanarak eksiltmeden bir saat evvel Belediye Encümeni Başkanlığma verilmiş olacaktır. 9 Postada vesair sebeplerle vâki olacak gecikmeler nazara alınmaz. (Basın: 10820 3783) KAYIP Sl/3159 Sicil No. lu Deniz Vstsubay diplomamı kaybettira. Hucumsüzdür. M. Nuri Onuk Cumhuriyet 3800 KAYIP Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Emin Gürdal Cumhuriyet 3787 Astarîık İpekli Siyah Kumaş Alınacak (2500 Metre) En geç teklif verme müdd?ti 20/4/1966 tarihi akşamma kadardır. Nümjnpsi Malzeme MüdürlüŞümüzde görüleoihr DENİZCİLİK BANKASI T.A.O (Basın '0873 3785) EYÜP İCRA MEMURLUĞUNDAN : MENKUL SATIŞ İLÂNI Dosya No. sı: 965 1006 T. Mahcuz olup' satılmasına karar verilen (1500) Ura kıymetinde 3 adet 1250 şer kiloluk boş fıçı, (500) Ura kıymetinde tunç gömme banyo ile (700) lira kıymetinde bir adet bakır kazanın birinci açık arttırması 12 Nisan 1966 salı günü saat 12.30 13.00 arası Eyüp Alibeyköyü. Küçükköy yolu 52'B numarada yapılacaktır O gün kıyrnetinin • 75 ine istekli bulunmazsa 13 Nisan 1966 çarşamba «unü » ' avrn mahalde ve saatte yâpilataV ıkinei açık ftrttırmadtr etv cok fiyat verene peşin para ile satılacaktır. Tâliplerin mezkur eün mahallinde hazır bulunacak memurumuza müracaatlan lüzumu ilân olunur. (Basın: 2073 3784) Detıizcilik AKTİF ödenmemiş Sermaye K a s a T. C. Merkez Bankası Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünan P ASİ F LİRA S e r m a y e thtivat Akçeleri Kanuni ıhtiyatlar Karşılıklar Sabit kıymet yemleme fonu ... 41.493.662.10 Dahili sigorta fonu 46.885.664.01 Bıriken amortısmanlar 283.908.905 04 Saır karşıhklar 2.833.579.26 Taahhütlerimiz T.C. Merkez Bankasına : Vâdeli 774.883.870,62 K. 500.000.000, 4JS00.566.67 375.121.810,41 LİRA K. 31 Aralık 1965 Tarihli Bilânçosu 2.944.506.95 4.488.193.36 6.551.512,74 Serbest Bloke 1071.770 55 5.479.742.1° Kanoni Karşılıklar Kasası Munzam karşılıklar mukahilı kıymetler B a n k a l ı r Tahviller ve Hisse Senetleri Cflzdanı Tasarruf Bonolan 13.520. Tahviller 53 293.885 5ü Senetler Cüzdanı Sair müsterıler Avanslar Saır müsterıler Borçla Câri Hesaplar İştiraklerimız Sair müşterıler 17.107.231,97 44^06.364,84 53.307.405.50 6.944.433.99 13.100, 32.635.341,55 9.957.446.45 22.677.8P5.lf1 1.022.706.766,48 Avanslar ve reeskont ettirılen senetler Dığer taahhütlerimiz M e v d u a t Resmi Mevduat Ticarî Vâdesiz Vâdeli 17.241.747.29 757.642.123,33 99.349.769,14 373 427.37 25.814.002,71 26.187.430.08 1 390.141.93 17.136.698,49 899.381,79 Iştiraklerimiz Sabit Kıymetler Menkuller 26.075.354,22 Gaynmenkuller 996.62fi.412,26 Gayrımaddi Sabit Kıymetler ... 5.000 Mubtelif Borçlular Sair Aktifler tlk Tesis Masrafları Geçen yıldan devreden zarar Z a r a r Bilânço yılı zararı 27.811.597,67 Fevkalâde zarar 760.442,73 S e k u n Nâzım Hesaplar Mevduat 15.746.556,56 Bankalar Mevduatı Tasarruf 899.381,79 116.772.820,31 570.773.012,11 405.221,68 16.892.514,48 28.572.040,40 Mevduatı 43.380.115^9 11.746.143.49 55.126.258.78 •Tediye Emirleri Mnhtelif Alacaklılar Sair Pasifler I Nizım Hesaplar Kefaletlerimiz 190.129.754.27 336.185.712.49 e k u n 103.048.98 72.700.945.37 155.080.455,15 1.981.740.466,34 526J15.466.76 1^81.740.466.34 526^15.466,76 Diğer nâzım hesaplar Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünün ve ZARAR HE SABT ve K  R L A R H A S I L  T Tolcn Tük Gemileri Hasılatı 1965 Yılı LİRA K. 197.744.638.87 195.032.155,86 121.396.063,66 34^59.433,56 3.895.000.4.581.430.53 309.673.20 13.898.659,02 3.424.677,37.679.176,01 1.522,82 1.372.557.06 28J72.040.40 27 811597,67 760.442,73 K  R LİRA K. M A S R A F ve Z A R A R L A R 134.458.902 Malzeme Sarfiyatı Memur, Müst. Iskele, Gise Pers. ve Puvantör. Için 77.548.901,88 Nak. Odemeler 96.570593.66 Gemi adaraları için nakdi ödemeler 101.000.172,91 tşçiler için yapılan nakdi ödemeler 28.198.951,63 Dışarıda l'aptırılan tsler (Tamır, Elektrik. Su v.s ) 18.531.581,80 Tahmil, Tahliye. Nakliye ve Hamaliye Masrafları 30.117.670.77 Vergi, Resim ve Harrlar 63.445.116,87 Sigorta Amortisman ve Büyük Tamir Itfa Masrafları tç ve Dlş Sigorta Masrafları 10.726.147,67 Amortisman Masraflan 43.872.616.62 Büyük tamir itfa masrafları 8 846.352,58 Tasarrnfn Teşvik Ikramiycsi Verilen Faiz ve Komisyonlar Difer Masraf ve Zararlar '. îlk Tesis Masr. Amortismanı ve Aynlan Karşılıklar Fevkalâde Zarar 1964 Tılından Müdevver Bitmemiş Gemi Sef. ve lşler Masrafları T e k u 1,029.450, 46.236.680,53 32547.792,85 210556,22 760.442,73 12.110.114,14 642.767.W7,99 Liman Hizmetleri Hasılatı Tamir, Tadil, îmâl, Inşa ve Havnzlama Hasılatı Fener ve Tahlisiye Resimleri Hasılatı Gemi Kurtarma Hasılatı Banka Hizmetleri Karşılığı Ahnan Komisyonlar ... Kambiyo Kârlan Alınan Faiz ve Komisyonlar Tahvilât Gelirleri Mnhtelif Hasılat ve Kârlar Iştiraklerimiz K â n Bitmemiş Gemi Seferleri Z a r a r îşletme zararı Fevkalâde zarar T e k u n Genel Mnh. Md. CELÂL BATRAKTAROGLU 642.767.027,99 Genel Müdür NEDRET UTKAN (Basın: 10954/3799) fBas tarafı 1 fnet sahifede) tcrdiği tepki polisçe önlenmeye çabşılırsa, bu. bir takım karanbk kuvvetlerin harekete geçtiğini gös terir. Ve bu hareket asla vatanseverlikle bağdaşamaz. Dünyanın hiç bir verinde ulusu ve vatanı kurtaran şahsa vapilacak hareketler karşısında. milli şuura sahip kişiler susaraazlar..» demiş(Başmakaleden devam) tiT. Kuran ayrıca, yabancı devletçok partili demokratik diizen de lerin Türkiyeye müdahale etmehalk yığınlarının içinden doğan meleri gerekti*ine de değinmiş ve bir hamle ile değil, ynkarının «Türkiye aleyhtan kuvvetler, mel eördüğü lüznm üzerine knrnlun yuvalarına kadar mutlaka itimak istenmistir. Ne gariptir ki, lecektir» demistir bu koşullar altında kurulup beş Mitingin son konuşması ise. yıl sonra iktidara geçen parti, öğrenci Nuri Yazıcı tarafından yakısa zamanda düzenden usanmıs pılmıştır Nuri Yazıcı bu konuşve kendine hayat hakkı veren masında. heyecanlı bir şekilde: çok partili rejim koşullarını de«Kırıyorlar heykelini Mustafa Kc tiştirerek, tek basına hüküm sümal, vatanı kurtarrtiffin için Döreceği bir baska rejime özenmeviiyorlar Mustafa Kemal. seni sev ye başlamıstır. diğim için Dövüvorlar. halkımı sevdiçim için Dövüyorlar Mus27 Mayıstan sonra durnm butafa Kemal halktan yana olduğum çün de hemen hemen aynı yöniçin..» demiş ve konuşmasına dede gelişme egüimi gösterir gibivam'a sunları söviemiştirdir. Vicdan özgürliitü budanır, kimse aldırmaz; toprak reformu « Atatürkcülük demek milliayntnlnr, köylü umursamaz; kavetçilik demektir.. Milli iradenin teceili etmesi demektir. Yabancıdın hakları rafa konur, bir kadın lardan emir alanlar milli iradeyi çıkıp da «Ne yapıyorsunuz?» detemsil edemezler Millî hükümet mez. Bir avuç aydın dışında tiistiyon"!..» disatımızdan kaygılanan kimse YtJRÜYÜŞ BAŞLIYOR yok gibidir. O bir avuç aydın da Saat 13.15 te Ünıversitenın yan iktidar takımının sinirini bozkapısından marşlar söyliyerek dımakta, eski devir özlemcisi proşarı çıkmı gençler c üleymaniyefesyonel politikacılar bütün isleye inen sokak başında, ansızın tiç rini bırakmıslar, onları snsturotobüs dolusu 6. filoya mensup mak için gerekli tedbirler üıeAmerikalı erlerle karşılaşmışlarrinde harıl harıl çalısmaktadırdır Burada. uzun süte. Amerilar. kalı erleri yuhalıyan gençler Çalıssınlar bakalım ! Bu çalıs ' «Yanke Oo Home» diye baŞırmişmalardan b : r sonuç alınacajın ' lar ve soldan Sifp Talebe Yurdunun önüne çıkmışlardır Daha dan korktu^ıımuz ioin dejil de, sonra, Fen Fakültesi van tarafın arada vitirdi4imİ7 dp^?rli. çok dan Millet caddesinp cikan gençdeçerli yılları £TÖ7Önünd>» tuttuler burada. «Gençlik eelivor» îumıız için. memlfl'ct heeahına dive ba&ırmışlar ve ıslıkla «Plevkayfilanıyoruz. ne» marşını çalarak, Beyazıt mey danına dognı yürümüslerdir NADİR NADİ POLtS tHTAR EDİYOR Saat 13 30 u gösterdi&i bir sırada. Toplum Polis Müdürii Yaşar Okçuoğlu. genclerin önüne çı karak. meşcafonla. Val1 adma k o nustuŞtınu belirtmiş ve: «Toplu Merhum Dağıstanlı Ahmet vürüvfışiinüzün kanunsuz olducnKurban efendi ve Zeynep Hanu ihtar edivoruz..» demistir Annımm oğulları. Meliha Şekili'cak bu konusma. gençlerin pronin eşi, Alı ve Tuğrul Şekili testosu ilp karsılanmış ve megave Özay Erışıldar'ın babalan, fonu eline eeçiren bir öğrenci, Merhume Muazzez Tanlak ile «Atatürke vapılan menfur tecaRasim ve Müzeyyen Türgenin vüzü tcl'in için yürüyüşe ceçtik. ağabeyleri, Müfide ve Yüksel Bizi hiç kimse volumuzdan çeviSekili ile Necdet Erışıldarın remez.. Yolumuza çıkacak her kayınpederleri, Nur, Gül. Setürlü engeli yıkmaya. yakmaya ve lim, Sınan Şekili ve Kayhan aşmaya azimliyiz..» demiş ve vüErısıldarm büyük babalan, rüyilş tekrar devam etmiştir. Necdet Tanlak ve Esin Berk'in dayıları, Mes'ut Türgenin am«On binlerce Turan geliyor!..» cası, Emekli Lv. Albayı slogam tie yürüyen pençler 28 Nisan olavlannda sehit düşen Tu TAHİR ŞEKİLİ ran Emeksizin anıtı önüne gele(Mimar Sinan 328 B 170) rek, burada iki dakikalık saygı 9.4.1966 tarihinde Hakkın rahduruşunda bulunmuşlardır. metine kavuşmuştur. I<:tiklâl mnrsının okunusundan Cenazesi 10.4.1966 Pazar gusonra, hep bir agızdan marşlar 'nü öğle namazını müteakip söyliverek yürüyüşe geçen procFatrkr 'Camimd«v fealdırılarak ler, «lıindeyiz Atatürk», «Yö • Edirnekapı Sehitliğindeki ebebazlar kahrolsun», «>Iillet. gençdi istirahatgâhına tevdi edilelik elele» temposu ile Türbeye cektir. Tanrı rahmet eylesin. kadar gelmişlerdir. Sekili ve Türgen AUelcrt İKİNCİ tHTAR Not: Çelenk gönderilmemesi Burada gençlerin önüne gîçen rica olunur. Eminonu Kaymakamı, gençlete ikıncı ıhtarda bulunmuş, Cağaioğluna sapmamalarını, Sultan ahmet yolu Ue Taksime ^tmelerinı ve dağılmalarını uiorniştir. Gençler, ihtar üzenn» birkaç sanıyelık teıeddüt geçirmış Istanhul Barosu Baskanlığından: ve «Coplar çıktı yeniden, biz Baromuzun 2917 sici) »yısmda tanırız eskiden» dıye bağırmıskayıtlı Avukal lar ve TM.T.F onune kadar felmışlerdır. Burada, Federasyon İRFAN ŞAKİR lehinde gösterıde bulunan gençÖNGÖREN lere, T.M.TF. İkıncı Başkdnı 9.4.1966 tarihinde vefat etaiştir. bir teşekkür konuşması yapmış Cenazesi 10.4.1966 pazar giınü ve «Bizim araacımız, Atatürkün ikindi namazını müteakip KadıIzmirde anıtına yapılan menfnr köy İskele Camlinden alınarak olayı tefin etmektir. Siyasi parİçerenköy Mezarlıiına defnediletileri bedet tutmak ve arkamıza cektir, almak bedefimiz değildin de Keyfiyeti teessürle BUdirir, kemiştir derli ailesine başsağlığı dileriz. Yolda rastladıkları, Ameııkalı denızcilerı yuhalıyan gonçler, Cumhuriyet 3797 Vilâyet önünde, Vali Poyrazı ıstifaya dâvet etmışler ve «Vali Poyrar pek yobaz», «Vali Istlfa» diye bağırmışlardır. Karaköyde, 6. Filoya me>ı"=up Hayatına doybir arabaya hücum etmek isteyen madan kaybettibazı gençlere güçlükle engel olan ğimiz tçigleri Ba polıs, daha sonra, herhangı bn kanlı£ı Muhaüzücü olaya fırsat vermemek isebe Miidürii çin, Dolmabahçe yolunu kapaH AM Dİ mış ve topluluğun, Bankalar yoluyla Taksime yürümelerini sağERTEITin lamıştır. tazıyetlerine biz zat ve çelenk Bankalar caddesinde. «Millî göndermek sureHükumet isteriz» temposunu tuttiyle iştirak eturan gençler, Şişhanede Amerıden tçijleri Bakan konsolosluğuna gitmek istekanlığına ve samişlerdir. Ancak, Toplum Zayın Bakanına, Maliye Bakanllğlbıtası Müdürü, gençlere Tünel na, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğüne, Içişleri Bakanlığı yolunu tâkip etmelerinin daha Teftiş Kuruluna, İçişlerl Bakandoğru olacağını tavsiye etraiş • lığı Özlük İşleri Genel MödürlüğU tir. Gençler, burada tekrar pomensuplsrına. bütün akraba, dost lis aleyhine baŞırdıktan sonra, ve arkadajlarına derin teşekküryollanna yeniden devam etmislerimizi arzederiz. lerdir. Sovyet konsolosluğunun EBTEN AİLESİ önünden « b a | ı m s u politika. ne Amerika, ne Rnsya» diyerek Cumhuriyet S762 geçmişlerdir. tstiklâl caddesinde, Amerikan Haberler Merkezi kapısına Türk bayrağının takılmasmı istiyen Yakalandığı menfur bastalıktan topluluk, camlara küçük kücük kurtulamıyarak Hakkın rahmeütaş atmış ve T.M.T.F. 2. Başne kavuşan İçışleri Bakanlığı kanmın, «Aleyhinde gösteri yapMuhasebe Müdürü tığımız bir devletin binasına Türk bayragı yakışmaz» tlemesi HAMDİ ERTEN'in üzerine, Taksim meydanına yüGerek ameliyatlarında ve gerekse rümüştür. hastalığında iyileşmesi için gösterdiği alicenap ilgiden dolayı Taksım anıtı önünde. Ata • Ankara Tıp Fakültesi Birinci türkün heykeline «sana uzaCerrahi Doçenti Sayın nan eller kırılacaktır» yu/.ıiı çelengi takan gençler, saygı du • AHMET YAYCIOĞUJ'na ruşunda bulunmuşlar ve Istık • sonsuz teşekkürlerimizi arzederiz. lâl marşını okuyarak dağılmışERTEN AİLESİ lardır. öte yandan "Çgkniker Okulundan 300 kişilik bir grup da, elCumhuriyet 3798 lerinde pankart ve çelenkler olduğu halde, Taksim anıtına bir TÜRK ALMAN vürüyüş yaparak dağılmıslardır. KÜLTÜR İŞLERİ BAZI AMERİKAN DENİZCÎLERİ Kl'RULU himayesinde TARTAKLAND1 Dünyaca Tanınmış Bu arada biriki yerde bazı nümayişçilerin Amerikan denizcileAlman rini tartakladıklan görülmüşse ÎÎAVYERA DANS de diğer gençlerin müdahalesi ile VIÜZİK FOLKLOR olaylar büyümeden yatıştınlmışlu, uiuğunun tek gösterisi. tır. SARAY SİNEMASINDA POLİSİN TEDBİRİ 15 Nisan Cuma saat 18.30 da Amerikan denızcilerin devam Büetlerı gışede satılıyor. ettikleri gece kulüplerinde bazı Tel: 44 16 56 44 63 24 olavların çıkabileceği ihtımalıni dikkate alan Emniyet Müdürü, (llincılık: 2775/3801) tstanbul Polis Teşkilâtında, bü Har vur, Harman Savur! Gençîerin mitingi tün izinleri kald;rmıstır. l 14 ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILD1 1 Önceki gece, Izmirdeki olayı pro | testo amacıyla Taksiıne yürüyüş yapmak istedikleri sırada yakalanarak Polis Müdürlüğünde nezaret altma ahnan 14 Sğrenci serbest bırakılmıştır. ı Gece yarısı L Subeye giden Sav cı Cavit Sabutav'ın ifade alma?m dan sonra sabaha karşı serbest bırakılan öğrencilerle ilgili sorus turmaya devam edilmektedir. Bu öğrenciler hakkında •Umumi hükümlere» göre iş'em yapılmaktadır. ' | hortlablmak îstenen gericilik ve burafecilik hareketinin bir sonucudur. Olayı şiddetle protesto eder, Atatürke tecavüz etnellerine karşı sonuna kadar savaşacağınun ilân ederiz.» •M.T.T.B. NİN GÖRÜŞÜ Milli Türk Talebe Birligi yayınladığı bildiride ise: «Balta Ue büst kırma taktiğinin kime ait olduğnnu biliyoruz. Turan Emeksirin anıttna balta ile saldıranlar. Zeki Baştunar'ın mas kesinin inmesinden. komünizmi telin mitimrlerinin Anadohıdaki a kislerinden. uyanan millî şuurun şiddetinden korkan. paniğe kapılan ba» çevreler bu defa da en ıiTtrar din olan Islâmiyetin ibadetini bu âdi orunlann rengini eiılemek krin vasıta olarak kullanmak istiyorlar. Şeni olaydan hemen sonra İzmirde komünizmi ö ven afisler ve bildirüerin dağıtıltnış olmasi dikkatten uzak tutulmamabdır. Yarm İzmirde vapıl»rak «Komünrzmi tel'in mitingt» olavı çöıecHrtir. Hiç bir tertip, uymnan millî şunrnn karşısında tutunamıvacahtır.» denilmektedir. KEMALİSTLER Türkiye Kemalistler Teşfcilatınm yayınlaclıfeı bildiride de «Dün • durdukçm Atataürke uzanan el m ler kınhnava mahkum olacaktır» denmektedır. KIBRIS TÜRK TALEBE CEMTYETtNÎN TELGRAFI Istanbul Kıbrıs Turk Talebe Cemıyetı dun 6. Filo Komutanlığına bir telgTai fekmiştir. Telgrafta şöyle denilmektedir: «Amerikanın ber ıaman ve her yerde olduğu gibi Kıbrıs meselesinde de hak, hürriyet ve insanlık ideallerine darbe indiren dav ranışlarının bir âbidesi olarak Bofaz sulannda karşımıza dikilen gemilerinizin en erken bir zamanda fözlerimizin önünden uzaklasması temennisini izbar ederken, filonuzun, bizleri kurtarmak için girisilen harekfitı durdnrma gibi şerefsiz ve haysiyetsizce bir davranısa tekrar tevessül etmiyecefine inanmak iıteriz.. Ankaradoki m'tinq'er Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Izmirdeki Atatürk heykeline vapılan »ecarüzü tel'in maksadiyle dün Zafer Meydanındaki Atatürk heykplinin önünde bir miting tertiplenmiştir. Türkiye Millî Talebe Federasyo nu ve Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı tarafından tertio edilen mitinge, Ankara'daki Üniversite ve Yüksek Okul öğrencileri ka1'lmışlar. ellerinde bavraklar olduğu halde topluca Zafer Anıtının önünde toplanmışlardır. Miting sebehiyle Ankara polisi Kızılay'da eenis emniyet tedbirleri almıç, ara sokaklara, atlı polis ve bindirilmiş polis biıiikleri verleş tirilmiştir. Ayrıca, bütün Emnivet mensupları. başlannda Emniyei Müdürü ve Sube Müdürleri olduğu halde meydnnda görev ahnış lardır. NÖBET Zafer Anıtı'nm önfinde toplanan gençler ellerinde bayraklar ve derneklerinin flâmalan olduğu haide Atatürk heykeli çevresinde uzun süre nöbet tutmuslar ve bu nöbet tutma görevine Toplüm zabıtası polisleri de katılmışlardır. Toplum zabıtası polisleri her 15 dakikada bir Anıt önünde nöbet değiştirmişlerdir. •OLUR Mü BÖYI,E OLÜR MU?» Miting saat 13.00 te başlıyacagı önceden çeşitli yollardan halka ' duyurulmuş ise de gençlerin geç ] toplanması sebebiyle yanm saat. lik bir gecikme olmustur. Saat 13.30 da Anıt önünde verilen bir ışaretle önce saygı duruşunda bu lunulmuş, sonra da topluca tstiklâl Marsı söylenmiştir. Daha sonra Plevne marsı şu şekilde söylenmiştir: 01 ur mu böyle olor mu? Yobaz Ata'ya vurur mu? Kahrolası gerieiler. Bu vatan size kalır mı?> MirriNG DAGiLnroR Mitingi tertipliyen gençler saat 14 te Anıtın etrafında sadecc altı bayrak taşıyan kızlı erkekli bir grup bırakmıslar ve sessizce dağılmışlardır. Gençlerin bir kısmı Veteriner Fakültesinden geldiği için Dışkapı, diğer kısmı da Hukuk Fakültesine gitmek üzere Cebeci istikametine yürümüslerKısa bir süre sonra da Anıtın etrahndaki altı genç ihtiram nöbetini Toplum zabıtası polislerine bırakarak yerlerinden ayrılmışlardır. Bu sırada. önceki gecedenberi yakılmakta olan meşaleler de söndürülmüştür. Bu arada, mitingin bütün Talebe Dernek ve Teşekküllerine gereği gibi du yurulmadığını bildiren bir miting yöneticisi buna rağmen maksadın hasıl olduğunu söylemiştir. Mitingden sonra yakalanan 8 öğrenci Toplantı ve Gösteri Yuruyüsleri Kanununa muhalefetten Savcılığa verilmislerdir. Miting sırasında Bakanlıklara yürümek isteyen gençlere Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar «Dâvâ millet olarak hepimizin divftsı. Bakanlıklara dejHI. oknllarınııa dönün» demistir. DEMİREL: BİR ZABITA OLAYI» DEDİ Izmir'deki Atatürk Anıtına karşı girişilen çirkin tecavüz olayı, Başkent Ankara'da da tepkiler uyandırmıştır. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunayla yaptığı görüşmeden sonra Çankayadan ayrılırken gazetecilerle konuşan Başbakan Süleyman Demirel, yöneltilen sorulara karşılık, «Olay basit bir zabıta olayıdır, kanunlar vardır, onları yürüten makamlar vardır, olayı bu ölçüler içinde değerlendirmeniz lâzımdır." demistir. CAHİLLERLE İŞtMİZ YOK. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tural da, dün, gazetecilerin, tecavüz olayı ile ilgili sorulanna cevap vermiş, kısa ve sert konuşarak, •Aklını kaybetmiş olanlarla, hele cahil olanlarla hiç işimiz yok» demistir. SÜKÂN: ATA'NIN ESERLEBİ KORUNACAK. Konu ile ilgili olarak Bas:na bir demeç veren Içişleri Bakanı Fai"uk Sükân ise şunları söylemiştir: «Bütün gönlthnüzle gereğin! yerine getireccğiz, Büyük Atatürkün eserlerine karsı koymaya kimsenin gücü yetmiyecegktir. Ata'nın eserlerini Türk Hükumetl. Türk Gençiiği, Milli Kunıluşlar. Türk Milleti ile beraber kornmaya kararlıdu ve güçlüdür. Kanun dışı hareketler kanunlar çerçevesinde ve kanunun gerektirdiği şekilde önlenecektir. Millî hislere, millî hareketlere daima yarduncıyız.» VEFAT Erim: «Amerika bizi Rusya ile tehdit ediyor» dedi İZMİR CHP Meclis Grupu Başkam Vekili Prof. Nihat Erim dün İzmirde Türkiyenin dış politikası konusunda verdiği bir konferansta «NATO üyeleri Kıbrısta bize en azından haksızlık ttmişlerdin demistir. «Teşkilstın lideri durumundaki Amerikadan beklediğinrz, Kıbnsla ilgili anlaşmaları tek taraflı olarak bozan tarafa ih(»rMa," •bfirünİîaSıydı., ]t*akat Anitarika maalesef bu ihtarı yapmadı» diyen Erim. Kıbrısa bir Türk müdahalesi ihtimaline karşı Amerikanın takındığı tavırdan bahsederken şövle konuşmustur: «Biı ki lecavüz oldufn takdirde Amerikadan yardım beklivoruz. Oys» bu müttefikimiz bizi Rusya ile tehdit ediyor ve onunla şantaj yapıvor.» YEFAT Izmirde miting Bastarafı 1 inci Sahifede n sürülen sıyah renklı otomobil, ıhbardan kısa süre sonra yakalanmışsa da içinde fazla alkol almış 5 kişi ile bir mantar tabancası bulunmuş, ve bu ?ahısların olayla hiç bir ilgileri hulunmadıgı tesbit edilmiştir. Mitine 1 TEŞEKKÜR ı Öte yandan, bugün yapılarak komünizmi tel'in mitınginın tertip heyetınden avukat Burkay Kaynak, dun basın men=uplnrı Ue konuşurken. «Bn bildiri işi Allah tarafından oldu ve bize varadı. Halk, ealevana se'ecek ve mitinfre ilgl artacak» d(>mıstır. «Bu bildirileri maksadlı olarak sizler hazırlamış olabilir misiniz?» ^orusuna karsı ıs? Kaynak. «Olabilirdi ama, biz bu kadar akıllı defilir. Bnnun için günlerce sosyalist metodlarla yeraltı toplantıları yapmış olmak lâzım» diye cevap vermı^tir. ı Ali Gezçin tevkif edildı Emniyet, Atatürk heykeline balta Ue tecavüz eden Ahmet Ali Gezgin ile ilgili sorusturmalarını da derinleştırmektedir. Asliye Birinci Ccza Mahkemesi tarafından tevkıf edilen Gezgınin, köyünde bazı garıp davranısları olduğu, bu aradd bundan ikı yıl kadar önce Selçukta tanık sıfatiyle ifade=ı alınırken, hâkime. «Ben senin kürsüne çıkmadan konıısmam» riediği için 48 saat nezarette tutuldugu ıleri fürülmüstür. Gezgin olaymdan baska o!aT?k dün Atatürk hevkelinin hemen arkasında içkili bir halde su döken Özdemir Ortas adlı 33 vaşında bir şahıs yakalnnmıs ve «Adaba aykırı hareket» suçun dan Adalete verilmiştir ] 1 j I ! 1 Aleni Teşekkür I I Bildiriler tzmirde Atatürk heykeline yapılan tecavüz olayı ile ilgili olarak gençlik teşekkülleri dün pro testo bildirileri yayınlamışlardır. T.M.G. Teşkilâtırun bildirisinde özetle şöyle denilmektedir: «Bn tecavüz, Türkiyede başlıyan ulusal uyanışı boğmak için. bazı alçak ve hain çevrelerce Cnmhurijet Reşat Hamit Aziı Napolyon 24 Ajar kiilçe ısr.oo15400 ll'İOO11400 1010010200 9fl 0OI00O0 14361437 96.10in40 APlKOGLU KARDESIER OLSUN • İlâncıİLk: 2517/3773
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog