Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHÎFE ALTI 10 Nisan 1966 CUMHURİYET DEKOL TELERE DİKKAT > şaşırtıcı ve soluk kesici UMIT YAŞAR Dar Gelirliler Destanı Dar gelirliler bizim adımız Sıfıra sıfır elde var sıfır Etimiz, ekmeğimiz, sütümüı Sıfır» sıfır elde var sıfır Yama Ender Çeken Sıfıra bir türlfi örtmez deliğ» görürüz eti, balıfı bizleriz pahalılıfı sıfır elde var sıfır Yaz modasınin bütün özelUği 10 Nisan 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Iııgiltere ve biz Nerede Torgun ayaklara yol gosterecek özlenen beyinli başlar nerede? O kazınan midelere girecek Ekmekler nerede, aşlar nerede?. Elimizde nalıncınm keseri Kırıp parçaladık nice eseri Uyuyup milletçe yıllardanberi Gördüiümüz mutlu düşler nerede?. lşsîzlik, sefalet gördüklerimiz Birer yem borusu düdüklerimiz Konnsup duruyor büyüklerimiz Yapılacak iyi işler nerede?. Oturanlar doymuş suyun basına Garibin, fakirin orda isi ne Senelerdir ağlıyonız, boşuna Gözfimüzden akan yaşlar nerede?. Vazgeçmeyiz ahmaklıkta inattan Nasibimiz olmıyacak rahattan Bunca hay huy ile bu gidişattan Memnun olan vatandaşlar nerede?. t Her ayba.şında kapıya dolar Tfirlü kıbkta alacaklılar Gelir damla, gider deniz kadar Sıfıra sıfır elde var sıfır !İ: Ij H S; •*•• •••• •••• •••* dekoltelerinde j I I Kederden yana ordumuz vardır Uçan knşlara borcnmuz vardır Devasız bin bir derdimiz vardır Sıfıra sıfır elde var sıfır Gfinleri ucncuna ekleriz Nice yıldanberi zam bekleriz Düseriı, kalkanz, emekleri* Sıfır» sıfır elde var sıfır Kemerler daraldıkça daralır Zenginler derdimizden kâr alı. Olsek, ölfimüz ortada kalır Sıfıra sıfır elde var sıfır Gider Bizim Aslını Sıfıra belirsiz, gelir belirli adımız guya sehirli sorsan bir dar gelirli sıfır elde var sıfır :: :: ssss "SSS İÎÜ r.u i: :: «Şok» dekolte S Mevsimin en orijinal g modellerinden birı. Pa • belin bir kısmını tamamiyle açıkta bırakan bu soluk kesici, cür'etkâr deKolte elbisesi bir vanda dize kadar yırtmaçlıdır. •*•• •••• •••• •••• •••• •••• •*•• ANKARA 9 (Hnsusî rnuhabirimizden) İngiltere ile Türkiye arasmda mühim müzakereler cereyan ettiği hakkındaki ^öylentıler dikkati çekecek Aruebir duruma gelmiştir. *rikan gazetelerinden sonra rumca gazeteler de «Türkıyenin Sovyet Rusyadan uzaklaşmasını ve Italya etrafında yapılan Balkan kombinezonuna girmesini teminen Ingilterenin Türkiyeyi kandırmağa çalıştıŞını ve buna mukabil türlü temin ler ve vaadlerde bulunduğunu yazmaktadırlar. Bu yaymlardan başka Ingiliz sefiri Sir George Clark'ın gelişinden sonra bu müzakerelerin devam edeceği ve yeni sefirin yeni talımatla geleceği de söylentiler arasın • dadır. Hattâ bazı istikrazlardan da bahsedilmektedir. Hıç şıjp • he.yok ki bütün bu söylentilerin ash esası yoktur. *** 1927 bütçesi Mecliste ANKARA 9 (a.3.) Maliy* Vekili Abdülhalik Bey (Renda) dün B. M. Meclisinde 1927 senesi Müvazenei Umumiye Kanununun müzakeresinde u/un bir beyanatta bulunmuş v» şunları söylemiştir: Geçen sene bütçemiz 190 milyon masraf, 190 milyon da gelir olarak tesbit edilmişti. Bu sene takdim ettiğimiz bütçs masraf 188 milyon 807 bin, 330 Iira, gelirimiz ıse 188 milyon 811 bin 379 liradan ibarettir. Encümenimizle birlikte yaptı ğımız inceleme sonunda tesbit ettiğimiz bütçe, 194 milyon 474 bin 400 liraya bâliğ olmuştur. Sultanahmet kazılan Sultanahmet meydanında kazı lara devam edilmekte ise da şimdiy» kadar altı metre dennliğe inildiği halde hâlâ (Bizans) Hipodromuna ait emarelere rast lanmamıştır. Yalnız dün uzmanlar Sultan Mahmut devrine ait bir para bulmuşUrdır. Bu paranın bu kadar derinlikte olmasına ımkân görülmemektedir. Bunu yukarıdan birinin düşürmüş olması zannı hâsıl olmuştur. • *•• ::" DOSTLARA TAŞLAR: :: Orhan Kemal İçin 1900 YILLARININ MAYO DEKOLTELERİ TEKRAR MODA Neclâ SEYHUN enl modanın son derece sade ve düz modellerine en büyük yenlliğl «dekolteler» getirıyor bu yaz. Koleksiyonlann ağırlık merkezl bu. Ankara muhabirimiz Ali Süreyyanın yaptığı esaslı tahkikattan çıkan netice şudur: «İngiltere ile Türkiye era sında hâlen bir müzakere mevcut değildir ki, onun ehemmi yeti veya mevzuu hakkında mütalâa dermeyan imkâıu ol • sun.» Olumsuzler Sanattan anUmıyan zavallı kişilerin Sanata, sanatçıya beslediği kin ölmez. O kinin sahipleri ergeç ölürler amm» Tiyatro var oldnkça Ertu£rnl Muhsin ölrnez. Sanatçıyı sindirip hapse atmak modası Yine son zamanlarda bortladı Orhan Kemal. Düşünen ve söyleyen tek sen kalmıssın gibi Kabak senin başında patladı Orhan Kemal. gelir. 7 Her hangl bir fikri IÖZ veya yazı Ue belirtme hareketl. 8 Eskl ve değerli eşya, bir edat. 9 Nota, eski bir Mısır Tanrısı, çok sıcak havalarda vücudumuzdan sızan. YUKARIDAN AŞAĞIYA: Y ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! Yıiın yeniliği dekolte mantolar evsimin en değişik modellerinden birini modacı Patou, dekolte mantolan ile veriyor. Bu, yakası kare dekolte kesilmis mantolar bahar modasuun en 11gi çekici örneklerinden birl. Modacı bu tip mantolannı kırmızı veya lâcivert renkte yapıyor. Bu mantolann içine aym şekilde de kolte elbiseler giyiliyor. Gene aym mantonun içine giyilen kapalı yakalı kırmızı veya beyaz yünlü elbiseler mantolarda roba tesiri yaratıyofc „.. . .,^<!t, M Soldan safa: Modacı Nina Ricci'nin çapraz dekoltesi. Pembe ipekliden yapılan bu plise tuvaletin yakası, birbiri üzerinden geçen iki banddan meydana geliyor. Elbise bu çaprazın altında pliselerle genişliyerek bir kahkaha,..çiçeği gibi açümaktadır. Dior'un «kombiae' zon» dekoltesi. 'Bühassa düz göğüslüler için düşünülen bu modelde elbiseyi ince iki asküar tutmaktadır. Dina Ricci'nin bu yakası kapalı ipek gece elbisesinde omuzlar tamamiyle açıkta. «V» şeklinde sivri bir kesim bele kadar iniyor. Gene Ricci'nin orijinal dekolte1 bir akşam elbisesi. Cömert dekolte önde bir fiyongla tamamlan1 maktadır. Önü kapalı arkası açık azı modacılar sırtta dekolteyi tercib. ediyorlar. Genis dekoltelerde sırtta çapraz bantlar var. Nina Ricci bilnassa bu tarz dekoltelere rağbet ediyor. Gece elbiseleri bu çapraz bandlar dan aşağı açılan pliselerler bir kahkaha çiçegini andınyor. B 1900 yıiio"nın modası eniden moda olan bir dekolte de 1900 yıllannın mayoları tarzında, yanlan son derece oyuntulu. Omuzlar ve sırtm yansı tamamiyle açıkta. Elbise sırtta bele kadar dört parmak eninde bir parça halinde iniyor. Kol kesimleri de yenl modada çok oyuntulu. Dik balıkçı yakalarının altında göğsün ortasına doğru gayet cömert yuvarlak bır kesim, şaşırtıcı bir değişiklik. Bir de iki parçalı elbiseler var. Genç modacı Yves Saint Laurent gece elbiselerinden bazılaruıı binbir gece tarzında pullu, taşlı bir sütyen ve uzun bir etekten müteşekkü iki parça halinde hazırlıyor. Üste çizilen uzun kollu siyah bir şifon bluz kıyafete bambaşka bir cazibe veriyor. Y LARCCHf ST Soldan sağa: Modacı Guy Larocbe'un ilbamını 1900 yıllarının mayolarından alan dekolte bir modeli: Bu lâcivert elbisenin orijinal sırt kesimi omuzlan güzel olanlara tavsiye edilebilir. Pierre Cardin'in enteresan bir elbisesi: Model özelliğini sırttaki orijinal dekoltesinden alıyor. Nina Ricci'nin bu sarı elbisesini sırtta çapraz iki band süslemektedir. Yves Saint Laurent'in gayet değişik bir dekoltesi: Baklava tarzında kesilen iki parça sırtta bir taşlı toka ile tutturulmaktadır. «Halk Oyunculan Birligi» tiyatro toplulufu bu mevsim Arena Ttyatrosunda başanyla oynadıklan «Şarkıcı Kız» dan sonra, bu geceden itibaren Fakir Baykurfun «Yılanların öcü» adlı eserini, müzikal bir oyun biçiminde sahneye uygulayarak, oynamaya başlayacaklardır. Ergin Orbey'in oyunlaştırdığı bu eseri Gündüz Kalıç sahneye koymaktadır. Müziklerini Tacettin Orturay nazırlarnıştır. Geçtiği miz yülarda filmi çeşit'i tepki ve olaylara yol açmış bulunan «Yılanlann öcü» nün bu müzikal • oyun versiyonu. 15 mayjstan itibaren de *Şarkıcı Kız» cyunuyla birlikte Halk Oyunculan Birliği tiyatrosucun Ankara ve îzmir'i içine slan Anadoıu turnssinde tekrar edileeeknr. Kısa bir süre önc? Arena'da oyunlarına ara vermış bulunan bu top'uluî. bu seler GüıcHiz Ka lıç, Celile Toyo.ı, Deniz Türkaii. Hikmet Karagöz. Binnaz Gürses, Ibrahim Bergman, Suzan Yeğenoğlu, Erdem Aykanat, Nihat Falay, Ali özgentürk, Murat Şanlı, Nihat Onat, Beşat Altılar oltnak üzere kadrosunu genişletip çalışmalannı daha yogun hale getirmişlerdir. «Yılanlarm Öcü» nde bütün kadro yer almaktadır. Tiyatroya çevrilen "Yılanların Öcii,, piyesi bu gece Arena'da SOLDAN SAĞA: Vaktiyle elimizden alınıp Yu1 Yenl Cumhurbaşkanımızın doğ nanlılar» verilduğu şehir. 2 Karadeniz kıyısında miş olan lcara bir iskelemiz, anzarotu fazla kaçırmıj olanların bağırtül. 3 «Çabuk parçalarından . yapılmaM garalean hivmat» aaljunına Ittit: ı»yı ve bir İki *öz 4 Otomobillerdeki buyük Uıınfcu ouımacantD söz). 7 F.ski lâmba, kayak. 5 Eltaden hlç bir iş tıalledilmtj jekll ve meşhur sahne gelmez kişi, Haier denizine akan bir artisüerimizden. 8 Duman kiri, blr .nehrin eskl adı. 6 Bir sıfat takısı, emır. 9 Avrupalılara bbyle de cilvell tavır, tersi csahipı mânasına denllir (çoğul). 1 İngiliz Amlralı Nelson'un kazandığı büyük deniz zaferinln adı. 2 Bir dilekte bulunmaya gelmis kişi, bir soru edatı. 3 İrandakl Kafkas Türklerinden, bir hayvan. 4 VUcudumuzun orta yeri, bir çesit pamuklu bez. 5 Notalardaki «Dur!» • işareti. çevrilinca ! eski Türk İmparatorluklarından biri belirir. 6 YILIN ŞARKISI YILIN KİTABI ÜMİT YAŞAR'm ünlü şürieri giinümüzün «evilen bestekârı Avni Anıl'm besteleriyle çıktı. BİRAZ KÜL BİRAZ «HtLLECİ» BAKIRKÖYDE Reşat Nuri Güntekin'in fiç perdelik «Hülleci» adlı komedisi Bakırköy Tiyatrosu'nda çevrenin ilgisini cekerek oynanmaktadır. Ancak bu oyunun, daha önce Şehir Tiyatrolarında oynanışmdan farkh niteliği: simdi müzikal biçüne sokularak oynanmasıaır. BİRAZ KÜI, BİRAZ DUMAN, yalnız şiir ve müzik sevenlerin değil, bütün sevenlerin kitabıdır. Genel Dağıtımı: Kültür Kitabevi Ankara Cad. 62 Istanbul Cumhuriyet 3764 Daha önce ertelenen Türk Kadınlar Birligi Beyoğlu Şubesi Balosu, 17 nisan 1966 pazar saat 20 den itibaren Kervansaray salonlannda yapılacaktır. Hezervasyon: Tel: 47 16 30 47 16 31 Reklâmcılık 1593/3753 HER ÇEŞİT PLÂSTİK TORBÂLIK KULLANAN FİRMALARIN DİKKATİNE Fabrikamızda imalâta yeaidea başlanılmıştır. Ambalâjiık plâstfklerimiz ucuz ve garat>tili,»stenilen öiçülerde ltloa Me çekilmektedlr. SEZER BÜİSTİK: Slrkecl. Demlrkapı Cad. No. T Talcfon . 27 16 32 nâncılık: 2719/3771 ORALOdLÜ TİYATROSU 1516171819 NİSAN 15 NISANDAN İTİBAREN Nerede • Ne zaman • Ne var SINEMALAR BE YOĞLü ATLAS: (44 08 35) Aîlan lar Kalesl (R. Barker). EMEK: (44 84 39) Dr. No (J. Bond). (22 25 13) Dikenli FİTAŞ: (49 01 66) Atej Hattı ŞAFAK: Yol (R. İng.). (Steve Mc. Queen). GÜREL: (47 03 94) Büyük MARMARA: (22 38 60) Dr. No. Flrar (BenkU). (J. Bond). KEKVAN: (48 04 23) Siyah Gözler (F. Hakan). KADIKÖY LÂLE: (44 35 95) Buzlar ÇöCEP: (36 06 82) Thomasima zulmeden (F. Hakan). (W. Disney). KONAK: (48 26 06) Acı Hatıralar (Renkli). ÇELİKTAS: (53 35 07)Silâh LEVENT: (63 55 39) Buzlar Namusum için (F. Grik). Çözülmeden (F. Hakan). LÜKS: (44 03 80) Ava Giden EFES: (36 35 84) Baharda Hücum (R. Widmark). Avlanır (S. Alkor). RÜYA: (44 84 39) Doktor No KADIKÖY: (36 49 24) Karan(J. Bond). lık Merdivenler (R. İng.). SARAY: (44 16 56) Sürgür REKS: (36 01 12) Aşk Kalesl Kadınlar Adası (Renkli). (K. Novak). ÎİTE: (47 77 62) Dr. No. (J SUREYYA: (38 06 82) Dr. No Bond). (J. Bond). 5AN: (48 67 92) Esrarh Belde (Renkli). TAN: (Pangaltı): (48 07 40) Casus Avı (K. Clark). YENİ ATLAS: (48 63 02) Devlet Demlryollan Haydarpaşa: Buzlar Çözülmeden (F. HaM 04 75). Strtcecl. 1ı 00 90). uenızyoıkan). ları: (49 18 96) (Tatil günleri: 44 02 07) YEN] MELEK' («4 «3 89) (Devleı Uemiryolları tlayaarpasa. Dikenli Yol (R. tng.). Sehb Hatlan: 44 43 33) rurk Havs YENİ AR (49 64 12) Kovboylouan BUet Satıjı: «4 « 00) (Danıslar Kanunu (R.T.) ma: 44 02 96). (Hava AJanı: 73 83 4t . T1UDIZ iBesUrtaj" »47 63 42) 73 84 40). bkyardım Baatahanesl; Ask Kölesi (K. Novak). (49 30 00) Nümune Uastahanesl GÜNES: (21 61 40) DikenU Yol (R. İng.). YENİ: (Şehzadebası) (22 58 92ı Kiralık Koca (J. Lemmon). YENİ (Bakırköy): (71 68 26) 1 Namusum İçin (A. Isık) 2 Ava Giden Avlanır (S. Alkor). Gonui Ûtku Oazanreı Ot can Yabancı Olduk Şimdı (çarşamba, cumartesi. pazaı 16.15 de nercece 21.15 de. BAKIRKÖY Tiyatrosu (Ntjat üygur ve arkadaslan) HülAKSAHAV SOÇÛK OPERA (Her gece (Tevhlt BUge . Vanl Öz ve leci (Müzikal) arkadaçlan) (21 37 22) Uyan 21.15 de, pazar 15 de). Süleyman Uyan Pazartesi ifc 8UI1VAB TtYATRUSU lAzii de hez gece 2145. Basmacı Kenan Büke NEJAT OYG0H VB ARKA(21 76 82) Vab Canıro Ne DASLARI: Kıt Atıma Bineyim Oldu Sana pazartesi baric heı Yar Yoluns Gideylm Heı gece 21.15. çarşamba cueün 18. pazartesi 21.15 de tnartesl, pazaı 16.15 ve 2l.i!< AKSARAY HAlıK Hyatrosu de Avnl Dtlilgl) Top (21 21 19ı OOaMSR TTTATKU6Ü «AYAK TAKIM1 ARASINDA» (44 97 36) tCengîj Hanın Salı hariç her gün 21,15'de Bisikleü» (Komedi) pazartesi Çarşamba, cumartesi, pazaı haric heı gün 21.15 çarsam18 de. ba 18 de, cumartesi. pazaı cKIRMIZl FENERLER. Heı 15 de. Salı saat 21,30 da SARAY Sİ PATIH TÎYATROSU Heı guv NEMASINDA. 21, pazar 15.30 ad Kahvede ARENA: (49 84 19) (Altac Şenlik Varr. Karındas Centt Güneı ve GEN AB. <Ah Uil CşeKler» arkadaşları). Şaskın Dikpazartesi aarlç hergun u.v tatöt (hergün 18 ve 21.15'de) çarsambs 18 ve 21.13 cü AZAK TİYATROSU: (22 62 46) martesl oazaı 13 ve 21.13 i3e <e S9i O. S. S. 117 (M. Demongeot). JUL.K12 ranDu» Ankara Sanat Tiyatrosunda Her gün saat 18.00 ve 21.15 de Cumartesi Pazar saat 15.00 18.00 ve 2L15 de SUHUK] rtvalrrjvı. fcNGtr» ' 4 4 27 İH TIYATROLAR Zilli Zartle (çarsamba naric her gün 18.15. pazartesi 21.30 cuma 15 ve 18.13'det hamrs) (44 22 36) Muhalif Odacı pazartesi hartç her gece 21, çarşamba. cumartesi pazar 15 te. K.AKACA 2021222324 NİSAN ÇOCUKLAR v e BÜYÜKIER Yazan: LILLIAN HELMAN Çeviren: LÂLE ORALOĞLU KIRALIN KISRAGI Yazan: JEAN CANOLLE Çeviren: ASUDE ZEYBEKOĞLU liarakoiu ıPazarteo oanc •eı gece tlJU\ Cumartesi oazaı 18 Cumartesı matme (44 94 02) i Cİball 252627 NİSAN 2 8 N İ S A N 8 MAYIS Yazan: JOHN OBARE Çeıiren: ASUDE ZEYBEKOĞLU Altona Mahpusları Yazan: JEAN PAl.L SARTRE Çeviren: MAHMUT SAİT KILIÇÇI BALAYI Has: 993/3766 Lüzumlu Telefonlar keci, Yeni Beyazıt, Bayer, Bulvar. Kumkapı, Hulusi Raml Yeni, EYÜP: Yenl, Sağhk, Saghk (Alibeyköyü). Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlelmesî İZMİT tşletmemize aşağıda yazılı şartlan haiz iki Almanca mütercim alınacaktır. Taliplerin en geç 15/4/1966 tarihine kadar îşletmemiz Personel Müdürlüğüne bizzat muracaat etmelen ilân olunur 1 İngüizce veya Fransızca bilenler tercın edilecektır. 2 Erkek olduğu takdirde, muvazzaf askerliğini yapmış olroası lazımdır. 3 Tahsil durumuna göre tatminkâr ücret verilecek ve emsalleri gibi sosyal haklardan faydalandınlacaktır. 4 Muracaat fazla olduğu takdirde, talipler arasında imtihan yapılacaktır. (Basın 10766/3756) İktisat Uzmaııı Araıuyor İktisadî araşurma ve değerlendirme konulannda çalıştırılmak üzere bu konularda en az 5 sene çalışrruş ve en az bir yabancı dili çok iyi bilen tecrübeli iktisat uzmanına flıtiyaç vardır. Verilecek ücret tatmin edici okcakür. İlgilenenlerin: İstanbul Sanayi Odası Genel Kâtipliği Meşrutiyet Cd. No: 116 Beyoğlu adresine mektupla veya pazartesi, persembe ve cumartesi günleri 912 arasında jahsen muracaat etmelen rica olunur. (Basın 10983/3793) FATİH: Çarşamba, Sevlm, Cumhuriyet, Akın, İmrahor Isık, Çakmak. GALATA: îzmlr. GAZİOSMANPASA: Ege. KADIKÖY. Selâhattin Kutman, Yenl Moda, Şifa, Çiğdem, Çiftehavuzlar Tanyer. KASIAIPA5A. Halk. SARIYER. Büyükdere, Rumelihisarı. ŞİŞLİ. Büyük Barbaros. Hürriyet, Sargın, Ertan. ÜSKÜDAR: İmrahor. Merkez. ZEYTINBURNU: Sağlık. ÜBNI OVUSUUI AHI ux.rn.in Tiyatrosu (44 36 63) «Karakolda» pazartesi 18 ve 21.15 çarşamba hariç her gün 18 de. sUCÖK SAÜNK Uln Ura2 rıystrosu (49 56 53ı ıHABABAJH SLNlfl» (paoutesı narıc • net ffiır < vt > 11.19 3e JRALOöLU riYArKUSU (49 « 35). BALAYI Parartesı narlç neı gece 2130 da KIRAJLIN K.1SRAÖ1 Pazartesı narlç. neı gun 18 de ÇOCUKLAB V B BÜ YÜKLER Çarşamba cu• artesı oazaı 15 te PEPEBAS1 IİYAI'KUSU (44 21 37) tModern Aileı pazar, pazartesi, çarşamba, cuma 21). 5EH1K OPEKASJ: Oon fasquaje (Salı oersembe cunıarten 21 15) (JSKCUIAK' rtvA I K U M J N O A İSTA N B D L ALEMDAR: (22 36 83) Bilen Kazanıyor (G. Yazar). KULÜP: (22 71 83) Buzlaı Çözülmeden (F. Hakan). BULVAR: (21 35 78) Buzlaı Çözülmeden. AYSO (Karaeümrük 21 19 17) Senede Bir Gün (K. Tibet). BENK: (21 15 23) Aeı Hatı, n l a r (Renkli). (36 59 00) Gureba (21 63 00), Hasekl (31 M 80) Isd • Samatya (21 «2 50) Beledlye Santral) (23 45 60) BeJediye Z»bıca uoaurıugr) (23 m J4) ueteo roloj) (73 86 84) rrsrü slkâyet 44 ıe R'ı tstanbul ttfalyea (2) 42 23) NÖBETÇİ ECZANELER BAKIRKÖY: Zafer. Yeşilyurt, Aydın. BEŞIKTA3: Şifa. Çınar, Bebek, Gül. BEYOĞLU: Tepebaşı, Candan, Nemli. EJIİNÖNÜ: Sultanahmet, Yenl Slr Her gün 21. pazar 15.30 da «Kireçli Bahçe». Kahv«Hİe Senlik Var. 2 Kova Su (çarşamba, 14.30. pazar • ie <EN1 fİYAlHU ı*i 04 U9) Oppenhelmeı oazartesl oerşembe. cuma saat 11 de, aGızli mı Gizlı» hergun 21 pazar 15.30 da £hVltNBUKNU livatrnsu Heı gün 2) de 18 Kadın»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog