Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 10 Nisan 196G SAHÎFE BEŞ Şehirde ve Yurtta Bujuk Turk Mimarı Koca Sınan'ın olumunun 378 yıldonumu dolayısıyle dun Mımarlar Odası Is | tanbul Şubesı tarafından bır anma torenı duzenlen | mıstır. Saat 09'da Guzel Sanatlar Akademısınde | «Suleymaniye» ısımlı dokumanter bır fılım gosterıl I mış, saat ll'de de Sulejmamye Camnndekı Mımar ı Sınan tuıbesınde, 25 kışının katıldığı bır toren yapılmıştır. I Mımarlar Odası, Guzel Sanatlar Akademısı \e Teknık Okulu tarafından gonderılen çelenkler turbeye konulduktan sonra Mımarlar Odası Istanbul Şubesı Baskanı Nevzat E>ol bır konuşma japmış \e «Koca Sinan, 5 padişah devrinde Anadolu'da ve Balkanların önemli şehirlerinde savısız eser verdı. Kanunî Sultan Sulevman, Sınan'a verdığı değerı belirtmek için muhteşem Sülevmaniye'nin açılışını O'n» japtınnıştır» demıştır. Biiyük Tiirk Mimarı Siııan, diin yapılan törenlerle anıldı 50 ytlda bir görülen olay y 20 Mayısta kısmen tutulacak Ankara, (Cumhurivet Burosu) Tüririye Bılimsel ve Teknik Arajtırma Kurumundan bıldırıldığıne göre bu yü Türkiye'de iki defa güne} tutulması gorulebılecektır. 20 Mayıs tarıhmde vukua gelecek ilk olay «Halkalı günef tutulması» olarak adlandırılmakta ve bunda gunes ay taraiından tamamen ortulmeyıp, ortasını kapamaktadır. Ikıncı guneş tutulması ıse 10 Kasım'da olacak ve •Tam guneş tutulması» halmde gorulecektır. Halkalı guneş tutulması Bılımsel Araştırmalar bakımından daha önemli gorulmektedır. Bu guneş tutulmasmın en ıjı goruleceğı yer ise Ay\ahk olarak tesbıt edılmıştır Bu nadır olay Türkiye'de 30 yıl da bir gorulebılmektedır. Olayın ızlenmesı ıçın yabancı Bılım adamları da Turkıye'ye çağırılmış bulunmaktadır. Ayrıca îstanbul ve Ankara Unıversıtesın den Bılıın adamları Ayvalıkta goz lemler yapacaklardır. ALEMDAR KARAKOLUNA GiREN ESMER KIVIRCIK SAÇLI ADAM KOMiSERE YALVARIYORDU € Lutfen beni < hapse atın » Röportaj: • 150 Amerikalı 1 bir üiiııliiöiiııi Miiıılııılii Selâhattin GÜLER unun yorgunluğunu bır bardak çaym sıcaklığında gıdermek ısteyen Komıserın daıre kapısı hızla açıldı Kıvırcık saçh. esmer, orta bo>lu gozlerı kanlı bır genç ıçerı gırdı. Saat gecenın 24 unu gosterı>ordu Adam ılerledı, elınde çay bardağı duran komıserın masasına kadar yurudü. Hafif kamburunu çıkarıp eğıldı. «Ben hapishaneje girmek istiyorum.» dı>e yahardı G Kültür fatihi Ne\zdt Erol daha sonra Sınan ın, Turk sanatının en buyuk ustadlarından oldugunu 312 değerlı \apının O'nun elındcn çıktığım sojlemış i e sozlerıne şoyle son \ermıştır : • Bizım içın o, dâhı Sınan'dır. Kultur fatihiİİTjt HASTA İ M İ Ş Bejoğlu smemalarında palto, pardesu çalan ve bır t.ırlü yakalanamavan Cemıl Zorlu bncekı akşam Tahtakalede çaldığı pardesulerden bırını satarken el' geçmıştır. Cemıl şımdıye kadar 60 palto ve pardesu çalıp sattığını ıtıraf etmış, «Ben hastayun, çahşamadığım için calıyordum» derruştır. Resımde, sanık gorulmektedır Bir öğretmen ATATÜRK'çü olmakla sııclandı BANDIRMA Meçhul bir şahıs, oncekı gun ılçemıze bağh Edıncık bucagı Ilkokul Muduru Fuat Ertekıne' gonderdığı mektupta Ataturk'e dıl uzatmıştır. Meçhul şahıs oğretmene gonderdığı mektubunda şoyle demektedır «Ba>ram ve torenlerde yaptı|ın konuşmalarından, senın ne kadar Atatürkçu oldugunu göriıyor ve duyuvoruz. Nice muhterem kimse rahmet ve hürmetle anılacak verde, korpe yavruUnmıza Ataturk sevgisi aşılaman, senin ne derece hain olduğunn meydana çıkarmaktadır.» Olay Savcılığa ıntıkal etmış, mektubu yazan meçhul kimsenın aranmasına başlanmıştır. I POLtSİJS 121. Y1LDÖJSÜMÜ Ankar», (Cumhuriyet Burosu) Polis teşkılâtının kuruluşunun 121 inci yıldönümü bugün kutlanacaktır Bu münasebetle Anıt kabırde, Polıs Enstıtusunde torenler yapılacak, şehirde yüruyuş ve gösteriler düzenlenecektir. | C A Amerikalı müyoner turıst '***' Bahar bayramını kutlamak uzere 1 ma\ıs Pazar gunu bır gunluğune uçakla şehrımıze gelecektır. Şehrımızı \e Turk yemeklenni tanımak isteyen turıstlere Liman lokantasında şış kebabı, doner, balık ve çeşıtlı Turk şarapları sunulacaktır. Tunstler oğleden sonra Kâğıthane ve Kuçuksuya gıderek pıknık yapacaklar gece de uçakla Amerıkaya doneceklerdır. ^ gelecek ^ B Polıs ve sabıkolı V EF A T Yanja esrafından merhum Şakır Beyın ve Ayse Hanımın oğulları, Vehbne Ongoren'ın kıj meth eşı, Füsun Öngoren'ın sevgıh babası, eskı Kocaelı Baro Reısı, Istanbul Barosu Avukatlanndan Mareşal Çakmak bugün anılacak Ankara, (Cumhuriyet Burosu) Mareşal Fevzı Çakmak bugun yapılacak törenlerle anılacaktır. Mıllet Partı gençlık kolları bugün Ankarada Çakmak'ı anmak için bir tbren düzenlemiştir Esld Muharipler Derneği salonunda ya pılacak törende Çakmak'ın eskl sılâh arkadaşları da konuşacaklar dır TUBAL'IN SOZLERI Mareşal Fevza Çakmak ın olum yıldonumu dolayısıyla Basına bır demeç veren, Genel Kurmay Baş kanı Orgeneral Cemal Tural, •Silâhlı Kuvvetlerin minnet ve tazimleri her zaman O'nunla beraberdir» demıştır. Tural'ın demecı şoyledır «Mareşal Çakmak, Istiklâl Savaşmın temel dırekleruıden bırıdir, Mareşal Turk Ordusunun kunıluşunda nâzım olmu$tnr. Silahlı Kuvvetlerin minnet vc tazimleri her zaman O'nunla beraberdır.» NtSAN 10 ZtLHİCCE 19 İRFAN ŞAKİR ÖNGÖREN 9/4/1966 gunu \efat etmıştır. Cenazesı bugun Kadlkoy, Moda caddesı 244 No. lı Şafak apartımanından ahnarak, Iskele camıinde ıkındl namazmı tnutaakıp Içerenkoy aıle mezarlığına Defnedılecektır. Allah rahmet eyleye. AİLESt Cumhuriyet 3802 IIIIMJ: urası Alemdar Karakolu. Nobetçi Kt mıser Mustafa Merıç"ın odasında ıl , gınç bır olay geçmektedır. Esmer kıvırcık saçlı tâhmınen 28 yaşındakı genç durmadan yalvarıyor. »Lutfen beni hapishaneye yollayuı.» dıyor Ve konuşmalar şoyle devam edıyor. «Size sığınıyorum.» «Cezaevme neden girmek istıyorsun?» «Dışarda kahrsam cemiyet için zararlı olurum.» Senın bır suçun yok. Hakkmda hıç bır ışlem yapamayız» «Ben kendimi suçlu hissedijorum. Suçlu>um da » •Neden suçlusun""» «Çımku hiç bır ışim vok. Asalak vaşamak istemiyorum. Yaşlı bır annem ile babam var. Onlara çektırdiklerim veter. Bu jaştan sonra bana bakacak değıllcr ya • • Çalıj, bak guçlüsün, kuvvetli sın, gençsın her ışi yapabılirsin. Taşı sıksan suyunu çıkaracak kud rettesın Yazık değıl mı hapıshane koşelennde kalacaksın.» işte bıçok omıserı ıkna edemıyeceğinı anlayan adam bırden elını arka cebıne attı. Komıser ga ııp zıjaretçı ve yıne ganp ısteklerde bulunan adamın hareketlerını ızhyordu. «Bu bir suç delılidir. Bıçak, yasak bir âlet. Derhâl zaptuıı yapın ve beni cezaevine gonderin.» diye kısik sesle bağıran adamm bileklerine yapışan komlser, muh temel bir olayı onledi. K V. 1 5 28 12 15 15 56( 18 43 20 181 3 46 5 33] 9 1 4 1 1 2 00! 1 3 6 9 05 I ı 1 ı Eğridirin 42 köyii, telefona kavuştu İSPARTA Bır yıl once Eğrıdır Kaymakamı Talât Sungur'un kurduğu «Eğridir Kdylerini Telefona Kavuşturma Derneği» nin ça lışmaları olumlu netıcelenmış, 42 koy telefona kavuşmuştur Şebekenln malzemeleri köyluler tarafından temın edümiştir Telefon şebekesı, bır koyde kurulan san traldan ıdare edılmektedır. Derbeder dı, Recep Emin Üredi idi. Yıllar once evlenmıştı. Seçtı ;ı ha>at arkadaşını çok sevıyordu Fakat gunun birınde ihanete uğramıştı Bu yuzden karı RECEP EMIN «Artık asalak yasamak istemiyorum» sından ayrıhnıştı. îjte bu ayrılık tan sonra derbeder olmuş, sâbıkalı olmuştu. Kendi, kendını mah kum edıyordu. «Hapishaneye girersem, gunde 15Z0 lira yolumu bulurum. Meydancılık yaparun» dıyordu. «Hiç kimse} i gormem, yaşamayı, unuturum." dıyordu Sonra ağlıyordu Komıserın karşısında.. ecep Emın Uredıvi ertesi sa = bah Emnıyet Mudurluğunun nezarethanesınde gordum. Ka rakol odasında Komıserle aralarında geçen konuşmaları hatırlattun «Çalışamaz mısın?» dedım. •Hayır. Artık beni kimse işe almıyor. Çünku sabıkah olduın. Bir turlu kendimi bulamıyorum.» dıye cevap verdı Olay oncekı gece cereyan etmış tı Temız gıyımlı adam, kendıni cezaevının rutubet kokan duvarları ve demır parmaklıklan arka sında bulacağma manıyordu . f Derdimi kime anlatayım? Gecelı gunduzlu vazıfe goren bır memurıyette 35 sene çalışarak emekh olarak memleketım olan Geyve ilçesi Pamukova bucağına gelıp oturdum. Çalışma gucunu gaıp etmıs 65 yaşında bır emeklı'yım. Çıftçı olmadığım, hıçbir suretle zıraatle ıştıgal etmem, zıraatle ıştıgal edecek arazım dahı musaıt değıldır. Yalnız bucağın Zıraat Odalar Bırlığı temsılcısının evı bahçesınde zıraat \aptığı gıbı maas da almaktadır; beyanı uzerıne Zıraat Odalar Bırlığınce adıma 17,25 lıra vergı tohakkuk ettırıldığıne muttalı olduğumda, vergının muafıyetı cıhetıne gıdılmesı ıçın Ankara Zıraat Odalar Bırlığı Genel Baskanlığma ve bucağırmzın bağh bulunduğu Geyve îlçesı Zıraat Odalar Bırlığı Baskanhğına mutaaddıt defalar muracaatta bulunduğum halde, bunlar nazan ıtıbara alınmıyarak 1966 >ıh ıçın dahı vergı tahakkuk ettınlraış ve 1965 >ılı vergısının lcra taz>ıkı ıle tahsılı cıhetıne gıdılerek ıcra emrı gondenlmıştır Zıraat Odalar Bırlıklerı zıraatçıler ıçın kurulan muessese mı1 dır " Yoksa zıraat mmtıkasındakı bılumum halka (zıraat mıntıkası oturum vergısı) odemeje kanunu mahsus mu •vardır'' Derdımı kıme anlatayım' Zı ^'llllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllilllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII! A raat Odalar Bırlığı Genel B ş k c nının elını vıcdanına koymdsı ı rıca ederım. Fahri K t R Emekh Başkomıser Elperek Mahallesı Çınaı Sokak No. 40 Pamukova Geyve R Buna bir çare bulmalıyız. Halkırruzın yansından fazlasının calul olması bızlere buyuk bır üzuntü vermektedır. Koylenmızde yaşıyan halk bugun gazete bıle okuyamamakta ve dar bır goruş çerçevesı ıçınde kalmaktadır. Bu cahıl kıüenın gen fıkırlerden kurtulması ıçın gazete okuması artık bır zaruret ha llndedır. Ne ıduğu belırsız bır takım gazeteler çeşıtlı gayelerle kojlerımıze ulaşabıldıği halde, nıçın Cumhuriyet ve bunun gıbı faydalı gazeteler oralara gıdememektedırler? Halk kendını uyandıracak fıkırlerı okuma ımkânı bulamamakta ve bır dın kısvesı altında dalavereler çevıren bırkaç yobazm tesırı altında kalmaktadır. Artık buna bır son ver mek zamanı gelmışte geçmıştır bıle Bu durum bızı gun geçtıkçe ılerlıyeceğımız yerde bır çıkmazın ıçıne saplamaktadır Turk kovlusunun gozu açılmalı ve duştügu bu gafletten kurtanlmalıdır. Bunu yapmakta, Turk aydınlarına duşen bir vazıfedır. El ele vererek bu ışe mületçe bır çare bulmalıyız. Bızım esas gayemız. koylerımize onları uyandıracak, fıkırlerını gelıştırecek gazeteler ve çeşıtlı yazılar gondermektır. Bıze bu hususta, Turk mületinln bır ferdı olarak butun vatandaşlarm yardımda bulunmasını rıca ederız. Betul Sayıner Olgunlar Binektaşı sok. No. 19 6 Yenişehir Ankara Tulın Alp Seyran sok Seyran Apt. No 40'5, Seyranbağları Ankara Bır kaç gun evvel Orduda • Bızde yolcu trenlerı sefere ko meydana gelen bır trafık kazası i nulduğunda yurdun kara yolu du nın ağır yaralılan, hastane ıle i rumu gozönünde tutulmaz mı 0 vererr dıspanserı arasmda gıt ; DD Yollan ılgılılerı yurt coğ gellerden kan kaybı yuzunden ! rafyasını bılemez mı 9 H Paşa • olduler. Içlerınde çok sevılen i îzmır • H. Paşa Adana H. Pa İbrahım Alper gıbı bır spoıcu : şa Sıvas H Paşa Samsun a babasının da bulunduğu varalı ; rasındakı kara yolu ve her turlu lar, hastanedekı rontgpn aletı ! sayısız vasıta bolluğu hatta rekâ nın çalışmaması juzunden ufak ! betı gozonünde malum. bır rontgen âletı olan Verem • Sıvas, Dhrik, Bağıştaş, Kemah, Dıspanserıne ambulanslarla ta : Erzıncan, Tercan, Erzurum, Kars sındılar Mesaı saatı harıcı oldu ; arasmdakı kuş uçmaz, kervan ğu ıçm Verem Dıspanserınm geçmez kayalıklar kımlerın meç rontgenıne bakan adamların ahulu' ranıp bulunması juzunden sa ; Kıme jalvaralım'' Ne olur D atler kaibedıldı. Doktorlar, bu D Yollan ılgılilerı Sıvas • Kars vuzden zaman kavbedıldı de arasındakl hat boyu kara yolu hastalar ondan oldu dıjorlar. yokluğunu gozonune alın da, bazı Hastanede a%lardanberı ambalâmerkezı ıstasyonlarda Ekspres jında beklıyen bır rontgea aletı trenını şu kış kıyamet gunlerın var. Hastanede rontgensızlık >ude bır dakıka durdurun. mum zunden olumler oluyor. Vılâyet, kundur. Yukarda saydığım hatlar âletın fırması tarafından hastada uygulanan şeklı Dofu hattına ne\e monte edıleceğmı bıldırıda tatbık etmenızl, nahıye mer yor. Başhekım, Sağlık Bakanlığı kezı sağlık evı karakolu ve yırmi butçesınden daha 1965 malî vıcıvar koyu olan asrımızın tek va lından cıhazm bedelı olan 180 sıtası olan kara trenın duruşunu bın lıranm, al°tın «artname musağlaym . cıbınce kurulup çalısır bir duDahıhye Bakanı, Elazıg'da ola rumda Bakanlığa teslım edilmıs caklan, yapılacakları, yapüması gıbı, bedelınm çoktan odendığını bıldırıyorlar. Durumu, umuduşuntllenleri saydı da saydı.. Evet, Doğulu her şeyi her ya mî efkâra duvurmaŞa vasıta olmanızı ıstırham edıyoruz. pılacagı beklıyor Mehmet özkurt Ordu gençlığı adma 150 Alp Nahıvesi Istasyonu ımza verıne Erol Ka^ım Doğudaki vatandaşları ihmâl etmeyin İhmal yüzünden ölenler | Kıymetlı buyuğumuz Denizyollarından emekh ebedıyete ıntıkalının kırkıncı gunune rasthyan 104966 günu ıkmdi namazını muteakıp Üskudar Doğancılar Camımde azız nıhuna okunacak Mevlıd ve hatim duasına arzu eden dost, akraba. ve din kardeşlerımızın teşrıflenni nca edenz. AtLESÎ Cumhuriyet 3768 M E V LI D Hafız ALİ AYCIK'ın PARKER AÇIK MEKTUP Savın Suleyman Demirel Başbakan / 13 şubat tarihli gazetelerde (Boğaz Koprusu ikinci beş yıllık plâna alındı) başlığı ile Bayındırlrk Bakanı Ethem Erdınç'in beyanatı neşredildi \e bu koprunun bir milyar lirava mal olacağı bildirildi. Istanbulun birçok semtleri bilhassa Anadolu yakası kanalizasy ondan mahnımdur. Evlere lâğımlar icin fosseptik çukunı japtınlır. Bunlarin boşaltılması işi Belediye inhisarındadır. Belediye fosseptik çukurundan bir metrekup pis suyu altı liraya taşır. (Kazuratı almaz) Istanbul hemşehrisi bu buyuk parayı veremez, verse de Belediye ehndeki vidanjorler kâfi değildir. Sokaklarda pislikler dere gibi akar, kokaı1. Bir tifo ve bir kolera maazallah İstanbulu felâkete surukler. Hal bovle iken şu bir milyarla Kadıkoy ve Üskudarm bir .kısım kanalizasyonu yapılsa da vatandaş sıhhatı korunsa daha iyi olmaz mı? 21/12/1965 tarihinde Içişleri Bakanlığına Istanbul fosseptikleri hakkında gonderdiğim bir şikâyet ve temenni dilekcesine cevap alamadım. Yapüması duşunulen kopruden yalnız kamyon nakliyatı istifade eder. Kadıkovden, Karakoy ve Sirkeciye ve t'sküdardan Kabata^a geçecekler için koprüju dolaşmak zaman ve para israfını mucip olur, trafiği kapar. Bugun için luzumsuz olan kopru jerine on araba vapuru ve bir kaç iskele bu 151 daha ucuz karşılar ve faydalı olur. lırenkoy Ethem Ef. Cad Hikmet Balkan No: 13 Daire: 5 Jet herkeste var. MUhim olan havayolu şirketidir. Jetlcr artık alelâoldu. Büyük, küQük her şirfcette var. Günün en modern vasıtası olan jetlere elbette rağbet odilecektir. Fakat bir havayolu işletobilmek için nıükemmel uçaklara >ahip olınak kâfi değildir. Keza, bir havayolu hakkında karar vermek icap ettiği zaman tarife ve vemek Hsteleri arasında mukayese ıle de iş bitmez. Hepsinden önce emniyet, huzur veitimat aramak gerekir. Ne isim verilirse ve rilsin bunlar herşeyin temelidir. Dünyanın en tecrübeli havayolu ile uçtıığımuz zaman ise butun bunlar emrinizdedir. İlk fırsatta bizimle uçunuz. PanAm'ın Jet Clipper uçaklarına 128 ayrı şehrin herhangi birinden binerek dünyanın 87 memleketini ziyaret edebilir* siniz... Ve nereye giderseniz gidiniz en iyi havayolunu seçmiş olmanın verdiği huzur ve rahatlık içinde seyahat edeceksiniz. Dünyada bundan üstünü de yoktur. DUnyanın en tecriibeli havayolu AtlantıUe Bırınci 1'asıfıl.te Bırincı Lâtin Ameriksda Bınnc Oun)a Turunda Bırıntı .\V.V, HER KEYİ KALEM İCİN t H I Y l MÜREKKEP • SOLMA2 • TIKAMA2 • KALEMI KOPUA • SOLVEKSUDIH tâncılık: 2275/3772 DZEL HNBULHN Cfll/KURmMll İlâncılık: 2621/3776 rilIllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİT:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog