Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎTET 10 NJsan 1966 DI HABERLER GfiİVAS MAKARİOS İHTİLÂFI GİnİKÇE BÜYÜYOR K. DAPONTE bildiriyor TtNA Kıbnstaki askerî Inıvvetlerin statüsü ve Grivas ın yetkilerl konusunda Yunan ve Kıbrıs hükümetleriyle Ma karios ve Grivas arasında ortaya çıkan uyuşmazlık, Atinada ciddi bir buhrana yol açmıştır. Önceleri Atina Lefkoşe ilişkilerinde ortaya çıkan çatışmalar şimdi Yunan hükumeti saflannda da yayılnuş bulunmaktadır. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Çirlmokos'un önümüzdekl gunlerde istifa edecegınden bahsedllmektedir. İyi baber alan kaynakl&ra göre, Makarios'un Yunan çözüm tekliflerine cevabı menfi olursa Çirimokos hükümetten istifa edecektir. Çirimokos'un istifası Atinada hükümet buhranına yol açabilecektir. Bu takdirde 6 ayhk Stefanopulos hükumeti istifa etmek zorunda kalabilecektir. Çirimokos bu arada şahsl basın organında, Kıbrıs politikası yüzünden hükümete şiddetle çatmaktadır. Lefkoşeden gelen haberlere bakılacak olursa, Makarios hUkü meti, Yunan hükllmetimn cdeğismez» olarak vasıflandırdığı kararları kabul etmek nlyetinde değildir. Son buhraru «Arap saçına> ben ceten Atinadakl go'zlemciler, Ö nümüzdeki hafta ortalannda evvelft Atina • Lefkoşe ilişkilerinde, daha sonra Yunan hUkümeti saf larmda ihtUaflar patlak Termesinin kaçımUnaz olaeagmı beUıtmektedlr. Da Nang'da 700 Amerikalı sivil diin tahliye edildi Güney Vietnamda gerginlik artıyor ^ww* ;••; '^^Z<^ • "^^^»^ .~^^~* SAHÎFECÇ Balta ve taş ektaşi, imama sormuş: Allahı tarif eder misin efendi birader! İmam, klâsik tarife başlamış: Ulu Tanrun ne yer, ne içer, ne doğmuştur, ne doğurur, ne yerdedir, ne göktedir. 1 Bektaşi sözünfi kesmiş: ; Sen şuna yok diyeceksin ama dilin varmıyor. Hikâye yeni defildir.. belki yüa senelik, belki iki yüz! Bir resün hocamız vardı. Adma aksantegü Rıza Bey derlerdi. Sinirli bir adamdı, gözünü kırpar, falan filân.. «tabut» dan hiç hoşlanmazdı. 'Her derste tahtaya tabut resmi yapardık.. öfkelenirdi. I Biraz farmasondu. Bütün tesbih çekenlere içerlerdi. Benim adım Rıza! Bana birisi Rıza, Rıza. Rwa, Rıza, Rııa dese.. Eyy! Patla derim.. Allahı da bir kere anmak yeter. EUi defa, yüz defa çağırmakta fayda ne? dediği hâlâ kulağımdadır. ANADOLU BANKASI^; •L^fc»* < '^>^LJf* . *^^^' " Nisan 1966 tarihinde Muammer Karaca Tiyatrosunda Noter ve müşteriler huzurunda yapılan 1966 yılı birinci ikramiye çekilişi talihlilerini takdim eder. S lyasl gerginliğin gittikçe artman üzerine dfin 700 kadar Amerikalı sivil Ue birçok askerî personel Da Nang şehrinden tahliye edilmiştir. Şehrin 10 kilometre ötesindekl Amerikan aakeri te•islerine sevkedüen Amerikahlar arasında misyoner aileleri ve Amerikan Yardım Teşkilâtı personeli bnlnnmaktadır. öte yandan Da Nangdaki Fransız Konsoloslaga da, Fransıı kolonisini toplıyarak bir tahliye halinde ne yapüacağı konusnnda talimat vermiştir. Da Nang, Saygondakl Vismareşal Kao Kl Uderliğindeki cnntaya başkaldıran Güney Vietnamın knzey bölgesindeki başlıca şehirlerden biridir. Burada, Kao Ki taraltarlariyle mnhaUflerin çarpışmalanndan korknlmaktadır. Kısaca.. CAPE KENNED* Uzaya gönderilen Amerikan astıonomi lâboratuan, taşıyıcı «A gena» füzesinden ayrılmış ve dünya çevresindeki yorünçesc • ne yerleşmiştir. Astronomi lâ boratuan, özellikle atmosier tarafından emilen ultraviole ısınlan yayan genç yıldızlar hak kında son derece önemli bilgiler vermesi beklenmektedir. • OTTAWA Kanada Parlâmentosu, ölüm cezalarının kaldmlması teklifini 112 y« karşı 143 oyla reddetmiştir. • SİDNEY Mnhaceret programını yenlden gözden geçiren Avnstralya Hiikumeti, seksler arasındaki dengesizliği düzeltmek için evll olmayao genç kadınlan fllkeye cekebilmek amaeiyle bir kampanya aç mıştır. Gereken şartları haiı olan 15 yaşından yukan Avrupalı kadınlara göç içln öncelık tanınacaktır. • NEW YORK 6,000 kisi tahmin edilen bir kalabalık, Moskovanva Yahudileri baskı altında tuttuğunu iddia ederek B. M. nezdindeki Sovyet Misyonu binası önünde bir protesto nümavişı vapmıstır. • CEZAYÎR tçişleri Bakanı, Fransız basını tarafından ileriye sürülen iddialan kabnl ederek, Cezayirdeki siyasi mahkumlara işkence yapılmasını takbih etmiştir. Medegri, «Soeln bnlnnacak bütün polis memnrlan fiddetle cezalandınlaeaktır» demiştir. • g | ÇİFTEHAVUZLARDÂKİ § | •^^^^. 1 No. lı Dairesini İzmir Şubemizden Mücahit BÜK.TAŞ ^^^^* ' A îr 100.000. Lirayı S ^ Karpgümrük n Mihriban İlkokulu Koopcatifi Vietnamın Makariosu WASHİNGTON Johnson yönetimi, Güney Vietnamdaki ton siyasi buhranm suçunun büyük bir kısmım, bir vakitler Amerikanm himayesinden yararlandığı söylenen bir Budist lidere yüklemektedir. Bu lider, Güney Vl.tnamh Budistlerin aşırı kanadının ba*ı Ti? Tri Kuangdır. 1963 yıhnra ağustoi ayında, Dlem rejimi Budist tapınaklanm ardı ardına basıp liderleri toplarken, Ti» Tri Kuang Saygondakl Amerikan BüCenevre Andyükelçiliğin» ıığınmış ve rejim laşması, tek I bir Vietnam I devrilinceyt kadar Amerikan makamlarımn himayesinde kalknrulmasını zmştı. öngörüyordn. Halbuki bugün I dört Vietnam vardır. tkisi 17. I Johnson yönetiminin dı«e r bir paralelin g ü y i d p l i güneyinde ve kuıeyin . görüşüne göre, Vietnamdaki son e kuzeyin•simlerdir. de kalan kesimlerdir. Güney Vi I gösteriler, komünistlerin bütün Viistismarcı çabalanna ragmen, 15 etnamın • • ' 5 i Vietkong, gerigeri ddzensi Saygon Hükumetinin kontro I komünistler tarafından ln altmdadır. •» 25 de son bir I lenmemiştir. Idare, nümayis'e/ haftadır fiilen ikiye ayrılmıştır. . rin doğrudan doğruva Kao Ki Vismareşal Kao Ki'ye karşı I hükumetini hedef aldığtnı ve ayaklanan Kuzeydeki beş vilâ | Washington'ın cuntayı d«;tekleyet, Saygondan gelen emirlere mesi sebebiyle Ameııicsn alevhknlak tıkamaktadır. Sözüntt tan bir havaya bürünriiigünü beettiğimiz vilâyetler, 36 yaşındalirtmişlerdir. DÜNYADA BOGuN SUÇLU KİM? İO.OOO. Lirayı «..ıtöy Şubemizden Ali EREL rinci Ordu Şefi Orgeneral Kan Tinin bölgesini teşkil etmektedir. Kan Tiyi otoritesini yiti ren Kao Kiyi devirme çabalarında «sert» veya «aşırı» olarak ianımlanan Bndistlerle Isbirliği halinde görüyornz. Kan Ti, askerî euntada Kao NEW YORK (a.a. A.P. Radyolar) Kinin (1) nnmaralı rakibiydi. M fl saatlik bir gecikmeden sonra Bodezya meselesmi görnsmek fisa>> Başında bnlunduğu beş Knzey 4 U r e B ^ Güvenlik Konseyi nihayet diin toplanmıstır. Gecikmevilâyetini yanotonom bir hale den ötürfl Batılı delegeler Konsey Başkanı olan Mall delegesl getirmişti. Cnntanın hoşuna giBüyükelft Musa Leo Keitaya şiddetle çatarak ithamlarda bnlonmnslar den kararlarını nygnlar, tasvip ve «kötü bir örnek» verdiğini belirtmlslerdir. etmediklerini d« nmnrsamazdı. Konsey Türkiye saatiyle Kan Ti, komntasındaki askerda toplanmış ve Batılı delegeler lerce sevilen ve tayılan popfller Keitayı yetkilerini kötüye kullanbir Orgeneraldir. makla itham eden konuşmalar yap 1960 ta bir paraşütçü Albayı mışlardır. iken, Diemi devirmege kalkısBan Batılı diplomatlar, Konsey mış, başaramayınca KambocyaBaşkarunın, ficil bir durumun ele ya sığınarak dikkatleri üzerine alınması konusunda dünya teşki toplamrştı. Üç yıl menfada yaşalâtının yepyeni bîr buhranla karLizbon (a.a. AF.) Portekiı dıktan sonra Diemin katolik aisı karşıya bıraktığını ileri sürmüî ile Îngiltere arasında münasebet le oliçarsisinin yıkılmasiyle ynrlerdir. ler 76 yıldanberi görülmedik deda dönmüş ve Güney Vietnamın îngiltere, Konseyin persembe recede, gergin hâle geldiği şu gün en enerjik askerî liderlerinden günü acele toplanmasmı istemiş, lerde, ikinci bir Portekiz fırkabİTİ olmnştnr. TAIPEI (AP.) Formoza'da dün de bu mealde çabalar gösteyni Beira limanına girnıiştir. bir Budist manastırının ba» rahiAşın Bndistlerin lideri rahip termiştir. 15 Konsey üyesinden se hesi, manastırında yıllardan beri Tiş (saygıdeger) Tri Kuang, Îngiltere, Portekizin elinde Mo ViTinin perşembe günü Konsey biılunnn bir «rahibenin» aslında Kao Ki Kan Ti çatışmasında zambikteki Beira limanından Rosalonundan çıkmamak suretiyle =ıke'< nlduğunu açıklamakla, mem önceleri tarafsu kalmış, fakat dezya'ya gidecek petrolün boşa!yaptığı protesto gösterisine rağ tılmaması için teminatı alabılmek ıpkeiıe ârfpta hâd'se yaratmıstır. sonra ikincisine meyletmiştir. Dolayısiyle şimdi Kuzeyde, Bi men, Keita Konseyi acele toplanK»neshar Tapınağmdaki «rabimaksadı ile diplomatik baskı vap tıya çağırmayı reddetmiş ve an maktadır. Portekiz şimdiye ksHaı rinci Ordn ile aşırı Badistleri he« Chpn .luı'nin müstesna dindar cak önceki gece, toplantıların y» Kao Kiye karşı elele vermiş gö'üı karşısında. Baş Rahibe Su bu âsi Îngiliz sömürgesine nj'rol rın sabah yapılacağını açıklamış rüyornz. Kao Kinin Kan Tinin Tnrhene •rahibenin» hakikî hüyollanmasına mâni olarağına dau tır. Birinci Ordn Şefliği görevini v.veunı dçıklamanm zamanı gelgaranti vermeye oek istpkl' «> rdevralmak üzere Knzeye gönd'ğıne kanaat getirmiş ve Chen Îngiltere, Portekizin Mozambik rünmemiştir. derdiği Korgeneral Nguyen Van Jui"nin kadın değil, erkek oldumüstemlekesi tarikiyle denize aPortekiz hükumeüne yaKir. Kay Çuan da onlara lltihak etmisğunu ilân etmiştir. çılışı bulunmıyan Rodezya petrol naklann bildirdiklerine göre, II tir. sevkiyatuıa mâni olmak için geBas rahibenin, senelerden beri ocak 1890 danberi îngiltere ilp rektiği takdirde kuvvet kuîlanBir Budist olan Kan Tinin ihmanastırda bulunan «erkek rahiPortekiz arasındaki münasebet ler tirasları hakkında kesin bir bil mak yetkisinl istemektedir ve benin» Budist kaidelerine inancı bundan bozuk olmamıştır. Son ta dolayısiyle kuzu kadar zararsız» Konseye bu hususu kapsıyan bir ğimiz yoktnr. Ancak aşırı Bnrihte îngiltere Portekize, şimdi karar tasarısı sunmuştur. Göriişdistlerle işbirliğine gitmesi, Başolduğunu söylemesine rağmen, ha Rodezya ismini almıs olan topmeler uzayacağa benzemektedir. bakanlığa adaylıgım koydugn • kikî rahibeler dehşete kapılmışrakları konusunda bir ültimatom nun delilidir. lardır. Keita, isüşarelerde bulunmak vermişti. Tiş Tri Kuangın kimligi hakistediği için Konsey toplantısını Erkek «rahibenin» asıl adı Shih kında dünkü yazımızda kısaca I geciktirdiğini söylemiştir. Fakat «Don Francisco de Almeidas» LienFa olup 42 yaşındadır. Adam, bilgi vermeğe çalısmıştık. Ko I îngiliz kaynaklarının belirttikleri adlı Portekiz harb gemisinin Beikansınm kendisini terketmesi ümünist defilse bile, Ulnsal Kur ne göre, bu gecikmenin, Afrika ra'ya gelişi Portekizin şiddet kul zerine bundan 25 yıl önce manastnlnş Cepbesi ile müzakerelere I ülkelerrnin tasavvurlarıyla yakilanması bahis konusu olmamakla tıra rahibe namzeti olarak girve nzlaşmak istediği Vietkongla | nen ilgisi vardır. Afrikalılarm Ro beraber,muhtemel bir olaya karmişti. Baj Rahibe, bilâhara «rakoalisyon hükumeti knnılması ' dezyaya karşı alınan iktisadî bas şı hazırhğa işaret etmektedir. hlbeu ünvanını alan şahsın erkek na taraftar ve nötralist oldufn I kı kararlarını baltalamak ve böy olduğunu başlangıştan beri bilmeDiğer taraftan Îngiliz gemileri sanılmaktadır, demiştik. Ameri | lelikle Rodezya isyanını bastırsine rağmen bunu kimseye söyledevriye gezmektedir. Fırkateynin kan ve savaş aleyhtarıdır. Viet . mak için îngiltereyi askerî haremenüş ve sırnnı zararlı bir netiBeira'ya gelişi, Portekizin kuvvet namı 25 yıldır kasıpkavnran sa I kâta mecbur etmek istedikleri ceye sebep vermiyecek bir zaman gösterisine kalkıştığı hissini ver vastan «yabancılar» ı soramla I söylenmektedir. da açıklamayı münasip görmüştür. mektedir. tatmaktadır. Bndizmin. komü I nizmi silâha başvurmadan altedebilecek güçte oldnğnna inanmaktadır. I Bir din adamı olmasına rağ • I men, aynı zamanda nsta bir siyasi taktisyen ve oportünisttir. I Amerikalılar, Tiş Tri Kuangı | yakından ve süphe ile izlemektedirler. Amerikamn Saygonda I ki eski Büyükelçisi Orgeneral | Maxwell Taylor, bir ara, fevkalâde nüfnzlu rahibi Başpisko I pos Makariosa benzetmişti. | Güney Vietnamı iç savas içinde bir iç savas uçurumnnun eşi I ğine kadar sürükleyen bnhran, | aslında Kan Ti değil, Tis Tri Kaang ile Kao Ki arasındaki re I kabetin sonncndnr. 43 yasmdaki I rahibin sırf Silâhlı Knvvetlerin, hiç değilse bir kısmının deste ğini sağlamak amaeiyle Kan Tisafına katıldığı anlasılmaktadır. . Kao Ki düsse ve Kan Ti Başba I kanlığa gelse bile, ipleri perde I DÜZ, JAKAR ve'EMPRİMEÜ olarak satışa.arzedilmiştir gerisinde Tiş Tri Kuangın elin • d« olacaktır. I Tis Tri Kuangın kişiliğine ba I karak, Amerikaya başağnları ve a recek gelecekteki mnhtemel I Istanbul Rıza Paşa Yokuşu Geçit Han No. 53 Tel: 22 16 81 • 22 98 89 Saygon Hükumetinin renk ve I yönü hakkında tahminlerde bnlnnmak mümkündür. Kayhan SAGLAMER llâncılık: 2563/3774 # NEW YORK Harvard üniversitesinın 1,400 kişi üzerınde yaptığı tetkiklerin sonucu şöyle özetlenmiştir: Sigara içenler cemiyete daha fazla karışmakta, içlerine kapanık olmamaktadırlar. Ancak sigara içmeyenlerden daha az iyi huylu, itimada şayan, intizamlı v» kibar olraak temayülündedirler. £,/ng«tere Rodezya için yetki istiyor PLÂN LEFKOŞEDE Gâvenlik Konseyi nihayet toplandı Londra LJzbon arasında gerginlik LEFKOŞE Bir haftadanberl Kıbnstaki Rum ve Yunan kuv vetlerinin durumu etrafında Yunan hükümetiyle görüşmeler yapan Yunanlı General Grivas önoeki gece Adaya dönmüştür. Grivas'ı Lefkoşe hava alanında Makarios yönetimini temsUen hiç klmse karşılazzıamıştır. Grivas hava alanında gazetedlere bir demeç vermiş, «Artık ordu meselesi üıerinde karar vermek Yunan ve Kıbns hükümetlerioe dftşer» demiştir. Aynı maksatla Atinaya gitml» olan Rum yönetimi Dısişleri Bakanı Kipriyanu ise dün gece dönmuştür. Kipriyanu'nun, Yunan hükumetinin plânını beraberinde getirdiği büdirilmektedir. Makarios'a yakm kaynaklar, ordu komutanlığı ile ilgili uyuşmazlığın halli şöyle dursun, gittikçe toüyudüğüne işaret etmektedirler. Erkek «Rahibe» Sultan Hamit zamanında Murat, Yıldız, Reşat kelimelerini söylemek yasaktı; ama kanunda, anayasada, Dogan OZTAŞ Ifemsehıı şubemizden babayasada yazılan yasak değil.. Hüseyin GÜRBÜZ Carşı Şubemizden gayretlilerin koyduğu bir yasak yüNîgâr LEVENT Anafartalar Şubemizden zünden, Murat, Mir'at; Yıldız, yaiMediha ŞADAN dız; Reşat, Neşat ohnuştu.. Başdurak Şubemizden «Murat» malum bai'edilmiş olan Mnstafa GÜNAT Samatya Şubemizden Beşinci Muradın adı idi. Adam çoktan ölmüştii ama adının yasağı deKAZANMIŞLARDIR. vam ederdi. «Yıldız» da Sultan Hamidin oturduğu semtin ve sarayın adı, «Reşat» o zamanlar veliaht olan Altıncı Mehmedin adı. 16 Talihliy» 2.500. er lira Yasak oldu da ne oldu?.. Meşru20 » 1.000. er » tiyet ilân edildi. Bu isimler sade 21 * 500. er » söylenmekle kalmadı. Üstelik Sul28 > 250. çer » tan Hamit hal'edildi.. Sultan Reşat onun yerine geldi. I57 tnsanlar yasak edildiği şeye merak eder, inhimak eder, yani tutulur. *** Talihlileri tebrik eder, müteakip çekilişlerde bütün mü$t€ri!erimiM .^^' ' Bir genç adam mahalledeki ^°1 sanslar dileriz. ^^^•* ' meyzinin anasiyle gizli münasebette. bulunduğunu öğrenmiş. Babasına: Baba! Namusuma dokunuyor. Şu işi bir hallet! diye şikâyet etmiş. Adam: Allaha havale ettim oğlum ben onları.. dermiş.. Çocuk bir iki defa daha: Baba, benim fenama gîdiyor. Elâlemin diline düştük. Bu meyzin benim anamı.. Baba oralarda değil.. geniş mezhepli adammış. Gene: Reklâmcılık 1068/3790 Allaha havale ettim dedik ya!> cevabmı vermiş. KA7TP Eğltlm Fakültealndm «lmif Çocuk müteessir otmuş.. Ene periekte erfahrene Az zaman sonra bir gece camiin oidutum ç»beketnl kaybetthn. Hükttraönünden geçerken meyzinin yatsı esttadttr. zanı okuduğunu işitince. çabucak sessizce minareye çıkmış.. meyzinin für deutsche und englische selbststaendige Korrespondenz Trgiin Özkan ayağım çelip aşağı atmış.. gene sesgesucht Bewerbungsanschrüt Karaköy P.K. 748 Tel: 44 01 31 Cumhuriyet 3795 sizce inmiş, eve gitmiş.. sabahleyin halk meyzinin ölüsünü minarenin ; dibinde bulmuşlar.. mahallede: Meyzin minareden düşmüş.. dio o < u ye pasa parola olmuş. £A Û3 u j ^Lk ^L) ^LJ fl? Çîbcukd» İJöra Tınnıı halktan i. E E E £ E E E E £ E şitmiş gibi dönmüş eve: Baba! Işittin mi meyzin mina2255222222 reden düşmüş, ölmüş.. baba: Ben sana Allaha havale ettim demedim mi, evlâdım? diye cevap Terince: Baba, baba! Allaha kalsa idi o daha çok benim anamı bellerdi. Ama ben ayağını çeldim de minareden attım, cevabmı vermiş. *** Insan, insanhguu sezdi sezeli yaradıcısmı aramıştır. önceleri tabia» tm zorluklan, âfetleri, kuvvetleriy. le savaşa mecbur olduğu için bunc ccc c c c u tu uı U ıu larm en zorlu, en şirretlerini Tan«j «j m ta <a uı ııı rı sanmış.. sonra ateşi, güneşi. ve O tJ.TJ D TJ <D ( S H> (O nihayet tek Tannyı bulmuştu. önceO TJ T3 "O "a "D T> E E£ E E Tannçele» £ ; E E E E E leri hep kötülük, felâket kendini vo rine kurbanlar vererek O O O O "O O •O > "O O " O O işini garantiye almak istemiş. Sonraları bütün vasıflariyie tek yaradıo o o o* o o* cıya sığmmıştır; ama kendi hiç bir t " 1 " * * • tedbir almayıp işini takdire bırakan <D <U flJ 0> 4 ) İ lara, başka dilde ne derler bihnem ama Türkçede: Onun işi Allaha kaunıştır, derler ki; ümitsiz demektir. Çunkü aklî ve nakli olarak bildiğimiz ve bul^ ^ ^ ^ ^ duğumuz Allah kendi işini kendi görmesi ve lyi görmesi için insana her türlü tmkân ve kabiliyeti ihsan c c c c c c etmiş, buna mukabil mesuliyetler 0 0 0 0 0 0 yüklemiştir. Her işi Allah yaptıktan sonra kula günah ve sevap neye?.. 5.000. Liraları AY R I G A : . İSABET ETMİŞTİR. İÎ" ANADOLU BANKASI i£: STENO • SEKRETAERÎ1S I c cccc c 5 TJ TJ TJ TJ X c C C C C LU 1X1 LU LU LL MAYO İMALÂTÇILARINA BÜYÜK İMKÂN Avrupa emsallerini aratmayan en üstün kaliteli E EE E «J «O IO I» E EEE E E S22 £ MAYO KUMAŞLARI HELENKA TİP ELASTİKİ 10 5 <ö < 5 5 5 o «o «o C C C C C C I UUJLULULULULUU C C C HA8 BÜKÜM ÖRME SANAYİ ve TİCARET A. Ş. C C ü ye Ikraml ikram Ikram İkram İkram Ikram ikram 1 j >. <ü o < u >.' 4) Yann akşama kadar birikmiş paramz, Bankam.zdak, hesa^ pa b.nıza yatırarak daha buyuk b.nıza yatırarak kat.lma veya ansla çekil^ hesabımz yoksa, hesap açtırarak ikramiye kazanms ımkar nm» hazırlarsınız. ı . JC JC TJ TJ TJ TJ C C C C LU L IU UI U ID <O IQ c cc c Bektaşi Mısırda geziyormuş.. perişan halde... Üstü başı pilı pırtı... Derken sırmab elbiseler giymiş, altın gümüş haşalı ata binmiş birisi geçmiş önünden. Herkes selâm vermiş. Bektaşi dedesi merak etmiş: Kim bu geçen? diye sormuş. Mısır sultanmm kullanndan A11 Ağa.. demişler .. Adamın arkasından bakmış, bakmış: Yarabbi! demiş. Bir şu Mısır sultanmm kuluna bak.. bir de (kendini göstererek) kendi kuluna da... Sen hükmünü ver! Diyecek şudur: Her isimizi Allaha bırakmak, en süflisine, en maddîsine kadar her işimize Allahı kanştırmak hürmetsizlik olur; ama öyle anlar vardır ki; orada insan Allaha sığınmak, Allahtan medet ummak, yardım dilemek ihtiyacı duyar. Böyle yerlerde sessta sessiz AHahtan istiane etmek knlun hakkıdır, hattâ kuvvetidir. Hücuma kalkan askerin. imtihana giren çocuğun, gerdeğe giren güveybı, işe başhyan, sofraya oturan kimsenin durumu gibi buna hürmet, hatta dikkat gereldr. Papa Altıncı Paul, Katolik dininde bir çok reformlar yapryor. Bunlardan birisl de din adamlanmn politikayş girmelerinin yasaklanması ve dinin politika dışı ve üstü tutulmasıdiT. Tani bizdeld gibi politika, dinl yasaklamıyor, din politikarı yasakhyor. Böyle olursa bugünkü iki zıt istikametteki mânasız çekişme ortadan kalkar. Ne Allahın adım ananlar kritik edilir, ne anmıyanlar! îş kendih'ğinden haUolunur. Biraz akhmm çalıştıralım hemşeriler. B. FELEK •O «O O Ö O O O <J erl erl erl erl o* c* o* <D CJ «5 " 5 "o ~cı E 2 E "E E 2 2 ** O ^r : SAHURE DÖNMEZ ile ÖZDEMİR OCAKOĞLÜ Nijanlandılar tımİT t.4.1968 j j j 3 J j J 3 J 1 J 1 J I 3 I I ^ İ 3 3 1 I ! J 1 J I İ . ^ J I J 1 J S . J J J I PN KMİ1EÜ YAPI ve KREDİ BİINKASI s^•'• t TtGEN ER TtGEN ERTEM ŞEÎfYÜZ ile NECATİ SENYÜZ Evlendiler 7.4.1968 Cuzohurljrat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog