Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

MUSA ve YAHUDİLİK Yazan: Hayrullah ÖBS Tarafsız bir gözle ve en yeni araştırmalann sonuçlanna dayanarak yazılmıştır. Bu kitapta İsrail Oğullarının tarihi boyunca dinin gelişmesi, Babil esirliğinden sonra aldığı şekil, günümüzde Yahudilerin inanç ve ibadetleri Yahudi tasavvufu etraflı bir şekilde anlatılmaktadır. EEMZİ KİTABEVİ Fiyatı: 10 Lira. İlâncılık: 2613/3770 umhuriyet 42. yıl sayı 14974 Kt'KUCUSU YUNUS NAD1 Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t Istanbul Posta K u t u s u : İstanbuJ N o 246 T e l e f o n l a r : 22 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 3 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 9 9 leke ilâcı iz bfakmada^temizle Pazar 10 Nison 1966 Demirel İzmir oîayı için "bu bir xabtta vakastdır,, dedi GENÇLER DUN YURUYUS YAPTI Gençlik İzmir'deki Atatürk heykeline tecavüzü tel'in etti. Gazeteler Bakanlar tarihsiz istifa mektuplarını Başbakana verdiler ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) abine revızyonunda Başbakana bir kolaylık sağlamak uzere bütün Bakanlar tarihsiz bırer istifa mektubunu Demirel'e vermişlerdir. Bir Genel tdare Kurlu üyesi bütün Bakanlann istifa mektuplarını Başbakana verdiklerini doğrulamıştır. Dün, saat 12 de Çankaya köşküne giderek Cumhurbaşkam Sunay ile bir süre görüsen Başbakanın, Sunay'a, kabine revizyonundan bahsettiği de ilari sürülmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak belırtildiğme gore kabine revizyonu bir hafta ıçınde gerçekl»şecek, bu arada sekız, dokuz üye, kabine dışı kalacak, bır kısmı da sandalye defiştırecelerdir Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) AP yuksek kademelennce be 30 genç hâkım adayı, dun Alırtildığıne gore, Başbakan Dedalet Bakanhğında, savcı olarak mırel: tlk kabine kurulmasında gorev alacaklan yerlerın kura«düştügü hataya yeniden düşlarını çekmışlerdır. Bu munasememesi» yeni çalışma arkadaşbetle bır konuşma yapan Adalet larmı lyı seçmesı ıçın gerek Bakanı Hasan Dınçer, «Kannnlagenel idare kurulundan, gerekse n ihlâl eden kim olursa olsnn, gruptan geniş baskıya uğramış, kuvvetini nereden ahrsa alsın dört ay içınde hükumetı ve parve hangi cereyana mensup bulntiyi zaafa uğratan Bakantara yenursa bnlnnsun, kanunları esit, nıden görev verilmemesı kendıistisnasız, tereddüt ve endişesiz sinden ısrarla istenmistit tatbik etmek, Cumhuriyet Savcılanmn vazifesidir» demıstır. Kimier değişecek Öte yandan Yuksek Hâkım En geç 152U nısana kadar yaKurulu Başkan Yardımcısı Rahpılacağı bıldirilen «kabine remı Ergıl. sürelerım bitiren 38 visyann» nda kabine dı»ıada hâkim »dayıntn dün görev alacak bırakılacak Bakanlar arafında lan yerlerin kuralannı çekmeleri Devlet Bakanı Refet Sezgin, Sağdolayısiyle duzenlenen toplantıda lık Bakanı Edip Somunogln, yaptığı konuşmada «Hâkimler, Devlet Bakanı Ali Fuat Alişan, Anayasamızın teminatı altında, Devlet Bakanı Kâmil Ocak, Titam bir bağımsızlık içindedirler» caret Bakanı Macit Zeren, Milli demiştir. Eğitim Bakanı Orban Dengit, Bayındırhk Bakanı Ethem Erdinçin bulunacağı söylenmektedir. K Harvur, Hannan Savnr! olay zengtn olan adam paranm değerini bilmez, . bar vurup harman savn'rur, sonunda donakalır, derler ya, Atatürk mirası devrim hazinemizi onbeş yirmi yıl içinde politika uğruna ne büyük bir hızla tfikettiğimizi düşündükçe bugünkü durumumuzu ister istemez kaderin değismez bir yargısı saymak efilimine kapılıyoraz. «Böyle olmamalı Idi!» derken «Başka türlü olabilir mi idi?» gibilerden kötümser duraklamaların yüreğimizi sızlattıjını duyuyoruz. Vicdan özgürlüğün&n, düsfinee Szgürlüfünün, siyasal haklann, kadın haklarının, işçi haklannın gerçekten hüküm sürdüğü ülkeleri gözönüne getiriniz. Bn ülkelerden her biri o hak ve özgürlüklere kavuşuncaya dek, nzun, çok kez kanlı iç ve dış savaşlara sahne olmns, söz konusn dönüsümlerden bir teki uğruna kimi zaman olnk gibi kan akıtmak gerekmiştir. Siyasal haklar yolnnda Fransız bnrjuvazisi soyluJara ve papazlara karşı kelle koltukta arka arkaya devrimler basarmak zorunda kalmadı mı? Kadın baklarını zafere ulaştırıncaya kadar tngiliz süfrajetleri yıllar yılı ölümü göze alarak savasmadılar mı? GrevtaakkıTemsilciler Meclisinde kannnlastırılmazdan önee Amerikah isçiler, basvurduklan kanunsuz grevlerJe polis kursununa göğüs germedüer mi? Uğrunda çaba harcanarak. didise didişe, çekişe çekişe kazajıılaıı bir bakkın toplnnıa maledilmesi de daha bir kolay oluycr. Çünkfi o hakkı alınterleri ^e kanları pahasına ele geçirenlerin, ber saldınya karşı aynı direnis gücü ile sablanacağım özel maksath gericiler hesaplıyorlar, bn yüzden cesaretleri kınlıyor. Bizde ise devrim hamlelerinin çofu ülkiicü bir yönetim kadrosunun önderliği altında, ilkin kâgıt fizerine yazılmak snretiyle, sanki armağan dağıtılıyormuş gibi topluma sunulmustur. Türkiyede \icdan özgürlüğü biçbir zaman, hattâ aydınlar arasında, siyasal otoriteye karsı sürekli bir mücadeleyi gerektirir bir güc kazanamamıstır. Aynı zamanda Tanrınııı temsilciliği sıfatını tası\an Devlet Baskanı (padisah) bu gibi kıpırdanıslan ber zaman kolayca eztniş, sindirmistir. Saltanat kaldırıldıktan sonra lâikliği Atatürk ilân etmiştir. Bunnn gibi kadın haklan yolunda b:r tek kadının çaba harcadıgı Türkiye'de görülmemistir. Bizde sosyal, siyasal, ekonomik ne denli dönüşüm yapılmıssa hepsi Cumhuriyet devrinde, çok kez bir sefin önderliğinde yukarıdan gelen emirlerle basanlmıstır. Söz gelisi toprak reformunu ele alalım.. Yurdumuzda topraksız, ya da yetersiz topraklı milyonlarca köylü vatandas var. 1945 yıhnda tsmet tnönü bn dâvayı ele aldıgı zaman bn vatandaslar bayram etmeli değiller mi idi? öyle yapmamıslar, tam tersine, bir yıl sonra o reforma kirsı çıkan a&alar partisine dört eHe sarılarak 1950 de tsmet înönii'vü devirmislerdir. Arkası çorap söküğü gibi gitmistir ve 27 Mavıs'a rağmen hâlâ da çitmektedir. Bn durumun en ibret verici eelismelerinden birini cok partili rejimin yapısında görüyoruz. Yurdnmuzda Izmir'de komünizmi tel'in mitingi bugün yapılıyor İZMİR Ataturk heykeline yapılan tecavuzun uyandırdı§ı infial, bütun siddeti ile devam ederken gece şehrin bazı yerlerınde komünizmi öven beyannaraeler dağıtıldığı yolundaki haberler «Komunizm ve gafleti tel'in» maksadı ile bugui yapılacağı bıldirilen mitingden cnce îzmirin çok elektnkli bır gun yasamasına sebep olmuştur. ANKARA MtTtlSGİ SÂKİ1S GEÇTt a zmir'de Atatürk heykeline karşı yapılan tecavüI zü protesto ctmek amacıyla dün gençler Istanbul ve Ankara'da büyük protesto mitingleri yapmıjlardır. Istanbul'daki mitinge polis, izin alınmadığı için mâni olmak istemiş, fakat gençler, polisin ihtarlarını dinlememblerdir. Ankara'daki mitingte ise 8 kişi Savcılığa verilmiştir. Istanbul'da tamamen yüksek tahsıl öğrencilerinin katıldığı mıting Üniversite bahçesinde, Atatürk anıtı önünde başlamış ve yapılan konuşmalardan sonra binlerce genç toplu halde Taksim'e doğru yürüyüşe geçmişlerdir. «Yobazı koy çuvala, sallasalla vur duvara», «10 bin Turan geliyor ..», «Amerika Amerika, döndüremez sin Türkiyeyi Vietnama », «Bağımsız politika Ne Amerika, ne Rusya!...», «6. filo dışarı! » nidalariyle tstanbulun cadde ve meydanlanru inleten gençlerin heyecan dolu mitingi, saat 12 30 da başlanuştır. 30 genç hâkim kura çekti « Sana uzanon e"erı kıracağız » Istanbul Ünıversitesinde önce Atatürkün «Gençlığe hıtabesi ile Bursa nutkunun» okunmasiyle başlıyan mitlngde, daha sonra Ataturke karşı sevgl baglılığını dile getiren ve bu arada gencüiği tel'in eden konuşmalar yapılmıştır. Türkiye Mılll Gençlik Teşkilâtı, Türkiye Milli Talebe Pederasyonu ile tstanbul Teknik Üniversite Talebe Birliği tarafından organize edılen bu mitingde ilk konuşmayı, Nıyazi Demircan yapmıştır. Üzerlerinde, «Sana uzanan elleri iaracağm bandı bulunan çelenkleri daha önceden Atatürk anıtının önüne bırakan öğrenciler, hep bir ağızdan «Dag başmı duman almıs . > marşmı okumuşlardır. Sorufturma Resml makamlar olaylarl» ılgılı soruşturmalara onemle devam edıldiğini bildirirlerken Ege Ünıvesitesi Oğrenci Bırlıği adına duzenlenen bir basın toplantısında gençler, komunizm eğılımlı bildırılerin «Tertip» olduğunu soylemişler ve bugünku komünizmi tel'in mitingiue katılmıyacaklarını açıklamışlardır. Soruşturmalardan anlaşıldığına gore, onceki gece, saat 11,30 dan sonra şehırde 5 duvara ambalâj kâğıdı uzerine çını mu rekkeple yazılı bildıriler yapıştınlmıştır. Metinleri birbirinden farkh olan bıldırilerde, pazar gunku komünizmi tel'in mitin ğine ıştirak edilmemesi ıstennvekte ve Hukumete, iktidar ıleri gelenlenne hakaretler yer almaktadır. Bıldirılerin bırinde «Ynrdumnzn Amerikalılars sa tanların mitingine katılma» denılmekte, bir başkasında da •Asrın soyguncnlannı tükrüğünle boğ» ibaresı y»r almaktadır Konuşmoio T.M.TJ". aöına bir konuşma yapan 2. Başkan Cavit Savcı, «Dün tzmirde bir gafil, ulu Önderin heykeline büyük bir saygısızlıkta bulunmuştur ..» diyerek sözlerine başlamış ve bu olayı onceki gece tel'in etmek amacıyla Taksüne kadar yapmak istediklerl yurüyüşün polis tarafmdan önlenmesine ve 14 öğrencinin nezaret altına alınmasına değinerek şunlan söylemisür: « Uln Onderimize dün gece gösterilmek istenen saygı hareketi, Istanbul polisi tarafından önlenmiştir... Bu acı bir harekettir arkadaşlar... Atatürkün devrimci gençliğinin coplanmasının, tartaklanmasının, Türk gençliği olarak karşısındaj iz.» Sunay, Tııral ile göriiştü Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, dün, Cumhur^ başkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'e ziyaretlerde bulunarak, Tahran'da yapılan CENTO toplantısı ile ilgili bilgiler vermıştır. Genel Kurmay Baskanı daha sonra Çankaya'daki Atatürk müzesini gezmiş ve Atatürk ile olaa anılanndan bahsederek 1923 yılında Çankaya'da teğmen olarak vazife gördüğünü söylemisür. General Alpan C. Baskanlığı G. Sekreteri oldıı Şeriatçılık hortiatıima< ısteniyor Şehrimizde dün yapılan yürüyüşe katılan gençlerden bir grup (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) T.M.G.T. Genel Başkanı Alp Kuran yaptıgı konuşmâda ise, bazı siyasî menfaatlerin tâviz vermeleri yuzunden irticaî nareketlerin başlamış olduğuna değinmiş ve son tzmir olayının böyle bir durumu ispat edicl mabiyette olduğunu söyliyerek: « Eğer blr ülkede Büyük Knr tancıya tecavüz edilir ve bir kısim vatandaşın da bu olaya gös Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Val'ı ne diyor Vali Namık Kemal Şenturk, bu konuda, «Olay üzerinde hassasiyetle dnruybrnz. Ilgilileri kısa zamanda ele geçirecegimizi knvvetle ümit etmekteyiz. Bn tip hareketler ve Atatürkün heykellerine veya eserlerine tevcih edilecek her türlü tecavüz ve müdabaleler en sert sekilde karsılık bnlacaktır. Bu tip zavallılara doğrn yoln tavsiye ederim» demıstır. Emnıyet Mudurü Ruştu Unsal ise, komünist eğilimlı yazıların 5 yerde yapıstınlmıs olduğunu söylemiştir. Bildirildığıne gore, bunlardan bıri, Yeni Asır gazetesı duvarı, diğen iki tstanbul gazetPSİne ait büroların bulunduğu ış hanıdır. Ayrıca, doktorlar hastahanesi ile Alsancaktakı bir apartmanın duvarı uzerınde ve Bornovada bir ağaçta aynı şekilde kâğıtlar görulmustur. Öncekı g"ce bildiri dağıttığı ile Arkası Sa. 7, Sü 8 d e Uçah gemisinden bir helihopter denixe düştü İki gundenberi lımanımızda bulunan Amerika'nm 6. filosunda görevli «America» uçak gemisi helikopterlerinden biri dün sabah uçuş görevinde manevra yaparken denize düşmüştür. HcJikoptere manevra yaptırmakta olan 3 Amerikalı erden ikisi civardaki balıkçüar, dığeri Amerikalılar tarafından kurtarümış, helikopter ise denize düşer duşmez hemen sulara gömülmüştür, Helikopterin bugun denızden çıkarümasma çalışılacaktır. llgililer, akmtı sebebiyle helıkopterin Kızkulesi istıkametine doğru sürüklendiğini ve dalgıcın denızm dibinde heîikopterı arayacağını soylemışlerdir. Alttakı resımde «Amerıca. uçak gemisî ve hehkopterın duştüğu yer görülmek;edır Grevdler, çalışmaya gelen 2 isciyi dövdüler Paşabahçede bır süreden beri devam eden yol kesme olayına dun bır yenısi daha eklenmiş, çalışmak için fabnkaya gelen iki işçi, yuze yakın grevci tarafından dövülmüştür Sabah saat 8 sıralarında fabnkaya aıt vasıta ile gelen Mustafa öztaş ve Emir Aydemir, Sultaniye Çayınnda 100 kadar grevci tarafmdan vasıtadan indırilerek dovulmüştür Olayla ılgılı olarak Nectp Karabulut yakalanarak tahkıkata başlanmıştır Dığer taraftan ışçılerden bır kıs mı dun sabah Vilâyette Vali Vefa Poyraz'ı ziyaret ederek, çalışmak , istediklerini ve çalışma emniyetlennin sağlanmasını istemişler ; dır. ! Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) Nâsır Zeytınoğlu'nun görevınden aynlması ile boşalan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterlığıne, Kara Kuvvetlen Harekât Dal resı Başkanı ruğgeneral Cihat Alpan tâym edılmışıtır. Alpan'ın, tâyını nUüundakı feararname hazırlanmaktadır Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay dün sa bah Tuğgeneral Alpan'ı köşke dâvet ederek kendısivle bir süre göruşmuştur Maltepe Askeri Lısesını suulmın birincisi olarak bitiren Tuğgeneral Alpan, 1937 de Harb Okulundan mezun olmuş, ilk olarak Muhafız Alayında görev almıştır Bu rada, o zaman yüzbaşı olan Cemal Tural'la birUkte çalışnnştır. 1943 de Akademiye giren Alpan, sınıfin İlk kurmaylarından buri olarak Akademlyı bitirmiştir. Sporla ügısı dolayısiyle Futbol Pederasyonu Baskanlığı yapmıştır. Ordu Spor Bürosu kurucularındandır Alpan daba sonra Başkanlığa getirilmiştır. Tuğgeneral Alpan'ın iki çocuğu vardır. Eşi üniversite mezunudur. ^ Armaoğlıı ikinci defa istifa etti Ankara, (Cumhurivet Bürosu) Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesörlerinden Fahir Armaoğlu ikinci defa istifa etmiştir. «Istifada bu defa kararh olduğunu» belirten Armaoğlu'nıın bu davranışına sebep olarak kendisine yakın çevreler, geçen defaki istifasını Profesörler Kurulunun bir karar halinde imzalamamış olmasını göstermektedirler. Profesörler ise istifasının kabul edilmemesinin imza gerektirecek nltelikte resmî bir olay olmadığını ve Kurulda pündem dışı konuşulduğunu ıfade etmektedirler. 1966 ISAtROBİGÜZELİ^T ^ NADİR NADt Arkası Sa. 7, Sü. 5 de ırobıde yapılan 1966 güzellik müsabakasında, resimde görülen Grace Njoki adındaki kilolu güzel birmci seçilmiştir. Müsabakayı tertip edenler, belli olan gün ve saatte. müsabaka yerinde toplanrnışlar seyirciler de yerlerini alnuşlardır. Fakat uzun beklemeler sonucunda, müsabık olarak hiç kimse yanşmaya gelmeyince, seyircilcr arasmda bulunar Grace Njoki, sahneye çıkmıştır. Jürı Grace'in tek müsabık olarak iştirak ettiği müsabakada, mecburen kıralıçeîiği de ona vermek zorunda kalmıştır. Şişmanlığı le nazarları üzerinde toplayan Grace, böyle^e, Nairobi güzeli ilân edilmiştir. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, yemekli bir toplantı duzenlıyerek «Türkiyenin çeşitli ekonomik sorunlan» konusunda özel sektör temsücilerinin düşünce ve telkinlerini dinlemiştır. Saat 13^0 dan 17^0 a kadar dört saat süren toplantıdan sonra Başbakan Demirel, gazetecüere şu açıklamayı yapmıştır: « Toplantıda TürkiyeniB ihra catının nasu 1 milyar dolara çıkanlabileceği, ödeme dengesi açıgınm nasıl en kısa zamanda kapatılabileceği, sinai ve ziraî istih. salin nasıl artınlabileceği ve işsizlik sorunnnun nasıl çözümlene> bileceği hakkında düşünceler dü> ledim, çok kıvmetli telkinler oldu. Bu arada iş adamlarımız özetlc yukanda saydığım konularda bu« rokrasinin kaldınlması, turizm ile gıda sanayii kaynaklannın işIetflmesi, malî ihracat ve turizm mevzuatlannm ıslahınm ve gıda sanayiinin geüştirilmesinin olumlu etkiler sağhvacagnn ifade ettiler.» Başbakanın yemekli toplanttsında Devlet Bakanı Cihat Bilgehan. Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, Maliye Bakanı İhsan Gıirsan, Ticaret Bakanı Macit Zeren Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Sanayi ve Ticaret Odalan Başkanları ve tstanbullu iş adamlanndan Vehbi Koç ile Tpvfık Ercan hazır bulunmu^lardır. Başbakan iş adamları üe 4 saat görüştü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog