Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Tiirk Ansiklopedisi 103. Faâköl Miilî Eğitim Bakardığınca yaynnlanan Tiirk Ansıkiopedisinin 103. fasitüîü çıknuştır. (Diyari Rum), (Dobnıca), (Doğramacılık); (Doğu) maddeleri üzerinde özellikle durulan bu fasikül Bakardık Yayınevleriyle bütün kitapçılarda 10. l i n fiyatla saülmaktadır. (Basm 9900/3484) 42. yil soyı 14968 umhuriyet K U K Ü C D S Ü YUMUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutıısu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 3 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 1TIUNYA VAMTlK YA&riNEVl'niri* yayınlamakta olduğaaj^bahattin Ali'nin Bfitfin Eserleri risinin altıacı cildinı teşkirVden ve en üçv^ hıkâyelerınden m^^ana geNl DÜNYA ad'lı eseri ger*İL6 lıra çıkmıştjf Oaha ^tace t) DeğıVıen Daglar ye £flşgâr, 2) nı Ses^g^ KoyncaMı Xus«f, 4) tçimi deki ŞeyUa, 5) Kürk Mai»t#İu Madonns. (îlâncüıİs; » *1 M Cuma 1 Nisan 1966 'md/Ziyj^ kut&ıoâu/ı Bugün mübarek Kurban Bayramıdır. Bu münasebetle yann, pazar ve pazartesi günleri sadece Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan «BAYBAM GAZETESİ» yaymlanacaktır. Gazetemiz salı güntinden itibaren yine okuyuculannın hizmetinde olacaktır. İNGiLİZ SEÇiMLERiNDE i$TiRAK NiSPETi YÜKSEK OLDU r Alınan ilk Bayram mesajlan yaymlandı sonuçlarda Istanbul ariîe İşçi Partisi önde günü susuz kaldı " Kalkınmamı: faydasız tartışmalarla çekmede AP zorarlı çıklı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) C. Bulak'ın ödeneklerle ilgili bir teklifi daha reddedildi Ankara, (Cnmhnriyet Bürosu) Samsun AP eski Senatorü Ce malettın Bulak, Anayasa Mahkemesine muracaat ederek, Par lâmento uyelerının yolluk ve bdeneklerine ait Anayasa Mahkemesınin iptal ettiğı kanundan kendisınin hariç tutulmasını ıstemiş, bu isteği oybırliğiyle reddedılmiştir. Bulak bu muracaatında, Anayasa Mahkemesının «T. B. M. M. kararının tatbik ve icrasını engellemek yetkisine sahip bulnnmadıgını» da belırtmiştır. Anayasa Mahkemesinin oybirliğıyle verdıği kararda ozetle töyle denılmektedir: «Dilekçe Mhiblnin, bfitceye ko nulan ödenekten yararlanacak kisiler arasında bulunması, ken disine Anayasa Mahkemesi karannın Anayasa} a aykırılığını ileri sürmek veya bu karara ilişkin istemde bnlunmak hakkını ve yetkisini vermez. Bu sebeple konunun yeniden görüşülerek iptal kararının kaMırılmasını veya kendisine yapılacak ödeme miktannın kararın kapsamı dışında bulunduğuna dair karar verilmesi yolundaki isteği yerinde değildir.» lstanbullular, Terkos tesislerina cereyan nakieden havai hata konan bir kuş yüzünden bayrama susuz girmişlerdir. Dün sabah saat 4.50 de havai batlardan biriae konan kuş uçarken 150 cm. uzaktaki ikinci hatta cereyan atlamasına sebep olmuş ve kontak yüzünden elektrik âni olarak kesilmiştir. Elektriğin kesilmesi ile 1 metre çapındakı isale borusunda akmakta olan suda çalkantılar ve basınç artmış, bunun neticesinde de borunun Karabayır mevkiindeki kısrnı çatlamıştır. Sular Jdaresi saat 10 a kadar şehirdeki rezarvuarlarda bulunan suyu dağıtrmş ve 10 dan sonra Istanbulda sular akmaz olmuştur. Sular Idaresi Genel Müdürü Kerim Esmer, olayın bir tâlihsizlik ol duğunu belırtmiş ve: «Halbuki biz arife ve bayram günleri normal su kesilmesi karannı da uygulamaya caktık. Tam bayram üstü halkın banyo ve ev temizliği için gerekli olan suyun kesilmesi büyük bir tâlihsizliktir» demiştir. lstanbullular geçen yılın Kurban Bayramına da yine elektrik kesilmesi yüzünden susuz gırmıştir. Sular Idaresi ekıpleri tarafından tamirine çalışılan ve günluk kapasitesi 120 bin metreküp olan hattın irızası 17 ye dogru giderilebilmiştir. Ancak tamirin devam ettiği süre içınde borularda meydana gelen boşluk ve depolama havuzlarında suyun bulunmaması sebebiyle, suların normale dönmesi ancak 20 ye doğru temin edilebilmiştir. Ote yandan I.E.T.T. Idaresi teldeki ânzayı 12 dakika sonra gidermış ve yeniden elektrik vermiştir. Üskudarda da dun gece kablo ârızası yüzünden bazı semtler bir saatten fazla elektriksiz kalmıştır. Saat 20.10 da başlayan ârızada Halk ve Tunusbağı caddesi ile Şemsıpasa semtlerinin elektriği kesilmiştir. Ârıza saat 21.25 te giderılebılmistir. Arife dolayısiyle tstanbulun ücaret merkezleri olan Mahmutpaşa ve Beyoğlu çevreleri dün hareketli bir gün geçirmişlerdir. Kurban fiatlarında ise az da olsa bir yükselme görülmuştür. Okullarla resmî daireler de dün saat 17 den itibaren salı günü sabahına ka dar tâtile girmişlerdir. iienmemesı dileğimdir „ Dış Haberler Servisi Sular kesildi Norveç bandıralı Bretagne şılebi, Kuzey Denızınde esen şiddetli fırtmaya dayanamayarak, Holânda'n.n Ijmuiden limanına sığınmış, fakat liraana girdikten biraz sonra, yan eğilerek batmıştır. Liman tlgilileri gemiyi kurtarmaya çalışmaktadırlar. Lımanda batan şilep Elektrik kesildi NATO MESELESI FRANSADA SOL KANADI IKIYE BÖLDÜ [DIŞ HABERLER SERVİSİ] PARİS Fransadakı başlıca muhalefet partısı olan Fransız Komunıst Partisi, General De GauIIe'ün NATO'dan çekilme ka rarını desteklemiştir. Oysa, bu karar aynı zamanda General De Gaulle'ü destekliyen siyasi kuvvetlerin az da olsa bir kısmını huzursuzluğa yoneltmiştır. NATO konusu, çok muhtemeldır ki, geçen 5 aralıktakı Cumhurbaşkanlığı seçımlerınde General De Gaulle'un başlıca rakıbı Francoıs Mıtterand'ı desteklemek içın geçıcı olarak bırleşmış olan komunistlerle komünist olmıyan sol kuvvetleri kesınlikle bolecektir. Fransız Komünist Partisının liderlerınden Francoıs Billoux dun bır mitıngde General De Gaulle'un Atlantik ittifakı konusundaki karannı desteklemiş ve bunu «olumln tedbir» dıye nitelemıştır. Sosyalist Partı ise, aksine. Par ti Baskanı ve eski Başbakanlardan Guy Mollet'nın peşmde dun akşam onumuzdekı parlâmento doneminde hukumetı devırmek için bir güvensizlik önergesi verme teşebbüsüne ginsmiştir. Böylelikle, geçen aralıkta güçlükle meydana getirılmis olan Arkası Sa. 7. Sü. 5 de ERECLİ DEMİR ÇELlK UMUM1 HEYET TOPLANTISINDAN Avam Kamarasının 630 üyesini seçmek üzere 35,968,385 lngiliz seçmeninin yüzde doksana yakın bir çoğunluğunun oylannı kullan mış oldukları anlaşılmaktadır. Alınan ilk sonuçlarda Başbakan Wilson'un işçi Partisi, mııha lefetteki rakipleri muhafazakârların onünde gitmektedir. Geçen devre Avam Kamarasında uç sandalyeden ibaret olan îşçi Partisi çoğunluğunun bu defa yüze kadar çıkması beklenmektedir. , 15 ekim 1961 tarihinde yapılan evvelki genel seçimlerde çok az bir farkla iktidara gelen İşçi Par tisi hükumeti, Avam Kamarasında bazı kanun tasarılarınm müzakerelerı sırasında çok müşkül anlar yaşamış, bu arada birkaç defa hükumetin düşm«si tehlikesi belirniîîtir.' LONDRA İngiltere'de olağanüstü genel seçimler dün Türkiye saatiyle sekizde başlamış ve sandıklann kapanma müddeti olan saat 23'e kadar seçmenlerin büyük bir çoğunluğu oylannı kullanmışlardır. Kapalı ve rüzgârlı bir havada yapılan seçimlerden alınan ilk sonuçlarda İşçi Partisinin bu devrede Avam Kamarasında çoğunluğu sağlayacağının belli olduğu bildirilmektedir. îj nceki gün Senatoda yapılan " ad çekmeden en çok Senato AP Grupu zarar görmüştür Ad çekme sonucunda (B) Grupunun çıkmasıyla AP Grupundan 32 Se natore CHP Grupundan ise 8 Senatöre kur'a ısabet etmiştır Ayrıca CKMP den bır. MP den bır, YTP den 3 Senatöre ve 5 Bağımsız Senatöre kur'a ısabet etmiş bulunmaktadır Seçım, nısbî tem sil esasına göre yapılırsa AP' nin, şımdıkı durumuna nazaran kayba uğrayacağı tahmin edilmektedir. İstanbulda ve Maraşta da seçim yapılacak g te yanda (A) Grupunda bulu• nan Maraş tlının Senatöıü » Nedım Evhya vefat etmiş olduğu içın. 5 Hazıran seçımlerınde Maraş'ta da seçım yapılacak ve bır Senatör seçılecektır 1964 yılında kur'a ısabet etmiş olan (C) Grupuna dahıl İstanbul ılının Senatorü Samı Kırdar da bu arada vefat ettiği içın, istanbulda da bu boşalmış Senatörlük içın seçım yapılacaktır. Hatay'da Milletvekili seçiiecek öte yandan, Milletvekili seçimı günü ölen HaUy Milletvekili Budak Murıalofiha (AP) yerın» de bu seçım çevresınde bır Milletvekili seçımı yapılacaktır Yüksek Seçım Kurulu dun seçim yapılacak lllerın bir lıstesi»i yayınlamıştır: Bu fller şunlardır: Adana, Afyon, Ankara, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Giresnn, Gümüşhane, Kayse ri. Kocaeli, Mugla, Nigde, Sakar ya, Tekirdag, Trabzon. Tunceli, Urfa ve Lsak. Ayrıca Maraş ve İstanbulda birer bos Senatörlük için seçim yapılacaktır. 2. İNÖNÜ ZAFERMN 45. YıLDÖNÜMV Eskişehir (a.a.) lkinci tnönu zaferının 45. yıldönümü, bugun Inonıi bucağında yapılacak buyuk bır torenle kutlanacaktır. Kurban Bayramı dolayısiy]a bu yıl saat 15 e ahnan torene, Eskişehir Hava Kuvvetleri, Akademi ve Yüksek Okullar temsilcılerı katılacaklardır. Zafer gunü içın bucakda geniş çapta hazırlıklar yapılmi'"tır. Bu gece başlaması gereken ge'eneksel şenlikler de, yine bay ram münasebetiyle bugünkü törenden sonraya bırakılmışür. Arife hareketli geçti Mesajlar Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Kurban Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Senatosu Başkanı Atasagun, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ve Genel Kurmay Başkanı Cemal Tural'a birer tebrik mesajı göndermiştir. Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Org. Tural'a birer mesajla tebriklerini bildirmiştir. Kurban Bayramı münasebetiyle, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Turk milletine hitaben bir mesaj yayınlamıştır. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay' ın Kurban Bayramı mesajı şoyledir: Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Sahte dolar matbaası basıldı Bir süredenberi piyasaya sahte dolar suren bir matbaa önceki gece Adanada basılmış. ayrıca şehrimızde de bır şahıs sahte dolar satarken dün suçustu yakalanmıştır. Jandarma îstihbarat Âmırliği ile Malî Polis tarafından uzun zamandanberi takip edilen ve turıstlere kılavuzluk yapan Sanat Okulu mezunu Irfan Iraf, alıcı Tolundeki memurlara dun Ankarada 40 adet 10 luk dolar satmak istemiştır. 26 yaşındaki sanık, do larları 4 lıradan aldığını, 6 liraya sattığını soylemiştir. Bu konunun devamı olarak Malî Polıs şehrimizde dün sıkı bir faaliyet gostermı^tır. ADANA VE TARSISTA BASILAN MATBAALAR Üç yıldan beri Adana ve Tarsus' ta faaliyet gösteren dolar matbaalan önceki gece Adana Polisi tarafından basılmış ve aralarında bir de hacı bulunan sebeke mensuplan yakalanarak sorgularına başlanmıştır. Bır süreden beri bilhassa hacı adaylanna sürülen çok sayıda sah te 10 luk dolarlan kimin piyasaya çıkardığını polis takip etmekte idi. tki gün önce durumdan şüphelenilen ve sonradan sahte dolar şirketinin sermayedan olduğu anlaşılan Duran Ali Alpandemir'in yakalanması ve sıkıştınlması üzerine olay bütün çıplaklığı ile meydana çıkmıştır. Hacı adayı kılığına giren polisler önceki gece tstiklâl caddesinde oturmakta olan Hacı Abdullah Aksogan'ın evlne aniden baskın Aıkası Sa. 7, Sü. 7 de Sunay'ın mesajı İZMÎT Dün sabah İzmit Ankara asfaltındaki trafik kazasında 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıstır. Sedef Cıhan idaresindeki 67 AE 907 plâkalı Ereğli otobüsü, aksi istikametten gelmekte olan Behlül Topal idaresindeki 14 AD 808 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) plâkalı kamyonla çarpışmıştır. Otobüstekı yolculardan Mehmet Türkoğlu derhal. kimliği tesbit İşletmelerinin yılhk reğli Demir Çelik Fabrikalan edılemiyen bir yolcu da kaldırıl•Genel Kurul toplantısı dün yapılmıştır. Toplantıda dıfı hastanede ölmüştür. Yaralılardan Hüseyin Gokay, söz alan hissedarlar şirketin yönetim politikasını şidEmine Bayrak koma halinde odetle tenkid etmişlerdir. lup, diğer 6 yolcunun yarası haFaaliyet raporunun yetersizlififtir. ğinden bahseden Rıza Barlas stokESKİŞEHİR Bayram tatill ların devir süratinin yavaş oldugeçirmek için ailesı ile birlikte ğunu bu sebeple geçen yıl 41 Ankaraya gitmekte olan bir emilyon liralık bir zarar husule mekli albay, Sivrihisar yakınlageldiğini soylemiştir. rmda geçirdiği bir kaza sonunda Hatip daha sonra, bilânçonun ölmüstur Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Arhur Company adlı bir Ameri Cevdet Cunayın CumhurbaşNecdet Yurdakul adındaki ekan firmasma tasdik ettirilmesikanı olması münasebetiyle bir çok mekli albay 06 BE 901 plâkalı oni tenkid etmiş ve: «Bu tasdik ülke devlet başkanlariyle bazı tosu ile E«kısehirden gelmekte işlemi pekâlâ Türk mütehassıslan önemli şahıslardan tebrik telgraf olan Necdet Yıldırım yönetimintarafından da yapılırdı. Acab» ları gelmektedir. Bu arada ABD deki 06 AB 940 plâkalı bir kamkuruluş kanunumuzda bu koııuda Başkanı Johnson, Sovyetler Bır yonla Oğlakcı köyü yakınlannda özel bir huküm mü vardı? liği Prezidyum Başkanı Podgorni, demiştir. Hıssedarlardan Sadi Ulus çarpısmıs ve bu kaza sonunda İngiltere Kıraliçesi Elizabeth, Fran •Kuruluş devresinde yapılan hasız Cumhurbaşkanı De Gaulle, Emekli Albay Necdet Yurdakul taların tekrarlanmamasını» isteAigan Kıralı Zahir Şah, Papa VI ölmüş. yanmda bulunan kansı miş, Alâettin Benlioğlu Tıcaret Saadet ve kızlan Meral ve GürPaul. Federal Almanya CumhurBakanlığınm kâr ve zarar hesabı zel ağır sekilde yaralanmışlarbaşkanı Luebke, îran Şahı Rıza belirtilmiyen bir bilânçoyu nasıl dır. Pehlevi. Pakistan Devlet Başkanı kabul ettiğine şaştığuıı soylemiş Eyüp Han, Irak Devlet Başkanı ve toplantıyı takib eden Ticaret Abdusselâm Arif, Ispanya Devlet Bakanlığı komıserine hitaben: Başkanı Franco, Holânda Ana • Siz vazifeniri yapmıyorsunuz. Kıraliçesi Juhana ile Portekiz, Gereken yere sizi şikâyet edeceSomali, Şili, Kamerun, Bulgarisğim» demiştir. tan. Hindistan Devlet BaşkanlaBundan sonra konuşan hissedarriyle, Küveyt Şeyhi gönderdikleri lar Türkiyenin ortak pazar içinde tebrik mesaj larında Sunay'a canyerini alması ve bu entegrasyon dan başanlar dilemişlerdir. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Ote yandan dünyanın sayılı zenginlerinden Türk vatandaşı Nubar Gülbenkyan da Sunay'a gönderdiği telgrafta, kalbden başarıîar dilemekte ve kendisinın bu önemli görevi başaracağına inandığını bildirmektedir. ORTAKLAR, ŞIRKETİN YÖNETIM POUTIKASINI ŞIDDETLE TENKID ETTİ İzmit Ankara yolunda 2 kişi öldü Turhan Feyzioğln «lktidar muhalefetle uğrasmaktan vazçecsiny> Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Grup Başkanvekıiı Prof. Feyzioğlu, Meclis çalışmalarıyle ilgılı olarak dün verdığı d°meçte «İktidar, muhalefetle uğraşmaktan vazgeçip, hayati memleket dâvalariyle uğraşmaya başlamalıdır. Millet hayrına göstereceği gayrette bizden sadece yardım ve destek görecektirj» demiştir. İktidar ve muhalefetın «gönül birliği ile» yeni Cumhurbaşkanını seçmiş olmalannı gelecek • için güven verici bir işaret sayan Feyzioğlu, iktidar muhalefet ilişkileri için özetle şunları söylemıştir: cUmanz ki, Bayram tatiii, hayati memleket dâvalannın önüne Seçim Kanunu getirmek arzusunun dofurdugu ve kolaycs önlenebilecek olan iktidar muhalefet gerginliğini d« unnttnracak ve Hükumet, Bavramdan Arkası Sa. 7, Sü. 7 de E AP Urgüplü'yü listesine almıyor KAVSERİ Sehrımız AP Teşkılâtında Senator seçımlen ıçın genış bır faalıyete geçılmıştır. Bu arada AP Teşkılâtında hâkım olan kanaat geçen sefer olduğu gibı eski Başbakan Suat Hayrı Ürgüplü'yü listesıne «Bagımsız» olarak almamaktır. Ürgüplu ya AP Teşküâtına gırecek veyahutta kendisi liste hancı bırakılacak.. AP Genel Başkanlığı baskı yaptığı takdirde ise Kaysen'de AP seçımlere katılmayacaktır. SUNAY'A TEBRİK MESAJLARI Rokipsiz aday ELÂZ1G Şehnmız AP Teşkilâtının Senato seçımlennde ra kipsız tek adayının eski Senatör Prof. Celâl Ertuğ olduğu açıklan mıştır. Bunun yanında Belediye Başkanı Küçükelin'de ismi geçmekted^r. ADANA Adana Belediye Başkanı Ali Sepıçı «Belediye Baş kanhğmdan istifa ederek Senatör adayı olarak ön seçimlere katüacafını» açıklamıştır. SAKARTA 5 Haziranda yapılacak Senato seçimlerine 12 aday katılacaktır. AP Teşkilâtı hâlen Senatör bu lunan Turhan Kapanlı ile Kâzım Yurdakul için desteklememe kararı almıştır. İki Senatörün Sakaryalı olmayışı şikâyet. lere yol açmakta yerlerine Sakaryalı iki yeni Senatörün getirilmesi uygun görülmektedir. ürgüplü'nün durumu Bağunsız senatörlerden kendlsine kur'a isabct eden Suat Hayri Ürgüplü'nün Cumhurbaşkanı kontenjan senatorü olarak Senatoya gelmesl kuvvetle muhtemeldir. öte yandan dünkü nUshamızda kendine kur'a çıkanlardan C i P. 11 Muallâ Akarca yanlışukla A. P. senatorü olarak gösterümişür. înönü, Sunay''ı ziyaret etti Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Ismet Inönü dün saat 18.30 da Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı ziyaret etmiş ve bir süre kendisi ile görüşmüştür. Ziyaretin hem tebrik, hem de bayram ziyareti olduğu belirtilmektedir. İki aydan beri grev yapan Paşabahçe Şişe ve Caro işçüerine, grevdeu önce tahakkuk etmiş alacakları dün kısmen dağıtılmiştır. Sabahın erken saatlerinden itibaren bine yakın grevci. Karaköydeki Cam Sanayü Umum Müdürlüğü önüne gelerek para ijtemişlerdir. İşçi ve isveren temsilcileri arasında vanılan toplantı sonunda 500 liraya kadar alacağı olanlara 150, 500 den yukarı olanlara da 300 lira veriimesi kararla$tınlnu§tır. Grev devam etmektedir. Iskenderun (a.a.) Kıbrıs'ta nobetı devreden Birliğimiz Komutanı Kurmay Albay Hüsamettın Sevengul Ankara'ya hareketinden önce kendisiyle konuşan gazetecilere üzerinde «Kıbrıs'tan Anavatana» yazılı atlas torba içindeki toprağın An kara'ya gotürülprek Anıt Kabire konacağıru açıklamısür. Anıt Kabire Kıbrıs toprağı konulacak • Winiewski yarışmasım Usmanbaş kazandı Bayramın yaklaşması ile faaliyetlerini artıran yankesici Uadmlan polis gördüğü yerde yakalayıp nesaret altına almağa başlanııstır. Fotoğrafta yüzlerinin görühnemesi için çeşitli çarelere başvuran sabıkah kadınlar ellerine geçirdikleri ayakkabı. maşa ve sopaları atmafa başlamış, «resmimizi çekmeyin. Bizi taıuyorlar. İş yapamıyoruz» diye bağırmışlardır. Varşova'da yapılan uluslararası cWinieawski» Müzik Yanşması kompozisyon bölümünde, modern Türk bestecisiiîlhan Usmanbaş, «keman solo ve dört çalgı için yazdığı Bosluja Bir Atlayifa adlı eseriyle, 23 ülke bestecülerl arasında, «Birinci» seçilmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog