Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

HEMINGWAY'ıo en soı ronau IRMAKTAN ÖTEYE AĞAÇLARIN İÇİNE yctecek raonl N f Ttmn Htımnjwı/n «a büyülı özcnU j< r H e n ı ı n r c ı r ' n yarattıiı en hmricn\ld< «•«I Netv Leader Yaldızlı L. umhuriyet KUBUCUSU YUSUS NADt ÖKSÜRÜK*SURUBU 12,5 U 42. yıl soyı 14945 Telgmf «• BMkknp « A N * Cvufaunyet İstanbul Posta Katoat: ifambiü No. 248 Telefoalan 2 2 « 2 W ~ 2 2 « 9 S 2 2 4 2 9 7 22 42 98 23 «2 99 Çarşombo 9 Mort 1966 OZARDA AP'den IHRAÇ EDİLDİ ANKABA ANKARA VE ISTANBULDA ... YAŞAR KEMAL, RUHİ SU VE CAN YÜCEL HAKKINDA "KOMÜNİZM PROPAGANDASI YAPMÂK VE DİNI SİYASETE ÂLET ETMEK;; İDDİASIYLE TAHKIKAT AÇILDI YAŞAR KEMÂL CAN IÜCEL 15 YAŞINDA BiR ÇOCUK TUTUKLANDI (Cumhuriyet Bürosu) Avdm milletvekili Resat öaarda," dün saat 15 te topUnan ve toplsntısı çok kısa süren müşterek divan tarafından Adalet Partisinden ihraç edılmistır. Hu konu ıle ılguı olarak dı • van baskanı Şınası Osma, şu açıklamavı yapmıştır« Adalet Partisi müsterek dıvanı 8 mart 1966 gunü toplanarak, Avdın milletvekili Resat Ozarda'nın durumunu inceledı. Her zaman partinın nmnmî menfaatlerı bakınundan musatnahakâr hareket eden divanımız fıkir hurrivetıne saygılı oldugıa kadar partinın disıphnine ve bütünlugüne de saygılı olmayı göz önunde tutmaktadır. Aydın milletvekili Besat özardanın grup kararları ötesinde partinın disiplinini ve butünlüğunu hıçe sa>an ve her zaman olduğu gibi bn defa da fiil ve hareketlerivle partivı muşkul vazijetlere düsürdufü, havsivet divanına verıldıkten sonra da tutum ve davranıslarında bir degisiklik >apmıvarak kendisinin parti ile olan iliskilerini fiilen kesmiş olduğu gorulmüstür. Muştcrek divanın bngün aldıgı ihraç karan, bn fıilî dnrumu fauknkî dnrnma getirmekten başka bir şey degildir.» Şınası Osma, 9 kışılık merkez ha>sıyet dıvanı \e 5 kısılik Senato grupu. haysı\et dıvanı ve 5 kısılik Meclıs grupu haysıyet dıvanından kurulu muşterek dıvanın bu kararı ıttıfakla aldığını soylemıştır. Orhon Kemol ve 2 arhadosı levkif edildi POLİSİN İDDİASINA GÖRE GIZLI BEYANNAMELERI IKI UNIVERSITELi OAGITMIŞ Ankara, (Cnmhnriyet Bürosu) Emnıyet Mudüru Muzaffer Çağlar, dun sabah duzenledığı bir basm toplantısında, Hukumet aleyhtarı «Hur Subaylar» ve «Millî Kurtulus Komiten» ımzalı beyannamelerı dağıttıklan ıddıasıvle Sıyasal Bılgıler son sınıf oğrencısı Faruk Sindel ıle Orta Dogu Teknık Unıversıtesı bırıncı sınıf oğrencısı Kâmuran Bekir Harpntlu nun yakalanarak Adlıyeye sevkedıldıklennı açıklamıştır. Çağlar'ın verdığı bılgıye gore Sıvasal Bılgıler Fakultesı oğrencısı F. Sindel, 18 Ocakta dağıtılan «Hür Snbavlar» adlı bejannameyı fakultenın arka bahçesınde bulmuş ve beyannamejı basına ve tanıdıklarına haber vermıştır. Polısın ıddıasına gore tahkıkatın gelıştırılmesı ıle, Sındel'ın beyannamelen dağıtmak uzere aracıhk yaptığı da tesbıt olunmuştur. Emnıyet Muduru Çağlar, aynca beyannamelerın vurt dışında basıldığına, kâğıdın Seka lâboratuvarlarında, jazının ıse sayısı çok genış daktılo taraması yapıldıktan sonra kanaat getırıldığım ılerı surmustur. " Millî Kurtuluş Komitesi beyannamesi „ Emnıvet Muduru Çağlar, 4 Mart gunu saat 812 arasında Bahçelıevler semtinde dağıtılan, «Millî Knrtnlnş Komitesi» ımzalı bejannamenın de Orta Doğu Teknık Ünuersıtesı'nın triarî llımler Fakultesı bırıncı sınıf oğrencısı Kimnran Bekir Harpotlu tarafından dağıtıldığının b»r dolrauş değnekcısının \a ıki şoforun şahıtlıfı ıle tesbıt edıldığim bıldinnıştır. Çağiar aynca «Harpntiannn TtFTi »Ids* gvmun söviendlğinl» de sözlerine eklemıştir. Polısın aksettırdığı Faruk Sın = delle ılgılı dosya, Cumhuriyet Savcıhğına gelmış, ancak Savcılık, Sindel hakkında dâva açılıp afiilnıaması konusunda bir karar vermemış ve Sındelı serbest bırakmıştır. Savcılığın bu konudakı ıncelemesı, devam etmektedır D oman ve hikâye yazan Orhan Kemal (Mehmet Raşit Öğütçü) ile TİP Fatih tlçe Başkanı Mehmet Şahin ve ayni partinin üyelerinden Mus tafa Kutlu, dün, «Hucre faaliyeti ve komünizm pro pagandası» yaptıklan iddiasivle tevkif edilmislerdir. Önceki sabah siyasî polis tarafmdan vakalanan ve 28 saat 1. Şubede nezaret altmda tııtulan bu üç sanık. Savcıhkca alınan ifadelerini mütaakıp sevkedildikleri Sıılh Ceza Mahkemesi tarafından önce serbest bırakılmıslarsa da. hilâhare Aslive Ceza Mahkemesince hakiannda t««vkif karan verilmLs ve Sultanahmet Cezaevine gönderilmişlerdir. Ankarada 5 Martta düzenlenen Şair Hatavi çecesinde de Romancı Yaşar Kemal, Şair Can Yücel, saz şairi Ruht Su İle geceyi duzenliyenlerden ÎCesim! Cimen, Ahmet Yürür ve Kemal Çiftler «Dini siyasete âlet etmek, komünizm propa°;andası vapmak» iddiası ile Adliyeye verihnişlerdir. Aynca Ankarada Gürbüz Şimşek adında 15 yasmda bir ortaokul öğrencisi de «Komünizm propagandası yaptığı» iddiası ile tevkif edilmiştir. DEPREM ARALIKU DEVAM EDİYOR ERZLRLM önceki gun sabaha karşı vuku buldn ve 10 sanı>e devam eden, 10 kışının olumune ve yuzlerce bınanın oturuiamayacak hale gelmesıne sebeb olan deprem dun de aralıklı olarak devam etmıştır Merkez ussunun Toprakkale olduğu bıldınlen depremdekı hasarın tesbıtıne çalışılmaktadır Hâlen Hınısın merkezınde 230, koylerınde ıse 600 ev oturulamayacak derecede ağır hasarlıdır öte yandan hukumet konağının üst katının çokmesı uzerıne Belediye Başkar.lığı ıle dığer da ıreler Ataturk tlkokuluna taşınnoıştır Yapılan yardımların ıhtıyaç cahtpJenne sdrat'le uiastınlmar , Binı «ağlamak amacı Ile Valı Muavını Mustafa Kosem'ın başkanhğında bır komıte kurulması uy gun gorulmuştur Ihtıyaçları, Afetler Bölge Müdürlüğü tesbit etmekte, sağlık ekıplen de halka daha çok moral bakımından faydalı olmaya çalışmaktadır Valı All Akarsu, yapılan yardımlar ve çalısmalar hakkında su ızahatı vermıştır«tmar ve lskân Bakanlığının gönderdigi 79 bın lıradan başk» ilk ve âcil yardım olarak Kızılay Erznrnm Şnbesınce saglanan 2W çadır ile ikı bnçnk ton gıda maddesinı, beraberimizde Hınıu götürdnk. Kızılav bılâhare 600 çadır daha gönderdi. Vilâyet İmar ve tskân Müdürünün Baskanlıfındaki bir yardıro heyeti ile biriikte 32 ton seker, çay. helva ve xeytin gibl gıda maddelerı Dığer taraftan Kızılay Genel A.kası Sa. 7. Sü. 5 de UFAK BİR İYİLEŞME ÜMİDÎ VAR Washington, (AP) Turkıye Cumhuroaşkanı Cemal Gursel ın doktorları dun, agır surette hasta yatan Asker Başkanın komadan kurtulmasının ve 29 gundenberı devam eden olum mucadelesınden galıp çıkmasırun mumkun olabıleceğmı ve bır «küçuk iimit» gorduklennı soylemışlerdır İhtıyat kaydı ıle konuşan Cemal Gursel'ın şahsi doktorları Profesor Lutfı Vural ve Dr Saün Bostancıoglu, Assocıated Press Ajansına verdıklerı mülâ katta, bundan 10 gun evvel bu ku çuk umıdı dahi gormedıklennı açıklamışlardır. Turk ve Amerıkan doktorlannın ıki haita suren müsterek çabalanndan sonra tcomada bulunan Gursel'ln, tıp llsanmda «hayati belirtilcr» olarak mtelendırılen vasıfları sabıtleşmış bır durum almıştı. Halbukı şımdı Gursel'ın kan basıncı (tansıyonu), solunumu ve hararetı normal sınırlar içinde bulunmaktadır. Ya üerde ne olacak? Doktorlar «Tıpta hiç belli olmaz Bunu yalnız Allah bilir. Tekrar kendıne gelebilmesi için bir umit var^» demışlerdır Turk lıden, olumu şımdıye kadar altetmesıni kuvvetlı bunyesıne borçludur. Gursel'ın harareti 42 derece gıbı had safhava ulaşmasına ve gunlerce bu şekilde kalmasına rağmen kalbı mukemmel durumunu muhafaza etmıştır Gursel'ın Washmgton'a gelışınden altı gun sonra dorduncu beyin kanamasmı geçırmesme, yaptığı uçak yolculuğunun sebep olduğu yolunda ılerı surulen ıddıalan Başkanın gerek Turk ve ge Arkası Sa. 7, Sü. 6 de Ankars, (Cnmhnriyet Bfirosn) Turk Kadınlar Bırlığı Çatalağ7i Şubesının eğıtım kursunu kapattığı ve Başkan Melıha Soy dan'ı AP ye geçmeye zorladığı iddıa edılerek Çatalağzı AP lı Be ledıye Başkanı Necatı Yırmıbeşoğlu, dün AP Genel Başkanı ve Başbakan Demirel'e şikâyet edılmıştır. Arkası Sa. 7, Sü. 4 de APIi Belediye Baskanı, Başbakan'a şikâyet edildi Savcının ısrarı «Millî Kurtaluş Komitesi»" beyannamesını dağıttığı ıddıa clunan Bekir Harputlu da, dun nezaret altında tutulduğu Bırıncı Şube Mudurluğunden oğleye doğru, adlıyeye getirilmış, olaya el koyan Savcı Yardımcısı Nâzım Torunbalı, Harputlu hak Arkası Sa. 7. Sü. 7 de "KOLERA HUDUDUMUZA GELMİŞTİR,, M. EĞİTİM BAKANLIĞlNiy GENELGESİ IJilli Egitim Bakanhgı tarahnd a n , MilU Egitim Müdürlüklerine gSnderilen bir genelge ile «Koleranın Türkiye"yi tebdit ettiği» bildirilmis ve oknllards tedbir ahnması isttnmistir. Genelgede, hastalıgın yaygın bir halde bndntlanmıza ksdar geldigi belirtilmekte ve söyle denilmektedir: «Iran'da gorulen kolera hastalığı yajnlarak hudutlanmıza kadar gelmış olduğu, yurdumuzu tehdıt ettığı ve durumun ciddıyet kesbettığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, butun ılkokul oğretmenlen ıle gezıcı koy kursu oğretmenlerinm kursa tâbı tutulmaları gerekmektedır.» Bn arada genelgede, ilk oknllarda birinei devrede Hayat Bilgisi, ikinci devrede ise Tsbist m Tevkif edilen Orhan girlyorlar. Kemal ve arkadaşlan Svltanahmet Cezaevine (Fotoğraf: îbrahım KÖSEOĞLU) Demirel, Siyasal Bilgiler Fakültesinde "Yuha,, landı Nasıl yakalandılar unun Avusturya seçimleri ve Türkiye AvTisturyadaki yeni seçimler ve sonrası demokrasiyi hazmetınlş ve demokrasi içinde kalkınmasını yapmaya çalışan bir ülkenin içindeki gelişmeleri gostermesi bakınundan Uçi çekicidir. Ikinci Dünya Harbinden sonra muttefik işgalinden kısmen de olsa Demır Perde gerisine kaymadan kurtulan Orta Avrupa devleti Avusturya o zamandan bu zamana Muhafazakâr Sosyalist koalisyonlariyle idare edilmiş ve son 15 jıl içinde millî gelirdeki gelişme oranı ynzdc 150 yi bulmuştur. Önce Hitler Almanyasının, arkasından dünya harbl paliplerinin işgaline uğnyan valsler ulkesi, harbden perişan çıkmıştı. Karaborsa almış yürfimüş, gelişmemiş olan sanayi Avmpanın bn zarif ülkesini az gelişmişlikle, hızlanma devresinin ortasında devralmıştt. Avusturvadan sanayii daha ileri, millî geliri daha yüksek ülkeler Ikinci Dunya Harbı somında birer birer Demir Perde gerisine kaydılar. Am» meselelerinin pek karışık olraasına rağmen valsler ülkesi, bn meseleleri klâsik demokrasinin kuralları içinde halletmeye kararlrydı; direndi. Oyle bir pasif ve güleryüzlü direnişti ki bu, galiplerin birbirlenne ulkeleri peşkeş çektikleri ve ülkelerin pazarlık konusu oldnğu harb sonrasında dengeyi bozmadı. Avusturyalılar, biz bâdireleri müzikle atlattık derler. Bu halk yargısı ashnda millî ?uura bağb serinkanüüğın, milli çıkan en iyi şekilde hesaplamanın, ve çıkarlann etrafında topyekun birleşme hikâyesinin o^etidir. Çok partili parlâmanter duzende değil kişisel çıkarlar, programlann bile millî çıkarlar için geri plâna atıldığı bir ülkedir Avusturya. Muhafazakâr Partiyle Sosyalist Parti koalisyonunun, kendi varlıktannı muhafaza ederek, yıllarca elele çalısabUmeleri özellikle Türkiye gîbi sokak kavgalarımn parti çatışmalannı etkilediği bir ulke için ibret vericidir. Iki büyük partinın genel politikaya hâkim olduğu Türkiyede 1961 den sonra kurulan C.H.P. • A.P. koaUsyonnnu hatırlayınız. Bu koalisyon gereksi2 çekişmeler, geleceğin kısır hesapları ve daha açıkçası kıskançlıklar yuzunden çbkmüştü. Asünda iki partinin o zamanki anlayışları arasında sadece teferruatla •ilgili farklar vardı. Bu teferruat temel anlayış farklan gibi gdsterildi, hırslar ve kinler tahrik edilerek kamu oyu aldatıldı. Bugünkü buhranm kökü 1 inci C.H.P. • A.P. koalisvonuuun cokuş sebepleri içînde yatar. Eğer partiler yonetim gorevini ihtılâl ıdaresınden devraldıkları günlerin anlayıjıyla devam ettirebilseler, 22 Şubattan sonra korkunun verdiği boşgörü ve beraberlik eğilimi küçuk hesaplarla bir yana itilmeseydi, bugün çok partili parlâmanter sistemin hazmında hem bayli mesafe kaydedilmiş olur. hem de Türkiye, ekonomisinin az gelişmişlikle hıılanma arasuıdaki zor devxesini şimdiye kadar atlatmış olurdo. Bnnlar olmadı ve olamadı. 1961 seçimlerinden beş yü sonra Türkiyede demokrasi kendi kendini yemekle meşguldür. Snlan tersine akıtacaklarmı zanneden politikacılar memleketi 1961 den de çok gerılere goturmek icin yanş halindedirler. Ekonomik meseleler ön plândan geri plâna kavdırılmıs, onlann yerini rejim meseleleri almıştır. Sivasi çatışmalar sokağa sıçramak iızeredir, hattâ sıçramaktadır. Ida> reciler butun bu kargaşalığı onleme çaresini bir sunl tedhiş havasının yaratılmasında görür gibidirler. Nitekim basın uzerindeki baskılar artmış, 2 nci Dünya Harbi içindeki tek partinin davranışlarmı hatırlatan volların denenmesine başlanmıştır. Kısacası yine bir kaos içindedir Türkije. Yalnız bn seferki kaos'un nitelikleri 1960 m şartlarından da değişiktir. Bu yol çıkar yol mndur? Görünüşe göre ve diğer ülkelerin gidişiyle mukayese etti|imiz zaman çıkmazlığını görmeraeye imkân yoktur. Am» neylersiniz ki gozleri fcararanlar hâlâ gerçekleri görmemekte, ve hiç deçilse baska ülkelerin gidişini deeerlendirmemekte inat ediyorlar. Bakahm bu inat onları ve onlarli biriikte Türkiyeyi bangi noktaya getirecek. BAŞBAKAN İLE PnOFESORlER BEfN MESELESMI1ARTIŞH Siyasal Bılgıler Falnıltesı ofretım uyeleriyle dun saat 16 da Fakultede çeşıtlı memleket s o runlan ve rejım konusunda bir toplantı japan Başbakan Suleyman Demirel, fakulteden ayrüışı sırasında kuçük bir oğTencı topluluğunun alkışına karşüık buyuk bir grup tarafından yuhalanmıştır. llgılılerın verdıklerı bılgıye go ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Arkası Sa. 7. Sü. 8 de YAGSIKINTISIÇEKERKEN ÇibiT İHRAÇ EDİLDİ Orhan ERİNÇ urkıyedeki yağ sıkıntısı tepe noktasına ulaşmışken, fabnka lar ışleyecek yağlı tohum bulamazken, dışarıdan yağ yerıne yağ lı tohum ıthali için Odalar Birlığı ve Bakanlıklar arasında muzakereler >apılıp gerekçeler açıklanırken ayn bir oyun da Guney bolgesınde oynanmış; 25 bin ton pamuk çekırdeğı (çiğıt) ıhraç edılmışür I îhraç edilen çiğitin ton fıatı 70 dolârdır. Halbukı yağı çıkanlmış çiğıt küsbesınıjj tonu 70 dolâra ih raç edilmekttdır. Turkıyenın y a | açığı gıttıkçe artarken ve hakikat gün gıbi ortada iken bu ihracın nasıl bir koiDbınezonla ve ne gıbı tesirlerle yapıldığındaki esraı da çözulememıştır. Yuıe ancak işm sonunda raahmurluktan kurtulan ilgililer yağlı tohum ihracının da lısansa tâbi tutulmasına karar vererek bunu Resmi Gazetede yayınlamışlar, fakat atı alanın Üsküdarı geçmesıne mânı oîamamışlardır Yağ fiatlarının yıikselişı ile soy» dır. T yağı anlaşmasının feshi aynı ta» rıhlere rastlamaktadır. Çunku anlaşmanın feshı yağlı tohum mevammın başında olmuş ve EtBalık Kurumunun elınde soya yağı sto Arkası Sa. 7, Su. 1 de re, dort saat suren toplantıda 14 fakulte uyesı uç saat suren konuşmalarla, «Son günlerde basmda ve parlâmentoda sözü edilen konular, Anayasa ve hürriyet meseleleri, ekonomik sorunlan» uzerınde durmuşlardır Konuşmalar sırasında softalığın, gerıcılığm patlaması konusunda Başbakanın dıkkatı çekılmış, hurnyetler rejımme kırrnızmm, yobazlığa da yeşıl ışığın yandığı hususunda endışeler ılerı surulmuştur. Aynca ekonomik konularda yetkılı profesorlerden ozellıkle Besım Üstunel iktısadî konular uzennde plân, Devlet Plânlama Teşkılâtı, enflâsyon, ge lır dağıtımı uzerınde durmuş ve bunların çoğunun dengesmın bozulduğu hususunu one surmuştur. Plânın rafa kaldırılmış olma sından duyulan endışe de belırtılmış, fıat istıkrarı uzennde rakam verılerek Başbakana bu endıse verici durura izah edılmıştır Demirel ıki pannak kalınlığm da aldığı notlara bakarak, butun konularda japılan konuşmalan cevaplandırmış \e bırçok konu Arkası Sa. 7, Su. 8 de Yapılan bır ıhbar uzerıne faalıyete geçen Sıyasi Polıs Mustafa Kutlu'ya aıt, Cıbalı Üskup ^addesmdekı lokantanın «Komüniım propagandası» ıçın bır nevi «Hücre» halıne getınldığmı tespıt etmıştır. tddıaya gore, bu lokantaya devam eden romancı Orhan Kemal ıle gaz bayilıği yapan Mehmet Şahin, muştenlere sıstemli bır şekilde iktısadî ve mali durumlann bozukluğundan bahsetmışler ve bu durumun ancak bır rejım değışmesıyle duzelebıleceğını anlatmışlardır.. Po lısm bu arada dınledığı 9 tanık da, her uç sanığın, «Kemüniza propagandssı yaptıgını» ıfade etmışlerdır. Buvuk bır gızhlık içinde yapılan bu sorusturmanın janısıra, Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Kıbrıs meselesi haftaya Güvenlikl Konseyinde lt Birleşmiş MilleUer, (AP) | Sovi'etler Bırlığı, BAt. Guvenhk. | Konseyı Başkanı Urdunlü Mu p hammed ElFarra'ya gonderdigi Kemal Şahin Emniyet Müdürlüğünde gazeteeilerle konnsuyor bır raektupta, Doğu Almanya'nın B M uyelığıne talebıni tam ma | nasıyle destekledığıni bıldirmis f ve müracaatın Konsey tarafından r nazarı dıkkate alınmasmı iste' i mıştır. Konsey Başkanı dun, Guvenlık Konseyının önümuzdeki haf , ta Kıbnsla ılgıli bır toplantı yap | masını bekledığmı söylemış, la ? M kat bu toplantıda Doğü Almanya , Şoforlerı tabanca tehdıdı ile nın B.M uyelığıne kabulü mese i soyan, otomobıllen kaçıran, şımlesının de ele alınıp aluunıyaca | dıye kadar yaptığı 7 soygundan gını açıklamamıştır. bırınde şoföru yaralayarak kaçmağa muvaffak olan, azılı gangster, Kemal Şahin; nıhayet dun gece sabaha karşı yakalanabılmıştır Şebınkarahısarlı ve 20 yaşında olan azılı gangstenn, Eyvelâ Boğaı üzerinden fcSprü Şışlı Çağlayan bölgesı. Gursel deniyordu. O kaldı gibi. mahallesındekı bır gecekonduSonra Boğaz altından tünel nun bodrumunda saklandığını dendi. O da durdu. haber alan mahalli polıs, yapŞimdi Saraybnmundan Kadıtığı baskın netıcesınde gangster köyüne teleferikten bahsedüiyor. Şahinı, yatağında uyurken yaAman o da dnrsun. kalamış, beklenmedık bir ânda Çünku. az sonra, pek mnhtemel enselenen soyguncu, sılâhlarla olarak, kısa mesafede yolcu taşıkarsılaşınca" «Vnrmayın, ber yan füzeler çıkacak. şeyi anlatacagım» dıye yalvarAtanz topn hoooooop.. karşımıştır. ya geçiveririz. Ba yeniliklerin sonn gelmryor, Bir iddia ve sonrası ve bize de mütemadiyen bekleInşaatlarda çalışan ve hırsızlık mek düşüyor. suçundan 5 ay 15 gün hapıs ceNe yapalım? zasını çekıp 4 av once tahhve o D. N. CİHAITOA SULH.. Arkası Sa 7, Sü. 4 de "Baktım, kimse sesini çıkarmıyor ve para ge/ı'yor soygunlara devam ett/m BİR Acele yok Ecvet GÜRESİN YÜRTTA SULH..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog