Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

MAKYAVEL H Ü K Ü M D A R ( 18 prince ; eevlren : Vahdl Hatav Bu eser yalnıı tarihçilerl değil, özelllkle ' polltikactları .Uuleedlren, Oevlet ve Hükümet bajkanlarına lcılavuzluk edecek blr kltaptır. Ayrıca Makyovel'e karşı çıkan edlp ve filozof kıral Büyük Frederlk'ln onu çü rütme denemesl. İki kltap blr arada Flyatı • 7,50 Liro umhuriyet KURÜCUSÜ YUNUS NADİ KIRBVV BAYRAM1 tonana kldır htrkef* % 50 tenzilitla T tl B K Ç E 10 LtRA KDB'ANI KERİM Fiatl 20 Ura JBHtLkTU Hx. MUHAMMED ve HADÎSLERİ Hazırlayan: Abdülbâki GÖLPDİAKU l i a t l 10 llra TENZILÂTL1 7.5 IİRA REMZİ KİTABEVİ 42. yıl sayı 14944 Telgraf v e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 4 2 » 22 42 9 6 2 2 « » 7 3 4 2 9 8 2 3 4 2 09 Solı 8 Mart 1966 144 sahlie. Baz: thsan ILGAB Flatı: 5 llra TESTtjATLl 4 LtRA ÖDKMELİ ÎSTETİNİZ. Slparlş «dreflerl: Okst Yaynerl Ankara Cadded 43 PJL 1017 İSTANBUL • • l ı ı KttahCTİ, Gslatasany • lıtanbul (BeklAmelbk: H U ) 24» M EV Lİ D DOGU ANADOLUDA DEPREM r ERZURUM VE MUS'TA ON BES KiSi OLDU esaretten yoksnn olanlar |hiçbir iş basaramazUr. amaca ulasabilmek için her şeyden önce cesnr olmak gerekir. An» cesaret nedir? Eline geçirdiği musta ile Meclis salonunda önüne gelenin kafasını gözünü patlatmak her halde bizim inandığımıı anlamda bir eesaret belirtisi değildir. Çoğunlnk bende ya, diledifim tasanyı, diledifim an kanunlastınrım ! zihniyetine dayanarak ne 27 Mayıs, ne 29 Ekim rejiminin felsefesini yaratan uzak yakın etkenlerden bir tekini bile hesaba katmaksızın bildiğini okumaya kalkışmanın da, bizim inandığımız anlarada, cesaretle bir ilisıği yoktur. Cesaret, ancak bir ülkünün hiımetinde >e bilinçli olduğu ölçude bir anlam kazanır. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Ozgürlük ve çağdaş oygarlık savasımızın uzun geçmişini bir yana bırakalım, son beş on yıhn ibret dola olaylarına bir joz attığunıı zaman bilinçli ceuret örneklerinin daima yapıcı fikirler etrafmda kümelendiğiııi förürüz. Bn fikirleri vadırgayanlar, ya da bn fikirlerden korkanlar' hep mustalara sanlmak ve düsüncevi ynmmk giicü ile boğmak eğilimini göstermislerdir. Cesaret, iste kaba kuvvetin bu çesit saldınlan karsısında da yılmamak ve fikir özgürlügü alanında elde edilen kazançlan iftirava, bakarete, mnştaya ve şiş'e karsı da olsa gene fikirle savunmaktır. Bu fakir millet bn günlere erlsinccye dek çok çile doldnrdn. 2" Mayıs'ın getırdiği temiz hava ise birtakım ciSeri boznkların rahatını kaçırdı. Bunlar gözütnüzün içine baka baka yalan s<h lemeyi de marifetli bir politika taktiği sanarak rejimi gerisin geriye 1950 1960 çıkmazına bir daha sürükleyebilecekleri umudundadırlar. Atatürkçii, hürriyetçi, 27 Mayısçı ve halktan yana olduklarına dair ntanmadan andiçerler. Gerçek Atatfirkçüleri tfirlii isnatlarla halkın göznnden düsürmeve çalısırken, el altından halk, hürriyet ve Atatürk düsmanlan ile isbirliği etmeyi de bir an nnntmazlar. Demagojinin her turlüsüne. daba olmazsa kaba kuvvete bas vnrmakta hiçbir sakınca görmezler. Bu kosullar altında ilerici aydının görevi yılmamaktır. Yurdnmuznn kalkınması, halkımıZID refahı içîn gerekli reformları batfin engellere rağmen savunmalıyız. Halktan gizlenmek istenen fikirler halka açıkca anlatılmalıdır. Demokrasi açıklık rejimi demektir ve 27 Mayıs Devrimi tarihimizde ilk defa olarak bizi böyle bir açıklık ortamına ka\ nsturrnustnr. Karanlık rnhlu gerici kalabalığının en büyük korknsu da bn açıklık ortamının ynrdumuzda kök salıp tntunmasıdır. Bn korku gericilere dehşet vennekte ve onları «Çognnlnk bizde ya . • zihniyetine dayanarak Anayasayı çiğnemeye doğru itraektedir. Seçim Kanununu degistirebilir, gelecek seçimlerde de yeter çognnlnk sağlavabilirlerse, kitn bilir belki bn özlemlerini parlâmanter nsnllere baş vnrarak da deneyeceklerdir. Bnnn basarabilirler mi, basaramazlar mı? Tarihimizin akısına bakılırsa, bSvlesine yüzgeri ter»ine bir dönfise ihtimal vermek füctür. Fakat, tnemleketini seven ilerici avdmlar «olnr mn, olmaz mı?» dive diisünmeden bn gidise karsı cesaretle savasmalıdırlar. Tarihin oranzlarımıza vüklediJi bir görevdir bn. Seçim Tasarısmın kaıiunlaşması gecikiyor HAZIRf, DURUMDA ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) sansınm kanunlaşarak Senato seçimlerinde uygulanması ihtimali büyuk ölçude tehlikeye girmiştır. Anayasaya gore bir tasan, önce Meclise gelmekte, oradan Senatoya gitmektedir. Senato bir kanun tasansı hakkmda o tasarının Mecliste kaldığı süre içinde işlem yap mak zorundadır Aksi halde tasan, Anayasanm 92. maddesıne göre otomatikman kanunlaşmaktadır. Mecliste geçen süre ise tasan, Mec lis Komisyonuna sevkedildiği andan Meclis Genel Kurulundan çı kıncaya kadar geçen zaman olarak hesaplanmaktadır Bir tasan, bu süre içinde Senatoda göruşülür ve değişikliğe uğrarsa, değışıkliğe uğrayan kısımlan tekrar Meclise sevkedılmektedir. Meclısten sevkedilmiş tasan Senatoda aynen kabul edıhrse kB nunlaşmı; olmaktadır HAKKIDIR Cesur Olunuz! (TURT HABERLERt SERVİSt) ün gece karşı saat 3.15 arasında D Erzurum,sabaha Erzincan, Samsıınileve3.30Trabzon'da Muş, ve ERZIBCM Dun sabaha karşı 03.15 te başlıyan ve dıpten gelerek 10 sanıye kadar suren şıddetlı deprem sonucunda bır ev çokmuş, 10 kışı olmuş, 5 kışi de yaralanmıştır. Depremın şıddetle hıssedıldığı Hınıs, Çak, Karayazı ılçelerinden ancak Hınıs'a yakın olan uç koyden haber alınabılmıstir. Alınan bılgıye gore, Kolhısar koyunde çoken bır evın enkazı altında kalan bır aılenın 8 ferdı, Bayır koyunde 1, Ağgehn koyunde de 1 kışı olmuş Şafak koyunde 5 kışı ağır şekılde yaralanmıştır. Erzurum Valısı Ali Akarsu, Jandarma Komutanı, Emnıyet Muduru, Bayındırlık Müdurü, Kızılay Başkanı, Karayollan Bolge Muduru ile bır sağlık ekıbı deprem bolgesme gitmışlerdır. tlk yardım olarak da deprem bolgesme 500 çadır, 1000 ekmek ve giyecek gdtürulmüştür. KAR MÜCADELESt Ote yandan, kar'ın fazla olrnaANKARA, (aj.) Washıngsı ve ırtibat yollarının kapalı buton'dan alınan son habere gore, lunması Uzenne Erzurum KaraWalter Reed Ordu Hastanesınde yollan Bölge Müdurlüğü ekıpleri 28 gundenben koma hahnde bude hemen harekete geçerek yolun lunan Cumhurbaçkam Cemal açılması için «klpter »evketBiifGurselin sağiık durumurida ötir. nemli bir değişiklik olmamıştır. Kendısi ile telefonla gorüştuDoktorlar, Gursel'ın hayati belırtılerının eskı sevıyesınde ol ğumuz Emnıyet Muduru Recep Şeker bize bu konuda sunlan duğunu bıldırmıslerdır. soylemiştır : «Depremi sabaha karsı haber aldık. Hemen Vali Ali Akarsu başkanlığında diger ilgililerle deprem bölgesi olan Hınıs'a hareket ettik. Merkezde 230, yedi köyde de toplam olarak 600 bina ile Hınıs Hükumet binasının üst katı oturulamıyacak haldedir. Evleri hasar görenleri, sağlam Amerıka Bııleşik Devletleri Bas binalara ve çadırlara yerlestirikanı Johnson'un «Kıbns bobranı sırasında» Türkiye Başbakanına gondermış olduğu mektup ile llgılılerın belırttığıne gore, KıIsmet İnonu'nün bu mektuba ver zılay, âcıl vardım faslından 200 dıği cevabı yayınhyan, Hürriyet, çadır. 55 battanıye ve 1000 ekmek Cumhurıyet, Mıllıyet ve Aksam ile bazı yıyecek maddelenni Hıgazetelen hakkında, dün, tstan j nıs'a gdndermıstır. bul Basın Savcılığınca dâva açılmıştır. MUŞ'TA Turk Ceza Kanununun 132 ve MtJŞ Mns'nn Varto ilçesine 137. maddesıne gore, adı geçen ga Arkası Sa. 7, Sd. 6 da zetelenn sorumlu mudurleri ile Ankara temsılcılen hakkında açılan bu dâvada, Savcılık, en az 3 yıl hapıs cezası talep etmektedır. Gazetecilerin yargılanmalanna, onumuzdeki günlerde başlanacaktır vuku bulan deprem sonunda 15 kişi enkaz altında kalarak ölmüştür. Yarah sayısmın da çok fazla olduğu bildirilmiş, fakat kesin rakam henüz tesbit edilememiştir. Deprsm bölgesindeki evlerden çoğu zarar gördüğünden halk çadırlara yerleştirUmiştir. Ölüm olaylanndan 10 u Erzurum, 5 i Muş'tadır. ERZURUMDA Kavga olayının soruşturması basladı Ankara, (Cnmhuriyet Burosn) Meclis Idare Amırlerı Zuhtu Pehhvanh (AP) Sadrettın Çanga (CHP) ve Muslih Görentas (YTP) dun toplanarak Meclıstekı kanlı kavga olayı üe ılgili soruşturmaya başlamışlardır. Idare Amırlen önce kavga sonunda Meclis doktoru tarafından yaralı olduklarına daır ken dılerıne muvakkat rapor venlen Orhan Kabibay (CHP), trfan Sol mazer (CHP), Necati Kalaycı (AP), ve Nnrettin Bnlak (AP) ye birer tezkera yazarak kendılerin den olayla ılgıll bilgilerini, şıkâyetcı olup olmadıklannı, şıkâyetçi ıseler kımden şikâyetçı olduklarım sormuşlardır. Bu tezkereler dün yazılmıj ve gdnderılmis, henüz cevap gelmemisttr. ANKARA ROLISI M eclisin bir hafta tâtiie gırmesi sebebiyle Seçim Kanunu ta Ankara pohsı, birkaç gundenben soylenti halinde dolasan hükumet aleyhınde gösteriler yapılmasına meydan vermemek için ara sokaklarda beklemektedir. GÜRŞEÜN DURUMU Türklş Genel Kurul toplantısı başladı Önergeler Kavga olayından sonra Meelıa Başkapljjuıa CHP grupu t%rafından mufta v« bıcak kullanıldığı yolunda verilmis önerge ile Hamit Fendoğdu (AP) ve Mehmet Ateşoğlu (AP) nun, olaya Feyzioğlunun sebep olduğunu iddia eden onergeleri incelenmek uzere Idare Âmirlerme verılmiştır Bu önergeler de soruşturma dosyasına alınmıştır. «Toplu Sözleşmenin getirdiğini hayat pahalüığı götürüyor» ANKABA, (Çamhmriyet Bürom) Türk İş 6. Genel Kurulu, dun, Türk Standartları Enstıtusünde başlamış, konuk olarak topîantıya katıîan Başb akan SÛleyman Demırel, yâptıjı konuşmada «Işçi flcretleri, verimlilikle orantılı tarzda artmazsa, memleket enflasyon» gider, böylece nlkeye refah yerine sefalet gelir. Refah yalnız yüksek ficret politikası ile gerçekleşemez, verimlilik politikası, bnna ormntılı olmalıdın demıştir. ?P Turktj Genel Başkanı Seyfl ri\ Demirsoy da, yaptığı açış konus î masında, hayat pahalılığı konusuna, işçi ücretleri açısmdan değıne rek. şunlan soylemıştir: •Realite odur ki, hayat pahalılığı bu tempo ile devam ederse, toplu sbzleşmelerle işçiye aldığınız ilâve ücretleri alıp götüreceğe i benziyor. Hukumetimizin, enflâs |1 yona gidecek olan barikatlar kura y cağına iunit bağlamak istiyorum. ,\ Enflâsyonda doğacak ısürabm a fî ğırlığını, dar gelirlinin, emeklinin, ': işçinin çekeceğinden ittifak var •> dır. Bu yol denenmemelidir. Pa '.\ halılık üzerinde hukumetimizin j tedbir almasını beklemekteyiz.» Û Genel Kurul toplantısı Istıklâl *J Marşı ile açılmış, kongreye kaülan 'r\ temsilci üyelerin yoklamasından „ I sonra, Turklş Genel Başkanı Sey Kt fı Demirsoy, bir açış konuşması \ı yapmıştır. *Genel Başkan Seyfı Demirsoy, Ç konuşmasına, topîantıya katılan t ' ları Ataturk, şehitler ve işçı şe \ \ hıtlerı ıçın bır dakıka saygı du îj rusunda bulunmağa davet ede f ^ rek başlamış ve «Bursa kongre % sinden bn yana geçen iki yılda, j Türkts'in büyük gücüne mad ğ i dede ve mânada yeni gücler kat i; tınız» demiştir. Turklş'ın bır prensıpler manzumesı olduğunu belırten Demirsoy, tavızcılık polıtikasının bu teskılatta barınamıyacağım söylemıştır. Demirsoy, daha sonra, ışverenlerın, ısçıyı hâlâ ıstısmar etme zıhnıyetınde olduklarını ıfade ederek şoyle konusmuştur : «Her sendika hareketinin tarafhsı görünüp, onun temeline nasıl dinamit kovabiliriz diyen Kocasınm öldürülmesine yardım etmek iddiasiyle yargılanan Candavranıslar, şimdilik işverenlerden geliyor. tsçiyi kendime nadance Mossler, beraetinden sonra mahkemeden çıkarken kendisine sıl knl köle ederim zihniyeti el'verilen bir buket çiçekle an silinmis değildir. Bn davranışın altında yatan düşüncenin, knvvetli sendika hareketini ıayıflatmak, yok etmek isteğinden ileriye götüremiyornz. Greve davanmak büyük aracıhk hareketlerinde amnrsamazlık, bizi bn kanıya vardırmaktadır. Türklş' ın desteklediği çrevlerin netice Arkası Sa. 7, Sd. 1 de ün hazıranmda vıllasında 39 yeFlorida, (ajı.) Yedı haftarınden bıçakla delık deşik edil> dan ben Amerikan basımnı mesmış olarak bulunmuştu. gul eden bir cinayet dâvâsı ön Arkası Sa. 7, Sü. 8 da cekı gün karara bağlanmıs ve mılyoner bir ıs adammı öldürmekten sanık bır erkek ile onun yardımcısı olmakla ıtham edılen ış adamımn eşı 12 kışılik jürı hevetınce beraet ettırılmıştir. Yedı hafta süren duruşma sırasında jün üyeleri, bir benzenne ancak romanlarda rastlanabılecek «sapıklık, kiralık kaatiller ve gayri tnesrfi bir aşk macerası hikâyeleri» dınlemişlerdir. Savcının iddıasına göre, maktulün kansı Candance Mossler ürHyenin hesapsız bir şekılile sevişmekte olan 29 yaşındaki de soya yağı ıthalı ile gır\ M. Powers, sevgılısinin kocasmı dığı zararlar sılsılesının top | öldurerek sevgilısiyle evlenlamı mılyonlarca dolar tutann|f mek ve 28 milyon dolar tutanndadır. Zararları şoylece ozetleiı bır kavga oldu Gazeteler |^ daki servete kavusmak lstemis, mek mümkündur: DOĞAR S cınavetı sevgilisınin yardımıvla O Türkiyedeki vaglı tohum ** ışlemıştır. Milyoner ışadamı 1964 ziraati baltalanmıştır. 51 gün geçti Seçim Kanun tasansı 13 ocak 1966 tarihinde Meclise gelmis ve 17 ocak 1966 tarihinde Meclisin Ge çıci Komisyonuna sevkedılmıştır. T asan Komisyona geldığin" den bugüne kadar 51 gün geçmiştir. Meclis, 1 mart 1966 ta4 rihinde açılacaknr Bu zamana ka dar da 57 gün geçmış olacakUr. Tasan 14 mart 1966 tarihinde Mecliste kabul edilerek Senatoya sevkedilirse Senato'da tasarı 57 gun kalabilecek demektir. Senatoda partılerin durumu şöyledir: A P Grupunun 85 üyesi vardır. Diğer gruplann toplam uye sajısı 95 tir Bu durumda A.P. tasanyı ancak engelleme yoluna gıderek ve 57 gun geçmesıni sağlıvarak aynen Senatodan çıkarabılir 14 mart tarihinden 57 gün sonra sı 10 mayıs tanhıne gelmektedir Yanı bu tasan Senatoda gorüsülmeden otomatikman ancak 10 mayısta kanunlasabılmektedir. Oysa Sıvası Partiler Kanununun 128 ıncı maddesıne gore önseçımlerin ov verme gunünden 42 gün once olan 24 nisan tarihinde A P.'nin sevkettiğı tasanya göre 35 gün önce olan 1 mayıs tarihinde yapılması gerekmektedir Bu tarıhlerden sonra çıkacak kanun ıse seçim hazırlıkları tam anlamıyle ilerlediğı için 5 hazıran 1966 tanhinde yapılacak olan Senato seçımlerine uygulanamıyacaktır. A.P. ıçın yalnız bir tek şık kalmıştır O da Senatoda çoğunlutu sağhyarak tasanyı Meclısten geldığı gıbı aynen kabul ettirmektir. Bunu sağlamak ıçın A.P. nin yeni transfer çabalanna girişme«!i Berekmektedir Dütün bunlara rağmen AP Seçim Kanun Tasarısını Mee listen geçırmek karanndan cay»ı» değildir. Tasan kanunlaş*. rak Senato seçımlerinde uygulanmasa bile, daha sonrald seçira lerde uygulanabılecektir. Nitekim Başbakan Demirel yaptığı basın toplantısında «Seçim K » nunnnnn çıkBnlacafını» bildırmiştir. •Juhalefet ıse Mecliste engeUt ^ m e y e devam edecektir. Engelleme aracı olarak Anayasanm 89 ncu maddesi kullanılmak tadır. Bu madde, Genel görü> me, Meclis araştınnast ve gen»oru önergelerinin verildikten sonra ilk birleşimde okunmasını, ondan sonraki birleşimde ise gün deme alınıp alınmamasının görüşülmesinı öngörmektedir. Ayrıca bu önergelerin Kanun Taıa rüannın önünde konusulman gerekmektedir. Daha gimdidea gündemde iki gensoru önergesi, bir genel görüsme önergeıi bu Arkası Sa. T, SO. T de Mektupları yayınlayan 4 gazete hakkında dâva açıldı Tabii Senatörler bildiri yayınladı Ankara (Cumhuriyet Bfirosn) Millet Meclısınde cereyan eden son olayla ılgılı olarak muşSıtkı Ulay ile Tabıi SenatorlerSıtkı Ulay ile tabıî senatorlerden Ataklı, Özgune=, Çelebı, Yurdakuler «AP sağ dnynln ü • jelerine, tutulan yolun izlenen politikasmın nıillî yararlanmızla asla bağdasmadığını ifade ile yanlış yolda iktidarlarına (dnr) demelerinin zamanının geçmekte olduğunn hatırlatmak isteriz» Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Bır sure once dağıtılan hükumet aleyhtarı beyannamelerle ilgilı olarak Içışlerı Bakanı Faruk Sükan, bir açıklama yapamıyacağını, ancak tahkıkat ve araştırmaya onemle devam edıldığinı» bildirmistır. Dığer taraftan öğrendiğimize gore. sıyasî polis hâdıse ile ilgilı oldukları iddiasiyle 1 bazı şahıslann evlerinı aramıştıf Bu arada Orta Doğu Teknık Üniversıtesi oğrencılerınden Bekır Harputlu'nun Bılır sokaktakı evınde bır arama yapümış, kendısi nezarete almmıştır. Bir Orta Doğu öğrencisi nezarete alındı Amerikan ve Sovyet Elçüeri Çağlayangil üe görüştü Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) 801761161 Bırlığının Ankara Buyukelçısı Nikıta Rıjov, dun Dışışlen Bakanı Ihsan Sabri Çağ layangü ile bır göruşme yapmıştır. Dışışlerıne yakın çevrelere gore, Buyükelçı bu goruşmede Istanbul limanmdaki olaya sebep olan ıkı Rus gemismin kaptanlarıyla yollarına devamlarına ızm verılmesını ıstemıştır. Ancak konu ile ılgili makamlar olayın mahkemeye ıntıkal etmış olduğunu, bu bakamdan Dışışlerının yapabıleceği bır ışlem olmadığını belırtmışlerdır. AMERİKAN ELÇİSİ DE GÖRÜŞTU Dı^işleri Bakanı Çağlayangil, Rıjovdan sonra ABD'nın Ankara Buyukelçısı Parker T. Hart ile de 1,5 saat suren bır goruşme j'apmıştır Buyükelçı daha sonra gazetecılere ıkı ulke arasındaki genel meselelerin, ozellıkle NATO'ya ilışkin konulan konuştuklannı soylemiştır. RLS KAPTANLARI SERBEST BIRAKILDI Dun Nobetçı 8. Sulh Ceza Menkemesıne sevkedılen Rus tanker kaptanı Vladımır Tolaçko ile Rus şılep kaptarft Kazır Loran, sorgulannı muteakıp serbest bırakılmıslardu Mahkeme, Rus gemılennın çarpışma olayından sonra lımanda meydana gelen yangın sıra>unda «herhangi bir kimseye hajatî bir tehlike gelmemesine binaen» ıki kaptan hakkında tevkif kararı vermemıştır. Ikı kaptan da, çarpışmada «suçlu olmadıklarmı» soylemışlerdir Ancak, şılep kaptanı Loran, olayın «sebebi nedir?. sorusuna. «Sebebini soylemek benim selâhiyetim dahilinde değildir..» şeklmde cevap vermıştır. Bu arada mahkeme, daha once kaptanların yurt dışma çıkmamaları ıçın venlen yasak karaıını, sadece şılep kaptanı Loran ıçın kaldırmış ve kendısmın yurt dışına çıkabıleceğıne karar vermıştır. Tanker kaptanı ıse, dâva sonuna kadar Turkıve'de kalacaktır. (Fotoğraf : L KOSEOGLü) Öldüriilen milyonerin karısı beraet etti NADİR NADİ lsık yeniden Moskova Elrisi Ankara, (a.a.) Moskova Büyükelçıhğitnıze, eski Dışışlerı Bakanı Hasan Esat Işık atanmıştır. Dışişlerı Bakanı thsan Sabri Çağlayangil, bugun bu konuda bir soru üzerine: cAgreman ir» demiştir. SOYA YAGIİTHALİ ZARARA SEBEP OLDU Orhan ERİNÇ O Dıaandaa h m r ym| fcldiginden yaf Uretim tansyil g*. lisememistir. P Sansyldekl dnrronlok yfl lünden issizlik prot>lem<ne ven) bir kambnr eklenmi», bonntı ya> nı sıra devlet de vercı. ıırim» Arkası Sa. 7, Sfl 6 d» T Parlâmpnto'da bıçaklı m ı^ BARİKAÎ HAKİKAT MÜSADEMEt EFKÂROAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog