Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CüMHURÎYET 7 Mart 1966 SAHÎFC BEŞ Şehirde ve Yurtta hirde Şehirde DİYARBAKIRDA YENİ BİR TOTO! €i Çımbıl Hakko,, farelere futbol maçı yaptırıyor Diyarbakır MEHMET MERCAN yazıyor Salıhlinin Gladyatörleri Çakallar Vadisinde kıran kırana deve güreşleri yapılıyor SALİHLI Aktuğ EMIROĞLU yazı> or Arenada ıkı klşı karçı karşva gelır \e canları ıçın dovuşarlerdı E<=kılenn bır sozu vardır: «•iasamak ıçın ölddr'» t?te bu ınsanlar da vasayabümek ıçın bırbırlennı cldururlerdı Trlbunlerde bulunanlar da bır ınsanın olumunü seyrederken heyecan ıçınde zevklerırlerdı Bu tavasıja dovuşenler «Glâdvator»lerdır Şımdı ise 20 ncı yuz yıla donelım Ve «Salıhli'nın glâdyator»lerını sıze tanıtalım. Çıft horguçlu «Buhur» denılen develerdır bunlar Ve «pehlnan develer» dıve de tanınırlar. Ege layılarında kışm hallnn tek eğlencesi deve gureşleridır Yurdun dort bır yarundan gelen yaman gureşçı de\eler burada güreşe tutuşturulurlar Gureşçıler, daha onceden 2 3 top hamur yutturtılmak suretıyle musabakaya hazırlanırlar Hamur, «glâdyatorlen» kızıştmnaya yaDeve guresi ıçın en musaıt yer «ÇakaUar Vâdisi»dir 20 bın kışı davullu zurnalı çeur âdeta pıknık vapar pıbı gureşlen sejreder Musabakadan bır hafta once deUâllar güreşçl develen dolaştınrlar caddelerde On ve arka avaklannda kuçuk zıller ve ramutu uzermde çeşıtlı susler bu'unan develer davul zurnanın çaldıgı ovnak havalarla kendıne bas açır ve aksak hareketlerıyle dolaşır sokak ve caddelerde Deve gureşlennln en tehlıkelı oyunu çengeldır. Her gureşen deve, kendıne has oyunlar vapar Makasçı, çengel tekçi ve meydancı, rakıbıni saha ortasında dondürerek sarhoş ve mağlüp eder. Gureş esnasında rakıbının ltuvvetıne davanamavıp sahadan kaçan devrilen veva bağıran deve mağlup ılân edllır Ve saha kenanndakı urgancılar tarafından ajaklanna ve hamutuna ip geçırılmek suretıyle saha dışı edilır Deve gureşlennın yanı sıra bır de «Deve Toto» cular türemıştır Develer üzerıne para koymak suretıyle adetâ bır «Spor Soto» oynuyorlar Buna «Glâdyator • Toto» demek daha doğru olacak Son gunlerde futbol ve horoz sahalannda dö vuşmek, hakeme saldırmak adet halıne geldı. Bu olay deve gureşlerıne sirayet ettı Geçenlerde bır musabakada «GIadratör»unün mağlup ılân edılmesıne lçerleyen bır deve sahibi, hakeme hücum etmıştı tşte 20 nci vuz yılm «Gladyatörlen» de bunlar «Kısmet avağa gelır» üerleDı\arbakırh «Çımbıl Hakko» nun da ki'me'ı avağına gelmij Gelrrıj ama, 9 jıldanberı bır turlu de egılıp alamıvor Çocuk vaşta kırasesızlığın verdığı a m a ve huzursuzluğa dayanamıyarak dıyar dıv ar dolaşan ve koftecılıkten tutun boksorluğe kadar turlu turlu kılıklarda «ekmeğini aslarun ağzından» lokma lokrra koparmağa çalışan «Hakko» u gun'erden bır gun; «Annen Amerıkads oldu. Sans yanm mılyon lıra mıras bıraktı!» demış'er Ve bu mujde (') uzenne «Çrmbı! Hakko» Hakkı Alsat, başlamış bu •miras» la uğraşmava Ama gelm Erdoğan ARIPINAR gorun ki, bu uğrası onu Amenka yerıne dondurmuş dolastırmıs • çınde bulunduğumuz hafta; Turk. yurduna sağlam bır gençlık ye80 kılometre uzaklwtakı Erganı I tıştırmek isteyenlenn alkola karşı kurduklan muşterelc cephellçesıne getırmış nın, YEŞÎLAY'uı haftasıdır Kendı tâbın ıle «Dişli. rakıplen Dunya tarıhındeki üzücni olajlan kaleme alanlar'her kötü olayın karşısında mahkemevı kazanıp mı altında Adem ıle Havva zamamndan ben bılmen ve bulunan içklnin rasına konabılmek ıçm onjınal ka vatt'ğını ortaya koymuşlar, çok tannlı dınlerden tek tannh dınlere zanç volları arayan Hakko'nun ku kadar butun kutsal kıtaplar ınsanogluna doğru yolu gosterırken içkı çucuk bır fare ımdadma yetıştniş yı yasaklamışlardır Bugun de dunya üzennde yurdumuzda da olduğu Tuhafınıza gıtmes r Hanı, unlu gıbı Antıalkolızm cemıvetleri mevcuttur ressam Walt Dısnev'ı zengın eden te oğrencılenne bu konuda hıtap Yeşilayın Tarihçesi fare Koftecılık vaptığı barakada eden bu ıkı buvuk adama bılâbır gun kapana gıren bır farenın Alkol'a karşı açılan bılınçli hare Prof. Dr. Mazhar Osman verdığı ılhamla «Farelere Fatbol Cıhat ın tar hı pek jenıdır Bu Izman da katılmış Dedeağaç Itmaçı (!) yaptırmaja başlavan Hak konunun lıderlerı 19 ncu ve 20 tıhat Terakkî Kulubu Lokahnde ko bu onjınal buluşu ıle kımseye ncı vuzvıllarda orta\a çıkırışkorferanslarla halkı uyarmağa muhtaç olmadan yasayıp gıtmekte lardır Hafızalardan sıhnme ba^lam ş sonra Istanbulda Turk ve gereklı masraflan da çıkarma\en ılk ısım tsvıçrelı Doktor Foocağında bu goreve devam etmış ja çalışmaktadır reldır. Dr Forel ulkesı olan Istır vıçrenın Zurıch şehnnde Ruh Bır sure once faelerle «Toto» 1919 yılı Turk Yesılavmın ku I Hastalıklan Profesoru olarak oynatan Hakkı bu buluşunu bıraz rnldnğn yıl kabul edılır. Babı • daha gehştırerek ıkı ezelı rakıp çahsırken verdığı sen konferans alıdekı Matbuat Cemıyetı saloÇımbıl Hakkı faretotosu başında FBGS maçlan yaptınyor şımdı larla halkı avdınlatmıs hattâ nunda toplanan ıçkı dusmanı ay Fare kalelere meşrutı\et vıllarınca Turkıveve dınlar başkanhğa Hacı Emın Pagırerse »gol» sade gelerek Galatasarav Lısesınsayı, ıkıncı başkanhğa Dr. Mazvılmak t a d ı r de ıçkı alejhınde konferanslar har Osman'ı seçmışlerdır CumGençlenn zevkvermıştır hurıjetın ılanından uç vıl once le sevrettıklen Dr Forel'ı Vıvanalı Profesor başlavan kurulus 1 Mart 1920 de bu maç (') larDr. Krepelın ızlemış Orta Avda bahsımuşteHılâlı Ahdar adı ıle ulkusunu rupada Alkole ve Alkohklere rek de oluvor \avmaga çalışmı>, sonra Yesılhıkırsı bır cephe varatmavı başarVe tab ı fare lâl daha sonra da Yeşılav adını mıştır • Avut» delıklce almıştır Suratle gehşen CemıTurkıvemızde ılk hareket Meş gırerse paralar vet a\dm dmı kuruluşların des rak oldurmuştur rutıvetden bır vıl sonra başlamış ELBIST4N Ilçermzın Kullar Hakko ja kalıteğı ıle geh^mış, 10 Kasırn 1930 Daha sonra sanık Mehmet Ka jor. Rejı Mudurü Baha bey ve arkako\unde laf atma >uzunden bır da Turkıve Içkı Alevhtan Gençya, jandarmalar arasında gece ka daşlan ıçkı alevhtarı bır cemıcınayet ışlenmış, kardeşı olduruler Cemıyetını teşekkul ettırmışrakola gotürülmekte iken, oldunijet kurmava teşebbus etmıslerse len bır şahıs da, kaatılı jandar len Durdu Kınkın kardeşi Emın de netıceve ulaşamamışlardır malar arasında gıderken bıçaklaKırık \e huvıvetı bılınmıyen uç Yayın hayatına avnı tarıhde avarak oldurmuştur Fakat, Turkıvede Dr. Besim öarkadaşı tarafından, hançerlenetılan gazetesı ıle fıkırlerını samer Pasa, ılk sınır mutehassısUçemızın Kullar kovunde oturrek oldurulmuştur vunmuş, Ulu«lararası Içkı Duşlarından Dr. Rasıt Tahsın'ın lımakta olan Mehmet Kaya adlı bir Kan dâvası nıtelığinl taşıyan ode lığı ıle Antıalkolızmm ılk fı manları Cemıvetme uje kabul şahıs, çeşmede su dolduran kız lay çevrede hayret uyandırmış, kır cephesı kurulmuş, Ünıversıedılmıştır. I kardeşı Emıneye lâf atan Durdu huvlyetı meçhul klmselenn jTikaŞehrımızdekı butun ilkokullar 8 hazıran çarsamba gununden ı*ıKırık adlı gencı, tabanca ıle vuralanması lçin çalışmalara başlanbaren vaı tatiline gıreceklerdır. 1966 1967 ders vılının ne zaman mıştır başlavıp ne zaman sona erecegı onumuzdekı gunlerde Mıllı Egıİ.I IKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIMİİIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ıııııu tımde ^apılacak bır toplantıdan lonra bellı olacaktır Bılındığı gıbı şehrımızdekı butun ılkokullarda 200 tam derı gunu mecburıyetı vardır Bu ba CETHAN Çehnmızde garip kımdan yapüacak toplantıda 1966 S bır olav cereyan etmış, bır genç, ve 1967 yıllarındakı tatıl ve bayS yanağından gıren tabanca kurram gunlerı hesap edılerek açılış = jununu yutmuştur. Denızlı tlınde bır Trafık Buro parayı sızler verdınız gıt kendıve kapanış gunlerı ona gore ka= Istasyon Caddesınde Faruk Bü Âmırlığ! ve bu Âmırlığın seneler ne sor sek'ınde bır cevapla karStLÎFKE Turkıvede ilk derar verılecektır E yukellı admdakı şahsın dukkâe\%el cenııvete faydalı olmak şılastım Orneğın Trafık Bjrofa sulama kanah uzenne kuruE nına kebap vemeğe gıren Mus'lakımından kurmuş olduâu (Ka suna 14000 lıraya parçası bulunlan hıdroelektnk santrah, dun ^ tafa özlu adındakı genç, henuz r?kol Yaptırma ve Yasatma DPT maz bır motor«ıklet almışlar aKsamdan ıtıbaren ılçemıze ışık Ş; nedenı açıklanmayan bir olavnegı) adı altında tır dernk var onuda Trafık Bırosunda ıkı yılvermeve bas'amı?tır d zlı bır Komıser sfendı ev me gı = dan oturu Faruk tarafından vadiT Geçen «ene Denızlu<" h r Saatte 385 kılovat enenl üredıp gelmek ıçn kullandığı gıbı = nağından tabanca kursunu ıle Emnıvet Mudııru ıjeldl ve benım ten h droelektrık santralının Z jaralanmıştır rle ıç'nde \ardımım ilan bu DPT pazaa herşey almak ıçın hınıp ça'ışnağa başlaması, Sılıfkelıler Mustafa, vanağından gıren kur neğın gelınne el koydu î'tetıı durujor Bız bu paralan Dernetarafından davul ve zumalarla E çunu can havhyle vutmus ve ko eı gıbı paraM harcayıo rturu\or Je verdık=e Mudur ve Komi'ern kutlanmıştır Beledıye ise, boıstedıçı çekılde 'ıarcaması IÇID ^ maya gırmıştır bu ne bıçım ıstır anla^ilmadı zuk duzen çalışan dızel motoruntZMm Izmir Küçtik Sanateıttı Bırkaç defa poli" memıru vermedık Bu motorsıklet ıle bıdan kurtulmanın şerefıne kurban kârlar ve Esnaf Dernekleri Bırlllanna bu hu«u'u «ordu ı<snm rle vıla vakındır hıç kontrol vapılkesmıştır ğinin 507 sayılı kanuna gore tatıah kardesım bana ne soru»orsun madı ve avnı zamanda bu mctorMafldı manevı >okluk ıçınde Hıdroelektnk «antralını kubak toplantısı dün yapılmış vo«ıklet 14000 lırava ahndı h e ın bulunduklannı yenı Personel s ran Devlet Su tşlerı vetkılıleri netıcllerden Cemal Tercan «Essaf be>ıra memlekette 3000 ve Kanununa gor^ sınıflandınldıkılk deremenın Sılıfke'de başanaf ve sanatkârlann uyanması ıs4Oro lıava rnotor .atılırken bu larından şıkayetçıler şımdı oğ S rıvle sonuçlandığını, bundan sontenmcmektedır» demıştır ı^rai neden' MERStN Sehrımız Tıcaret retmenlere soruvorum Bır ılk ~ ra yurdun dort bucağmda sulaTercan esnaf ve sanatkârlann Ismı mahfuz okul ogretmen'envle fakulte oğE ve Sanavı Odasına gelen bır mek ma kanalları uzerınde turbınler teşkjlâtlanmasına bazı belediye retmenı avnı mı tutulmalı? Na S tupta, Ispanva her cınj bağırınsa edıp elektrık«ız kasaba kalbaşkanları ve beledıye meclıslerı s 1 bır doktor sa.ğhk memuru, = sak, kemık, kemık unu, tırnak ve mama«ı ıçın çalısacaklannı «öynın hattâ idare amırlennrn mânl komıserlıkle pohslık; subaylık E boynuz, Fransa'da bır fırma ıse lemi'lerdır olmak istedıklerıni llerı sünnüş la astsubavhk avnlıvorsa oğ Ş dondurulmuş salvangoz istemeközetle demiştır kı retiıenlerın de sınıjlandınlma tedır E Taslık ı'e Teşvıkne arasırda ıkı «Bu dırenmeler çeşıtli sıyasî ve s. hata mı' Maddı hu^usa gelm ~ Tıcaret Odası ılgılıleri, duruS eenç k z dkşamustu vurujenez be ce bır ılkokul oğretmenı lıse E mu ıhracatçı fırmalara bıldırmış sahsi çıkarlar yuzunden olmakta^ medenıjet norede kahr ? muadılı olduğu halde dıger lı S dır. Aynı kanun değıl memleket, ~ V şantaşı Kız Lı^esının onünde se mezunu, muadıllerınd°n faz s tır. bir vılâyetın hudutlan içinde da^ u'tleııne saldıran henuz onjedı la tstmın edıldıklerını unutma E hi değışık şekılde uygulanmaktaBe^oglunaa Isüklâ! Caddesi ıle, malıdırlar Eğer kove bulunduk Ş >nsekız va'slanndakı eenç erle, mudır. Esef ettığımız nokta mucaTarlabaşı asfaltı arasmdakı dar so lanndan şıkayetçıler ıse, «adece = E cadele ederken rastladığım genç deleyi teksıf etmek mecburıvetm kaklardan bırı olan Kımız Sokak mahrumıvet boljelennde ogret E E kızlar haklı olarak ba^ırıvordu de kaldığımız makamın kanunu ADANA, (a.a ) îlgılılerden ta 5 numarah apartmanın <;ozde E Sehnn en nadıde semtı saMİan tdmırı ıçın kurulan ı^kele, ıkı se m°nler vazıfe yapmıjor bunun |Ş uygulama mevkıınde bulunan Tıalınan bılgıye gore, trafık memur sağ^k memuru, doktoru suba E Mackada ne bır polıs, ne de bır caret Bakanlığı oünasıdır.» lanna havuç yemeleri tavsıye enedır, ıkı sokagı da ıkı taraflı o'a jı ve astsubavı da vazJe yaı E = landarma go>ebılırsınjz Tesadu rak ışgâl etmektedır dılmıstır jor = Ş fen orada duran jandarma da sıze A D \ \ \ , (a.a ) fs ve Isçı Havucun Içındekı has«anın gör Mal sahıbı tarafından kıracılan Ben karışmam derse ne vaparsı çıkarmak ıçın başvurulduğu soyleÖfretmenlere lıse ve dığ«r ^ Bulma Kurumu Mudurluğunden rre kabılıvetım arttırdığını ıle= nız" nen târrırat hıkâjesı netıcesı, ıske muadılı mezunlarına nazaran ~ al nan bılgıve gore 196o vılında TI suren ılgılıler, uzun sure avnl Adana'dan dıs u kelere 1076 ışçı E Teşvıkıve ve Besıktas polı=; kara lenın daha ne kadar, bu ıkı soka askerlıkte kola\ hk go'terılmek E verde trafık duzenını ıdare eden tedır Dıeer sınıflannda en az Ş gıtmıştır Bunların arasmda 237 2 kollan bovle hâdıselenn neden on gı ışgâl edecegı vatandaşlar taramemurlann bır muddet sonra oğretm"nler kadar bu merrleke E = lev ıcı tedbırını almıvor'' kadır ışçı balurnaktadır fından merak a ızlenmektedır «bakar kor» halıne geldıklermm te favdah olduğunu unutmıva E Mustafa Yalçın Öte vandan, 1965 vılı ıçınde, tş E Barbaros tlkokulu Ana sınıtesbıt edıldığmı ve bunun onune lım Şunu onemle behrtmek ıs ^ geçılrıesı ıçın de trafık memurCumhurıyet Cad 233 Habıje ~ fı oğretmenı Avşe Fe'iha terım kı herkes vazıfe^ının kar Z: ve îçı Bulma Kurumu Adana Mudurlugune 13 bın 288 ı bavan ÛI05 çençscı lanna günde muayven mıktar Yurdu^ev şılığı ucretı alıyor E olmak uzere 38 bın 295 kısı ıs ıçın ANTALTA Atatürk'ün Antalhavuç venlmesınm kararlaştırılSajgılanmla Ş va'va gelışırun 36'ncı yıldonumü dığını sovlemış'erdır Halen AvAdres 1 müracaat etmıştır Bu muracaatlara kar<= hk 30 bın 828 ısç ı c « dun yapılan bır torenle kutlanrupa'n n ve Amenka'nın büyuk Mehmet Sovlu E sağlanmi'tır Bunun 11 bın 403 mıştır 36 vıl önce Ata"mn isttrauçak şırketlerı de pılotlarına her Çakmak \I a h Kapru E hat ettıgl hâlen Tefaılk Zıraat gun muayven mıktarda havuç ye Sok No 3B = unu kadm ısçıler teskıl etmekteKadıkov Yoğurtçu Cayırı caddesi 28 No lu ZUH\L Mudurluğu olarak kullanılan bi d rmektedırler GazıanteD ~ dır Apt. sâkinleriyiz, Kuşdılı Polis Karakoluna 4050 metre nanın odası çeşıtli kuruluşların mesafede bulunan altı dairelı apartmarumız son altı ay getırdıkleri çiçeklerle süslenmlş ve Vali Serlf Tüten, Atatürk'ün içinde uç defa sovulmııstur Hırsız bolunamamıştır Hırçeşıtli yonlennl belırten bır kosızlık olajları eylulkascn 1963 ile subat 1966 avlarında nusma vapmıştır saat 12 00 16.00 2100 sulannda gunduz gozu ıle ve Beden Terbıyesı Bolge Müdür dairelerin giriş kapısı omuzlanmak suretıyle olmuştur luğu bu sebeple yanşmalar dü Sıra geri kalan uç dairededir. zenlemıstır Atatürk'ün kaldığı ev ESKİŞEHİK fcehır Meclısı dun gecekı bırleşımınde tabelâ reIstanbul Emniyet teskilâtının personel ve maddî imSayın Bay Refet Sezgın, sız^n E salı gunune kadar ziyaretçllere a •=ımlen ı e ıleılı zamları ıtt *akla kabul et meşhur «Ezanın hoparlorle okun ş kânlan belki çok smırlıdır Ancak, vatandaşın da can ve çık bulundurulacaktır bundan ması hoşuma glder» sözünüzden E • Y°nı tarıfeve gore mal enıniyetinin sağlanması çibi şerefli ve ağır bir gorevi bo\le vılda 1000 lıra tabelâ ver<=onra oturmakta oldugum Mene E yuklenrniş bulunmaktadır Sâkini olduğumuz Kadıkoy ve men kazasımn biltün camılerme E gıı odeven Şeker Fabrıkası 150 şehrin diğer bolgelerindeki azılı hırsızlık olaylan çok sahonarlor takıldı Lâik bir devlet = bın lıra hıç vergl vermıven Otoyıda coreyan etmekte gazetelere aksetmemektedır. Yaoılaa f e yaşıvan ve «herkes vıcdan ve Z gar 30 bın lıra tabelâ vergısı omuamelâtm da, turnlan zabıtlarla birlikte sanki sonuc dın! inanç ve kanaat hürnvetıne E dıvecektır Mıllî Pıvangonun 7 Mart çealuunış gıbi dosyalara kaldınlmış intibamı vermesı, vatan=;ahıptır» dıye baslıyan Anavasa E Bazı fırma ve kuruluşların vekılışı bugun saat 1330 da Anka dag olarak bizleri gtırip duşuncelere sevketmektedir Yokmızın 19 maddesıyle vicdan hür Ş nı vergılrrı smledır* Devlet Dera'da yapılacak, Ikramiye kaza sa, tstanbul gitgide bir kanunsuzlar şehri olmak volunda rıveti temınat altına alınmıs olan aıır Yollan 100 bın PTT 50 bın, nan numaralar bu gece eaat 23" mıdır? Mal ealınmakta, emniyet ve huzur gitmektedır vatandaşlar her gün sabahın ala E Etıbank 50 bın Un fabrıkalan ANT4LYA Elmalı ilcesinde ten sonra Ankara Radyosu ıle ra karanlıgında ayn ayn saatler E 15 bın lıra ZIJHAJL APABTMAN1 yayın'anacaktır yapılan Zıraat Udası toplantısın de okunan ezanlarla uyandınl = 123456 daire sâkinleri Şehır Mecıi<!i geçen vıl valnız maktadır , E da kurt denlerının W hrarlan saE<:kısehıre 3 5 mılvon li'alık bır L Dalre adına Zeynep ÇEÇEN MART 7 ZİT KADE 14 Temas ettiğim bir çok tdşl bu E tın alınması kararlpstırılmışiır okul vapan fabnkator Hacı SuIV. Daire adına Şevki ÇETINEL durumdan şikayptçi olmakla be E c Bu karann alınmasına sebep kış r le\man Çakır a Un fabnkasındaS IL Daire adma Ertan PTIAR aber, yanlıs anlasümaktan ve = 5 | m â kı ortaklık pavına karsılık sem3 ^ nslz damgasını yemekten fcork E avlarında bu bolgerie kur'laı 'a VL Daire adına Alı Osman ASLAN a J o b 1 k olarak 1 lıra versn tahakuı&u için ses çıkaramamak'adır E rafınddn kövluve aıt havvanlaV Daire aduıa Lutfije 1KIKARDAŞLAR kı k ftt]rmı«i r Merln üvelermErda) Onat ^ rın parça!iimri«ı n u hın ıraiık V ] 6 24112 2S| 15 381 18 06 19 37 4 48 TII Daire aduıa Âdil VODINA d°n T^hsi" Atskan bu ram kabır zarann me>dana gelmış oi rannı «Beledive ecl'rlerınde hır E ] 12 19 6 20 9 33 12 00 130 10 44 İllMllfimillllllllllllllll I IIHIIIIIIIIIIIIII lllllllll llllllllllUllllllllllllilllllllllllllllllIllllir 'h'ılâl ^aratmakla» rıtelemıştır masıdır. 28 TIL ÖNCE Yesılay alkol mucadclesinın vanı sıra kulturel çal ı . r : ! a r da vapmaktadır. Yukarıdakı resım bundan 28 jıl once 11 \ ı •an 1938 çünu Yesılay'ın Istanbulda verdıfı musamereye katılan J a . u l a n gostenvor. YEŞİLAY 46 NCI YAŞINA 8AST1 I KARDEŞİNİ VURAN ŞAHSI IJANDARMANIN GOZü ÖNİÎNDE I HANÇERLEYEREE ÖLDÜRDÜ I I I İlkokullar yaz tatiline 8 haziran'da başlıyor Gayrimenkul Satıfllânı Istanbul 10 uncu İcra Dosva No 962 354 Bır borçtan dola\ı bırıncı derecede ıpoteklı olup, ıpotek alacdklısınuı vekıh tarafından vapılan ^tek uzenne satıjma karar venlen Besıktas Dıkıhtaş mahallesı Emırhan sokağında ''câın ltapı No su yenı 24 tai 167, 55 pafta 17 ada 7 parsel No lu garau olan 250 metre mıktarh kârgır apartmanuı tamamı 16 hısse ıtıbarıyle 4 borçluya aıt 12 nıssesı açık arüııııaya konulmakla satılacaktır GAYRIMEVKULVN IMAR DURl^IU, EVSAFI ve KIYMETIIMAB DLRUMU 101f64 ımar durumuna nazarar bu gavnmenkulün bos arsası uzerıne 9 50 m utıfaında, °n çok 20 m. derınlıkte on bahç° komsu ve arka bahçe mesifelerı 5 er metre olmak uzere ve avrık nızamda bu ınş >at yapmak mumkundur GAYRrMEVKt^LN HA1JHAZIR DURITVIL B r borçtan dolayı satısı .stenen gaynmenkul, Ihlamur ko=kunden Dıkılıtaş a çıkan asfalt caddenın uzerınde o'up bolgenın tıcaret venne pek vakm bulunmaktadır Bu eavnmenkul bolgesındekı bınalara raz?ran çok ustun vasıfta teşkal edılmış olup çapmdakı plânda vaDiimış, on v a yanlan harçlı ve yuksek ıhata d'ivarları 'İP tech z »dıl n'<= on bahçesı beton sapla kaplanarak bır avlu şekl'ne ^okulmuş ceoheden bakıldıgına gore bınanuı c a§ vanı a' dmlık ve van babeeve tahsıs edılmıs ve sol tarafınıia da bına ve arsa dennlığınce uzanmak uzere. kârgır iuvarh ustu betonarme doşemeli ve ahşap kapılı bır gara] teskıl olunmuştur 8 yıl kadar once vapılmış olan apartman ıvi b'r plâilı cephesı ıle yanlan tarak snalı do*ramaları vağlı bovalı, odalannın zemını ah^ao kaplamalı, katlarının saır aksanvnın doşemelerı desenh karc mozaık ıksah, merdıvenlen bevaz çmıentolu olarak ınş° er'ılmış ve Haırelerne «u el°ktnk, kanalızasvon tesısleri ıle termosıfon vaz »dılmıs'ır Avrıca bu apartmanın daırelerindpkı helâlar ve hanvo'^r kurna, lâvabo, çelık davlumbaz f ans tezgâh ve eomme a< dolaplar konmuj ve duvaılan kısmen fayansla kaplanmıştu. 16 40 m kadar cephelı 7 parsele 10 m. kadar c»phelı ve ortalama 10 metre dennlıkte olmak uzere vapiıan apartman kücuk plânlı ve 3 natamam hucreden mutesekkil bır bodrum kat ıle bır semın kat ve bır de ust kanan ıbarettu Alçak tavanh olan bodrum kat halen odunluk olabılecek vasıftadrr 8 basamakh bır beton mozaık merdıven ve ıkı kanatlı çelık doğramah kapı ıle zemın kata çıkılır Bu katta bu" antrehol, bodrum kata ınen ve us* k^ta çıkan mozaık merdiven ile ıki daire yer ver Bİmıştır. Gunşe gore sol taraftakı dairede bir antre hol, bin onde ve dığeri arksda ıki buvuk oda, orta vanda bu mutfak, arka ortada da bir kuçuk kondor uzeruıde Vır vuk, bır alaturka helâ, bw kumalı banvo vardır. Zemın katın sağ tarafmdaki dairede biri onde ve bın arkada ıkı buyuk oda ve van bahçe tarafmda da bır banyo helâ ıle bır mutfak vardır. 17 basamaklı ve beyar çımentolu mozaık merdivenle çıkılan üst katta da iki daire vardır Bu daueler zemin kattakileTİn aynı olup onlardan farklan 5n taraflannda birer balkonlan olmasıdır Bu kattan çatı arahğma normal bir merdrven yükselir ise de burada kat ve hücre voktur. KIYMETI: Tavanlan kartonpiye tezyinatlı olan bu gaynmenkulun yukarıki evsafma emsalinin alım ve saüm bedellerine nazaran tamamı 180 000 hra itıbariyle 12/16 hissesıne (135 000) lira kıymet konulmuştur. Gayrimenkule alt birînd açık artrrması Sultanahmet Adliye Sarayı 10 cu İcra dairesmde 19/4/966 tarihinde salı gıinü aaat 1415 arası yapılacaktır ArtUTna şartnam»*i herkesin görebilmesi için 8/4/966 tarihinden itibaren memurluğumuzdaki satış kartonunda açıktır tstenıldı|inde 100 kuruşluk posta pulu verilmek suretıle sartnamenin bır sureti adresıne gönderilebilir Satısa çıkanlan grayrimenkulün takdu* edılen kıymetin % 75 şi bulmadığı takdırde satışın on gün daha temdıt 29/4/966 tarihinde cuma günü yıne aynı mahal ve saatlerde en çok pav sürene ihale edilecektır Alıcılann merrmrluğumuza ait işbu satış dosyasmdaki bütün kâğıtlan ve şartnameyı okumuş fcap eden bilgıyi almıs ad edıleceğinden takdır edilen gavTİmenkuie ait kıymetin yuzde onu nispetınde nakdî ve millî bir bankanm temınat mektubu fla birlıkte satış gunü satış saatuıden once memurluğumuza muracaatlan ilân olunur Istanbul 10 cu İcra Memuru (Basın 4S86/2415) Biz bu paraları karakol yaptırmak icin topladık | Yanağından giren smfke elektrik tesisi çalışmaya basladı Öğretmenlerin şikâyetleri «Esnafm uyanması istenmiyor» İ İspanya, kemik '1 ve tırnak istiyor 1 MKOÇNIYET İ 8U MUDUR ? sokaktaki iskele Adanadan dıs ülkelere bu yıl 1076 işçi gitti Trafik memuriarına havuç yemeleri Atanın Antalyaya gidisinin 36 ncı vıidönümü Kadıköyde asayiş berkemâl! i? hürriyeti? Eskisehir'de tabelâ vergisine önemli miktarda zam yapıldı Antalvada kıırt derileri olU firava n pıyango bunün çekiliyor C8 tmsak S ÂııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMinı«uııi8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog