Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

AĞAOĞLU YAYINEVİ GINSEL OYUN MEHMET SEYDA Osmanh hayat düzeninm çökflj minde ail* kavramı, çocuk bilincinin gelişmesi, belirlerjmesi, kisi pukolojia»lin olusumu re ânsiyet lorunttnu «omut gerçekliğe kavusturan roman, AĞAOĞLU TAYINEVİ, Ankars CKL 87/7 İstanbuL Cumhuriy«t 2422 42. yıl soy ı 14943 umhuri Telefonlan 2 2 4 2 9 0 Mehınet Gökyay Oözümleri ile Birlikfe CEBİR PROBLEMIERİ • Lise I•k Lise IIir Use m Fen• Lise III Ed. İNKILAP ve AKA 10 Lira. 10 Lira. 10 Lira. 5 Lira. KİTABEVLER1 İlâncılık: 1818/240? Telgraf rt mektup KURUCUSU YÜNÜS NADÎ adresi: Cumhuriyet Utanbul Posta Kuttısu: Istanbul No. 246 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pazartesi 7 Mart 1966 P I I D* Tarihin ve mületin v l l ı • şaşmaz hükmünden kurtıdamıyacaklardır. P l f M D * ^u oibi davranışlar UI\|V|r. miUetin ümidine ve rejime gölge düşürüyor. Gittikçe ağırlaşan siyasî havanın bnşlıca sorumlusu AP yöneticileridir. [~~ MECLİSTEKİM IKANLIm OLAY• «*» •*•!ive Onat«ıçın Meclis İÇİN < ^ ; ^ AA ATiı m« Meclisin tatile girmesi kabul edildi Demirel, AP Grupunda sert tenkidlere uğradı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi dun çeşitli partılere mensup milletvekillerinin verdikleri tatil önergelerinin kabu lü ile 14 mart pazartesi gunüne kadar tatile gırmiştir. AP grupu da verdiği bir önerge ile tatil isteğine katılmı?tır. Böylece AP.. geçen hafta butçenin sonuçlanması dolayısıyle dığer BÖLÜKBAŞI : partılenn dınlenme ıçın yolunda«Bu zihniyetin eli tatil yapılması katılmakı kararlarına ne memleketin yıp devamlı çalışma yokaderini bıraktp lunda ısrar etmiş ve kabul ettirmiş olduğu katatile gidemeyiz.» ranndan geri dönmüş olmaktadır. Millet Meclisi dün saat 14.30 da açılnuş otomatik cıhazla yoklama yapıldıktan sonra önce AP 1 1 Feyyaz Köksal'ın önceki günkü olaylarda tahrikçi Bözler sarietmediğl yolundakl önergesl okunmuştur. Başkan Ferruh Bozbeyli bundan sonra önceki günkü olaylarla ilgili olarak iç rüzUğün 217 nci maddesi geregince tahkıkat yapması için idare âmirlerine emir verdiğini bildirmiştir. Bundan »onra Meclisüı tatile girmesl lçta îkfsl îbrahim öktem (CHP), diğerleri Dursun Akçaoğlu (CHP) ve Yusuf Azızoğlu (YTP) terafından verilmiş dört önerge okunmuştur. Akçaoğlu önergesinde Meclisin 14 Mart Pazartesi gunune kadar tatile ginnesini isterrüştir. Diğer önerge sahipleri de Akçaoğlu'nun önergesine katılmışlardır Bu sırada AP Grup Başkan Vekili Muhittin GUven sırasmdan ayaga kalkarak, «AP Grnpunun dahs önce »lınmı» bir karan olduğu yeniden bir karar vermek için oturuma btr saat ara verilmesini» istemiştır. Başkan Fernıh Bozbeyli d« otunnna 15.40'a kadar ara vermiştir. Başkan saat 15 40'a kadar ara verdiği balde AP Grupunun uzamas: sebebiyle Meclis saat 16.15 de açılabilmiştir. llk olarak MP Genel Başkanı Osman Bölükbası I «Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında bazı yöneticüerin çeşitli yolsuzlukları vardır* SORUSTURMA ACILDI taudkatı BAŞKENTTE HEYECANLI, KUŞKULU GÜNLER Kemal AYDAR (Ankara'dan yazıyor) ir haftadır, bakınız, başkentın siyasi havası nereden nereye geldı. Olaylar ardı ardına oylesıne birbirine eklendı kı. adına ister heyecan ister kuşku ne dersenız deyın, buruk, ham petrol gibi donuk bir hava sarıverdi her yönunu Ankara'nın... Ve curaa, cumartesı, gece ve gündüz demeden neler olmadı ki. Onlann süratıni bir fılım kamerasına bile sığdınnak guç olurdu. Bir yanda, elini bır defa daha gümbur gümbür masanın yeşıl çuhasırsa icdirerek «Seçim Kannnu detiseeektir diye heyecanla haykıran bır Başbakan, öte yanda Meclis kürsüsü önünde havada parlayıp mületvekıllerinin başlanna inen muştalar, bıçaklar, ya da şisler.. îki gundür gece demeden, gündüz demeden Ankara'nın bulvanndan, Meclisin kurulu bulunduğu yüksekçe yerden aşağılara doğru akıp yayıîan bu heyecan ve endişe dolu hava neden? Bir yanda sokak aralarında içleri polis dolu Emniyet arabalan öte yanda bir Seçim Kanununu çıkarabilmek için gece yarısı Meclis kürsüsüne hücuma geçen bir çoğunluk grupu men. „ , . Hakarete uğrayan me ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) B Meclis İdare âmırleri delillen toplayacak, gerekli soruşturmayı yapacak, ifadelere başvuracak ve hazırlıyacakları raporu Meclis Başkanlığı aracılığıyla Savcılığa sevkedecektir. Bu tahkikat sonucuna göre Savcılık tarafından gerekli işlem yapılacak, gerekirse dokunulmazhklann kaldırılması istenebilecektır öte yandan, Millet Meclısınde 7 mılletvekilinin yaralanmasiyle sona eren kanlı kavga, yurt çapında geniş bir tepki uyandırmıştır. Partı grupları, ünıversite öğrenci tesekküllerı, dernekler olaydan duyduklan üzüntuyu belırten bildırıler yayınlamışlardr. ilgili olarak Meclis Başkanı, içtüzüğün 217. maddesi uyannca tahkikat yapılması içiri Meclis İdare âmirlerini görevlendirmiş üç Mecbs tdare âmiri kanb olaylarla ilgib soruşturmaya başlamıştır. illet Meclisinin Önceki günkü otuM rumunda vuka gelen kanb olaylarla AP Milletvekili: «bazı araçlar usulsüz şekilde Morrison Şirketine verildi» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs'da bir ataşemiz "İSTENMİYEN ADAM,, CHP'nin bildirisi CHP Millet Meclisi Grup Başkanlığının dün yayınladığı bilrîiride, A.P. ıktidarı suçlanmakta ve «Anayasayı hiçe saymak, 27 Mayıs Devriminin mesralufuna gölge düşürmek mahkeme kararlann» nymamak, yurttaşlann tertemiz dinî inançlarmı siyasi çıkarlan nğmna sömürmek yoluyla netiee alabileceklerinl amanlar, tarihin ve milietln sasmaı hükmünden knrtnlamıyscaklardır» denilmektedir Bitdirinpı eJri?l ise şöyledir : «Memleketin çdzfim bekleyen sayısıt ekonomik ve sosyal meseleleri ortads darurken, huzursuzluk yaratmaktan baska hiçbir netice doğnrmıyacaklan belli olan ve yalnız A.P."mn çıkarlannı hesap ederek Meclise verilmis bulunan bazı tasarılan, her türlü Meclis geleneklerinl ve •sullerinl zerlayarak alelacele çıkarma hevesine kapılan iktidar partisinin sakim rntumu »cı meyvalsnnt vermeye baslamıstır. Bakanı Mehmet Turgut ile CHP li eski Baymdırlık Bakanı Aril Hikmet Onat' ın «Ereğli Demir Çelik Fabrikalanndaki yolsuzluklardan ötürü Yüce Divana sevkedilmeleri için haklannda Meclis soruşturması açıbnasını istiyen bir önergeyi Millet Meclisi Başkanbk Divanına vermiştir. DENİZE UÇAN ARABA Sarayburnu Sahil yolunda, dün bir araba denize uçtu ve arabayı yoneten, emekli Komıser Ahmet Sozan ile oğlu ve eşi boğuldu. Resımde, denize uçan araba ve lahile çıkanlmış cesetler görülmektedir. Reşat Özarda, dun yaptıjı basın toplantısında bu konuda izahat vermış ve Ereğli Demir Çelik Fabrikalan Idare Kurulu Başkan ve üyeleriyle Sümerbank ve Baymdırlık Bakanlığında bu konuda sorumlulukları tesbıt edilenlerin de Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine gör« eezalandın'malannı istemiştir. A ydın AP Milletvekili Reşat Özarda, Sanayi « Mllvon»ar çalöî^» tir « lürkiye, ciddî şekilde meselelerini ele aldığı takdirde kendi kendine kalkınacak dnrnmdadır. Halbuki, dıs yardımlan bazı tüfeylî kimselerin yemesine müsamaha edilmekte, dolâmbaçlı yollardan döviz kaçakçılığı, Hazinevi soymak, gibi hareketler düzenlenmektedir. 5 10 lirayı zimmetine geçirenler affedilmiyecek şekilde mahkfim edilirken; bunlann yanında milyonlan çalanlar, elini koInnn sallayarak gezerler. Bunlar, o kadar kuvvetlidirler ki, kendilerine karsı müeadeleve girenleri daima yıpratmak volunu hulmuslardır. Bu konuda bir gün benim için de iftira ve yalan kampanyasına girisecekleri muhakkaktır.» ydın A. P. A şu hususları milletvekili belirtmiş Lefkoşe 6, (AP) Kıbrıs Hüku meti dün Türk Elçiliğinin Ataşelerinden Kemal Coşkun'un «Istenmiyen Adam» ilân edildiğini ve adayı en kısa zamanda terketmesinin bildirildîğini açıklamıştır Kıbrıs Hukumetinin sözcüsü, Adada bir müddetten beri faaliyette bulunmakta olan Fransız sa botajcılanmn Turklerin ücretli ajanları gıbı çalıştıklarına daır Içişlcr Bakanı Polycarpos Georgadjı^ tarafından verilen bilgı üze ripe Kemal Coşkun'un «Istenmıyen Adam» ilân edilmış olduğunu açıklamıştır. Georgadjis, geçen perşembe günü yaptığı basın toplantısında da sabotajcılann bombalarına Rum kesiminin nerelerine yerleştirmelerine dair tâlimatı Türk Elçıliği Ata$elerinden Kemal Coşkun'dan almakta olduklarını ileri sürmüştür Cofkun *on zamanlarda Rum Hü kumeti tarafmdan Adadakı Kıbrıslı Türk Kuvvetlerinın Kumandanlığmı yapmakla sık sık itham edilmiş bulunmaktadır. ilân edildi « Yasama do^unulmazlığı » Tine A.P. liderlerinin, yasama dokunulmazlıfcı nrhına bürüyerek emellerine hizmet ettirmek fizere aday listelerine aldıklan ve baslıca meziyetleri Meclis içinde fikir mücadelesi yapanlara karsı afza alınmıyacak galiz küfürlerle veya muştalı ve sişli saldınlarla mukabele etmekten ibaret olan bızı sahıslar, A.P. liderlerinin açık tesvikleriyle tecavüzlerini son zamanlarda büsbütün artırmışlardır. AJ*. liderlerinin, yasama dokunulmazhğı zırhına bürüdükleri ba n suç erbabı kalem sahipleri, çıkanlacağı vaadedilen affa da gflvenerek her gün irticaı körüklemek yurttaşları birbirine düsman etmek ve Anayasamran mesru temeli olan 37 Mayıs Devrimine hakaretler yağdrrmakla meseuldürler.» GÜRSEL'jn DURUMU Apkara (M,) Wa»hıiıgtondan Dışışlen Bakanlığınd gelen son habene gore, Walteı Reed Ordu Hastahanesınde 27 gundenberı koma halınde bulunan Cumhurbaşkanı Cemal Gursel'ın sağlık durumunda onemlı bır değişiklik olmamıştır. öte yandan, Gürseldekı bellı başh fıziki emarelerin sabıtleştığı bıldınlmektedir. Bu duru mu yorumlayan doktorlar, tlsoma halinın uzun bır sure daha devam edeceğmı» ifade etmış lerdir. Arkas^Sa^SÜJJe J J ^ " Arkası Sa. 7, Sü. 7 de unun Kanlı Olay Bu gibi olaylar, dünyanın çoğu ülkelerinde olagelmektedir. Özelllkle Akdeniz ülkelerinde, meselâ; Yunanistanda, Italyada Parlâmanter düzeni sürdüren Güney Amerikada, hattâ Japonyada kavgalar nkça çıkar. Bir zamanlar Fransada da politikacılar yumrnklarmı konuşturmaya pek hevesli idiler. Kısacası Parlâmentolan meydana getiren insanlara gore, toplumdaki mucadelenin sertliğine, yumuşaklığma gore, rejimin oturmuşluğuyla oturmamışlığına göre ve nihayet davranışlardaki ilkellik derecesine göre münasebetler değişiklik gösteriyor. Meseleye bu açıdan baktığunız zaman bizim Parlâmentoda da bir kavga olayı normal göriılebilir. Ne var ki önceki gün meydana gelen olay, hem bu sınırlan geçerek, ve kanun dışı çatışma hâlini almış, hem de zaten keyifli olmayan toplumu huzursuzlnğun ortasma büsbUtiin itmiştir. Olayın kanun dışı yönü kavgada artık olağan kabul edilen küfürler bir yana Meclis içtüzüklerinin yasak ettiği yaralayıcı âletler kullanılmasıdır. Türkiye Büyuk Millet Meclisl silâhlı Parlâmento üyelerinin marifetlerini Millî Mücadele sıralannda ve daha sonra yakından gördüğti için içtüzüğüjie bu meseleyi kökünden halletmek isteml; ve halletmişti de. O zamandan bu zamana. galiba 1936 da bir milletvekilinin çantasından çıkan tabanca hâriç. silâh olayma en kavgah giinlerde bile rastgelinmiş değildi. Önceki giınkıi olayla ise bu geleneğin bozulduğu, hattâ muşta ve bıçak gibi Parlâmento tarihlerinde eşîne, emsaline tesadüf edilmeyen cerh âletlerine kadar gidildiği görülüyor ki meselenin önemli olan bir yönü de burasıdır. Denilebilir ki muhtemelen sayın Demirel diyecektir «Kanun var, savcılar var, kanun devletinde suçlu kimse. adalet onun hesabını KÖrür.» Oysa kanlı kavgayı bir küçük zâbıta olayı gibi alamayiz, önemsiz görüp geçeme>iz. Hele Türkiye gibi ihkakı hak abşkanlığından bir türlii vazgeçilemediği. devlet kuvveti, adalet yerine, çoğu insanlann ilkel davramşları tercih ettikleri memlekette böylesine bir hoşgörüyü u>?arlık belirrisi olarak kabul etmeğe imkân yoktur. Zira bir mületvekili, bıitıin gozlerin üzerinde bulundujpı Mecliste muştayla saldınr, %e1evki kullanmasa bile, hıçaklı gösteri yaparsa sokaktaki berdnşnn, komsusuna kızan adamm, hele kan dâvasında öc peşinde olanm yaptıklarına şaşraamak. hattâ onlann davramşlanm daha hoşgörürlülükle karşılamak gerekir. Bugüne kadar devam eden kavgalarda ikide bir göğsünü açıp ortaya fırlayan • ki bıçak çekenin de o olduğunu söylüyorlar milletvekilinin cahilliği, ve cahilliği yüzunden çabuk ofkelendiği ileri söriilüyor. Öyle^ine komik ve hazin bir mâzeret ki bu neresinden tutsanız elinizde k.ıhr. Adam cahilliğine cahil, kabul edelim. Ama insafla söyleyiniz. cehalpt. bıçak çekmenin mazereti midir? Üstelik Türkiyede milyonlarca cahil vatandaşm hepsi neden tabancayı, bıçağı alıp sokağa fırlamıyor1ar da bu geml aslanı her tartışmada «turmayin benu diye nâra atıyor? Dahası var; madem ki cahildir, madem ki ismi çıkmıştu vurkırcılıkta, neden seçtirilip getirildi? ve getirildikten sonra neden mütemadiyen •aslansın, kaplansın» diye arkası sıvazlanır? Bir kendini bilmez, ber zaman ortalığa salınıp, arkasından tebrik edilirse, işte olacaği bodur. Bıçak da çeker, muşta da kullanır. Zira detektif romanlanndakl gibi o nasıl olsa hlmaye gorecegine inanmaktadır. Olayın kanun dışı yönünden gayri, bir de düzeni ilgilendiren yönfl var. Türkiyede halk geleneği, kendisini idare edenlerl örnek olarak görür, ve idare edenlcrin erişilemiyecek kadar yukarda olduğuna inanır. Asırlardan ve yönetim şeklinden gelen bir gelenek, bir toplura psikolojlsidlr bu. Şundiki olaylar ise bu psikolojiyi altüst etmekte ve geleneği de, göreneği de yıkmaktadır. Üstelik öylesine yıkmaktadır ki h»lkIa yönetenler âdeta yer değiştirmektedirler. Böyle bir değişiklik, dengeli olması gereken düzen için, faydalı mıdır, değil midir? Her halde Anavasa derslerine meraklı olanlar bu basit gibi gorunen meselenin üzerinde biıaı durmalı ve düşünmelidirler. Seçimlerin yenilenmesini isteyen önergeyi Meclis görüşecek Ankars, (CnmtauriTet Bürosu) Parti grup başkanvekilleri dün saat 11 de Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin başkanlığında bir saat kadar süren bir toplantı yapmıslar ve bu toplantıda M.P. Genel Başkanı Osman Bölükbaşının seçimlere gidılmesini istiyen önergesi ile önceki günkü kanlı olay ve Meclisin tatil» girmesi konulannı gorüşmüşlerdir. TOPLANTHA KATH.ANLAR Toplantıya AP. Grupu adma Muhittin Güven, CHP Grupu adına Kemal Satır, Turhan Feyzioğlu. Nihat Erim, MJ". Grupu adına Ismail Hakkı Akdoğan ve Faruk önder. CKMP Grupu adma tsmail Hakkı Yılanhoğlu, YTP Grupu adma Kasım Küirevi, T.I.P. Grupu adına Cemal Hakkı Selek ve Tank Ziya Ekinci katılmışlardır. BÖLÜKBAŞI"NIN ÖN*EROESt Toplantıda Bölükbafi'rfln seçimlere gjıJilmesini öngören 8nergesi üzerinde usul bakımmdan durulmuş, bu önergenin nasıl oylanacağı ve gündemde hangi sırada yer a 1 ması gerektiği görüsülmüştür. Sonucta su karara vanlmıstır ; 0 önerge o otnrnmdaki mevcnt railletvekillerinln çoğnnlu| n ile red y» d» kabnl edilebilecektir. O önerge Anaysssnın 6ncelik tamdığı diğer Snergelerden, yanl gensoru, fenel gSrüşme ve arastırma önergelerinden hemen sonra yer alaeaktır.. Bu kararların alınmasf Anayasada bu hususta kesin bir ifade bulunmadığı için gerekmıstir. Bu konudaki Anayaıa maddesi şdyledir : . Madde «9 Millet MeelM Mcimleri d5rt yılds bir yapılır. Meeliı bn sSre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebilir, süresi biten milletveklll yeniden seçilebflir. Tenilenmeslne karar verilen Meclis'ln yetkileri, yeni Meclig'in •eeilmeslB* luda» rim. AĞLATAN GENÇ KIZ Faciayla biten pazar gezintisinden sadece iki kardeş kurtuldu. Bunlar: Yılmaz ve Nezahat Sozan kardeşlerdı.. Resımde, faciaya sebep olduğu soylenen Osman adlı genç ile kurtulan Nezahat olaydan sonra gorülmekteler. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) Geçen defa D eşat Özarda daha sonra E"* reğli Demir Çelik Fabrıkalannın memleket iktısadı hayatına önemli tesirleri olması için kurulduğunu, fakat isbaşına gelenlerin daima görevlerinı suiistimal ettıklerıni ıddıa etmış, bu durumun önlenmesı için Meclisin geçen devresınde de bir Meclis araştırması yapılmasını istediğinı, kurulan komisyonun birçok yolsuzluklar tesbit ettiğini fakat yeni bir devreye girilmesi sebebiyle hazırlanan sorusturma evrakınm geçersiz olduğunu Ereğli fabrikasındaki yolsuzluklann başlıca mes'ulünün îdare Kurulu Başkanı Daniş Koper olduğunu ve bu durumun Meclis Komisyonunca tesbit edildiğini, tahkikatın devamı boyunca işinden ahnması için tavsiyede bulunulmasına rağmen bu islemin yerine getirilmediğini ileri fürmüştflr. CKMP nin bildirisi CKMP Genel Başkanlığı da dun yayınladığı bıldirı ile olayların rejimin kaderı uiînnde ciddi endışeler yarattığma değinmekte ve özetle şoyle demektedir: «Iktidar ydneticileri, milletten aldıklan hizmet vekâletini yanlıs anlamakta, isabetsiz ve ' basansız davranışlannın örtül • mesi ve parti içi müşküllerinl gidermek için böyle müessif hâdiselere sebebiyet vermektedirIer. Bu gibi davranışlar, Parlâmento çalışmalaruıı güçleştirir. Mil ] letin ümidine ve rejime ıçölg» ı düşürür. Milli iradenin kaynağı eUn Türk insanının inanç re kndretinj küfür, bıçak ve mnşta Ha , Arkası Sa. 7, Sü. 5 d« 1 Denize uçan otomobilde bir ailenin üç ferdi öldü Saraybumu ile Ahırkapı arasında dun bır araba denize uçmuş ve içinde bulunan emekli komiser Ahmet Sozan, eşl Behiye ve 16 yaşındaki oğlu Cemal boğularak ölmüş; arabanın ön kapısın dan kendilerini denize atmaye muvaffak olan iki çocugu Nezahat ve Yılmaz Sözan ise, kurtulmustur. Dun saat 15.45 sıralaıında cereyan eden bu facia, olayı gören ve ölümden kurtulanlann verdıği bilgiye göre şöyle olmuştur: SONU FACIA İLE BİTEN PAZAR GEZİNTİSİ Temmuz ayında emekliye aynlan Ahmet Sözan, dün havanın guzel olmasından laydalanarak, eşi ve üç çocuğunu, kendısıne ait «34 AK 156» plâkalı taksi ile sahılde gezintiye çıkarmıştır. Saat 15.30 da, Sirkeciye kadar gelen Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Manlio Brosio ikili görüşme tavsiye etti KONYA (Sofn Tuğrul bildiriyor) Dün Konya tzmir yolunda meydana gelen bir trafik kazasmda 7 kişi ölmüş, 4 ü koma halinde olmak üzere 17 kişı de muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Hacı adaylarmı Mekke'ye götur mek için îzmirden hareket eden 26 AF 385 plâkalı ve şofor Esat Arkası Sa. 7, Sü. 6 de Hac otobüsü çarpıştı 7 ölü var • Türkiyenin "Yağ,9açığı altmış bin tona yükseldi Orhan ERİNÇ M alkın en ön«mll fid» maddesiai leck.il eden nebatt yağlar son aylar zarfında görülmemifl derecede pa hahlanmıştır. Pahalılık yüzunden halkın ödediği fazla para dolayısiyle uğradığı zarar yetmezmij gibi buna bir de yağ ithali için dışarıya ödenen dövizler eklenmektedir. Çünkü Türkiyenin bugünkü yağ açığı yılda 60 bin tondur ve Türkiye kendi imkânlan ile bu açığı kapatmak yeteneğine sahip değildir. «Bu neden böyle olmuştur?» «orusuna verilecek cevabı ise Türkiyenin bugün yürütmekte olduğu dış politikasında, ekonomik meselelerinde, günlük tedbirlerle isi idare «tme zihniyetinde aramak gerekmektedir. Nebatl yağ fiatlarımn artmasındaki bajlıea sebepler şöylece sıraianmaktadır: * A 1956 yılmda Amerika İle soya anlaşmasının Im zalanmasmdan bu yana lsbasma gelen hükumetler, bel II bir iktisat ve tarnn politikasına bağlı olmadan nebatl yağ meselesini günlük tedbirlerle halle çalışmı$lardtr. Bu yüzden de Türkiyenin yağ açığı yılda 5 bin toiKUa «• bia Utm» yükhiO ® Amerika U« imzalanan soya yağı anlaşması Türkiyedeki yağlı tohumlar tanmını ve yağ imâl sanayiini baltalamıştır. Bu da Amerikanm soya yağmı, bazı şarüarla Türk parası karşılığı ve ucuz fiata vermesinden ileri gelmiştir. Ancak soya yağı nnlnjmfi. sında Amerikalılar tarafmdan ileri sürülen sartlar da meselenin diğer blr cephesini teşkil etmektedir. Bu şartlardan en önemlisi de Türkiyenin, Serbest Döviz Sahası (APA) ülkelerine 17 bin tondan, Anlasmîlı ülkelere de (Demirperde) 800 tondan fazla satmamayı kabul etmesidir. A Bosya'nın Turklyeden M bin ton leytmyağı Hhal edeeeğinl blldirmesi, fakat bunun 1500 tonunu aldıktan sonra Ithalârtan vazgeçmesi d« nebatl yağ fiatlanna büyük ölçüde tesir etmlştir. Çünkü, Soya anlaşmasının yürürlükte bulunduğu süre içinde Rusyaya 800 tondan fazla zeytinyagj satılamıyacağından Ürffüplü Hükumeti zamanmda Rusyanın talebindeki câzibe dolayısiyle soya anlaşması iptâl •dilmistir. Ancak anlaşmanın iptâli, TürSa. 7, St. 1 4» Ecvet GÜBEStN Ankara, (Cumhnrıyet Bürosu) Kato Genel Sekreterı Manlio Brosio, dun sabah Istanbura ha reketinden önce duzenledığı basın toplantısında, «Nato, dteden beri, Türkıye • Yunanistan arasındakı ihtilâfın halline vardımcı olmak amacıyla gayret sarfetmiştir. Bn konudaki götzlemcüik görevim devam etmektedir. İki Nato üyesinin ihtilâfının bir an önce bitmesinl arzuluyornz» demiştir. «Nato, Yunanıstan'ın Kıbrıs'a gayn meşru şekilde Nato sılâhı Iddialar gönderdiğını tesbıt etmış mıdır, etmişse1, bunlann gerı ahnması D eşat özarda, Sanayi Bakanı yolunda teşebbusu olmuş mu "* Mehmet Turgufun EreğU dur» şeklındekı bır soruya da, Demir Çelik Fabrikalanmn Brosio «Bn soruya cevap ver%25^ hissesine sahıp olan Sümekten kaçınmak isterim. Memerbank'm Genel Müdürii Rahsele içinde yer alan Kıbrıs hümi Tuncağıl'a baskı yapmak sukumeti bir Nato üyesi defildir» retiyle (Erdemir îdare Kurulucevabmı vermiştir. iıu) ibra ettirmeye çahştığını, Ankara'da yaptığı görüşmeler buna nza göstermiyen Genel Mü»ırasında, yeni hükumet adamladüru işiuden alarak bir yenisini rıyla tanıştığını belirten Brosıo, tâyin ettirdiğini ileri sürmüş, bu yeni Başbakan Demırel'e değisebeple yeni Genel Müdürle Işnerek, «Teni Uder Türkiye'nin tiraklar Müdürü ve Hukuk Müçıkarlannı hassasiyetle korumaşavirinin Sanayi Bakanı ile biryı bilmekte, aynca Nato ittifalikte Yüce Divana sevklerini iskının savnnma gtcflne inanmaktediğini sövlemiştir tadır» demıştır Nato Genel Sekreten, DışişleOnat için ri Bakanı Çağhyangil'le yapılan A y d l n * AD Milletvekili ayn. görüşmelerde, «Türkiye ile Nato "•ca, Millet Meclisi Basarasındaki askeri ekonomik iUşkanlığına Terdiği 13 «ayfalık gekilerin ele ahndıgını, Kıbns m« rekçeli Snergesind* Bayındırlık seleslnin genis blr tarzda konuBakanhğına ait bazı makineleri şulduğunu» ifade ederek görüsusulsü» olarak Ereğli Demir Çemeleri «memnnnlnk verici» olalik Fabnkalanmn etnrine tahsis rak nitelemiştir. eden CHP U eski Bayındırlık Ba 1969 yılmda, süresi dolacak okanı Arif Hikmet Onat hakkınlan Nato ittifakı'mn devam ededa da Meclis sorusturması açılceğine inandığmı, Nato'nun gün masını istediğinl İfade etmiştir. geçtikçe güçlendiğini ve silâhlaBann toplantısında (Erdemir rının modernleştiğini ifade eden Aıfcan Sa. 7, Sü. 3 de A r â Sa. 7. Sü. 1 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog