Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

PIÂSTİKBOTALARINI ISRARLA ARAYINIZ EMSALSİZDİR umhuri ında ' jğicünfljk ka ilk ^jıyu^fcu Biıyük* ve roman ettirdıkten ^ buîurıtıgorevj KURUCUSU TUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adıeri: Cumhuriyet İstanbol Poata Kntusu: Istanbul No. 2 2 4 2 8 0 2 2 4 2 9 9 2 2 4 2 9 T 2 2 4 2 9 8 2242 99 Pazor 6 Mart 1966 SecimKanunu Tasarısı görüşülecekti... Mecliste kavga: 3 yaralı var Demirel ANKARA, (Cumhuriyet Büronı) illet Meclisinin dün, önceki gUnkü olaylar konusunda grup sözcüleri konuştuktan sonra APTi Pevj«a Köksttkl'ın CHP Grup Başkan Vekili Prof. Turhan Peyzioğlu'na «ttığı bir söz üzerine CHFlilerle AP'lUer yumruk, sille birbirlerine gırmişler, bu arada APIi Nihat Bayramoglu muşts, gene APli Hamit Fendoğlu beyaz saplı 10 santun kadar uzunlukta şiş, ya da bıçak olduğu tahmin olunan bir cisim kullanmıştır. CHPlüerin iddiasına göre, Peyyaz Köksal'ın, Peyzioğlu' na karşı sarfettiği söz, «Anası babası belirsiz», Feyyaz Köksal'm ileri siirdUğUne göre, kendlsinin Feyzfoğlu'na karşı soyledigi söz «Anası babası' belli olan kimse nasıl olur da böyle konuşur?» şeklindedir. On Hairivn kadar süren kavga sonunda CHP'U Irfan Solmazer ve Orban Kabibay başından, APli Nurettin Bulak başmdan, yine APT1 Necati Kalaycı da dudağından yaralanmıştır. Yaralananlar arasında M. All Aytaş (AP İ2anir), llyas Kılıç da (CHP Samsun) bulunmaktadır. llyas Kılıç'ın kolu dirseğine kadar alçıya ahnmıştu. Kavga sırasında zabıt katiplerine ait koltuklar havada uçmuş milletvekilleri bu koltukları bir kavga aracı olarak kullanmışlardır. Kavgaya Bakanlar Kurulu üyeleri de katılmışlardır. Olaydan sonra trfan Solmazer tedavi için Gülhane Hastanesin* götürülmüş, tedavisi yapıldıktan lonra dönmüştür. Millet Meclisinde dün oturum »aat 14.30 da açıldıktan sonra gruplar adına, önceki geceki olayla ilgili olarak konuşmalar yapılmıştır. Bu konuşmalann birinde Turhan Feyıjoğlu €B« Me« iste »»kB» gelen olaylann mtteyyidesi Bskanıyla, meboın ile k«r«üye bfienm deglUtn diyerek AP lilerin önceki geceki tutumunu yermiştir. Feyzioğlu yerine oturduktan sonra önce AP li Kemal Bağcıoğlu'nun Başkan tsmail Arar'a smırlı bir şekilde hitap ettiği duyulmuştur. Başkan, Bağcıoğlu'nu susturmuştur. Daha sonra oturduklan yerde Turan Şahin (CHP) ile Feyyaz Köksal (AP) arasında bir tartışma başladığı görülmüştür. Köksal bu arada Feyzioğlu'nu kastederek «Anası babası belli değil, anası babası belli olan böyle k«nusnr mu?» diye bağırmıştır. Şahin, Başkan Arar'a bu sözleri naklederek ceza verilmesini istemiş, ancak Başkanın bir tedbir almasına imkân kalmadan AP li Olayda yaralanan Nurettin ve CHP liler birbirlerinin üzeriBnlak Meclisten çıkarken ne yürümüşlerdir. (Telefoto: CUMHURİYET) ÂP ve CHP Milletvekilleri birbirine girdi; Solmazer ve Kabibay hastahaneye kaldınldı Demirel basın toplantısı yantı " Seçim Kanunu çıkacak „ üe Tnnçkanat arasmda sert bir tartısma oldu Ankara, (Cumhuriyet Bfirosn) Millet MecHsinde dün. cerey»n eden müessif olaylardan sonra Parlâmentodaki Bakanlar Kuru]u odasında Başbakan Demir«l ile bir görüşme yapan TabU Sejıatör Haydar Tunçkanat, Demirel'e «Rejimin kaderinin kBtttye götftrftldngflnü gördfiğftnfiı ve iktidsnn başı oldnŞiınoz h»lue bun» eagtl olmoyomnas, sornmlnlak sizindir» demiştir. Demirel'in «Pekiyi, ne yapalım?» sorusu üzerine de Tunçkanat, «Seçim ve Af Kannn Tssanlannın geri alınmasını. tavsiy» etmiştir. Olaylan yukandakt locadan seyreden Tabii Senatör, olaydan sonra Başbakanı aramış ve kendisine Bakanlar Kurulu odasında olduğu söylenmiştir. Sinirli bir şekilde odaya girdiği görülen Tunçkanat, burada başta Başkakan olmak üzere Bakanlar, AP Genel îdare Kurulu üyelerinin huzurunda Başbakanla rejim meseleleri üzerinde sert bir şekiîde tartışmıştır. öğrendiğimize göre Haydar Tunçkanat ile Başbakan arasın Arkası Sa. 7, Sii. 1 de M GürseFin durumunda hafif diizelme WASHtNGTON (AP) Türkiye Büyükelçiliği kaynakları, 26 gündenberi komada yatmakta olan Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in durumunda bugün hafif bir düzelme görüldüğünü bildirmişlerdır. Walter Reed doktorlan Türkiye Büyükelçiliği diplomatlarına, Gürsel'in hayat belirtilerinin sabitleştiğini söylemişlerdir. Türk liderinin durumu hakkında dün sabah verilen bilgide kan basıncının (tansiyon) 130/60, solunumun 16. nabzın 108, hararetin 36 5 derere oldugu açıklanmıştır aşbakan Süleyman Demirel, dün düzenlediği basın toplantısında son günlerde dağıtılan hükumet aleyhtarı beyannamelerı «kâgıt parçası. olarak nitelemiş, Seçim Kanunu Tasansının Meclisten kesinlikle çıkarılacağını ifade etmiş ve ihtilâl konusuna değinerek «Bir memlekette ihtilâl, devleti ortadan kaldırmayı hedef totar. bu kelime rahat rahat knllanılamaz, bn gibi söylentileri haber alanlar ilgili resmî makamlara bildinnelidirler» demiştir. Başbakan Demirel, toplantısının başmda kısa bir takdim konuşması yaparak günün çeşitli konularına şöyle değinmiştir: B 27 Mayıs Inkılâbını inkâra yeltenenlerle ilgili gensoru önergesi verildi İrfan Solmazer tedavisi yapıldıktan sonra hastaneden çıkryor (Telefoto: CUMHURtYET» •Gecen iki ay zarhnda relim buhranı miinakaşalarına sahit olduk. Bunların milletimizi üzdüğiiııii ifade ctmck isterim. Anayasa rejimlerüıde her şey açıktır. Türk milletinin iradesinin. (Fakat, ancak. ama, eğer» ile baslıyan vizelere tâbi tutulma temayiillerini gördük. Türk milleti kaderi hakkında. yönü hakkında ancak kendisi karar verir, bu ka ran da vermistir. Demokrasi karşılıklı anlayış, birbirimize taham mül ve ne azınlığın çoğunluğa, ne de çoğunlnğun azınlığa tahakkürn etmeden bir arada ve beraber yasama rejimidir. Bir büyük seçimden sonra, her medenî memlekette garipsenecek münakaşalana yapılması aslında bir takrnı anlayı« farklanndan ileri gelmekte» Reiim konusu Ordu Politiko «Bu arada türlü çeşitli istismarlann yapılmaya ealışıldığı. bir ta knn gayri mesol kimselerin, bilhassa, emir. komuta zinciri Içerisinde büyük bir feragatle vazifesini yapmakta olan Türk Silâhlı Kuvvetlerini politlka içinde imiş gibi gösterme gayretlerine devam olunduğunu zaman zaman esefle müşahede etmekteyiz. Bn durum, basta Türk Silâhlı Kuvvetleri olmak üzere. hephnizi rencide etmektedir.. Arkası Sa. 7, Sü. 6 de Muhtemel olaylara karşı... UÇAN KOLTUKLAR Harehetler, sözler ve gidişat Evvelki gece bazı A.P.1ilerin Meclis Divanındaki memurlann flzerine yürümeleri ve arkasından salonda oturup kendilerine otnrumn açacak başka başkan aramalan bazı politikacılarda hem sinirlerin pek zayınamış oldngonu, hetn de nâsiyelerin açığ» vurulmakt» acele edildiğini gösteriyor. Meclis Başkanı iç tüzük geregince yoklamasını yapmış, çoğunlak bnlnnmadığı için oturumu tatil etmiş, kürsüden ayrılmıs. Arkasından bnna pek içerliyen bazı A.P.'liler, aralannda iki Bakan bnlundugu balde, Başkanlık Divanına yürüyüp, orada sadece görevlerini yapan Kanunlar Mfidflrünii ve diğer memurları tebdit ediyorlar. Daba sonra oturumn tekrar açraak için yeni bir Başkan aranıyor. Koca galonda her önüne gelene çaresizlik içinde saldıranlann manzarası gerçekten komiktir. Komedinin altında tüzüklere, kanunlara Anayasanın rnhuna saygı, parlâmento âdabına uymak gibi temel meseleler olmasa nihayet gülüp geçebiliriz. Ama iş böyle değil ve zaten böyle olmadığı içindir ki, olay, komiklikten ötede hazindir. Hazindir, çünkü iktidar partisi çogunlugunun gözleri hırstan kararmıştır. Meclis memurlannı dahi mnhalefetle beraber görmekte ve tehdit etmektedirler. 31 Mart'm yobazlan sokakta yakaladıkları subaylara mektepli misin, alaylı mı? diye sorarlar; mektepli diyeni öldürürlermiş. Bir kısım A.P. politikacıları da şimdi konuşmalariyle, davranışlariyle aynı kannn dışı anlayışı benimsemişe benzerler. Benimseme deyimini belki burada yanlış kullandık. Aslında gizlenen düşünceler, tabiî arkasından davranıslar birer birer böylece ortaya konulmaktadır. Meclis memurlannın şahsında dahi «namussuz muhalefet!» görüyor bazıları. Hem de kimler? Bakan olmuş, Türkiyenin kaderi ellerine verilmiş politikacılar.. Ondan sonra çıkıp Seçim Kannnunu, mnhalefeti ezmek murakabe imkânlannı kaldırmak için getirmediklerini söylüyorlar. Oysa şu küçflk olay bile dış görünüşün altında hangi niyetlerin saklı olduŞnnu göstermeğe yeter de artar bile... *** Parlak sözler, vatan millet edebiyatı; demokrasi, özgürlük ve ynrtbilgisi malumatını geçmeyen Anayasa dersleri Bunlarıft yanında geleceğin müreffeh Türkiyesi gibi «refah devleti» deyimini icad edenleri şaşırtacak sakızvâri lâflar.. Bırakahm banları da şimdi işin kısa muhasebesine girişelim; Ifitfcn söylenebilir mi. dörtbnçuk aydanberi giirültfi çıkaracak davranıslardan başka ne yapıldı? Hani yastık altında yatan üç milyar lira piyasaya çıkacaktı da sıkıntı hafifliyecekti; hani Amerika'du tonla vardım gelecekti, hani istikrarlı bir ortarna gireeektik ve herkes yannına güvenle bakacaktı. hani, hani?.. tstanbnl köprflsü gibi üç müyar'ın da hayal oldnğu anlaşıldı. Piyasa eskisinden daha kötü durgnnlnk içinde. tstikrar mı? Ne gezer.. DeJil Senatoda çogunlnk, Meclisin tümii alınsa aksine istikrar yerine istikrarsızlık geliştikçe selisiyor. Amerikanın verdiği eski yıllardan fazla değil, üstelik az. Memlekette enflâsyon kol geziyor, fiatlar çünbegün yükseliyor. Bu mndnr iyiye gidiş? Bn mndnr refab devletinin yoln? Lâfla peynir gemisi yfirütmeğe çahşanlar nişangâhsız atış talimini hırakıp biraz da işlerin mnhasebesini yaparlarsa zimmet hanesinin gittikçe kabardıjını göreceklerdir. Başkan herkesi sükuta dâvet etmeye çalışırken kürsünün önünde yumruklaşmalar • başlamıştır. Başkan Arar oturuma bir saat ara verildiğini bildirirken, kavga şiddetini büsbütün artırmış AP lüerden tsmet Angı ile Hâmit Fendoğlu'nun CHP lilere yumrukla hücum ettikleri görülmüştür. Kalabalık arasında koltuklar havaya kaldınlmış ve bu koltuklar havada uçmuştur. Başkentte güvenlik tedbirleri alındı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başkentte. Emniyet Kuvvetleri dünden itibaren, «Muhtemel olaylara karşı geniş güvenlik tedbirleri» alraaya başlanuştır. Bu husus Emniyet yetkilileri tarafından da doğrulanmış ve bir yetkili «Tedbirlerin, muhtemel olaylara karşı alındığını» açıklamıştır. 1 Dün, saat 13.00 den itibaren Kavaklıdere ve Yenişehirin mnhtelif <tf yerlerinde molorlu araçları hlndlrilmiş polis knrretleri sokak aralanııda hazır kuvveüer halinde bekletilmi=tir. Hazır kuvret genellikle Kızılay civannda Zafer meydanı yakınındaki ara sokaklarda görülmt'ştür. Aynca bir eldp de Başbakanlık civannda görevlendirilmljtir. Aynca dün sabahtan itibaren çeşitli çevrelerde «Gençlerin mitlng yapacağı vc protesto yürüytjşlerinde tmhmacağiıı jeklinde haberler yayılmıştır. Beyanname dağıtan araba aranıyor ANKARA (Cumhnriyet Biirosu) Önceki gün Bahçelievler ve Yenimahalle semtlerüıde bazı evlere atllan «Milli Kurtuluş Komitesi» ımzalı ve hükumet aleybjndeki beyanname. lerle ilgili olarak gerek Millî Emıüyet teşkilâtı gerek Emniyet makamları kendi cephelerinden tahkikat yapmaktadırlar. Tahkikatla ilgili olarak bazı görgü şahitlerinin ifadelerine muracaat olunmuştur. Öte yandan, bUgisine muracaat ettiğimiz Emniyet Genel Müdürü bu konuda şunları söylemiştir: < Tahklkata önemle devam olnnmaktadıt. Halen jürütülmekte olan tahklkat ilk Uhkikat olduğundan herhangi bir açıklama yapılamax. Fakat beyannameyi dağıttığı iddia olunan arabanın bulunması İçin çalışınalar yapılmaktadır. Gayet müspet yoldayız. Yenl deliller elde edJlmlştiı.» Ankara, (Cumhariyet Bürosn) CHP Millet Meclisi Grupu adına Grnp Başkan vekilleri Turhan Feyzio|ln ve Nihat Erim, 27 Mayıs Devrimini inkâra yeltenen teşebbüslerle ilgili olarak Bakanlar Knmlu aleyhine bir gensoru açılmasını Sngören bir önerge hazırlamışlar ve Meclis Başkanlı|ına snnmaşlardır. Önergede. 27 Mayıs Devriminin dokunulmazlığı ve meşruluğu ile ilgili Anayasa ve kanun maddeleri sayıldıktan sonra şöyle denilmektedir : Arkası Sa. 7, Sü. 4 de TOPLANTIDAN İZLENİMLER Fikret OTYAM MUŞTA... Bu sırada kürsüye çıkan AP Bolu milletvekili Nihat Bayramoglu, kürsüden eğilerek aşağıdaki CHP lilerin başına muşta ile vurmaya başlamıştır. Bu muşta darbelerinin birinden CHP li Mahmut Bozdoğan alnındaki küçük bir çürükle kendisini zor kurtarmış, ancak asıl darbe kavgacılann arasına girmeye çahşan CHP li Irfan Solmazer'in kafasına inmiştir. Solmazer'in sağ şa Arkası Sa. 7, Sü. 3 de Japonyada yeni bir uçak kazası: 124 kışı öldü Biraz sabır Kıbrıs sorununu . J Ankara, (Cumhuriyet Biirosn) AP Samsun Milletvekili Dr. Namılc Kemal Tülezoglu, dünkü olaylardan sonra milletveküliğinden İstifa etmiş, bununla Ugili mektuounda, «PartUere ikaz olmak üzere istifa ettlgini» belirtmlştir. Tülezoglu aynca, politikaya a ten zorla sürüklendigini, esas meslefi olan doktorluga döneceğini mektubunda ifade etmiştir. Ancak Tülezoğlu'nun istifa etmesi ve mektubu Genel Sekreterliğe vermesi üzerine AP ileri gelenlerl kendisini caydırmak için baskı yapmağa başlamışlar, istifa mektubu da Başkanlık tarafından muameleye konmamıştır. Tülezoglu ise yakınlanna kararından dönmeyeceğini ısrarla belirtmiştir. Durumun kesin sonucu bugün belli olacakar. Samsun Milletvekili Tülezoglu istifa etti çözümler,, ANKARA 4 Mart 1966... Sabah başkentin bazı semtlerinde «Millî Knrtolnş Komites» ımzalı hükumet aleyhtan bildiriler dağıtıldı. Haber parlâmentoya ulaşmadı. Öğleden sonra bir CHP'li milletvekili kürsüde konuşurken, konuyu kapalı olarak belirtti. îçişleri Bakanına bakarak, «Ne oluyor?» dedı. Sükan gülmüyordu! Koridorlarda öbek öbek üyeler.. tnsanlar terliyor. ParlâGotemba (Japonya), (AP) mentonun kaloriferlerini neden BOAC Ingiliz hava yollannın bir böylesine fazla yakarlar? Üstejet yolcu uçağı dün Fuji dağılik bahar da geldi. Bu terleme nın üzerinden geçerken ateş alondan mı acep? mış ve kutsal dağın eteklerine 5 Mart 1966 cumartesl.. Başbadüserek parçalanmıştır. Uçakta kan Süleyman Demirel'in basın bulunan 124 kişinin öldüğü bUditoplantısı var. Saat 0950, yüze rilmektedir. yakın gazeteci toplantının yapıBöylelikle Tokyo civannda 24 lacağı kapının önünde bekleşisaatten daha kısa bir zaraan içinde ikinci, son bir ay zarfında yor. Salonun kapılarını sıvil poise üçüncü uçak kazası olmuş, lisler tutmuş, içeri bırakmıyorüç büyük hava faciasında can lar. Içerde de koruma polisleri verenlerin sayısı 300 ü geçmişvar. Ur. Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) Genel Sekreteri Manlio Brosio, dün Cumhurbaşkan Vekili Atasağun, Başbakan Demirel, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Sunay ve Savunma Bakanı Topaloğlu'na nezaket ziyaretlerinde bulunmuş, Dışişleri Bakanı Çağlayangil'le arasındaki göriişmeler de saat 11 de başlamıştır. İlk görüşmeden sonra, gazetecilerle konuşan Brosio, Kıbrıs konusuna değinerek, «Biraı sabır, biraz iyi niyet Kıbrıs sorasunn çözümler» demiştir. Brosio, «Sunanistan'ın tyi niyetine inanıyor musunuz?» sorusuna da, «herkes kendi menfaatleri nisbetinde iyi niyetini belir tir. Biz iki tarafa da. labrinı iyi knllanıp işin balline kadar dayanışmanın şart oldngnnn telkin ediyoruz» cevabını verrniştir. Manlio Brosio Ue görüşmeler bugün de devam edecek, ve akşam Ankara'dan tstanbul'a gidecek olan Brosio Çağlayangil görüsmesi hakkında bir bildiri yayınlanacaktır. Rus tankeri kaptanı sudu bulundu Rus tankeri zLutks» Ue Rus şi lepi «Krasnaya Oktobry» un, çar pışma olayında kaptanlartn suç luluk derecesini incelemekle gö revli üç kişüik bilirkişi kurulu, dün, Savcılığa raporunu vermiştir. Yüksek Dcnizcilik Okulu ögretim Uyelerinden Mümtaz Dücen, İbrahim Kulan ve Nejat Otman'dan müteşekkil bilirkişi kurulu, dört günlük Inceleme sonunda ha zırladıklan bu raporda, «Rus tanker kaptanını, kazanm tek suçlusu olarak» görmüşler, silep Kaptanını ise, tamamen «snçsuı» öulmuşlardır. öte yandan, limandaki yangı nın sebep ve çıkış şekli ile hasan nı tesbitle görevli bulunan diğer bilirkişi kurulu, Hayırsızada sahilinde halen için için yanmakta olan «Kadıköy» gemisine çıkamadıklanndan, dün de raporlannı hanrbuamamjşlardır. Ter ü taze Ses altna makinasım Başbakanın koltuğuna yakın bir yere yerleştirirken birisi «Müsaadenizle» dedi, dönüp baktım, Başbakan Demirel! Geçen basın toplantısında, teypin çıkardığı acayip sesler üzerine yüzünü buruşturduğu anda fotoğraflarınm çekildiğini, sonra bunların altına «Snratı böyleydi. yazıldığım şaka yollu anlattı. Sayın Başbakana «Bir şey olmıyscağı> hususunda «teminat vermek» ihtiyacını duydum. İfade ettim bunu. Nitekim bir şey olmadı.. Oerken... Demirel, koyu lâcivert elbise giymisti. Kolah beyaz gömleğini, »anırım, bir banyodan sonra geçirmişti sırtına. Beyaz mendili de kolalıydı. Soluk rengi devam ediyordu, ama terü tazeydi! Yakasında sadece Mühendis Okulu rozeti vardı. Demirkırafı n'itmişti bilmiyornm. Artık o atı takmıyor yakasın». Konuşuyordu Başbakan, ordu üzerine. Şöyle diyordu : «Bn arada türlü çesitli istis Arkası Sa. 7, Sü. 5 de Acaba Malî Polis de yalan makinesini kullamr mı dersin. Polis yalan maklnesini de kullanmaya baslıyor Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog