Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SABAHAT Baskjya hazırlayan: Memet Fuat 5 lira • CEMAL SÜBEYA DE YAYINLARI NÂZIM HİKMET ÜVERCİNKA De Şürler, ikinci baskı 3 lira Yaymevi, Vilâyet Han, Cağaloğlu 42. yıt sayı 14941 umhuriYet KURUCUSÜ: STUNUS NADİ Telgraf ve mektup adrea: Camhurryet İstanbul Posta Kutusn: İstanbal No. 246 Telefonlar: 22 42 00 22 42 9 8 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 09 \ Fransız edebiyatında içine Ince bir mizah katılmış tahlil romanlariyle buyük bir un kaıanmış olan Pierre Daninos'un en guzel romanlanndan birl olan bu eseri Samıh TİHYAKIOĞLU'nun kaleminden okuyacaksır.ız. Yaşlı doğarak çoctık ölen blr adaraın butün hpyatı. VABLK YAYINEVt, 4 Llra. * bâncılık: 1765 2334 HATIRA DEFTERİ Cumartesi 5 Mart 1966 SEÇİM KANUNU TASARISI İÇİN MECLİS ARAUKSIZ ÇALIŞACAK r BAZI ÜLKELER YEJSt REJİMİ DESTEKLERKEN DİĞERLERİNİN PROTESTO MESAJLARI YAY1TSLAMYOR I K. Satır da bu göriişe katıldığını belirtti derhal yenilenmesini Hükumet aleyhinde isliyor bildiri dağıtıldl (mevcut sistemle) seçimlerin N. P. AP'IiIer Başkanlık Gana ihtilâli kürsüsüne yurudu Afrilcayı böldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) malanna rağmen AP lilerin oylariyle Seçim Kanunu tasansı çıkıncaya kadar resmî tatil giinleri dahil olmak üzere 14.3019.00 ve 2124 arasında devamlı çalışma kararı almıştu. [1 ün gece CHP lilerin Danıştay kararlarınm uygulanmaması hakkında ki çensoru önertresinin gündeme alnııp alınmamasma geçilmeden önce AP lilerin konuşmalann 15 dakika olmasını önçören önergesine karşı CHP liler yoklama yapılmasmı istemişler, yoklama sonunun copunluk olmadığı şeklinde belirmesi iizerine AP liler Başkanlık kürsüsüne vürümüşler, bazılan kürsiide bulunan Kanunlar Müdürii ve Muavinine ağn* söz'.er sarfetmişlerdir. illet Meclisi dün, CHP M lilerin aleyhte konuşDIŞ HABERLER SERVİSİ DtS ABABA Ganada perşembe günü yer alan askerl hükumet darbesi, Afrikayı yeniden ikiye bölmüştür. Bölünmenin belirtileri kendini en fazla, Habeşistan başkentı Adis Ababada toplantı halinde bulunan Afrika Birliği Teşkilâtı (OUA) Dışişleri Bakanları Konferansında gös termektedir. Mali, Mısır, Gine, Somaü, Tanzanya ve Kenya delegasyonları, Ganada kurulan ve «emperyalist komplosu sonucu» olarak niteledikleri yeni rejimin temsilcılerinin kabul edilmesini protesto amacıyla Dışişleri Bakanları Konferansını resmen terketmişlerdır. Öte yandan, Liberya, Nıjer, Fildişi Sahili ve Malagasıden sonra, dün de Nijerya, bir destek mesajı yaymlayarak Akradaki Başkan Nkrumah'ı devıren yenı askeri rejımi resmen tanunıştır. A Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) Mıllet Partısı Genel Idare Kurulu ve T.B.M.M. Grupu, Genel Başkan Osman Bölükbaşı'nın başkanlığında müştereken yaptığı toplantı sonunda, «seçimlerin mcvcnt Seçim Kanunu ile derhal yenilenmesini» talep etmeyi kararlaştırmış ve bu konudakı takrirmi Millet Mechsı Başkanhğırıa dun vermıstır. Satır, aynı konuda verdiği demeçte •MP nin teklıfıni memnuniyetle karşılıyoruz» demiştir. M.P. Genel Idare Kurulunun yenı seçımlere gıdilmesi ile ilgıh kararı şudur : «Adalet Partisi iktidannın bnpiine kadar ortaya koyduğu zihniveti, icraatını, memlekette yarattığı huzursuzluğu, bn gidişin mcmleket ve rejim için doğurabileceŞi tehlikeleri ve zararlan, Başbakan'ın «îsterseniz seçimleri yeniliyelim» neklinde Meclis kflrsıUünde munalefete tevcih ettiği Fözleri iktidarın bazi kannnlar da yapmak istediği son derecede 2ararlı değisiklikleri milletin pesinen tasvip ettiği yolunda gerçeklere aykırı iddialarını, Millet Partisinin büyük uyarmalan karşısında iktidarın tuttuğn yolda ısrarla devam etmesini yapılan müsterek toplantıda çözden geçiren Millet Partisi Genel tdare Kııruln ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Gnıpu memleketin telâfisi ımkânsız zararlara uçramasını önlemek gayesivle Bas\ekil'in seçimleri yenileme yolundaki bevanına aynen istirake ve seçimlerin mevcut Seçim Kanunu ile derhal yenilenmesini talep eden bir takririn Millet Meclisi Baskanlığma verilmesine ittifakla karar vermiştir.» Arkası Sa. 7, Sü. 6 da ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dün sabah saat 89 arasmda Ankarada Bahçelievler ve Yenimahallede evlere «MiIIi Kurtuluş KomiteBİ» imzalı hükumet aleyhtan beyannameler dağıtılmıştır. Emniyet yetkililerinln verdiği bilgije göre, sabah saat 89 arasında plâka numarası tesbit edilemiyen «Station wagon» tipinde bir otomobil. adı geçen semtlerde süratle dolaşmış ve bu otomobildeki meçhııl şahıslar evlerin öniine ve kapıların altına beyannameler atmışlardır. Emniyet 11gilileri otomobilin aranmakta olduğunu açıklamışlardır. îlgililer, beyannanıenin hangi çevreler tarafmdan yayılmış olabileceği konusunda şimdilik bir yorumda bulunmamaktadır. Beyanname, birinci hamur kâğıdın yarısına arkah önlü daktilo makinesi ile yazılıdır ve teksır makinasından çıkmıştır. İZMİR ÜMANI DA MAZOTLA DOLDÜ tZMtR Deniz Naklıyat'ın Garzan şılepi, dun sabah saat 6.30 da Turandakı petrol tesısleri için petrol boşaltırken hortum valfının açık kalması sonunda sızan akaryakıt Turan Karşıyaka arasında kalan deniz parçasında 2025 metre genıslıjinde tehlikelı bir şerıt meydana getirmıştır Dalgalann tesirıvle Karsıvaka istikametınde suruklenen yakıt, Karsıvaka burnundan daha oteye geçemediği için bilhas=a vapur iskelesi cıvannda gehs gidiş ıçm tehlıke arzetmıştır. İlgili makamlar. duruma derhal el koyarak vapur iskelesi civarında sıkı emniyet tedbirleri alınmıstır. Karşıyakaya gelen ve hareket eden körfez vapurlarındaki yolculara devamlı şekilde denıze yanar madde atmamaları ihtar edılmektedır. llgilıler dağılan yakıt mıktarının fa'la olmadığı ve dalgalann tesın ile en geç bu sabaha kadar tehlikenın tamamen geçeceğinı ıleri sürmektedırler. BEYANNAME urttaşlar» diye başhyan beyannamede sağduyudan gelen uyarmalara rağmen Demirel Hükumetinin memleketi bir uyuşmazlığa sürüklediğı, AP yöneticıle rinin memlekette, sâbık Menderes rejiminin kara günlerini geri getirmek sevdasında oldukları ifade edilerek •Hükumetin, milletimiıin kanını akıtanlan, yurdumuzu peyk durumuna düşürenleri; 27 Mayıs inkılâbınm ve getirdiklerinin türaıi üstünden sünger çekmek isteyenleri affettirme gayretleri, buna tam bir kuvvet kazandırtnaktadır» denHmektedir. Daha sonra çeşitli Bakanlıklarda yapılan nakil, tâyin ve tasfiyelere değinilmekte ve bunlann Amerikahlara yaranma gayesiyle ya pıldığı iddia edilmektedir. «AP nin ve O'na VVashington'dan akıl hocalığı edenlerin her tür lii tutumlannın adnn adım izlendlği» belirtildıkten sonra şöyle devam edilmektedir: •Bu konu fizerinde hükumet] uyarmak isteriz. Türkiyemizin, A.B.D. nin bir ili durumuna düşü rülebileceği hic bir zaraan düşüııü lemez: Demirel'in, kahraman Türk askerini, Türk subayını. Vietnama gbndenne ve yabancı çıkarları hesabma öldürtme veya her hangt bir Amcnkan macerasına sürükleme ni>c!'erini uygulamasına ordu nııız asla müsaade edemez ve etml yecektir.» , Arkası Sa. 7, Sü. 6 da 11 ^ Gürsel'e yeni bir tedavi metodu uygulanıyor j Ankara, (a.a.) Wash.in.gton' ; dan alman son habere göre. Wal ; ter Reed Ordu Hastahanesmde tedavi altında bulunan Cusıhurbaşkaru CemaJ Giiısel'e. »Pasif , bacak hareketleri» adı verilen ye ' nı bir tedavi metodu uygulanma , ya başlamıştır. I Bacaklarda görülen bu bare j ketın bünyeye bağlı olmadıgı, doğrudan doğruya dottorlarca yaptınldığı büdirilmektedir. Dok torlar bu tedavi metodundan bir sonuç alınmasına çalışüdıgını ifade etmışlerdir. 24 Ründenberl fcoma nalınde olan ve rıastelı.ga Karşı msanüstU bir mukavemet gösteren Cumhurbastenı Cemal Gürsel'ln sağlık durumunun vahametınj muha faza ettiği ve ıyıve dofru bir gellşmenin olmadığı aynca haber verilmektedır Rodezya sorunu #* ezayir de, OUA Dışişleri Ba**kanlan Konferansmdan çekilmiştir. Ancak ileri sürdüğu gerek çe değişiktir. Cezayir delegasyonu, Gana heyetinin mevcudiyeti sebe biyle değil, Rodezya hakkındaki müzakerelerin gelişme tarzı üzerine bu karan verdiğini acıklarms tır. Moritanya ve diğer bazı ülkeler de çekilme niyetindedır. OUA Dışişleri Bakanları Konferansı, Rodezyada Smith'in beyaz azınlık rejimini devirmek için, Ingiltereyi, gerekirse kuvvete basvurulması dahil tesirli tedbirler almaya dâvet eden ılnnlı bir tonda bir tasanyı onaylamıştır. Oysa Cezayir tasansı, vakit geçınlmeden silâhh mücadeleye girişilmeNATO Genel Sekreteri Manlio Brasio beraberinde eşi olduğu hal ' sini teşvik etmekteydi. Mısır ve de dün 17^5 de uçakla sehrimlze gelmistir. Genel Sekreter, 18 de Somalinin çekilmesi. aynı zamanda ayni uçakla Ankara'ya görüşmelerde bulunmak ve tanısmak için < Rodezya hakkında «tesirsiz ve pahareket etmiştir. Resünde, Manlio Brasio ve eşi Yeşilköy Havaala ' sif» tutumla ilgilidir. nında uçaktan inerlerken goniluyor. (Fotoğraf: Selâhattın GIZ) , Bu davranışlar OUA bünyesinde şimdiye kadar görülen en açık ve buyük hizipleşmedir. Muhalefet yine Saat 15 de Ferruh Bozbeylinin başkanlığında oturum açılmış, muhalefet sıralannın yine boş oldugu görülmüştür. Başkan Bozbeyli, isim okuyarak yoklama yap mıştır. Yoklama saat 15.35 e kadar sürmüş ve çoğunluk olduğu anlaşılmıştır. AP. lıler yoklama sonucu ahrlarken, C 5 P . liler ve diğer muhalefet mensupları içeri girmiş ve çeşitli konularda bazı mil letvekilleri gıindem dışı söz istemişlerdir. Muhalefete mensup olan bu milletvekillerine Başkan Bozbeyli söz vermemiş, «Hiç birine gündem dışı söz verümiyecektir. Gündemin içi, dışından daha enteresandır» demiştir. unün Hastahk Ve Sonu Toprak kavgasmda 50 yaralı var URFA Üç gün önceki büyük arbededen sonra önceki gun ve dün de Bozova ılçesınde toprak meselesinden iki büyük arbede olmuş 19 u ağır olmak üzere 50 kışı yaralanmıştır. Bozova ilçesinın Yaylabucağına bağh Kochısar kdyü sakinlerinden büyükce bir grubun katıl dığı arbede, 5 saat kadar sürmüs ve jandarma tarafından guçlükle bastınlmıştır. Taş, sopa ve tufeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişı ağır, 17 kışı de haöf surette yaralanmışlardır. Olayın elebaşılarmdan Fazıl Kılıç, Halil Gümüş, Nazıf Karaca, Ramazan Karaca, Reşıt Gümüş, Mehmet Gümuş, adalete teslim edilmişlerdir. Aynı ilçeye bağlı Yaylak bucağının Ortatepe köyünde ıse yine arazi anlaşmazhğından köylü ler kavga etmış, 9 u ağır olmak üzere 23 kisı yaralanmıştır Olayın sanıklarmdan o!an 8 ki'i jandarma tarafından nezaret altına ahnmıştır. Devamlı çalışma Klâsik demokrasi düzeninin kütü yanı, onun fren mfiesseseleri yüzünden ağır işlemesi, kamu oyu istekleriyle istcklerin karşılanması arasındaki hız dençesinin bulunmamasıdır. Ileri ülkeler bile düzenin bu yamndan şikâyetçidirler. Az gelişmiş ülkelerde şüphesîz demokrasinin kendine özgii sakatlığı büsbütün sıntıyor ve ülkeler hararetle sarıldıkları düzenden kisa zamanda soğumaya başhyorlar. Bugün Afrikada, Asyada ve diğer yerlerde demokratik diizen yerine ordnya, tek partiye, tek adama dayanan komünist, faşist, neo faşist rejimlerin, kısacası diktatörlüklerin, yan diktatörlüklerin kuruluşu bundandır. Fransa bile klâsik bir demokrasiden eskiye oranla güdümlü demokrasiye kayıvermistir. Ancak düzenin ağır işlemesindeki sakathk, Ueri demokrasilerde, çeri kalmış ülkelerde olsun. bir başka düzensizliği, haksızlığı, adaletsizliji, açıkçası azmhğın çoğuniuğu sömürmesini, hiç defilse frenlediği için, mübah görülüyor. Böylece kötülük sadece bu görevi dolayısiyle kendisini temize çıkartmaktadır. Dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiyede de demokratik düzen sakatlıktan Ueri gelen buhranlan geçirmiştir ve geçirmektedir. Devrimle kunılan kendi şartları içindeki 1923 1945 Türkiyesi bir yana ama ondan sonra da siyasi demokrasi bir türlü yerine oturamamış, sakatlığı önlemek için kuvvetleri bir noktada toplama çabalan, demokrasiyi nihayet kokokrasi haline getinniştir. 1950 1960 tlöneminüı dikensiz gül bahçesi anlayışında kendini gösteren temel amaç bu idi. Ne var ki dikensiz gül bahçesindekiler «iktidarda olan onun nimetlerinden büyük pay alır» şeklindeki doğal eğilimlerden kendilerini kurtaramazlardı. Nitekim de kurtaramadılar ve taanı yağma 27 Mayısla sonuçlandı. Şimdi yine iktidar aynı tema üzerindedir. Kalkınmak için hızlı iş gönnek çerek, hızlı iş gönnek için, hızlı karar almak gerek. Peki hızlı karan nasıl alacağız? Kolayı var; Demokrasinin sakat yönünü düzelterek, yani tek parti çoğunluğuna giderek dâvalar surî mantıkla kolayca çözüldüğü gibi, uyçulamaİar da aynı sonucu vercbilse mesele yok. Ama öyle okmıyor. Mantığımızı ne kadar iyi niyetle harekete geçirirsek geçirelim, klâsik demotrasinin kurallanm, yine iyi niyetle yorumlayıp onları az gelişmislikle bağdaştınnaya, ne kadar çalışnsak çalışalım, toplumdaki çatışmalar, bu zorlama yorumlara. cözümlere uymuyor, sonunda da çelismeler bir noktaya gelip dayansyor. Bugün çıkmaz yola giren dönemeei hızla geçmekteyiz. Tolun sonu bu defa 1960 da görülen ufak tefek ârızalarla atlıyabilecejinıiz gibi de değil, bir kör duvar; çarptığımız zaraan ne olur, ne biter, şimdiden kestirmek imkânsız. Dış sartlar değismis, değisiyor: toplumun sartlan ise sürekli değişiyor. Iki kamplılık bu sartların etkisi altında bir sağ sol çatısması halini almıs. Siyasi partiler ve politika her gün kendini biraz daha yitirmekte, ve bu yitiriş dolayısij'ledir ki, halkın üzerindeki çatısmaların sertlestirilip sürdürülebilmesi için, yine halktan ve müesseselerden suni destekler aranmakta. Dinsizlik dinlilik Araerikancılık Rnscaluk, ilericilik gericilik, komünistlik antikomünistlik, v.b. ayırıraları aslında suni destck elde etmenin kapanları.. Topluraun üzerinde, toplumun isteklerine hiçbir faydası olmayan böyle oyunlar elbetteki bir yere gelip dayanacak. Tarih bnnun örnekleriyle dolu. Hele yakın tarih ve çünümüzde örnekler tümen tümen. Ama gelin de anlatın oyunculara.. Anlatamazsınız. Zira demokrasinin bu hastalığı kan kanserine benziyor. Bir kere yakalanınca knrtalmak D undan sonra A.P. Gnıpu Baş** kan vekilleri tarafından verilen ve Meclism devamlı çalışmasını istiyen önerge ele ahnmıştır. Önerge aleyhinde konuşan Birgit, geçen yıl Mılli Bakıye Kanunu çıkarken verilen devamlı çalışma önergesinin şımdı aynen kopya edıldiğini bıldirmiş, ancak Mıllî Bakiye Kanun Tasarısının bu tasan gibi adaletsız bır tasan olmadığını ifade ede(Arkası Sa. 5, Sü. 7 de) Plânlamada 125 mukaveJe dün yenilendi Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Dcvlet Plânlama Teskilâtında çalısmakta olan ve mukaveleleri bir süredir yenilenmiyen 125 kadar daire baskanı, sube mü dürü uzman ve memnrun rnu kaveleleri dün Genel Sekreter Haydar Aytekin tarafından imzalanmıştır. Personel Kanunu dolayısıyle mukavelelenn imzalanıp ımzalanmıyacağı yolunda kısa bir süre tereddüt hâsıl olmuş, ancak Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar Personel Kanunu malî hükümlenmn uygulanmasmı gerı bırakan bir hüküm taşıyan Bütçe Kanununun çıkması uze • rıne Devlet Plânlama Teşkilâtı genel sekreteri yetkısine daya • rarak mukavel^len venılemistır. Mukavplplen Birleşmis Milletler (AP) B. M. Genel Sekreteri UThant, bugun, Kıbns meselesinin arabuluculuğuna yardım edecek çabalar göstermesi için Kıbrıstaki ozel temsilcisi Brezilyalı Carloî A. Bernardes'e yetki verdiğini açıklamıştır. UThant, Bernardes'i arabuluculuğa tâyin etmemiş ancak diplomata «tamamen bölgesel veya daha genis anlamdaki» meseleler konusunda anlasmazlığm taraflarivle temas edebilmesi için yetki tanımıstır. UThant aynca, Bernardes'in «sommlnİBklannı arttırmakla» ilgıii tasavvurlan hakkında «Tür kiye, Kıbrıs ve Tunanistan temsilcilerine» bilgi verdiğini açıklamıştır. Thant'ın özel temsilcisi Kıbrıs arabuluculuğuna yardım edecek Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) NATO Genel Sekreteri Manlio Brasio dün saat 18.55 de Ankara'ya gelmiş ve Esenboğa Havaalanmda gazetecilere «Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs anlaşmazlığı hakkında NATO Geuel Sekreterinin bir arabuluculuk teşebbüsüne girişmesi mümkün değildir.» demışür. Bugüne kadar NATO Genel Sekreteri, Kıbns ve Türk Yunan ilişkilen konusunda bir gözlemcilik görevi yapmaktaydı. Bun dan sonraki safhada bu görevın arabuluculuk yönüne kayması mümkün müdür? şeklindeki bir soru üzerine konuya değtnen Brasio şunları soylemiştır: NATO Genel Sekreteri j Gözletncilik görevinin devam ettigini söyledi UCak Turenin kararı « KADIKOY » VAPURUNUN İNFİLÂKI BEKLENİYOR Alâeddin BİLGİ |1 ayırsızada (Sivriada) sahilıne çekılmiş bulunan «Kadıköy» yolcu gemisının her an ınfılâk etmesı beklenmektedır. Şiddetlı rüzgâr ve dalgalarla bu geminın hâlen bulunduğu yerden sürüklenerek dığer rreskun adalara gıdebıleceâı ılgıJılerce ıfâde edılmış ve dun Savcılık tarafından Deniz Polısme vazılan bir yazıda, «Kadıkov» gemisiyle ilgili «emnivet tedbırlerinin arttınlması» ıstenmistir. Hâlen makıne daırelen vatımakta olan gemınm, muhtemel f»calara yol açmaması ıçın «Bozkır» römorkörü, Hayırsızada onlerinde nbbet tumaktadır Du arada Ginenin Adis Ababadaki temsilcisi Abdulaye Diallo, Gine Baskanı Seku Turenin, devrik Nkrumah'ı Gana ve Gine Baskanı olarak ilân ettigini açıklamıştır. Diallonun ilâve ettiklenne bakıhrsa, Nkrumah, bundan böyle Zirve Konferanslannda hem Gine, hem de Gaaayı temsil edecektir. Gine delegasyonları da, uluslararası fbrumlarda aynı zamanda Gana adına konuşacaklardır. tngiltere Yeni Gana rejimini lavıdı Londra, (AP) îngiltere Hükumeti dün gece, Reisicumhur Kwame Nkrumah'ı azleden Yeni Gana ihtilâl rejimini resmen tanı dığmı açıklamışür. İlişkiler Nkrumah'm Rodezya meselesini ileri sürmesinden sonra Gana tarafından kesı'mıstı. (Afrikadaki son gelişmelerle ilgili yorumumuz üçüncü sahifemizde) Gemiye çıkılamıyor • ki ay önce büyük bır masraf ' la mazotla ışler hale getırılen «Kadıköy» gemısınn, depnla rının 17 ton mazotla dolu olması ve tehlikeli durumunu muhafa7a etmesi yuzunden, dort eunüen ben, Bilirkisi kurulu ıl» Savcılar, bu gemiye çıkamamaktadır(Arkası Sa. 1. Sü. 4 te) « NATO Konseyinin Genel Sekretere verdiği görev açıktır. Türk • Yunan ilişkileri ve Kıbns anlaşmazlığı açısından Genel Sekreterin bir arabuluculuk teşebbüsüne girişmesi mümkün değildir. Ancak pözlemcilik görevim devam etmektedir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri ve Kıbns meselesini avdınlatacak her türlü çalışmaya devam edeceğim. Tekrar söyleyeyim ki, bir arabuluculuk söz konusu değildir.» NATO Genel Sekreteri Manlio Brasio Esenboğa Hava Alanmda Dışişleri Bakanı Çağlayangıl, Mıllî Savunma Bakanı Topaloğlu, Genel Kurmay îkinci Baskanı Org. Tulga, Dısısleri Genel Sekreteri Bayülkem ve NATO Daimî Delegemiz Birgi tarafmdan karşılanmıstır. Brasio ile Dışişleri Bakanı Çağlayangil arasmdaki gorüşme ler bugun başlayacaktır. kazası: 63 kisi öldii TOKYO (AP) Dun gece sislerle kaplı Tokyo hava alanına ınmeye çalışan Kanada Pasifık Hava Yollarına aıt bir uçak tekerleklermın işaret lâmbalarına takılması sonucunda iniş pisti yakınlannda bir duvara çarpmış, içindeki 72 kişiden 63 ü olmüştür. Polis, kazadan dokuz kişinin kurtulduğunu açıklamıştır. Tokyo hava alanı bir ay içinde ıkı facıaya sahne olmuş. ıki kazada 196 kişi olmüstur. Bundan tam dort hafta evvel. yine bır cuma gecesı, Japon Hava Yollannın bır Boeıng 727 uçağı inıse geçtıgı sırada Tokyo Kör • fezıne saplanmış, 133 kişinin ölümü tek bır uçak kazasında tarihte kaydedilen en büyük insan kaybmı teşkıl etmışti. Ecvet GÜRESİN (Oevamı Sa. 7, Sü 5 de) v e n ı l e T ı\ p n l e r ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Askerî Şura 1966 yıünın ilk toplantısı dün öğleden sonra tamamlanmış ve çalışmalarla ilgüi bır açıklama yapümıştır. Yüksek Askerî Şura bu yılın ilk toplantısında lise mezunlarının yedek astsubay olmalarını öngoren tasanyı çoriişmüş ve reddetmiştir. Şurada, lise mezunlarının ye. . dek astsubay olmalan ile ilgili tasan uzun uzun tartısılmıs, lise mezunlarının her yıl 15, 20 bın civarında olduğu, Türk Silâhh DAICIKA:Kuvvetlerinde astsubaya ihtiyaç olmadığı tespit edilmiştir. Bütün Şura uyelerı, lise mezunlarının yedek astsubay yetiştirılmesinin Cumhuriyet Halk Partili iki bazı mahzurlar doğuracağını ve milletvelrili hayat pahalılığı etrabütçeye ağır bır malî külfet yuk fında «genel görüşme» vapılmalejieceğini ileri sürerek bu kasını istemişler. nun tasarısmın reddini istemışBizim bildiğimiz hayat pahalerdir. ülığı konusunda geneJ konuşma. Öte yandan, lise mezunlannın yeni değil. senelerdenberi. hem vedek astsubay olmalannı öngö de büvük bir genrllikle vnrdun ren ve milletvekilleri tarafından her verinde. vapılmaktadır. verüenmiş olan feanun teklifi tnanmıyan sağa sola biraz knMilll Savunma Komisyonunda bu lalt versin. Vapurda trende, otolunmaktadır. büste, konu komşu toplantılann Kanun teklifi 9 Martta. Milll Sa da hep bu konuşuluyor vunma Komisyonunda görüşüle Onun için. avrıca bir komrçmacektir. Askeri Şura tarafmdan nın ne favdası olacak? bilinmez konu redfJpdılmesme rağmen ka D N (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Yedek Assubayiık teklifi reddediidi Lâf ve fieynir gemis!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog