Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Tiirk Ansiklopedisi 102. Fasikül Mill! Eğitim Bakanlığınca yayaaioBan Turk Ansıklopedısinın 102. faÂiüü çıkmıştır. (Dıplomasi), (Diş), (DişçiUk), (Dıvan). (Dıyarbakır) maddeleri üzerincU ozellıkle durulan bu fasikul Bakanlık yayınevlerıyle butün kıtapçılarda J), rira fıyatla satılmaktadır. (Basın 0305/2292) umhuriyet KURUCUStJ: CTJNES NADİ ÖKSÜRÜK SURUBU 1822/2312 42. yıl soyı 14940 Telgraf T « mektop aâreıU Cumhuriyet Estanbal Posta Kutueıu Istanbol No. 249 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 İ 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Cuma 4 Mart 1966 İSTANBUL LİMAHI AKŞAM USTU TRAFİÖE AÇILDI Yangın tehlikesine karşı 33 bölgeye ayrılan limanı polİ8 ekipleri ve itfaiye korumağa devam ediyor HER ZAMAN GEMİLER, MAVNALAK VE KAY1KLAKLA DOLU OLAN İSTANBUL LİMANI, DÜN BOMBOŞTÜ. (Fotoğraf: Selâhattin GİZ) İSTANBULLU DÜN DE YAYA KALDI TEHLIKE DUN GIDERILDI Ancak ban nhil bölgelerlne sıvaşan hampetrolun muhtemel bir nlasılması güe bir şey: dikkatsizlik veya sabotajla tutuşmamasını sağlamak amacı ile KabataşTek başına iktidar» geSarayburnn arası ile Hallç 33 bolge\e ayrılmış \e aralarmda sijasî polemeyeceğini gören C. Us de bulunan üçer kifilik eklpler gorevlendirilmiştir. Sıvrıada sahılin1 H.P. hiç defilse karma de karayı oturan Kadıkby vıpuhiikumeileri zorunla kılan bir ru ise Hin için yanmaya devam Seçim Kanuna çıkartarak deetmektedir. mokratik sistemin zamanla yurTahkikat dumuzda yerlesip kok sala bılecegi omndnna bel baglasonuçlanmadı mıştı. 10 Ekım 1965 seçimleri V orkunç kaza ve yangının tahbn nmnda söndürmüstür. Ulu•• kıkatı, Kadıkoy vapurunun sal artıklar engeline rafmen AP. hâJâ yanması sebebi ile netıceertaksız hükumet knrabılecek lendinlememıştır. bir çoğnnlnkla iktidar koltngntstanbul Baş Savcısı Nedım na yerlesmiştir. O balde, gımdiki Dernırel'in Başkanlığında kuruiktidar Seçim Kanunnnu kendi lan tahkikat heyetı, Kadıkoy va eıkarına uygnn saydığı bir bipurunda incelemede bulundukçımde bir daha değiştinyor diye tan «onra raporlarmı hazırlıyabovlesine «inirlenmek jıeye? Geiulec«i(lerclır. Sıvrıada önleıııvlecek Mecliste MİUet Partisinin de bulunan ve iikel«t halıne gelen grup kadrosu 30 dan ona, TtP inKadıkoy vapuru makme daıresmdeki yangın devam ettığı ki 15 den beşe, TTP nınkı 12 den ıçın soğumamıştır. Bu yuzden ikiye iner, CKMP de (haritai Çağiayançil heyet gemıye gırememektedır. &lem) den silinirse kıyamet mi Yuksek Denızcılık Okulu oğkopar, bn yfizden demokratik retım uyelerınden Murataı DıduzenimiziD biçimsel yonlerinken, Ibrahim Kulan, Nejat Otden biri mi sarsılır? man'dan kurulu bılırkişı kuruAnlasılması daba güç bir sey: lu dun saat 15 te ıkı Rus gemıAnkara (Cnmhuriyet Bfirosu) Tek basına seçimleri kazanabilesının çarpıştığı Dolmabahçe önDı^ışleri Bakanı îhsan Sabrı Çağceğinı nman AP. onünde başlıca lerınde bır keşıfte bulunmujlayangil, dun Sov>etlenn Ankara engel olarak ulusal artıklarla lardır. Bılırkişı kurulu, ıkı saBuyuk Elçisi Nıkıta Rıjov'la ıkı bırlesik oy pusulası sisteralerini at devam eden incelemede tessaate yakm bir goruşme yaparak, bıt ettığı hususları muhtemelen goruyor ve bnnlardan Korkuyor(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) bugun rapor halınde Savcıhğa du. Seçimlerden ıstedıği sonucu vereceklerdir. Sızan haberlere alamadığı taktirde (ne yapalım gore, bılırkişı kurulu çarpışmaelimizı kolamnzn bağladılar, bak nın her ıkı gemınin dıkkatsızlıkımızı yediler) diyebilmek ve ğı netıcesmde meydana geldığıkendi dışında knrulabilecek karnı, kusurun eşıt mıktarlarda olma bir iktidan vaktınden önce duğu netıcesıne varmışlardır. rahat rahat yıpratabilmek aınacı Savcıhk henuz Lutsk tankerı ile seçim kampanyası sıralannile Krasnaya Oktobry şılebımn da bn konnyu bol bol işledi. îü neden bırbirlerıne yaklaştıklarurlükteki kanunan iyi olmadığı rını araştırmışlardır. Gemılerın nı söyleyerek bunun defistirilkaptanları, bu konuda sorulan mesi gereğini tekrarlayıp dnrdn. soruları cevapsız bırakmışlardır. Seçimler sonncunda korktuğn basına gelmediğine göre, önü Kaptanların Türkiye müzde daha üç buçuk yıllık radışına çıkmaları hat bir çalısma ve iş basarma itnkânı varken simdi AP. yi saran yasaklandı bu teiâs \e acelenin nedeni ne Çarpışan ve yangının çıkmasına ola? Haziran ayında yapılacak sebep olan Rus sılebi ve tankerikısmî Senato seçimlerinde mntnın kaptanlannm Türkiye dışına laka yeni kannn mn uygulançıkmaları İstanbul Dördıincü Asmak isteniyor? Bugün Senatoda lıye Ceza Mahkemesince yasaklan caten çoğnnlnğn ele geçirmis bumıştır. Aynca T.iman Başkanlığı lunan AP. rakiplen ile arasında gemılenn yollanna devamlandaki farkı daha da genişletmek na musaade etmemektedır. le ne kazanacaktır? Dofrudan Buna paralel olarak yangmda doğruya sistem değişikliğine dazarar goren San Ciorgia îtalyan yanacak olduktan sonra her han>olcu gemısının acentesı, dun Dör gi bir sayı üstünluŞünü bir kaduncu Tıcaret Mahkemesme tnuzanç saymak ne dereceye kadar racaat ederek zarar zıyanın tesmümkfindür? Sonra kanun debıt edılmesıni ve Ruslara ödettiğistirildiğı takdirde Millet Mecrılmesıni istemışlerdır. Bu arada lisinin dnrnmn ne olacaktır? Bu Kadıkoy iskelesi ile Köprunün meclise nlusal artıklar sistemi \anan kısımlarmda bulunan dükgereğınce girmiş 8090 kadar Milkânların sahipleri de aynı şekilde tazmınat istemek üzere mahkemeletvekili vardır. Sistemden vaz lere başvunnuşlar ve bılirkışi sogeçilecek olnrsa bunların millet vekilligini, hnkuken degilse bi ruştunnası ile zararlann tesbitını talep etmişlerdir. le, mânen kadiik mü sayacagız? Yoksa AP. nin bn acelesi bir an Kalan hampetrol önce geael seçimlere gıtmek isteginden mi doğmaktadır? motopompla çekilecek 970 dolmuş şoföründen kesildi Doğan Keçecı'og/u ilirkLşi Heyeti Bcüık feci kaza ve Savve yanKirıla ilgili tahkikatı yürüturlerken vasıta bulamayan Istanbullular da gidecckleri yere yürümek zorunda kalmış, bu arada 970 dolmuş şoföründen ceza kesilmiştir. Yeni Seçim Borusu Ihsan ONUR tmkânsızlıklar yüziinden ilgililerin yapamadığtnı dün sabah başlıyan Yıldızpoyraz fırtınası başarmış ve hampetrol birikintileri rüzgânn tesiri ile dağüdığından limanda tehlike kalmamıştır. Bu suretle saat 17 den itibaren Galata Köprüsü üzerindeki iskelelerden de vapur seferleri başlamış ve liman yavaş yavaş eski hareketini kazanmıştır. F. Melen'in Senato'daki konuşması: «C. Başkanı Vekili kanunsuz kararnameyi imzaladı Ankara, (Cumbnrıyet Burosn) C Çağlayangil, Sovyet Elçisiyle görüştü umhunyet Senatosunun dun ku oturumunda gundem «lışı bır konuşma yapan Ferıt Melen (CHP) Merkez Bankası Genel Mudurünun gorevınden almışının kanuna aykırı olarak *apıldığını Merkez Bankası îdare Meclısının goruşunun alınmadığuu soylemıştır. «Cnmhnrbaşkanı Veküımız açıkça Kanun» aykırt «lan boyle Wr ksrraftıanfryl oile «Ue (tnfh etmistir. Cnmhurbişkanlıfını ve kâletle idare etmenm mahznrlan simdiden ortaya çıkıyor. Korkarım ki daha vahimleri olabilir.» demıştır. Melen, konuşmasında Kanuna gore Merkez Bankası Genel Mudürlerımn boş vıl surevle goreve getınldıklerim, beş yıl sure dolmadan gor;vdeo ayrılmaları ıçın îdare Meclısı karan olması gerektıjmı belırtmış ve ozetle şunları Eoylemıştır: Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Trafıkteki sıkışıklıktan oturu mınıbuslerin taşta minibiis bekleyenler görttliryor. ^ehir içinda (alıstnaaoM inn verilmiştir. Besimde, Besjk İş saatlennde ıkı yaka arasındakı baŞlantının sadece Beşıktaş ıskelesınden yapüması, Beşıktaşın bır ana baba gunune donmesıne yol açmıştır Sefer yapan araç savısının bır ıskeleye toplanan yolcu sayısı yanında hıç denecek sevıyeye duşmesı yu.zunden halk »aatlerce yollarda, Beşıktaş meyd^nında kalmıştır. Bu arada ımtıhana yetışmek zorunda bulunan oğrencıler Ue hastalar Trafık pohslerınm arabaları ile taşınmışlardır 48 saatten b»rı, başlannda Mudur Şukru Balcı olduğu halde uyumadan çalışan Trafık polıslerı araç sıkıntısının gıdenlmesi için dsvamh «ekilfle faaHyet gostermıştır Karışıklık ve anlaşmazlıklara yol açacak bir haber: Minlbüsler çaiıştırıldı K. Nkrumah, Gana ve Gine Cumhurbaşkanı ilân edildi 970 şoförcezalandırıldı Addis Ababa «Habeşistan»( AP) Gıne temsılcısı Abdullaye Dıallo Kvvame Nkrumah'ın Sekou Toure'nın yerıne Gıne Curahurbaşkanı olduğunu ve şımdı hem Gana, hem de Gıne Cumhurbaşkanlığı odevlerını uhdesınde bulundurduğunu soylemıştır. Dıallo, Sekou Toure'nın dun lıderhğı bıraktığını ve yerını Nkrumah'a verdığıni soylemış ve «Sekou Tonre buna Nkmmab'ın şahsı için değil, fakat Gana ve Afrika halkı için yapmıstır» demıştır Bır basın toplantısında konuşan Dıallo, «Ba, Gine halkımn iradesıdır» dn e ılâve etmıştır. Abdullaje Dıallo Nkrumah şımdı her ıkı memleketın lıderı olduğuna gore Afrika Bırlığı Konferansmdakı Gıne delegasj onunun ajnı zamanda Gana'yı da tem=ıl ettığını bıldırmıştır. Dıallo jenı Gana hukumetının «empervalistlerin bir ojuncağıdır» demıstır Gıne temsılcısı, yeni Gana rejımı temsılcılermın de bulunduğu konferansa memleketınm katılmava devam edeceğını bıldırmıs ve «Emperyalistlerin oyuncaklannı Afrika Birliği Konferansına istirak ettirmekle Afrika devletleri Afrika Birliğini tehlikeye düsurmektedirier» demıstır. (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Trafık tıkanıklığına ve halkın ' yurumek zorunda kalmasına bazı dolmuş şoforlermın fırsattan ıstıfadeye kalkmalan da genış olçüde rol oynamıstır Beşıktaştan, Aksaray ve Beyazıt bır yana Karakoye dahı dolmuş bulmak ımkânsız hale gelmış, dolmuş şoforlen Beşıktaş • Kabataş, Kabataş • Karakoy, Karakoy Emınonu, Emınonu • Cağaloğlu, Cağaloğlu • Beyazıt ve Beyazıt • Aksaray arasmda kademelı sefer yaparak fazla pa ra almamn yollannı aramıslardır. Halkın bu konudaV sıkâyeti üzerine Trafik pohalen 970 Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Trafık Müdurluğü, taksı, dol" muş ve ÎETT. otobuslerının yetersızlığı dolayısıyle, şehirlerarası sefer yapan otobuslerın sa hıplerıne ve mınıbuslere bır çağnda bulunmuştur. Çağrı üzerıne 50 şehırlerarası otobüs ile 200 mınıbus Beşıktaş cıvanndan sefere koyulmuş ve trafik yüku kısmen azaltılmıştır. lngilterede çalışmaları Basbakan Harold Wılson'un 31 martta Ingılız genel seçımlennın yapılacağını açıklaması uzerıne uç partı de prcpaganda faahyetını baslatmıstır Nabız joklamalarına gore onde bulunan tsçı Partısınm başmda Harold Wılson (sağ üstteki resim) bulunmaktadır Eduard Heath Muhafazakâr (sol üst resim\ Jo Gnmmond ıse Lıberal Partınm (altta) lıderlerıdır 31 martîa japılacak seçimler 16 ekım 1964 te tsçılerın ıktıdarı az farkla almasından 500 gun sonraya ısabet etmektedır. Kadıköylülerin «iskele»si 6 yıl dayanabildi... İSTANBULLULAB DOUVHJŞ PEŞINDE KOŞUYOR Orhan ERINÇ 9 mart 1960 çarşamba günu çıkan Cumhuriyet Gazetesinde 3 sütunluk pırıl pınl bir resim vardı y« altmda şunlar okunuyordu: «Istinyede yapılmakta olan fki katlı Koprü, Kadıkoy iskelesi hava müsait olduğu takdirde bu aksam yerine getirilecektir. Resimde 10 şamandraya bağlanacak olan ys ni iskele gorulmektedlr.» 10 mart 1960 perşembe gunkü Cumhuriyette ise aynen 5u haber yer almışü: «Istinye Tenanesinde yapılan y« (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) KOMADA 24. GUN : Fakat anlasılması en eüç olan da şu: îirmı yıldır bız oelerle uğraşıp dnrnyoruz Allah askma? Demokrasi dedık, serbest seçim dedik, çok partili hajat dedik, fikır, vicdan özgürluğü dechk, plânlı pilâvlı Kalkınmalardan söz ettik. Anayasaya, insan haklanna, demokratik temel ilkelere bağlı kalacagımıza daır and üstüne andlar ıçtik. Ve bütün bnnları halkın mntluluğu, yurdnn kalkınması u|runa gnze aldıgımızı sabab aksam tekrarlamaktan bıkıp asanmadık. Yırrni yıldır büyük bir hırsla aynı dâ\âmn kavgasını yaparken hemu demokrasınin kapısından geçemediğimizı fark edemıyornz. Anayasa idi, ınsan bakları ıdi. (ıkir özgürlügü ve eşıtlıktı. bırakalım bnnlan, bakınız daha doğ rn dürüst bir seçim kanunu üzerinde partilerimiz bir azlasmaya varmıs olmaktan ne kadar uzak bnlunnyorlar. Oysa basta demokrasi, ona baflı bütiin knrallar, müesseseler ve fcuruluşItr her seyden önce bn toprak Ruzgârın dağıtmasına rağmen Halıç'de Defterdar iskelesi cıvarı ile Limanın Sırkecı onlermde kalan hampetrol artıkları motopomplarla bugünden itibaren çekılecektır. Boylece tehlike tamamen ortadan kalkmış olacaktır. &rkası sa 1 s>n 5 de) NATO Genel Sekreteri geliyor Ankara, (Cumhunyet Bürosn) NATO Genel Sekreteri Manlıo Brosıo, hukumetımızın davetlısı olarak bugun Ankaraja gelecektır. Gürsel'e dün «Pasif bacak hareketleri» yaptırıldı ı*ASHNIGTON Turkıye Buyukelçılığı yetküılerı, Walter Reetf Askeri Hastahanesınde 24 gunden berı komada bulunan Turkıye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'ın sağlık durumunda onemh bır değişıklık olmamıştır. Başkan Gursel dün geceyi sâkın geçınnıştır. Hastahane ılgılılerının verdıkleri bılgiye gore hayatî belirtüer şu şekıldedır : Tansiyon 140/70, nabız 104, teneffüs 22, hararet 37 derece. Walter Reed Askeri Hastahanesı doktorlannın Başkan Gürsel'e «Pasif bacak hareketleri» yaptırdıkları Elçılık kaynakları tarafından ılâve olunmuştur. Kaynaklar bu hareketleri yaptırmanın sebebıni bümedıklennı soylemışlerdor. Basbakan Parti Temsilcilerine Kıbrıs konusunda bilgi verdi Ankara, (Cumhuriyet Burosu) Basbakan Süleyman Demirel' ın dâvetı uzerıne sıyasi partıler temsücıleri ile dün akşam Başba kanlıkta Kıbrıs konusunda bır toplantı yapılmışür. Içışlerı Bakanı Faruk Sükan Dışışlerı Bakanı Ihsan Sabri Çag lajangıl ile Dışışlen Bakanlığı Sıyaset Plânlama Grupu Başka (Arkası Sa. 1, Su. 6 da; Başbakanlık Gürselle ilgili bildiri yayınladı Başbakanlık dun bır bıldırı yayımlayarak, Cumhurbaşkanımızın son sağlık durumları hakkında aydmlatıcı bılgı vermış, bu arada, «Cnmhnrbaskanhğı görevi etrafında yapılan tartısmaların kamn oyunda üzüntü yarattığını» ıfade etmıştır. Başbakanlık bıldırısının tam metnı şudur: NADIR NADİ (Arkası Sa. 7 Sü. 4 de) «bayın Cnmbnrbaşkanımız Ce(Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Başbakanlıktan bildiriimiştir Ankara, (Cnmhnriyet Bürosn) Yuksek Askerî Şura dun öğleden once ve sonra çalışmalarına devam etmış oğleden sonraki toplantıda Basbakan Demırel bır konuşma yapmıştır Lıse mezunlarmın yedek astsubay olrnalan için hazırlanan kanun tasansı Şuranın bu defaki toplantısında enlne boyuna tartışılmış, ancak hazırlanan tasan olumlu karşılanmamıstır. Konunun bugun de ıncelenmesme devam edılecektır Şurada yapılan tartnmalardan lıse mezunlprının vedek astsubay Arkası ba. 7, 6ü. S de) Yedek Astsubaylık olumlu karşılanmadı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog