Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Maksim Gorki Ekmeğimi Kazanırken Çeviren: HASAN Â l j EDİZ Ünlü Rus yazannın hayatım, yetişrrıe şartlannı, içinde yaşadığı devrireortamı anlatan en güzel eseri. Fiatı 10 lira BEMZI KTTABEVI İlâncılık: 1819/3365 42. yıl sayı 14967 umhuriyet KL'KUCUSU VUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbnl No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 OKSÜRÜK ŞURUBU 1822/3364 Perşembe 31 Hart 1966 SENATO SEÇİMİNİN • Adana,Afyon,Ankara,Bingöl,Bur8a,Diyarbakır,De # Kocaeli, Muğla, Niğde, Sakarya, TeYAPILACAĞI İLLER : nizli,Elâzığ,Eskişehir,Gire8un, Gümüşhane, Kayseri, kirdağ, Trabzon, Tunceli, Urfa, Uşak. Senatörlükleri ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) umhuriyet Senatotu uyelerinın üçte birinin yenılenmesinı ongöten 5 Haziran Senato seçımlerinin hangı ıllerde yapılacağını tesbit ıçın dun Cumhunyet Senatosunun ozel toplantısındakı ad çekmede «B» Grupuna kur'a ısabet etmiştır Bn grupta 33 AP'li, 8 CHP1İ, 1 CKMP'li, 1 MP' li, 3 TTPIi, 4 Bağıtnsız senatör bvlunmaktadır. Ayrıca çekılen kur'a sonucunda Kontcnjan «enatorlerınden Muzaffer Alankuş, Hasan Atakan, Necati Özdenız ve Sahir Kurutluoğlu'nun gorev sureleri sona ermektedir. AP : 33, CHP : B, CKMP : 1 MP: I, YTP: 3, BAG.: 4 KONTENJAN : 4 sona erenler belli oldu | isteyenlerie C Kırşehir'de öğrencinin sorgusuna devam edildi KIRŞEHİR Lâikhğe aykın sözler soyledığı ıddiatı ıle tutuk lanan öğrencilerın Sorgu Hâkım liğınde ddn sorgulanna devam edılmıştir. İlk olarak olayı Okul ıdaresıne haber veren öğretmen Kemâl llktürk'ün sonra da öğretmen Aydın Ipek'ın sorgulan yapılmıştır. Bıldirildiğine göre, Aydın tpek, öğrencıler arasında daha once de gizlı toplantılar yapıldığını öğrenmış ve bunu di ğer öğretmen arkadaşlanna haber vermıştır. İki öğretmenden sonra da 6 öğ renci şahıt sıfatı ıle sorguya çekilmiştir. j Başbakan | değişiklik ı anlaştı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kabinede revizyon Hıfzı Oğuz Bekata (CHP) thsan S. Çağlayangil (AP) Seçimin yapılacağı iller Buna gdre 5 haziran seçimleri «B» grubuna dahil şu ıllerde yapılacaktır : Adana, Afyon, Ankara, Bıngol, Bursa, Denizli, Dıyarbakır, Elâzığ. Eskısehır, Gıresun, Gümüşhane Kayseri, Kocaeli, Muğla, Niğde. Sakarya, Tekırdağ, Trabzon, Tunceli, Urfa, Uşak. Kur'a ısabet eden senatorlenn partileri ve partılerın 10 Ekim 1965 mılletvekılı seçimlerinde bu ıllerde aldıkları oy sayısı soyledır : ADANA (Senatör adedi 4) : AP'den M. Nuri Ademoğlu, Gahp Avşar, Sakıp önal, Mehmet ünaldı. (AP: 133.799, CHP: 88.229, CKMP: 5 695. MP: 8.628, TİP: 7.926, YTP: 3.289, Bagımsız: 442) AFTON (Senatör adedi 3) : AP'den C. Tevfık Karasapan, M. Yılmaz Inceo|lu, Bagımsız: Rasım Hangicoğlu. (AP: 91.565, CHP: 27 206, CKMP: 4.889 MP: 16.828, TİP: 2 795, YTP: 2 727. Bagımsız: 948). ANKARA (SenatSr adedi 7) : CHP'den Osman Ahşıroğlu, Hıfzı Oğuz Bekata, Sabit Kocabeyoğlu, tbrahim Saffet Oraay. MP'den Mansur Ulu*oy. Bafımsız: Nıyazi Agnnash, Rıfat Etker. (AP: 218.821, CHP: 141JU, CKMP: 11.889, MP: 66 813, TİP: 20564, YTP: 7.325, Bagımsız: 3.265). BİNGÖL (Senatör adedi 1) : YTP'den Sabn Topçuoglu, (AP: 9 866, CHP: 13 942, MP: 1.476, TİP: 830, YTP: 12.079, Bagımsız: 879). BURSA (Senatör adedi 4) : AP den Ihsan Sabrı Çağlayangil, Bakı Guzey, Şeref Kavalar, Cahıt Ortaç. (AP: 189.515, CHP: 63 891, CKMP: 5 014, Mt : 8.539, TİP: 6.019, YTP: 2.525. Bagımsız: 833). DENİZLİ (Senatör adedi 2): AP den Emın Durul, CHP: den Cahıt Akyar, (AP: 66 887, CHP: 44.929, MP: 4 381, TİP: 2.691, YTP 2.248, Bagımsız: i>32) DÎYARBAKIR : (Senatör adedi 2) AP'den thsan Hamit Tığrel, YTP'den Azmi Erdogan. (AP: 31.936, CHP: 25 695. CKMP: 3.799, MP: 1.867, TİP: 8.867, YTP: 25.599, Bagımsız: 12 993) ELÂZIG (Senatör adedi 2) : AP'den Celâl Ertuğ, Rasim Gıray. (AP: 38 111, CHP: 31.014, CKMP: 2.549, TİP: 2 062, YTP: 3.147, Bagımsız: 1.457). ESKİŞEHÎR (Senatör adedi 2): AP aen Gavsı Uçagok, Ömer Ucuzal, (AP; 81711, CHP; 36873, CKMP; 3099, MP; 8636, TİP; 3766, YTP; 2632. bagımsız; 469). GİRESUN (Senatör adedi 2): AP den Sabahattın Orhon, YTP den Mehmet Izmen (AP: 71686, CHP 39780, CKMP: 2430, MP: 6869, TİP 2393. YTP: 6590. bagımsız: 700). Gümüsane (Senator adedi 1): AP den Halit Zarbun, (AP: 32 983, CHP 23011, YTP: 5706, bafımsız 18619). KAYSERt: (Senatör adedi 3): AP den Hüsnu Dıkeçlığıl, Hüseyın Kalpaklıoğlu, bagımsız Suat Havrı Ürgüplü (AP: 91769, CHP 58025, CKMP: 5096. MP: 10530, TİP 3700). KOCAELİ (Senatör adedi 2): AP den Rıfat Özdeş (vefat), Lutfı Tokoğlu. (AP 58931, CHP: 31622, CKMP 1486, MP 9 192, Arkası Sa. 7, Sü. 5 de Yem kurulan Türkiye Muharıp Gaziler Cemiyeti üyeleri dün «emekK general» Ismet İnönü'yu evinde ziyaret ederek kendisine cemiyetm «şerel üyesi beratı» m sunmuşlardır. Tüzüğe gore; berat, Kurtuluş Savaşında komutanlık yapmış 8 kişiye verılmiştir. Resirade, Cemiyet üyeleriyle konuşurken torununu yamndan ayırmayan İnönü görülüyor. Prol. Celâl Ertuğ (AP) Suat H. Crgüplü (Bağ.) aşbakan Süleyman Demirel, Kabinede değişiklik yapılması konusunda revi^onu şiddetle arzulayan partüüerle anlaşmaya var mıştır. Bu değışıklığın muhtemelen nisan ayınm üuncı yansında yapılması beklenmektedır. Başbakan bir süreden berl Dr. Sadettin Bilgiç ve Kabinede defişıklık isteyenlerie bılhassa geceleri toplantılar yapmıştır. Çoğunlukla Başbakanın evinde yapılan bu toplantüarın sonuncusuna AJ1 Kabınesınde «tç Kabine» uyesi adı verilen uyelerden Mehmet Turgut ve Dr. Faruk Sükan da katılmışlardır Bu toplantılar sonunda vanlan anlaşmaya göre, Kabinede gereken değişiklik yapüacaktır. Bir söylentiye gore, Başbakan. Kabine revizyonunun Senato seçm> lerinden sonra yapümasrnı istemiş fakat netıce alamamıştır. Son toplantıda Kabinede yer değıştirmesıne veya Kabuıe dışında bırakılmasına lüzum hâsıl olan bakanlara «istifa teklif edilmesi» bunlann içinde «ben başanlıyım, çekilmem» şeklınde dırenme gösterenler olursa du^ rumlannın AP Grupuna götürülmesi ve kendılerine «güvensizük oyo« verilmesi suretiyle Kabine dışında bırakılmalarının sağlanması konusu da tartışılmış ve ka rara bağlanmıştır. B Kabine dışı kalacaklar AP. Genel Idare Kurulu Uyelerinden bazılanna gore, Devlet Bakanlanndan Refet Sezgın üe A. Fuat Alişan. Sağlık Bakanı Edıp Somunoğlu, Tıcaret Bakanı Macit Zeren Enerji Bakanı tbrahim Derıner, Köy Işlen Bakanı Sabit Osman Avcı Kabine dışı kalacafclardır Ayrıca Maliye Bakanı thsan Gür san'm, yerine parti ıçınden veya dışcıdan «Mr tftinasHjt» rjulunabOdlgi taköırd* Jegiftırilecegi A. P. çevrelerinde belırtılmektedir. Değiştirilmesı ya da kabine için de sandalye değıştırmesı düşüniilen bakanların arasında Dışişleri Bakaıu thsan Sabn Çağlayangil, MİUI Eğıtun Bakanı Orhan Dengız ve Tarun Bakanı Bahri Dagâaş bulunmaktadır Kabine dışı kalacak Devlet Bakanlarının yerine Dr Saadettin Bilgiç ve Aydın Yalçm'm getırılecekleri söylenmektedır Genel Idare Kurulu üyesi Dr. Vedat Ali özkan eya Dr thsan Kı rımh'nın Saglık Bakanlığına, tsmet Sezgm'ın de Tıcaret Bakanh ğına getırılmelerı beklenmektedır. izni kim verdi ? öte yandan son gızlı toplantıya nöbetçı öğretmen Ismail öztürk'ün ızın verdığı ve kendisının de bu toplantıya katıldığı ilen sürülmüştür öğrenciler, Beden Eğıtımı dersı öğretmeni olan Ismaü öztürk'den <Dab« Sncc t«ykuıdigımu gib! t«pi*ta««atlZk dıye izın almiflar vt son gızlı toplantıları yaparlarken yakalanmışlardır. ögrencılerden Mustafa özkan, öğretmen Okullarında okumamak kaydıyle tard almış, Ali Oker ise bir yıl muddetle tard almışlardır. Her iki oğrencı bu sebebten otürü sınıflarını geçmek ımkânını kavbetmışlerdır. Bu arada, Olaya adı kanşarak birer hafta muddetle okuldan uzaklaştmlan 5 oğrencı dun okullarına donmüşlerdır. DÖRT CHP Lİ İSTİFASINI GERi ALDI Muallâ Akarea (CHP) Esat U. Karakurt (CHP) unün HÜKÜMET HAKL1 AMA... Hükümet istifa suretiyle yenilenmek istenmiyor. Devlet Bakanı Sayın Bilgehan'ın açıkladığına göre hukukçularla beraber düşiinmüşler, taşınmışlar, bu karara varmışlar. Dün de yazdığımız gibi Anayasa bakımından yeni Cumhurbaşkanı seçiminden sonra hiikümctin çekilraesi zorunluluğu yoktur, dolayısiyle kararda Anayasaya aykırüık aramak boşuna gayret olur. Hükümetin yeni Oumhurbaşkanı seçildikten sonra çekilmesi gerekâr tezi şu iki esasa istinat ettirilmiştir: 1 Böylece Anayasanın 102 nci maddesindeki anlayışa paralel yeni bir uygulamaya gidümiş olacaktı. 2 Kunna görevi aynı partiye ve yine Sayın Demirel'e verileceğine göre, parti bu fırsatı kullanarak daha göz doldurucu bir kadro teş'.ul edebilecekti. Anlaşılan satancaUr bu faydalardan ağtr basmış ve çekUmemek karan alınmıştır. Aslında iktidara prestij sağuyacak olan, fakat müşavirler ters yorumladıklan için bükiimeti çekilmekten alıkoyan sakıncalan bir kaç noktada toplamak mfimkün: 1 Adalet Partisi grupu içinde bükümete karşı birisi doğrudan doğruya şahsî çekişmelerden, diğeri ise kadronun beğenilmemesi, iş yapma gücünün parlak olmamasmdan gelen iki muhalefet akımı var. Teşkilâttan da kuvvet alan birinci akımın, seçimlerden bugünedek hükümeti destekler görünmekle beraber, gerçekte iş başına kendi ekipini geçirmek istediği açık. Hattâ bu ekipin Başbakanlık fizerinde iddiab olduğu da bilinmez değil. İkinci akıma gelince, 2330 kişiyi şeçmiyen ve birbirine bağlı olduğu pek de söylenemiyen bu grup kuvTetini partiden çok, parti dışı çevrelerden alıyor. Daha doğrasu hu 3530 kişilik takım. müfrit hükümet taraftarlariyle, hükümetin yerine geçmek istiyen ekipin karşısındadır ve bir kısım aydmlaria iş eevreleri tarafından desteklenmektedir. Hükümet istifa ettiği takdirde özellikle iddialı olan Dr. Sadettin Bügiç grupunun geçmiş ayiann muhasebesini ortaya getireceği \c böyle bir tartışmada hükümetin hayli güç saatler geçireceği şüpbcBizdir. Aynca orta yolcuların yeni kurulacak yürütme ekipinde kilit noktalannı değiştirmek istiyecekleri de uzak bir ihtlmal sayılmaz. Işte hükümet, daha doğrusu iç kabine A.P. grupu içinde böyle bir çekişmenin başlamasını sakıncalı görüyor. Gerçi başlıyacak çekişme büyük de olsa küçük de olsa Sayın Demirel'in Başbakanlıktan düşürülmesi \e yerine raeselâ Sadettin Bilçiç'in getirilmesi aşağı yukan imkânsız. Şu var ki Başbakan, işbirliği yaptığı arkadaşlarının yıpranmasından ve kaybedilmesinden ziyadesiyle çekinmektedir. Kısacası parti içi bakımından öngörülen sakınca. Başbakan ve ekipinin grup içinde yıpratılması ve açılacak tartışmanuı çatlaklıkları ortaya çıkarması şeklinde özetlenebilir. 2 Üzerinde durulan ikinci ve önemli nokta, yeni hükümet kuruluşunun parlâmento içinde de yeni eleştirmelere ve dolayısiyle yıpranmaya sebep olacağıdır. Gerçekten hükümet yeniden teşkil edilirse, programını okuyacak ve Meclisten güven oyu istiyecektir. Demirel kabinesi ilk kuruldufu zaman o günlerin havası içinde tartışmalar nisbeten ynmuşak geçmiş, hattâ gflven oyunda muhalefet partilerinden ikisi hükumeti destekienrişlerdi. Bugün ise durum değisiktir. Yeni seçim kanunu muhalefet kanatlarını aynı paralele sokmuş ve özellikle küçükleri iktidara karşı d'ş biler hale getirmişitir. ProgTam üzerinde açılacak görüşmelerde elbette ki partiler içindekileri dökmek fırsatmı kaçırmıyacaklar ve hükümet A.P. oylariyle kazanacağı guvene rağmen beş koldan gelecek hücumu yarasız atlatamıyacaktır. 3 Bir başka önemli mesele de, Senato seçimlerinin yaklaşrmş olması, onun yanında Seçim Kanunundaki değisikliğin hâlâ çıkanlamamasıdır. Ayrıca sırada bir de af kanunu vardır. Hükümet eğer venilenirse önce zaman balamından kayba uğnyacak ve sonra yeni programın gerek grup içinde, gerekse Mecliste bu bölümlerini eleştirmek için fırsatlar kendiliğinden yaratılmış olacaktır. Nihayet ilk Demirel kabinesinin oy kuvvetiyle, kurulacak ikinci kabinenin oy kuvveti arasındaki fark Senato seçimlerini etkileyebilecektir. Anayasa zorunluğunun bulunmaması dışında, hukümeti çekilmekten »lıkoyan sebepler aşağı yukan işte bunlar. Konuya dar açıdan baktığımız zaman bu sebeplere göre abnan karar hatalı gibi görünmez. Ne var ki parlâmanter rejimin işleyişi, siyasi iktidarlann uzun vâdede başan kazamp kazanmamaları, Anayasa müesseselerinin birbirleriyle ilişkileri gadece böyle elle tutulur hesaplara dayanmamaktadır ve dayanmadıjh içindir ki yanlışlıklar biraz geç anlaşılır, ama sonunda mutlaka anlasılır. NATO Fransadan bir milyar dolar tazminat isteyecek (DIŞ HABERLER SERVİSİ) ransanın NATO'daki .14 arkadaşı, dun özel bir toplantı aktederek Fransanın NATO'nun birleşık askeri teşkılâtlanndan çekılmesînın ortaya çıkaracağı durumu incelemışlerdır. Amerika Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı George Ball'un da katıldığı toplantıda, Paris Hükumetının almayı kararlaştırdığı tedbirlenn doğuracağı sonuçlan tesbit edecek oiel bir grup kurulmuştur. Bu grup, ılkbaharda yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Konferansına tafsılâtlı bir rapor sunacaktır. 14 ler ayrıca, NATO'ya aıt askeri tesislerın Fransadan başka bir ülkeye transferınin mali yukunu doğrudan doğruya Pans Hukumttıne yüklemeye karar vermişlerdir. Tesıslerin naklı ^^ masrafı ise yapılan on tahmın^P lere gore 500 mılyon ıle 1 milyar dolâr arasında değişmektedır. 14'lerden Amerika ise, Fransa' dakı Amenkan üslerının taslıyesı ıle ılgilı Fransız teklifıne hukuki bakımdan cephe almaya hazırlanmaktadır. Amerika ve dığer 13 NATO üyesi, ayrıca, 1954 yılında Batı Almanyanın NATO'ya ahnmasını öngören «Paris Anlasmasımns feshi mumkun olmayan toplu bir anlasma olduğunda ısrar etmeye karar verrnişlerdır. F Değistirilen birlih Kıbrıstan döndü tSKENDERl'N Kıbnsta gorevlerı sona eren askerî bırliğırr.ız dun saat 15 20 de «Başaran» gemısı ile yurda donmüjtür. üç muhrıp ve ıkı mayın aramatarama gemısı refakatınde yurda gelen Kurmay Albay Husamettın Sevengıl komutasındakı 40 subsy, 23 assubay ve 287 erden müteşekkil bırliğımızi Sansekıdekı NATO ıskelesmde 7. Kolordu Komutanı Tumgeneral Faruk Guventürk ve 39. Tümen Komutanı Tumgeneral ömer özkan, askeri merasimle karşılamıslardır. Iskenderundaki Atatürk heykelıne çelenk koyan birliğımız bilâhare Orduevi önünde bir geçit resmı yapmıştır. Kıbns Değiştırme Bırliğımizîn mensuplan izınlı olarak memleketlerine gönderilmışlerdir. K1ZAMIK AŞISl İTHAL EDİLDİ Dunyamn çeşıtli ülkelerinde bir kaç yıldan beri uygulanmakta olan kızamık aşısı, ilk defa Istan bul Sağlık Müdürlüğu tarafından ithâl edılmiştir 2748 dozluk olaa aşı, tstanbul Üniversitesi Tıp Fa kültesı Mikrobiyolojı KürsüsU 1 yetkilileri ile SağlıL Mudürlüğü Ugililennın tesbit edecekleri bölgede uygulanmaya başlanacaktır. Kızamık aşısının uygulanacağı pilot bolgenin seçıminde aranacak özellikler arasmda; kontrol imkanları, aşı miktarı kadar çocuk bulunması ve şımdiye kadar salgınlardan uzak kalmış bir böl ge olması gibi hususlar dikkate alınacaktır. Fransa TSATCTdan kuvvetlerini çekeceğini Ankara (Cumhuriyet Bürosn) CHP Konya teşkılâtında çıkan anlaşmazhk sonucunda partiden öncekı gün istifa eden 3 >enator ve ıkı mılletvekılmrlen ütrdü «genel merkezın olayı halletmek üzere el koyması uzerme» ıstjfalarını geri almı?lardır. Aoctk, senatör Muhıttm Kılıç, ıstıfasını gen aldığına daı'r dığer arkadaşlarının hazırladığı bıldırıye ımza atmamıştır. Dun sabah genel meıkeıde, genel sekreter Dr. Kemal Satınn başkanlığında parti müfettışı Arif Ertunga ve Konya mılletvekılı Vefa Tanır, Fakıh özfakıh, senatör Ahmet Onar ve Mustafa Dıneklının katılmasıvle yspılan toplantı dort saat surmiiî ve sonunda adı geçen CHP lı uyeler ıstıfalarını gen almışlardır. Istıfaların gen aldırüınüsın dan sonrd CHP basın burosu bir açıklama yayınlamış, buna adı geçenlerın beyanını da eklemıstır. Açıklamada, uyelerm şu ıfadesı de yer almaktadır « Biz, Cnmburiyet Halk Partisine ınanarak girdik. Konya teskilâtı meseleleriyle ilgiii bir ihtilâf vardır. Genel tnerkez bu ihtilâfı halletmek üzere ele almıstır.» Açıklamada Vefa Tanır, Takıh Özfakıh, Ahmet Onar, Mustafa Dıneklının ımzalan bulunmaktadır. CHP vetkıhlerı istifa ettiği bıldırılen senatör Muhıttın Kıhç'ın, «Çocnğu hasta oldnjtu ıçın toplantıya katılamadıgmı. açıklamayı bilâhare imzahyacağını» sdylemıslerdir. resnıen bildirdi Senatodo kur'a ANKARA, Orhan DURU Yazıyor ^ ^ umhuriyet Senatosunun son gıınlerdeki hiç bn toplantısı dün yapılan toplantı kadar ilgi çekmemıştı. Başbakan Demirel, Bakanlar, parti ılerı gelenlerı, mü letveküleri, Senatonun sıralannı, dâvetliler locasını doldurmuştu. Birleşımin açüacağı toplantıdan önce koridorlarda birbirleriyle ıddıaya giren senatörler vardı. Ki mısi «ben istıareye yattım (A) çıkacak» diyordu. Öbüru «ben Gürcü Bacı'ya fal baktırdım (B) grupu çıkacak» dıye fısüdıyordu. Haziranda yapılacak ara seçim lerı dolayısiyle «üçte birleri» tesbit etmek için kur'a çekilecekti. Toplantı saatı gelince heyecan daha da arttı. Senato Başkanı tb rahim Şevki Atasagun «özel bir Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Ecvet GÜREStN «ASHİNGTON (AP) Fransa, kuvvetlerıni 1 temmuz 1966 ya kadar NATO'nun karma askeri gucunden çekeceğini B. Amerıkaja resmen bıldırmiştir. Fransa, aynı zamanda kendısinı, «Genel Karargâhlar» anlasmasına bağlı saymadığmı ıfade etmıştir. Sozu geçen anlaşmalar Avrupadakı Muttefık Kuvvetlerı Başkarargâhı SHAPE ile Merkezî Avrupa Komutanlığı Genel Karargâhı AFCENT ıle ılgilıdır. Paris Hükumeti buna muvari olarak Amerikan Kuvvetlerı Genel Karargâhı ile bir hayli sayıda Amenkan kara ve hava gucu tesısının 1 nısan 1967 ye kadar Fransız topraklarından baska yere naklinı istemıştır. Fransa bu isteklerıni bir muhtırada sıralamıştır B. Amenka Dısıslerı Bakanlığı sozcusu Robert J. McClaskey bu muhtıra nın, Panstekı Amenkan elçılığının Fransız Haricıyesıne çağırtılan bir mensubuna salı akşamı verıldığıni söylemıştir. B. Amerika ıle Fransa arasında, bu ulkedekı karargâhlar, askeri depolar, usler ve petrol sevk boruları şebekelerının durumunu duzenleyen 5 iki taraflı, 3 çok taraflı anlaşma ve bir takım tâlî anlaşmalar mevcuttur. Bunlardan bazılanna bir yıllık bir ıhbarla son vermek mumkundur. Buna karsılık anlaşmaların bazıları ıtt'fakın süresı boyunca muteberdır Pasabahçe grevcileri dünü tereddüt içinde geçirdiler Şise ve Cam Fabrikasmdaki greve katılan işçiler, dünkü gunu tereddut içinde geçirmışlerdir. Bir kısım işçiler Turklş Gerel Merkezinin aldığı karara uyarak çalısmak istemişlerdir. Ancak bu istek, Kristallş'e bağlı ışçıler tarafından durdurulmuştur. Sendıka «Grevin yeni toplu is sözleşmesi isteğinin isveren tarafından kabul edilinceye kadar» devam edeceğıni belirtmıştır. Türklş Genel Merkezi, greve katılan işçüere bir telgraf gondererek greve son verilmesıni istemıştir. İşçiler, Türklş ile Knstallş arasındaki anlaşmazhk sebebiyle tereddüt içinde kalmışlardır. Işveren temsilcisi dun yaptığı konuşmada, fabrikaya muracaat eden işçilere iş verileceğini açıklamıştır. TMTF 'hakkında kovusturma T.M.T. Federasyonu binasınm basılmasından sonra bir bildiri yaymlıyan T.M.T. Federasyonu Genel Başkanı Yücel Akıncı ile II. Başkan Cavit Savcı hakkmıia yaymladıklan bildiride sıyaset yaptıkları iddiası ile Basm Savcılığmca kovusturma açılmıştır. öte yandan ayni olayla ilgill olarak bildiri yaymlıyan Eminö nü Devrım Ocakları ve Fikir Ku luplen hakkında da koğuşturma açılmıştır. Kurban Bayramı yann sabah başlıyacak ve resmt dairelerle okullar salı sabahına kadar tatile girecekjerdir. Bir sureden beri fiatların yüksek oluşn yüzünden durgun geçen kurbanlık alısverişi dün hızlanmıstır. Resimde, şehir dışmdaki satış yerlerinden birinden alınan kurbanlık koyunun nakli görülüyor. AZIRLIGI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog