Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ORTAOKUL YARDIMCILARI lluan Irk: ÇöziimlU HatematUc Problemlerl 1 1000 • > » n 1000 » • » m 1000 Hayrl Daner: İM Çözümlü TizSİL r • 1 lllJlll • Muazzez SüteUn: İM ÇözUmlU Flzlk ProM!•< ZB Sabrl G«rçek: Flzlk Alıjtırra» Ofta n JH Ma Kemal Detnlny: İM Turkce ödevleriml Nanl Yıayırat . Mithat SaduHah Sender: 190 ŞMT ve Tazarların Hayatı haaıAr T* AKA KİTABEVLEBİ İUncılık: 1S18 * S327 umhuriyet 42. yıl sayı 14966 KUKÜCUSÜ rUNUS NADİ Telgraf v t m e k t a p miıtO: Cumhuriyet İstanbul Postm Kutusu: Irtanbul No. 246 Telefanlar: 22 42 80 23 4 3 9 8 22 < f 97 23 4 1 08 B 42 90 2 ÖKSÜRÜK ŞURUBU Çarşamba 30 Mart 1966 CBaşkanı Çankayada merasimle karşılandı SUNAY GOREVE DÜN BAŞLADI Ü Komutanlar toplu halde Sunayı ziyaret etti ler Ankar», (Comhoriyet Burotu) !, CHP den üç Senatör ve iki Milletvekili istifa etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Konya CHP li Parlâmento üyeleri senatör Muhittin Kıhç, senatör Mustafa Dinekli, senatör Ahmet Onar, mületvekili Vefa Tanır v« Fakih Özfakih, CHP Genel Merkezinin Konya CHP tl Müteşebbis Heyeti Başkanlığına kendi hiziplerirün karşısındaki bir hizibe mensup bir şahsı tâyin ettiği iddiasile CHP den önceki gün istifa etmis lerdir. Belirtildiğine göre, CHP Konya ll Teşkilâtında öteden beri iki hizip çarpiBmaktadır. tstifa eden Parlâmento üyelerinin mensup ol duğu hizibin karşısındaki grupta senatör Sedat Cumralı ve milletvekili îhsan Kabadayı bulunmak tadır. Son günlerde CHP Konya l l Teşkilâunın başına bir müteşebbis he yet getirihnesi istenmiş ve Muhittin Kıhç hizibinden fikir sonılmuştur. Bunlar, kendi taraftarlan nın isimlermi vermişlerdir. Ancak karşı hizip Genel Merkezde ağır basmış ve Kılıç hizibinin isimlerinin yerine Çumralı hizbine bağlı bir müteşebbis heyet ve Başkan tesbit etmiştir. Bunun üzerin» Muhittin Kılıç taraftan Senatör ve milletvekilleri partiden istifalarını vermişlerdir. Genel merkez, istifalan geri aldırmaya çalışmaktadır. C CEVDET SUNAY, MOTOSİKLETLİ POLİSLERIN ARASINDA ÇANKAYAYA GELIYOR umhurbaşkam Cevdet Sunay, dün sabah saat 10 da Çankaya köşküne giderek yeni görevine başlamıştır. Namık Kemal mahallesindeki evinden saat 9.55 te ayrılarak mo tosikletli polis ve jipe bindirilmiş askeri inzibatların eşliğinde Müdafaa caddesi, Meclis önü, Kavaklıdere yolu ile Çankaya'ya çıkan Cumhurbaşkanı Sunay, burada. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Merasim Böliiğü tarafından karşılanmıştır. Sunaya alayı, bizzat Alay Komutanı Kurmay Albay Ismail Hakkı Bayındır, tekmil vererek tanıtmış, daha sonra Sunay teftişte bulunmuştur. Fotoğraf çekiliyor Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Çankaya köşkü Nizamiyesinde yapılan karşılama töreninden sonra çalışma odasında, gazetelerin Foto muhabirlerini kabul ederek, yeni makamında ilk resimlerini çektirmiştir. CEVDET SUNAY, D Ü N K Ü I Ö B E N D E ASKEKI BİRLİĞI TEFTIŞ EDIYOR CEVDET SUNAT CUMHURBAŞKANI MAKAMINDA Senatoda bugün ANKAKA (Cıunhuriyet Bürosu) Kontenjan senatörleri arasında da ad çekme yapılacak, bunlardan bej senatörün görevi, bu dönem nihayetinde sona erecektir. Bu defa ad çekme A ve B grupiarı arasında yapılacaktır. A grupuna kur'a isabet ederse şu illerde seçim yapılacaktır: Adıyaman, Aydın. Bilecik, Bolu. Çankırı, Çorum, Edirne. Gaziantep. İçel. Iznıir, Kastamonu, Kırklareli. Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Maraş. Nevşchir (bu bolge Senato Başkanı Ibrahim Şevki Atasagun'un seçim çevresi olduğu için burada seçim yapılmıyacaktır.) ürdu, Sinop Sivas, Zonguldak. A Grupunda 28 AP li, 18 CHP li. 1 MP, 1 YTP li, 2 bağımsız senatör • ^ ^ ^ ^ bulunmaktadıı. , B grupunda ise şu iller bulunmaktadır: Adana, Afyon, Ankara. Bingöl, Bursa. Denizli, Diyarbakır. Elâzığ, Eskisehir. Giresun. Gümüşhane, Kayseri, Kocaeli. Muğla. Niğde, Sakarya. Tekirdağ. Trabzon. Tunceli. l'rfa. l'şak. Bu grupta 33 AP li. 8 CHP li. 1 MP li, 1 CKMP ii. 3 YTP li. 4 bağımsız senatör bulunmaktadır. Atosagun'un ziyareti nay'm, Çankaya köskündekl İlk rij'aretçisi Senato Başkanı Ibrâhım Şevki Atasağun olmuştur. Saat 10^0 da. köşke gelen Atasağun ile Sunay arasında yarım (Baştarafı 1 nci sayfada) saat süren bir görüşme olmuştur. DURUMUNDA DEĞİŞME YOK Ankara (Cumhuriyet Bürosn) Önceki gün, verilen bir Sağlık Kurulu raporu ve yeni Cumhurbaşkanının seçilmesı ila görevi sona eren Cemal Gürsel'in SağJık durumunda, diin de bir değişiklik olmamıştır. Gülhane Askeri Tıp Akademısi Komutanlığmın verdiği bilgıye dayanarak, Genel Kurmay, Basın ve Halkfa Münasebetler Dairesi Başkanhğı dün saat 1050 da şu bildiriyi yayınlamıştır: «Savın Cemal Gürsel'in Sağlık durumunda kayda deger bir degişiklik yoktur. Bngün komanın 50. günüdür.» GÜKSEL/Nf ' " BilgehaıııHükumet istifa etmeyecek Demirel Sunay'la gorustu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demifel, dün Meclisteki odasında kabinenin hukukçu Bakanlariyle hükumetin istifa edip etmemesi konusunu incelemiş, bu toplantıdan sonra Devlet Bakanı Cihat Bilgehan, hükumetin istifa etmiyece|ini basına açıklamıştır. Toplantıya Cihat Bilgehan, Hasan Dinçer, Seyfi Öztürk, Ali Naüi Erdem, Ihsan Sabrı Çağlayangil ve Içişlert Bakanı Dr. Faruk Sükan katılmışlardır. Bir saat kadar süren bu toplantıda «Kabinenin istifa etmemesi» gögörüşü benimsenmiştir. C umhuriyet Senatosunda bugün 5 haziran seçimi için ad cekme yapılacaktır. Komutanlar toplu halde Tüık Silâhh Kuvvetlerinin Komutartları da saat 11 de Cumhurbaşkanı Sunayı, toplu halde ziyaret etmişlerdir. Sunay'la, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tnral, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Refik Yılmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral trfan Tan Arkası Sa. 7. Sü. 6 da A Grupu George BaD, NATO meselesini görüşmek üzere Ankara'ya geliyor Ankara (Cnmhuriyet BürosB) Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı George Ball, «Fransamn temmot ayında. NATO Askeri düzeninden çekilme karan» ile ilgili olarak, ıkili görüşmede bulunmak üzere, nisan ayı içinde Türkiyeye gelecektir. Fransa dısındaki bütün NATO üllce'.eriyle temaslarda bulunarak, konu üzerinde Amerikan görüslerini anlatacak olan BalTün, Ankara ziyaretı sırasında, Türk yetkilileriyle. «Klbrıs somnnnn» da korıuşması beklenmektedir. Fakih Özfakih 6 Grupu «Pipe Line» şirket haline getiriliyor PETROL ttATINDAKt tNDİRİM HAZİNEYE 100 MİLYOV SAGLAYACAK Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Türkıye Petroüeri A O. Genel Müdürü Turgut Gülez. gazetemıze yaptığı bir açıklamada Batman tskenderun arasında petrol ulaşımını sağlamak üzere inşa eriilecek petrol borusu (PipeLine) işinin bir şirket haline getirileceğinı ve bu şirketin hısse senetlerinm halka açık olaca8ını bildirmıştir Bu arada ham petrol fiatında bun dan uzun bir süre önce yapılan indirmelerden doğan farkın pet rol ürünlerinin piyasa fiyatı yerine hazineye ıntikalini öngören bir kararname dün Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu kararname ile Hazineye günde 300 bin lirahk, yılda 100 milyon lıralık bir gelrin girmesı mümkün olmaktadır. Kararname akaryakıt fiyat istikrar fo nu hesabının ışleyişi ile ılgilidir. Buna göre, tesbit olunan aza mi satış fiyatlarındaki itibarl gümrüksüz maliyet ile gerçek güTnrüksüz maliyet arasındaki fark hazineye intikal etmektedır. Cihat Bilgehan unün Hükumetin istifası Yeni Cumhurbaşkanının seciml, hükumptin istifa edip etmemesi meselesini ortaya getiriyor. Demirel kabinesinde bir revizyonun yapılması konusu bütçeden önce grupta söz konusu edilmis, ancak bu kabinenin, bütçesini gecirdikten sonra yenilennıesi prensibinde mutabakata vanlmıştı. Asluıda bu normal yol idi. Biıtiin sızıltılara beğenmezliklere rağmen biitçeyi hazırlayanların sorumlulujju yüklenenlerin işleri malî yılın soruna dek yürütmeleri kadar tabii bir şey olamazdı. Ne var ki araya sayın Gürsel'in hastalığı girdi, Amerika tedavisi girdi ve beklenen cevizyoD vapılamadı. Bu arada grup içinde başlayan, ve daha kuvvetli bir hükumet kurulması için girişilen hareketler, mııhtıralar, muhtıralara karşı mehil tsleplerinin hep Cumhurbaşkanlığı meselesinin halline hağlandiğı bilinmektedir. Şimdi yeni Cumhurbaşkanı seçilıniş, seçimle birlikte kabine revizyonu taahhütlerinin de yerine geürilmesinin zamanı gelmiştir. Hemen söylemek gerekir ki bir dönem içinde yeni Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde hükumetin istifa edeceğine ve Cumhurbaşkanının yeniden Başbakan tâyin etmesi zorunluluğuna dair ne Anayasada hüküm vardır. ne de boyle bir uygulama daha önce siyasi hayatımızda yer almıştır. Bakanlar Kuralnnun kuruluşundan bahseden Anayasanın 102 nci maddesi sadece Başbakan ile Bakanlann nasıl atanacağını genel sınırlar içinde ortaya koyat. Bu bakımdan Anayasaya göre, saym Demirel'in yeni Cumhurbaşkanına istifasını derhal vermesi gerekir gibi bir iddiada bulunmak her halde yanlıstır. Ne var ki Anayasada yoktur diye hükumetin istifa etmemesi de gerck hukuk mantığına ve gerekse çok partili parlâmenter düzenlerdeki gelenekleşmiş uygulanıalara aykın düşüyor. Meseleye bu açıdan baktığımız zaman durum şudur; Yeni bir Cumhurbaşkam seçümiştir. Cumhurbaşkanı, Anayasaya güre devletin başıdır, gerekli gördükçe yürütme organına da başkanlıfe edecektir. Ayrıca 102 nci raaddenin ikinci fıkrasına göre de Başbakan Cumhurbaşkanınca atanmaktadır. O halde bir yeni seçimden sonra Başbakanı atayacak Devlet Başkanına, atama için serbestlik tanımak gerekmez mi? Gerçi denilebilir ki madem ki Mecliste bir parti çoğunluktadır ve nasıl olsa yeni Cumhurbaşkanı da Başbakanlık görevini iktidar partisinin Genel Başkanına, ya da partinin kendi içinden kabul edeceği bir kişiye verecektir, o halde formalitelerle, şekilcilikle zaman kaybına ne lüzum var? Lüzumu var, rira konuyu sadece bugünkü gerçekler içinde düsünmcmek gerek. Farzedelim ki AP çoğunlukta değil de, 1965 ten önce olduğu gibi partiler dengesi kanatların ağırlıklanna göre değişiyor. O zaman ne olacak? Cumhurbaşkanı, buhranlaruı patlak vermemesî için elbette Parlâmentonun o günkü durumuna bakarak hükumetin yeni dengeye uygun şekilde kurulmasmı isteyecek. İsteyecek zira sorumsuzluğunun yarnnda Devlet Başkanı partiler üstü hakem durumundadır, yürütme organmın mcmleket işlerini en iyi şekilde yürütebiİmesi için devletin ba8i olarak müdahalelerde bnlunabilmektedir. Meseleyi sadece bugüne göre değil, gelecekteki Ihtimalleri de kapsayacak ölçüde ele aluıca ister istemez şu sonuea varıyoruz; dönem içinde yeni Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Devlet Başkanına yeni bir Başbakan tâyini serbestisi verümeli ve hükumetin istifa geleneği siyasi uygulamada yerleşmelidir. Bugünkü Demirel hükumeti, böyle bir geleneği yerleştirirse zayıflamak değil, aksine takdir toplayacaktır. Kaldı ki sayın Demirel böylece hükumctteki zâfiyet unsurlannı da rahatça saf dışı edebilmek imkânını kazanacaktır ki bu kendisinden başka temsil ettiği partinin geleceğ) İçin de faydalı olacaktır. İstifa yolunu açmamak, kabine dışı bırakılanların husumetini çekmemek ve grupta yeni güriiltüler çıkmasını önlemek gibi çok bilmişlcrden gelen tavsiyeler aslında kuvvetlenmeyi engelleyecek formüllerdir ve ilerde bunlann yanlış olduğa anlasılacaktır. N.Y. TİMES1K SU1SAY1A İLGİLl YAZIS1 NEW YORK, ( A P . ) New Times gazetesi, bugün Türkiyenin yeni Cıımhurbaşkanı Cevdet Sunay hakkında şunları yazmaktadır: «General Cevdet Sunay TUrkiye Cumhurbaşkanlıgına değişik bir zamanda gelmektedir. Göriinürler de Kıbrıs meselestne bir çözüm yolu yoktur... Türkiyenin içinde siyasi huzursuzluk Başbakan Sü leyman Demirel'in beş aylık Adalet Partisi hükümetini şüpheli bir yola sürükliyebilecek niteliktedir General Sunay'ın orduyu Türk politikasının dışında tutmak azmi şüphesiz ki Başkaa olarak şim di yerini aldığı General Cemal Gürsel'in azmi kadar kuvvetlidir. Maamafih 1964 te General Cevdet Sunay, Adalet Partisinin tahrikleri ve orduya yöneltüen hafcaretler karşısında «milletin hasım kamplara ayrılışı silâhlı bir ihtilâle yol açabilir» demiştir. Türkiye Cumhuriyetihin beşinci Baş kanı olmak için üniformasmı çıkaran bu zat tarafından yapılan ihtarın hâtırası Bay Demirerin veya memleketi ikiye bölme ga yesini güden muhalefetteki herhangi birinin hareketlerini kontrol etmeye yeterli olması kir.» Sunay'ın yerine boş pusula konacak « Lüzum yok » Toplantıdan sonra, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan «Başbakan istifa edecek mi?» sorusuna «tstifa etmiyecek. Kendisi de bunu açıklayacaktır» cevainı vermiştir. Öte yandan, h O ü m e t i n çok zayıf kurulduğunu, o günden bu yana çabucak yıprandığını, bu se beple mutlaka bir değişiklik yapılmasrnı ısrarla istiyen Genel 1dare Kurulu üyeleriyle, bir çok senatör ve mllletvekilleri, Başbakan Demirel'e, veni Cumhurbaşkanının seçilmesinin «isttfa ederek» kıymetlendirilmesi tekliflerini önceki gün yenilemişlerdir. Durumu gözden geçireceğini bildiren Başbakan, dünkü toplantıyı düzenlemiş ve bu toplantıda da «istifa etmenin gereksiz olduğn» görüşü ağır basmıştır. Demirel Sunay ile görüştü Başbakan Süleyman Demirel dün saat 15.30 da Çankaya köşkü ne giderek, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile bir süre görüşmüş tiir. Kontenjan senatörleri içinde lü kişiden 5 i, kura sonucunda seçilecek ve bunlardan boşalan yerlere Cunohurbaşkanmca yeni tâyinKOZANOGLl) ! ler yapılacaktır. Kur'aya katılacak kontenjan senatörleri şunlardır: «Cevat Açıkalın. Muzaffer Alankuş. Amil Artus. Hnsan Atakan, 1 Öoıer Ergül. Hasan Kangal. Enver Kök, Sahir Kurutluoğlu. Necati Özdeniz.» Kontenjan senatörü Cevdet S u nayın da ad çekmeye katılması ge rekiyordu. Ancak. CumhurbaşkaTanınmış yazar ve mimarlannı seçildiği için O'nun yerine bos mudan Abdullah Ziya Kozanoğbir pusula konulacaktır. lu dün vefat etmiştir. tki gün evvel hafjf bir felç geçiren Kozanoğlunun durumu eit tikçe ağırlamıs. gösterilen bütün ihtimama ragmen 1ün sdbah ha vata gözlerini vumni'iştur Cenaresı bueii>i ikınd! namazı nı muteakip Sişlı f^am'iıvren ks dınlacaktır KozanoSlunun öli: mü teessür uvandırmıstır Değiştirme bırlıgımız Kıbrıs'ta Magosa, (AP) 350 kişilik Türk değiştirme birliği dün sıkı emniyet tedbirleri arasında Türk nakliye gemisi Basaran'dan karaya çıkmıştır. 40 subay ve 310erden müteşekkil birlik, Kıbnsta bukınan Türls birliğinin memlekete dönecek olan aynı sayıdaki mensubunun yerini alacaktır. Gemiden çıkan Türk askerleri bir Birleşmiş Mületler konvoyu ile 64 kilometre mesafede Lefkoşe'nin Türk kesiminde bulunan üsierine sevkedilmişlerdir. Abdullah Ziya Kozano^lu vefat etti PARLÂMENTO Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Büyük bir oto kaçakçılığı ortaya çıkarıldı Büyük bir otomobil kaçakçılıt,. ve evrak sahtekârlıgı yapan şebekenin elebaşılanndan olduğu söylenen Erdoğan Peker önceki gece Küçükyalı sahilindeki bir ku lübede yakalanmıştır. Şimdiye kadar gerek yurt dışmdan getirdiği otomobilleri ve gerekse sahte evrak yaparak gümruklerden çektiği arabalan sattıgı ortaya koöulan Erdoğan 1 ın aynca gıyabi tevklf karan olduğu ögrenilmiştir. înterpol tarafından da aranmakta olan Erdoğanın büyük kaçakçı şebekelertne dahil olduğu iddia olunmaktadır. Olayın üzerinde önemle duran Mali Polis, sanığın yardımcılarından dört kişiyi daha nezaret altına almıştır. Malî Polis yetkilileri tevkifle rin artacağını belirtmişlerdir VR GREV DEVAM EDİYOR Pasabahçe Grev Koordinasyon Komitesi Başkanı Ziya Hepbir, dün grevcüerin yanında yaptığı basın toplantısında, Türklş'in ikazına rağmen «prev karannı» kaldırmıyacağıru vc greve devam edeceklerini bildirmiştir. Bütün grevcüerin eşleri ve çocuklanrun da izlediği toplanüd» Hepbir, tşveren Sendikalan Konfederasyonu ile ihtilâfm giderllmesi yolunda anlaşma yapan Türktş yetkililerini Türktş ana tüzüğünü ihlâl etmekle suçlamış ve «Yapılan protokol hiç bir hakuki değeri olnııyan, yamJma TO yanütma belgesidir. Bu belge isçinin Anayasa teminatı altmdaU toplu sözleşme hakkının özünü flı lâl etmektedir. Anayasaya aykuTdır. Kannn ve mahkeme cevas verdiği halde insan haysiyetio* yaraşır bir sözleşme yapıunasından vazgeçilmek istenmiştin d»miştir. Demirel: Anayasa sarihtir Başbakan Süleyman Demirel, köşkten ajTildığı sırada gazetecilerin, Hükumetin istifa edip etmiyeceği» konusunda sorduklan sorulara şu cevabı venniştir: cAnayasamızda hükumetin hanşi hallerde istifa edeceği sarih oiarak belirtilmiştir. Reisicumhurun değişmesi hükumetin istif» sebepleri arasınds mevcut bulunmamaktadır. 1961 Anayasa nizamının gereği icabı hükumetin istifası mevzuubahis değildir.» Demirel, Cumhurbaşkanı S u nayla yaptığı görüşıne hakkında «Çeşitli memleket meseleleri hakkında Sayın Cumhurbaşkamna bilgi verdim» demijtir. KORKAKLIK $ Bugün 4. Sayfamızda Başladık Başkan seçimînde beş milletvekili Bayara oy verdiler Gazeteler Ecvct GÜRESİN BEŞİ BİR YERDE..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog