Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

1 ZAFER ABİDESİ (E. M. Remarque) ciltli fiatı 12.5 lira 2 KAHİBENİN İSYÂNI (DİDEROT) ciltli fiatı 10 lira. î EN UZUN GÜN ( C RYAN) ciltli fiatı 10 lira. i Sanatlar ve hasatlar Velisi HACI BAYRAM VELÎ (Zeria Karadeniz) ciltli kuşe gömlekli fiatı 10 iira. Odemeli isteyiniz, kitapçılardan görerek alınız. OKAT YAYINEVİ Ankara Cad. 45 P.K. 1017 İSTANBUL. Reklâmcıhk .../2272 , Ezilenler KURUCUSU: YUNUS NADİ 42. yıl soyı 14939 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta K u t u s u : Istanbul No. 246 Telefonlar. 22 42 90 2 2 * 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Perşembe 3 Mart 1966 • Dostoyevski'nin bizde en çofc tutunmuş ve sevümiş romaru Ezüenler'dir. Nihal Yalaza Taluy'un özel bir diklja*le çıeydana getirdiği bu çevirinin üçüncü Wskıa Varlık Yayınlan arasında 6 lira \fiyatla çıkmıştır. *. Vtlâncılık: 1785/2261 ARAR 2O MiLYON Liman tehlikeli bölge ilân edildi Vedat ETENSEL Selâhattin CÜLER BOGAZ VE HALİÇ KIYILARINDA, MUHTEMEL BİR PARLAMAYA KARŞI GEREKEN EMNIYET ' TEDBIRLERİ ALINDI Onceki gece Boğazda karşı yönde seyreden iki Rus gemisi Dolmabahçe açıklannda kesinlikle tesbit edilemiyen sebeplerden çarpışmışlardır. Novorosiskten yükledigi mazot ve petrolu Akdenize taşıyan LUTSK tankeri Küba'dan gelmekte olan KRASNAYA OKTOBBY ile karşılaşmış, tahminlere göre lodos tesiriyle meydana gelen akıntı çatışmaya sebep olmnştur. Tankerden denize dökülen mazotlar Marmara ve Haliç istikametine süratle yayılmış, nihayet meçhul bir kimsenin denize yanar kâğıt atması ile parlamıştır. Plânda görüldüğü gibi, Karaköy iskelesinin Köprü tarafındaki Radıköy vapuru tamamen yanmıştır. Galata nhtıtrundaki «Sus» vapum kazayı zararsız denecek kadar bir taasarla atlatmıs ve denize açılmıştır. San Giorgio'nnn bordası isten simsiyab olmuş, kaptan köşkü ve filikalannm brandalan yannuşsa da Türk kılavnı kaptanlann yardımı ile kurtarılmıştır. Arka pLândaki «Ege» ve «lzmir» gemileri ise hiç zarara ngramadan denize açılmışlardır. V orkunç kaza ve yangmdan sonra bir ** hampetrol gölü haline gelen Istanbul limanı dün öğleden sonra tehlikeli bölge ilân edilmiş ve her türlü deniz trafigine kapatılmıştır. Limanın temizlenmesi için Shell Şirketi tarafından temin edilen «Teepol 6CD» maddesi itfaiyeye dagıtılmıştır. Itfaiye elindeki araçlarla hampetrol bulunan sahalara verilen kimyevî maddeyi sıkmakta ve hampetrolü yok etmektedir. Dün sabah saat 11 e kadar Şehir Hattı seferleri Kadıköy, Haydarpaşa, Üsküdar ve diğer Anadolu yakası iskeİeleri ile Adalar arasında sadece Beşiktaş iskelesinden yapünuştır. Ancak Beşiktaş İskelesi civannuı kesif hampetrol tabakası ile kaplı bulunması, yüzbine yakın vapur yokusunu yanarak ölem tehlikesi ile kar; şı karşıya bırakmıştır. İskelelerde yolcular vapurlara binerken devamlı oîarak «Vapurlarda sigara içilmemesi ve klbrit, çakmak gibi yanıcı madde kullanılmaması» ihtar edibniştir. Zaten kaza dolayısiyle sinirleri bozuk olan yolcular bu ihtarı işittikten ve Beşiktaş önlerindeki mazot birikintilerini gördükten sonra daha da büyük heyecan geçirmişlerdir. Saat 11 den sonıa Beşiktaş civarının da tehlike yarattığını gören ilgüüer Anadolu ve Rumeli yakası arası deniz bağlantısının Ortaköy Ue Kuzguncuk arasında yapümasına karar veıanişler ve diğer iskeleler kapatılmıştır. MECLİS DUN TARTIŞMALI BİR OTURUM YAPTI Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün muhalefet partilerinin çeşitli oyalama ve geciktirme çabalarına rağmen Seçim Kanunu Tasarısınm görüşülmesine başlanmıştır. Muhalefet partileri toplantı açıldığı zaman salona girmemek, çoğunluk olduğu anlaşıldıktan =onra ise gündemin «Başkanlık Divanının snnusları» bölümünde jer alan çeşitli konular üzerinde uzun konuşmalar yapmak suretiyle Seçim Kanunu Tasarısının görüşülmesini engellemek için ellerinden geleni yapmışlar, ancak her defasında AP çoğunluğunun oyları ile başarısızhğa uğramışlardır. Yoklama Saat 15 te Başkan Ferruh Bozbeyli oturumu açtığı zaman muhalefet sıralarının boş olduğu görülmüştür. Jîaşkanıa jiim okuyarak yaptığı yoklama 35 dakika sürmüştür. Çogur.luk olduğu anlaşıluıca muhalefet partileri üyeleri salona girmişlerdir. I I I | DÜNKÜ MtCUS DEMİREL HflSTfl Ml? Fikret OTYAM Sayın Başbakanın dünkü Millet Meclisi oturumunda, her zamankinin aksıne, rengi çok soluk olduğu görülüyordu. Yine her zamankinin aksine, rengi arkasındaki mauna karışmıyordu. Gerçi gülüyordu bermutad, ama sıkıntılı bir gülüştü bu. Hastaysa geçmiş olsun diyelim Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin de bir aralık açıkiadığı gibi, dün Millet Meclisinde «Iktidar Seçim Kanununu çıkarmak için, muhalefet de geri bıraktırmak için» azimliydi. Oturum açıldığı zaman muhalefetten kimse yoktu sıralarmda. Bütün muhalefet sıralan bomboştu. Bu, kim bilir ne kadar süreceği belli olmıyan engellemenin ilk hareketi idi. AP liler ise, bir suskunluk içindeydiler. Tuhaf bir gerginlik hissediliyordu. Başkan Bozbeyli sıkı bır yoklama yaptı... AP liler tam kadro değildi. Bütün tenbihe, ricaya rağmen. tşte Sayın Başbakan, belki Grupta yaptığı ricaya böylesine boş verilmesinden olacak tarifsiz bir huzursuzluk içindeydi. Gecikmiş AP liler geldikçe tebessümü arttı. Çoğunluk olduğunu anlayınca neredeyse «Makaralan koyverecekti...» Oyalama taktikleri Bundan sonra muhalefet sözcüleri bilhassa CHP den Turhan Feyzioğlu, Coşkun Kırca ve Reşit Ülker Başkanlık Divanı sunuşları arasında yer alan ve Meclise bilgi vermek mahiyetinde olan her tezkere üzerinde söz almaya çalışmışlardır. Ancak Başkan Bozbeyli. bunlara söz vermemiş bu yüzden Başkanla CHP liler arasında tartış; malar olmuştur. Bu arada Sayıştay Kanun Tasarısının geçicı komisyona sevkini isteyen önerge muhalefete söz alma imkânı sağlamış ve Coşkun Kırca (CHP), Ahmet Tahtakılıç (CKMP) ve Çetin Altan (TÎP) bu konuda uzun konuşmalar yapmıslardır. Aynca Yusuf Ziya Bahadınlı (TİP) nın öğretmenlere vapılan baskı konusundaki genel görüşme önergesi ve CHP nin Danıştay ka rarlarının uygulanmaması hakkındaki gensoru önergesi okunmuş, muhalefet üyeleri Feyzioğlu (CHP) ve Ekinci (TİP) bu önergelerin bu toplantıda ele ahnması gerektiği tezini ileri sürmüş lerdir. Bu istek AP lilerce reddedilmiştir. VİLAYETÎN BİLDİRİSİ Rus gemilerinin çarpışması dolayısiyle meydana gelen büyük tehlike henüz Istanbuldan uzaklaşmış değildir. Daha müessif hâdiselere meydan verilmemek üzere aşağıdaki tedbirlerin aksatılmadan ve titizlikle takibini rica ederim: 0 Bütün şehir sahiUeri bir yangına sebep olmaması için gerekli tedbir almalan tenbih edilecektir. 0 Sahili gözetlemeye devam edilecek, herhangi bir dikkatajzlik ile yanan bir maddenin denize atılması önlenecektir. 0 Bilhassa Köprü civarı ve buna benzer diğer yerlerde ateşle kebap ve balık pişiren esnaf sahilden uzaklaştırılacaktır. 0 Gece emniyet ve gözetleme hizmetleri tedbirleri büsbütün artınlacak, Merkez Komutanlığı Kuvvetlerinden de istifade edilmek suretiyle sahilde devriye gözcüleri ihdas edilecektir. Bu maksatla Merkez Komutanlığı bilhassa Kadıköy Üsküdar. Eminönü Kaymakamlıkları bölgelerinde gözetleme vazifelerini yapmak üzere Kaymakamhğın talep edeceği makul ölçüdeki istekleri kalşılaması kendilerinden istirham olunur. Görülecek en ufak bir yangın vakit geçirilmeden itfaiyeye, Emniyete ve bana bildirilecektir. Bu tedbirlere ilâveten Emniyet Müdürlüğü seyyar ekiplerini ikaz, gözetleme. mâni olmak tedbirlerini ikinci bir emre kadar devam ettireceklerdir. Q Trafik Müdürlüğü Deniz Işletmesi ile sıki temas halinde olarak şehrin trafiğinin mümkün clduğu nispette aksatılmadan devamını sağlayacaktır. 0 Meteoroloji Istasyonu ile temas ediierek rüzgâr durumuna göre yanıcı kirlenmiş suların hangi bölge'.ere sürükleneceği Kaymakamlıklarca dikkatle izlenecek ve gereken tedbirler bilhassa Adalar, Bakırköy, Zeytinburnu ve Silivri Kaymakamlıklarınca ahnacaktır. VEFA POYRAZ tstanhul Valisi Limanın tehlikeli bölge ilân edilmesi uzerine Denizyollan İşletmesi İçhatlar seferlerini iptal etmiştir. Dün sabah Bandırmadan gelen Gemlik vapuru saat 13 e kadar açıkta beklemiş, limana girmesine müsaade edilince yolculanm Zeytinburnu iskelesine çıkarmıştır. Bugün gelecek Samsun vapurunun yanaşacağı yer jse helli değüdir. Boş sıralar Yangın nasıl çıktı Istanbul limanını bir anda alevler içinüe bırakan yangının nasıl çıktığı henüz kesin olarak tesbit edilememiştir. Dün yangınla ilgili olarak 20 tanığın ifadesi alınmıştır. Tanıklann bir kısmı Kadıköy vapurunun baş tarafından veya is kele ile nhtunın birleştiği yerden meçhul bir şabsın denizdeki mayiin yanıp yanmayacağını anlamak için yaktığı kâgıdı attığını ifade etmişler. bir kısmı ise yangının çıkış şeklini görmediklerini söylemişlerdir. Polis, yangının çıkışına sebebiyet veren meçhul şahsı tesbit etmek için olay saatlerinde iskele ile rıhtım civarında bulunan ve bimekân takımından olduklarını tahmin ettiği bazı kişiler üzerinde durmuş ve bunlann da ifadelerini almıstır. Sıra Seçim kanununda Bundan sonra Seçim Kanunu Tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini isteyen bir önerge okunmuştur. Bu önerge aleyhinde konuşan YTP li Ali Karahan •Demirel'e hltap ediyorum. Bizi Arkası Sa. 7, Sü. 3 te İnönü olunmaz CHP lideri Ismet Inönü'nün yerine de AP li Cihat Turgut adındaki milletvekili keyifle oturmuştu. Yine arka sıralarda, CHP bölümünde Sinan Bosna ve Etem Kılıçoğlu adındaki AP li üyeler oturuyorlardı. Ama en keyiflileri ise înönü'nün yerinde oturan Cihat Turgut idi. Bay Turgut sandı ki tsmet Paşanra yerine oturulunca tsmet Paşa olunur!. Olunmaz efendim, olunmaz. AP lilerden en son Mithat Dülge geldi. Bağımsız Mehmet Ali Arsan da AP sıralarına geçip 0turmuştu! Hayırdır Inşallah. Neden yanaşmak istedüer? V orkunç kazanın nedenleri U •*zerinde önemle durulmaktadır. Rus bandıralı 33 bin tonluk LÜTSK tankeri Ue yine aynı bandırayı taşıyan 222(X tonluk KRASNAYA OKTOBRY şilepi mahiyeti kesinlikle tesbit o(Arkası Sa. 7, Sü. l de) araköydeki Kadıköy iskelesinde, Kadıköy seferini yapmak için beklemekte olan Kadıköy vapum, yanmaya başladıktan sonra liman için büyük bir tehlike yarattı. Halatları da yandığı için iskeleden aynlarak Sirkeciye doğru sürüklenmeye başlayan vapnrn Deni» Kuvvetİeri vasıtaları çekerek Sivriada'da karaya oturttnlar. Fakat Kadıköy bir iskelet haline gelmişti (ynkanda) Feci kaza ve yangının baş sorumlusu olan Rus şilepi Krasnaya Oktobry ise baş tarafından derin bir yara almıştı. Önce durmak istemedl, fakat yapılan ihtar sonunda Zeytinburnu açıklannda demirlemek zorunda kaldı. Onun da baş kısmı tamamen harap olmuştu . K Şehirde bütün, traîik aksadı İ OLAYDA RUS KAPTANLARIN İHMALLERİ GÖRÜLÜYOR Alâeddin BİLGİ I imanda meydana gelen bü" yük yangınla ilgili soruşturma, Istanbul C. Savcısı Nedim Demirel başkanhğında kurulan 5 kişilik Savcılar kurulunca yönetilmektedir. Servet Köseoğlu ile Ali Demirtaş, Yüksek Denizcilik Okulu öğ retim üyelerinden Mümtaz Diken, İbrahim Kulan ve Nejat Otman'dan kurulu bilirkişi heyetiy le birlikte çarpışan cKrasny Okitiabr» şilebi ile <Lutsk> tankerine giderek kaptan ve tayfa(Arkası Sa. 1 Sü. * de) Dün SEVCI yardımcılanndan AVUKAUIK KANUNU TASARISI (şimdilik) DUROURUIDU Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Başbakanhğa sevkedilen ve esaslan resmen açıklanan Avukathk Kanun tasarısı, avukatlar arasında tepki yaratmış ve bu durumu gören hükumet, söz konusu kanunu şimdilik Meclise sevketmemek kararı almıstır. Nitekim, Devlet Bakanı ve Hükumet sözcüsü Cihat Bilgehan, dün bu konuda bir açıklama yapmak zorunluğunu duyarak Avukathk Kanun tasarısının henüz Meclise verilmediğini söylemiştir. öte yandan, tasarı üzerindeki tenkidler, tasarının kanun laşması halinde eski avukatların «muktesep hak» yolu ile kanu nun getirdiği haklardan fayda • lanacakları, buna karşı bunu haketmenin güçlüklerini yalnız yenı avukatların çekeceği nok • tasında toplanmaktadır. Tek CHP li Salonda tek CHP li üye Siirt milletvekili Âdil Yasa idi. O da kâtip olduğu için Divandaydı da ondan. Başkan «Çognnlnk var» deyince bir alkıştır koptu. Işte tam o sırada Grhan Birgit ve Reşit ülker (CHP) içeri girdi, sonra diğer muhalif üyeler. stanbul limanını ham petrol gölü haline getiren feci deniz kazası ve yangmdan sonra denizde ve karada trafik, geniş ölçüde aksamıştır. Şehir Hattı seferlerinin normal yapılamaması yü'zünden, iki yaka arasında bağlantı güç sağlanmış, araç bulunamadığından Ortaköyden Aksaraya kadar yürüyenlere, arabalı vapur iskelesinde otobüs içinde gününü geçirenlere rastlanmıştır. Saat 6 ya kadar Şehir Hatlarır.m bütün seferleri normal 0larak yapılamamıştır. Bu saatten sonra Kabataş ve Beşiktaş iskeİeleri ile Kadıköy. Haydarpaşa seferleri yapılabilmiştir. Saat 11 den sonra ham petrolun Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Sükan konuşuyor lçişleri Bakanı Faruk Sükan, îstanbul liman ola^ma ait bilgi verdi ve son cümlesi aynen şöyleydi: « Sayçıianmla anederim. Hürmetlerimle...» Oldu olacak, bir de «Konyadan sevgilerle» deseydi. Suskun AP liler AP liler sanki öğle üzeri bol yogurt yemiş de uyku bastırmış gibiydi. Ne dersen de, ses yok AP lilerden... tnsan bir yadırgı Arkası Sa. 7. Sü. 3 te Limanı dolduran kalın hampetrol tabakaa Fotoğraf: Selâhattin GİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog