Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

İ ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR 190 4 TOLSTOY""" " uroind* fikhl •(t^SAHESER ROMANLAR g » HARP VE SULH <s nci Böyle bır ronıan ne yazümı$ür, ne de yazılabılır! (Somerset Maugham) Bır ânlık hata sonunda bır ömür boyu süren pısmanlığm hikâyesı' 1 Her kitap yaldızb ; Iftabartmabez cıltlı 12,5 L; DİRİLİŞ a.ncı bası , umhuriyef 42. yıl soyı 14965 KURUCTJSU YUNUS NADİ Telgraf ve mektup Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 ÖKSÜRÜK ŞURUBU İlâncılık: 1822/32U5 V A YI N E Vİ adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Salı 29 Mart 1966 C K M P ALPASLAN Ü Ş CEVDET SUNAY 11 Oylamaya katılanlar CEVDET SUNAY CÜMHURBUSK/INI iCRKİYE BÜYlK MÎLLET MECLtSl, CIMHURBAŞKAM SEÇlMt tÇÎN TOPLANT1 HALİNDE Başarılar dilerken.. Hükumet istifa edecek mi? umhurbaşkanlığına seçilen Cevdet Sunay, dün Büyük MiUet Meclisi önunde törenle içtiği anddan sonra şerefli ve güç görevine başladı. Sayın Sunay'ı Devletirnizin en yüce katına ulaştıran koşuilar ıınciri üzerinde çeşitli yönlerden incelemelere girismek mflmkündflr. Bunlann aynı kapıya çıkacağından biz şiiphe etmiyornz. Parlâmentoda temsil edilen partiler ve gruplar çoğunlukla Ordumazun mümtaz komutanlanndan biri olan Genel Kurmay Başkanı Sayın Orgeneral Cevdet Sunay üzerinde âdeta telepatik diyeceğimiz bir duygu birliği ile anlaşmışlar ve Sayın Sunay'ı Devlet Başkanlığına getirecek hukukî imkânları zamamnda tartışmasız gerçekleştirmişlerdi. En basit memleket dâ\alarında birbirlerine giren, ber meselede çelişen. kavpa gürültü çıkarmak için ufak vadeleri biie kaçırmıyan partilerimizin Devlet Başkanı s o çim» gibi pek önemli bir konuda böylesine sıkı bir anlaşma haline gelivermeleri rejimin yakın gelece?i bakımından umut verici, seTindlrici bir olaydır. Beş yddır ilk kez, parti farkı gözetmeksizin ezici vatandaş çoğunluğu aynı konu üzerinde fikir birliğine varmış, Sayın Sunay'ın Devlet Başkanlığinı benimsemiştir. Bu olayın bir anlamı vardır Te biz bunun bilincine eremediğimiz takdirde yarın karşılaşacağımız sayısız güçlükleri aşamamak. tür1 engeller arasında bocalayıp töQ kezlemek zorunda kalacağız demektir. Dünkü seçim olayının anlamı tektir ve o da kısaca şudur: 27 Mayıs devrimi ile kurulan yeni rejim, henüz temelleri üzerine iyice oturnıamıştır. Bu itibarla, siyasî inanç ve eğilimleri ne olursa olsun, C.KJVI.P. dışındaki bütün partiler, Devletin başına 27 Mayısı başarmış olan Ordunun seçkin bir temsilcisini getinnek gereğini duymuşlardır. Bu gereği duyanlann aynı nlyetleri beslediklerine inanmak her balde yanuştır. Sayın Sunay üzerinde oybirliğine varmakla statükoculann, gericilerin, 27 Mayısa dis bileyenlerin, Uatürkçülerle, ilericilerle ve 27 Mayısçılarla hemen sarmaş dolaş oluvereceklerini nasıl aklımızdan geciririz. Tam tersine, kısa bir süre içinde eski kısır çekişmelerin, rejimi soysuzlaştırıcı itişmelerin yeniden başlıyacağına hiç şüpheniz olmasın! Bu arada, üzerine düşen göre\in ağırlığını Sayın Sunay elbette bizlerden daha fazla duymakta, bunun mânevi sorumunu yüreğinne taşımaktadır. Sayın Gürsel normal koşulların işbaşına getirdiği bir Devlet Başkanı değildi. Tıpkı onun gibi Sayın Sunay da normal koşullarla Çankayaya gelmis, temsil görevinden başka bir kaygı taşımıyacak sorumsuz bir Devlet Başkanı olmıyacaktır. 27 Majıstan bu yana yurdunıuzda ekonomik kalkınma alanında değilse de fikir alanında takdire değer bir sıcrama görülmüştür. Bir zamanlar yanına yaklaşılmast yasaklanan, el değdirilmesi suç sayılan düşünceler, yeni Anayasamızın koruyncu kanatlan altmda 5 • 6 vıldır işlenmekte, filizlenip yeşermektedir. Oysa, bundan 10 yıl önce Atatürk devTİmlerine tahammiil edemedikleri için demokrasiyi kuşa benzeten kara kuvvetler ve onlann destekleyicisi oy avcılan Atatürkçülüğün ileriye doğru de\amından başka bir şey olmıvan 27 Ma>nsa ve onun getirdiği aydınlığa bugün diş bilemezler de ne yaparlar? Bu itibarla, vurdumuzda parti ilişkilcrini normal bir düzene koymak ve demokratik mekanizmayı iyi işler bir seviyeye yükseltmek her şeyden önce 27 Wayıs esprisini savunmaya bağlıdır. Partiler üstü tarafsız durumonu kimsenin tartışma konusu yapamıyacağı Sayın Sunay'ı bu yolda şerefli, fakat şerefli olduğn kadar da güç bir ödev beklemektedir. Çünkü kendisini Cumhurbaşkanuğı görevine çağıran güç, 27 Mayısın tâ kendisidir. tyi niyetli gayretlerinde O'na yürekten başarı'ar dileriz. DEMiREL: ZAMANI GELİNCE KONUŞURUM ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) p lunhurbaşkanlığı seçimi yapılırken dün Meclis ku*»lisinde «yeni Cumhurbaşkanının seçilmesi üzerine Bakanlar Kurulunun toptan istifa edip etmiyeceği» günün ikinci konusu haline gehniştir. AP Crupu çevrelerınde genel likle, Bakanlar Kurulunun yeni Cumhurbaşkanına toptan istifasını sunmasınjn faydalı olacağı, boylelikle kolayca kabinede revizyon yapüabileceğı görüşu ılen sürulmüştur. Ayrıca, Cumhuıbaşkanları detiştigi zaman Başbakanlann istifası yolunda teessus etmiş teamül üzennde de durulmuştur. Haydarpaşa Sarayburnu Buııunla bentber AP Grupunda raslnda deaızin 25 mebebu gdruşe karşı çıkanlar da budan olacak ve îstanbulun ikı yalunmaktadır. Bunlar, Bakanlar kasını bırlestırecek bır tunel ıçın Kurulu istifa etmeden kabinede Istanbul Beledıyesıne tekhfte bır değişiklık yapılmasırun da bulunan bır tsvıçre Amerika mumkun olduğunu ılen sıirmekKanada Korporasyonu temsılcıtedirler. Bu gonişü ifade edenlerı dun Belediye Başkan Yarler ayrıca yeniden bir program dımcılarından Saffet Gurtav ile hazırlanmasının vakit alacagını gorüsmüslerdır. belırtmektedirler. YakJaşık olarak 240250 milÖte yandan ogrenildığıne gbre. yon lıraya çıkacak tünel, AvruBakanlar Kurulunun istifa edıp pa trenlerınkı doğrudan doğruetmiyeceği kesınhkle ancak Suya Asyaya geçişlerinı sağlayacanay Demırel görüşmesinden son gı. dığer araç ve yayalar için ra anlasılabilecektir. Bu sebeple kabmenm toptan istifa edıp et geçis yerlen bulunacağını ifade eden temsilcıler ayrıca, demiryomiyeceği meselesi ancak Baylunun ikı kıta arasında birleştıramdan sonra kesin şeküde belirılmesı yüzünden Dünva Demırrecektır yollan Bırhğinin bu projeyı fıBaşbakanın sözleri nanse etme kararım aldığını da behrtmıslerdır. Öte yandan Başbakan Süleyman Demırel, dün AP Genel Merkezınde gazetecılerın, «Yeni Cumhurbaşkanı seçildikten sonra teamiile uyarak kabine istifa edecek mi?» sorustına şu cevabı vermıştır: « Şimdi Cumhur başkanı seçimi ile meşgulüz. O iş bitsin. zamanı gelince konusuruz. Biliyorsunuz ben zamanı gelince konuşurum.» PARLÂMENTODA I ORHAN DURU TARIHÎ ÇETİN ÖZBAYRAK makamının ||j: ANKARA Ciımhurbaşkanhğı dün saat 15bo jjjj TOPLANTI salması üzerine de • «•a • ••• • ••• «•>• CELAL BAYARA OY CIKTI Belediye, Boğaz tüneli için AP, CHP, TİP, YTP, Mıllî Birlık Grupu, Kontenjan Grupu ve bağımsızlar Cevdet Sunay'ı CKMP Grupu Genel Başkanları Alpaslan Turkeş'i, aday göstermışlerdir. MP Grupu ıse dünku toplantı •••• da hazır bulunmuş, ancak hıçbir oylamaya katılmadığı gibı aday ••*• da gostermemiştir. •H: Cumhurbaşkanlığı için yapüan oylamaya 532 Parlânıento üyesı * • • • katılmış, Alpaslan Turkeş 11, Aü Fuat Başgıl 1, îsmet tnonü 1, Celal Ertuğ 1, Kasım Gülek 1, Sadettın Bilgiç 1, Turhan DUligıl 2, Osman TJıran 1 oy almışlardır. Bu arada Celâl Bayar'a da 5 oy venlmiştir. Başkan Bozbeyli bu oyların «Meclis dışuıdan bir şahsa verildiğini» söylemış, «Kimdh? Kimdir?» şeklindekı sonılara cevap vermemiştir. Oylama sonunda ayrıca 47 oy boş çıkmıştır. toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kontenjan Senatöru ve Emekli Orgeneral Cevdet Sunay ilk turda 461 oy alarak, Türkiye Cumhuriyetinin 5 inci Cumhurbaşkam seçilmiştir. İİÜ •••• «••• •••• «••• Kemal AYDAR Fikret OTYAM •simleri okuyan kâtip o anda |tımbılır ne duşünmuştiir ta, sontenjan senatorlerinin adlanna sıra geldığınde Sunay adını okumadı. Cumhurbaşkanlığı ıçın oy verme ışlemı sona erdığmde AP sıralarından Azız Zeytinoğlu'nun soz ıstediğı gorüldü. Sunay adınm da okunması gerektiğini hatırlatıyordu. Başkan Bozbeyli bu hatırlatma için «Dofrudur» dedı ve kâtıp ayağa kalkarak mıkrofona bır isım daha okudu: Gtcdet *** Bu tanhi toplantıyı büyuk bır llgı ile dıkkatle ızleyenlenn başında şüphesiz «Komutanlar» geliyordu. Başkanlık divanına gore locaların solundakinde yer alan pırıl pınl yıldızlı «Komutanlar» oy tasnifi sırasında salon boşaldığı zaman bıle yerlermden kıpırdamadılar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tural sağmda Kara Kuvvetleri Komutanj Orgeneral Yümaz, solunda Hava Kuvvetleri Komutanı Orgenera) Tansel olduğu halde Meclisın ıçındekı en kuçuk bır hareketle dahı ılgılenıyordu. Bazan, bayük avızelere gözleri takıiıp bır süre duşünuyordu. "Kımbılir neler? Yılmaz'ın yanında Denız Kuvvetleri Komutanı Oramıral Uran, beri tarafta Tansel'den sonra sıra ile Orgeneral Tulga Korgeneral Esen, Korgeneral Gokakm, Korgeneral Ülgenalp ve Korgene ral Atalay «Paşalar» sıralanmışlardı. Arkalarmda dızı dia generaller... Cumhurbaşkanı vekili olarak seçimden önce Atasağun Cumhurbaşkanlığı locasında oturmuştu. Arkasmda Bayan Demırel ve Baj'an înönü yer almışlardı. Pek ahbapça söyleştüer uzun süre Daha ben yanda Anayasa Mahkemesı Başkan ve uyelerı Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve üyelert, üniversite Rektörlen cıci kıyafetleri içinde büyük güne bir renk getirmişlerdı. Başkanlık Dıvanma göre, sağ locada Kordiplomatık yer almıştı. Büyük üniforma ve fraklar içinde... Yalnız Kanada sefırinln «Siyah papyon» takmasına herkes şaştı. Nedendi? *** Bakanlar Kurulu snalannda bütün Bakanlan gönnek kabıldi. Heyecanlı oldukları da uzaklardan seçilebiliyordu Koyu renk el biseler giymişlerdı. Bırkaçı da frak... *** Başkan Bozbeyli, Cumhurbaşkanlığı makamınıı. boşalmış olduğuna dair Başbakanlı! tezkere sini okurken bilhassa dikkatll İdi. «Rapora dayanarak o makamın artık boşalmış balnnduğnnnn hükumet tezkeresınde belirtildiğini» Meclise naklederken. bu noktanın iyi anlaşılmasına itina ediyordu. «Hükumet bu kanaatte.» anlamını iyice Delirtiyordu. Bu «Boşalma» dunımunu hükumet tezkeresine ve ona «Merbat» rapora dayanarak sadece T.B.M. M. ye arzediyor. Bu konuda bir oylamaya yanaşmıyordu. Herhalde usul böyleydi. Ondan sonra da, «Anayasanın 101 inci maddesine göre Cnmhnrbaşkanı seçimine geçümesini oylanmza sımnyornm.» diyordu. Yani, Cumhurbaşkanı makammın boşaldığı, hü kumet tezkeresine ve ona bağlı rapora dayanılarak, «Ittılaa arzediliyor» seçime geçilmesi ise oylanıyordu Bu, şu demekti: <Cum hurbaşkanhğı makamının boşaldığına hükumet karar termişti.» ve gereğinin yapılmasını meclislerden istiyordu *** Millî Birlik Grupu «Boşalma» keyfıyetinın de ovlanması kanı Arkası Sa. 7. Sü. 5 de ~ i! İİH :: :: TOPLAÎŞITlpAN. ÖNCE •••• •••• ::•: TBMM'nin toplanma vaktinden çok önce Meclis binası çevresinde ve Meclis içinde sıkı tedbirler alınmış ve özel dâvetıye gonderilen kıraselerden başka kimse Meclis binasına sokulraanuştır. Meclis çevresinde görevli subay ve askerler tören üniformalannı gıymişlerdir. Dâvetliler için Meclis kapüarı saat 13 de açılmış ve T.B.M.M. toplantısından 15 dakika once kapanmıştır. 1 DÂVETLİLER Toplantıdan önce dâvetliler yerlerini almışlardır. Cumhurbaşkanlığı locasında ön sırada Cumhuriyet Senatosu Btşkanı tbrahim Şevki Atasağun yalnız başına oturmaktaydı Locanın gerı sıralannda ıse Başbakan Demırel'in eşi Nazmiye Demirel ile CHP Genel Başkanı Inönü'nün esı Mevhibe tnonu yanyana oturmuşlardı Başkanlık kürsüsüne göre sol tarafta kalan askeri erkân loca :::: sında başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural olmak :::: üzere Kuvvet Komutanlan ve diğer yuksek rütbeli generaller hazır bulunuyordu. Mulki erkân locasında ise Anayasa Mahkemesi ve di .... ğer yargı organlan Başkan ve üyeleri, Üniversite Rektör ve Dekan :::: lan bulunmaktaydılar. Başkanlık kürsüsünün sağına duşen balkon ise kor dıplomatık'e ayrılmıştı. Burada yabancı devletlerın Ankara büyükelçileri ve eşlerı özel kıyafetleri, ya da fraklan içinde yer almış bulunuyordu. İki YTP li dün AP ye girdi Ankara, (Cnmhnriyet Bürosu) Bır süre once YTP den istifa eden Urfa Mılletvekilı Haiıl Balkız ve Tunceli Senatöru Mehmet Alı Demır dün, AP Genei Merkezınde AP ye gırışlerı ile ılgılı kayıtlarını yaptırmışlardır. Balkız ve Demir'ın partıye gırıs beyannamelerını Başbakan Suleyman Demırel ve Senatör Fethı Tevetoğlu lmzalamışlardır. 920 işçi Almanyadan 2 milyon mark getırdi TOPLANTI AÇILIYOR T.B.M.M. toplantısı saat 15 de Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli tarafından açılmıştır. Başkan Bozbeyli yoklama yapmağa ;|; lüzum görmeden «T^.M.M. nin beşinci birleşimini açıyornm» demiş ve Cumhurbaşkanı Cemal Gursel'in sağlık durumu İle ilgili Başbakanlık tezkeresıni ve buna bağlı sağlık raporunu okutmuştur. Başbakanlık tezkeresini ve sağhk raporunu Başkanlık Divanı Kâtibi Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftüoğlu okumuştur. Cumhur başkanı Sunay yemin ederken. BAŞBAKANLIK TEZKERESİ Edebiyat Fnkültesi öğretim üyeleri de protesto ettiier Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakultesi öğretim üyeleri dün bır bildıri yayrnlıyarak «Muhsin Ertuğrul> olayını protesto etmişler ve kararm bir an once düzeltiLmesını ıstenıışlerdir. Bayram münasebetıyie önMk» gun ve dün sabaha karşı ikı trenle Almanyadan gelen 920 işçi, 5 milyon 871 bin lira karşılığı 2 milyon 60 bin mark bozdnrmaştnr. Bu arada 3 ışçı üzerinde de kaçak tabanca bulun • muştur REKOR KIRANLAR Bayramda ailesıne kavuçma • nm heyecanı, yanı sıra, yurda dövız getirmenın de gururunu tasıyan işçıJerden Mustafa ve Mehmet Uner adındaki iki kardeş, 19 bin 420 mark getırmekle kafılede rekor kırımslardır. ZATÎ EŞYA MI? Öncekı gece saat 22.20 de beklenen ve 470 kişılık kafıleyı getıren ıkıncı trenin, dün sabaha karçı 4.10 da geimesı, gümrükçülen zor duruma düşürnaüş ve buna rağrnen 15 muayene me • muru 4 saatte gümrük ışlemler'.ni bıtirmıştır. Muayene sırasında Hasan Üstündağ adındaki işçınin beraberınde getırdı*i akordionu «zatî esvası» olduğunu 15bat ıçın bır kaç dakika çalması, üç günlük yolculuktan âsaplan bozulan ışçıl»n eğlendirmistir. GÜRSEL AİLESİ DÜN ÇANKAYADAN AYRILDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cevdet Sunay'ın I.B.M.M. de yapüan seçünle Cumhurbaşkanı ilân edıldıği anda, Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı gorevi sona ermiş ve Anayasa hükmü geregin ce tabıi senator aaline gelmiştir. Bu sırada Cemal Gursel'in tedavi edılmekte olduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisı şeref gönderinde bulunan Cumhurbaşkanlığı forsu da törenle indirilmiştir. Cemal Gursel'in eşi Melâhat Gürsel, oğlu ve gelini dün sabah Cumhurbaşkanlığı ikanıetgâhı olan Çankaya köşkünden ayrılmıslardır. Gürsel ailesi şimdılik Ankara Orduevinde kendılerıne tahsis edilen daireye yerleşmiştir. Genel Kurmay Protokol • Basın ve Halkla Münasebetler Dairesi Başkanlığı, Cemal Gursel'in sağUğı konusunda dün saat 10.30 da şu bildiriyi yaymlamıstır: Gülhane Askeri Tıp Akademist Komutanlığından bildirıldiğıne gbre, Sayın Cumhurbaşkanı Cemal Gursel'in sağlık durumunda herhangi bir değişiklilc olmamıştır. Bugün komanın 49 uncu gtlnüdür. Başbakanlık tezkeresınde Cumhurbaşkanı Gürsel'ın yattığı Gülhane Hastahanesinden alınaıı ve tezkereye ekli müşterek sağlık kurulu raporunda «Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı görev ve yetkUerini •erine getiremeyecek durumda olduğunun belirtildiği» açıklanmakta ve Anayasamn îno üncü maddesinde yazılı boşalma halinin vuku bulduğu bildirilmekte idi. :j|: RAPOR Muşterek Sağlık Kurulunun Dün TBMM nde okunan raporunun gınşınde, Muşterek Sağlık Kurulunun Başbakanlığın 26 mart 1966 tarıh ve 2442 sayıh yazısı ile Sağlık Kurulunun teşkil edildiği, bu kurulun önce Lütfi Vural'ın Gürsel'ın hastalığı hakkındaki izahatmı dinlediği ve Walter Reed Hastanesinin raporunun okunduğu, bundan sonra konsultasyon yapılarak karar ahndığı belirtilmistir. Bundan sonra raporda özetle şunlar denilmektedir: «1 Hayatî belirtiler yolcnInkta değisikliğe nğramamıştır. 2 Arterio skleroz bnnnnla ilgili tromboz ve derin koma hali devam etmektedir. 3 Serebral anatomik harabiyetin geri dönmesi düsünülemez. 4 Komadan çıksa bile, Cnmhnrbaşkanlığı ğörevini yapamaz.» Bundan sonra raporu veren doktorların ısim lıstesi okunmuştur Arkası Sa. 7, Su. 1 d e IIIIHIIHIİItttHM «•••••••«•«••••••«••• .• •••»••a»»' Koças, ikili antlasmalarla ilgili önergesini yeniledi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu üyesi Sadi Koçaş, «Yabancı devletlerle yapüan ikili anlaşmaların mahiyetleri» hakkında geçen yıl verdiği yazılı soru önergesini dün yeniden Başbakanın cevaplandırması isteğiyle Senato Başkanlığına vermiştir. Koçaş, önergesinde, bu kanunun uzun süre incelendiğini, aradan geçen sekiz ay zarfında olum lu sonuç alınmadığını belirtmek. te ve sorularuu tekrarlamaktadır. Onergede, ikili anlaşmaların sayısı, hangi makamlarca onaylan dığı, yurürlükten kaldınlması söz konusu antlaşmalann bulunup bulunmadığı, sorulmaktadır. Zeytinoğlu Genel Sekreterlikten ayrılıyor Ankara, (Cnmburiyet Bürosn) Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreten Nâsır Zeytirıoğlu'nun bu görevden ayrılacağı oğrenılnoıştir. Genel Sekreterlığe kımın getirileceği henüz belli değüdir. Bir milletvekili Kırşehir (Dnrsnn Yastıman bildiriyor) AP Kırşehir milletvekili Guver, ozel işlen dolayısıyle geldiği şehrımizde, îkızarası mevkimde kavaklannı budarken, bir kavağın tepesinden uç metne aşağıya düşerek ayağmdan yaralanmıştır. Türkls greve son verilmesini istedi Türklş Genel Merkezı dün yayınladığı bildiride, 57 gündenberi grev yapan Paşabahçe Şise ve Cam işçilerinin hemen işbajı yapmalarını istemiştir. Bildiride, Türkİş Istanbul temsilciliğıne, bundan böyle grevle ilgılenmemeleri konusunda kat'î talimat verildiği de 1fade edilmektedir. HEPBtB DİBENİYOR Diğer taraftan grevi koordine eden Petroltş Sendikası Genel Başkanı Ziya Hepbir, grevde kararlı olduklarını belirtmistir. Nâzım Hikmefin bir kitabı toplattırıldı Şair Nâzım Hikmet'm «Dört Hapishaneden» adlı kitabı, dun, toplattınlmıştır. Toplatma kararı. Savcı'ığın isteği uzerıne, 9. Sulh Cez» Mahkemesince verümiştir. NADİR NADİ DEMİREL HEM AĞLARIM, HEM GİDERİM!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog