Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 T A A H H U T EDER • K Sahibl: NAZİME NADt * Genel Yayın MödürO: ECVET GL'RESİN * Sorumlu Yazı İjleri Mudüru ISMA1L CEM • Basan v e Vayan: CUMHURÎYET Matbaacıhk v« Gazetecılik T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi sokak No. 3941 GÜNET İLLERİ: Rüçüfcsaat Meydanı Edınre Hanı Adana . Telefon: 4550 • ANKARA: Ataturk Bulvarı Yener Ap. Venisehlı Telefon: 12 09 20 . 12 09 66 12 95 44 17 57 35 * IZMIR Gazi Bulvarı No. İS Tel 31230 BUROLAR ABONEveİLÂN Senelik 6 aylık 3 aylık Turkıye 75.00 40 00 22 00 Harıcl 198 00 99 00 49 51» Başiık (Maktu) 201) Lıra 2 3 4 5 ıncl saiufelerde (saotlmlı 40 6 7 nc) salııfeleı 35 N'ışan, Nlkâh, Evlenme. Oogum (Maktu) 75 Olum, Mevlıt, Tesefcfcur ve Kayıp ararra 5 cm 90 Olum. Mevlit. Tesekkür ve K a y v arama 5 cm 90 SAVIS1 25 KURUŞ T. Şişe ve Caııı Fabrikaları A. §. den CamIş Sendıkası tarafından yapılan ve içinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar yururlükte bulunan bır toplu iş dozleşmesi mevcut iken KrıstalIş Sendikası taraîından yemden yapılmak ıstenen ve bazı sendika yoneticıleri tarafından da desteklenen .htılâf karçılıklı iyi munasebetler dolayısile İşçi ve işveren Konfedtrasyonlan arasındaki ahenklı çaİLşma duzenini sarsmağa muvaifak oiamamıştır. Bu iyi nıvet ışığı altmda ihtilâfı haıletmek için 20 martta Ankarada her kı Konf e derasv on temsılcilerî arasmda yapılan anlaşr ma ahenkü çalışmanm bir orneğını daha veTniştır. Bu anla mayı sendika ybneticileri azun zamandan berı çalışmak arzusunda olan ve ıyı nıyet sahıbı olduğunu bildığimız ışçilere duyuımaktsn kaçındıklarım üzü.erek açıklanıak zorunda kalmıj bulunuvoruz. Ayrıca Krıstalİş Sendıkası voneticılerinin 20 mart toplantı31 ıçm TürkIs yoneticılerine «Öıtilâfın bır protokol ile halledilmesine muvafakat edıvoruz» diye yazılı olarak verdikleri YETKIyı şımdi kabul etmediklerim ve işveren tarafından çıkarılmış bir şayıa şeklinde işçilere duyurulduğunu öğrenmiş bulunuvoruz. İşte bu durum karşısında grevı \ urüten sendika yoneticileri hakkında grevci işçılerımizin ve kamu oyunun karar vermesı ıçin adı geçen yetki belgesinı açıklıyoruz. Cumhurbaşkanı seçiliyor Çgym jlp Baştarafı 1 inci Sahifede Sahifede Baştarafı yetınmıştır. Buna gore 1.5 yıl once teşhis edılmış olan hastahğın ilerlediği Cerebro Scleroz ve beyinin taban damarlannda tromboz o'duğu tesbit edılmiştir. Bunun üzerine Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Tümgeneral Necmı Ayanoğlu. «Cumhurbaşkanınm göreve devam edip edemiyecesinin sorulabiieceğini» behrterek raporun bu yolda hazırlanmasını dne sürmüştur. Bazı hekımler bu teklife iüraz etmişler ve «Bize bunu sormuyorlar. Bizden durumun tesbitini istiyorlar.^ demişlerdir. Ayanoğlu bir ıki yere daha telefon ettikten sonra goriişunıi tekrarlamıştır. Bunun uzerine bir ek rapor verilmiştir. Bu ıaporda Gürsel'in bu durumda gorev yapamıyacağı» belirülmıçtır. BAKANXAB KURIT.U Gulhaneden bu raporun gönderil meii uzerine derbil Bakanlar Kunılu toplanmış ve durumu gözden geçırmiştir. Bakanlar Kurulu, rapora bu yazıyla derhal TBMM Baskanhğına sevketmişür. Bakanlar Kuruh.ndan sonra açıklanan Basbakanlık tebhğınde raporun Basbakanlık tarafından «çereŞi takdir edilmek üzere» T B M.M Ba^Kanlığına sunulduğu bıldırıimektedır Oysa T B.M. M. bırleMk Toplantisı ıç tuzuğunde «Cumhurnaskanlısı, Cnmhurb3skanmın süresi dolmadan bosalraışsa, boşalma hali, Baskanlıkca Türkive Bü>ük Millet Meclisine derhal bildirilir» denılmektedır. Aslında Basbakanhgın bu ıçtuzuk maddesi gereğınce «Cumtaurbaskanlıgının bosaldıfını» T B M M . Baskanhğına bıldırdıtjı anlapılmi'tır YARI\ T.B.M.M. TOPLAXXTOR Başbakanl'ğın yazısı Meclıs Baskanı Ferruh Bozbeyh'ye ıletılmıstır. Bozbe\h. Başkaniık Genel Sekreten ve Kanunlar Muduru ıle gorustakten «onra Ana% asanın 101 ıncı maddesi gereğınce T B M . M . nın yarın (pazartesı gunu) saat 15 te yenı Cumhurbaşkanı «eçımı ve and icmesı ıslen ıle ıleıh olarak toplanma^ına karar vermıctır. Sl'NAT GELİYOR Emekh Genel Kurmay Başkanı Cevdet Sunay ı^tırahat içın gitt'ftı tstanbuldan bucun Ankarava donecektır B'lindıçı gıbı Sunav butuT partılerm CumhurbaskHnlıgı adavıd'r SEÇÎM VE AND İÇME NASIL TAPILACAK? Yem Cumhurbaskanının seçırnı ve and ıçme torenı Turkıye Bu\uk Millet Meclısı bırlesık toplantisı ıçtüziığüne gore yapılacaktır. Cumhurbaşkanı adayının ılk ıkı turda TBMM'nın uye tam sayısının uç'e ıkı çoğunluöumı saşlaması gerekmektedır. Bu ılk ıkı turda bu çoğurüuk saglanmazsa bundan sonrakı oylamalarda üye tam sayısının salt çoğunlugu ıle, janı yarısından bır fazlası ıle yetınılecektır. O\lamaya başlamadan once kur'a ıle 9 kışılık bır seçim ve sayım komısyonu seçılecek ve bu komisyon venlen oyların genel kurul salonunda açık olarak sayım ve dokumunu yapacaktır. SEÇİM SONUCtNlıN YENI CLMHURBISKANINA BILDIRILMESI Seçım sonucu, yenı Cumhurbaş kanına TBMM Bırlesık Toplantısı Baskanının ve gorevlı Dıvan kâtiplerınin hazırlayacaklan ımzalı bir tutanakla bıldirüecektır. Toplantı Başkanı a>rıca sonucu Genel Kurula açıklavacaktır. AND ICME TÖRENİ Seçimden sonra TBMM Baskanı oturumu kapatacak ve ondan sonraki İIK oturumda and ıçme torenı yapılacaktır. EN YASLI BASKAN VEKIL1 And ıçme tdreninın >apılacağı ct ırumda. Baskan oıurumu açacak ve en yash Başkan Vekılıni (En yaşlı Başkan Vekılı Ahmet Bılgindin yenı Cumhuıbaşkanını Genel Kurul saloıuna çağırmakla gorevlendirılecektır. BAŞKANLIK KÜRSÜSÜNDEN YEMIN EDECEK Cumhurbaşkanı salona gırince üyeler kendısını ayakta karşıhyacaklardır. Cumhurbaşkanı, berabeıınde en >aşh Başkan Vekilt olduğu halde Başkaniık kürsusune geSecek ve oradan yemın edecekür. Cumhurbaşkanı yemın ederken bir leşık loplantı başkanı Cumhurbaskanının sağmda ayakta duracaktır. AYAKTA DINLENECEK YEMİN AYAKTA DINLENECEK YEMİN TBMM uyelerı tarafından ayakta dinlenecek oian yemın şoyleJ dır : ' «Cumhurbaşkanı sıfatı\la. Tfirk Devletinin bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koruyacağıma, milletin kavıtsız şartsız egemenliğini t e Anayasayı sayacağıma ı e savunacağıma, insan haklanna tla\anan demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden ve tarafsızhktan ayrılmıyatafima, Tür kiye Cumhurijetinin şan ve şerefinj konıyup yüceltmek ve üzerime aldığım çorevi ^erine getirmek için bütiın gucümle ve varlıçımla çahşacağıma narausum üzerine söz \eririm.» ISTIKLÂL MARSI And ıçmeden sonra Cumhurbaşkanhgı Fılârmoru Orkestrası tarafından İstıklâl Marşı çahnacak ve Cumhurbaşkanı TBMM'ye tesekkur edecektır. Cumhurbaşkanı yerinı Başkana bırakarak gene yanında en yaşlı Başkan Vekilı olcıufu halde salondan ayrüacaktır Bu esnada da toplantıda bıilunanlar Cumhurbaşkanmı ajakta ugurlayacaklardır. AND İÇME KIYAFETI İçtuzuğe gore Cumhurbaşkanı and ıçme torenmde sıyah yelek uzerme frak gıyecek ve beyaz kravat takacaktır. BOZBEYLİ'NİN DEMECt Ote yandan Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli, dun şu demeci vermıştır: « Anayasanın 100 ve 101 inci ve TBMM içtüzüğiinün 8 nci maddesi gereğince Başbakanüktan bu irün alınan tezkere dolayısiyle TBMM birleşik olarak 28 mart pazartesi günü saat 15 de toplantıya çağınlmıştır. Bu toplantıda Basbakanlık tezkeresi ve buna bağlı rapor okunacaktır. Hükumet tprkeresinde iki rapora istinaden Anayasanın 1U0 ncü maddesinde ifadesini bulan Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmış olduğu kabul ve beyan edilmektedir. TBMM birleşik toplantısında hükümet tezkeresinde kabul ve beyan edilen bu husus Meclisin tasvibine sunulacaktır. TBMM raporu tasvip ettikten sonra veni Cumhurbaşkanı seçimine geçilccektir.» * * WW * J• » » W (Basmakaleden devam) içine daldığı \e alısık olmadıği politika ortamında, maddi mânevı türlü problemlerle karşılastı. Özellikle mânevi olanlann kendisini fazla yorduğunn v e sağlam organizmasını yıprattığım söylemek mümUündür. Bugün en büyiık tesellimiz, cok deferli bir \atan evlâdı olan Sayın Gürsel'e son nefesini sev;ili vatanımızda verebilmek imkânının sağlanmıs olmasıdır. Türk Ordusu A?a Cemal'ini, Türk Milleti de 27 Mayıs lideri, Dördüncü Cumhurbaşkanı babacan Cemal Gürsel'i daima iyi duy»ularla hatırlıyacaktır. anacağız Paşabahçe'de işçiler diin de işbaşı yapmadılar Paşabahçede 240U ışçının k tıldığı grev devam etmektedır. Işverenın «cezalandırdıfı» açıklanan 47 ışçı, ışverenın «saat 12 ye kadar taleptç bulunurlarsa ışe alırım» teklifine rağmen bu 47 ışçı, dığer arkadaşlan ile b°raber gıeve devam etmışlerdır 55 gündenberı grevı yuruten KrıstalIş Sendıkası, lşveren Konfederasyonu ıle Türkls arasındaki anlasmayı tanımamakta ve yenı bır toplu ış sözlesme^ı yapılmasında ısrar etmektedır. Sendıkanın bu tutumunu TurkIş Genel Merkezının nasıl karşılıyacağı bilınmemektedır. Diğ»r taraftan Fabrıka Mudj ru Avnı Kâhvaoğlu. dun Vali Vefa Povraza gonderdı°ı yıldınm telgrafta, ışçilere para verılmesını ısteyen. aksı halde çıkacak olaylardan rnuesse=e>ı sorumlu tutan Petroltş Sendıkası Baskanı Zıya Hepbır'ın ıddıası karşısında emnıjet tertıbatının artırılmasmı ıstemıştır. Hepbir hakkında takibat açıldı Işçilerin grevden önce tahakkuk etmış olan paralarının iki gune kadar verılmesi konusunda dütı Fabrika müdürüne müracaat eden Grev Koordıne Komitesi uyesi Zıya Hepbir hakkında, işverenın müracaatı üzerine takibat açılmıştır. Iddıaya göre Hepbir. para ve rılmediği takdırde çıkacak olaylardan isverenı mes'ul tutmuştur. NADİR NADt Gürsel'in tedavisi Baştarafı 1 inci Sahifede değişiklik olmadı. Washington'd« uçağa nasıl bindirilmis ise Ankaraya da a\ni durumda inmiştir.» BOLITCBAŞI'NIN SÖZLERİ Gursel'm hastahaneye naklınl yakmdan tâkip eden M.P. Genel Başkanı Bölukbaşı, «Gürserin yiizü sapsarı idi» demıştır 1 N I M A R A U BİLOİRİ Dığçr taraftan Cumhurbaşkanı Cemal Gürselın sıhhi durumu ile ılgilı olarak sık sık bıldın yayınlanması kararlaştınlmıştır. Genel Kurmav Protokol, Basın ve Halkla Munasebetler Daıresi Başkanlığınca yayınlanan ılk bıldın şovledır: «Savın Cumhurbaşkanı Cemal Gurse! hakkında Gulhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının bır numaralı blldırısıAmenkada tedavide iken vurda dönen Sayın Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 26.31966 günü saat 06 55 de Gülhane Asker! Tıp Akademisme vasıl olmuş ve hastahaneye vatınlmışlardır. Yolculuk. genel durumu üstünde herhangi bır degışiklıfe sebep olmamıştır. Saat 08 00 de tıayatî ölçüler: Ateş 36 9. kan basıncı 128/64. na. bız dakikada 102 solunum 32 dir Teneffus şeyn stok tipindedır 47 gündenberı suregelen koma derın şekılde devam etmektedır.» 2 NUMARALI BtLDlRİ Genelkurmay Başkanlığı Protokol, Basın ve Halkla Munasebetler Daıre Baskanlığından saat 1b da, su ıkıncı bıldın yayımlanmıstır • «Ba sabah ya\ımlanan ılk bıldıriden bu vana çenel dnrumlannda kavda defcer bir de|ışik|ik olmayan Savın Camhnrbışkam. mıza eereklı tedavinin tatbikirie devam olunmaktadır.» Hırsızlık yapıp oyun salonlarına devam eden çocııklnr Erenkoy. Kızıltoprak ve civarındakı çıftliklerden tavuk çalan \edi kışıhk bir çocuk çetesı yakalanmıştır Çaldıkları tavukları boğazlayan ve kılosunu 8 lıradan satan şebeke mensuplarından bir çocuğun horoz taklidi yaptığı v e tavukları bu şekilde yakaladığı öğrenilmıştır. Kazandıklan paralarla sinamaya ve oyun salonlarına devam eden llhamı Sişman, Fikret Aktas, Muharrem Kuş, Haydar Kuş, Remzı Topaç, Mehmet Çevikol ve ö m e r Pehlıvan için koğuşturma açılmıştır. Dünya Tiyatro günü Bütün ulkelerde olduğu gıbı, yurdumuzda da «Dunya Tiyatro Günü» bugün kutlanacaktır. Şehrımizde de gerek lesmi. gerekse ozel trvatrolar bugün «Dünya Tiyatro Gunü» ne ayırdıkları seanslarda, fabrika, hastahane ve diğer turumlann personel ve ışçilerine dncelikle ücretsiz temsiller vereceklerdir. PROTESTO YÜRÜYÜSÜ Bütün dünyanm «Dünya Tiyatro Günü» nü kutladığı bugun, Türk Tıyatrosunun kurucusu ve önderi Muhsin Ertuğrul'u görevi başından uzaklaştıran düşünceyi protesto etmek amacıyla, Tiırkıye Millî Talebe Federasyonu Genç lik Tiyatrosu Kültür, Sanat ve Basın Yayın Komisyonlan tarafından bir sessız yürüyüş düzenlenmiştir. Sessiz yüruyüş bugün saat 12 de Tepebaşı Dram Tiyatrosu önünden başlayıp Taksim Âbıdesinde son bulacaktır. Amerika ve Ingiltere Dış Bakanları geliyor Ankara, (Cnmbnriyet Bfirosu) CENTO Bakanlar Konseyının. 19 21 nısan tarihlerı arasında Ankara'da yapacağı toplantıya Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk. Ingıltere Dışişlerı Bakanı Micheal Steıvart, tran Dısışlerı Bakanı Abbas Aram ve Pakıstan Dışişlerı Bakanı Zulfıkar Alı Bhutto katılacaklardır. CENTO ittifakının en onemlı organı olan Bakanlar Konseyınde, teşkılâtın bir yıllık çalısmaları ıncelenecek ve ileride yapılacak bazı çalışmalar içın yenı kararlar alınacaktır. Muhtemelen Dışişlerı Bakanı thsan Sabri Çağlayangil'in başkanlığında olacak toplantıya katılacak Bakanlar, 18 nisanda Ankara'ya geleceklerdir. Zengin bir iş adanıı ifade veremeden öldü Kadıkoy Rıhtım caddesi 66 sajada oturan zengin bir iş adamı dun gece sabaha karşı özel bır cankurtaranla Amerıkan Hastahanesine goturülmuştür. 65 yaşındaki Yasef Kohen hastahaneye götürülmesinden 15 dakika sonra ifade veremeden dlmüştur. Amerikan hastahanesi doktorla n, Yasef'in olümünün normal olmadığını ve durumun şüpheli ol dugunu polıse bildırmişlerdir Ad li Tabıp tarafından muayene edilen Yasef'in cesedi otopsi yapılmak üzere Morga kaldrrılmıştır. Yetkjliler j»şlı adamın bir ^ehir*, lenme »onunda Jblebileceğin(i belirtmişlerdir Durum otopsiden sonra kesınlikle ortaya çıkacağından polis, zengin iş adamının son günlerdeki yaşayışını tetkike baş lamıştır Hüzünlü korsılama Baştarafı 1 inci Sahifede gösterıyor Seref salonuna almıyorlardı. Pohs ve Toplum Polısı oyle bır duzen ıçındeydı kı eğer onların arasmdan geçmezsenız soğüslenıyordunuz! Protokola dahil bırçok zevat bu felâkete uğradı Meselâ Sağhk Bakanı, Bakan olduğunu zor anlatabıldi, neden sonra yarabıldı o katı polis ve protokol memurlarının ^arajını' Ama doğru yoldan gıtapedigi için bu işler geldı başına. Komutanların, askerlenn u zuntulu olduklan her hallerınrien belh oluyordu. Cumhurbaşkanı Vekılı ve S»nato Baskanı Atasağun. Millet Meclı;ı Ba'skanı Bozbeyli ıle konusuvordu hafften. Demırel ıse verınde duramnordu. Ya ayakları. ya da b . v daıma bır hareket içinde idı Ana Gursel. oğul Guısel. gelin Gürsel bır aradaydı. Uçak inmezden once Ana Gürsel. oğhı ve gehnınden ayrı'dı Senator Sadı Koca Sıle otonob'le bmıp pıst basmda bekliyen uçağa doğru hareket eltı. Ardından diğer!e;ı. yakmları. GELDİ Saat 5.25 idi kocaman bır uçak birdenbire gürültü ile iniverdi. Islağı yara yara gıtti. yine gözlerden ırak, çok otelerde durdu. Heyecan artmıştı. Sivillerde ve as kerlerde bir ka>"naşma başladu Saat tam, altıyı bır geçiyordu Gürsel'in içine konulduğu canlcur taranm ışığı al al çakarak görüldü. Şafak da atıyordu, daha da attı. Geldı geldı, bekleyenlenn önünden dolaşıp, saatlerdir rölantide çalışan motosikletlerin ardın dan yola koyuldu. Bir süre sonra polisin, o, durduğu yerde tıkır tıkır çalışan bu iki tekerlekli araçları, yollarda döküleceklerdi! GİTTİGİ GİBİ GELMEDİ O hüzünlü yağmur çiseliyordu gene. Gürsel gelmişti, gelmişti ama gittiği gibi değü. Eller üstünde indirilmiş uçaktan, eller üstunde cankurtarana konulmuş. Ve habersiz geçti bekleşenlerin önünden. Ortahk karıştı. Arabalar, koşuşanlar, kırmızı ısıklar, ıslak yollar, Gursel, Cemal Ağa beyaz b;r arabanın içinde, bir zamanlar kendilerine emanet edılmejen Turk doktorlarınm ellerine emanet edilmek üzere gotürülüyordu! Ovsa nice mutlu umutlar'.a, dunyanın o, en ünlü evi denılen yerden iyi haberler bekleyerek, bununla avunarak uğurlamıştık O'nıı. OYSA Cemal Ağa ise öyle diyorlar her şeye rağmen «Cansız canlı» donmuştu. Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreteri Nâsır Zeytmo°lu, acaba bu sonuçtan mı, yoksa uzun uçak volculuğundan mı ne, tam deyımi ile şaskın şaşkın dolaştı kalabahk arasında. Şimdi şerefli bir omür, bütün olanlardan bıtenlerden habers z » /&&&*+*• T ES E K K Ü R "Ö'.Ö.Y. Hastanesinde tedavi edılmekte olan annemiz Zehra Andaç'a gdsterdikleri yakın ılgı ve insanlıktan dolayı Dahılıye Mütehasst?ı Bashekım Dr. Tahır TUNCALP. Dr Hahl TtZER. Asabive Mutehassısı Dr Suat BESE. Bakterıyoloğ Dr Sait PEMBECİOĞLU ve Dr. Şevket ALKAN'Ll ıle hemsıre Balâ Güler^un Övun Tan, Nımet Bılem ve haçtabakıcı Medıha Baypınar, Kev^er Çetın ve Türkân tskur'a gazetenız aracılığiyle tesekkur ederiz. Orhan ve Süheylâ ÖZDES (Herış Rek.: 988/3244) O îstanbul Kız Lisesinin başarılı gösterisi Kov okuilarınd yardım =a?lamak amacıyle t=tanbul Kız Lıse•1 oğrencılen ıle Fat'h Halkevi = tarafından ortak olarak duzenlenen go^tenlfr dun %apılmıstır İstanbul K17 Lısesı salonunda vapılan gosterılpr sırasında musamereler ve konserler verılmıştır. Kalabalık bır sevırcı topluluğunun i7İedı§ı 2o=terı çok basarılı geçmıs ve oğrencıler sık sık alkıslanmı^tır CAVİT ÖZKIN «llim yuvaları dejenere ediliyor» Ankara Savcıhğının feshını ve yonetıcılerinın cezalandırılmasını istedigı 2. Kuvayı Milliye Derneğinin İstanbul Şubesıni kuran Naim Gülfendıoğlu dun duzenledığı basın toplantısında «Millî şauru uyandıracağız. Çunkü üni\ersite kürsüleri, miting kürsüsu haline getirilerek ilim vuvaları dejenere ediünektedir» demıştır. Ancak Gülefendioglu: cMilli şuuru uyandırmak için hangi »asıtaları kullanacaksımz?» sualmi bır kaç dakika duşünmuş ve sonra «Konferanslar \e açık oturumlar düzenliyeceğiz. Radyo Müdürlüğüne müracaat ederek bir program verilnıesini istiyeceğız. Fakat bu progTamın verileceğinden ümidimiz yok. Çünkü rad\o \e tiyatro sosyalist maskeli kızıllann kontrolu altındadır» demıştır Başkan, «Komünızm tarifinı yapabilir misiniz?» sualmi de «Komünizmanın tarifini vapamam. Çok çeşitli tarineri var» diyerek cevaplandırmıştır. İNŞAAT İLÂNI ORTA DOGU TEKNİK ÜNİVERSITESI REKTÖRLÜGÜNDEN: 1. 1966 yılında tahminen 20000 M2 tutanrda bina ve ilgili tesisat ilşerimiz ihale edilecektir 2. înşaat ve tesisat ihalelerimiz, seçilecek ehil finnalar arasmdan teklif almak suretiyle yapılacaktır. 3 thalelerimlze iştirak etmek istıven firmalann aşağıdaki belgeleri 8/4/1966 günü saat 17 00 ye kadar Üniversiteye vermeleri lâzımdır. ISTENEN BELGELER: a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi (En az B grupundan 5.000 000 TL. lık) b) Banka referans mektubu fmall yeterlik belgesı) c) Bugüne kadar bıtirilen işlerin belgeleri di Teknik personel bevannamesi ei Teçhizat beyannarnesi î* Ticaret Odasından alınmış sicil kayıt sureti g) Halen taahhüdündeki işlerin listesi. (Basın: 10431 A. 2793 3228) İspartalı öğrenciler bildiri yayınladılar İstanbul Üniversıtesınde okuyan îspartalı gençler İsparta lısesındeki olayla ilgılı olarak «Kardesimiz Mehmet Kılıç'ın sorumluluğunu paylaşıyoruz» seklinde bir bıldırı yayınlamıs ve ozetle sunlan yazmıslardır: «21 mart 1966 tarıhmde basına akseden seklıyle, Isparta Şehıt Ali İhsan Kalmaz Lısesı salo nunda bir konferans veren llhan Darendelioğlu, hıç bir yargı mercıının kararına dayanmaksızm bazı yazarlanmızı komunıstlıkle ıtham etmesı karsısmda. bir ınsan olarak en doğal hakkını kullanıp, apaçık bır haksızlığa karsı direnen hse öğrencısı kardeşımız Mehmet Kıhç'a yapılan davranısı aşağıda ad ve ımzaları bulunan bız isparta yuksek tahsil gençleri üzüntü ile karşılaşıyor ve olayı bır zıhnıyet meselesı olarak e l e alıp. sahıplerini kesın bır şekılde protesto edıvoruz.» Cumhurıyet 3237 DSİ VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ P E S IA 500.000 Lira ile Senevî ıradı 75.000 kontrata bağh, işhanı veya Apt. almacRktır. ANADOLEMLÂK 22 74 74 Cumhurivet 3?n Doğu Bölgesi Kalkınmasında Görev fllmak Isteyen: İnşaat Yuksek Muhendisi ve Muhendisi; Makine Yuksek Muhendisi ve Muhendisi; Zıraat Yuksek Muhenchsı elemanlanna ilıtıyaç vardır. Askerlık yapmış olanlar tercıhe sayandır. 10195 sayılı kararnameye gore yevmıye, şantiye ve mahrumiyet zamları ve mümkun olan hallerde konut da verüır. İsteklilerin DSt 8. Bolge Mudürlüğiı, Posta Kutusu 122 Erzurum adresıne başvurmaları ılân olunur. (Basın: 10399 • Ş. 120 3226) ELENÂN ARANIYOR Buyuk bır şirket eleman aramaktadır. yetiştirilmek üzere, aşağıdaki işler ıçin 1) İthalât işleri için 1 kiş; 2) Pazarlama faaliyeti için 1 kişi 3) Satış teşkilâtı için 4 kisi ARANAN ŞARTLAR: a) En az lise mezunu ohnalar:, b) Askeriik görevini yapmış bulunmaları. İsteklilerin ŞİRKET rümuzu ıle İstanbul P.K. 572 adresine mektupla müracaatlan rica olunur. Yenı Ajans 2204 323! Darıca Belediye Baskanlığından 1 Beledıjemız yaptırmakta olduğu kapalı sinema binasmın ıkıncı kısım ınsaatı 2490 sayılı Kanunun 31 ıncı maddesi gereğınce kapalı zarf usulü ile ihale edilecektır. 2 Keşıf bedeli 93.728,27 lira olup geçici teminat bedeh 5937 lıradır. 3 İhalesı 15/4'1966 Cuma günü saat 14.30 da Encümen huzurunda yapılacaktır. 4 thaleye gırebilmek içın 1966 yılı Ticaret Odası \ e«ıka=mı ve en az 100 000 liralık benzerı inşaat yaptırdı;ına daır belçe veva C. grupu müteahhitlik belgesinı ıbraz etmelerı sarttır. ' 5 Bu ı«e ait ihale dosyası her gün mesai saatleri dslulınde muhasebs daıresınde görülebilir. 6 Tahplenn ihale tarihinden 3 gün evvel Belediye Fen tslerine müracaatla yeterlik belgesi almaları lâzımdır. Belge almıyanlar ıhaleye iştirak ederoiyeceklerdir. 7 Bu ıse aıt ilân, tellâlıye, asker aile, mukavele vesaıre masraflar alıcıya aittir. 8 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacaklan teklıf mektuplarmı ihale saatinden bır saat evveline kadar makbuz karşıhğında Belediye Reisliğine vermeleri lâzımdır. 9 Postada olan gecikmeler nazara alınmıyacaktır. Ilân olunur. (Basın: 10442/3229) I L  N 966/55 T. Bir borçtan dolajı mahcuz clup açık artırma suretiyle paraya çevrilmesıne karar verılen 1 adet 400 lıralık AGA marka radyo, 1 adet Grundık marka 400 lıralık el rad\osu, 1 adet 150 lıralık Pıe marka pıkap, 1 adet Zopas marka 1750 lıralık buz dolabı, 500 lıraîık y e m hah seccade 3 adet, 4 adet 400 lıralık koltuk, 1 adet 450 liralık bufe, 150 lıralık 1 adet hah seccade, 1 adet 200 lıralık gardrop ve 2 adet seccade, kı 4600 lıralık mal Arapzade Barışık Sokak No. 17 de 29/3/966 Salı gunü saat 12 12.30 da para>a çevrilecektır. Bu satısta teklıf olunan bedel muhammen kıymetın Oo75 ını bulmadığı takdırde satı? talık ıle 30/3/966 Çarşamba gunu aynı yer ve saatte yapılacak artırmada en fazla teklifte bulunana ihalesı yapılacaktır. Talıp olanların bellı gun ve saatte satış yerınde hazır bulunmaları ve ısteyene masrafı gönderıldiğı takdırde «art'nameden bır orneğı gbnderılebıleceğı ılân olunur. tcra Memuru M. (Basın: 1808'3230) ÜSKÜDAR İCRA .MEMURLUĞUNDAN: | KALAN BİR ŞÖHRET Babadan oğula Dededen toruna KİTABEVLERİ TEHDİT EDİLDl Ankara (Cınnhuriyet Bürosu) Kendilerinin bazı derneklere mensup olduklarını soyliyen bir taktm kimseleri, kitabevlerini dolaşarak toplumcu yayınlann satılmasmı önlemeğe çalışmış ve kitabevi sahiplerine tehditlerde bul unmuşlardır. ÂLi MUHiDDiN HÂCI BEKiR Merkezi: BAHÇEKAPI Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy, Parmakkapı Ilâncılık: 2413 C21S Cumhnriyet Rcşat Hamit A1İ7 Napolyon "Î4 8jar kulçe 969097B0 1530015404 1130011400 10?001030» 990010000 11381144
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog