Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SÂHİFE ALİİT 27 Mart 1966 CUMHURİYET Diolen] ERKEK ve KADIN PARDESÜLERİ YPJVJ R ıre Bi AŞLAR ^ • > UIVIITYAŞAR Ahl Biz Eşekler! Hakaretin böylesi revâ mı eşeklere Elbette Aziz Nesin ettiğini balacak; Piyesinin adını «Ab biz eşekler» koymus Esekler dâva etse Aziz mahkum olacak ! 27 Mart 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Türk Ocaklarının Bayramı Türk Ocaklannın tesisinin 16 ncı seneidevriyesi münasehetiyle dün lstanbul Türk Ocağı biaasında büyük bir merasim yapılmıstır. tstiklâl marşını müteakip kür süye gelen şâir Celâl Sâhir bey Türk Ocaklarının gâyesi hakkında bir hitabe irad etmiştir. Bnndan sonra orkestra tarafınâan bir konser verilmiş ve şair Orhan Seyfi bey tarafından da «Peri ile Çoban» manzumesi okonmnştur. Daha sonra sahneye gelen Osman pehlivan eski Türk havalarını çalmış v e çok alkışlanmıştır. Bir ara Osmanın eoşarak kalkıp zeybek oynadıfı da görülmüştür. Dâvetlilere ikramlarda bulunulrnus ve cazband gece yarısına kadar devam etmiştir. 25O Diolen Diolen Diolen ŞİMDİ LİRAYA BEKLIYENLER Bekliyen bekliyene Milyonlar iş bekliyor Milyonlar ekmek beklivor Milyonlar biraz ışık bekliyor Büyükler otobiis bekliyor durakta Çocuklar mama bekliyor kucakta ölüler mezarda rahmet Hastalar şifa bekliyor yatakta Bekliyen bekliyene Emeklisi bekliyor, yetimi dnln bekliyor Dertler bir parça derman Meseleler çözüm yolu bekliyor Bekliyor efendim bekliyor Hükumet mucize Şairler ilham Memnrlar zam bekliyor Ve bütün Türkiye Adam bekliyor adam ! Şark Şimendifer şirketine tebligat Haber aldığımıza göre hökfl•net, Şark Şimendiferleri Şirketine mühim bir tebligatta bnlnn mus ve tebligat ifâ edilmediji takdirde Şark Şimendiferleri Şirketine el konnlacağını bildirmiştir. Tebligat, Şirketin 5 milyon frangı mütecaviz borcnnan idenmesine aittir Hele Bir Çıhsm Bütün mesele seçim kananunda Hele bir çıksın O zaman Ne işsizlik kalacak, ne pahahlık Güllük gülistanlık olacak her yer O zaman rahatça geçinecek Emekliler, dullar, yetimler Cahiller âlim olacak Fakirler zengin Bütçeler açık vermiyecek Bitecek borçlanmız, dertlerimir Alacak hakkını alınterimiz O zaman Mecliste kavga çıkmayacak artık Bütün devlet daireleri Saat gibi işleyecek Vatan sathında görülmemiş Mutlu bir devir başlıyacak Yeter ki Çıksın şu seçim kannnn Hele bir çıksın, hele bir çıksın Boru mn Her derde devâ Seçim kanunu bu ! Beethoven konseri Dün gece Tepebaşı Tiyatrosunda dâhi sanatkâr Beethoven' in 100 üncü ölüm yıldönümü mü nasebetiyle bir konser veriîmi? tir. Sarayii Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi) Sanat Tarihi Müderrisi Vâhıt beyin projeksiyonlu btr !:cnferaııs:ndan sonra tstanbul Konservatuarı Muallimlerinin iştırâkiyle memleketimzin tanıiımış müzisyenlerinden mürekkep 7 ki& şilik bir orkestra mâıuf besteksrın escltfrinden :;arç3İar •;?.!mıştır. Konsere solist olarak Seyfettin Âsaf bev ile konçe.to şcfi Ekrem Bfsım bey de istirâk etmişlerdir. Hilâliahmer tarafı.Tian tertip edile.T kcnser büvü* rir .iI5ki rop'a.rıştır •••• • ••a • ••• iilî :::: YENİ BİR BOZKURT başarısıdır. I Fransız filosu limanımızda Dün, beş parça gemiden mürekkep bir Fransız filosu limanımıza gelraiş ve Dolmabahse açıklannda demırlemiştir. Filo 2 nisana kadar şehrımızde kala caktır. Fransız denizcilerini ağırlamak için bir program nazırlanmıştır. • ••• Avrupadan ithal edilen % 67 Polyester Fibre'.den imâl edilir Pardesüleri su geçirmez. Istikiai Cad 377/379 İlâncıhk: 2124/3215 M4YER Nerde gürültü Nerde patırtı Hamido orda Beni tutmavın diyor Neyseki tntnyor arkadaşlan Bu blöfü yntnyor arkadaşlan Tutmasalar Elinden kaza çıkacak Hamido'nnn Tutmasalar Daman edecek muhalefeti Tutmasalar Toz olacak Hamido toz .. TOZ *%•••« S55SSSSI At Eti Tutulmus at etinden sncuk imâl edenler Şu atların başına gelenler nedir? Heyhat ! Neyse, şimdi anladık, sebebi varmış meğer Çoktandır ortalarda ırörünmüyordu kır at ! SiNEHHSi Pazartesi Matinelerden İtibaren Beyoğlu RÜYA Sinemasınm Şahane bayram programı başlıyor. Yepyeni iki müzikal bir arada "YE YE DÜNY11SIB (Just For You It's All Over Town) Sayın Doktor ve Eczacılara duyurulur OXAZEPAM WYETH tablet ıo ve 1 mg 5 GENIŞ TESIR SAHALI MODERN TRANKİLİZAN EÜKIiTheBACHELORS pıyasaya dağıtılmıştır. WYETH Uboratuvarları A.Ş. Topkapı ISTANBUL Tel: 21 72 00 ( 4 h ı t ) Frankie Vaughan mMNCOIOUİ Orkestralarmdan g ü n ü m ü z ü n e n sevilen melodil»ri ve L o n d r a g e c e k u l ü p l e r i n i n e ş s i z striptiz p r o g r a m l a n . S e a s l a r : 12.00 14.15 1630 18.45 v e S u a r e : 21.15 LÂLEFİLM Şirketinin üsküdar'da; Asrın en modern ve teknik imkânlarıyla inşa ettirdiği L Â L E Halkımızın hizmetine kapılarını açmıştır. SİNEMASI Emek Sinema nü. Şti. sunar Hakiki Janres Bond serisinden Ikinci filim olarak SEAN OCONNARY ve URSULA ANDRESS'in yarattıkları SİTE İSJNEMASI NOT: Kittbını milyonlarca kişinin okuduğu SOMERSET MAUGHAM'in eşsiz eseri Çarşamba Matinelerden İtibaren AŞK KÖLESİ (Sinemaskop) «Of Human Bondage» Kİ!VI NOVAK LAUBENCE HARVEY a^> (Basın 10297/3222) SEANSLAR: 12,30 2,45 5. 7,15 9,45 Her pazar saat (10) ve (11.15) de 2 seans çocuk maünesi. Dikkat: Bu /ilme mahsus bilet satışma başlanmıştır. Tel: 47 77 62 Pres döküm ve emaye işlerinde tecrübesi olan MAKİNE Y. MÜHENDİSİ ciddî bir müessese yanında iç arıyor. Tekliflerin: Posta Kutusu 500 Beyoğlu adresine yapılması ^ rica olunur. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Cutnhuriyet 3204, J8MESBÛND Üâncılık: 2433/3214 TGDD I . İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ ALIM SATIM KOMİSYON BAŞKANLIGINDAN: HAYDARPAŞA ;?: Nerede Ne zaman • Nevar sum İçin (F. Girik). •SİNE1IA 63: Elmacı Kadın. (çarşamba, cumartesi, pazaı tanDu> l'ivatrosu 144 22 l AYSU (Karagümnıit 21 19 17) STJNAB fOstOOaf) (3e 03 09) 16.15 de bergece 21.15 de. Zilli Zarife {çarşamba har İsyancılar (G. Arsoy). Hac ve Kâbe. ber gün 18.15. pazartesl 21.3 BAKIRKÖY Tiyatrosu (Nejat RENK: (22 15 25) Çalılıkta cuma 15 ve 18.15'de ı üyguı ve arkadaşlan) Alo B E Y O Ğ L U Aşk (R. Burton). Orası Tımarhane mi. (Her tSTANBUL IIYATKOSU: (El ATLAS: (44 08 35) Çahlıkta YENİ (Bakırköy): 1 Gügece 21.15'de, pazar 15'de) hamraı (44 23 361 Şeyta Aşk (R. Burton). nahkâr Kadın (T. Şoray), AKSARAY 6ULVAB rîYATRUSU <AZİ» KÜCOK ÜHEHA Bunus Nereslnde (Komedi E1IEK: (44 84 39) Fantasia 2 İsyancılar (G. Arsoy). Basmao Kenan BUke (Tevoit BUee • Vahl ö * ve oazartesl hario beı gece 2 (W. Disney). YENİ: (SihzadeDaşı) (22 5!S!)2) (21 76 82) Vah Canım Ne çarşamba arkadaşlan) (21 57 22) Dyan cumartesi. oaza FITAS: (49 01 €6) Hata'i (J. Tatlı Geceler. Oldu Sana pazartesi hariç heı Süleyman üyan Pazarte.î' 18 15 te Wayne). SAFAK: Şahane Dul (Renkli) gece 21.15. çarşamba. cude her gece 21J5. K.ARACA (44 54 02): Ciba GÜREL: (47 04 94) 1 YaMARMARA: (22 38 60) O.SS. martesi. Dazaı 16.15 ve 21.15 Karakolu (PazartesJ Oarl K ARKAbancı Oldulc Şimdi (A. Pek 117 Tehlikede (M. Demon NEJAT OYGUR V de. b a gece ZUO) Curaartes DASLAR1: Kır Atıına Bineyirn kan) 2 Horoz Nuri (V. Öz) get). pazaı 18 Cumarteö maünı ItTATROSD ı Yaı Yoluna Gideylm. Heı OORMKN KERVAN: (48 04 23) Namucuma suare tenzilatlı K A D I R Ö Y (44 97 36) eCengiz Hanın gün 18, pazartesl 21.15 de. sırm İçin (F. Girik). Bisücleti» (Komedi) pazartesi KJSNT OTUNOULARI (Uorme LÂLE: (44 35 95) Günahkâr CEP: (36 06 82) Elmacı Kadın AKSABAY HALK Tiyatrosu Tlyatrosu (44 38 K3) PEMB hariç ber güD 21.15 carsam(G. Ford). Kadm (F. Akm). Avnl Dilllgi] Top (21 21 19> ba 18 de, cumartesi, pazar KADtNoa2artes) 18 v KONAK: (48 25 06) ÇalıUkta ÇELİKTAŞ: Kleopatra (S. Tay tiORMIZl FENEHLER» Heı 15 de. 21.15 carşambs ttarlc Oe lor). Aşk (R. Burton). gece 21.15 te çarşamba euFATİH TtYATROSU: Her güD aksaro lö. de LEVENT: (63 55 39) Günah EFES: (36 35 84) Kahraman nartesl ve pazaı 16.15 de. 1 ) Ors 21, pazar 15.30 da Chaillof KÜC'ÖK SAHNE. Ü V kâr Kadın. (F. Akın). lar Geliyor (R. Barker). ARENA: (49 84 19) (Altan riyatrosu (49 5« 52) ıHA taki Deli. LÜKS: (44 03 80) Yabancj KADDCÖY: (36 49 24) YakıKarındaş Cenk Gücer ve GEM • AR: cAn B « B^ekJer. BABAM S1NIFU (pa Oldtılr S'nıdi (A. Pckkan». çıkh Milyoner (R. Wagnuer). arkadaşlan) Şaşlcın Diktartes) narıç! aeı eün ı» o pazartes) Dartç oergüD Z1JS RÜYA: (44 84 39) İsyancılar REKS: (36 01 12) tatör (hergün 18 ve21.15'de) carşamba 18 ça 21.13 cu 2)15 de (G. Arsoy). Kiralık Koca (J. Lemmon). AZAK. TlYATROSü: (22 B2 46) ORALOĞLü rİYATROSU martesı Dazaı 15 ve 21.15 SARAY: (44 İS 56) Enayiler SÜREYYA: (36 06 82) YabanGönüJ Üllrt) • Gazanfer 02 GÜLRİ2 SUKURİ ENGtN (49 49 35): BALAY1: PaKıralı Safak Kuşu (N. Wis cı Olduk Şimdi. (A. Pekkan can. Yabancı Olduk Şimdi zartesi tıariç, heı gece 21.30 CE22AB rOPLOLUÖU: lsdom). da KIRALrN K1SRAĞI: Pa SİTE: (47 77 62) Vahşi Avcı zartesi hariç. heı gün 18 fj. Wayne). de ÇOCUKLAR" VE BÖ SAN: (48 67 92) Büyüfc Firar VÜKLER: Çarşamba. cu(Steve Mc Oueen). rr.artesi. oazaı 15 te 3fi 04 75), Strkecl: 27 00 90), OenlzyolBEYOĞLU: Sebat, Emel, Deniz. rEPEBAS) rtYATBUSU ları: (49 18 90) (TatU gOnJerl: 44 02 07) TAN(Pangainı (4S 07 40ı EMİNÖNÜ: Evliyazade. Ersoy, Beya(44 21 57) ıKabvede Şen Sehtt Hatlan: 44 «3 33) Tttrk Hav» 10 Kahramanın Zaferi (R. zıt Halk, Şultanhamam Sarım. lik Van nazar. pazartesi (Devlet Oemlryollan Bayflarpaşa: İng.) çarşamba cuma 21, oaza EYÜP: Eyüpsultan, Merkez, Yeni, YoUarı Bllet Satıjı: «4 4? 00) (DanısYENj ATLAS: (48 65 02) Süâhtar. 1530 da) ma: 44 02 86). (Hav» Alanı: 13 83 «• Yabancı Olduk Şimdi (A. ŞEHİR OPERAS1: Oon Pa» 73 84 40). tlkyardın) Hastananesü Pekkan). FATİH: Yeni, Özrürk, Fındıkzade, guale (Salı oersembe cu (49 30 00) NOmune Hastahacesi: YENJ MELiSü: (44 « 89) İdeal, Samatya, Cibali. martesı 21.151 (36 05 65) Gurebs (21 85 00). Haseü Tatlı Geceler. GALATA: Bülent. OSKDUAH IİYATKOSUNU/ (21 28 80) tşç) • Samaty» (21 62 50) YENİ AR (49 64 72) NamuGAZİOSMANPAŞA: Sağhk. Heı gün 21 pazaı 15 3C I BeJediye Santralı (23 45 60), Belediye Einn için (F. Girik). KADIKÖY: Ergünsu, Güngör, Rıfat da CATIDAKİ CAT1.K Zabıta MOdttrtOgfi (23 «7 T4). Meteo YLUDIZ, (Beslfctaşı (47 63 42) Muhtar Sargın, Caddebostan, Dilek. 2 Kova 5u (carsamb rolojl (73 B6 84) Traflk fiiâyet «4 16 67. Anjelik ve Kral. • 4 31, İIUI I) l e UtasbuJ ttfalye») (2) 43 22). KASIMPAŞA: Sedef. ÎSTANBDL rENİ itYATRO: (44 04 09 SARTYER: Alâettin, Yeniköy. ALEMDAR: (22 36 83) NamuOppenheimer pazartesl. oer NÖBETÇİ ECZANELER ŞIŞLİ: Ömer Naci, Cihan, Nurcan, sum İçin (F. Girik). şembe, cuma saat 17 de. «Ci Güzelbahçe, Yeni. KULÜP: (22 71 83) Namusıun BAKIRKÖY. Yeni Aytaç, Osmaniye. Horoz» hergUn 21, paza Sıhhat. İçin (F. Girik) 2 YabanÜSKÜDAR: Ahmediye. Baglarbaşı, 15.30 da. cı Olduk Şimdl (A. Pekkan) Beylerbeyi BEŞİKTAŞ: Nail Halit Tipi, Yenl Slfa, ZEYTtNBtTRNU nyatro»u BULVAR: (21 35 78) NamuParlak. Etiler. Her gün 21 de «8 Kadtn. ZEYTLNBURNU: Sümer Sıhhat. SINEMALAR tLÂN 1 îşietme mıntakasında aşağıda Klm. leri gösterilen taş ocaklarından balast ihzan lcl açık eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltmeye konan balast miktariyle muvakkat teminat tutarı, yapüacagı gün ve saati, muhammen bedeli aşağıda gösterilmiştir. 3 Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin talip oldukları miktarın asgarî "1 50 si kadar mümasil işl yapmış olduklarına dair tasdikli belge ve muvakkat teminatlannı en geç ihale zamanından bir saat evveline kadar Komisyon Kalemine teslim etmeleri, ihaleye ait mukavele ve şartname her gün iş saati dahilinde Komisyon Kaleminde görülebilir. 4 T.C.D.D. mevzuu bahis işi ihale edip etmeraekte veya kısmen etmekte ve tercüı ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. Miktarı Muhammen M3. Cinsi bedeli Teminat Tarfflt saat İş yeri Klm. Lr. Kr. tutarı H. Paşa Ankara » 149151 217218 4000 5000 TIYATROLAR Balast 13.50 14.50 2700 Lira 3625 » .4.966 r.4.966 14.30 15.00 6 Nısan tarihinden itibaren İSTANBUL SİNEMALARINDA (Basın 102973221) (Basın: 10402 2337) SELIM SIRRI TARCAN SPOR SALONUNDA 30 MART Saat 21.00 21.00 31 » J > 1 NİSAN Saat 21.00 18.0021.00 2 » » 18.0021.00 3 B > 70 KIŞILIK ŞAHANE 4 NİSAN 18.0021.00 » 21.00 5 18.0021.00 6 » 21.00 7 8 21.00 • KADBOSU İLE Luzumlu Telefonlar KAFKASYA HALK OYUNLARI BALESİ BİLETLER: Yenişehir Millî Sırrı Tarcan Spor Salonu gMclerinde. Sftklâacılık 1301/3209
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog