Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 27 Mart 1966 €C SAHtF£ BEŞ Yiizen Şehir» Istanbuldcı France gemisinde günde I ton etve 10 kilo havyar yeniyor V e d a t ETENSEL vvelki akşam İstanbula gelen Dünyanın en uzun transatlanÜği 66 bin tonluk France yolcu gemisi Dolmabahçe önlerinde demirledikten sonra limanda deniz trafiği aksamış, Kabataş Usküdar arasmda çalışan araba yapurlannın kaptanları daha dıkkatli hareket etmek zorunda kal mışlardır. Her türlü konfor ve teçhizatı ile günümüzün en modern yolcu gemisi olan Fransız bandıralı «France» transatlantiğinde bugün îstanbul'da bile eşine ender rastlanan mükemmel bir sinema ve hâlen Türkiyede eşi olmıyan fevkalâde bir tiyatto salonu bulunmaktadır. E Halk içinde muteber nesne yok seıvet gibi Olmaya servet cihanda bir maaş devlet gibi G ündelik eazetelerde doğu illerimizde yiirürlüğe konan Hekimlik Sosyalizasyonundan pilot bölgeden. nekimlerimizin muayenehanelerını kapatıp bütün gün hastahanelerde çalışmasından bahseden yazılar çıkrnaktadır. Bu konulan aydınlatmak amacı ile bız de bılhassa mıgunkü hekimlik sorunlannı yazınuza konu yaptık. Türk Tabipler Birlığinin bir açık oturumla neşter vurduğu bu yaraya bız de bir tıske vurmak istiyoruz. Biliyoruz ki, herkes kendi mesleğinin yeryüzünde en evvel var olduğunu savunmaktadır. Habil ile Kabil'in düşmanlığuu zenci sorunlanna bağlayan politikacılardan tutunuz; kimi hekimlik mesleğinin, kimi hukukçuluğun, kimi işportacılığın daha önce var olduğunu iddia ederken bize kalırsa yeryüzünde ilk var olan meslek Emlâk Komisyonculuğudur, deriz. Politikacılığın ise Havva anamızın kayınvalde olduğu günden itibaren var olduğu malumdu. Ne olursa olsun Âdemle Havvayı topraktan ya da hayvandan doğurtan yine bir dogum hekımiydi. S/S FBANCE transatlantiğinin üstte istirahat salonu. altta ise kadın berber salonu görülmektedir. 80 milyon dolara mal olan ve 1962 çubat aymda denize indirilen France transatlantiğinin 16 günlük turistik seyahati için ambarında mevcut ihtiyaç maddeleri, sofra eşyasının ayrımı şoyledir; Kasaplık et 15 ton Tavuk, ördek 5,5 ton Bahk 5.5 ton Deniz böcekleri 3 bin adet Sebze ve patates 30 ton Meyva 15 ton Yumurta 70 bin adet Peynir 3 ton 4 Süt bin lître Havyar 150 kilo Sofrahk şarap 18 bin şişe Sigara 50 bin pak. Çarşaf Zi bin adet Peşete 295 bin adet Tabak 14 bin adet Bardak 49 bin adet Ortalama bir hesaba göre; France gemisinde günde 1 ton et ve 15 kilo havyar yenmektedir. Gemideki matzeme Hekimlik kendi derdinde Sedare dolorem opus divinum artem (Ağnyı dindirmek ilâhi bir sanattır.) Tarin boyunca insanlığın acısını dindlrmekle uğraşan hekimlik, bugün kendi dertleri, kendi acüan ile uğraşacak hale gelmiştir. Bu dertlerin başında ge çim meselesi gelmektedir. Pek tabii olarak bugünün toplumunda hekimlik gibi emeğinin karşılığını sağlayamayan meslekler çoktur. Aslında Türk hekimınin durumu memleketin durumu demektir. Bir açık oturumda yönetici olarak bulunan sayın Ecvet Güresin'in dediği gibi münakaşa masından evvel hayvanlarda dahi ve tartışma yalnız hekimler ara olan içgüdü tababetiydi. sında değil diğer meslek mensupları arasında da olmaktadır. Bu Bazı hayvaniar kendi gün yurt dışına giden hekimlerikendilerini tedavi miz için vatan hainleri diyenler edebiıirler dahi çıkmaktadır. Hekimleri dainıa otomobilli olarak düşünenleözlerine perde inen dağ keçirimizin atlı, eşekli ve yaya heleri gözlerini ağaç dikenlerine kimlerünizin varhğından habersürterek kendi kendilerini leri yoktur. Fert başına düşen ge ameliyat ederlerdi. Kabızlık çelir miktannm çok büyük değişik ken leyleklerin agızlarına su dollik gösterdiği ülkemizde hekimlik durarak kendi kendilerine lavve başka meslek gelirlerinde de man yaptıklan bilinmektedir. dengesizlik görüîeceği şüphesizSevki tabii hekimliğinin en büdir. Öğrenim süresi uzun, icrası yük üstadı muhakkak ki, DURl' zor, dünya ile ahret arasmda KUŞUYDU. Duru kuşları kemik kutsal bir fonksiyon gösteren he yiyerek yaşarlardı. Yemeden evkimlik bugün ne durumdadjr?'Se vel çıkanp çıkaramajacaklarıru nelerden beri dayanışmadan yok anlamak için de kemik parçalasun bırakılan; meslek sevgisi ve rını makatlanna sokup ölçerlermeslekdaşa saygı göstermelik di. Duru kuşları aşağıdan çıkara hale gelmiş bulunan hekimliğin mayacaklan kemikleri yemezlerETİBBA ODASI diye bağlı bu di. Tip tarihinde temkin örneği lunduğu organ bostan korkuluğu olan Duru kuşları kadar hiçbir haline ^j^d, JOEVLET KUŞU iler görüslü Köoek'et için so'on Geminin mükemmel salonları yanmda bir de köpekler için geniş bir salon vardır. Bu salonda yolcuların beraberinde seyahat eden köpekler bulünmakta ve içeride 3 de kö'pek bakıcısı vazife görmektedir. France transatlantiğinin geniş salonlarmda meşhur ressam G. Braque'in iki mükemmel tablosu; Grommair'in üç metre büyuklüğündeki bir panosu ve meşhur ressam Bazin'in de yüzme havuzunda büyük bir mozaik panosu bulunmaktadır. Bunlardan başka her bar ve eğlence salonlannda büyük ressamların pano ve dokuma şeklindeki eserleri vardır. Yolcu gemisinde Fransanın meş hur Galeries Lafaette mağazasının bol eşyalı bir şubesi de bulun maktadır. G muştur. Su banyoları sıcak ve soğuk kompresler o zamanlarda kullanümıştır. tlk medeniyetlerden Babil ve Asur medeniyetlerir.de insanların hayat fonksiyonlan bir takım tanrılara atfedilmişti. Bugün parîümeri reklâmcılığında kullanılan güzell^k ilâhlarının ayni zamanda kadın ve erkekte tenasüli istek uyandırdığı kabul ediliyordu Tarihçı Heredote'a göre Mezopotamyada bir hastanın derdine çare bulmak için o hasta şehrin en kalabalık yol kavşağına yatırılır ve gelip geçen halkın bilgisine başvurulur rümüştür. • Ik çağlarda insanoğlu sevdiğı I ve korktugu her seyi tanrılaştırmıştı. Babi! mitolo.jisinde veba hastalığım bulaştıran sinek lerin bile ilâh mertebesine çıka rıldığını görüyoruz. Milâttan ön ce 3000 senelerinde Finikelilerde aşk ve ilkbahar tanrısı sayılan MOLOK isimli bir ilâlıeye çocuk lar kurban edilirdi. Daha sonra lan Agamemnon da kızı tfijenya yı tannlara kurban edecekken Diyana tarafmdan kurtarılmıştı Sevdigi insana kurbanın olam diyen Anadolu insanı evlâdını kur Tiirk Hekim ve Eczacılarmın bildirisi AUER DAHA ÇABUK PİŞİRİR 1) Tip 352 Ay<U 115 lir» 2) Tip 253 Ay<U 80 lir* 3) Tip 353 Ay4* 90 liM 4) Tip 132 K Ayda 40 lir* AUER modellerinin hepsi Fransız pa tentlidir. AUER fırın ve ocaklan bü tün bir ömür boyu mutfağınızda kolay lık ve rahatlık saglar. AUER'in çeşid zengindir. Her ailenin bütçesine uygun bir AUER modeii vardır. Bütüc AUER modeileri Havagazı veya Bütaugazı ile çalışır. Türk Hekim ve Eczacılan adına tek bir bildiri yayınlanmıştır. Bildiride Devlet Memurları Kanununun prensip ve uygulanması yönünden hekimlik ve eczacılık mesleklerinin bünyelerine aykırı hükümler ihtiva etüği ileri sürülmektedir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Türkiye Hekimler ve Eczacılar Sendikası, Sosyal Sigortalar Kurumu, Hekim ve Eczacılar Sendikası ile tstanbul Memur He kimler Sendikası tarafından yapınlanan müşterek bildiride şöyle denilmektedir: «Devlet Memurları Kanunu gerek prensip gerekse uyffulama yönünden Hekimlik ve Eczacılık mesleklerinin bünyelerine aykın hükümler İhtiva etmekte ve memleket sağlığına olumsuz etkiler yapacak nitelik göstermektedir. Bu kanuna göre hazırlanan sınıf tUzüklerinde de kanundaki özclliklerden intikal eden ve hizmet yürüyüşünde büyük aksaMıklar yaratacak mahzurlar mevcuttur. odosı oaası En çok satılon fırın ve ocaklar Genel Satıcısı: GRONBERG TICARET A Ş.. Milâs Han, UtanDui Manajans 417/3236 VIYANA Antalya FesiivalindB lııı yıl "Bir çlft,, evlcndiriiccek Antalya Festivali bu yıl da 28 Mayıs 8 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. Bu münasebetle dün Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı düzenllyen Antalya Belediye Başkanı Dr. Avni TOlunay, şunları söylemiştir: « Güneş, tarih ve deniz şehri Antalyamızda yapılacak Festival sonunda 3 flncü defa olarak kısa ve uzun metrajlı filimler arasında yanşmalar yapılacaktır .Derece alan filimlere altın, gümüş ve bronz portakal armağanlan dağıtılacaktır. Bu defa, yanşmaların jürisi en yetkili ve tarafsız kimselerden seçilecektir. Antalyanın kardeş şehri olan Almanyanın VVuppertahl şehri sâkinlerinden bir çift, Festivalde mahallî usullere göre evlendirilecektir.» Misafir odası, sandık odası, yatak odası deyince akla Tabip Odası gelirdi. Oysa Anadoluda bir Sıtma Savaş hekimi, atımn yem tahsisatı kadar maaş almaktaydı. Şimdi Aerici genç hekimler tarafından fethedilen Türk Tabipler Birliği Devlet'in sağhk sorumlularını, politikacılarımızı ve basımmızı açtığı sosyal adalet savaşına çağırmaktadır. Türk Tabipler Birliğinin «Türk hekiminin dönü, bufünü ve yarınm konusunda tertiplediği açık oturum bütün hekimlik problemlerini gerçekçi bir açıdan su yüzüne çıkarmıştır. Bu konudaki yazınuza başlamadan evvel hekiinligin dününden tip tarihi olarak bahsetmeyi uygun buluyoruz. Taş devTi, tunç devri, maden devri ve tasarruf bonosu devrine ait yapılan kazılarda insanoğluna ait bulduğumuz tarihsel araçlar mızrak. ok, zıpkın. kama, muşta ve kebap şişi idi. Bunlar arasında üzerinde delikler bulunan ilk insan kafatası kemiklerine de rastlamaktayız. Bütün bu bulçular zamanın parlâmentolanndaki bütçe tartışmalarının hızlılığını gösterme bakımından kıymetlidir. Taratıldığından beri birbirini öldürmek için yaptığı türlü araçlann yanmda insan oğluna ait hekimlik araçlarına d» az dahi olsa rastlamaktayız. tlk tebabet insanlann yaratıl oğlunun ilk tebabeti FOLKLOR hekimliğidir. O zamanlar yıldızlar, tabiat olaylan, sihir ve büyüler, kötü ruhlar ve hain sokulann hastalık meydana getirdiğine inanıur tedavi olarak muskalar, dövmeler ve totemler kullanılırdı. Bunların yanı sıra ampirik hekimliğin çıktığını görü yoruz. Çok uzun seneler acı denemelerle birçok zehirli, öldürücü ve şifa verici otlar bulunmuş, sonralan hayvanl ve madenî mad deler de ilâç olarak bunlara katılmıştır. Arkeolojik kazılarda elde edilen materyel ile tarihten ev velki devirlerde birçok kemik hastalıklannın, kırık ve çıkıkların var olduğu bilinmektedir. Sizde apandisit var bayım ban etme usulünü bugün dahi uy gulamaya kalkmaktadır. Etilerd? büyük adeleli ve kuvvetli bir a dam şeklinde gösterilen Neşvü nema tanrısı TEŞUB bir elindf âsâ ve yılan diğerinde başak tut maktaydı. Bu tanrının beşlı ve semirmiş olması ziraı dıs vardırr, jüzünden zannedilmektedir tlk çağ medeniyet merkezlert nin en onemlisi sayılan Mısır'da Papirusların ve rarihseJ kabart maların tetkiki ile cerrahlığın ı leri bir sevıyede oldu*u anlaşil maktadır Arkeolog EBERSE. es ki Mısırda bulunan cerrahı âlet kabartmalarının arasında balta ve destereyı görünce o zaman farzolan sünnet ameliyesmin oiraz ileri yaşlarda yapıldığını an lamıstı. Mısırlılar öluleri mum yalamak suretiyle muhafaza usul lerini biliyorlardı. Burada ÎM HOTEP denilen tanrı hemen ne men o çağdaki her topluma inti kal eden hekim tanrılardandı İlim tanrısı HtİRMÜZ ve oglu zaman tanrısı Horus'u öldürüp diriltmeye muvaffak olan Oziris Mısır'm sayısı hayü kalabalık olan tannlarından en önemlileriydi. Mısır hekimleri ilâç yaparken şu duayı okuyorlar: «Izis Ozirisi kurtardı. Horus'u Set'in yaptığı fenalıklardan kurtardı. Ey tzis efzuların büyük ilâhesi beni kurtar. Beni ağnların ilâhesinden kurtar Bir ölü insan olmaktan kurtar. Ay. çüneş dîlinden söyle ey zis bana iltimas et. (Beni muhalefetin şerrinden ve profesörlerin bildirilerinden azade kıl veleddalin âmin.)* Eski Mısırda TEB (THERES) şehri tip tarihi bakımından önemli şehirdi. Arablann tıb kelimesini TEB şehrinden aldıkları söylenir. Celâl Şahin döviildü ihtişam ve eğlencenin birleştiği şehir... Valsler diyarı VİYANA. SABENA ile her Pazartesi ve Perşembe V/YANA'yo uçabilirsiniz. muş. Babilde dua ve Düyü ile tedavi Belirli bir seküde bilinen ilk animist hekimlik Mezopotamya yapan Rahip hekimlerin yamnülkelerinin tebabetidir. Burada da Cerrahların da var olduğunu hekimliğin bü>ü, sihir. efsun ve görüyoruz. Tip tarihinin en kıydualarla zamanın rahipleri tara metli verileri muhakkak ki, Bafından yapıldığı görülmektedir. bil hükümdarlanndan HamuraSümerler >azı lisanlannda bazı bi'nin koyduğu kanunların hekim \1icut organ resimlerini harf ve lere ait olan kısımlandır. Burakelime olarak kullanmışlardı. da Hamurabi der ki: Meselâ merae ile mide resmi ge Hamurabi'nin konunlorı beliği ifade ederdi. İlk çağ heir hekim birisine bronz kimleri hastalıkları teshis etmek ıı ameliyat bıçağı üe bir yaiçin bazen yeni kesümiş hayvan ra yaparsa ve onu iyileşkaraciğerine bakar ciğerin şeklinden hastalıgın seyrini anlarlar tirirse on Sicles (gümüş para) dı. Sümerlerde hekimler bir ka alır. (bunun onda biri tasarruf ba su doldurur üzerine yağ dam bonosu şeklinde verilirdi.) eğer latarak yağın alacağı şekle göre hasta azad edilmiş bir esir ise 5 de ahkâm yürütürlerdi. İlk teba gümüş para alır (yani köleler o bette su ve ateş büyük yer tut zaman da yanm porsiyon sayılmıştı.) Hasta hâlen esir halde ise sadece iki gümüş lira alır. Eğer hekim ameliyat sırasmda hastayı öldürürse veya gözünü kör ederse iki eli kesilir.» Ciddî bir tahmin olarak hekimlerimiz tarafından ellerimi keserim ki.. sözünün Hamurabi kanunlarından gelme olabileceğini bu yazım dolayısiyle tip tarihi hocalanma duyurmak isterim. Bugün hekimler hakikaten bir hastalığın teşhisinden emin olduklannı anlatmak için, ellerimi keserira ki, bu böyledir, derler, fakat çoğunlukla yanıldıklan vakit de ellerini değil tırnaklanra dahi kesmezler Eğer Hamurabi kanunlan bizdeki Danıştay kararlan kadar dahi uygnlan saydı eli kolu yerinde çok az hekim kalacaktı. Hamurabinin meşhur 141 ve 142 sayılı kanunlarının da Vayanam sımfının hahabam sınıfına karşı baskıstm engellemek için uypulandıeını zannediyoruz. Hekimlik tarih boyunca ne çare ki, daima dinle sihirbazukla, hokkabazlıkla ve politika ile karışmıştır. Amipirik ilâç hekimliğinin yanında yıldızlar ilmi, süıir, büyti ve bir takım mistik saçmalıklann hekimliğe hâkim olması kendi çıkarlannı sağlamak isteyen papas ve sömürücü hekimlerin marifetiydi. Şarlatanlık hekimlikle birlikte dogmuş ve yü B YARIN: YTJNANI KADİM Elbise Temizleyicisi SOKRAT TERZİ DEMOSTEN Karar verdiğ/n/z ondo, SABENA en çok ihtimam gören yo/cu o/monız için, en utak teferruatı dahi düşünecektir. s»»!«* U A T A / uısıon UHOUKIl ULtH SABENA BEIÇİKA HAVA YOllARI «Sesle Çizgiler» sanatkân Celâl Şahin önceki gece As Kulüp önünde feci şekilde döğülmüştür. Celâl Şahin ile bir foto muhabiri arasında önce kulüpte münakaşa çıkmış, bu münakaşa daha sonra kapı örıünde de devam etmiştir. Dört kişi tarafından etrafı sanlan Celâl Şahin. yüzüne yediği şiddetli bir kafa darbesi ile yere yıkılmıştır. Dudağı patlıyan ve gözü şişen sanatkâr. arkadaşları ta rafından hastahaneye götürülüp ilâncıiık: 179Ü/3219 j ilk tedavisi yapılmıştır. MART 27 ZİLHİCCE 5 Diyarbakır Levazım Âmirliği Safınalma Komisyon Başkanlığından Levaznn Âmirliğinin ihtiyacı olan aşağıda oinsi, miktarl, nnıhammen bedeü ve geçid teminatlan yazıh yiyecek maddelerin;n kapalı zarf usulü ile ihalesi hizalanndaki gun ve saatlerde Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisj'onda [»örülebilir. İHALE GÜN VE SAATİ CİNSİ MİKTAR1 M. TUTAK1 G. TEMJNAT 8/Nisan/1966 11^0 da Süt 20 Ton 38.000 TL. 2850 TL. 8/Nisan/1966 11^0 da Yoğurt 20 Ton 40.000 TL. 3000 TL. (84 Basın 10186/3196) V. 1 5.51112.19] 15.50; 1S.28J20.001 4.13 E. 111.24 5.521 9.23 12.00 1.32J 9.47
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog