Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFEDÖftT 27 Mart 1966 CUMHURİYET James Ootıcl TEHLİKE Müfide Zİhrt ERKIN ıçindir,» diye düşünürcesine baş sallarken, salondaki havayı kavÜstelik bu gibi kişilerin ço rayamayacak dek karışık bulan ğu göğüslerinin ve keselerinin ne Venizolos, içki sürahisin; yakaladek şişkin olduğunu belirtmek i yarak, doldurduğu ilk kadehi ona çin kendi hacimlerinden daha ge uzattı. Şarabın kızıllığı, ıçindeki niş bir koltuğa oturarak" poz ver karahğı saklamasma yardım etti mek isterler. Onları seyredenle yazar X'in. Onun, kadehi başma rin «Bu kişinin yerinde olsam» çektiğini gören Vasü, «Dimitrodiyerek kalçalarının bıraktığı boş dan hıncımı almalıyım.. İçten yaluğa göz dikeceklerini akıllanna ralayıp, onu zerreciklere ayırabile getirmezler. Belkıde koltuğa rak, üflemeliyim kişiliğinı.. Hera olan nefretirn serginin birinde bu kalbimi, hem de yolumu hiçe satip bir portreyi seyrettiğim süre yan kardeşimden böylece kurtulaklımı çalıştıracak güçte olmam muş olurum belki» diye düşündü. dM Yazar X'in bakışlarmdan kurtulPoz verirken ayakta görünraek is duğunu sanarak, bıyıklannı bura bura, avluya çıkmak niyetiyle ka terim ben de, amma sonsuz gücün p?ya yönelpn kardeşine yaklaştı.. insan niteliklerinden olmadığı ka nısmdayım, siz de kanılamıştınız Konuşulanlardan hiç bir şey anla bunu, sayın yazar. Akhm şu an mam:s. ona hmç duvraamış bir bir KOLTUK ta!.. Nefes alamı yumuşakhkla: yacak dek yorulduğu zaman otu«Gidiyorsun galiba Dimitro, deracağı yere dönüp, bakmalıdır di.. Bizimle saldırıya katılamaya kişi, yer boş mu dolu mu, diye.. cağını, silâh kullanmasını sevmeSonra, bir aralık boşluğa üfürdü diğini hilirim.. Bana bir soru sorğü taslar nefesinin eşsiz nitelimuştun, karsılaştıgımız zaman.. ğinden ötürü bir çok taşları da ye Evet.. «Seni tut?aklavan Türkler rinden kaldırarak, üstüne gelip arasında bir tanıdıfın var mı?» çullanabileceğini, onların altında diye sormuştun.. Ayvasil köylü o ezilebileceğini düşünerek otura çocukluk arkadaşının i^mi neydi? cağı yeri garantilemelidir. Yine Hani şu güzelce, kumral kadının derin nefes yüzünden vücut fizik kocası. Eleninin çeyizine vardım man ağırlaşır, oturmak istediği eden Türk kızının kocası. Evet koltuk çökebüir. Bunu kâle al anladım.. Ahmet A!i.. Ahmet Ali raazda koltugun kolluklanna tu olmalı ismi.» tunmağı düşünürse, kurtulabilir Dimitro. «bir valan döndürübelki! Amma hangi yanına? KOL yor, beni zorla silâha sardırmak TUK VE TAŞ.. evet. evet, derhal istiyor» diye düşündüyse de.. tüm gitmeliyim, sehre dönmeliyim he varhgını içten bir titreyiş sardı men!. açıntısı fermuarlı siyah deri pan Yazar X onu durdurup, birkaç tolonunu ra«teele ^ivazlarken. vü kelime daha konuşmak isteğin zünü saran yejil dal^adan kurtu) mak isterce kardpşinin omuzları deydi. Fakat bu sırada Venizolos m yakaladı: yanlanna girdi. Yazar X, çaresizce; «güle, güle nasılsa her iki«Bilemezsin. dedi: Onun kansımizin tutunacağı ko'luk Enosi'= nın tcıımral. eüzelce oldugunu bi 29 I S T A N B U L 6.25 Açılı? 6J0 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Türküler 7.23 Sabah melodiieri 7.45 Haberler 8.00 İstanbulda bugün 8.05 Bu pazar sizinle 8.30 Türk Halk müz. din. istekieri 9.00 Çağımızın kadını 9.10 Türk sanat müz. din. istekleri 9.40 Miizikli çocuk oyunları 10.00 K. haberler 10.05 Plâklar 10.30 Çocııkların köşesi 11.00 İst. Bele. Konserva. kon. naklen yayını 12.00 Yurdun «esi kadmlar korosu 12 25 K. llânlar 12.30 Şarkılar 13 00 Haberler 13.15 Darvaş %e arkadaşları 13.30 Reklâmlar 15.00 K. haberler 15.05 Kayıp mektupları 15.10 Opera kon. 15.50 Türküler 18.05 Gençlik saatl 16.20 Plâklar 16.45 Ocak bajı 17.15 Küme fasıl toplulu|u 17.40 Çocuklar için 17.55 K. haberler 18.00 Reklâmlar 19.00 Haberler 19.30 Ali EkberÇiçek'ten türküler 19.45 K. ilânlar 19.50 Recep Birgiften sarkılar 20.10 Bu hafta 20.30 Ş. Yüzbaşıoglu ork. 20.45 Sinema dergisi 21.00 K. haberler 21.05 V. Dünya Tiyatrtı Rünü 22.00 Reklâmlar 22.45 Haberler 23.00 Bale sahneleri 23.35 Barok miiz. 24.00 Kapanış. tSTAN'BUL İL RADYOSU 14.57 Açılış 15.00 Tatil için 15.30 Caz müz. 16.00 Pazar kon. 17.00 Çay saati 17 30 K. konser 18.00 Gençlerin sevdikleri 18.30 Haftanın solisti 19.00 Çeşitli melo. 19.30 Akşam kon. 20.15 Sizlerle beraber 21.00 Aym konseri 22.00 Caz şarkıcıları 22 40 Dans edelim 23.00 Senfonik müz. 23.30 Dans müz. 24.00 Günümüzün şarkıları 00 30 Gecenin seslenişi 1.00 Kapan.s. A NK AR A 6.25 Açılış 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Sabah müz. 7.25 Sarkılar 7.45 Haberler 8.00 Anksrada bugün f.OS Türküler 8.20 Hafif müz. 8 50 Türk müz. Din. istekleri 9 20 Çağımızın kadını 9 30 İstekleriniz mikrofonda 10.00 K. haberler 10 05 Müzikli çocuk oyunları 10.25 Pazardan pazara 11.05 Bu pazar 11.35 Bulmaca 11 55 Diskotegimizden seç meler 12.25 K. ilânlar 12.30 Y. sesler din. istekleri 13.00 Haberler 13.15 Eyfel'den müz. 13."5 Fikret Kozinoğlu'dan şarkılar 13.55 Hangi mesleği seçelim? 14.15 Reklâmlar 15.15 Çeşitli müz. 15.30 Stadyumlardan 16.55 K. haberler 17.00 Ocak başı 17.25 İncesazdan Hicaz faslı 17.55 K. ilânlar 18.00 Reklâmlar 19.00 Haberler 19.30 Osman Türen'den türküler 19.45 Uykııdan önce 19.50 K. ilânîâr 19.55 Esen AJtandan şarkılar 20.15 Spor dergisi 20.25 Bir plâk çalıyoruz 20.30 V. Dünya Tiyatro günü 21 00 K. haberler 21.05 Stüdyo 22.05 K. konser 22.25 Mustafa Seyrandan şarkılar 22.45 Haberler 23.00 Gece kon. 23.45 Gece yarısına doğru 24.00 Kapinış. ANKAR.4 İl. RADYOSf 14.57 Açıhş 15.00 Sevilen Klâsik eserler 15.45 Danslı çay 17.00 Pazar kon. 18.00 Bir solist, bir top. 18.30 Akşam kon. 19.00 Haftanın solisti 19.30 Her hafta bir dilden 20.00 Ankarada bu hafta 21.00 Mozayık 22.00 Caz müz. 23 00 Gece kon. 24.00 Gece ve müz. 1.00 Kapanış. iemezsın.. Ağzında ne geveliyor ılg:nç bır Konuyu ızlemek istermiş gibi sinsice bir Mariaya, bir sun Yüzbaşı olacak?» Vasile, bir de Dimitroya bakıp Vasil aldırmadan ekledi; «Kansı, tutsaklayıp ta kamyon duruyor, Yunanistandan yeni gela kaçırmakta olduğumuz Türk len yüzbaşı Venizolosun heyecanh soru'annı sonra cevaplandıraca lerin arasındaî'dı.. Cikkoda onu ğını belirtmek istercesine ellerini seyrettiğim zaman kim olduğunu bilmiyordum elbette. Onu kuarkaya doğru hafifçe kaldırarak caklayıp, üstüne kapanan adam işareîler yapıyordu. Dimitro, «Ahmet Ali.. Ahmet dan gözlerimi ayınnadığımın neAli. diye söylenerek, Mariayı ve denini anlarsın!. Bizim kamyonu o devirmişti.. Evet Ahmet Ali de kardesini itercesine dış kapıya yövırmişti.. Ayvasıllı Ahmet Ali.. nelince. Vasil etrafına bir kuşku Kansının acısıyla sarsılrnamış aşıiamamak için, onun arkasından, olsa, o da görüp, tanıyacaktı be koştu.. Maria a>Tiı şekilde davranni.. Evet öldürecekti belki.. •Be mak istediyse de Vasilin kalın parmaklarmı göğsünde sezerek, vurul ni tutsaklayan Türkler arasında muş, can evinden vurulmuş gibi yek tanıdığım oydu..» hınçkırmağa, başladı. . «Ahmet Ali.. Ahmet Ali» diye Keşişler istavroz çıkararak onu bağırdı Dimitro.. Artık ne karde kucakladılar. Neler döndüğünü bir şini, ne de etrafını görüyordu . türlü ka\n:ayamıyan Venizolos bır Varlığı bir elektrik cereyanına an Keşişlere yardım etmek istedi fakat gözleri yazar (X> e takılınca kapılmış, şuuru o'ancasıyle iflâs etmişti.. Yanaklarına yayılan a olduğu yerden bir dönüş yaparak delikleri açık bir burunla ona yak lev, dudaklarından akan salyalar dan bir serinlik bekler gibi dal laştı. yalvarırcasına; «Xe var dedi; ne oldu? Madam galanıyor, çizme çivileri taş salon niye asker gibi giyinmiş.. Yüzbaşı da düzensiz, korkunç sesler yayıVasil ve şef Dimitro nereye gittiyordu. Nasıl yürüdüğünü izleye ler, saldırıya geç mi kaldık yoksa? meyecek dek kararmıştı gözleri. âdeta kör olmuştu. Çığlığını du Gidelim. rica ederim yeni yılı unu talım. emredin lider fX)..» yan Maria bir füzgâr gibi bu hen Yazar ıX> bakışlarını. Keşişlerin gâmenin arasına gelmişti. örtmeğe. gizlemeğe bir türlü alışa omzura yaslanarak hınçkıra, hınçkıra salınan Mariadan ayırmadan, madığı mermer göğüslerine siper dudaklarım muzipçe aralayarak haolan asker ceketinin düğmelerini fifçe mırıldandı: acemice dügmelemeSe ugrasırMartaya azizelik gibi askerlik de ken: «Ne oluyor, ne zaman gel yaraşacakmış!." din Dimitro.. ne var Dimitro» diYüzbaşı Venizolos «Azize Marta» ye sıcak nefesini yüzüne üflediği isminı işitince, (X) in bir dua mı. halde özlemli olduğu bu sesi dunldandıemı sanarak özür dilerceyamayacak dek sağırlaşmıştı. ku slne Ista\Toz çıkardı, bulunduğu lakları da. durumu. görevini bir türlü kavrayamıyacak dek akılsız olduğunu dü Maria gibi duyduğu haykırışla şünürcesine gerisin geriye yürüyetaşlığa gelen sıska keşis. durmarek. iç salona girdi.. Çarmıha gerildan tncilden sureler okuyor. Dimiş tsa büstünün önünde tstavroz mitronun silleleriyle ezilmemek cıkarırken, ondan yardım bekleriçin yanıbaşındaki sütunların bi cesine kendi kendine söylenmiye rinden. dijerine koşunarak. onla başladı; rın arkasına gizler.mege çahalı• Çok karışık.. Kıbnsın durumu yordu. çok karışık.. Enosis ışi çok karışık.. Vasil, kardeşini yatıştırmak i Anlamadığım bir işin içine girdim çin önüne geçip, konuşarak ayni bana yardım et Tanrım» saklambaca katılırken, yazar (X), iDfvamı var) AYSE İLE ALi ] konu ve resim: Ayhan Başoglu İLONA İŞ SAATLERİ ilc(i/V(<âşalan('i âvs^iK^Ö aolâş T. C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar BakanS.ğı Devlef 3u İşleri Genel Müdürlüğünden: Elehtrik Telmikerleru Elektrik ve Mukine Mühendisleri Araınyor 1 DSİ Genel Müdürlüğünün hidroelektrik enen'i ve elektropompaj işletmeleri elektrik tesisatı koruma ve kontrol si'temlerinin bakim ve testierinin yapılmasına ait standart ve usullerin geliştirilmesinde görevlendirilmek Ozere merkez (Ankara' kadrosuna röle bakımlannda tecrübeli bir elektrik mühendisi veya yüksek mühendisi ile röle bakımlartnda tecrübeü ve askerli|ini yapmış ikl elektrik teknikeri alınacakür. 2 Keza aynı işlehnplerir) işletme ve bakımına ait standart ve usullerin geliştirilmesinde görevlendirilmek üzere merkez fAnkara) kadrosuna tecrübeli bir elektrik ve bir makine mühendisi veya yüksek mühendis alınacaktır S Kemer ve DemirköprD Hidroelektrik Santrallerinde tşlehne ve bakim mühendisi olarak görevlendirilmek özere santral işletmesinde, röle bakim ve testlerinde tecrübeü iki elektrik mühendisi veya yüksek mühendisi ahnacaktır. 4 Eşit şartlan haiz müracaatçılar arasında tngiHzce bllenler tercih edilecektir 5 tsteklilerin Ankara'da Ulus Şinasi (eski Rüzgârlı) Sokak Çatal Handaki DSİ tşletme ve Bakim Dairesi Başkanlığına bizzat veya dilekçe ile müracaat etmeleri lâzımdır. (Basm 9882 A. 2336/3200) Hele aylığıma elli lira zam vapın da bakın. daktiloda yanlış yapar mıymışım, yapmaz mıymışım. KİİÇÜK TESADİİFIER Büyük Saadetler Doğurabilir PİYANGOSU İÇlN TESADÜFE N ALACAĞINIZ BIR 49 Georges SİMENON İ Maiçret kapıya doğru ilerliyor du Öteki de daha az bir güvenç le konuşmaya devam ederek onu lakip ediyordu: ... Skandala o kadar ehemmivet verilmiyor, halhuki bizim orada... Hayırlı akşamlar, beyelendi! Maigret başıyla selâmladı, fakat elini uzatmadı, ve muazzam yün islerinin diindüğü bu daireden çıktı. Halıyla örtülü merdivenden inerken komiser mırıldanıyordu: Fransada.. Fransada... Evet, Fransada, noolmu.ş yani? Ferrat burnnndaki şn dnl mn, boşanmıs mı nedir, işte o tazeyle olan münasebetinin adı neydi bakim?... Bir aşk hikâyesi: O halde.. Ya VViIliam'ın Jaja ile, Sylvie ile olan hikâyesi?. * Maigret plâj boyanca yürümiye başladı, ve yan çıplak vü•>ıtlar;n yanından raecburen geçiyordu. Renkli mayoların meydana koyduğu bronz vücutlar. Boutigues onu, beden kültürü profesörünün kabinesi yanında bekliyordn. Ne oldn? Netice? Bitti... Nolacak.. VVİlIiam. para çantasını çalmak istiyrn bir serseri tarafından oldürül Ceviren: SEMİRAMİS bir kırmızı karaniil. rauş.. Zaten, ben size demistim ki, Ama... Aması ne?.. Mesele filân burası... Evet.. Burası.. yok!.. Şu balde... Siz bu bölgeyi sevmediniz, Ama, gene de... Maigret ma vi ve durçun suya bakarak tek defil mi?.. rarladı: Ve, lirik bir gestle de o bari Mesele filân yok! Bnrada kulâde mavilikteki denizi, Antimeselenin sırası mı şimdi? bes burnunu, ve yeşillikler içer Şu karşıdaki yesil mayoln sine jömülmüş olan villalan, kre genç kadını göriiyor musnnuz? malı pasta gibi sarı renkteki ga Ince baldırlı kadın mı?.. zinoyu, ve nihayet çezideki palBoutigues muzafferane bağır miyeleri gösteriyordu. dı: Şu karşıda gördüğünüz şiş Gördünüz mü! İşte tam o... man adam vok mu, bani şn çizgi Kim olduğunu dünyada bilemez li mayoln, o bir alman gazetesisiniz... Bu, Morrow'nn kızıdır... nin mesul müdüriidür... Morrow mu? Uykusnz çeçen bir geceden Mücevherat kıralı... Ser yü sonra gözleri donnk bir gri rengr zünde mevcut on oniki servet bürünmüş olan Maigret mırıldaten birj. nıyordn: Günes fazla sıcaktı. Maigret E... sonra... Ne olmnş, yani!.. çıplak lücutlar arasında bir be Kremalı balığı senin için ba nek gibi duruyordu koyu renk zırladım. Hoştına gitti mi? teki takımlanyla. Gazinonnn te Bilmezsin ne kadar! rasından müzik dalealan geliBnrası Richard Renoir bulva yordu. rı. Maigret'nin apartmaııı. Pen Bir şey almak ıster misiniz? cerenin önünde, henüz bir kaç Boutigues'in sırtında sçık gri yaprafı acmıg bir kestane sfaeı tarımlar vardı ve yakasında da var. Bn bikâye neydi, kuzurn? Bir aşk hikâyesi. Fakat, tam bana söylemis olduklyrı çibi oldu; «mesele filân çıkmadı». Iki dirsekleri masaya dayalı büyük bir istiha ile yiyordn b»lığını. Agzı doln oldnğn halde konusnyordu. Avnstralyadan ve koynnlanndan bıkmış bir Avnstralyalının biri... Bir ?ey anladıiım yok dediğinden. Çılgınlık yapmak istiyen Avustralyalının biri, çılgınlık yapmak istemiş ve yapmış da... Sonra ne olmuş? Sonra mı?.. Hiç!.. Istediğinl yapmış, ama sonra da kansı. çocukları ve kayın biraderi onun ge lirini kesmişler Enteressan değil! Evet hiç değil! Ben de bunu söylüyordum ya .. O da orada C6te da yasamıya başlaraıs. . Orası çok güzelmis, değil mi?. Harikulâde!.. Herif orada btr villa kiralamış... Sonra oradakl ha yatında pek yalnız olduğn için blr kadın da götürmüs oraya... {Urvamı var) Bıletı sızı mılyoner yapabilır (Basın 10115/32.23) MİLLİ ı DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIGI Seyir ve Hidrografi Dairesi bildirilmiştir. Başkanhğındaa Denizcilere ve Havacılara 22 Sayılı Bildiri 28 ilâ 31 Mart 1966 tarihlerinde 09.00 ile 12.00 ve 14.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren saha içinde seyretme, demİTİeme, avlanma ve bu sahanın 7500 metreye kadar olan vüksekliği can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. KAHADENİZ AMASRA 1 nci nokta : E. 5819 No. tu Filyos iskele fenerinden 247 derece ve 2.5 mil mesafedeki enlemi 41 derece 33 dakika Kuzey, boylamj 32 derec« 00 dakika Doğu olan nokta 2 n d nokta : Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey Boylam) 32 derece 00 dakika Doğu 3 ncü nokta : Enlemi 42 derece 05 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 32 dakika Doğu 4 ncü nokta: Enlemi 41 derece 51 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 45 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULÜR (Basın 9744/3199) Siyasal Bilgiler Faküit&si İşletme İktisadı ve Muhasebe Ensiitüsü Müdürlüğünden BÜdiril^işlir Enstirümüzce tertiplenen «SANAYİ MUHA3EBESI KURSLARIDEVRE IV» çalışmalan 11 nisan 1966 pazartesi günü başlayıp, 10 haziran 1966 cuma günü sona erecektir. Kayıtlar 9 nisan 1966 cumartesi günü saat 13.00 de kapanacağuıdan ilgililerin Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya yazı ile müracaatlan ilân olunur. A D R ES : S B. F. İşletme İktisadı ve Muhasebe Enstitüsü Miidürlüğü Cebeci/Ankara Telefon: 127408/79 (Basın 9391 A. 1841/3197)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog