Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CüMHURtTET 27 Mart 1966 AJANSLAR • RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ SAHtFEÜÇ hadıseler arasmaa Mozi dokloru giyotinle idam edilecek B Kıbrıs Barış Gucu içın 7 RUSK: HFRANSI1TEKLİFLERİ AÇIKLIĞA HUHIAÇ».JB1Î32 Eşyalar PARtS, (a.a.) etkili bir hükümet kaynağından öğrenildiğine göre, Fransa hiikümeti, Fransa topraklanndatd 23 Amerikan ve Kanada askerl üssünün tasfiyesi ve Paris yakmmdaki Avrnpa Müttefik Kuvvetler Genel Karargâhının (Shope) Fransa dısına nakli ile ilgfli somut tefcüfler hazırlamaktadır. Fransanın ileri süreceğl teklıfin ne Fransanın, ne de NATO ıttıfakının diğer 14 üyesınin guvenlığıni tehlıkeye sokacak nıtelıkte olrmyacağını, özellikle tasrih eden kaynak, bütün NATO ülkelerinin cevapları gelmeden, FTansanın tek lıflerini açıklamıyacağuu bildırmiştlr. ve insanlar lira lâzım ±^IÎI NEW YORK, (AP) DOGU BERLÎN, (a*.) ıbns BJM. Banş Gücüne katılan ülkelerin sekizi BJVI. lnlerce Yahndiyi Ausctmitz Genel Sekreteri CThant'a gaz odalarına gönderen eski haziranın 26 ıında sona ereeek nazi Doktom Horst Fischer görev süresi boynnca personeltfyotinle idam* mahkum edillerini Kıbnsta tntmağa devam miştir. edeeeklerini gayriresmî olarak Dort yıldan beri ilk defa Doğu bildirmiş bulunmaktadırlar. Almanya'da bir suçlu ıdama Irlanda ıse askerlertni Kıbnsmahkum edılmektedir. Doktor ta tutmak içın yaptığı ek masFischer Doğu Almanya Devlet raflannın odeneceğine dair teBaşkanı Walter Ulbrıcht'den afminat venlmedıği takdırde kuvfedılmesını istemıştir. Doğu Alvetlerıni Adadan geri çekeceğitnan Yuksek Mahkemesi Fis nı bıldirmistir. Irlanda bunun içın 18 nisana kadar muhlet vercher'i Auschwitz kamplanndan mıstır. Monowıtz'de 75 bin Yahudiyi öThant persembe günü Barış lüme göndermekle suçlu bulGücfine mali yardımda bulnnan muştur. Fischer Yahudılerı gaz ülkelerin temsilcileriyle bir göodalarına gonderdığmi kabul etrüsme yapmıstır. Genel Sekretemiş, fakat kendisine bu yolda ri n 117 B.M. üyesinin hepsine birer mektnp göndererek Kıbnskarar verebılmesi için «lnsan bataki BJVI. Bans Gficü için daha fuıa» yalnız yanm saniye vakıt fazla yardımda bulnnmalarıru bırakıldığını sözlerine eklemıştir. 53 % asındaki Fischer 20 yıl talep etmesi beklenmektedir. Thant'ın bu masraflar için 7 milönce ufak bir köyde saklanmış, yon 386 bin 860 dolâra (yaklasık böylece de yakalanmaktan kurolarak 74 milyon lıraya) ihtiyatulmuştu cı vardır. Fransa teklifierini açıklığa kavuşturuyor Y mıştir. Şimdl Amerikanın bunu açıkladığma hukmedilmektedir. Q Johnson'un cevabının hoşnutsuzluk yaratan noktası lse mektubun sonunda FTansanın NATO'dald yerüun açık tutulaca ğı ve lstedıği an geri dönmesıne imkân verüeceğinı belırtmesidır Fransız kaynaklan, Başkan De Gaulle'un Kuzey Atlantıb Ittıfa kının askerî kuruluşlanndan çe kılmeye kesin karar vermış oldu ğunu, bu konunun artık münakaşa edılemıyecegını belırtmekte, ve Birleşik Amenka Başkananın bunu anlamamazhktan gelmesıni iyi karşılamamaktadırlar. Radyolar) merika B. Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Rnsk, yaptığı basın toplantısında NATO konnsunda Fransa ile mürakereye girmeden önce tekliflerin açıklığa kavuşmasını» beklediklerini sdylemiştir. Dean Rusk, NATO'nun geçırdıği buhranlı devreden söz açarak, NATO ülkelerinin ezıci bir çoğunluğunun kaynaşmıs askerl komutanlığı destekledigini isaret etmiştir. WASHİNGTON, A Kongresine katılmıyor K CEVAPLAR Pransa, şimdiye kadar Birleşik Amenka, tngiltere, ttalya ve Batı Almanyadan cevap alinıştır. Amerika Birleşik DevleUerinln cevabı Fransada 1 sebeple kaM nşık tesirler uyandınnıştır. O Yetkili Fransii kaynaklanna göre, Başkan Johnson'un cevabı, Birleşik Amerika hükümetinin. kendisinin değfl fakat müttefiklerinin kaynaşmasını öngören bir entegrasyona taraftar olduğunu ortaya koymaktadır. Fransa hukümetinin ilerl gelen şahsiyetlerinden Andre Malraux, Kahirede aynı soru Uzennde durarak «NATO bir Avrupa savunma sistemi tnidir, yoksa Amerikanm bir âleti midir?» dıye soremuş, De Gaulle tarattan «La Natıon» gazetesi de bu tefsırlerden hangısınin doğru sayılacağını açıklamak Amerıkaya dıişer, de İlk Habeş Başbakanı güven oyu aldı ADIS ABABA, (AP) abes Parlâmentosn Basbakanlığa atanan Aklilou Habte VVold'un yeni kabineyi knrma gömvine getirilmesini oybirliğiyle kabul ve tasvip etmiştir. Habte Wold, bn eski imparatorlukta kendi kabine üyelerini seçme yetkisine sahip ilk Basbakan olmnstur. împarator Haıle Selasıye yeni hukumetı kurma gbrevını sabık başbakana persembe gunü vermıştır. Kabine, Başbakana ilk de fa olarak kendi bakanlannı seçme hakkını tanıyan Imparatorluk kararnamesi gereğınce kurulacaktır. Basın mensupları, Dışişleri Bakanına özellikle Çin haktanda sorular sormuşlardır. Rusk, Senato Dış îlişkıler Komisyonu, kamu oyunu Çın hakkında aydınlatmak için bir seri tartışmalı oturumlar yaparken, aynı konu hakkındaki sorulara gayet dıkkatli cevaplar vermıştir. «Komünistler barış içinde yaşamaya hazırsalar, Amerika ile O Vietnam savaşımn sona erÇin arasındaki ilişkilerde çok mesi için Kuzey Vietnam hüküme şeyler olabilir» dıyen Dean Rusk, tinin olumlu bir tavır takındığını Çın meselesının «tek taraflı» olbelirtecek bir isaret yoktur. madığını hatırlatarak, AmerikaO Amerika, Hındıstan ve Pakisnın iki Çm polıftkası izlemeye nitana askerî yardıma devam etyetli olmadığını soylemıştir. Dean mek için kesın bır karar almış Rusk, Pekin rejımi «Nefret polideğıldir. (Amerikan askeri yardıtikasına bir son vermedikçe A mı Hınt Pakistan savaşı sırasın merikanın kendisi ile tek taraflı da durdurulmuştu.) Uişkiler kunnasının mümkün olamıyacağını» belırttıkten sonra, O Rusya, Amerika, Fransa. Pekın'in Moskovada açılacak Sov tngiltere ve muhtemelen Çinin yet Komunıst Partısı Kurultayrnı «nükleer silâhlann yayılmasını ön boykot karannın butün komüleyici bir antlaşmaya varması, rust dünyaya «Çinin beraber yadunya banşının yararına olacakşanması güç bir ülke» olduğunu tır.» ıspat ettığini söylemıştır. O Portekiz Başbakanı Antonio Dean Rusk basın konferansında Salazar'ın hafta içinde NATO'yu ayrıca şu konulara temas etmiştenkid ederken kullandığı ifadetır lerden resmen haberdar değıliz. ÇtN TOKYO, (a.a. Radyolar) apon Komünist Partisi, Moskovaya bir telgraf göndererek, Sovyet Komünist Partisinin 23 üncn kongresine katılma sı yolundaki dâveti kabul etmediğini açıklamıştır. Telgrafta, Japon Komunıst Partısınde Sovyet ler Bırliğıne taraftar üyelerin par tıden çıkarılmasının Sovjretler Bırlığınce eleştirılmesinın «arada ki normal ılıskıleri» zedeledıği ilerı sürülmektedır. Siyasî gözlemcılere gore, Japon Komunıst Partısınin bu kararı partuıin Komunıst Çın yanında yer aldığını dogrulamaktadır. Öte yandan Moskoradaki gfivenilir bir kaynaktan öğrenildiğine göre, sosyalist bloktan olmıyan fakat «ilerici» diye nitelenen beş Asya • Afrika partisi So\yet komünist partisinin 23 üncü kon gresine «dost» parti olarak katılacaktır. Bunlar Malı'nın «Sudan Birhği», Cezayirin «ülusal Kurtuluş Cephesı», Gme'nin Demokrat Partısı, Birleşik Arap Cumhuriyetinin Sosyalist Birlıği ve Birmanyamn ilerici partısıdir. J B Tedavi nisbeti yetersiz Kanser vakaları arttı VVASHÎNGTON, (AP) illî Kanser Enstitüsü Baskanı Doktor Kenneth M. Endicott, Senato Tahsisler Tâli Komitesinde yaptıgı bir konuşmada, kansere karsı açılan mücadelenin ilerlemediğini söylemiş ve : «Kanser nıspeti tedavi mspetıne rtazaran çok daha süratle artmaktadır> demistir. Endıcott, 1937 yılında Amerikada kanserden 144 744 kısinın olduğunu ve mspetın 100.000'de 112.4 olduğunu, aynı yıl zarimda 48 000 kisının tedavi edilerek iyıleştirildiğıni ve bunun yuzde 25 nıspetini temsıl ettığini soylemış tır Dr. Endicott, 1967 yılında 305 bin Amerikahnın kanserden ölecegini söyletniş, bunun 100,000 de «Europahup Avrupa Olobiis Birliğinin Orta \\ ru|iu fluıı lloğnya uzanan tek lilnslararası kıılıı M 153 nispetini gösterdiğini belirtmistir. Kanser nzmanı ayrıca, doktorların 1967 de 165,000 kanserli hastayı tedavi ederek iyilestireceklerini ve kanser illetinden knrtarılanların gittikçe artacağını tahmin ettiğini bildirmistir. BOSFOR TURIZM Almanya ve İtalya'ya Olobüs Seferi yapma müsaadesine sâhip lek şirket BEDÂVÂ İSVİÇRE SEYAHATİ BERNİNA Dr. DİKİŞ NAKIŞ MAKINELER1 Turkiye Mümessıllığine muracaat turh LİMİTED ŞİRKETİ Vasıtalarında Daima Çift Şoför, Host ve y a l n ı z BOSFOR TURiZM Bütün yıl aralıksız devam eden seferler Y. Muh ORHAN ÇIRAĞAN. Şı§a Büyükdere Cad. 12 İstanbul. Tel: 47 22 46 Reklâmcılık 1224 3211 1 NİSAN'dan İTİBAREN HER GÜN Bu Lüks Pulman Servisi ile Gidiş Dönüş \*vw^U AKBANK 31 ARALIK 1965 TARİHLİ BİLANÇOSU (Özet Olarak) AKTİF: Kasa ve Bankalar Kanuni karşılıklar kasası Ticari ve Mali Plâsmanlarımız tştiraklerimiz Sabit Kıymetler Muhtelif Borçlular ve Di&er Aktifler.... tlk Tesis Masrafları PASİF'Umumi Yekun 146.167.445 109.169.090 543.724.672 12.959.945 33.876.922 41.236.924 1.086.107 888.221.105 40.100.726 13.908.293 742.418.554 77.846.035 7.231.305 6.716.192 888.221.105 YALNIZ 960 T. L. Üstün kaliteli yakıtı Merkez: 485151 Ankara: 125871 İ z m i r : 22226 Miinih: 593297 Milâno: 862409 Cumhuriyet ~ 3207 Hayat e diyeyim? Şimdi felse» fe yapmaya kalkacağım. Bir kısmı ukalâ diyecek, bir kısmı budala diyecek".. Arada birkaç kişi de: Ne yazmıs bakalım! drye bir şey demeden oknyacak. Ben onlara güveniyorum.. Bizim bir kooperatif evimi» var. Eh kooperatif evi bn! Pınl pırıl bir yapı değil; ama doğraması iyi.. Kapılan çarpılmadı» Çarpılmıyan kapı makbnldür. Perde almıstı vaktiyle valida merhnm.. Senelerce kullandıkRengi atmadı.. Rengi atmıyan kumaş makbnldür. Bilmiyorum kimden kalmvş.. Bir iki kilim var.. îıkadıkça parlıyor. Ne günden, ne güneşten soloyor. Has boya.. Halıda, kilimde, keçede bas boya makbnldür. Nuh Nebiden kalma iki ceviı koltuk var bizde. Kötü şeyler» kaba saba.. Bir mobilyacı gördü. Aman bunları atmayın.. ta mir ettirin, bir kenara koyun. Nerede bnlacaksınu böyle sağlam şeyler? dedi. Koltuğun, sandalyanın sağlamı makbnldür. Daha sayabilirim. Sahibine vefalı eş>a çeşitlerini.. Bunlar her yerde, her zaman makbnldürler. Gelgelelim insana.. Bir vakitler Ziya Pasanın Terkibi bendindeki: Mânendı şecer nâbıt olur sâbıt olanlar Herhangı ışın ehlı isen onda devam et! «lerinde duranlar agaç gibi yeşerir, bangi işin ehli isen onda devam et!» mânasına gelen bn beyit bir vakitler makbuldü. Sonradan: Yeşerirsin ama a|aç gibt yeşerirsin: diye bnnn hor görurler ve böylece yerinde durmak, meslegine, işine devam etmek ayıp oldn. Şimdi insanlan böyle deferlendiriyorlar. Tani sizin anlıyacağınız kapının çarpılmayanı, knmasın solmıyanı, renginı atmıyanı makbnU tnsanınki aksine; daima değisecek, rengini atacak, sözünü unutacak, mesleğıni değistirecek, hele inancını rafa koyacak. lnsanlığın ilerlemesi için bnnu makbul görenler çok.. Ben neyleye\im ki! bn fikirde degilfm. Değilim: çünkii bepimiz bn dönen kâinatta birer esyayız.. Karakterimiz, rengimiz, istikametimiz belli diyenler olmazsa nesine güvenip, neresinden tutarız. Onun için b.ana geri kafalı diyenler vardır. Aldırmam. Tabiat kannnlan insanı bebeklikten delikanlıhğa, oradan ergenli^e, sonra yaşlılığa götürür. Her yaşın kendine göre tutum farkları vardır; ama esasta de£isiklik olmaz. Mavi göz ma\i kalır, saç agarır, sakal ağarır.. Nasıl vaktiyle eski püskü diye attığımız esyayı şimdi antika diye, vaktiyle yüziine bakmadığatuz tnâm ve semâileri, saheserdir diye makbul totmaya bas lamıssak, gün gelecek, böyle va sıfdaki insanlan beseriyet öylesine arastınlıp takdir edecektir. Ne var ki; insanlar cok defa yasadıkları devrin adaroı olmamak bedbahtlı^ına nğrarlar. Kimisi erken dofmustnr, kimisi geç kalmıstır. Bnnlarm sıkıntıIan zamanında dogmnş olmamaktır. Bu da kendilerinin bir taksiratı deâildir. Çünkii ne ?eliste, ne eidiste insan yolculnçann kendi tâyin etmez. Bn onun için belki bir mutlulnktur; ama bö\le tnahzurları da vardır. Bütün bu gerçeklere raÇmen dünvada akıllı gpçinen \e hattâ büyük makamlar isçal eden niceleri yerinde dnrmak için renk, fikir, kanaat, vol vorriam de&istire değistire günün birinde kösekapmaca oyunnnun ebesi çibi acıkta kalırlar. Dönva liderlerinde bövlelerini her an görüyornz, \e biz bunn çörünce sasalıyornz. Sasacak bir sey vok. Her kösekapmaca ovnıvanın ebe olması mukadderdir. Bir kere o oynna insan girmeve çöriün. B. FELEK • AÇIK TARENLİK: îlâhı Bıberoğlu! Sen de Turkiveyı ne kadar ıyı anlnorsun' Maksat %arenlık' Ben Bavram haftası vazdım sen Mansal tahtası arladın' Ne yapalını hemçerim. Üskucîardan bizim gıbiler çıkıyor Ho<;ca kal' B. P. müessesesi; memleket költürüne hizmette bulunmak amacıyla, 7'den 70'e kadar bütün Türk okuyucularının zevkle okuyacakları ve daima başvuracakları yepyeni bir ansiklopedi hazırladı. Sermaye, thüyat Akçeleri, Karşılıklar.... Taahhütlerimiz Mevduat Tediye Emirleri, Muhtelif Alacaklılar, Talep Olunmamış Kıymetler Diğer Pasifler Kâr Umumi Yekun HAYVANLAR Ansiklopedisi Amerikanın en büyük otorıtelerı tarafından yazılan, Türkçe'ye büyük bır dıkkatle çevrılen ve memleketımızde ilk defa tıfdruk baskı makınelerınde basılarak hazırlanan bu eser, Türk kültur alanında buyuk bır devrım yapacaktır "Hayvanlar Ansiklopedısi. Türkıye'de kendi janrında cıkmıs ilk modern eserdır Çocuklar ve Gençler İçin: Anne ve Babalar İçin: Hayvanlara dair gençlerin sorduklan bütün soruların cevapları, hayvanlar dünyasma ait akla gelmedik bütün garip olayların izahları, bol resimli ve renkli tablolarla tüslü olarak bu emsalsiz eserde toplanmıstır. FAAÜYET NETİCELERİ: Mevduat Plâsman Likidite Teşkilâtlanma Bir evvelki yıla nazaran tasarruf mevdua' tında % 52 olmak üzere umumi mevduatta 244 milyon liralık artış kaydedilmiştir. Bir evvelki yıla nazaran % 48. nisbetinde 176.334.243. liralık artış vardır. Mevduat hesaplan bakiyesine göre likidite %33.30 dur Yıl içinde 13 şubenin hizmete girmesi suretiyle şube adedi 100'e yükselmiştir. Okul çağmdaki her genç, hayvanlar hakkında okul kitaplarında, hatta ansiklopedilerde yetersiz buiacağı bütün bilgileri, meraklı magazin konularını, bol resimli ve tam olarak bu büyük eserde bulacaktır Karde«ım Senıje Gızer'ın Sosyal Sıgortalar Kurumu Nısantas Hastanesındekı safra keseîi amelıyatı, astım krızlerı ve kalb yetersızlığı sırasında hastayı muhakkak bır felâketten kurtaran, başta Başhekım Saym İSMAİL OTUK olmak uzere, başanlı amelivatı yapan Operator Doktor Sajm TEŞEKKÜfl 3VIEHMET ÖKMEN Narkozıtor Profesör Doktor Sayın Cemal ÖNER, ile son hastalık ve krızlerdekı devamlı ve değerlı müdahalelen hasebiyle Sayın Doktor Ismaıl TEREM ve Sayın Doktor Sevil KUZ'a derın şiıkranlarımın iblâğına muhterem gazetenizm vasıta olmasını rica ederim. NECATt GtZER (Cumhuriyet 3243) DOKTOR Öğretmenler İçin: Oğrencilerini, okul kitaplarının dar sınırı içinden kurtarmaya çalışan ve bu yolda ife yarayacak eserler arayan her öğretmen,«Hayvanlar Ansiklopedisi» nde kendisine büyvk bir yardımcı bulacaktır. Her Yaştaki Halk İçin: «Hayvanlar Ansiklopedisi» meraklı bir roman kadar sürükleyici, en heyecanlı magazin yazıları kadar nefes kesici, inanılmaz bilgi va bol resimlerle suslü, eğlendirici, eğlendirdiği kadar da öğretici bir eserdir. AKBANK Ilancmt: 2371/323İ Hayat mecmuası boyu, renkli 48 sayfa metın, ayrıca 4 sayfa renkli kapak, tamamı 52 sayfalık aylık fasikuller halinde çıkacak ve bir yılda,tamamlanacaktır. Her fasikul 3 liradır. FASlKlIL YARIN ÇIKIYORL Umumi dığrt'iı y»ri: B«tas B«yiUk T*|kIU»ı, « • Iftanbvl Tarık Z. Kırbakan Deri, Saç ve Zührevî Hastahklan Mütehassısı tstildâl Cad Parmakkflpı No: 66 Tel: 44 10 73 KAYIP İstanbul Emniyet Müdurlüğünün pasaport kısmından almış olduğum 107172 numarah pasaportumu kaybettim. Yenısını çıkartacağımdan eskisi hukumsüzdür Mehmet Kaynak Cumhuriyet 3233 Bateş 23/3201
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog