Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ABDU1XAH ZIYA KOZANOĞLU'nun 3üyük Türk RomanJarı Serisinden: KUBİLAY HANIN GELSKİ Bu eser, radyofonik roman zdmış ve Anadolu'da, radyo tarafmdan günlerce heyecan edilmistir. Nefis bir kapak sayfâ, Fiyab 7,5 Lira. olarak yadinleyicilerı ıçinde tâkip içinde £w. ATLAS KİTABEVİ İSTANBUL tâncılık: 1821/3213 umhuri KUKÜCIJSl) VUNÜS NADİ 42. yi! sayı 14963 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet [stanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Teleionlar: 2 2 4 2 9 0 224296 22 42 97 22 42 98 22 42 Pazar 27 Mart 1966 3Z DOMORVN VhRDlGİ RAPORLA 1ESRİ1LDİLDİ "GÜRSEL GÖREVİNE DEVAM EDEMEZ Ankara Hava Alanında, Ufnğm yaıuna getirilen ainbülâns Gürseli aldıktan sonra Hava Alanmdan ayrıhyor Başkan Giirscli hava alanından hastaneye getiren aınbülâns motosikletli polislerin arasında ikrlıyor hurbaşkam yann seçiliyor GÜRSEL'in GÜLHANE'DE DEVAM EDİLÎYOR Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ashingtonda VValter Reed Hastahanesinde tedavi tdilmek üzere 2 şubatta Türkiyeden Amerikaya götürülen, fakat kısa bir süre sonra komaya giren Cnmhnrbaşkan»mız Cemal Gürsel, 51 günlük bir avnlıktan sonra dün sababe karşı saat 523 te A.B.D. Başkanı Johnsonun özel nçagı ile Ankaraya getirilmiş ve sessiz bir törenle karşılanmıştır. Alana önce Bayan Gürsel ile oğlu ve gelıni gelrnişler, daha sonra sırasıyla Cumhurbaskanı Vekili Atasağun, Meclis Başkanı Bozbeyli, Başbakan Demirel, Bakanlar, G«nelkurmay Başkanı Orgeneral Tural ve Kuvvet Kumandanları uçagın gelişinden çok önce Esenboğa'da bulunmuşlardır. Karşılama töreninde parti liderleri olarak Bölükbaşı, Türkeş, Aybar ve Alican hazır bulunmuşlardır. CHP Genel Başkanı tnönü gelmemiş, kendisini Genel Sekreter Satır temsil etmiştir. Şeref salonunda uzun bir süre oturan ve hiç kimse ile görüşmeyen Bayan Gürsel son derece üzüntülü ve bitkin bir halde görülmekteydi. Bayan Gürsel, arada bir gelinl tarafından teselli edilmiştir. Gürsel saat 6.05'de Gülhane Askeri Tıp Akademisine getirilmiş ve burada kendisi için hazırlanan özel odaya yatınlmıştır. Cumhurbaşkarunın tedavisine saat 7 den itibaren başlanmıştır. Diğer hastahanelerden dâvet edilen 25 profesör ile Gülhane Tıp Akademisinde görevli profesör ve doktorlardan kurulu 37 kişilik yerli ve yabancı tıp heyeti Gürsel e bir konsültasyon yapmıştır. Tıp heyetinin incelemesi saat 12 ye kadar sürmüştür. Saat 12.30 da Gülhane Tıp Akademisinin sa lonunda toplanan heyet, durumu son bir kere daha görüşerek nihai karara varmıştır. Sevgi île anacağız okuz profesörün, yararlı olacağına dair verdikleri rapor üzerine Bakanlar Kurulu karariylc VVashington'da Walter Reed Hastanesine gönderilen Sayın Cumhnrbaşkanı Cemal Gürsel, altt haftalık bir koma durumu sonunda, dört uzman doktorun imsasını taşıyan «Artık yapacak bir çey yok» anlamlı bir başka rapora dayanılarak gene Bakanlar Kurulu karariyle dün yurda getirildi. Belki bir önsezi denebilir, hu Amerika gezisinin Sayın Devlet Başkanımıza yararlı olabileceğini sanmıyorduk. Politik ortaroın böylesinc kritik bir anuıda Cnmburbaşkanlığı makamının uzun bir süre vekâletle yönetilmesinden doğabilecek sakıncaları hesaphyor ve işin içinde birtakım ard niyetler bulunabilecegini düşünüyorduk. Itirat edelim ki, hayat belirtileri henflz bfltün bütün sönmediği bir sırada, 27 Mayıs lideri ve Devletîmizin Baskanı Sayın Gürsel hakkında bir mersiye yazmak zorunda kalacagımızı da aklımıza getirmiyorduk. Ne yaparsınız ki acı da olsa gerçeği olduğu gibi görmek ve onun gereğine uymak hepimizin ödevidir. Sayın Gürsel, kurtulması ihtimali mucizeye bağlı, amansız bir hastalığın pençesi altında organik yapısının taarikulâde gücü ile son savaşmı verirken, biz bugün, bütün politika kaygıları bir yana, bu kahraman adamın hâtırası önünde •aygı ile eğiliyoruz. O, Meşrutiyet kuşagının binbir mahrumiyet içinde yetişmiş, çocuk denecek yaşta Birinci Cihan Harbine girmiş, Kurtulus Savaşının ateşi ile ynğrulmuş seçkin temsilcilerinden biri idi. 17 yaşında bir gencin Çanakkalede düsman toplarına göğüs gertnesi, 22 yaşında, henüz öğrenimini tamamlıyamamıs bir subayın topçu taburlarını yönetmesi ve 8 yıl süren uzun bir mücadeleden sonra yeniden öğrenciliğe dönerek Harb Akademisini bitirmeyi göze alraası, yeni kuşaklara inamlmaz bir serüven gibi görünebilir. Ama 1914 gençliğinin kaderi bu idi ve bugün canlı hâtırası önünde saygı ile eğildiğimiz Gürsel o gençlerden biri idi. L'nntmıyahnı ki, bugün yurdnmuzda özgür olmanın kıvancını duyuyor ve yann daha Bzgür bir hayata kavuşmanın çabasını harcıyabiliyorsak, bunu her şeyden önce o kahraman ve aydın gençliğin hiçbir ölçüye vurulamıyacak kadar büyük ve büinçli fedakârUğına borçluyuz. Asker ocağında, savaşlarda ve askerce disiplin altında yetişen Gürsel, Atatürkçülüğe yürekten bağlı bir komutandı. Lâiklik ve fikir özgürlügü konusunda nice ileri bildigimiz aydınları geri bırakacak derecede atesli ve heyecanh idi. Tavizli ve biçimsel demokrasiden bu memlekete hayır gelmiyeceğini birçok vetilelerle söylemiş, Anayasaya karşı 1960 tan önce girişilen baltalama hareketlerini üzüntü ile karşılamış ve devrin Millî Savunma Bakanına yazdığı mektupta düşündüklerini açıkca belirtmekten çekinraemiştir. 27 Mayısı hazırHıyan genç subaylara kanat gererek onların liderligini seve seve kabul etmesi Gürsel'in yurtsever ve hürriyetçi duygulannın ne denli coşkun oldugnnu inkâr edilemez bir gücle ortaya koyar. Devrim tarihi onun hizmetlerini uzun uzun ve takdirle anacaktır. Gözünü budaktan sakınmayan bu iyi yürekli ve kahraman asker, ne yazık ki 1B60 tan sonra ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) D aşbakanlığın isteği üze rine dün Gülhane Askerî Tıp Akademisinde toplanan 37 kişilik bir «Müşterek Sıhhî Kurul» önce Cumhurbaşkanının sağlık durumunu bir raporla «tesbit» etnüş, bilâhare «Göreve devam edemiyeceği» hakkında bir ek rapor vermiştir. 2030/66 sayüı bu rapor Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafmdan Başbakanlığa iletilmiştir. Bunun üzerine Hükumet durumu, raporun ekli oldujnı bir yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanbğına bildirmiştir. Türkiye Büyük Milîef Meclisi Anayasa ve İçtüzüğün emrettiği şekilde Cumhurbaşkanuıın seçimi için yann (pazartesi) saat 15 de toplanacaktır. Yüzü, üstündeki beyaz örtünün rengindeydi Çetin ÖZBAYRAK Beyaz ambulâns, Gülhane Tıp Akademisinin merdivenlerine yanaştığı sırada göndere 16 yüdızlı Cumhurbaşkanlığı forsu çekiliyordu. Gun çoktan agarmıştı. Forslar çekilmiş siyah arabalar dizi diziydiler, beyaz ambulânsın ardında, bir heyecan kaplamıştı ortalığı. Koşuşmalar başlamıştı. Dizi dizi siyah arabaiar boşalıyordu. En önde Başbakan Demirel ve ardında Millet Meclisi Başkanı Bozbeyli, merdivenleri koşarak çıkıyorlardı. Telâşlı havaya ragmen sessizlik ağır basıyordu. Sessizliği bozan tek şey, genç yüzbaşuun tören kıtasına verdiği «Selâm Dur» komutu ve bu komutun yerine getiriliştnden doğan tüfeklerin sesiydi. Demirel Bozbeyli ikilisi, üst balkonda yerlerini alırlarken, önde Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tural ile Kuvvet Komutanlan da Akademi merdivenlerini aşıyorlardı. Bir kaç dakika sonra onlar da üst balkona ulaşmışlardı. O anda beyaz ambülâns da bir bekleyiş içindeydi. Beyaz gömlekü profesörler, bu bekleylşi daha fazla uzatmamak amacıyla koşarcasına merdivenlerden iniyorlardı. Hastalar, hastabakıcılar, hemşireler, diğer görevli doktorlar, 51 gündenberi Anavatandan uzak, kaderini yaşıyan Ordunun «Aga» sını pencerelerden görme çabası içindeydiler. W Başbakarjlık bildirisi: Bakanlar Kurulu dün saat 15.30 da olağanustu bir toplantı yaprraş ve toplantıdan sonra bir «Başbakanük bildirisi» yayınlanmıştır. Beyaz örtünün bir parçası Bildiri şöyledir: «Cumhurbaşkanımız Sayın Cemal Gürsel bir müddetten beri tedavide bulundukları Amerika Birleşik Devletlerinden 26.3.1966 günu yurda avdet buyurmuslar ve saat 6.55 de Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tedavi altına alınmışlarriır. Cumhurbaşkanımız Sayın Gürsel'in ilk konsültasyonunu yapmış olan Sağhk Kurulu üyelerine ilâveten Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörlerinin tamamı ve Ankara hastahanesi Sağhk Kurulu üyelerinden müteşekkil 37 kişilik «Müsterek Sağlık Kurulu» nun kendilerini muayeneleri sonueunda tanzim edip verdikleri 26 mart 1966 tarih ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanuğının 2030/66 sayüı raporu Başbakanük tarafından gereği takdir edilmek üzere bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur.» Saat 6.50... Bej'az ambulânsın kapısımn açıldığı bu anda herkes, Gürsel'in bastonuna dayana dayana inmesini, canü gönülden diliyordu. Herkes, bir şeyler olsun istiyordu. Bir mucize bekleniyordu. Gürsel, ambülânstan ayakta çıksın ve eliyle kendilerini selâmlasın istiyordu. Oysa, beyaz ambülânstan çıkan beyaz sedye, bütün dileklerı, istekleri ve umutlan bir anda yitirdi. Herkes, gerçekle karşı karşıyaydı artık. Özel sedyesi içinde Gürsel'in yalnız yüzünün bir kısmı seçilebiliyordu. Yüzü, beyaz örtünün bir parçası gibiydi. Gözleri, burnu ve dudaklan, bu beyazlığın içinde birer iz gibiydiler. Gözleri kapalıydı. Burnundan ince borular uzanıyordu. Özel sedyenin sol tarafını görevli doktorlar, sağ yanını ise görevli erler tutmuşlardı. Her basamağı aşma saniyeler yerine belki de dakikalarla ifade edüebilirdi. Aletler ve kordonior TeleObjektifle yiız metreden çekilen bu getirilişi görülüyor. resimde, Gürseli taşıyan sedyenin hastane kapısından içeri (Fotoğrallar: Mustafa İSTEMİ) Doktorlar getiriliyor Başbakanlıktan «Cumhurbaşkanının sağlık durumunun tesbit edilmesini isteyen» bir yazı alan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı dün sabah saat 6.30 dan itibaren araçlan göndererek Gülhane Askerî Tıp Akademisine ve Ankara Hastahanesi Sağlık Kuruluna mensup profesör ve he kimleri evlerinden çağınnış ve kısa bir süre sonra bu hekimler Gülhanede toplanmışlardır. Ayrıca bunlara Cumhurbaşkanının Amerikaya götürülmesine karar veren 9 hekim de katılmışlardır. Hekimler erken saatlerden itibaren GürseFi muayeneye başlaraışlar, daha sonra Gülhanenin salonunda toplanarak görüşlerini açıklamışlardır. Bu göruşlere göre hazırlanan ilk rapor Gürsel'in sağlık durumunu «Tesbit» etmekîe Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Kocası mahkum olunca Son olaylarla ilgili açık çocuklannı mahkeme kapısında bırakıp kaçtı oturum elektrikli Kocası 8 yıl ağır hapse mahkura edilen bir kadın, dün, karardan hemen sonra üç çocuğunu mahkeme kapısına bırakarak kaçmıştır. ıBn çocuklara kim bakacak?..» diyerek feryat eden Vecibe Öncül adındaki kadın, Adliye koridorunda, polislerin uzun kovalamasından sonra yakalanmıştır. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde cereyan eden olay şöyle olmuştur: • Esrar satmak» suçundan dolayı yargılanmakta olan kocası Süleyman Öncül'ün duruşmasına, kucağında 1 yaşındaki çocuğu Kâmil ile yanında 9 yaşında Nurten ve 10 yaşında Walter Reed Hastahanesindenberi yanında bulunan Amerikalı doktor elinde bir âlet taşıyordu. Akademiye sessizlik içinde âletler giriyordu, beyaz sedyenin ardmdan. Gürsel'in alındığı «Paşalar» katmdaki «Profesörler Kurulu Odası» na giden bütün kapılar, dünden kapanmıştı. Gürsel, büyük bir itinayla, bizzat doktorlar tarafından yatağına yerleştirildi. Kendisine güç veren âletlerin kordonlan burnunun ve vücudünün bazı yerlerine takılıydı. Amerikadan gelen diğer özel âletler de Amerikalı ve Türk doktorlarının nezareti altında odanın çeşitli yerlerine yerleştirildi. Protokolun gerektirdiği işler tamamlandıktan sonra, görevli doktorlar ilk konsültasyon için Gürsel'in yanında kahyorlardı. îbrahim olduğu halde gelen Vecibe, dinleyiciler bölümünde yer almıştır. Ancak, mahkemeyl çocuklan ile blrlikte önceleri sessiz bir şekilde izliyen Vecibe, kocası Süleyman'ın 8 yıl ağır hapse mahkum edildiğini duyunca, ansızm yerinden fırlamış ve «Şimdi bu çocuklara kim bakacak?.» diye feryadı basmıştır. Daha sonra üç çocuğunu mahkeme kapısına bırakan kadın, Adliye koridoranda çılgmca koşmaya başlamıştır. Yuzlerce meraklınm arasından koşan kadının hemen pesine düşen Adliye polisi, Vecibeyi çok geçmeden yakalamıstır. bir hava içinde yapıldı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Nâsır Zeytinoğlu, yolculuk hakkında verdiği izahatta şunları söylenıiştir: « Cumhurbaşkanımızııı seyahati umduğumuzdan da normal geçti. Hayatî belirtilerinde bir Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Zeytinoğlu'nun demeci Cemal Gürsel'in kardeşi Cumhurbaşkam Gürsel'in Gülhane Tıp Akademisinde «Profesörler Kurulu Odası» nda hazırlanan özel yatağa yatınlmasmdan sonra kardeşi Celâl Gürsel yanına alınmıştır. Gürsel'in yanında çok kısa bir süre kalan Celâl Gürsel üzgün bir şekilde hastahaneden aynlmışür. Celâl Gürsel, Cumhurbaşkam Gürsel ile ilgili olarak kendisine sorulaa soruları kosaca cevaplandırmış ve: «Ağabeyimi çok ağır vaziyette buldum. Durumuna daha tazla tahammiil edemiyerek yanından ayrüdım» demiştir. Dün Fatih Tiyatrosunda T.M. T.F. nun «Son olaylar ve düsündürdiikleri» konulu açık oturum zaman zaman konuşmacılara lâf atılması ile elektrikli bir hava içinde geçmiştir. Açık oturumda konuşan Tabii Senatör Suphi Karaman, «Töneticilerin hatisı Türkiyeyi belki silâhlı iki kampa ayıracaktır. Bütün bn olaylar komünizm isnadlarının yapılmasiyle başlamıştm demiş, her ileri hareketin gâvurlukla damgalantnasmdan bah setmesi sırasında dinleyicilerden biri «Sizler de gâvur değil misiniz?» diye bağırmıştır.. Tabiî Senatör dinleyicilere, her ilerici harekete, bu arada Atatürk'e bile dil uzatıldığım belirtmiş, gençlere hitaben, «Korkmadan, yılmadan aksi kanaatte olanları günün birinde saflarınıza alacaksınız» şeklinde konuşrnuştur. Yönetici Ahmet Gülyüz Ketencinin. «Tabancılarla işbirliği yapan bazı kimselerin açık oturnmu basmak ve dağıtmak gibi tesebbüsleri olabilir. Sogukkanlılıgınızı yitinncyin» şeklinde konuştuğu açık oturuma, yazar llhan Selçuk, Yaşar Kemal, Sadun Tanju. T.M.T.F. Ikinci Başkanı Cavıt Savcı katılmıstır. Gürseiin Gülhane Hastanesindeki yatağı Hastanede Gürsel için hazırlanan odadaki tıbbi âletler Hüzünlü kcırşılcınpci «Cemal Aga» geüyor diye, seferber olduk. Şehirde düştük yollara. Esenboğa Hava alanına giden yol, ıslak ıslak. Tüm araçların kırmızı stop lâmbaları Esenboğa Hava alanına doğru koşar gibiydi. Sanki, ne kadar çabuk gidilirse, • Cemal Ağu» ya o denli çabuk kavuşulacaktı! 27 Mayıs devriminin o dipdinç «Cemal Aga» sı havada, sedye içinde olan bitenden habersiz koca bir uçakla Ankaraya doğru getiriliyordu. Aşağıda dizi dizi araçlar uçağın ineceği yere yönelmişti ve bir yerde kesjseceklerdi. li OTYAM Karanhkta. yağmurda hüz^ nae, ^Szleriniz havalarda, kulaklarınız motor flfeind* \kç bekled* \kç be diniz mi? Bu soruya Ankara TopluntPolisleri sadece «Yağmur altında bekledik» djyeceklerdir/SÎra sıra dizilmişlerdi. Hava alanının Şeref saleniınun önü iyice aydınlatılmıştı. Polisler bermutad sıkı tedbirler almışlardı. Bütün dertleri de basın mensupları! Gelen arabalar, trafik düzçnine göre sıralanıyordu, Srdı ardma, Dışişieri Çrotokol görevlileri arabalardan inen protokrla bağlı zevata yol Arkası Sa. 7, Sü. 5 de NADİR NADİ Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Akdeniz ve Ege'de sular alçaîıyor Gazeteler VATANDAŞ İyi ki deniz alçaldı, başka türlü yükseleceğimiz yoktu!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog