Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ROMAN KİTAPLIÖINIZA YENİ BİR O$0 TOLSTOY SAHESER ROMANLAR 5 («rıttnd* çıktıl *> H A R P V E S U L H <5 nci baa) Böyle bır roman ne yazılnustır, ne de yazüabtlır' (Somerset Maugham) Bır 4nük hata sonunda bır ömur boyu suren pısmanhğın hıkâyesı' I Her iritap yaldızlı : kabartma bez cüüı 12,5 DİRİLİŞ Cnabası) GUVEN YAVINEVİ umhuriyet Kl'RÜCUSU YUNUS NADİ OKSÜRÜK ŞURUBU İlâncüıkı 2822/3176 42. yıl sayı 14962 Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h n r i y e t Istanbul Posta E u t u s u : İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 İ 2 9 6 22 42 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 99 Cumartesi 26 Mart 1966 Başkan Cemal Gürsel sedye içinde uçağa blndirilirken. (Telefoto THA ) "Yolculuğun sağlık durumuna bir tesiri olmaması gerekir,, DOKTORLAR RAPOR VERDi: GURSEL BUGUN ANKARADA Neden Susarlar? aftalardır katnu oyunu huzursuz kılan bir mesele var: Cumhurbaşkanlıği 1 makamının ne zaman, ne jolla normal bir duruma kavuşturulacağı meselesi. Menüeketin binbir derdi yetmiyormuş gibi bir de bu çetin mesele ile karşılaşmamız, bizce, urun süredir rahatsız bulunan Sayın Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in, son tedbir diye Amerikaya gönderilmesi yüzünden ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi dokuz profesör bir arava gelmiş ve A. B.D. nin en mükemmel hastahanesi olduğu soylenen VValter Beed'de göreceği tedavinin Sayın Gursel'e büyük yararlar sağhyacağına dair rapor vermişler, bunun uzerine Saym Gursel, Başkan Johnson'un nazik bir ilgi gösterisi olarak yolladığı özel uçağı ile Nashington'a yolcu edilmişti. Tıp bilirai ile uzaktan yakından hiç bir ilişltiıni» olmamakla beraber biz o zamanlar bu seyahati, yurdumuz koşullan bakımından doğru bulmadıçımızı burada açıkça yazmıştık. 27 Mayısın sembolü bildiğimiy. Gursel'e karşı saygımızm sonsuz olduğunu burada tekrarlamaya luzum yok. O'nun bir an önce sağlığına kavuşması elbette kıvanç duvacağımız bir olaydır. Ama bu seyabat ortaya ticvletin t e rejimin kaderi ile ilgili bir takım püruzlü sorunlar çıkanyordu ki bunları ihmal edemezdik. Devletin selâmeti uğruna orarunü adamış olan Sayın Gursel'in de bu konularda battâ bizden de duygulu olduğuna şüphemiz voktu. Ne yaparsınız ki amansız hastalık onun iradesini kemirmeye başlamıs, telkin altında çabuk etkilenir bir ruh haline girmesine sebep olmuştur. Cumhurbaşkanlığı eski doktoru Sayın Reşat i'aşat bu durumu geçen yü bir raporla saptadığuu gazetecilere açıklamıştır. Ne yazık ki, Sayın Gürsel'ın \merika gezisi 9 profesörun umduğu yaran sağlıyamamış ve Sayın Gürsel, Vlalter Reed Hastahanesine yattıktan bir kaç gün sonra, 6 haftadır kurtularaadığı ağır bir komaya girmiştir. Gerçi, bir gün boşalacak Cumburbaşkanlığı makamının doldurulması için hukümet, muhalif partilerin de açık desteği ile gerekli on tedbirleri almıştır. Cumhurbaşkanı Vekilinin kontenjandan Senato üyeliğine seçtiği eski Genel Kurmay Başkanı Savın Cevdet Sunay bugun Çankayaya rakipsiz tek adaydır. Durum bir ayı aşkın bir zamandır boylece sürüp gitmektedir. Fakat bu durumun uzayabüdıği kadar uzamasına imkân var mıdır? Anayasamız Cumburbaşkanlığı makamının alabildiğine vekâletle jönetilmesine cevaz vermemektedir. Ne kadar iji niyetli olsa da, bir partili olan. partisi ile ilişiğini kesmiyen bır Başkan \ek'.linin davraııışları her an iktidarla muhalefet arasında yenı komplikasyonlara yol açabilir. Sayın Gursel'in bugünkü durumunu ne tahmin, ne de temeuni etmemekle beraber biz uzun sureceği bilınen bir tedavi seyahatıni daha ziyade bu bakımdan dogrj bulmuyorduk. Şimdi ise, çeşitli çozüm yolları ortaya atüırken, iktidar yönetıcılerinin bunları kayıtsızbkla izledıklerini, kendi karar ve duşuııcelerine dair ise hiç bir ^ey soylemediklerüıi görüyoruz. Orneğin, 30 Martta Senatoda ad çekme işlemi yapüacak. Sayın Sunaj'ın da katılacağı bu ad çekmede eğer yeni Cumhurbaşkanı adayımız 5 Haziran Senato seçimlerine girme durumunda kalırsa ne olacaktır? Bu konuda duşıincesi sorulan Başbakan gazetecilere oncekı gun «30 Marta daha vakit var» demekle yetinmişti. Oysa önceki çün öl) Marta 6 gün vardı, bugun ise sadece 4 gün kalmıştır. Vaktimizi ne iyi değerlendiriyoruz değil mı? Aynı konuda Başbakan Vardımcısı Cihat Bilgehan daha rahat konuşuyor: «Ne çıkar adı çekılırse yine Sunay seçılir!» diyerek kesip atıvor. Bunu yaparken de Sunay'uı seçiliş koşullaruııu ozelliğini unuttuğu gibi bır daha seçılebilmesi için şimdiki durumun en az 5 Hazirana dek sUrmesi gerektiğini aklına getirmiyor. öne sürülen çözum volları ara ANBARA (Cumhuriyet Bürosu) D aşbakan Demirel, 46 gündür Amerikada Walter Reed •* Hastahanesinde komada bulunan Cumhurbaşkanımız Cemal Gursel'in bu sabah uçakla Ankaraya getirileceğini dün T.B.M.M. toplantısuıda açıklamıştır. Demirel, koma halindeki hastanın yolculuğımun «Ölümü tâcil etmiyeceğine» dair hastahane doktorlariyle oradaki Türk doktorlannuı son raporunu da okumuştur. Cunıhurbaşkanımız dün Andrews hava alanında, Cumhurbaşkanı Johnson tarafından uğurlanarak Türkiye saati ile 17.15 de yurda hareket etmiştir. Gürsel. mııhtemelen bu sabaha karşı Ankarada olacak ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bulunan özel odaya aknarak tedavisine burada devam olunacaktır. Basbakanın T£.M>I. nde yaptığı konusma aynen şoyledın «Turkiye Bü>uk Millet Meclisinin değerli ujeleri, Sa>m Devlet Başkânımızuı bundan once başlayıp devam eden hastaIıklan sırasında Cumhurbaşkanlığı başhekiminin gosterdiği luzum ve G«nel Sekrefeıliğin \âki dâ\eti uzerine mutad sağlık durumu konsültasyonunda tıp oğretim üyeleri tarafından 28 ocak 1966 çunıi saat 15 00 de mua>ene edilmiş ve Profesor Lutfi Vural, Prof. Dr. Râsfan Adasal, Prof. Dr. Sami Gurun, Prof. Dr. Cavit Sökmen, Prof. Dr. Nevzat Akabay. Prof. Dr. Orban Sargın. Prof. Dr. Selâhattin Dogulu, Prof. Dr. Aziz Sevüktekin, Prof. Dr. Hami Koçaş, Prof. Dr. Zinnur Hüseyin Rollas imzalan ile verilen 28.1.1966 tarihli raporda: ^^ Q Bir süreden beri mevcut olan sol hemıparazi ve diabetes mellituse bağh bazı fonksiyonel belirtıler tesbıt edılmıştır. | ^ | Bu nöröpatolojik değısiklikler diîinda bütün ruhi ve zihni fonksijonlar normal bulunmuştur. QŞundiye kadar yapılan tıbbi muşavereler sonunda bütün tedavi ımkânlan uygulanmış olup, bır kere de Birleşık Amerika Devletlennde bu konu ile ılgıli bır klınıkte tetkık ve tedavısının gerektiğı bildirilmiştir. tski Plânlama Müsteşan, dış çevrelerın kalkınma hııını azaltmamııı istediğini açıkladı DEMiRELIN KONUŞMASi "AncakDPT Plânda değişiklik yapabilir,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) revizyonu» konusu Başkentte genış yankılara yol açmıştır. Konu ile ılgıh olarak gazetemıze demeç veren Ifetısadl Plânlama Daıresı Başkanı Dr Baran Tuncer. «Revız^on çahşmalannm plânlamada yapılmadığını» bıldırmış, eski Musteşar Memduh Aytür ise demecınde, «Revizyonun ancak plân larna içinde yapılabileceğini ve revizyona bugün için ihtivaç bulunmadığını» bebrtmıştir Aytür, ayrıca O E C D Genel Sekreterl Krıstansen'ın, Turkıyenın kalJunma hızının yuzde 7 den 5 6 o ranına ındınlmesını istediğini de açıklamıştır. Başbakan Demirel ise bu konudakı sorulan cevaplandırmaktan kaçınmıstır. Akdenizde suların çekilmesi yovaşladı YÜRT HABERLERİ SERVİSİ Ege ve Akdenız sahıllermde meydana gelen denızın çekilmesi olayı tamamen yavaşlamıştır. Deniz tekrar eski duzeyım bulmağa başlamıstır Bu aıada tzmırlı bır Profesor de olayın Ispanya açiklarına luşen mdrojen bombasının deniz içinde patlamasından ılerı gelebıleceğını soylemıstır ANTALYA Lımanımızdakı ikı metrelık çekume olayı dun sabah hafıf bır azalma kaydetmış ve deniz sevıyesındekı dusukluk 1,5 metreye ınmıştır Kuçuk tonajlı gemıler hâlâ açıkti demırlemektedırler Meteoroiojı yetkıhlen, açıklarda mevdana geldığı sanılan buvuls çaptd^l bır boğazlaşmanın bu hale seotp olacağını belırtmeictedırler BODRUM Sahılden 1012 metre kadar çekılen deniz, eski sevıyesını bulmuştur Denızde hâlen kuvvetlı bır lodos hukum surmektedır İSKENDERL'N Med ve cezır olayına l'.mdnımızda rastlanmamıştır önceki gun 1U15 santımlık bır ınış olmuştur kı bu lıma nımızda daıma rastlanan bır olaydır B aşbakan Suleyman Demirel tarafmdan açıklanan «Plâmn Gürsel Fikret OTYAM Savın Devlet Baçkanımız, 27 Mayıs Devrımınm bası Cemal Gursel, Başbakan Demirel'm Turkıye Buyuk Millet Meclısmdeki ıfadesıne gore «Seyahatlerine engel bir durum tahaddüs etmediği takdirde» şu «art'arı okuduğunuz anlarda Turkıye'ye gelmış olacaktır. Başkan Johnson, hava alanında Gürsel'iıı manevi kızı Hatice Gursel'i toselli ederek uğurluyor. (Telefoto : T.HA.) Nasıl gitmişti? Saym Devlet Başkanımız, 27 Mayıs Devrımının başı Cemal Gursel, yıne AP Genel Başkanı Başbakan Demırel'ın deyımıyle «Ankara'dan normal bir seyahat sonunda » Amerıka'ya ulaştınlmıştı Dun\anın sayılı hastahanesme k: sapasağlam ohnasa bıle hasta ** f inen Sayın Devlet Başkanımız, 27 Mayıs Devrımmın başı Cemal Gursel, yıne AP Genel Başkanı Başbakan Demırel'ın deyımıyle. bu unlu hastahanede «Maalesef gelen bir stroke sonucu komaya girmislerdir.» Bu raporun hukumete intikal etmesı uzerine Bakanlar Kurulunca bu mevzu tezekkur edilmiş ve bu rapor muvacehesınde tedavi maksadı ile Amerıka Bırleşık Devletlerıne gıdecek olan sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edeceklerın kımler olduğu Bakanlar Kurulunca 29 11966 tarıhinde kararlaştınlmış ve keyfıyetten sayua partı hderlerı ile grup başkanlanna Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Rapor Hükümete geliyor Savcılık " Kuvayı Milliye, Derneğinin feshini istedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Savcüığı, dun açtıgı dâva ile, Kuvayı Mıllıye adlı derneğin, yayımladıgı 5 numaralı büdırıde çe>=ıtlı suçlar ışledığı gerekçesme dayanarak, söz konusu derneğin feshını ve yonetıcılerının cezalandınlmasını ıstemıştır Savcıhğm bu konuda hazırladığı ıddıanameye gore, derneğin şu suç ları ışlemesınden ötuni feshi ıstenmektedır: 1 Halkı suç işlemeye tejvik, 2 Muhtellf sosyal smıflan tehlikeli şekilde kuı ve adavete tahrik, 3 Cemiyetler Kanununa aykın olarakdin istismarma dayanarak faaliyette bulunmak, Savcılık, bıldırıyi yayımlayan dernek yonetıcılerı Başkan Mehmet Ozdemır ve 8 yönetıcı arkadaşının da, soz konusu suçlan ışlemekten otuni cezalandırılması ıstenmektedır. Partilerden ayrılanlar istifa sebeplerini açıkladı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) T unceli SenatörO Mehmet All 1 Demir, Yeni Türkiye Partisinden istifa etmiş. önceki gün M.P. den istifa eden Laç ise basm toplantısı yapmıştır. Diğer taraftan Tahtakılıç'ın ayrılışının C.KJM.P. deki tepkileri devam etmektedir. Demirei'in cevapları Bu arada Başbakan Suleyman Demirel, plân konusunda, kendısıyle konuşan gazetecılerın sorula nnı cevaplandırmaktan kaçınmış, «Plânla ilgili revizyon çalışmalaruıın yapıldığını bildirdiniz, bu çahşmalar Plânlama Teşkilâtmda mı yapılmaktadır? Orada yapılrtııyorsa. 91 sayılı Devlet Plânlama Teşküâtı kuruluş kanununa aykın bir durum ortaya çıkmıyor mu?» şeklındekı sorulara karşüık «Bu kadar hareket serbestisini bi ze tamyınız, bu konuda daha faz la bir şey söyliyemiyeceğim» demıştır Demirel, «revizyon çalışmalannı yuruten kışılerın kımler olduğu» yolundakı dığer bır soruya da, «açıklıyamam» cevabını vermıştır. Başbakan Demırel'in önceki gün bir soruya verdıği cevapta, plânın revızyonu konusunda mutehassıslar heyetınm çalıştığını» soy lemesı iızerıne, duşuncelerını sordugumuz İktısadî Plânlama Daıresı Başkanı Dr. Baran Tuncer şu demecı vermıs^r «Plânlama Teşkilâtı olarak şu an da ikinci beş yıllık kalkınma plânının son rötuşlan fizerinde çalışmaktayız. Hükümet tarafından bize revuryon konusunda herhan gi bir görev verilmiş değildir. Ay Arkası Sa. 5, Sü. 4 de Bir profesörun ıddıas1 İZMİR Ege sahıllermde denızın olağanustu olçude çekılme sı ılım adamları tarafından tabıat olaylarına yapılması muhtemel bır mudahaleden ılerı geldığı şekhnde ızah edılmektedır Nıtekım fcge Ünıversıtesı Fen Fakultesı Astronomı Kursusu Profesoru Abdullah Kızıhrmak «tspanva açıklanna düsen hidrojen bombasının denıı içinde patlamış olması böyle bır olava sebebiyet verebılır» demıstır Laç'ın açıklaması M P. den istifa eden Abdurrahman Şeref Laç dun bır basm top lantısı yaparak istifa gerekçesinl açıklamış ve «T.C.K. nun 146 ncı maddesl, Millet Meclisini vazifesini yapmaktan men'e cebren teşeh büs edenleri en ağır şekilde tecziyeyi âmirdir. 470 sahifelik önerpc vererek manevi cebir ile Meclisi çalıştırmamanın cezası idamdır» demıstır. Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Çıkmazlnr ıçuıde Sajm De\let Başkanımız 27 Mayıs Devrımının başı Cemal Gursel'in Amerıka'ya goturulmesı bazı sojlentüenn çıkmasına da sebep olmuştur. Soylentıler b rbır: ardmdan aevam ederken, Senato seçım kurallarmın yak laşması «cıkmazda olan» hukumetı dusundurmeve başladı Ne olacaktı durum? Ortaya çesıtlı fıkırler one suruldu, once Gursel meselesı halledümelıydı hukumet ıçm Tam bu sırada, on cekı gun bır haber kulaktan kulaga fıslandr «Amerika hükumetı, Gursel'in artık iflâh olmayacağını hükumete bildirmiş. alınmasını tavsiye etmiş.» Ardından bır sovlentı daha «Gürsel Turkiye've getirıleeekmis..» Islanbul'un elekirik gerilimi 220 volla çıkanlacak Beledıye Başkan Yardımcısı ve IETT Genel Muduru Saffet Gürtav, Istanbul'un 110 voltluk elektrık genliminin 220 volta yükseltıleceğını açıklamıştır. Voltaj dusukluğunden doğan şıkâyetleri on lemek ıçm ihtıyaç duyulan volf a] yukseltmesı bir program çerçevesınde tatbık edılecek ve tatbıkata Beyoğlu, Nışantaşı ve Mercan yokuşu çevresinde başlanacaktır tETT ıdaresi 220 volta vukseltilecek bolgelerdekı abonelenne bırer transformator verecektır. BOĞAZALTI TUNELt Gurtav, daha sonra bır tsviçre • Kanada Amerıkan Ortaklığının Ahırkapı Haydarpaşa arasında tünel mşaası için Pazartesı gunu teklifte bulunacağını söylemıştir. Tunelden tren, metro, kara taşıt araç'arı ve jayalarm da geçebılmesı yuzunden kopruden daha kıüKnışlı olduğunu da ıfade eden Ovu\av, şunları soylemıstır: «Tünel 240 milvon liraya mal olacak*i'. K^nrü vapıldığı takdirde sade"p is»im!âk için 200 milvon 11ra cıvarm'la para sarfı gerekmekttoır. Tunelden tren getectö: i r i n>iııva Drminnllan L.İ.1 =i dc' u.asrafa iştirak edecektır •• Mış. Mş.. lenn aslı Sonu, «mış» ;le de bıtse bır ga zetecı ıçm haber haberdır Bu «mış» mış» lı haberı duyduktan soma, 24 3 1966 tarıhinde saat 16 sularmda Parlâmentoda Saym Mıllî Savunma Bakam Ahmet Topaloğlu'na sorduğumuz zaman aldıgımız cevap şu olmuştu «Kativen yalan. Boyle bir teklifı nasıl yaparlar? Akbmz nasıl alıjor bunu?.» Alrra\ordu almıyoıdu ama, sdylentı'erın aslı. jırmı dort saat geçmeden AP Genel Baskanı Başba1 kan Derrıre tarafından. tıtrek bır tesle TBMM kursusunde kıraat ^ o'unujoıou' P Tural Deniz Harb Okulunda Şehrimizde bulunan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, dün beraberuıde Deniz Kuvvetleri Komutam Oramiral Necdet Uran, Bırmci Ordu Komutam Vekıli Korgeneral Faruk Gürler, Kuzey Deniz Saha Komutam Koramıral Celâl Eyicıoğlu ve Merkez Komutam Tümgeneraî Selâmi Pekün olduğu halde Heybeliada Deniz Harb Okulunu ziyaret etmiştir Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral İrfan Tansel de helikopterle gelerek Tural'a mülâki olmuştur. Daha sonra, •Sahlan artık cy deniz şanlı dostlar geliyor» diye başyan Deniz Harb Okiılu marşı ilk defa söylenmiştir. uAR ÜAS V,, ARADI NADİR NADİ Arkası Sa. 5, Su. 4 de Uzun suredenberı sehnn çe»ıth bolgelerındekı mağazalardan kasaları çalan ve parçaladıktan sonra denıze atan «ÇİÇO CÎNO» çetesı yakalanmıstır Polıs, çetenm parçaladığı kasaları bulmak ıcın dun baLk adamlarla Sarayburnu sahıllerı ile Haramıderedekı golu taramıştır Bu arama sırasında kasalardan bın Cankurtaran'da bulunmustur. Ka^alardan ıkısı ise Haramıderede çıkmıştır Hırsızlık masası ekıplerı tarafından meydana çıkarılan bu^uk sovgunculardan Tevfık Yarar, Yasar Avcı, Son b'/gi % Husevın Efiçer nezaret altına alınmışlardır. Muammer Sarıeller ve Sa\m Devlet Başkanımız, 27 MaKADIN VE KTJMAR ÎÇtN \ n DtırıraiDin bası Cemaı Gursel Dokumacı olan Tevfık Yarar'ın kurduğu ve sovgunlara otormıcın. 'NVaEhıngton Bujukelçımız, j bıllerle gıden sebeke mensuplarının şımdıhk beş kasadan 50 bır lı~a Cunrhuıba^kanlığı Genel Sekreten para tasarruf bonolan ve çok kiMHetlı evrak aldıkları oğrenılri"ve Cumhuıbaskanlığı Başhekımı • tır Kasa hırsızlarınm elde ettıklerı paraları kumarhanelerae ve nın rrusterek ımzası ile son defa > Bevoğlundakı pavyonlarda yedıkleri oğrenılmıstır Soy»uncula''ir \erıl=n bıl^ıde AP Genel Baselebaçısı olan Tevfık oncekı gece bir pavyonda kadınlarla eğlenıı k?m Basbî>kan Demirel. şunları , ken ele geçırılmiştır. ekhjoıdu oz'erıne Arka«ı Sa. 5, Su. 3 de . Madde TAZAN: t.of Feridun ERGÎN BUGÜN NCt SATFAMIZDA s l n e m a dunjasmın ünlü aktörlerinden Glenn Pord, Kathy Hays ile evlenmiştir. Veni gelin nikâh kâğıdını imzalarken, Glenn Ford da aünya evine girmenin heyecanı ile, »şini «eyretmiştir. Glenn Pord'un bakışlan «Onun sert bir erkok olduğunu soyleyenleri» haklı cıkaracak kadar hâkimiyeti de ifade etmektedir. Resimde, Glenn Ford ile esi Kathy Hays iroza löreninde gorülmektedirler. (Foto: TH.A.) O DA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog