Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyel B A S 1 N AHLAK YASASINA V YMAY ! T A A H H Ü T EDER Sahîbi: NAZİME NADİ * Gentl Taym îfüdüru: ECTBI GÜBESİN * Sorumlu Yazı l{leri Müdüru: ERO1 DALLl * Basan ve Tiayan CUMHURÎYET Matbadcılık v« Gazetecüık T.A Ş. Cağaloğlu Halkevi tokak No. 3911 CÜKCT tLLEKt: Küçuksaat lieydanı Edinrc Kanı Adana Telefon: « 5 0 * ANKARA: Atatürk Bulvarı Yener Ap. Yenisehiî Telsfon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 * IZMIR Gazı Bulvarı No.18 Tel: 31230 BÜROLAR ABONEveİLÂN Şenelık 6 ajlık 3 aviık Turkıye 75.00 40 00 22 00 Harıcl 198.00 99 00 49 50 Başhk (MaJttuı 300 Ura 2 3 4 5 mcı sahifeJerde (santiml) 40 6 7 ncı safcrîeleı 35 Nışan, Nıkâh. Evlenme, Ooğum (Mafctu) 75 Ölum, Mevht. Teşekkur ve Kayıp arama 5 cm 90 ölam. Mevht Tesekkıır ve Ka> ıp arama 5 cm 90 SAYISI 25 KURUŞ (Bastarafı 1 mcı sahıfedc) Siileyman Demirel'in başkanlığın da toplanarak Sayın Cumhnrbaş kanımız hakkında VV'ashington'dan gelmiş sağlık bültenleri konnsunda bilgi edinmiştir.» Öte yanaan yıne kendısnle goruştuğumuz bır Bakan da ozetle şunları soylemıstır: « Gündüz Meclis çalısmalarından dola.M bir suredir Bakanlar Kurula bir arava gelip' gorüşmek fırsatını bulamıyordn. Bn geceki toplantıda konunnn önemine binaen Sayın Gürsel'in sağlık dnrumu ile ilgili olarak Amerikadan gelmis olan son biil tcnler gözden geçirilmistir. Bir karar yoktur. Esasen Hükumet bn kcnnda bir kararı gerektirecek durum olduğu takdirde bunu geciktirmeden millete açıklamayı bir görev saymaktadır.» Bakanlar Kurulu Kabinede değişiklik (Bastarafı 1 ıncı sahirede) nator ve rmlletvekılınin bu tezı savunduğunu, mevcut kabinenm memleket meselelerini haî'edecek kapasitede olmadığını, kuruluştaki tertibin hatalı olduğunu Başbakana üçbuçuk saatlik bir toplantıda an.atmışlardır. Bunlar, kabmenin zafiyet içinde bulunduğunu ıddia ederken su mısâli ılerı surmektedirler. ' BAYLAR Basbakan Süleyman Derrırel, "*dun ga2etecılere, «Cumhurbaskanlığı seçimi ile ilgili olarak, hükumetçe alınmış hiçbir karsr yoktur» demiştir. Gazetecılenn, bu konuda sordukları çe^tlı sorulara, cevap vermenin erken olduğunu belırten Basbakan Demirel. «Cumhnrbaskanlıgı seçimi için hükumet, Cumhurbaskanı Cemal Gürselin sa|lık durumunnn kesin bir sonuca bağlanmasını beklemek kararında mıdır? Yoksa Gursel'in durumunu bir sağlık raporu ile sonuca baÇlayıp, Cumhurbaskanlığı makamını bosaltmak yoluna mı gidecektir? Bu konudaki hükumet çalısmaları ' hangi safhadadır? Cumhurbaskan adavı olarak tanımlanan Se > natör Sunav 30 martta \apılacak kur'aya katılacak rnıdır? Bu ko i nuda siyasi partiler liderleri ile ioplantı >apılacak mıdır?» şekîındekı «orulara. «Hükumetçe a ' Iınmıs hiçbir karar yoktur, bir karar alındığı anda, bu derhal size açıklanjcakür. Simdilik parti liderleri ite bir toplantı da söz konusu değildir» cevabını vermıstır. Ote yandan, bır Hukumet uve • sı de, Cumhurbaskanlığı makamının nasıl bosaltılacağı konusunda. bır profesdrler heyetinın çah'malar yaptığmın doğru olmadığını bu konuda Bakanlar Kurulunun zamanı gelince bızzat mesele\ı incelıyeeeğıni söylemış »ır. "Uzun vekâiet Anayasaya uygun değil,, CHP Genel Sekreterı Dr. Ke ' mal Satır, Cumhurbaskanhğı konusunda ıçıne dusunulen güç mesele uzerındî şunları sojlemıştır : I «Savın Gürsel'in sıhhatiyle >a i kından alâkalıyız. Şahıslanna bü j vuk sajgımız \ar, doktor ola ' rak: müptelâ oldukları hastalıktan vazife yapacak kadar sıhha ı te kavuşmalarını imkânsız gbr , mekteyiz. Sahıslarına olan saygımız ne kadar büyük olursa olsun, milletimize ve devletimize olan baglılığımız, saygimız şüphe yok ki daha fazladır. Bu bakımdan Devlet Reisügi makamı | nın uzun süre \ekâletle idare edılmesi Anavasanın esprisine uygnn değildir. , Anayasamız De\let Reislerine I birtakım imtnazlar tanımıs. buna mukabil Devlet Reislerinde de vasıf aramıstır. Vani. Devlet ' Reisi bir seçim siiresini imal et | tikten sonra Senatonun daimi ü I yesi rasfını iktisap eder. Tani hiçbir partive ve onun desteğine muhtaç degildir. Halbuki Cumhurbaskanı vekili olan muhterem zat, bir partinin mensubudur. Mua>jen bir süre sonra müddeti dolacak, partisinin adayı olarak yeniden seçime girecektir. Nazari olarak partivle irtibatı vardır. Partisivle arasının açılmasını düsünmemesi iktiza eder. Normal hareketleri, normal kararları olsa dahi, partili vasfını muhafaza ettikleri için bu karar ve davranısları diğer partilerce istihfam ile karsılanabilir.» DOLAMBAÇLI SOL CHP Ankara Senatoru Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Sunay'ın hemen Senato Baskanlıâına getırıl mesı \olundakı tekhfını YTP Genel Başkanı «dolambaçlı. gorduğunu belırtmiştir. TÜRKES : «AÇIKLI¥AC\GIZ. C.KMP. Genel Baskanı Alparslan Tuıkeş ıse jakında konu ile ılgılı bır açıklama yapacaklarını ifade etmıs ve şunları soylenııstır : «Bizim bu konudaki görüşümüz ayndır. Birkaç gün sonra genis olarak bir açıklama ile konu hakkındaki görüsümüzü kamu oyuna açıklıyacağız.» M.P. SVSLÎOR Millet Partısı şonetıcılerı konu hakkında hiçbir açıklama }apmamayı uygun gordüklerını soylemekle yetinmektedirler. Bır partı ileri geleni, «Biz. bu konuda, Cumhnrbaskanı vekilinin davetine de katılmamayı uygun gördük, lizak durmayı tercih ediyoruz» demek'e yetınmıştır. Bu konuda bılgısıne basvurdu j1 ğumuz, îçişleri Bakanı Dr. Faruk SUkan, «Hükümet olarak verilmiş i hiç bir karanmız yoktur» demiş j tir. Sukan, hukuki durumun çozümlenmesı ıçın profesbrlere başvurulduğunun da mevzuu bahıs olmadığım belirttikten sonra şunları söylemiştir: «Konu. Başbakanın da belirttigi gibi çok hassastır. Cumhurbaş kanımızın sağlık durumn üzüntüy le belirtelim ki vahametini muhafaza etmektedir. Her geçen gün, ağırlaşmaktadır. Sağlık korulunun bir rapor tanzimi için gönderilmesi de söz konusu değildir. Hassas oian bu konunnn milli menfaatlerimize uygun olarak çözümlenmesi gerekmektedir Tekrar belirteyim ki. hükümet olarak alınmış hiç bir karar mevcut değildir.» öte yandan, siyasi çevreler, hükumetin konu ile ilgili olarak, ısrarla belirttiği, «Karar alınmamiş olduğu» beyanını bir vakit ka zanmak olarak yorumlamaktadırlar. Yine aynı çevreler, muhalefetin ve «bazı çevrelerin» dikkatle izlediklerı Cumhurbaskanlığı meselesını, hukumetin, Gursel'ın sağlık durumuna bağlı olarak oluruna bıraktığını ifade etmektedirler. Hükümet, Amerikadan gelen sağlık bultenlerini son zamanlarda daha dikkatle incelemeve başlamıştır. Rasathane Sısmoloıı Bolümü de merkezî denızlerde btılunan çok şıddeth bır zelzelenın kaydedılmedığını belirtmıstır Bu suretle zelzele «ırasında mevdana gelen çöküntüve dolan sular dolayısjyle deniz pevıyesının, alçalabileceei görüşü de doğrulanamamıştır. Olaya, Akdenıze sahılı olan diğer ulkelerde rastlanıp rastlanmadığı da henuz bılınmeriiğınden kesin bır «ebep eosterılememektedir Meteorolojı Genel Müriürhigü de tesbıt edılen olavı Kanriillı Rasathanesıne bıldirerek bılgı utemıştır. Tarim Bakanı bekliyor kisil k grup, Basbakan'a goruşme ve gıttıği sırada Tanm Bakanı Bahri Bağdaş'ı Demirel'in makammın kapısında bck ler bulmuş'.ardır. Basbakan, muha'ifleri içeri aldığı sırada Tanm Bakanı da iceri Kirrıis ve Demirel kendisine: «Sen de bu grupla bera ber misin?» diyc sorduktan sonra «Hajır» ctvabını alınca dısanda beklemesinı kendısınden rıca etmıştır. Boylece. Başbakanın odasından dışarı çıkan Bahri Dağdaş üçbuçuk saat Demirel'in kendisini kabul etmesini beklemiştir. Demirel, bu arada. 13 lerin ardından Furuzan TekiH de kabul ettikten sonra kapıda beklemekte olan Tanm Bakanı ile görüşmüştür. 1T ' TERYLENE' alpako YAZLIK KOSTÜMÜNÜZÜN KUMAŞIDIR • • • • • BURUŞMAZ YIKANABİÜR ÜTÜ «STEMEZ GİYİMİ RAHATTIR % 67 Sl 'TERYLENE' DİR VE HER BOZKURT KUMAŞI GİBİ ŞIK VE ZARİFDİR. '• Dalhnın istifası lâ uhalif grupu teskil edenler, ka binecfe görev alanlardan bir , kısmmm «Başbakanın her istedi I fcinl yerine getirmekte gecikmeyerek şahsiyetlerden kurulduğunu» iddıa etmektedirler. Nitekim, Basbakanla yapılan üçbuçuk saatlik pörüsmeden sonra, Başbakanın ken dilerini tatmin edemediğini gördukleri içindir ki Ahmet Dalh, bizzat Millet Meclisi Başkanhğına gdnderdiği bir mektupla milletvekılliğinden istifa etmiştir. Fakat sonradan bu istifa, yine kendi grupundaki arkadaşları tara fından şartlı olarak durdurulmuştur. Dallı da bu durum karşısında bir daha grup toplantılarına katıl mamak icin Meelis Baskanlığmdan 2 avlık izin talep etmiş ve almıştır. Muhafıf gruptakiler, üçbuçuk sa atlık görüsme sırasında daha ziyade Başbakanrian kabinenın yetersiz kimselerden kurulmasının sebebini sormuşlar ve tatminkâr ce \ap alamamıslardır. Basbakan o gun. 13 AP linin tenkıtlerini uzun uzun not aldıktan sonra kabinenin kuruluşu ile flgilı olarak sadece: 29 ekirn torenine Suat Hayri İ'rgüplü ile gitmek istemediğim icin alelacele bir kabine kurmak dunımunda kaldım» cevabını ver m'ftir. Bu cevaD üzerine yıne ağır sekilde Kr tenkit yapılmak svıietiyle aylarca ÜrgUDİü'nün Başbakanlığmda Basbakan Yardımcılığı görevinde bulundu?u kendisine hatırlatılmıştır. REFET SEZGİN MESELESt Çanakkale Milletvekili Refet Sezgının Devlet Bakanhğına getirilmesi, Çanakkale senatbrü Zıya Termen ile Çanakkale milletvekili Ahmet Nihat Akay'ın muhalif grupta yer almasını sağlamu'tır. Bunlar, Bakanlar Kurulundan avrılması gerekenlerin başmda Refet Sezgin'in geldiğinde ittifak etmektedirler. İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNENLER Demirel kabinesinin bütün üye lerınin değiştirilmesini isteyenler bazı kanun tasarılarının zamansız ve yersiz olarak Meclise sevkedildiğini söylemektedirler. Bunlar. hü kumet programında vaad edüen hu susların bsşında ekonomik kalkın manın geldiğini soylemekte, fakat buna, bugüne kadar hiç yer verilmedığini ifade etmektedirler. Bu durum karşısmda Ahmet Dallı gibi. Samsun milletvekili Dr. Kemal Tülezoğlu, Kütahya milletvekili Mesut Erez, Çanakkale milletvekili Muammer Baykam. milletvekil liğinden istifaya karar vermişlerse de bir müddet daha grup içinde mücadeleye devam etmeleri yolundaki telkinleri uygun bulmuşlardır. 10 TOPTAN SATIŞ : KURŞUN KUMAŞ v FATIH KUMA e AŞİR EFENDİ CADDESİ İSTANBUL 0 a. Û Akdeniz ve Ege'de (Baştaratı I tncı sahıfedet olmustur. Ancak yetkililer özelIikle zelzele eibi bir olayın bahis konusu olmadığını kesinlikle ifade etmıslerdir. •Meteoroloji Genel Müdürlüğü olayla ilgili olarak şu açıklamayı japmıştır: Paşobohçe (Bastarah 1 inci sabifede) Cam Fabrikasmın ıdare meclisi üyeleriyle bir ön goruşme yapmıştır Bu gorüşmede, bazı anlaş mazhklar giderilmıştır. Türkİş Genel Merkezinin alnuş olduğu kararlar dün işçilere duyurulmuştur. Bu sebeple taşkınhklarda bulunan grevcıler, dunkü günü sâkın geçirmişler, fabrikaya ekmek ve dığer gıda maddeleriyle, memurların gırmesıne mâni olmamışlardır. 30 MEMUR ÖLDltRVLMEK ISTENMtŞ Qte yandan, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabnkast Müdürlüğu dun Emniyet Müdurlüğüne bır yazı göndererek, 30 memuru taşıyan 1 otobüse uç gün once üç ışç tarafmdan Kanlıca'da pusu kurulduğunu ve hayatlarma son vermek gayesiyle taş atıldığını ileri sürmüştür. 53 gunden berı devam eden grev. fabrikanın 4 milyon lira kadar zarar etmesine sebep olmuştur. Ancak zararm dıs bağlantılann yerine getirilmemesi yüzünden 10 milyon hraya kadar yukseleceği ifade edilmektedir. Fabrika'da çalışan memurlar, önceki gun Basbakan Süleyman Demirel'e bir telgraf çekmişlerdir; «Calışma hürriyeti istiyoruz. Grevin yanı sıra calışma hürriyetinin de temin edilınesi şarttır» denilmektedir. Alican'ın görüşü YTrt» Genel Baskarıı Ekrem Alican, konunun bu>utulmemesı gercktığinı. Anayasanın bu konuda gayet açık bulunduğunu belırtmıs ve şunları söylemiştir: «Anayasamız çözüm yolunu ortaya kovmus \e halletmistir. Dev amlı hastalık hallerinde yapılacak muamele bellidir. Çözüm yoluna gidilmek istenirse, hemen bulunur kanaatindeyiro. Hükumetin inisiyatifi ile, Anayasanın hükümleri içinde muamele yürütülür.» ^milimilliililliııııııııııııııııııııııııııııııııınııııiHliB l Kiınler düşoeek. " İ Kimler eıkaeak? C umtıuriyet. otuvucuları arasınöa 3 marttan ıttbaren başlıyan ' nlsan !966 giinune kadar devam edecek llşinc bir YARISMA açmıstır BuMn spor da!]arının yanı sıra futbola venlen önem SporToto n dlğer yarışmalarla artaD tlgıyl gSzönOnde tutan ügiU vöneticiîeı llgin şampıyonu kadar onetnlı olan Bır o'ava egilmıslc» ve Bunu bir yarışma konusu yapmışlardır KbfLER ÇIKACAK, KİMLEB OC'SECEK? Yarısmanın konusu: (Turfeıye 1 lisinden bu yıl n nct llge düseeeü tkl takım f!e Türkiye n nci Hginden bu yıl 1 tac) lige vukselecek ıki teiımın) tahminidir Bugünden ttibaren gazetemizde ygyınlanmaya baçlıvacaK veya Dayilertmij ve muhabirlerimiz tarafından dağıtılacalt (YARISMA KUPONU) Ue okuyucularımi7 ve futbolseverler bu mü?abakaya katılabileceklerdır Y/VK1SMANIN KÜKALLAR1 • Yarıçmaya Satılacak okuvucuiar (YAHISMA KUPONTJ) na tanmln ettikJerl dört takırmn adım vazscaklar attına adreslerinl dolduniD ını» «alıyacaklardır # Yarı$mava heı okuyucu «ncak bir kuponla tcatılabDrcektlr. ÖDL'LLER *Türklye llglerl sona erîp duşen ve rUkseien takımiar oelll o l u n o Ozel bir kasada muhaıaza edilecek rsrışmacı kuponları değerlendlrilecek 4 takımı da doğru tahmın eden ckuvucularımız arasında noteı huzunınd» kur'a çekllerek 10 okuvucuya: I9CK • 67 tezonu Türldye 1 İnci litintn bütUD Ulennde oynanacak maçlannd» cecertJ olacalt (Ntunaralı tribBo kartı) hedıye edıleceirtir * KUPONLAK: KİMLER YARISMASI Cumfturiyel Gazeifsl SPOR Servlsl tstanbul ^ Adresine oostalanacak treya blzzat geUrilerek »erUecekttı. • * 7 Disan 1968 p«r5embe gunO faat 18 00 de sona erecek «arıjmav» m ı msan tarıhindp r>o^i3\ ? vcılen kuponlar da uih'ü edilecektn i ! H' mj 5 3ıııııııııııııııııııı»isi9i»ıınıııııııııııııııııııınııı:ıiMB mesi (med) çerekirken aksine »I çalma olması bu «öruşü zayıtADANA Şehrımızde yapılatmıstır. lan Akbank Genel Kurul topKendısı ile bu konuda konuşlantısında Bankanın 1965 yılıntuğumuz tstanbul Ünıversıtesi da mevduatınm yüzde 52 arttığıJeofızık Kursusu Drektoru Prof. nı açıklamıştır. Akbank'ın \%] Ankara (Cumhurnet Büıosu) thsan Ozdoğan, olayın medce I vılında 224 milyon lıra olan zir olması halınde bıinun perı> ı Millet Meclı«ınde dün. Gecemevduat toplamı 1965 de 742 mıl kondu Kanun tasarısı goru«uldık olarak devam etmesı ^trck yon lıraya yukselmı=tır mesıne başlanmıştır tığını, Akdeniz kıyıliir rmzdd ı^e 1965 yılmda 6.5 mılvm lıra CHP Grupu adına konuşan Re şimdiye kadar bö\le bir medcekâr »den Akbank'ın yurt içinde şıt Ülker, Toprak Eeformu yapıl100 şubesi bulunmakta, dış muzirin £Örülmedifini, dığer ulmadıkça köylulerden şehre akını habırler karalı ile de dış tıcakelerde de bu mertebede bır onlemenın zor olacağını sovle «Boarum da 23 Mart Çarşamba ret ve özelhkle ısçı dövizı transmedcezır olayına rastlanmamış miş ve özetle şoyle konuşmuştur: ferı konusunda faahvet göstergünu saat 18.30'dan itibaren de • olduğunu soylemış ve «Olav hak Orgeneral Tural'ın konuşmasın«Sahıs arazisı üzerinde yapılmektedir. nızın <;ahılden taknben 10 metre kında etraflı bilçı toplanmadan dan sonra, öğrenca alayı geçit resmıs Kecekondulat için getirilrnis Toplantıda banka sermavesıkadar çekıldığı, aynı durumun. kesin bir şev söylenemez» demi yapmıştır. hükümler yetersizdir Kamulaşnm 30 milyon hradan 50 milyon Çanakkale, Dıkılı ve tzmır kımısıır tınna yapılacağı bildiriliyor. Bu hraya yükseltilmesı de karar yılarında da (nısbeten daha az ise devlete pahalıva mal olacakProf. özdoğan'ın belirttiğine altına ahnmıştır. olmak ka\dıyla) vukua geldığı tır.» ^. çdre t939'da Errincan zelzeled ve denız sevıyesımn alçaldığı mu J Dr. Zivarttin Maktav TİP Grupu adına konuşan Besırasında da Rize civarında de> şahade edılmış. Karadenız sahıce Boran. «Gecekondu dâvasi nizin çekijdiği görülmüstür. Sili Kulak Korac Kofat hıllennde ıse. bu olava rastlankanun >apma voluyla çüzümlene\e Fas zelzelelerinde de daljamamıştır bilecek bir mesele değildir.» delar sahile hücum etmiştir. l^tanbul Kandıüı Rasathanesı miş, asıl çözüm yolunu sanayilesKandıllı Rasathanesı uzmanile sapılan temasda, bu olajın mede ve toprak reformu yapmaCumhurı> et 96909700 la rı olayın açıklığa kavuşturulkısmen MedCezır ile ilgili olduda aramak gerektığinı büdirmişRe«at 15300154 0« HasUlıklart ması ıçın hâlen ıkı gbruş üzeğu, birkaç gundur bahıs korutır Hamit 113OO114M Heceopno C 4/1 r.nde çalışmaktadırlar: su olan gunes lekelen ile ılgılı Aıiz 1020010300 TİP sozcusü grupunun tasanya bulunmadıgı ifade edilmıştır Napolyon « » • 990010000 O ttalya Ue Trablus arakırmızı oy vereceğını bildirmiş24 Ayar kulçe 14331440 Olavın mevdana gelışı sırasıis nda, Ortaakdenızde mevcut al tır da. derız:n sakm olusu. net ola (,ak basınç merkezı olava talı AP Grupu adına konuşan Murak ra=at edılme«ını saslamışb:r sebep olabılır. tııttın Guven, «Gecekondu meseSelânik Mevlevî Şeyru Ahfadmdan, Selânıkli İbrahim Bt> tır lesini ele altrken kira meselesi 0 Akdeniz bir kapalı havve Büyük Emin Efendinin torunu, Şemseddin Bey ve Kâmile Şımdne kadar Genel Mudurüzerinde de durmak çerekir. Ge7a olduğundan medcezir harekeHanımm kızı, merhum Vali Abidin Erener'in eşi, Vüs'at Zâcekondu sahibini özel mülkiyete luğun muhtelıf marıoğram ıstas tı ters yönde ıslevebilir. fir'in, Ostra Türk Tütün Şırketı Mudürlerinden Bedri Günkavuşturmak istiyoruz.» demiştir. yonlarında, medcezır rasatladölün ablaları, Nevin Erener'in çok kıj metli annesı, Fabrıkarında, en yuk&eğının dıkey hareketı İ«kenderun korfezınde 181, tor Münir Işık'ın, Hanife ve Şemsi Ülengin'in teyzeleri, ijemTrabzonda ı^e 85 santım olarak sâ ve Ahmet GündöTün halaları, Ömer Atasağun'un annednnete^bıt edılmıştır Bu dıkey haresı SALİHATI NISVANDAN ket. memleketımızde en fazla MESİHA ERENER Akdenı? sahıllerınde, en az da FETHrfE Bugun 19.23 ve 19 25 Karadenız sahıüerınde mejdana te Muğlamn Ula ılçesınde ıki şıd21/3/1966 çarşamba günü ânî olarak Hakkın rahmetıne kavuşgelmektedır » detli zelzele olmuş, Hukumet Komuştur. Cenazesi 25/3/1966 cuma gunü oğle namazını mütaakıp nağı dahıl olmak uzere bır çok Şişli Camiinden alıaarak Rumeli Hisarındaki ebedî .stira£«kı îsveç guzellık kralıçeleGRUPTA bma hasara uğramıştır Halk gehatgâhına tevdi edılecektir. Çelenk gönderilmemesi rica olu« rınden olan esı Rangılt Pensoy'u ceyı korku ıçerısınde sokaklarda Kabinenin zafiyetıni ileri sürenAllah Rahmet Eylesin. «şartlı olarak ölümle tehdit et < nur. ler, üyelerin kuv\etlendirilmesile geçırmektedır. Can kaybı yoktur. mekten» sanık, fabnkatör Rem | her şeyin Başbakandan beklenmeBu arada zelzelenın duyulması Reklâmcılık 1300/3150 zı Pensoy'un vargılanmasına, baş ÇANAKKALE Met ve ce U7enne hr\ecana kapılan Fethıye sinin önleneceğini, bir Başbakalanmıstır 5. Aslıye Ceza Mahkezır olayına sebrırrız sahıllerınde Beledıye Baskanı ve Kaymakamı nın devletin bütün yükünü çekemesinde japılan dunkü duruşma miyeceğini hçr grup toplantısında • de rastlanmı^tır Iskele avakla saat 22 de hoparlorle Fethnede da sanık Remzi'nın, bır süreden ileri sürmüşlerdır. ı rından da be'.lı olan çekilme ola de zelzele olabileceği hakkında berı avrı yasamakta olduğu eşıyınm daha zıvade sabah ve oğ nesrıyat yapmıs. halk panığe kapıYENİ BİR PARTt KURLTl'ŞUNA nı, «Evini, eşyalarını bırakarak le ^aatlerınde vuku bulduğu an larak «okaklara dokulmuştur. DOĞRU cehcnnem olup gitmezsen, seni lasılmaktadır Alçalmanm 5 met Çok yakın olmasına rağmen Muğ Bu arada, AP nin son günlerde bıçakla kıtır kıtır keserim; yereve yaklastığı ifade edîlmektelada \e ılçemırde zelzele hıssedılMechs içı çalısmaları ve gruptameğine zenir kor öldfirfirfim!. ı dır. memi'stır. ki durumu sebebile bir kısım mi! şeklinde olümle tehdit ettiği id ! ANTALÎA Antalya hmaletvekiîlerinin partiden ayrılınak 298 sayıh kanun hükümlerine göre teşekkülü gereken dıa edilmektedir. I nında da dun aksamdanben desuretile yeni kurulacağı sdylenen ! Usküdar Ilçe Seçim Kurulu için öğretmen üyelerin beBu hususta sorgusu yapılan sa •Sosyalist Parti» içinde de yer al nız çekılmesı olayı tesbıt edılmış Yarışlar gençlerin lirtilmesi bakımından ad çekmenin 30/3'966 çarsaınba tır. Şımdıye kadar ıç lımana ranık, hakkındakı ıddıaları tamamayı duşundukleri, öğrenilmiştir. hatlıkla gırebilen kuçük tonajlı men red etmıs ve «Esim aleyhimgünü saat 15 de Haydarpaşa Lisesi Konferans salonunda zaferi ile bitti Bunlann. başka partilerden ayngemıler, açıkta demırlemek zode hukuk mabkemesinde nafave Siyasî Partiler arasındaki ad çekmenin de 5/4/966 salı lacak olanlarla birlikte gavelerini [Bastarafı SPOR sahifesinde] runda kalmış, mavnalar ıse rıhka dâvâsı açmıstır. Ba d&vâ da, tahakkuk ettirmeye çalışacakları günü saat 16 da Üsküdar Asliye Ceza Hâkimliği makatımdan \uk alamaz hale gelmış | delil teskil etsin diye ve bu yoida faaliyet gösterdikleri yarışmalarda salvarla, eşofmında yapılacağı ilân olunur. (Basın 10276/3136) 1 tır. llgıhler su sevıyesınin 2 met sdylenmektedir. manla ve fotınlerle müsabakare kadar djştuğunü ifade etmiş ; lara gırenlen görmelerini ısöte yandan, Rangılt'ın avukatı DEMİREL'İN DCRUAIU lerdır. terdı. Bilmiyorlar ki, kaya, zah ıse, olumle tehdit olayının gerGerek grup toplanlılanndaki ten metli ve masraflı bir spordur. çek olduğunu ılen sürmüş ve dekitîer, gerek grup toplantılarınm • Avnca sporcu haklı olarak her lıl olarak 12 ses bandının mevdışında yapılacak tenkitler karşıseyı Federasyondan beklemekcut bulunduSunu soylemıştir. V andıllı Rasathanesı uzmanlasında AP Genel Başkanı Demirel, tedır rı Akdenızdekı suların çekılMahkeme, İsveç güzellik kraliyakmlanna arhk kabinede esaslı Kar'ı çıft camlı pencerelerCinsi Miktan Muhammen fiyatı kr. mesı ola\mı «acaip bir olay» olaçesının de dınlenilmesi ıçın duGr. No. bir revizyonun yapılması raraamden seyrederek kavakçılığı kös rak nitelemi^ler ve mceleme soruşmanın başka bır güne bırakılnın geldiğini söylemiştir. teklemek ısteyenlere sesleni90000 adet 82.50 krş. 750 gramlık ekmek 1 na erraedığinden kesın bır sonu masına karar vermiştir. Bu arada. belirtildığine göre Deyoruz: 700 » 2 ca varamadıklarını belırtmışlerMutfak margarını 800 kg. mirel, Slyasal Bilgiler Fakultesm«Bevler savı ile kendinize ge» 1500 » Sadeyağ 500 » dır de cereyan eden olaylar ve Seçim 1. Türkiye Ligi 14 700 » liniz, insafrdiniz. Bu sporun Zeytinyağı 100 » l'zmanlara göre, önce medceKanununun Millet Meclisinde kar200 » ayrıca vurt savunmasında da Kuru fasulye 1000 » zir olayı üzerinde durmuşlardır, sı'.aştığı sert tepki karşışında tutakıma iniyor , 350 » önemli veri vardır.» Pirüıç 500 » tumunım değıştirilmesi gerektiğiRasathane Astronomi Bölümün[Bastarafı SPOR sahifesinde] 500 i) 160 » Avusturyalı Hoca VVılhem Bulgur ne de işaret etmıştir. Fakat De de Doç. Dr. Muammer Dizer'in 250 » etmemistir. Muhtemelen, temmuz 200 » Şehriye (Vili) nin de belirttiği gıbı pek mırel'in bazı olaylardan da istifayaptığı inceleme sonunda ay ile ayı içerisinde U.E.F^\. nin Lon200 » 250 » Makama de ederek kabine revizyonunu yakında Türkıve dısarıya kaçünesin avnı meridyende hare275 » drada yapacağı toplantıda bu fi200 » Kırmızı mercımek geciktirmeye çalıştığı da muhalif ^ ak hocası gdndermeğe başlıket ettiği tesbit edilmistir. tki kir ortaya atılabilir» demiştir. 500 » 300 » grup tarafından ileri surülmekteNohut varaktır çekim kuvvetinin bir arava gel. 200 » 275 » dir. Bunlara göre Demirel, Geİngütere ile yapılacak ümıt Toz şeker Pur amator çporculanmızı mesinin tesîri ile suların yiiksel200 » 350 » nel Kurmay Başkanhğı karargâhımılli maçı ıçın, takmumız bu hat , Kuru üzüm bilhas^a doğunun mert gençle500 » nm yaymladığı bildiriyi lehte bir 1000 » tadan itibaren çalışmalara başlıTahın helvası rıni yürekten tebrık eder. baSilâh kaçakçıhğı olay olarak kabul etmiş ve önce 350 » 500 » yacaktır. İlk hazırhk maçı 29 Salça •îarı'arının devammı dıİPriz. derhal değiştirilmesi yolundaki ka 1000 » 500 » Martta Alı Samı Yen stadında Zeytın tanesl (Bastarafı 1 inci sahifede) bine üyeleriyle daha bır müddet 500 » 25 » Tuz genç mülî takım namzetleri Ue ıçın arastırmalara başlanmıştır. işleri vürütmenin yararlı olacağını 600 » 1500 » olacaktır. Daha sonra, 5 ve 12 Ni 3 Sığır eti İKİN'Ct PARTt ifade etmiştir. AP içindeki muhale70000 » 19 » 4 sanda da bırer hazırlık maçı daOdun (kesilmemiş) Buyuk çaptaki sılâh kaçakçı'.ılefeti teskil edenler, Demirel'in en ha yapacak olan ümitler, 12 NiTTabzon Merkez Cezaevinin 1966 mall yılı üıtiyaç maddeleri £ı ile ilgili olarak Gumruk Mukısa zamanda değişîirileceğini vaad Merh'im aıle reısim:z san akşamı kampa alınacaktır. dort grup halinde eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksütmeler ettiği kabine üyelerini bu bildiri hafaza Teskılâtı dun akşam SulKafile 18 Nısan sabahı İstanbıüHACI 20/4/966 çarşamba günü Ttabzon Savcüık Daoresinde yapılauzerine değiştirmekten bir süre tanahmet Tavukhane sokak Akdan uçakla hareket edecektır. cakbr AHMET KOLATın daha vaz geçtiğinî israrla ifade «tfu apartmarSnda da bır arama MtLLÎ LtGlN SON 2. grup kapalı zarf olup muvakkat temınatı 2600 lira ile mek'edirler. ruhuna ithafen 27 mart pazar japmıstır. Abdullah YemenıcıSEKLt: :O TAKIM i saat 15 00 de, 1. grup kapalı zarf ile 5525 lira muvakkat temlgunu ıkındı namazını mutapm daıresmde 31 adet Belçıka Futbol Federasyonu Başkanı natla saat 15.30 da, 3 grup açık eksiltmeyle 675 lira muvakakıp Selimiye Harem Iskelesı men«eli 7,65 çapmda tabanca buApak, ıkıncı millî ligde yer almak KATIP 23/3/966 tarih ve kat teminatla saat 16.00 da ve 4. grup açık eksiltme ile 1000 Camiinde Kur'anı Kerim ve lunmustur. Abdullah Yemenicıiçin bir çok bölgelenn müracaatlira muvakkat teminatla saat 16.30 da ıcra edüecektir. Şart5/51 sayıh Kapıkule'den aldığım Mevlidi Şerif okunacaeını nın eşi sılâhları Adanalı Mehta bulunduğunu fakat bunlann nameleri her gün Cezaevinde görülebilir. îsteklilerin lüzumlu gümrük makbuzunu zâyi ettim. met Özdeş'ın bıraktığını soylemuhterem akraba. do=t ve dın hepsinin alınmasımn imkânsız ol belgelerle beraber ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko Hukmu yoktur. mıs ve sanık yakalanmıstır. Ankardeşlerimize du"inıruz. duğunu belirtmiş ve «2. milli Ugrrusyona müracaatlan ilân olunur. Pasaport No. 107646 cak Abdullah Yemenicinin dort deld takım adedi bu sene 30 ta(Basın: 10282 3134) AUesl Cemal Balcı gündenberi evine uğramadığı knn olarak tesbit edilmistir» detesbıt olunmuftur. miştir. (Cumhuriyet 3128) ı Mecliste Gecekondu Kanunu goruşulau Akbank'ın Genel Kurulu loplandı Tural (Bastaratı I ıncı «ahifede) sek mertebesine yukselteceksiniz. Bu okullardan gok yolcuları yetis tiriyoruz. Buradan yetişenler rahmeti yere indireceklerdir. İşte. on ların mıimessilleri sizlersiniz. Buradan vurdun güneşleri dofuyor. Birer guneş de sizlersiniz. Buradan yannuı zafer ulaştırıcilan cı kıyor. Siz buradan ecdada selâm gotüreceksiniz. Sizler. Türk istikbalinin mnjdecisi olarak vetiştiriliyorsunuz. Zafer, istikbale ve Istikbalde gökler sizlerin olacaktır. Var olun.» Meîeoroiojmın açıklaması ' Muğla'da deprem Çanakkale ve Antaiyada Eşi Güzellik kraliçesini tehditten sanık fabrikatör yargılandı İLÂ1S ÜSKÜDAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIGINDAN. Uzmanların görüşü Trabzon C. Savcılığından MEVLİD
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog