Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

8AHİFE ALTI 25 ?.Iart 1966 CUMHTJRİYET Bır kaç gundenberı alınan ha Turhan GÜRKAN Harbe mâni berler, Italya fle Yugoslavya a skıden tek bır Turk fılmının bıle dış ulkelere satışı vapılamazken, son bır kaç jıl ıçınde fılımlenrasındakı ıhtüâfın halledıldığı olunabilir mi? mızın dısarıda pazar bulması, Turk sınemasının hareketlenmesıne seoep oldu Bazı vapımcılar, dımerkezuıde bultmuyordu Cenevre 23 ( a a ) Cemıjeti Ingılızlere gorev halledılnuş gı sanda pazar bulmak amacıyle masraflı ve renklı fılım çekımıne gırış*"iler Daha çok komşu ve : : : : Akvama verılen tahdıdı teslıhat bı gorulen ıhtılâf, Mosyo BrıandMusluman ulkelere yapılan fılım satışı ı«ıvle Turız m ve Tanıtma Bakanlıgının da ılgılenme»ı, gıdecek (sılahsızlanma) hakkındakl Fran rn Fransız Parjâmentosundakl fılımlerın bır sanat ve tıcaret junsı tarafından değerlendırılmesı, daha jerınde bır hareket olacaktır sız projesı alaka ıle karşılanmış•••• beyanatı üe veniöen endışe ve tır Hattâ burada daımı bır tah•••• İlk sıralar Kıbrıs'a başlayan fılım satışı, sonradan Urdun Irak Lubnan Pakıstan a yonelmıstır rıcı bır hal almıştır dıdı teslıhat komısyonunun ıhAlman} a'dakı Turk ışçılen ıçın Alınan haberlere gore îtalyan dası duşunulmektedır ••«• de bazı fılımlerımız, Almanya va •••a lar Sırp hududunda askerî tah•••• Ote yandan Mosyo Chtrzman, satılmıştır şıdata başlamışlanlır. Rajştag Meclısınde tahdıdı tesIkı yıl önce Hındıstan Fılım lıhat meselesmı mevzuubahıs etTürkiye ve Festıvahne katılan rejısor Halıt mış ve Almanya etrafında sun•••a Refığ'ın «Gurbet Kuşlam fılmı guler toplanacak olursa Lokarno Balkanlar nın Hındıstan'a 5 bm dolara saanlasmasmın abes olacağını beAnkara, 24 (HusuSi) Belgrad tılmasından sonra, Hmtlıler FılSefırımız Hıkmet CBayur) Bey, yan evlemıştır mın Pakıstan'a satış hakkını da bugun saat 17 de Haııcıye Vekılı Fırka içtimaı almak ıstemışlerdı Fakat Hınt ıle uzun bır mulâkatta bulun Pakıstan savaşı dolayısıyle bunu muştur Hıkmet Bey Ankaraya Ankara, 24 (Hususı) Mayıt gelışuıın sebebını Sefaret butçe sın on dokuzuncu gunu Ankaragerçekleştıremedıler Bır kaç gun sme daır bazı hususlann halli da toplanmasma karar verılen Bır Amerikalı ressamın fırçasuıdan ç'kan bu temsılı resunde halen NASA tarafından projeleri hazırlatılmakta once Hollywood a gıtmekte olan ıçın olduğunu soylemışse de a Cumhurıjet Halk Fırkası konolan DUVYAAY feza araçlanndan ıkjsi havada gorulmektedır Her ıkı araç da ıkışer kademeli olup ilk kabır Pakıstan fılım ekıpı îstanlakalı çevreler bu ayaretı Balgresınm fevkalade ehemmıjeti deme ussune donecek. dığer kademe mahrekuıe jerlesmış bulunana bır feza ıstasyonu ıle 50 bin blometre irbul'dan geçerken «Gurbet Kuşkanlardakı son vazryete baglatıfada bağlantı temın edecektır. haız olacagı anlaşılmaktadır lan» nı dırekt olarak satın almak maktadırlar Bılhassa Gazı M ıstafa Kemal ıçın fılmı yapan Artıst Fılm'le Paşa Hazretlerının nutuklannın Bu zıyaretın Turkıye Yugos sozleşme ımzaladı «Gnrbet Knşlavva dostlugunun tahakkuku ı kadar emsalı gorulmezs çuı oldugu da yapılan tefsırler sımdıje ıhtışam arzedecegıne mu lan» avrıca 3 bın dolara Bulgamış bır rıstana da satıldı Bır kaç gun meyanuıdadır hakxak nazarıyle bakılmaktadır once fılım Bulgar Konsoloslu'•••"••'••'•'•"'•••••••(••(••••••«tıtıtıııııııtifiıııııııııiitııııııııııııııııııtıııııııııııl ğunda goruldukten sonra satıs [•••••••••••••••a•••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••••( !•••••••••••»«•••»••••••••••••••••»••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••* sozlesmesı ımzalandı «öksuz Kız» fılmı de Iran'a satılmıs olduğundan Tahran'da j a pılacak fılmın galasmda haz r «Y O S M A » Turkaıı ŞoraVın geçen yu oynadıgı Surtııkı bulunmak uzere ovunculardan rolune karsı ıılımcıier bu yü da Selda Alkor'u «Yosma, rolunde Avsecık (Zevnep Değırmencıogteğını ele geçıren (ıkı soz) H denedıler Kadıı Fılm'ın bazırladığı fılmın senaryosunu Bulcnt Oran lui 15 nı^an 15 mavıs tanhlerı «Öcunu duşmanında bırakma'» >a2dı. rejısorluğıınu Ulku Erakalm >aptı Operator Turgut Oren'dı arasında Iran a gıdecek Iran Şamana«ına karma bır emır Selda Alkor Tamer Yığit, Turgut Ozatay, Gurel Inlusov, Fngın hı tarafmdan kabul edılecek Fıl YLK\RIDAN ASAGlYA: Inal oynadılar mın obur oyuncuları Turkan So1 Vılavetlenmızd^n bın 2 ba^ınm ımzası vardı Mahkeme edenıvet tarıhınde ınsanoğlunun yapacagı en meraklı ve onemlı sevahat gıttıkçe vaklasmakta ve lerınde bır başka fılım şırketı arav'la Edız Hun ıslerının çokluKarakter ve secıye (venı terım/, «6 7 vasında bır çocuğun haklafeza sahasında arastırıralar vapan ılım adamlarından bırçoğuna gore bu muazzam ış nıhajet onudına çevrılen fılımde ojnujordu ğundan gıdemıvorlar kavurup kul eder 3 Petrol Durumu ogrenen Nuzhet Bır nnı ancak avukatı kararlastırır, muzdekı beş j ı l ıçınde gerçeklesmek uzere bulunmaktadır ıstıhsal bolgelerımızden bırı, babası bıle hakkını knllanamaz» sel sozlesmelı artıstı hakkında 20 bin lirolık dram Bu konuda son bırkaç vıl ıçınde atılan buvuk adımlar ınsanların artık AY volculugunu gerçekleşmensupluğu var 4 £rkekl°gerekçesıvle davavı Avsecık ledava açmaia kalktı>sa da Koçtınp gerçekleştıremıjeceklerı hakkında zıhmlerde behren butun suphelerı sılmış bulunmaktadır Sovızde produktorler çokluk arrın gomlek bovunlarını »uslıvenhıne sonuçlandırmıştı vığıt venı bır anla^ma ımzalavayet feza aracı LUNA9'un AY sathma vapmış oldugu «vumusak ınıs» ve gondermıs oldugu gavet net fotıstlerın elınde ovuncaktır lerden bır sıHulva Koçtıgıt ın durumu sorak ve bır başka fılımde ovnatoğraflar feza alımlerınm AY'ın sathının msanlar ıçın buvuk tehhkelerle dolu olab leceğme daır endı113456789 fat takısı 5 Artıst bıraz une erıştı bıraz nunda Turk Fılm Produktorlen maiı kabul ederek davavı gerı şelerını de ızale etmıstır ve dusuk bovu posu buvudu mu kısıve Cerrıvetıne jansıtıhp fılım \ aaldırmavı basardı Koçvığıt 30 Amenka Mıl'ı Feza ve Havacılık Daıre«ı (NASA) tarafından geçenlerde resmen japılan bır açıkkalıtelı (alafun etmedığını bırakmaz Naz nıvaz, pımcılarının bır artıst hakkında bın lıravı yemış ve odemeje gulamava gore DÜNYA ıle AY arasında ınsan ve malzeme taşıvacak olan bır FEZA GEMİSÎ nın ga bır >erım), kaprıs hangı bırını kullanacağıcu jetmedığınden baska bır fı ovnatılmama kararı alması ıstenbır çeşıt T\Oprojeleri Cahfornıa'dakı Locknı sasırır Sete geç gelır gununSOLDAN SAGA: dı Produktorler Cemıvetı Yonelım ıçın anlasma zorunda kalmur 6 Basheed sırketı tarafından vapılmış 1 de bulunmaz gızlıce ba«ka fır1 Turkıye ıle Sovvet Ru tın Kurulu toplaniı Yapımcı mı<=tı Şubat 1966 da Belgın Dolıca besı n~Tdolup bunun en jakın zamanda majla anlasır ı^tenen vere gıtj a arasında vapılan ılk «dostluk haklı artıst hak^ızdı Kemal ruk la Bırsel Fılmn çevıre^eğı delenmızden, gerçeklestırılebılmesi ıçın gerekanlaşmasn nın uz°nnden bu kamez gozum agrıvor dı\e rapor Film ın dısında basta Bırsel Erfılmde ojnamak uzere ter^ı «bır se\ ö lı butun hazırlıklara gın=;ılm ş dar yıl geçtı 2 Dogu bolge tlnnkiı r»ııım ı anır» vej a bir hdiealır Sozlesmevı bıle bozar Buman Acar And Uğur, Duru, Batman da çekılecek «TopraŞın bjlunmaktadır Hazırlanan promızdekı en vuksek daglarımız hailcdılmı» eklt Kete ltlVdd pevMelek Atlas Saner Pesen fılm gune degın hıç bır artıstın tazmı5 Kanı> adındakı bu fılımde o,natotıp bır feza gemısımn denemedan bır edat 3 Kurutulmus gıoı buvuk sırketler olmak uzeda etmıs olan» rranasınd ge ır nat odedığı gorulmemıştır Ovmamak ıçın Hulya Koçvıçıt \enı lerı halen Lockheed fırması taot Dogu Karadenız bolgemızn 7 E«kı Rus hukumddrlarının re 15 kadar fırma Koçvığıt e boy sa artıste tazmınat odeven pek bır bahane buldu «Lz^klara çıçok degerlı mahsulu 4 Çotv tasıdıkları unvanlardan eşvanın rafından son derece gızlı şekılde kot ujgulamıva karar verdıler çok produktor vardır Artıst her demem» dıve tutturdu Baska aptal kışı 5 însanın k°ndı yapümaktadır Fevkalade musfıvat'arına zaman zaman vapıAvnı Cerrnet uç vıl once rahzaman haklı çıkar sonunda Dafırmalarla jenı anlamalir \aphayahnı ıçınde gordugu cam'ar pet netıceler vermesıne rağmen lan 8 Bır cıns Asvd okj7u, metlı Suphı Kaner ıçın buia va bıle edılse tığından 115 a\ Istanbuldan (çogul) 6 «Geçmıs zaman» m sıgır vavrusu 9 DepremlerNASA'nın ılgılı uzmanları bu iabenzer bır karar uvgulamava ayrılması ışıne gelmıyordu Bovyarısı tersı cısım» dır 7 Gu den sonra meydana g"len bu' uk Son gunlerde Yesılçam da en hada halledılmesı gereken daha kalkmıs ve artıstın ıntıharına ney Avrupa Rusvasında bır atoprak va/ıkJ,a.rı (c^rafja terıŞpk dedıkpdusn edılen bır bu le olursa anlastıgı venı fırmabırçok muşkullerın \e problemSeitep olmMjtu ' 1 kar su sınırlenen, vabut ate? larla da dâvalaşmak zorunda mı) ınsanları bınek havvanlan yuk artıstle bır buyuk fırma aIfirın olduğunu da saklaniamajsgibl olan 8 Herhangı bır ı« YâpımcıIaYın kızı haktahda kalacağını anlamıştı ıle t ı r l î l t e mısafır eden otel rasındalcı olay şu tadırlar Bu bakımdan AY" bo\ko\a gıdeceklennı oğrenen Sonunda Bır^el'cıler KoçvıDUNYA arasında duzenlı sefertkı jıl ıçınde kendı<;ıne «Turk anne Melek KoçMgıt Produkğıt ın aldığı 30 bın lıranın yerıne ler vapabılecek olan feza gemısınemasının ıkıncı kadını» dedırtorler Cemıvetıne gırıv or ve kı60 bın lıralık bır tazmınat davalerının harekete geçebılmesı onten Huha Koçvığıt geçen temzının Bırsel Fılm'le nisan avında sı açtılar Dav anın yuzde vuz bes vıldan vanı takrıben 1980 muz avında Bırsel Fılm le bır bır fılım anla'ması ımzalad ^ını Koçjıcıt alevhıne bıteceğı ;anısenesmden once mumkun olmısozle'me ımzalamıs ve oynayabıldırerek alevhırdekı davavı Araerıkalıların bır teknık arıza yuzunden tam başan ıle netıcelenemıjen lıvordu Bu durumda Turk «ınejacaktır cağı bır rol ıçın 30 bın lıralık lehlerıre çevırmeM ba";arı\ordu son GEMINIS denemesınde feza aracınm duzeltılmesıne ımkan bulunamasının eskı dertlerınden bın bono almıstı Fılmın çekım gunu mnan anzadan sonra ıçmdeki ıkı dcneme pılotu ıle beraber kendı mahGercekten Hu'va KoçMğıt 30 de halledılecek artıst hegemon Feza gemisi iki rekı etrafında ve sanıjede bır tur hızla donuşunu gosteren bır krokı Bugelınce ıs davetıve^ını alan Koçbın 'ıra'inı ald gı sırket e ucunjası kırı ırnş olacaktı Bunun r r 1 Işletmemi2ın Avkırıcay bolgesmın karaçam orman na ragmen ıkı Amerikalı feza adamı denemenın gavesı olan evvelce atıl\ıgıt «Moskova Fılm Festıvalı» cu bır =07'esme daha ımzalamıs neklerı pek azdı A»'as Acar kademeli olacak mış bır baçka roketle kenetlenme ışını başarmış fakat olum tehlıkesı geçırdışı ıstıf vennde mevcut 549 229 M3 çam tomruk ve sand> bovlece Turk «ıneması da buvuk ne gıdeceğını ılen surerek ojnaFılm lerın ortak oldukları bır dıkleri ıçın tesbıt edılmış gunden daha once verjuzune donmuşlerdır. n projelerını ve proodunları 15 partı halınd» açık artırma suret'vle satışa bır tazmınat dava"=na sahne oldevırde fılmcıler Spzer Sezın le maktan kaçmdı Fılmın vıldızı, *otıpını hazır atrnıs oldugu çıkarılmışt r Muhammen bedellerı 220190175160155naktan kurtıılmustu bır anlasma vapmıslardı Artıst sonunda gıtmedığı Festıval gunfeza gemısı ıkı kademeli o a145125 luadıı kosullara uvmaz=a 5 bın vapımcı Salıh Tozan'ın esi cak ve vervuzunden 50 bm kuouvmazsa 20 bın lıra odejecektı 2 Satış 7/4 966 perşembe gunu saat 10 00 da Fıruke metre kadar ırtıfada «eyredecekŞırket fılmı vapamavınca SeIşletme Mudurluğu bmasında toplanacak Komısyon. h\ıza yardım istemiyor tır Aracın ılk kademesı ıkmcı 7er Sezm onları mahkemeve \ c runda jap'îacaktır ır kaç gun once Turk Fılm kademevı teşkıl eden kısımdan dı ve hıç acımadan ovnamadığı 3 Ahcılaruı satış saatınden yarım saat evvelıne kaProduktor'erı Cemıvetının avnldıktan sonra ussune donuD fılım ıçın vırmı bın lıra>ı aldı dar almak ıstedıklen partının geçıcı temınatlannı yatırona\ak olmasnle merhum tepkılı volcu uçaklarının suratı Bunun bır de ters ornegı varsınema sanatçılannın aılelerıne maları banka mektubu verecek olanların mektuplann'n ışıle pıste ınecek ve voıuna dedı 45 vıl once Avsecık Ugur bır vardım kampanjası açıldıletme adının belırtılmesı, mektuplarm kat'î ve nuddetsız vam edecek olan ıkıncı kademe Fılm'le 50 bın lıralık bır ğını bıldırmıstık Salıh Tozan ın olması lâzımdır ı«e mahreke %erleşmış olan bır rre vapmıstı Ovundan cavarsa e«ı gazetemıze basvurarak oğlu 4 Satışa aıt şartname ve £ap lıstelorı Ankan Orfeza ı^tasvonuna ınsan ve malSelahattın Tozan'ın Balıkesırde fı^mava 200 bın lıra odeveeektı n>an Umum Mudurluğu Antaha Orman Başmudurluğunzeme tasıvacagı gıbı tıcarî \e çahsmadıgı, annesı Sevgı ErguKuçuk vıldız sonradan Erman de, Antalja Adana, Aydjı Merstn Izm.r; Istanbul, Burılırı gavelerle fırlatılacak olan dergıl ın janında bulunduğuru Fılmın çevırd.ğı bır fılımde 150 pe\kler ıç n bır basamak ve bır dur Isletmelen ıle Konya Orman Bolge Şeflığınde ve MuDarussafaka LiseMnde oğrencı bm lıralık bır ıs bulunca sozlesmerkez te=kıl edebılecektır durlugumuzde gorulebıhr olduşunu bıldırmekte «Fılımcı ve rresını bozdu Ugur Fılm 200 bın AJıcılarm belırb. gun ve saatte temmat mektuplan ıle sahre sanatkarlarının vardımlalıranın havahyle Avsecık aleihıRuslar da boş Komısyona muracaatarı. (Basm 10143'3117) rını kabul etmıvorum» demektene bır dava açtıvsa da kazanadır durmuyor madı Sozleşmede Avşecık'ın baWenı Pakıstan devletı ıçın yenı bır başkent kurulması kararı 1960 Hazıran ayında alınmıştır Her tamerıkahlar bu sahada çok | raftan çağrılan en yuksek kabıhyetlı mımarlara Pakıstanın bu ruva şehrının pıânmı çızmek ve ınşa onemlı denemeler japarlaretmek odevı verılmıştı ken Ru;,lar da boş durmaIslamabad Magalla sıra daglarının e*egınde Rawalpındı ıle Rawal Barajı ve golu arasında bulunmakta \e fezava eksık kalan bılmaktadır Baskentın 2500 akr gılerı tomamlavacak karanhkta karehk kısmının insaatı bıt kı noktalan avdınlatacak yenı mıştır fakat şehrın kaplıyaca sunı peyk'er gondermektedırler ğı saha 250 mıl kare olacaktır BULVAH (21 33 78) Namu SUREYYA (36 06 82ı Yaban(çarşamba cumartesl pazar her gun 18 15 pazartesl 21.30 Sovvetlerın feza araştırmaları (Bır akr 4 39 donumdur) Is cı Olduk Şımdi (A Pekkan 16 15 de bergece 21 15 de 'um Içın (F Gırık) cuma 15 ve 18 15 de^ alanındakı son başanları bır su5INE1IA 63 Elmacı Kadın lamabad a gıden kara yolu şeh BAKIRKOY Tıvatrosu (Ne^at AVSU IKjra«ımnık II 19 17) nı pevkın ıçınde ve boslukta onSDNAB (OsSfldal C36 IO 89) U>gur ve arkadaşları) Alo ISTAMBUL rTYATKüSU <B rın ıçıne yavılrnaktadır ve ha bamra) (44 22 36 ı Şeytan B EYO ĞL ü Isvancılar ıG Arsov) Hac ve Kabe beş gun dolastırdıkları ıkı koOrası Tımarhace ml (Her len tamamlanmış kısmı 100 Bunun Nere^ınde (Komedl' ATLAS (44 08 3o> Calıhkta RENK (22 15 25) Ça'ılıkta gece 21 15 de. pazar 15 de) pek olmuştur Moskovadan 1000 pezartesi barie beı gece 21 mılı bulmuştur BasKentte ıda Aşk (R Burton) BULVAB rlYAlHUSU (AzU A=k (R Burton) mıl kadar uzaklıktakı bır Sovçarşamba cumartesl pazar rı, tıcarı ve dıp'omatık bma EMEK (44 84 39) Fantasıa Basmacı Kenan Buke 15 te yet feza araştırmaları ıstasvonun YEM (Bakırko\) 1 GuıW Dısney) larla, orada vaşavacaklann ıçın (21 76 82ı Vah Canıra Ne OHtKA nahkar Kadın (T Şorav) da ozel gavelerle jetıstırılen o FITVS (49 01 6Ş) Hata ı (J de oturacakları evler bır bırın Oldu Sana pazartesj hariç heı KA3ÎACA (44 54 02): ClbaU (Tevhıı BUgs vatıi Ö? »e Karakolu (Pazartesl tıartç 2 Isjancılar ' G Arsoj) tuz kadar kopeğm aralarından se Wa\ne) gece 21 15 çarşamba cuden ayn bolumlerde ınşa ed 1 arfcadaşları) (21 57 22) Uyan oar gece 21J0) Cumartesi çılen bu ıkı kopek çok zekı ve uv martesl oazaı IR 15 ve î l 15 GUREL (47 04 94) 1 Ya ıfEM (ScM2adeoaşı (2JSÜİT2I mıştır Sulevn an Oyan Hazarteil 18 passaı 18 Cumartesl aaatıne de sal olup kendılerıne VETEROK bancı Olduk Şımdı ( \ PekTatlı Geceler de heı gece 21 15 cuma suare tenzllatiı OOBMEN itTATKOSO I kan) 2 Horoz Nun (V Ozl Ş4FAK Şahane Dul (Rerklı) NEJA1 UYGUR VE ARKA ve OUGOLIOK ısımlen verılPakistan sarayı (44 97 36) «Cengu Hanın KEMT OYUNOOUASJ (Dormec KERVAM (48 04 23) \ a m u mıstı Bu ısımler dılımızde «KuDASLAR1 Kır Atıma Bınevırr \LARMARA (22 38 60) O SS Tryatrosu (44 38 «3) PEMBE Bısıkletı. (Komedı) pazartesi • darî bınaların hemen Guney sum tçın (F Gırık* Yaı Yoluna Gideylm Heı çük Meltem» ve «Kuçük Kor» an 117 Tehlıkede (M DemonKADEN oazartes) 18 ve hanç beı gun 21 15 earsamI batısmda şımdıye kadar IsL*ıLE (44 35 95) Gunahkaı gun 18 pazartesl 21 lb de get) lamlanna gelmektedır Bovları 21.15 carşambs tsarlt ber ba 18 de cumartesı pazar lamabad da ınşa edılmış o Ksdm {F Akın) AKSARAY HALK ttyatrosu akşam 18 de lo de ancak bır kanısınkı kadar olan K A ü1KO Y lan bmaların en muhteşemı o KONAK 48 26 06) Çalılıkta Avnl OUJigiı Top (21 21 19 ı PATIH TrYATROSU Her gun CEP (36 06 82) Elmao Kadın ıkı kuçuk kopegm feza gemiMKÜCÜK SAHNE Olvl Oraz <\şk (R Burton) «K.1KMIZ1 FENERLER» Heı lan «Pakıstan Sarayı» ver al 21. pazar 15 30 da CbaHlot'Tiyatrosu (49 56 52) ıHA(G Ford) nm ıçınde bulunduklan gunlerLEVENT (6J 5o 39) Gunah gece il IS te carsamt» eu takı Delı maktadır 6 kat ve 275 daıreden BABAJM STNrFlı (padekı hareketlerı yerdekı alımler ÇELIKTAŞ Kleopatra (S Ta> Tiartesi ve oazat ıfi IS de kar K^dıtı (F AJtın) GCN A K ıAt> B12 tLşeKlen lartesi narıç öeı güc •)• ve teşekkul eden bına Meclıs aza Pak'*tanın yenı şehrı Islâmâbad'da tamamlanmak uzere olan Baştarafından dakıkası dakıkasına ARENA (49 84 19) (Altan lor LLKS (44 o^ 80) Vabancı oazartes) oanc oergüo »1.1S 21 1» d e lan ıle vabancı zıvaretçılerın kaıılık Daıresı bınası Karındaş Ceni Gucer ve takıp edılmıs ve hatta bu arada Olduk i n d ı (\ Pekkan) carşambs 18 ve i l 13 cuEFES (36 35 84) Kahramanıkı en onemlı unsur, ıhtıyacın ORALOĞLO TtY\TROSU kalacagı bır otel vaztfesı gore Her grupta 600 700 ev bır o arkadaşlarn Şaşkın DıkRTJYA (44 84 39) I<=janeıla' martesl oazaı IS ve 21 15 Sovvet halkı da evlerındekı telar Gelıvor IR Barker] (49 49 35) BALAY1 Padogması ve paradır kul bır dıspanser, bır camı ve tator (hergun IS ve 21 15 de) JÜURLf SUKURİ ENGrN cektır (G Arsoj) K\DIKÖY '36 49 24) Yakılevızvon ahcılarının ekranlarmzartesl narjç ber gece 2W0 bır kucuk çarsı bulunmaktadır <\Z,AK UVfllRUSU i£l h2 46 SAR^Y (14 16 56) Enav le CEZZAÜ rOPLULUÖU lsHukumet memurlarırnn ev le şıklı Mılyoner (R VVagnuer) Herşey duşunüldu da bunları gorebılmışlerdır da K3RALIN KISRAĞI PaGnnul Ölfeü GazanteT Ö? Bu evlerın bır kısmma halen far t ı u l u a r >"> ı fp Kıralı Safak Kuşu (N Wı T.EKS (36 01 12) n kendıne yetecek şekılde grupzartesa hanç neı gun 18 can. Ya bancı Olduk Şımdı » slamabad da gerek resmı dom) aueler serleşmıs olup şu anda ZıIIı Zarıfe (çarşamba harıç Kıralık Koca (J Lemrıon) Derleven \lp 7ÎR1K de ÇOCUKLAB VE BÛ lar halmde ınsa emlmek'edır gerek tıcan bınaların ve ge SİTE (47 77 62) Vahşı Av^ bu bclumdekı nuius 30 000 e YUKLEH Çarsamba, cu(J Wayne) rekse meskenlerın inşaatın jaklasmıştır Eskıden boş bır martesu pazat 15 te. SA.N (48 67 92) Bujoık Fır^ da şehırcılık planlamasının bu toprak parçası olan bu arazı rEPEBAŞl rtîATROSü (Steve Mc Queen) tun cephelerı nazan ıtıbare a <=ımdı dınamiK ve sur'atle gelı (44 21 57) tKabvede SenTAN ıPangHlu ı4» m 4 36 (M 15) bvrkecl ft uo SU) UentzyolEMINO^b Mehmet Cemal Park, lınmıştır Sanayı ve ış bolgelen, lık Var> pazar, pazartesl şen bır şehır olmak jolundadır 10 Kahramanın Zaferı cl Lan (49 18 90) (Tatll gunJerl »4 02 07) Hasan Nafız Gedikpaşa, Saglık, Anaçarşamba cıuna H, pazaı parklar ve eğlence sahalan, Sehır Hatları H U U ) rüTk Hava Ing ) Çiçekiendırıiiyor Cıolu BırliK 15.30 da) vollar, kopruler su temını ca (Uevlei Uenaryolıarı Havaarpaşa EYUP Eyup Yenı, Buyuk, Yenı ^ u YENI ATLAS <48 6o 0 ' 5EHIR OPERAS1 Don Pasmıler, ogretım teşekkullen, ehrın çıçeklendırılmesı ve Yolları Bllel batışı M il JU) (Uanışnune iabancı Olduk Sımdi (A. quale (SaJı oersembe eunaklı>at demırvolları, havacı agaçlandırılması ıcın şımdı ma 44 02 UK» {Hava AJaoı n 82 <S FATIH Karagumruk, Gundogdu, martes) 2115) Pekksn) lık sıhhat merkezlen, postaha den faalıyete geçılmış ve '3 ü4 V3) UKvardırc dastananesl ' atan Kanaat, Cerrahpaşa, Merhaba, ÜSKÜDAB TtYATROSUNDA YENI Mtl t.K (44 U B9) bolgedekı ıklım şartlanna uy neler elektrık gaz tesıslerı 149 iü 0C) Numune Haslananesl Dogan Heı gilD 21 pazat 19.30 ds Titlı Geceler (3b 05 ı 5 ^ureaa (21 85 )U Hasefcl > gun bıtıaler dunyanın her jerın salhaneler, beledıye servıslerı G\LVTA Yenı Karakov da CAT1DAK1 CATIJK YEN1 AR (49 64 72) Nanuı ( i l ze 10 tso sanmtVB (2i «i »0) den getırılmıştır kanahzas'v on, ıtfaıye, spor ktı GAZIOSMANPAŞA Emler 2 Kova Su (çarşamba sum ıçın (F Gırık) rt<ie<ı ve ?>arıtraı< ( » 15fiOöeledlve uplerı, ktıtuphane, muze ve ar KADIKOY Mısırhoğlu, Halk, Çığdem, Hukumet memurlarının ev le 14 3u jatzaı I) 4e> '..ıtıııa Ml)aur:(lSrO ( O O '4> Ueteo Çlf ehavuzlar Tanj er şıvler rınde standart olçuler hakım Anjelık ve Kral ıı ı ı < # «4ı ITafl* slkâveı t' 16 B7 7ENİ rtYATRO (44 04 09) KASIMPAŞA Halk olmakla beraber Pakıstan Sara Islamabad'ın ınsaatmda Başs t B ' h , 'ftalves (2) U 12 Oppennelmeı pazartesl oerSARIYER Buyukdere Boyacıkov İ S I A N B l l >ı ve benzer bınalarda orıjına Kan Ejup Han baş mımar roşembe cuma saat 17 de, «Çil NOBK'I'Cİ KCZANELER ŞIŞLI Buvuk Barbaros, Humyet, ALEMD^R (22 36 83) Namu lıte, yaratıcılık ve estetık guzel lundedır Onun tesebbus ve il Horoz» bergun 21, pazar Sargın Meral sum Içın (F Gırık) B^KIRKOY Şevkı Yeşıljiart Osmalığe onem verılmektedır hamı ıle kurulmakta olan bu 15 30 da USKUDR Sellmıje Necaü Bavkara, KULUP (22 71 83) N a m u ' u n nıje venı baskentın her safhasmda Esas planda şehrın namute Merkez ZEYTtNBURNTJ rtyatrotu Içın (F Gırık) > Yaba BEŞIKT^Ş Yıldız Çınar Bebek Gul nahı gelışmesı ıçın ımkânlar ha Başkan plânlan teşvık etmış ZEYTİNBURNU Slf«Heı gün 21 de <8 Kadın» cı Olduk Şımdı {A Pekkan) BEYOĞLU Tepebaşı, Candan. Nemll. Isl ımabad'da hukumet memuılarının ikametlerı ıçın ınşa edılmekte zırlanmışlır Bu gelışme ıçın \e onlara rehberlık etmıstır olan meskenlerden bır gorunus. Dışarı satılan Türk filimleri 25 M a rt 1927 tarihli Cumhuriyet'ten •••> •••• • ••• İİİİ Sırp hududunda askerî harekât E Ay'a sefer yapacak olan feza gemileri 1980 de hazır olacak Hazırlanan projelere göre bu gentiler diinya ile mahrekine oîurtulmuş bir feza istasyonu arasında irtibat temin edecek 123456789 M B öevlet Orman İşletmesi Fînike Müdürlüğünden N > YENİ BİR BAŞKENT DOGUYOR « PAKiSTANIN YARINKi ŞEHRi: İSLÂMÂBAD 6 A Nerede • Ne zaman • Ne var TIYATROLAR SINEMALAR I Lüzumlu Ş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog