Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET 25 Mart 1966 SAHÎFfi BEŞ $ehirde ve Yurtta ırsızlık Masası tarafından hırsızlık suçu i!e yakalanan asker kaçagı Sabahattm Bertcan, ıkı gundenben devamlı \apılan sorgusunda polıse daima yanhş bilgi vermiştır. Fatihtekı bir evden 10 bin liralık mücevher çalan Sabahattin, bütün konuşma lannda polisleri oyalamış ve müCevherleri sattığı iddia olunan Kapalıçarşıdaki kuyumculardan 20 k'şiyi Emnıyet Müdürlüğüne çağırtmıştır. Her saat başı ifade degiştiren sabıkalı, çağırılan kuyumculan görünce: «Ben bunlan tanımıyorum. Mücevherleri baskaları aldı» demiştir. Sabahattin, yalanla kendini kur taramıyacağını anlayınca, polisl yeni bir yöne itmış. çaldığı mücevherleri sevgilüerıne hedıye ettigini ortaya atmıştır. Sanığın verdiği isimlerden dört kadm ve genç k da Emniyete götürülerek yüz le r *irilmişitir. Kadınlan gören sanık: «Bunlan tannnıyornm» demiş ve boylu boyunca yere yıkılmıştır. Baygınlık numarası yaparak kurtulmak istiyen sanık, iki giindür 35 polisi »eferber etmiştır. BiR ASKER KAÇA6I POLiSi OYALADI Aksaray Vakıf Iş Han'ı dün açıldı Ş ehrimizde bulunan Devlet Bakanı Refet Sezgin dün Vakıflar Genel Müdürlüğüne aıt 9 uncu iş hanı olan «Aksaray Vakıf İş Hanı» nı işletmeye açmıştır. Bu arada bir konuşma yapan Sezgin: «Vakıf kurmaktan ziyade yaşatmak önemlidir» demış, haikı eski eserleri korumaya dâvet etmiştır. Beş yıllık kalkınma plânı ıçınde Konya, Zonguldak, İzmir, Diyarbakır, Adana, Malatya ve Gaziantepte iş hanı temeli atıldıgını ve bunlarm dört ay son ra hizmete açılacağını açıklamıştır. DİN ADAMLARI ALMANYAYA GIDİYOR Işçılerımizın ısteği uzerıne sınavla seçilen 9 din adamının önü müzdeki günterde Almanyaya gön derileceğini belirten Sezgin: «Eski eserlerle, camilerin çevresi pis likten geçilmiyor. Turizm mevsimi başladığına göre bir tedbir al mayı düşünüyor musunuz?» sualini düşünerek şu şekilde cevaplandırmışıtır: «Bazı eserlerin çe%Tesinin kirb olduğunu ben de gördüm. İlgilileri uyardım. Ankaraya döner dön meı durumu yazılı olarak Diyanet tşleri Başkanlığına da bildireceAnkar» laj.) Ankara Binniğim.» yeti oto ve el telsiz cihazlan ile Sultanahmet çeşmesine önütakviye edilmiştir. tlgililerden alı müzdekı günlerde su verilecegini nan bilgiye göre, Emniyet Genel ve buîe haline Retirilecegini açıkMüdürlüğünce Ankara Emniyet lıyan Bakan: «Din işlerini tedvir Müdürlüğü emrine 20 adet oto tel eden Bakan nlduğunuza eöre Hac sizi ile 10 adet el telsizi verilmişca pidecek misiniz?» sualini de gü tir. lerek karşüamış: «AUah kısmet Bu konuda Ankara Emniyet ederse» diyerek karşılamıştır. Müdürü Muzaffer Cağlar. Anadolu Ajansına şunları soylemiştir: «Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen 20 oto telfizi ve 10 el telsizi sa>esinde emniyet teşkilâtımız ola>lara daha süratli olarak el koyabilecektir. Bövlece, «ehirde vukua gclecek ADANA Vilâyet Trafık Kohcr nevj olayların zamanında önmis>onunun Adanada at arabalan lenmesi hakımından müessir bir plâkasını dondurmasma dair karar haberleşme şebekesi kurulmuş ola Bakanhkça tasdik edilmiştir Secaktır. hir trafiğini düzenlemek gayesiyle Altmıs kilometre dahilinde gayet alınan bu karar karşısında at ararahat bir konuşma yapan yeni el balarının da kontroüarına başlantelsizlerinin kullanışı da basittir. mış, ârızalı olanlar seferden men Her polis, elinde bulundurduğu bu edilmiştir. Ayrıca zayıf. hastalıklı telsiz savesiııde olayı saniyesinde at kullananlara da yme seferden haber alabilecek \e verebilecekmen kararı tatbik tir.. D. Bakanı Sezgin "Vakıf kurmaktan ziyade yaşatmak önemlidirf/ dedi Ege'de kampingler ve moteller turistler için şimdiden kiralandı Bir tabanca yiizünden poüs tam bir ay uğraçtı H Devlet Bakanı Refet SEZGIN açı!i5 törenindc kurdelâyı keserken ıFoto: Tulay DIVITÇİOGLU) Altı yıl sonra Amerikaya sahit olarak cağırıldı 6 yıl evvel îstanbul limanmda i vukubulan denız kazasında tama ' men yanan «Tarsus» 3olcu gemisinin Amerikada devam eden mab kemesi, önümüzdeki günlerde sonuelanacaktır. Geminin o zamanki süvarisi olan Yusuf Yalgın'ın da tanık olarak ifade vermesi icap ettiğinden Kap tan Yusuf Yalgın. bnümuzdeki günlerde Amerikaya gıdecekür. Sımdiye kadar ifade veren bütün yabancı tanıklar, Tarsus'un yanıîmda Denizcilik Bankası ile Türk gemisinin bir suçu olmadıi»ıw söy ledıklerinden mahkeme Türklerin lehine olsrak devpm etmektedir. UMİr YAŞAR KlfAP SERGISİ ACIYOR rka,daş.ımız Cmit Yasar Oğuzcan bu hafta sonunda Ankara Sanatsevenler Demeğinin dâvetlisi olarak Ankarava çidecek \e 25, 26, 27 Mart tarihlerinde Derneğin Tnna caddesindeki lokalinde bir sergi açarak, üç gün süre ile 1519 arasında havranlarına eserlerini imzalıvacaktır. Ankara Sanatsevenler Derneği sairin Ankarava gelişi münasebetiyle 26 Mart Cumartesi gacesi saat 20.30 da bir Ümit Yaşar gecesi de düzenlemis bnlnnmaktadır. Bu gecede sair sanatı üzerine konoşacak ve siirlerinden seçmeler oku\araktır. Bn yıl sanat ha\atında 25 yılını dolduracak olan sairin Ankarada sercile^eceü, cesitli baskılanvla 50 ' i bnlan kitaplarını ve siir plâklarıııı bn vıl içinde tstanhulda da ser?ilpmesi beklenmektedir. SENDİKACILAR, SEPİCtDEV ŞİKÂYETÇİ Istm.vc sırtlarıuda bulunan iki gei'c Kız H.<j. \e t'.L, (Fotoğraf: Tu!â> DIVITtlOULU) A Adana'da da araba plâkaları donduruldu Polis, sabaha karşı İstinye sırtlannda 2 genç kız buldu Yugoslav göçmen o'an kız'or, "otobüs durağına çıkmak için çalışıyorduk çok korktuk,, dediler Önceki gece sabaha karsı Istmye «ırtlar'.ndakı ormanlık bolgede iki genç kız korkudan gozlerı buyumüş, pensan bır halde bulunmuşlardır. Yollarını kajbeden H G. ile F.B. adındakı kızlar, ekıpler tarafındsn görulmesı ile kurtarılmıslardır. Numarasını bılmedıklerı bır t a k s n e Tdksım'den bındıklerını, sonra nıeçhul bır vone goturülup bırakıldıklarını soyliyen kızlar : «Yolumuzu kaybetmiştik. Otobüs durağına çıkmak için çauşıyorduk. Çok korktuk» demışlerdır Yugo^lav goçmenı olan H.G. ve F B. nsn Boğazdakı otellerden bırıne zorla göturülmek üzere Yer.işehır Karakurum sokak ıken bındıklerı otomobıh terke112 «avılı bakkal Yorgı Nıkofor dıp kaçtıklan tahmin olunmakoSlundan beyaz pevnır alan iki tadır Po'is bu konuda sorusturailenın cocuklan rehırleırniî ve ma vaparken kızlar kaçamaklı hastaneve vatınlmısİHi r'ır Yebı'.gı vermışlerdir. Olayın gerçek nı«ehırde oturan Alı Ünver liın «ebebı ve yası kuçük olan kızla sabah eve getırdifi t»>vnırle vap rın evlennden kaçıp kSçmadıktıklan kahvaltı «ot"in<1<« frnalık lan araştınlmaktadır. geçırmıştir Kısa bir «ü'e sonra 3 AMorrahman il S ..»İJ™?" dejenalaşmıştır i^^. cuklan ŞîşlT Çocuk hâ^tanesine yatınlmıslardır Avnı gün Ra mazan Yaslak da Nikodan aldığı peynir, cocuklan iaşar ve Bahkesir Belediye BaşkanlaHicranın zehirlenmesıp» sebep rından Avukat Enver Durmaz olmuştur Peynirden aluıfin tıut«tanbul 7 ncı Noterliğine atanmış ve hafta başından ıtıbaren müneler tahlil içm lâboratuvara çalışmaya başlamıştır. gönderilmiştir. MART 25 ZİLHİCCE 3 Genç kıziara koca bulan, kocaları ile dargın olan kadınları bar'ştıran. hastaîarı yaıdığı muskalala iyi cttiğıni iddia eden bir bü y c ' i yakalanmıştır. Mezarlıklar Jlüdürlüğiinde memur olduğunu soyliyen 55 yaşındaki Mehmet Cemal Aldağ'm bir sureden beri Alemdar Soğukçeşme Sokağındaki evinde üfurükçülük ve büyücülük yaotığı haber alınmıştır. Sanığın evine yapılan basksıda büyücülük ve üfürükçülükte 'Sullanılaa t*Çİ* li malzeme ele geçirilmiştir Poli« büyücüyü nezaret altma almış1ır. Büyücülük yapan bir şahıs yakalandı Sekiz imam dinî sorıüarı bilemedl 5.55 12.20115 49 16 26 19 58' 4 17 1 E. 1 1 1 3 0 ' 5.551 9 2 4 ' 1 2 00' 1 3 2 9 53 SAKABYA tlkokul dip'oma5i alabılmek için dışardan biıirme imtihanınn <jire:ı 1S4 ce"'*!! iş =ahıbi. dün Öâretmer.ler Derneğindeki imtihan salonunda ecel terı dökmüstür. Bu arada. 8 imamn sorvılan dini suallere cevap veremedikleri görülmüştür. ÜM.U SFS Peynirden sp.hirlpndüpr İZMİR (*•*•) Turıstik kuruluşları ile tunzmle uğraşan teşekküllerin yetküileri, bu yıl Ege'ye gelecek turistlerin geçmiş yıllara nazaran çok daha fazla olacağını sölyemişlerdir. Alınan bilgiye gore, Çesmede Motes, Ard;ç, Kuşadasında Tusan, îmbat, Bodrum ve Marmariste otel ve motelleri Almanlar tle Belçıkahlar, Çeşmede Özel İdarenin rnotelini Belçikalılar, Buyük Efes otehni Isveçlüer, diğer turistik otelleri de Avrupanın bazı seyahat acentalar. kiralamışlar dır. Bodnımda pansıyon kalmamış, Çeşmede ise sayfiye evlermin bir çoğu kiralanmıştır. Ay%alık, Burhaniye otel ve motelleri Avrupadan gelecek turist gruplarına aynlmıştır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bölge Müdürü Hüseyın Avni Sezer, «Bölge bu yıl şimdiye kadar görülmemiş bir turist akını ile karşılaşacaktır. Gelecek turistler Egede en az bir hafta kalacaklarAnkara (a.a.) Bır yaralama dır. Turistlere her tUrlü kolaylığı olayında kullanılan tabancayı sağlarnak amacı ile çeşitli kuruoulabılmek ıçın. polis, tjm bır luşlarla işbirliği halindeyiz» deay çalışmış ve netıcede bu tamiştır. banca yerıne üç tabanca ele geçırmıştır. Bundan bır =üre önce. Bendderesınde «kabadayılık vc dost tntma» meselesınden Kemoı Nar gün ile Azız Meme arasınıiJ mey dana gelen tabancalı duello sonunda. Kems! Nargun agır suAf>\NA Türkiye Motorlu Tarette yaraUnmıs. Azız ı«e. ayarı* tşrıleri Sendikası Adana Suğından bır kurşun yarası almış besi. dün ya>ınİEdığı bir bildıriür de. Bpi^diyo Başkanı Ali SepıciPolis. olayda kullanılan taban den şıkâyetçi olmuşlardır. Yapılan cayı bulabılmek ıçın tam bır ay toplu söz'eşmeye raâmen. Belediuğrasmıstır. Olay gunu a;ıı yayenin bu sozleşmeyı tatbik etme ralanan Kema! 1 hastaneve gctü dıjŞindfn yakınan sendikacılar şöy rn şoför Nurettin tarafından le denıektedirler: hastane bançesine atıldıSı ıleri «Bir defa daha hatırlatırız ki, sürülen tabanca, bahçede vapısenaika olarak mensubumuz işçilan aramada ele geçirılmıştır lerin tıaklarmın gasbedilmesine öte yandan. sanıkiarın bınnın asla rıza gösteremeyiz. Doğacsk üzerınde yer.ı bır tabancrf • .lun • sorumluluk, sozleşmeye imza koymuş, fakat vapılan ıncelpm^de ması ve Belediye Başkanı olması bunun aranan tabanca olmadığı doiayısiyle bizzat sayın Alı Sepicitesbit edilmiştir >e ait olacaktır» Sendikacılar. Belediyeyi «83011Esas olayda kullanılan tabanmiyetsizlikle de itham etmektecanın Necatı adında bır şahısta di'le'olduğunu nğrenen ılgihier Necatl>l vakalamışlardır. Yapılan tahkıkatta, Kecatının bu fabancayı Mehmet Bavar'a 400 lıra\a rehın bıraktığır.ı, Mehmedın de KİLİS önceki akşam suhutsmaıl adında başka bır şıhsa netin ânı olarak sıfmn altmria 700 lırava saHıŞı anlaşılmıştır 3 dereceye ınmesı. henü? filizSılsıl» halınde vdkalananlnrdan lenmi? bağlirria senış ha«arlara sonra, bugun hakıki tabanra ele yol açmıştır Özellıkle buyük ügeçınlmıştır Polısı bır a» uğzum merkezlennın başında gelen Merdanlı ve Ovalı köylerin raştıran tabancanın Kerr.al Narde zararın yü?de 80 olduğu ilgili gun'e aıt nliuğu ılgı'.ilerce belerce f.çıklanmıştır. lirtılmektedir. Kilis'te de baölar zarar gördü TURHAL BELEDİYESİNDEN .1 4/10186 sayılı kararnameye göne ücreti ödenmek üzere bir detr^VüksÖt. tnşaat Muhendısı (Mübe4dıg) «lınacaktır. " 2 Tâliplîlenn Beledıyemıze muracaatları ilân olunur. (Basm 9791/3121) HAKKARI SAGLIK NÜDÜRLÜĞÜNDEN ÜÜ ÜĞÜ Cinsi Miktan Fi\ati Tutarı M.Teminat Kilo Gr. Ad. Lira krş. Lira krş. Lira krş. 6 6 50 4 4 4 4 50 8 50 8 50 3 4 3 50 1 1 70 o 3 600 650 200 800 400 900 400 1.500 1.500 500 600 350 90 800 700 300 500 140 900 1.200 4.200 3.000 4.800 25.930 VEFAT Trabzonı eşrafından merhum Mahmut Akçay'ın kızı, Fahri Batuva'nın eşi, Filiz Batuva ve Erol Gursoy'un annelerl, Sabire Eskicioğlu, Bakije Karaali. Suat Buyükakalın ve Suleyman Akçay'ın abiası. Nuray Gursoy'un kayınvalidesi Mevsimin son luıyiik konseri SEÇKİ\ SAZ HFYETI ZKNGIN PHOURAM g Nisnıı Lunıa S.»at 18.30 SARAY'da Biletleri Gişede Sntllıvor Tel: 44 1 6 3« 44 63 24 Ilâncılık: 22S9 3153 n S \NATK\RIMIZ SAFİY E A YL A GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş. yükleme tesisatı çelik tamamlayıcı üniteleri ile ilgili işler şartnamesıne gore eksiltmeye konmu^tur. Tahmini keşif bedeli T L . 189 035 01 olup tksiltme doSyası T.L. 25. ksrşılığında Ban>calar Cad Zf.t^r Han 4 üncü kattaki Umum Müdürlüğümüzden alınabıhr T?k!>/ zarfları 18'4/966 akşarmn;' kadar Umum Müdürlüğumjze leslim edilecsktir. (ReklSmcılık \2V> .^3« 7 nci ISoter oldu PÂMUKBANK TÜRK AHONİM SİREETİ 31 ARALIK 1965 BİLÂNŞOSU A KTI F Türh 1irası Bloke Serbest 6.168 563,09 T.C. Merkez Bankası 2.460 470,36 KANUNÎ KARSILIKLAR KASAS1 10.740.457,54 Munzam karsıhklar Muk. kıymet'.er 892.887.74 Dığer kanuni karsıhklar kasa=ı BANKALAR TAHVÎLLER VE HtSSE SENETLERİ CCZDANl 209.810, Hazıne plâsman bonoları 46.492.16 Tahvıller SENETLER CCZDANl 16 885.621 12 Saîr müşteriler BORÇLÜ CARt HESAPLAR 577.408,82 Iştiraklenmız 67.731.731.84 Saır müştenler ^^^ İSTtRAKLERlMİZ " ^ 530 000,Bankalar Kanunu madde 48 f 1 790 000.Bankalar Kanunu madde 48 f. 2 SABtT KIY.METLER Menkuller (1632.461.28 Tl. na Sıgortalıdır.) Gayrimenkuller (1.760 000. Tl. na sigortalıdır.) MTJHTELİF BORÇLULAR DİGER AKTtFLER İLK TEStS MASRAFLAR1 KASA 7.008.543.03 8.629.033,45 11.633.345.28 .No. 1 II SERMA1E tHTİYAT AKÇELERİ Kanunî ıhtıyatlar Fevkalâde ıhtıvatlar KARSIHKLAR TAAHHt v TLERtMtZ T.C. Merkez Bankasına: Avanslar ve reeskon' ettırilen senetler Vâde=;iz 21.893 313.74 Transfer emırlen 1.176 961,08 MEVDUAT Vâde'iz Resmî mevduat 196 387.97 Tıcari > 26 622 655.Ofi 2 083 889 02 Bankalar > Tasarruf » 25 1S7 512.27 Sana margarin 100 1Srilo 100 Vıta margarin 50 Reçel Çekırdeksiz kuru 200 üzum 100 » Kunı kayısı (ıyisi) 200 Konserve Tamek 50 » Zeytinyağı Taze meyva (çeşitli) Maktuen ı Taze sebze (çeşitli) 200 Kuru incir 200 » Krıstal toz şeker 10(1 » Beyaz Edirne peyniri 30 » Sirke şişe Beyaz sabun (en iyısi) 200 » 200 » Kesme şeker 300 » Kuru soğan 500 » Pataj.es 200 9 Sofra tuzu Makama jelâtinli 300 Ankara 300 » Pirinç Tosya 600 » Koyun eti P*X) Sığır eti 4000 }> Ekmek TEKÜN 45 48 75 15 60 30 67 30 112 112 37 45 63 6 60 52 22 37 10 67 90 315 225 360 1944 EMİNE BATUVA ?4 3 1966 gunü Hakkın rahmetine kavuşmuş olup 25.3.1966 cum» gunu öğle namazını muteakip Aksaray Valide Camıinden kaldırılarak Edirnekapı $ehitliğine defnedilecektır. AILESİ Cumhuriyet 3146 P A S ! F TiırU lji 50 50 50 50 75 75 75 50 50 50 50 50 75 !.<»?« 7 ^ . 4 891 KKI 33 1 o?Q noı OH 23.070^74^2 TESEKKUR Çok sevgill aile Arütara eşrafından buyüğ'imüz m IV MUSTAFA Büyükyağcıoğlu'nun Vefatı dolayısiyle evımize kadar gelmek. telgraf. telefon ve çelenk gondermek suretiyle acımızı paylaşan akrab», dost ve tanıdıklarımıza ayrı ayn teşekkure teessirumüz mâni olduğundan sayın gaze teniz vasıtasiyle tesekkürlerimizj arzederiz. BÖlnkbaşı. Büyfikya^cıoğla, Gurakar ve Ok AİIeleri Cumhuriyet 3148 v vu vm 5.377265,09 nı v Vâdeli 21.893 313 74 1 176.961.08 Vâd»lı 1 15S 485.37 13.138 413(17 t6.885.621,12 68.309.140,66 1320.000,3.725571,71 199.026 J3 14.527^88,10 333.05335 V] 73^65^42.76 3 4 7 5 1 20 x XIV 1P6.387.P7 27 77S 140,43 2 083 889.f>2 239.905.59 14.421.709,49 225.840.16 1^24.589, 1 824.5«9. 1 Hakkâri Devlet Hastahanesinin 1966 malî yılı ihtıyacı için yukarıda cıns, miktar, muhammen bedeli ve muvakkat temınatı yazılı yırmi üç kalem gıda maddeleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksütme 12 Nisan salı günü saat 15.00 te Hakkfiri Saglık Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 3 İsteklilerin üıale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplan, teminat makbuzlan ile birlikte Komisyona müracaatlan. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez 4 Şartname her gün Sağlık Müdürlüğü ve Hastahanede görülebüir 5 Yukanda yazılı maddeler parça parça ihale edilebilecegl gfbi toptan bir kişiye de ihale edilebilir (Basın 10227 A. 2669/31J6) VFFAT Istanbul eçrafmdan merhum Ali Rıza Paja ve Mümtaz Eiendinin torunu, merhum Mehraet All Bey ve Fatma Merzuka Hanımın oğullan, Lem'anur Görk'ün eşi, merhum Ali Rıza Denizalp ve Halise Denizalp'ın damatları. eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Washington ve Madrid Büyükelçisi, NATO Daimî Delegesi XV] XVII XVIII XIX VE VII) IX X XI TEDİYE t.MİRLER! Mt'HTELİP ALACAKLILAR TALEP OLUNMAMIS KIYTVJETLER DÎGER PAStFLER K  R Bilânço yılı kârı Emekli Büyükelçi ALİ HATDAR GÖRK NÂZ1M U t S A P L A R Xekun 138.204.580,52 284.638^26,0. SATILIK DİZEL jENERATöR GRUPU 28 Volt'tan müracaat. Her 112. Volt'a kadar BEA Yeşilköy Hava Alanına ne\i denir araçlanna, elektrik istihsaline elverişli. Reklâmcılık 1306/3156 İNGİLİZCE VE DAKTİLO BİLEN 23 Mart 1966 çarşamba günü Hakkın rahmetine kavupnuştur. Cenazesi 25 Mart 1966 cuma günü öğle namazını muteakip Hacıbayram Camimden kaldınlacaktır. AİLESt Tera: 406 3175 NÂZIM HESAPLAR Cirolanmız Merkez Bankasına Diğer Kefaletlerimız Müesseselerımiz Kefa. Saır müşteriler Dığer nâzım hesaplar lekun . 39.972.264,50 3572.264,50 36.000.000, 28.990, 53.963 682,91 53.992.672,91 138.204.580,52 284.628 Jİ26.07 190.663 888 66 ü m n m i Yekun 422Jt:« 4«h. Umtımî Tekün 422.833.406.59 F I Çî Aranıyor 1000 adet ASFALT FIÇIS1 aranıyor. Müracaat : Tel : 4710 79/28 (Ilâncılık: 2332/3154) 1 11 III V VI VIU IX PÂMUKBANK TÜRK ANONIM ŞİRKETİ 31 ARALIK 1965 KÂR ve ZARAR HESABI Z İ M M E T R O K l L l ı H E S A P L A R rürk l.ırası 4.171.295.7K 663.608,94 2.799.666.42 827.200,710.073.09 1.739.049,96 1^24,589, Tekâıı 12.735.483,19 1 11 III 1\ V VII A LA C AK L I H E S A P L A R SEKRETEP ARAIIYOR Referans ve hâl tercümesi ile P K. 852 Karaköy'e rrür. Reklâmcdık 1279'3114 MATLÜP l'ıirh Llrasi Diyarbakır Levazım Âmirliği Sahnalma Komisyon Başkanlığından Levazun Âmirliğinin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedeli ve Reçici teminatlan y a n h yjyecek maddelerinin kapalı zarf usulü ile ıhalesi hizalanndaki gün ve saatlerde Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda görülebilir. CİNSİ Süt Yoğurt MDİTAR1 20 Ton 20 Ton M. TUTAK1 T8 0O0 TL. 40 000 TL. G. TEMINATI 2850 TL. •Î0O0 TL. İHALE GÜN VE SAATİ 8/Nisan/1966 11.30 da 8/Nisan/1966 11.30 da (84 Basın 101S6/3118) PERSONEL MASRAFLARI VER(il VE HAKCLAR VERİLKN FAİZ VE KOMÜSYONLAR PASARRliKlı TESVİK İKRAMİYELERİ AMORTİSMAN VE KARSILIKLAR ntO.ER MASRAF VE ZARARLAR KÂR AL1NAN FAİZ VE KOMÜSYONLAR TAHVİLLER VE HİSSE SENETLERİ UELİRLERİ BANKA HtZMETLERl KARŞILIĞINDA ALINAN VE KOMÜSYONLAR KAMBİYO KÂRLARI İSTÎRAKLERÎMİZ KÂRLARI MUHTELİF KÂRLAR Tekun FAİZ 7.426529,41 I2.445r5.028.14436 23440 44J25,223.60533 I2.73S.483.19 (Basm 10293/3U5J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog