Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT 25 Mart 1966 CUMHURÎYFT OoilCİ TEHÜKE 27 «Ufak şeyler üs*unde duracsk gunlerde değılız» deyıp, bana gunu hatırlattınız ve hemen dâ\âmıza yoneldiniz, mosyo (X) Genç ığın hevecanını verıp, Savın pederm sınır kudretınden soz ederek sabrını îngılız soğukkanlıhSıjla kıyasladımz. Bence kıyaslaTak karanç ve kayıp blçusudur «Ingılızlerı 1960 ta aciarian atmakla kazançlıyız» dıyebılır^ınız Nerede? Buraya gelınceye dek lastladığım pancar 'vuzlu. mısi'' «apından kısıler onlar rieğıl m ı ' tngılizler >îne burrumuzun dıbm de degı] mı?> Yazar X. başını sağa sola sal layarak, ehnı tenıpoladı; 95859 da Adadakı îngılız ustlerı üzerın dekı konuşmalarda, Sayın Pederın \e Albay Grıvas'ın ne çok dırendiğını tüm Rumlar gıbı siz de anlarsınız şef Dımıtro Fakat bu kayıp anlamına gelmez.. Onlarm dıleklerı 167 mıl karelik bır bol gede üs sahıbı olmakken, bızler gereken çabayı harcavarak, 99 mıl karelik bır >er verdık onlaraHem de para ı]e îngılızlerın, Kıb rısa para harcamaktan kurtulduk kanısına bakmayın siz, bu yerler de yıne Rumlann burnunun ucundadır. Hava alanından kuş uçurtuyor muyuz' Goruyorsunuz \a' tngılızlenn varlığı değıl. amelıvat edılmek üzere olan parmak tırnaği savılır ustjen, Kıbtısta.. Sonra. Natoyu unutuyor musunuz? Amerıkanın şu ve>a bu yerde ussu olması, o memle kette Amenkalıların eorunmesı varhklarının var olması anlam: na gelmez Varlık haline gelmek ısteyen bır tohum anlamına gelır Biraz önce tngıhzlerle karsılasmış olmanızda onları görmüş olmanız demek değıldır Geçıcı bir fılımdır onların gdrunuşleri. Şe Müfide Zehra ERKIN ndı Natova bağlı bır fılım Bır to şamını, bır başkasının gösterdığı hum bıle değil artık oyle çurut ,ızgı ü^tune tüm koymağa yelten tuk nuvelennı. Yunanıstanm ve mevend»* S u vazarların ıdealıst bızım dıleğımız bır kargasahğa ded.klen kısılere bel bağlamadan ınluk dertlerıvle dıdınen.ergetırerek o şendı koparmadan Enosısı gerçekleştırmektı Fakat dır «Idealıst» derler turo ılgınç, »aldırıyı yoneten gençler ne vap Jcarisik goruşlıi kımselere amma bence ıdealıst ınandığını ıspatlamak ıstedığımızı belırtecek dek hevecanlandılar. (Jykuda olan yandır yınede . Evet. amaçsız hur zamanda Turklen u\andırdılar çığhkla kiiinın he\ecanı avnı rıyla.. tlk geceden Enosıs diye ba da japıcıdır Mosyo X Her an ben Uk gucunu hesaplavaras, yaşamı Jırrna\ıp onları tekrar uvutabı nı, gunluk tıa^atını surdürmek ılırlerdı. Yıne de bır sansımız ol çın gozlerını apa;ık tutnidk zorun du Turk alavı sesımızı onemse vıp, Kıbrıs Turklerıne hemen sı luğundadır Evrendekı pırtltıları gormek ıçın çaba sarfedecek guçlâh vermedı Ellennın sılâhsı? te sanır kendını Ne var kı sonolusundan vetennce favdalandık «uz guç ınsdn nıtelıklerınden deFılimı, o şendı koparmadan çe gıldır; Bır ara bakışlarının baktıvıreme'nekten başka bır kaybı ğı noktayı Ka> dırdığını, gozlenmız joktur fikran tngılızlerı mn kudretsız olduğunu yınede go'îterdıjı yerde duruyor sadece kanılamaz ınsanlar F^kdt o araGordıiğunuz pancar yuzlü mısır lıkta pınltıların vanındakı karalsapından artı^tlen çok vdkında tılar da dolar ıçlerıne Kendı habır ba=ka \olda çıkaraca^ız ek yat çızgılerını kavbederler Pırılrandan, onlarla rastlaşmıyacak tıyı hâlâ kucakladığını sanan ın'înız artık'» san karaltıvı da bırlıkte kucaklaDımıtronun yuzunu saran bur dığ'.nı sezemez tşte o an ozgurkuk gulum^evış bu andan bır anı lüğunıı kavbeder Bılmedığı bır bırakmak ısterce bırkaç ınce çız pırıltıya tutsaklanır Hevecanı gı çızdı alnına. bas ^allavarak ko artık eskısı gıbı temız duvgulara nu = 'nasını surdurdu. değınmez durumunu sezınce Na• Rum gençhğının hejecanh, po sıl olup ta bır başka p ı n l t n a kazü kapanacak dek hevecanlı oldu pıldığını düşunerek hevecanlağunu. bu yüzden çabamızın dıle nır Benlığı yenılgeyı kanılamak nen sonucu vermekte geciktığıne ısîemedığınden korluğunu kımse gehnce; Amaçsız hur kışının he >e sezdırmeden vınede o pırıltı çızsısıne vonelır Amaçsız hurluk yecanı terterrızdır Sajın >azar «Amaçsız kışı olamaz şef Dı bır kez amaç ışığına kapılmış ve kendı v a ^ m v,ızcısını kaybetmışmıtro Herkesın bır yssama ama tır özgurluk yıtırılmış, gozler cı vardır Ö • «Sozumiı kırmayın» dıje fırladı, Dımıtro «Yaşamak ısteğı» >av gın bır amaçtır Kımse sağ olducu ıçın kendını bırrtıâenndpnustun gı rmez B J amacı gerçekle>=tırebıtecek çızgnı de kısaltmak \e ja uzatmdk kudretınde degıldır ınsanlar. Bu nedenden ancak entellektuellenn vaız ve felsefe konusuna «amaç» dıve gırer «Amaç siz hur kışı» benım devımımce ya kararmış, kışı korluk savaşma gi rışmıştır. Rum gençliğmi gozleri kapanacak dek hevecanlı buluyor sanız buna sevinmelısmiz. evet sayın Pederde sevınmelıdir mosyo (X) » Vasıl kardeşınin sözlerıne cevap vermek ıçın yerinden kalkarak bıyıklannı oynatırcasına hmç !a karsısına dıkıldı: .Âdetâ tum Rumlan zor kullanarak Enotise surukledığımızi soylemek ıstıyorsun, dedı. Sende mı onlardansın'' Korluğu zayıf gozluluğu kamlar mısın k ı ! Bunu bılmek ısterdım, candanlıkla.» Dımıtro «Işın ıçınden sıynlmam onlara bayram olacak dıve düşünerek,» «Kulağın veterli guçte değil. fakat omuzlann apuletlerı tasıyacak guçte gorünüyor Vasil, dedı Bunları çıkardıktan sonra omtızUrın dengesını kaybedıp, bozulacak. asağıva sarkacak Kım se edındığı dengeyı bozmak ıstemez deeıl m ı 7 Alav eaerler duşuk omuzlularla. üstelık onu zayıf sanıp ustune çullanırlar. öldürurler ie Dukkânın onıinde düşük omuzlarla durursan demek ıstedım Onu kapatalı çok oldu Ümuzların apuletlere alıştı çabucak Tekrar dukkâna donersen onları çıkarman gerekır avnı zamanda da vadırgı uyandırırsın Tum Rum gençhğı elbettekı senden daha ısteklıdır Enosıse.. Bense hepınızden ıstekhyıml.» (Uevamı v a r ) ... EN iVİSt BU ÇOfci VCÖTÜ. VOVC Ö SEM ÖLCUE.ME Nimbüs TIFFANY JONES cv*.': :.,• ./?.•>«Y*ı AYSE İLE ALi ••••» •••• ll»MIHIIIUIİMHHIII<IMUMMHUIIH««HI**M» S T A N B U L 6 25 Açılıs 6 30 Kur'an, Turkce ı^ı ve saz eserlerı 7 00 Koje habcrler 7 05 Gunaydın 7 00 Sabah melo 7 45 Haberler 8 00 Istanbulda bugun 8 05 Turkuler 8 20 K. ılanlar 8 25 Bu sabah «ızırle 8 40 Muzaffer BLTtan'dan •jarkılar 9 00 Vı\olonsel soloları 9 15 Turkııler 9 30 Kadın l e ev 9 50 Operetlerden 10 05 Arkası yarın 10 25 K. haberler 10 30 Kcnçerto ssatı 1100 Afıtap Karaca'dan şarkîlar 11 20 Trafık 1125 Ojun ha\aları 11 40 Orkestra muz. 12 00 Şarkılar 12 20 Oğle tatılı 12 35 K ılânlar 12 40 \hmet Çağan'dan şarkılar 13 00 Haberler 13 20 Caz albumlerı 13 40 Perıhan Kılavun 1 dan şcırkıiar j 14 90 Eğltıro rafjjfl>f" 14 45 Nıda Tufekçı den tuîkule! 15 00 Kapanış ' i 16.55 Açılış 17.00 Vurdun sesı 17 25 Şan soloları 17 40 Çocuklar ıçın 17.50 K ilânlar 18.00 Reklâmlar 19 00 Haberler 19 40 K İlânlar 19 45 Incl Ca> ırlıdan şarkılar 20 05 Radvo Haftf mu7lk ork 20 35 Spor gazetesı 20 45 Sonat saatı 21 00 K haberler 21 05 Uygarhk yolunda ınsan 21.30 Klâsık Turk musıkisı korosu 22 00 Reklâm'ar 22 45 Habcrler 23 00 Oda muzığı 23 45 Gece ve mıızık 24 00 Kapanış tST^VBUl IL RADYOSl.1 17 57 Açıhş 1S00 Iyı aksamlar 13 30 Senfonık muz 19 00 Çeşıtlı melo 19 30 Ak*am kon 20 15 Plâklar 21 00 Muzlk sozlu^J 21 15 Gece kon 22 00 Her L I keden ha'k şarkıları 22 30 Sonat saatı 23 00 Caz muz 23.30 Dans edelrn 24 00 Hafıf şarkılar 00 30 Gecenm seslemşı 1 00 Kapamş ANKARA 6 25 Açılış 6 30 Kıır'an ve Turkçe acıklaması 6.45 Saz eserleri T00 Ko.ve haberler 7 05 Gunavdın 7 30 Sabah muz. 7.45 Haberler 8 00 Ankarada bugun S 10 Sabah knn. 8.25 Her telden 9.00 Hafif muz 9.15 Sorunlarımız 9 35 Çe«ıtlj muz 10 00 Arkası yarın 10 20 K haberler 10 25 Kutlu Payash'dan çarkılar 10 45 E»ıtım radvosu 11 45 Konser saatt 12 15 Kıbrıs saati 12 25 Kuçuk ılânlar 12 30 Şarkılsr n 00 Haberler 13 20 Plâklar 13 J0 R»klâmlar 14 00 Trafık 14 05 Bırlıkte sojhyelım 14 20 Mustafa Erses ten sarkılar 14 40 Bando muz. 14 55 K. haberler 15 00 PğıtJm fedyosu 16 00 K flfinlar 16 0} Melodıden melo 16 35 Gonüi soylbrden şarkılar 16 55 K. haberler 17 00 Yurttan sesler 17 30 Radyo Halk okulu 17 55 K. ilânlar 18 00 Reklâmlar 1» 00 Haberler 19 10 K ılânlar 19 45 Uykudan once 19 50 Sarkılar 20 10 Cuma sohbetı 20 20 K ılanlar 20 25 Y sesler erkekler tcp 20 45 Ana dılırruz 21.00 K. haberler 21 05 G«ce konserl 22 05 1 3 M M saatı 22 25 Italyadan muz. 22 43 Haberler 23 00 Haftanuı besıecisı 23 45 Gece yarısına dogru 24 00 Karanış A.VKAR4 a KADYOSU 17 57 Açılı; 18 00 Bır solist. bır top. 18 30 K kon 19 00 Caz 19 30 Gunun melo 20 00 Akşam kon 21 00 Dılek pınarı 22 00 Opera saatı 23 00 Dunyanın dort bucağında 23 30 Gece yarısına doğru 24 00 Gece \ e müz. 1 00 Kaparnş i$ SAATLERi HEMEN 0NL4KI BUUMAK 2O Halime bak, yerine geçmeyi istedim diye.... Bir de bana, ben senin en iyi dostunıım, der dururdu. Köy Işleri Bakanhğı Van Topraksu XII. Bölge Müdürlüğünden Tapı^tcak isin nev'i Mıktarı Mnhammen Geçici thalentn Bedeli TL. Teminatı (Jiinü Saati Elâzığ Tatvan tstasvonu trenle çımento naklı 500 Ton Tatvan tstasyonuna nakledılen çımentonun depolama ve muhafazası 500 Ton VaKASUfePf ETIBANK MAHDUT MES'ULİYETÜ SARKtCftOMLARI İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN MADEN 2U5Ü.0O Çarşamba 30/3/1966 1865 00 10.30 3 625,00 24 875.00 Doktor Aranıyor Muessesemıze bır dahı.ıje mutehassısı veya pratısyen doktor almacaktır. Ahnacak hekıme, 7244 sayılı Kanuna göre muktesep barem aylığının uç ü't derecesıne kadar aylık ücret ve 263 sayılı Kanuna ıstınaden de c'o35 zam, ayrıca 708 sayılı Kanun gereğince çıkanlacak yönetmelık esaslanna göre tazminat verilecektir. Ama. Wlliam gider gitmez o da evlik elbiselerinin üzerine bir manto geçiriyor derhal.. ve yalUh sokağa Barda hiç Kimseciklcr kalmıvor! Ev bomboş! Kapı kapalı!.. Herkes birbirinin peşine düşüvor Yeniden \atağımn üzerine düşKız onu nerede beklivordu biliyor musunuz?. Beausejour o tu, vücudu külçe fibi, suratı göz telinde Ve ben de sokakta bir yaşı ve terden sırım sıklam. deli gibi gidip geliyordum Ka Nasü gittiğini büe bilmiyopılarma vurup Svhie'den onu rum. . Her halde beni dışan itbana iade etmesini niyaz edecek tniş ye kapıyı kapamış olmalı .. tim.. Sokağın köşesinde bir bı «Yolun ortasmda yapayalnizçakçı \ardır . Ve onlar Onları dım ve neredeyse otobüs altında >ukarıda iş pişirirkcn ben de vit kalacaktım .. Bıçak yanımda derine baktım durdum. Içeri gir ğildi artık.. Belki de otoda kaldim bir sivri ııçlu bıçak al mıştı dım... \e zannediyorum ki ağlıIşte, Maigret'nin şimdiye kayorclum dar üzerinde durmadığı nokta : Bıçak; gözleri artık mahmur, «Derken berabçr çıktılar Wılliam taraamivle değişmışti, olan Brov.n onu bir çakura atadeta gençlesmisti Hattâ Syl mak için zekâsmı işletmişti ber \ie'yi bir ş^kerci dukkânına sü halde. rükledi \e bir kutu çikolata al Evet geç döndüm... dı Evet . Meyhane faslı, değil «Garajın önünde birbirlerinden mi? ajnldılar Yatağımda, hasta olarak u«Işte o zaman ben koşmaya yandım başladım Antibes'e döneceğini Ve yeniden yerinden doğrulabilivordum Yolu üzerinde bek rak: lemije başladım, tam şehrin dı Fakat ben Haçueneau'ya git şmda. karanlık olmaya başla miyeceğim!.. mışti . Beni gördü Otoyu dur Hayır gitmiyeceğim!.. tstediğıdurdu niz kadar siz uğraşın, beni götüremezsiniz!. Gebereceğimi dok«Ve ben bağırdım: « Na al bu sana! tşte bu da tor söylemedi mi?. Ve gidecek olan bu oros .. o kıza!...» Aylık ücretımn " olO nıspetmde maden yen zammı ile yılda iki maaş tutannda ikramıye ödenecek ve evlı olanlara tenvir teshini Müessesemize ait olmak üzere mefruş bir aıle lojmanı tahsıs edilecektir Bekârların ıse bekâr lojmanımızda ikametlen sağlanacaktır. 1 Yukarıda mıktarı, muhammen bedeli geçıcı teminatı ıhale gunü ve saati vazılı Çimento naklıyeM depolama ve muhafa^a ışı 2490 sayılı Kanun hükumlerıne gdre kapalı zarf u^ulü ile ıhale edilecektir 2 thale Van TOPRAKSU XII Bolge Mudurluğü hınaMnda Komısvon marıfetıv'e vapılacaktır Bu ışe aıt ^artranıe dıcer ıhale dos\ası her gun mesaı saatlerı riahıhnie Bo'ee MuılurluSümuzde gorülebılır 3 tsteklılenn ıkametsâh belgesı. 19bfi vızesı »hrmus Tıcaret ve Sanayı Odası belge'i. Malsandığından al'nmı« ceçıcı femınat makbuzu veva Banka temınat mektuplan ile bırlıkte 24SM! «avılı Kanunun tarıf ettığ; sekılde hazırlıvpcakları kdualı 'arflannı lhale saatmden (Bır) saat evvelıne kadar Komısvon Başkanlığına vermelerı ilân olunur i Postadakı gecıkmeler kabul edılmez (Basın 9613 3126) Çeviren: SOVÜRAMİS Bir sandalya kımıldanması ol Genç kadın gözlerini açar sçdu. Sylvie bir koltuk çekmiş o maz şunlan söyledi: nun üzerine ters olarak otunns Hiçbiri doğra değU .. ya çalışıyordu, derken zavallı kız Derin ve matUk bir umitsizlik cağız bayılıverdi. içerisinde idi. Yavaş yavaş, tedrici olarak ba Doğru olmadığını bilmenizi nbvermişti; uydurma bir bayılistiyorum .. Ben olduğumdan daraa değildi bu. Bıırun delikleri kısümıştı ve etraflan da sap sa ha iyi görünmek istemem hiç bir rı olmuştu. Gözleri oyuğa kaç zaman . Ama bu doğru değil.. Ben Jaja'yı çok severim!... Asıl mıştı. kendisi idi .. Oh olsun!.. diye bağırdı Ja istiyen VVilliam'ın ja. Bırakın onu kendi haline!... Anlıyor musunuz şimdi?.. AylarAma yok!.. Ne bileyim ben?.. Bir dır bana bep çılgın çügın bakışeycikler bilemiyonım.. Belki yordu Bana yalvanp duruyorde bntün bunları tertipliyen Jo du... Ben de red edebilirmiydim, sephh'dir.. Sylvie!.. Sylvie'ciğim... zaten her gece bir başkasıyla .. Maigret genç kadının üzerine Sus! Daha yava^ konuş . eğilmişti hafifçe. EUerine. yanak Işitsin daha i ı! Hem biraz larına vunıyordu. Bir taraftan da Jaja'yı seyrediyordu? o, şişeyi ya düşünecek olsa bana hak verekalamış, alkolü tsm manasıyla cek, beni anhyacak .. Hattâ istiiçe indiriyordu, derken müthiş fade etmeye kalkar diye .. Jobir öksürüğe tutuldu. seph'e bile bir ;ey demek IsteSonra şişko bebek içinl çekti medim bu konuda ve ona bir ran \e başını yastıklann srMina bı devu verdim .. raktı. Bir defa mı randevu verdiBu sırada Maigret Sylvie'yi kucağına alarak alt kata indirdi ve niz? (OeTanu vır) şakıklmnaı §ofuk m ile ulattı. Taliplerin kısa hal tercümeleri ile birllkte bızzat veya yazılı olarak en geç 15 Nisan 1966 tarihine kadar Müesse»emize müracaatlan ilân olunur. (Basın 9657/3122) İLAtf Devlet Orman İşletmesi Akyazı Müdürlüğünden: 1 Işletmemizin muhtelıf bölge ve depo!annd5n nuhtelif sınıf istüısal mah ve müsadereli 71 222 m3. çam tonruk, 353,870 m3. köknar tomruk. 134 482 m3 mese tomıı.k, 60,654 m3 kaym tomruk, 2846 m3 ıhlamur tomruk, 1918 TÎ3. gürgen tomruk, 11 798 m3. cam azrnan. 42 389 m3 köknar AYman, 0 875 m3. kaym azrnan 121893 rr3 kavın ıskarta *ravers. 26 781 m3 kayın dolap. 129 504 m3 kavm kalas, 0 7<î9 m3. çam kalas, 0.908 m3 köknar kalas, 4 896 m3 kokn,r kereste; 0 577 m3 meşe tahta; 0 861 m3 çınar tahta ,e 330 kental K. yap odunlann 7 nisan 1966 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 00 de İşletmemiz merkezinde loplanacak Komisyon huzurunda açık artıma suretiyle satüacaktır. 2 thaleye iştirak edeceklerin % 15 leminatlarını ihale gunü saat 12.00 e kadar yatırmalan. 3 Buna ait şartname, Orman Genel Müdürlüğü. Adapazarı Orman Başmüdürlüğü. İzmit, Hendek, Karasu. Geyve İşletme MüdürlükJeri ile İşletmemiz merkezinde görülebilir. 4 Isteklılerin muayyen gün ve saatte Komisyona müracatlan ilân olunur. (Basın 10134/3125) Kırşehir Cumhuriyet Savcıhğendan Aşağıda cınsı, muhammen bedelı, geçıcı temınatı yazılı 6 grup yıyecek ve yakacak maddelerı kapalı zarf usuluyle eksıltmesı 8/4/1966 gunu hızalannda gösterılen saatlerde C Savcılığında yapılacaktır, evsaf ve şartnamesı mesaı saatlerınde Cezaevı Müdurlüğünde gorulebıhr Talıplenn kanunı şekılde hazırhyacaklan teklıf mektuplarını ıhale saatmden bır saat evvehne kadar Komisyon Başkanlığına vermelerı, postadakı gecıkmenın nazara almmıyacağı ilân olunur. Geçıci Muh. bedeli teminatı thale Lira Krş. Lira Krs. Saati Grnp C1n • 1 10.00 155175 O ü 11638 13 1 Halk tipı ekmek 10.30 66000 0ü 4950 00 2 î k ı kalem et 27000 00 2025 00 3 Kırıimamış yaş odun ıı m 25000 00 1875 00 11.30 4 Lınyıt Tunçbılek komıirü 3622 50 14.30 48300 00 5 Yırmı kalem yıyecek mad. 1044 38 15.00 13925 00 8 O n ü ç kalem lebze (Bann 9890 • A. 2302/3124)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog