Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 Mart 1966 8AHÎFEÜÇ DI HA B E R L E R Ortadakiler? N Kızıl Çini tecritlen vazgecmek ÇT7 lf\ JfA New York <a.a. A.P. Badyolar) ew York Timea gazetesi, Lizbon mahreçli bir haberinde, Portekiz Başbakanı Antonio de OHveira Salazar'ın NATO'yu «btfgünkü ihtiyaçlar için tamamen yetersiz» olarak nitelendirdiğini ve Batmm bıından böyle Portekizin «otomatikman işbirliğinde» bulunmasmı beklememesi gerektiğini bildirdiğini yazmıştır. Salazar bunları evinde, yazılı suallere cevap yerirken söylemiştir. Gazeteye göre. Portekizin Azor Adalannda Amerikaya verdiği hava ve deniz üsleriyle ilgili andlaşmalan iptâl etmesi ihtimali ortaya çıkraış bulunmaktadır. Öte yandan, Başkan Johnson'un önceki gün yaptığı konuşmadan sonra. •Fransa'nın askerî iştiraki obnadan NATO'da kalmak imkânınm varlığı» sorusu ön plâna çıkmıştır. Portekiz de mi baş kaldırıyor? Johnsona göre teşkilât emrinde askeri olmayan ülke N A T O ' d a kalamaz .... 100 kışılık Endonezya Xabiıtesi dün de kurulamadı CAKARTA (a.a. AP.) rmleketin siyasî ve iktisaI di durumuna bir çare bulmakla görevlendirilecek ye ni bir kabinenin kurulabilmesini temin için Endonezyah liderler dün Reisicumhnr Sukarno ile görüşmüşler fakat bir ııetice alamamışlardır. Toplantıda Sukarno sivil ve askeri prezidiyum temsilcileriyle bir araya gelmiştir. Toplantıdan sonra buradaki kaynaklar hiçbir karara vanlamadığım ve prezidiyumun öğleden sonra Sukarno'nun katılmıyacağı bir toplantı daha yapaca ğını bildirmişlerdir. M Snvyct Komiinist KondrBsine haiılmıyor Moskova (a.a. Radyolar) u ayın sonunda Moskova'da > toplanacak Sovyet Komünist Partisinin 29 uncu kongresine katılması kesinleşen Komünist Çin, önceki gün gönderdiği bir mesajla kongre'yi boykot edeceğini belirtmiştir. izim tnemlekette 32 milyon insan yaşıyor. Bunl s n n b i r i k l b i n i b o *u" şuyor. Aşağı ynkan 20« bin kadarı da taraflan tntnyor, Habre!. diyor. Geri kalan 31 milyon 978 blnij Bizim halimiı ne olacakî diye düşünüyor. Buna bir çıkar yol bulmak lâzım. Kim haklı ise o konaşsun. öteki sussun!. diyorlar» iki Urat da bunu söylüyor. (Çünkü artık iki taraf olduğumuza şuphe yok). Ben de düşünüyorum, ne olacak şimdi?Demokrasilerde böyle buhranlar olur. (Çünkü bizde müzmin bir siyasî buhran olduğnna şüphe yok!) Bunun için meselâ Cumhnrbaşkanlığı müessesesi var. Buna frenkler «Arbitre supreme = Yüksek hakem» mevkii derler. Bu makam fevkalâde bir sebeple bugün tam olarak nâzım rolünfl yapamıyor. Buna bir çâre bulmaiı. Bir de âmme ef. kân yar. O bir büyük methul. Ne kadarı okur yazar, ne kadan, okur anlar, ne kadan okumaz anlar, ne kadarı sadece düşünür olduçunu bir türlü bilemedi|imiz büyük yıgın! (Kütle mânasına kullandım; kusura bakmayın!) Onun reaksiyonu nedir?. Hükmü nedir?.. Rejim için, memleket idaresi için, taalimiz ve geleceğimi» için bu hükmün çok tesiri var. Başka yerlerde bir takım yoklama mekanizmalan ile bu kütlenin ne düşündüÇünü az çok isabetli olarak keşfediyorlar. Bizde yok bu! Herkes kendi vitrinini süslüyor. Ama müşteriler ne fikirde?.. Neyi alıp neyi almıyorlar? Doğrusnnn bilmiyoruz. Tezgâhtarlar da ya farkmda defiUer;. y» dofruyu söylemiyorlar. Bizde futbol maçlannı seyredenlerin bir şikâyeti vardır. Bizim takımlar oynarlar, gol yapamazlar. Bir maçta üç gol atıldığı enderdir. Sıfır sıfıra, birbire biten maçlar ise çoktur. Bu yüzden bizde fntbol, ragbetıni ve kıymetini kaybediyor, kalitesi düşüyor. Ben geçen sene în • gilterede birinci ligin bir maçını seyrettim. Bir taraf yedi gol attı; öbür taraf dört gol.. bir bnçuk saatlik bir maçta tam 11 gol atıldı. Herkes memnun.. çünkü futbolden maksad, gol atmaktırparlâmentolardan maksad, ka nun çıkarmak, memleket çapında kararlar almaktır» biz çok oynuyor, gol atamıyoruz. Seyirciler bıkacak diye korkuyorum. ötede çok konuşuyor, hattâ dögüşüyor, karara varamıyoruz. Dönüp dolaşıp oraya geliyorum. Biı ortadakiler ne olacağız? Bir taraf sola sola çeker. bir taraf saga sağa çeker. Eh, ba memleketin hepsi denecek kadar çoğnnlnğu da ne o nçta, ne T*1Ü . Bjmlar m. yapacaklarını şasırmıs haldedirier. Bnnlan kîm düşünecekT Bunlann ne sesi çıkıyor, ne sadası? Sadece kara kara düşünüyorlar? Ne olacagız? diye. Biz her zaman vasıtalan jaye haline getirir, ondan sonr» da işi dejenere ederiz. Futbol eğlenmek, açık havada spor yapraak için icad edilmiştir. Biz oyuncusnndan seyircisine kadar buna maraza vesilesi yaparız. Habre çalım atar, gol yapamayız. Kulüplerimiz bu yüzden ikiye bölünür. Parlâmentolarımıza partiler muhtelif fikirleri temsil için srirerler. Kavga döğüş olur. Maksad, memleketi idare olduğu unutnlur. Fikir münakaşalarıuda kim kimi sindirecek tasasiyle anamıza avradımıza küfrederiz. Birbiri mize hain, casns, alçak, satılmış, nşak demeyi bir bardak su iç mek kadar tabiî sayanz. Ve bu yüzden ikiye, üçe, be*e bölünürüz. Çok üzülüyorum doğrusu. Herkes kanaatinde çelik gibi sert. Ne siyasi, ne ilmî. ne içtinıai faaliyetlerimİ7de bir sâkin ortam ve medenî usul. erkân kabnllenemedik.. Tariz. tariz üstüne. Canım hiç de mi birleşebileceğimiz nokta yok.. Anayasa gibi yazılı, Atatürkçülük gibi gayrimektup bütün siyasî «hüccet» lerimizi yÜ7«'«viiz zıd olan fikir veya tutum>\ nıza delil diye gösteriyoruz. îînnlar hem ak diyenlerin, hem kızıl diyenlerin, hem kara diyenlerin vesikasıdır. Olur mu böyle şey!. Elbette birinin bir tarafı, ötekinin bir baska yanı sakat.. gelgelelim» daha o olçunlufa erisemedik.. biz memleUeti ve hükumeti o kadar sevivoruz ki; korkarım bağrımıza basa basa bofacaiız. B. FELKK 6 KÜÇÜMSÜYOR Ayrılık DEMEÇ Öte yandan Başkan Sukarno, Cakarta radyosu ile yayınlanan bir demecinde, yabancı basında işbaşından uzaklaştırıldığını ve Filipinlerd^n siyasi iltica hakkı istediğine dair haberleri bizzat yalanladığını bildirmiştir. Başkan Sukarno, kendisinin Endonezya Cumhurbaşkanı, Silâhlı Kuvvetler Komutanı ve devrimin lideri olmakta devam ettiğini ifade etmiştir. merikan kamu oyu şimdi de, Pekinin bir siyasi günahkârmışçasına aforoz edilmesinin akıllıca bir davranıs olup oldmadığını enine boyuna tartışşşaktadır. Tartışmayı gene, tabuları' yıkarak Amerikan Aır >olitikasını gerçekliğe kavuştarmak çabalanyla y«ıduna baha biçilmez hizmetlerde bulunan ün"lü senatör Fulbright açmıştır. Başkan De Gaulle. Fransanın teşkilâttan çekilmek karannı açıklarken, ülkesinin buna karşılık ku ruluşla siyasi ilişkilerini sürdürmek ve bu arada Fransız topI raklarındaki siyasi merkezleri mu I hafaza etmek niyetinde olduğunu | belirtrnişti. Başkan Johnson'ın sözlerini yoI nımlayan yetkililer, Amerikanın, | «Kuzey Atlantik Paktı ile, bunun askerî kuruluşu olan NATO'nun, Fulbright ekolünün elindeki başbirbirinden aynlmıyacak kadar lıca koz, Amerikanın Kızıl Çini kaynaşraış, biı bütün haline geltecrid politikasmın tam bir fiyasmiş bulunduğu» görüşünü savunko iie neticelenmesidir. Diyorlar duğunu bildirmişlerdir. ki, Pekine körü körüne muhalefet Yetkililerin ifadesine göre, bu ten vazgecmek, m«elâ Vietnam görüş, Amerika tarafından, anlaş gibi birçok uluslararası sorunu manın metni kadar önemli bulun çözebilecek ve Asyada galibi olma maktadır. yacak bir Amerikan Kızıl Çin sa Beyaz Saray kaynakları, Başkan vaşına doğm sürüklenişi frenleJohnson'un Senato Dış Komisyoyebilecektir. Amerikanın Pekin nundaki konuşmasını, «NATO Atile nontıal ilişkiler kurnp gerginlantik Paktı ve Birleşik askerî güliği gidermeyi, fakat aynı zamancün yapısı konulanndaki Amerida Kızıl Çinin askerî gücünü kan görüşünü ifade için kullanılkontrol ve yayılmasını önlemeyi mış bir fırsaU olarak nitelemişhedef tutan uzun vâdeli bir siyalerdir. let benimsemesi eok daha mâkul ve etkili olacaktır. Hâfızalarnnızı yoklarsak, 20 yıl önce Batılıların, Fulbright ekolünün öğütlediği ve «Contaınment Wıthout Isolatıon» adı verilen yukandaki politikayı Rusyaya karşı lzlediklerinl ve zamanla başarıya nlaştıklarını görürüz. Şimdi Rusya, barışseverlikte zaman zaman Amerlkayı bile geride bırakmaktadır. Aynı politika neden Kızıl Çin üzerinde başansını tekrarlayamasuı? Üstelik Moskovanm 1960 tan itibaren tecrid çabalannda Washington İle aynı paralele girmesiyle Kızıl Çin büsbütün sert, • New Orleans AP) •ksi ve saldırgan bir hüviyete bü I ew Orteans'lı Rahip' Bob Parrünmüstür. rtngtott, Vietnam'a Amedkan Amerikanın dış politikasına esaskerlerini .eğlendirmek» için neklik nasıl kazandınlabilir? Evgönderilen Hollywood'lu dilber velâ B. M. in kapısı aralanarak kapak kızlannın, erlerin manevikoskoca Kızıl Çine dünya ailesi yatını «Vietkong kurşunlan»ndan arasindaki yeri verilmelidir. Pekin daha çok bozduğunu ileri sürmüşile diplomatik temsilci teati ediltür. melidir. Eğer Moskova ile WasRahip, «Bu güzel yaratıklartn hington arasında normal ilişkiler bir tanesi> demiştir. Yüz din adabulunmasaydı 1962 Kiiba buhramnmmın yaptığını berbat etmiye yeda dünyanın kendini bir nükleer tiyor. Onlar gelip gittikten sonra Savaşın içinde bulması işten bile din adamlarının işi çok hafifliyor olmayacaktı. Amerika Kızıl Çine ama, hayli hastalıklar birden arkoyduğu ticarî ambargoyu kaldır. tıyor. Çünkü Vietnam'da cinsî ihmalıdır. Nihayet ihtilâflı meseleler tiyaçları tatmin fırsatlan boldur.» de. banş ve dünyanın geleceği ile Bob Harrington, ayrıca, Hollyllgili konularda Pekin müzakerewood'lu bayan yıldızlarm Vietlere dâvet edilmelidir. nam'da tumeye çıkmalarına karşı Amerikanın bir hatası da, Pemücadele edeceğini de açıklamışkinin hareketlerinden çok sözletır. rine değer vermesidir. Halbuki Kızıl Çin ağızlar dolusu içi boş GÖSTEERİ tehdit, hakaret ve küfürler sa Dünya'da Vietnam savaşını provurmakla beraber, Amerika ve testo günü ilân edilen önümüzdeRusyaya kıyasla son derece ihtiki cumartesi günü. Amerika'nın 80 yatlı bir dış politika izlemckteşehrinde nümayişler yapıkcak ve dir. bu nümayişlere 100 kadar barışçı Washington «Contaınment WıthAmerikan teşekkülü katılacaktır. out Isolatıon siyasetiyle Sovyet Birleşmiş Milletlerdeki Sovyet heyeti sözcüsü Vladimir Aldoşin, •Komünist Çin'in Moskova'da top lanacak olan Komünist Partiler kongresine katılmayı reddetmesi bu ülkenin banş uğrunda mücade leyi küçümsediğine delildir» demij tir. Sözcü, Pekin'in boykot karannın resmen bildirilmediğini söyledikten sonra, «Fakat eğer haber doğru Ise, Çin'in bu davranışı sömürgeciliğe karşı mücadeleye ve barışı devam ettirmeye faydalı olma yacaktır» demiştir. Çin ve Sovyet Komünist Partileri arasında altı yıldır anlaşmazbk mevcuttur. tki taraf bu anlaşmaz lığı açıkça ifade etmektedir ve zaman zaman taraflar biribirlerine ağır hücumlarda bulunmaktadır. Çin Komünist Partisinin bu son kararı anlaşmazhğın daha da artmış bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Çin'in Kurultayı boykot karanna bazı partilerin de katılacağı tah min edilmektedir. Arnavutluk da Pekin'in yolunu izlerken Yeni Ze lânda'lı komünistler Moskovaya büyük bir ihtimalle heyet gönder miyeceklerdir. Kuzey Kore ve Japonya'mn durumu henüz belli değildir. tsrael Komünist Partisinin ise, Pekin hizbi dışında kalan bir heyetle temsil edıleceği sanılmaktadır. HER YUMURTADAN CİVCİV ÇIKMAZ Fakat yumurtayı dikkatle seçer ve zamanını iyice hesaplarsanız sizde yüzlerce civcive kolayca sahip olabilirsintz. Size en fazla şans tanıyan bankayı dikkatle seçer ve zamanında bir 'tasarruf hesabı açtırırsanız.mutlu yarınlarınızı aydınlatacak bir servete pekalâ kavuşabilirsiniz. Her geçen gün arıan ilgi ve teveccüh bu hakikatın en canlı misalidir. 6 YILDIR I SUBANDRİO «Trisakti» adlı dergi, Endonezyah'nın eski Dışişleri Bakanı Snbandrio'nun. 30 eylul darbe teşebbüsüne katılmaktan sanık olarak yakında olaganüstü yetkili bir askerî mahkemede yargılanacagını bildirmzktedir. «Triskati» ye göre, Hava Kuv veıleri eski Komutanı General Ömer Dani de Endonezya'ya gel diği takdirde aynı mahkeme önüne çıakrılacaktır. Ömer Daninin, hâlen Kamboç'ta oldağu sa nılmaktadır. Vietnam'a gitmek konusunda Rahipler ve yıldızlar arasında anlaşmazhk KAYIP Bayburt Nüfus Memurlugundan aldığım Nüfus cüzdanımı kaybetlim. Hükümsüzdür. Ali Osman Sarhan Cumhuriyet 3152 ANADOLU BANKAS1 FEZA REKLÂM O T O M A T İ K N T E R M O S İ F O N L A R I HUSUSİYETLERİ: • Doğrudan doğruya şehir şebekesine veya ilâve şebekeye bağianarak çalışır. Şebekedeki basınç düşüklükleri yanişa ve dolayısiyle ısıtmıya hiçbir şekilde tesir etmez. • Otomatik termostat "sayesinde ılık, orta ve sıcak konumlannın önceden seçilmesiyle istenilen sıcaklıkdaki suyu bol miktarda ve devamlı olarak temin eder. • Karbüratör ve gaz deposu banyo dairesinin plânına uygun olarak termosifon gövdesinin sağına veya soluna monte edilebilecek şekilde imal edilmiştir, • İnşa edeceğiniz veya satın alacağınız müstakil kat veya apartman dairelerinin sıcak su problemini zahmetsiz ve pratik bir gekilde halleder. • <îazla çahştığından odun ve kömür gibi katı yakıtlann depolama güçlüğü ve meşakkati mevzubahis değildir. Banyonuz daima temiz kalır. ;ı mlsâlinde olduğu gibi derhal olunı lu sonuçlar alamıyabilir. Stalin Rusyasından da ilk devirlerde ümit ve cesaret verici cevaplar ahnamı yordu. İleride, özellikle zaten ihtiyar ve hasta olan Mao Çe Tungun ölümünden sonra Pekinli liderler arasında görüş aynhklan artabilir. Realist teknokratlarla Maonun yobaz siyasi uzmanlan arasında patlak vermesi kaçmılmaz çatışmada belki de şimdiden başlamıştır , Amerika, Kızıl Çinin nisbeten mutedil bir siyasete yönelmesinde rol oynayabilir. Kayhan S A G L A M E R TEŞEKKÜS Aile büyüğiimüz HATİCE HIZ ın ölümü dolayısiyle cenaze merasimine katılan, bizzat teşrif ederek veya telgraf, telefon ve mektupla başsaglığı dilemek suretiyle acımıza iştirak eden eş. dost ve akrabalarımıza ayrı ayrı teçekküre acımız engel olduğundan aleni teşekkürlerimizi kabul buyurmalarını rica tderiz. Kardeşi ve Çocuklan Cunüıuriyet 3151 I M EVLI D t IIIİI \i\Si\l IİÜHZL'İIH KlTAP SERGtSl ve tMZA GÜNÜ 25 Mart Cuma saat: 15 ten itibaren SANAT SEVENLER DERNEG1 LOKALİNDE Yükseklik Çck Sevgili Büyüklerımiz : 1490 mm, : 478 mm. : 660 mm. Tuna Csddesi 1 D Yenişehir A n k a r a (Curnhurivet 3\29) Genişlik Derinlik ÎEŞEKKÜR TTzun zaraandanberi çektiğim prostat hastalığımı büyük bir basarı ve hazakatle ameliyat ve tedavi ederek bizi son derece minnettar bırakan Sayın Mer'nume SIDIKA ÖNGÜ ve Merhum Ağırlık : 77 Kg. Su Kapasitesi: 105 litre Dr. HÜSEYİN HÜSNÜ PAŞA'nın Aziz ruhlarma okunacak ühaf ediimek Şerif üzere 27 Mart Pazar Duasına dost. günü öğle nemazını müteakip Teşvikiye camiinde Mevlidi ve Hatim akraba ve din kardeşlerimizin teşrifleri rica olunur PERİHAN MUZAFFER BALC1 Genel Satıcıları: İstiklâl Cad. No. 349, Beyoğlu İstanbul Tel.: 49 00 39 BEKO TİCARET A. Ş. BURLA BİRADERLER ve Şsı. Hezaren Cad. No. 6163, Karaköy istanbulTel.: 44 47 20 ameliyatım ve tedavim sırasmda ilgi ve yardımiarını esirgemiyen Asistan Dr. Kenan Karabay. Asistan Dr. Rüştü Karakaş. Asistan Dr. Simon Batrnaz'a, baçhemşire Neclâ Kocaaydın, hemşire Niyaz Öcal. hera^ire Zehra ve Gülçin hammlara Ömür Kliniği sahip ve personeline en derin minnct ve tesekkürlerimi sunarım. HÜSNİ3 DOĞAN Cumhuriyet 3147 Prof. Dr. GIYAS KORKUD'a Cumhuriyet 3U9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog